Nastavni plan I program studija povijesti umjetnosti
Download 3.91 Mb.
bet21/37
Sana07.04.2017
Hajmi3.91 Mb.
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   ...   37


Naziv kolegija


Praktikum I

Kod kolegija


FFPUM206


Studijski program

Ciklus

Povijest umjetnosti

Diplomski sveučilišni studijGodina

studija


I.

ECTS vrijednost boda:

3


Semestar

2.


Broj sati po semestru (p v s)

15 15 0


Status kolegija:

Obvezni A

Preduvjeti:
Usporedni uvjeti:
Pristup kolegiju:

Studenti povijesti umjetnosti


Vrijeme održavanja nastave:

Prema rasporedu

Nositelj kolegija/nastavnik:

dr.sc. Ljiljana Rajković, doc.

Kontakt sati/konzultacije:

Prema rasporedu

E-mail adresa i broj telefona:

rajkovicart@gmail.com; 063/250-103

Asistent

Barbara Martinović

Kontakt sati/konzultacije:
E-mail adresa i broj telefona

barbara.martinovic.bm@gmail.com

Ciljevi kolegija:


Modeli odnosa teorije i prakse u pedagogiji.

Poznavanje nastavnog plana i program, poznavanje udžbenika i kataloga znanja. Točnost u prezentiranju teorije i korištenju terminologije. Poznavanje artikulacije dijelova nastavnog sata.

Snalaženje u pripremi nastavnog sata, artikulaciji zadanog vremena sata, osmišljavanju novih metodičkih vježbi i pristupa nastavi.


Ishodi učenja

(opće i specifične kompetencije):


Studenti/ca bi trebali znati:

*Odnos (teorijskog) znanja praktičnih umijeća.

* Kriteriji dobre nastave.

*Temeljna nastavna umijeća. Profesionalne kompetencije nastavnika.

* Izvori stresa u radu nastavnika i načini borbe protiv stresa.

* Razumljivost izražavanja i razumljivost tekstova.

*Interes za nastavu i motivacija za učenje i kako ih poticati.

* Implicitno znanje i djelovanje.*Držanje nastavnika i takt u nastavi.Sadržaj silabusa/izvedbenog plana (ukratko):


Kolegij je osmišljen kao priprema studenata za izvođenje nastave iz predmeta Likovna umjetnost u srednjim školama. Studenti će se unutar kolegija upoznati s pripremanjem i artikulacijom nastavnog sata, oblikovanjem pisane pripreme, metodološki osmišljenim vježbama i kreativnim pristupom nastavi. Kroz vježbe studenti simuliraju nastavne sate na odabranu temu.

Način izvođenja nastave

(označiti masnim tiskom)

predavanja

Vježbe

Seminari

Samostalni zadaci


konzultacije

Mentorski rad

Terenska nastava

OstaloStudentske obveze

 • pohađati nastavu i sudjelovati u nastavnome procesu

 • napisati pismenu pripravu za sat u školi

 • pisati kolokvijPraćenje i ocjenjivanje studenta

(označiti masnim tiskom)

Pohađanje nastave

Aktivnosti u nastavi

Seminarski rad

Praktični rad

Usmeni ispit

Pismeni ispit


Kontinuirana provjera znanja

Esej

Detaljan prikaz ocjenjivanja unutar Europskoga sustava prijenosa bodova


OBVEZE STUDENTA

SATI (PROCJENA)

UDIO U ECTS-u

UDIO U OCJENI

Pohađanje nastave i aktivno sudjelovanje na nastavi

30

1

Max 10%

Metodičke vježbe: rad (pismeni i usmeni)

30

1

Max 20%

Kolokvij

15

0,5

Max 20%

Završni ispit usmeni

15

0,5

Min 50%

Dodatna pojašnjenja:
Student/ca su dužni pohađati nastavu i aktivnost u nastavi 10% od ukupne ocjene, metodičke vježbe tijekom semestra nose 20% od ukupne ocjene te samostalni zadaci kao domaći uradak, 10 % i završni ispit usmeni dnevnik rada doseći U konačnici 2.ECTS boda pripada angažiranosti tijekom nastave ta predati na kraju odslušane vježbe u pisanoj formi kao dnevnike rada.
Pohađanje nastave ocjenjuje se na sljedeći način:

0% = Ne dolazi na nastavu.

2% = Prisustvuje predavanjima, bez aktivnog sudjelovanja.

4% = Povremeno se uključuje u nastavnom procesu.

6% = Pripremljen/na je i aktivno sudjeluje u nastavnom procesu.

8% = Postavlja pitanja i redovito je pripremljen/na.

10% = Redovito pohađa nastavu, postavlja pitanja i pokazuje visok stupanj zainteresiranosti za kolegij
Metodička vježba se ocjenjuju na sljedeći način ( nosi 20% od ukupne ocjene)

manje od 50% točnih odgovora = 0% ocjene

od 51% do 60% = do 4% ocjene

od 61% do 70% = do 8% ocjene

od 71% do 80% = do 12% ocjene

od 81% do 90% = do 16% ocjene

od 91% do 100% = do 20% ocjene
Kolokvij se ocjenjuje na sljedeći način ( nosi 20% od ukupne ocjene)

manje od 50% točnih odgovora = 0% ocjene

od 51% do 60% = do 4% ocjene

od 61% do 70% = do 8% ocjene

od 71% do 80% = do 12% ocjene

od 81% do 90% = do 16% ocjene

od 91% do 100% = do 20% ocjene
Završni ispit se ocjenjuju na sljedeći način (ukoliko nosi 50% od ukupne ocjene)

manje od 40% točnih odgovora = 0% ocjene

od 51% do 60% = do 10% ocjene

od 61% do 70% = do 20% ocjene

od 71% do 80% = do 30% ocjene

od 81% do 90% = do 4o% ocjene

od 91% do 100% = do 50% ocjene

Prema Pravilniku o ocjenjivanju konačna se ocjena dobiva na sljedeći način:

A = 89 − 100% 5 (izvrstan)

B = 76 − 88,9% 4 (vrlo dobar)

C/D = 63 − 75,9% 3 (dobar)

E = 55 − 62,9% 2 (dovoljan)Obvezna literatura:


Damjanov, J.: Metodički priručnik za likovnu umjetnost, Zagreb, Zavod za unapređivanje stručnog obrazovanja, 1970. 132.

Jadranka Damjanov, Pogled i slika. Zagreb: Hermes izdavaštvo, 1996. 160. str.

-97. 31

Louis Marin: Kako čitati sliku, v: Nenad Miščević, Milan Zinaić 60 str. (ur.): Plastički znak. Zbornik tekstova iz teorije vizualnih umjetnosti, Rijeka: Izdavački centar Rijeka, 1982, str. 121-136. 15.str Interaktivna internet stranica s metodičkim vježbama – http://infoz.ffzg.hr/msp/

Jadranka Damjanov, Novi pristup obrazovanju http://edupoint.carnet.hr/casopis/broj-02/clanak-01/novi_pristup.pdf


Dopunska literatura:

Michel Foucault: Ovo nije lula, v: Nenad Miščević, Milan Zinaić (ur.): Plastički znak. Zbornik tekstova iz teorije vizualnih umjetnosti, Rijeka: Izdavački centar Rijeka, 1982, str. 291-310. 19 .str

Ewald Terhart, Metode poučavanja i učenja - uvod u probleme metodičke organizacije poučavanja i učenja. Zagreb: Educa d.o.o., 2001.

Hermann Weyl, Symmetry. Princeton University Press, Princeton, 1982.

Johann Wolfgang von Goethe, Učenje o bojama. II. svezak – Didaktički dio. Zagreb: Scarabeus naklada, 2008.Dodatne informacije o kolegiju

Pohađanje nastave

Pohađanje nastave je obvezno. Tolerira se 20% izostanaka i njih nije potrebno opravdati. Da bi se pristupilo završnom ispitu potrebno je iz svakog segmenta prije njega ostvariti minimalan broj bodova (ukupno 20%), stoga je i pohađanje nastave u konačnici važno u zbiru bodova.

Pismeni radovi

Pismena priprava za sat treba se predati do kraja semestra. Potrebno je konzultirati se s voditeljem kolegija oko literature i ostalih pitanja vezanih uz oblikovanje priprave.


Broj nastavne

cjeline

TEME, ISHODI I LITERATURA


I.

Naslov: Uvodno predavanje

Kratki opis: Upoznavanje s metodološkim pristupima nastavi, upoznavanje s nastavnim jedinicama, planom i programom rada unutar srednjoškolske nastave likovne kulturne i odobrenim srednjoškolskim udžbenicima.

Literatura: Upoznavanje s literaturom

II.

Naslov: Planiranje i priprema

Kratki opis: Likovni odgoj i obrazovanje temelji se na spoznaji kroz povijest u skladu s rastom općih spoznajnih sposobnosti učenika pri savladavanju likovnih problema i upoznavanju likovnih vrijednosti. S toga planiranje pripreme traži veću učinkovitost i povezivanje svih elemenata.

Literatura: Rudolf Arnheim, Umetnost i vizualno opažanje

III.

Naslov: Elementi planiranja i pripreme

Kratki opis: Usmjeravanje prema doslovnim elementima planiranja i pripreme sata Metode u vizualnom-likovnom odgoju i obrazovanju put su i stvaralačke akcije.

Literatura: Jadranka Damjanov, Pogled i slika. Zagreb: Hermes izdavaštvo, 1996

IV.

Naslov: Osvještavanje procesa svrhe i funkcije planiranja

Kratki opis: Objašnjavanje procesa i „atraktivnost“ na istraživanje, za funkciju planiranja nastavnog sata. Načela u vizualno likovnom djelu su –operacionalizam kroz povijesno stvaralaštvo uz korelaciju i integraciju nastavnih sadržaja kako bi se postigao likovni doživljaj i to je funkcija svrhe planiranog sata.

Literatura: Interaktivna internet stranica s metodičkim vježbama – http://infoz.ffzg.hr/msp/

V.

Naslov : Priprema nastavnih sredstava i pomagala

Kratki opis: Raznolikost nastavnih sredstava i pomagala za nastavni sat uz pogleda na umjetničko djelo. A sve u svrhu poticaja mentalne aktivnosti kod učenika– promatranje , emocije, intelektualne i duhovne funkcije na realnost životnog, prirodnog i društvenog okvira.

Literatura: Michel Foucault: Ovo nije lula, v: Nenad Miščević, Milan Zinaić Louis Marin: Kako čitati sliku, v: Nenad Miščević, Milan Zinaić (ur.): Plastički znak. Zbornik tekstova iz teorije vizualnih umjetnosti, Rijeka: Izdavački centar Rijeka, 1982, str. 121-136.

VI.

Naslov: Osnovni pojmovi vizualnog jezika u srednjim školama

Kratki opis: Upoznavanje studenata s mogućnostima adekvatnog prezentiranja tih temeljnih pojmova putem razrađenih vježbi. Uz svaku cjelinu izvode se vježbe kao priprema za buduće samostalno izvođenje nastave u srednjim školama.

Literatura: Jadranka Damjanov, Vizualni jezik i likovna umjetnost, Zagreb: Š. K.1991.

VII.

Naslov: Materijali za praćenje i ocjenjivanje

Kratki opis: Objašnjavanje i način ocjenjivanja / kroz module i tablice praćenje za fiksiranje ocjene.

Literatura: Interaktivna internet stranica s metodičkim vježbama – http://infoz.ffzg.hr/msp/ Damjanov, J.: Metodički priručnik za likovnu umjetnost, Zagreb, Zavod za unapređivanje stručnog obrazovanja, 1970.

VIII.

Naslov: Izvedba nastavnog sata

Kratki opis: Upoznavanje sa izvedbom nastavnog sata koji može biti: rad po grupama , individualan rad.

Literatura: Jadranka Damjanov, Vizualni jezik i likovna umjetnost, Zagreb: Š. K.1991. http://infoz.ffzg.hr/msp/

IX.

Naslov: Nastavnikovo ponašanje

Kratki opis: Objašnjavanje nastavnikovo ponašanje,

Literatura: – Didaktički dio. Zagreb: Scarabeus naklada, 2008. Paul Klee, Das Bildnerische Denken. Bassel/Stuttgart: Schwabe&Co Verlag, 1964.

X.

Naslov: Nastavne usmene aktivnosti

Kratki opis: Komunikacijom s djelima likovne umjetnosti potiču se imaginarna mišljenja koja prerastaju u vizualni likovni jezik. Likovni jezik nastaje iz analize, iz razbijanja vizualne stvarnosti u elemente, te iz sinteze obogaćene misaonim procesima a kao produkt je da iznese likovnu-estetičku i originalnu vrijednost.

Literatura: http://infoz.ffzg.hr/msp/ Vježbe Damjanov, J.: Metodički priručnik za likovnu umjetnost, Zagreb, Zavod za unapređivanje stručnog obrazovanja, 1970.

XI.

Naslov: Obrazovne zadaće

Kratki opis: Nastavne metode u nastavnom procesu međusobno, tj. istovremeno se povezuju te osnovne obrazovne zadaće su kreativnosti u nastavi za osvještavanje likovnog jezika i mišljenja.

Literatura: Jadranka Damjanov, Vizualni jezik i likovna umjetnost. Zagreb: Školska knjiga, 1991.

XI.

Naslov: Prilagodba aktivnosti učenicima

Kratki opis: Analiza umjetničkog djela karakteristika razvitka spoznajnog ( verbalnog i vizualnog) procesa- za poticanje osjetilnog i pojmovno-iskustvenog sadržaja, vizualno percipiranje i istraživanje teče zakonomjerno iz faze u fazu.

Literatura: Literatura: http://infoz.ffzg.hr/msp/ Vježbe Damjanov, J.: Metodički priručnik za likovnu umjetnost, Zagreb, Zavod za unapređivanje stručnog obrazovanja, 1970.

XII.

Naslov: Upotreba izvora i materijala

Kratki opis: Komunikacijske strukture i grafovi kao jedan od načina promatranja i analize arhitekture. Upoznavanje s tipovima grafikona i njihovom izradom. Studenti izvode vježbu.

Literatura: Nenad Miščević, Milan Zinaić (ur.): Plastički znak. Zbornik tekstova iz teorije vizualnih umjetnosti, Rijeka: Izdavački centar Rijeka, 1982, str. 291-310.

XIII.

Naslov: Individualizirani radni zadaci

Kratki opis: Individualizirani radni zadaci se uspostavljaju kroz komunikaciju s djelima likovne umjetnosti potiču se imaginarna mišljenja koja prerastaju u vizualni likovni jezik.

Literatura: Hermann Weyl, Symmetry. Princeton University Press, Princeton, 1982. Matila Ghyka, The Geometry of Art and Life. Mineola, New York: Dover Publications, Inc., 1977.

XIV.

Naslov: Vođenje i tijek nastavnog sata

Kratki opis: Analiza sata , slikarskog djela, kiparskog djela i crteža kroz parametre razrađene na predavanjima.

Literatura:Damjanov, J.: Metodički priručnik za likovnu umjetnost, Zagreb, Zavod za unapređivanje stručnog obrazovanja, 1970.


XV.

Naslov: Održavanje učenikovog sudjelovanja

Kratki opis. Inventivnost u nastavi- proučavanje novih materijala- knjiga , filmova, televizijskih programa, kao i znanstveno tehnološke opreme, predstavljaju još jedan način inovativnosti u nastavi


Literatura:Damjanov, J.: Metodički priručnik za likovnu umjetnost, Zagreb, Zavod za unapređivanje stručnog obrazovanja, 1970.
Naziv kolegija

Nastavna sredstva i pomagala za izvođenje sata

Kod kolegija

FFPUM26

Studijski program

Ciklus

Povijest umjetnosti

Diplomski sveučilišni studijGodina

Studija

I.

ECTS vrijednost boda:

3

Semestar

2.

Broj sati po semestru (p v s)

15 15 0

Status kolegija:

Obvezni A

Preduvjeti:
Usporedni uvjeti:
Pristup kolegiju:

Studenti povijesti umjetnosti

Vrijeme održavanja nastave:

Prema rasporedu

Nositelj kolegija/nastavnik:

dr.sc. Ljiljana Rajković, doc.

Kontakt sati/konzultacije:

Prema rasporedu

E-mail adresa i broj telefona:

rajkovicart@gmail.com; 063/250-103

Asistent

Barbara Martinović

Kontakt sati/konzultacije:
E-mail adresa i broj telefona

barbara.martinovic.bm@gmail.com

Ciljevi kolegija:


Upoznati studente s tradicionalnim i suvremenim tehnologijama u nastavi, pokrivajući sadržaje vezane uz korištenje tehnologije u odgojno-obrazovnom radu. Polaznici će istraživati pedagoška pitanja vezana uz korištenje računala u odgoju i obrazovanju te strategije korištenja informacijsko-komunikacijske tehnologije u obrazovanju te se upoznati s različitim načina njihova korištenja u procesima učenja i poučavanja.

Ishodi učenja

(opće i specifične kompetencije):


Student/studentica nakon odslušanog kolegija treba znati :

 1. Primjenu tehnologije u suvremenoj nastavi te proučavati, procjenjivati i koristiti.

 2. b) Računalna/tehnologijska pomagala i njihov utjecaj na: učenje i poučavanje umjetničkih djela kroz prezentacije.

 3. c) O načinu korištenja računala i tehnologije u školi i društvu uz svijest o odgovornom, etičkom i zakonskom korištenju tehnologije i internetskih izvora.

Sadržaj silabusa/izvedbenog plana (ukratko):


Studenti će se tijekom ovog kolegija upoznati s nastavnim sredstvima i pomagalima potrebnima za kvalitetno izvođenje nastave likovne umjetnosti u srednjim školama. Putem vježbi koje će izvoditi studenti će se samostalno osposobljavati za svladavanje svih vještina i znanja koja će im biti potrebna u pripremi i održavanju nastave u školama: snalaženje u izradi i korištenju tradicionalnih i suvremenih nastavnih sredstava i pomagala, samostalno snimanje umjetničkih djela, obrada snimljenog materijala pomoću dostupnih programa kroz različite oblike prezentacija umjetničkog djela, oblikovanje i artikulacija muzejsko-edukacijskog programa, oblikovanje pisanih ispita i metodičkih vježbi. Najviše pažnje posvetit će se suvremenim metodama zapisa, obrade i prezentacije likovno-umjetničkih djela (digitalnoj fotografiji, programima za obradu i prezentaciju slika) te medijima. Studenti će se upoznati i direktno uključiti u suradnju sa srodnim kulturnim ustanovama kroz muzejsko-edukacijske projekte, kao jednim od segmenata nastave. Kolegij se izvodi u informatičkoj predavaonici.

Način izvođenja nastave

(označiti masnim tiskom)

Predavanja


Vježbe

Seminari

Samostalni zadaci


konzultacije

Mentorski rad


Terenska nastava


Ostalo

Studentske obveze

Redovito pohađanje nastave, aktivno sudjelovanje na predavanjima, vježbama i nastavi te mape s vježbama koje se predaju na kraju semestra.

Praćenje i ocjenjivanje studenta

(označiti masnim tiskom)

Pohađanje nastave

Aktivnosti u nastaviPraktični rad

Usmeni ispit

Pismeni ispit

(mape s vježbama umjesto pismenog dijela ispita)
Kontinuirana provjera znanja

(vježbe na računalu)
Detaljan prikaz ocjenjivanja unutar Europskoga sustava prijenosa bodova

OBVEZE STUDENTA

SATI (PROCJENA)

UDIO U ECTS-u

UDIO U OCJENI

Pohađanje nastave i aktivnosti na nastavi

30

1

Max 20%

Kontinuirana provjera znanja kroz vježbe na računalu

10

0,5

Max 20%

Završni ispit (usmeni)

50

1,5

Min 60%


Dodatna pojašnjenja:

Da bi se pristupilo završnom ispitu studenti su dužni prije njega (tijekom nastave) doseći minimalan broj bodova (40% od ukupne ocjene). Pohađanje nastave i aktivnosti u nastavi 20% od ocjene. Tijekom semestra prate se vježbe na računalu 20% od ocjene. U konačnu ocjenu ulaze rezultati vježbi, završnog ispita, angažiranosti tijekom nastave i ocjena mape s vježbama i usmeni ispit 50% ocjene.


Pohađanje nastave ocjenjuje se na sljedeći način:

0% = Ne dolazi na nastavu.

4% = Prisustvuje predavanjima, bez aktivnog sudjelovanja.

8% = Povremeno se uključuje u nastavnom procesu.

12% = Pripremljen/na je i aktivno sudjeluje u nastavnom procesu.

15% = Postavlja pitanja i redovito je pripremljen/na.

20% = Redovito pohađa nastavu, postavlja pitanja i pokazuje visok stupanj zainteresiranosti za kolegij.

Vježbe na računalu se ocjenjuju na sljedeći način:

0% = Dnevnik rada nije napisan.

4% = Dnevnik rada ne zadovoljava formalne kriterije.

8% = Dnevnik rada zadovoljava formalne kriterije, ali su uočeni veći nedostatci na sadržajnom planu.

12% = Dnevnik rada zadovoljava formalno i sadržajno, ali su uočene veće gramatičke i pravopisne pogreške.

15% = Dnevnik rada zadovoljava formalno i sadržajno, ali su uočene manje gramatičke i pravopisne pogreške.

20% = Dnevnik rada je iscrpan, gramatički i pravopisno točan.
Završni ispit se ocjenjuju na sljedeći način

manje od 50% točnih odgovora = 0% ocjene

od 51% do 60% = do 12% ocjene

od 61% do 70% = do 24% ocjene

od 71% do 80% = do 36% ocjene

od 81% do 90% = do 48 % ocjene

od 91% do 100% = do 60% ocjene

Prema Pravilniku o ocjenjivanju konačna se ocjena dobiva na sljedeći način:

A = 89 − 100% 5 (izvrstan)

B = 76 − 88,9% 4 (vrlo dobar)

C/D = 63 − 75,9% 3 (dobar)

E = 55 − 62,9% 2 (dovoljan)

Robert Mussey, Recepture za slikare, Beograd, 1980. Veugelers, M., Newrly, P. (2009).110.str

How to strengthen digital literacy? Practical example of a European initiative “SPreaD”. Elearningpapers, 12. Dostupno na: http://www.elearningeuropa.info/files/media/media18513.pdf

Tom Ang, Cjeloviti priručnik za digitalnu fotografiju, Zagreb: Leo Commerce, 2006. 250.


Dopunska literatura:

Bosanac: Umjetnički samoodgoj čovječanstva, Zarez, 1/18 2000, G. Bosanac: Umjetnost – avantura, traganje za smislom ŠN 30/

Dodatne informacije o kolegiju

Pohađanje nastave

Pohađanje nastave je obvezno. Tolerira se 20% izostanaka i njih nije potrebno opravdati. Da bi se pristupilo završnom ispitu potrebno je iz svakog segmenta prije njega ostvariti minimalan broj bodova (ukupno 20%), stoga je i pohađanje nastave u konačnici važno u zbiru bodova.

Pismeni radovi

Mapa s vježbama treba se predati u pisanom obliku do kraja semestra. Potrebno je konzultirati se s voditeljem kolegija oko literature i ostalih pitanja vezanih uz oblikovanje mape.
Broj nastavne

cjeline

TEME, ISHODI I LITERATURA


I.

Naslov: Uvodno predavanje u kolegij

Kratki opis:Upoznavanje s nastavnim sredstvima i pomagalima potrebnima za kvalitetno izvođenje nastave likovne umjetnosti u srednjim školama.

Literatura: upoznavanje s obveznom i dopunskom literaturom

II.

Naslov: Kadar i snimanje likovno-umjetničkih djela

Kratki opis:Odabir kadra s umjetničke slike, snimanje fotografskim i digitalnim zapisom (arhitektura, skulptura i slika) te unošenje zapisa i računalna obrada.

Literatura: Muzej Ludwig u Kölnu, Fotografija 20.stoljeća, Taschen,2004.

III.

Naslov: Tradicionalna i moderna nastavna sredstava i pomagala

Kratki opis: proučavanje novih materijala (knjiga, filmova, televizijskih programa kao i znanstveno-tehnološke opreme). Inovativnosti u nastavi.

Literatura: Tom Ang, Cjeloviti priručnik za digitalnu fotografiju, Zagreb: Leo Commerce, 2006.http://www.idi.hr/images/Sociologija sela 2006-2-3.pdf#page=51

IV.

Naslov: VJEŽBA: Samostalno snimanje likovno-umjetničkih djela

Kratki opis: Obrada snimljenog materijala pomoću digitalne tehnologije i prezentacija djela. Snalaženje u izradi i korištenju tradicionalnih i modernih nastavnih sredstava i pomagala.

Literatura: Fotografija 20.stoljeća , muzej Ludwig u K ölnu, TASHEN 2001.

V.

Naslov: Suvremene metode zapisa

Kratki opis: Obrada i prezentacija likovno-umjetničkih djela pomoću digitalne tehnologije (fotografija, računalo i LCD projektor).

Literatura: Tom Ang, Digitalna fotografija, Zagreb: Znanje d. d., 2007. Practical example of a European initiative “SPreaD”. Elearningpapers, 12. Dostupno na: http://www.elearningeuropa.info/files/media/media18513.pdf

VI.

Naslov: Informatički instrumentarij - umjetnički instrumentarij

Kratki opis: Upoznavanje s informatičkim instrumentarijem koji omogućava i aktivira učenikovu percepciju.

Literatura: G. Bosanac: Umjetnički samoodgoj čovječanstva, Zarez, 1/18 2000, G. Bosanac: Umjetnost – avantura, traganje za smislom ŠN 30/ Practical example of a European initiative “SPreaD”. Elearningpapers, 12. Dostupno na: http://www.elearningeuropa.info/files/media/media18513.pdf

VII.

Naslov: Rad na računalu

Kratki opis:Upoznavanje s osnovnim pojmovima u radu s grafičkim programima (umetanje slike, lijepljenje,rezanje, kolažiranje), upoznavanje s radom u photoshopu.

Literatura: Adobe- photoshop, Tomislav Mance, Zagreb,2006.

VIII.

Naslov:Osnove Photoshopa i osnovne inačice

Kratki opis:Upoznavanje s osnovnim pojmovima i načinima rada u photoshopu (bitmape, vektorska grafika, tonski prijelazi/pikseli i dr.).

Literatura: Adobe- photoshop, Tomislav Mance, Zagreb,2006. Practical example of a European initiative “SPreaD”. Elearningpapers, 12. Dostupno na: http://www.elearningeuropa.info/files/media/media18513.pdf

IX.

Naslov:PowerPoint, rad na računalu; obrada

Kratki opis:Rad u PowerPointu–smartArt, readymade, Drawina tools, drawina convert,

Literatura: Adobe- photoshop, Tomislav Mance, Zagreb,2006 Practical example of a European initiative “SPreaD”. Elearningpapers, 12. Dostupno na: http://www.elearningeuropa.info/files/media/media18513.pdf

X.

Naslov: „Pametni“ alati za doradu slike (Smart objects, smart Guides, Brush, Warp)

Kratki opis: Ovi alati omogućuju nedestruktivno transformiranje pri kojem se izvorna informacija o pikselima ne gubi, to znači da je moguće smanjiti bilo koji objekt ili sliku, a zatim vratiti njezinu prvotnu veličinu bez gubitka kvalitete.

Literatura: Adobe- photoshop, Tomislav Mance, Zagreb,2006.

XI.

Naslov: Filter Smart

Kratki opis:. Otvaranje dijaloških okvira ( Smart Sharpen; Basic i Advanced podešavanja)

Literatura: Adobe- photoshop, Tomislav Mance, Zagreb,2006.


XII

Naslov: Vježba na računalu i provjera usvojenog znanja

Kratki opis: Transformiranje slike pomoću usvojenog znanja (Smart objects, smart Guides, Brush, Warp)

Literatura: Adobe- photoshop, Tomislav Mance, Zagreb,2006. Practical example of a European initiative “SPreaD”. Elearningpapers, 12. Dostupno na: http://www.elearningeuropa.info/files/media/media18513.pdf

XIII.

Naslov: Vježbe prezentiranja

Kratki opis: Samostalni rad

Literatura: sve navedeno

XIV

Naslov: Rad na fotografijama velikog dinamičnog opsega

Kratki opis:Fotografije velikog dinamičnog raspona nastaju spajanjem više fotografija različitih ekspozicija u jednu fotografiju.

Literatura: Adobe- photoshop, Tomislav Mance, Zagreb,2006. Practical example of a European initiative “SPreaD”. Elearningpapers, 12. Dostupno na: http://www.elearningeuropa.info/files/media/media18513.pdf

XV.

Naslov:Vježba: Powerpoint, tekst i slika

Kratki opis: Prezentacija samostalnog rada uz odabrano predavanje iz povijesti umjetnosti

(crtež, slika, pisana riječ i grafikon).


Naziv kolegija


Umjetnost humanističkog doba u Hrvatskoj


Kod kolegija

FFPUM208


Studijski program

Ciklus

Povijest umjetnosti

Diplomski sveučilišni studijGodina

studija

I.


ECTS vrijednost boda:

3


Semestar

2.


Broj sati po semestru (p v s)

15 0 15


Status kolegija:

Izborni B1

Preduvjeti:

-

Usporedni uvjeti:

-

Pristup kolegiju:

Studenti povijesti umjetnosti

Vrijeme održavanja nastave:

Prema rasporedu

Nositelj kolegija/nastavnik:

dr. sc. Igor Fisković, red. prof.

Kontakt sati/konzultacije:

Prema rasporedu

E-mail adresa i broj telefona:

ifiskovi@ffzg.hr

Asistent

dr. sc. Tatjana Mićević – Đurić, doc.

Kontakt sati/konzultacije:

Prema rasporedu

E-mail adresa i broj telefona

Infozone1@zg.t-com.hr

Ciljevi kolegija:


Svrha je kolegija nadograditi opća znanja o likovnom izražavanju u poglavljima tredicionalne stilske podjele epoha zrelog srednjovjekovlja i ranog novovjekovlja - tj. od kasne romanike do kasne renesanse, te uputiti slušače na druge, a ne samo formalno-morfološke sustave promišljanja ššire shvaćane umjetničke baštine.

Ishodi učenja

(opće i specifične kompetencije):


Studenti će se upoznati s glavnim svojstvima arhiekture i urbanizma, te figuralnih umjetnosti tijekom obuhvaćenog razdoblja. U razumijevanju tog nasljeđa, pozivanja na onodobnu književnu riječ sakralnog i svjetovnog sadržaja, rezultirat će njihovim osposobljavanjem za kontektualiziranje nasljeđa s kojim raspolažemo iz vremena kad se hvatao najuspješniji korak s procesima integracije kršćanskog svijeta i utvrđivale kohezije s njime.    

Sadržaj silabusa/izvedbenog plana (ukratko):

Kolegij tematski obuhvaća kulturno-povijesne okvire i specifične rezultate umjetničkog stvaralaštva od 13. do 16. stoljeća na širem teritoriju današnje Hrvatske. 

Na prvome mjestu dotičući urbanizam i arhitekturu, usredotočuje se na odraze humanističke misli u prostornoj organizaciji pojedinih gradova ali i izgradnji njihove okolice. Na tom planu prednost se daje urbanističkoj cjelini Dubrovnika s preobrazbama srednjovjekovnog tkiva posredstvom forifikacija te javnih i privatnih palača iz doba renesanse, a zasebno obrađuje plodove kulture ladanja u granicama nekadašnje Dubrovačke republike sa stotinjak  ljetnikovaca i dvadesetak samostana prosjačko-propovjedničkih redova.

Baština figuralnih spomenika, odnosno kiparsko i slikarsko nasljeđe se sagledava po ciklusima ikonografskih sadržaja umjesto po formalnim osobitostima izdvojenih djela. Počevši od znamenitog portala trogirske katedrale iz 1240. godine, preko niza drugih monumentalnih portala primorskih katedrala i ostalih crkava iz 14. i 15. stoljeća objašnjavaju se dodiri sa srodnima skulptiranima u Italiji kao i u dubljem kopnenom zaleđu pod utjecajem zapadnjačke romanike i gotike. Iste se fenomene prati na  usporedno nastajućim grobnim spomenicima, poglavito svetačkima od Poreča do Splita, ali i lancu biskupskih ili patricijskih u nizu obalnih gradova svrhom utvrđivanja tipoloških sličnosti i razlika uvjetovanih modom vremena ili govorom regionalno aktivnih majstora kiparstva.

U istom spektru se sagledava djelatnost slikara na složenijim oltarima nastajućima od srednjeg vijeka do zrele renesanse u simbiozama importa i kontinuiteta estetskih iskustava primorske provincije.

Svakako se veći naglasak polaže na raspoznavanje autohtonog izražavanja perifernih sredina i to u vezi s općekuklturnim prohtjevima i stremljenjima društvenih zajednica rastućih na razmeđima Istoka i Zapada a zadojenih stečevinama iz glavnih središta europske civilizacije. Način izvođenja nastave

(označiti masnim tiskom)

predavanja

Vježbe

Seminari

Samostalni zadaci


konzultacije

Mentorski rad

Terenska nastava

Ostalo

Studentske obveze

 • pohađati nastavu i sudjelovati u nastavnome procesu

 • napisati seminarski rad i izložiti ga

 • pisati test

 • položiti završni usmeni ispit

Praćenje i ocjenjivanje studenta

(označiti masnim tiskom)

Pohađanje nastave

Aktivnosti u nastavi

Seminarski rad

Praktični rad

Usmeni ispit

Pismeni ispit


Kontinuirana provjera znanja

Esej

Detaljan prikaz ocjenjivanja unutar Europskoga sustava prijenosa bodova


Pohađanje i sudjelovanje u nastavi

30

1

10%


Seminarski rad (pismeni i usmeni)

15

0,5


20%

Završni pismeni ispit

30

1

40%

Usmeni ispit

15

0,5

30%

Dodatna pojašnjenja:


Pohađanje nastave i aktivnost u nastavi ocjenjuje se na sljedeći način:

0% = Ne dolazi na nastavu.

2% = Prisustvuje predavanjima, bez aktivnog sudjelovanja.

4% = Povremeno se uključuje u nastavnom procesu.

6% = Pripremljen/na je i aktivno sudjeluje u nastavnom procesu.

8% = Postavlja pitanja i redovito je pripremljen/na.

10% = Redovito pohađa nastavu, postavlja pitanja i pokazuje visok stupanj zainteresiranosti za kolegij.
Pisanje seminarskog rada:

0% = Rad nije napisan.

2% = Rad ne zadovoljava formalne kriterije.

4% = Rad zadovoljava formalne kriterije, ali su uočeni veći nedostatci na sadržajnom planu.

6% = Rad zadovoljava formalno i sadržajno, ali su uočene veće gramatičke i pravopisne pogreške.

8% = Rad zadovoljava formalno i sadržajno, ali su uočene manje gramatičke i pravopisne pogreške.

10% = Rad je iscrpan, gramatički i pravopisno točan.

Izlaganje seminarskoga rada0% = Rad nije usmeno prezentiran.

2% = Rad je pročitan.

4% = Rad je djelomično pročitan i nepripremljen.

6% = Rad nije pročitan, ali su uočeni veći nedostatci u usmenom izlaganju.

8% = Izlaganje je dobro pripremljeno, ali su uočene manje pravogovorne pogreške.

10% = Usmeno izlaganje je izvrsno pripremljeno.

Završni ispit se ocjenjuju na sljedeći način:

Pismeni ispit:

manje od 50% točnih odgovora = 0% ocjene

od 51% do 60% = do 8% ocjene

od 61% do 70% = do 16% ocjene

od 71% do 80% = do 24% ocjene

od 81% do 90% = do 32% ocjene

od 91% do 100% = do 40% ocjene

Usmeni ispit:

manje od 50% točnih odgovora = 0% ocjene

od 51% do 60% = do 6% ocjene

od 61% do 70% = do 12% ocjene

od 71% do 80% = do 18% ocjene

od 81% do 90% = do 24% ocjene

od 91% do 100% = do 30% ocjene

Prema Pravilniku o ocjenjivanju konačna se ocjena dobiva na sljedeći način:

A = 89 − 100% 5 (izvrstan)

B = 76 − 88,9% 4 (vrlo dobar)

C/D = 63 − 75,9% 3 (dobar)

E = 55 − 62,9% 2 (dovoljan)

Obvezna literatura:


Pelc, M., Renesansa u Hrvatskoj, Zagreb 2007. (opći pregled)

Prijatelj, K., Dalmatinsko slikarstvo 15. i 16. stoljeća, Zagreb 1983.

Fisković, I., 1000 godina hrvatskog kiparstva, Volume 4 of Exegi monumentum : Znanstvena izdanja MGC Zagreb. Zagreb 1997.:.

Marković, V. Prelog, V, Zlatno doba Dubrovnika XV i XVI stoljeće (katalog izložbe) Muzejski prostor (Zagreb, Croatia), Dubrovački muzej, Zagreb 1986.Dominikanci u Hrvatskoj, katalog izložbe u Klovićevim dvorima, Zagreb 2010.

„Milost susreta – umjetnička baština franjevačke provincije sv. Jeronima“ Fisković, I. (ur.), katalog izložbe u Klovićevim dvorima, Zagreb 2011.

„Hrvatska renesansa“ , Zagreb 2004.

„Tizian, Tintoretto, Veronese – veliki majstori renesanse“; Zagreb 2012.
Dopunska literatura:Dodatne informacije o kolegiju

Pohađanje nastave

Pohađanje nastave je obvezno. Tolerira se 20% izostanaka i njih nije potrebno opravdati.

Da bi se pristupilo završnom ispitu potrebno je položiti pismeni ispit.

Obavezno je sudjelovanje na terenskoj nastavi..

Seminarski rad treba se predati u pisanom obliku do kraja semestra. Potrebno je konzultirati se s voditeljem kolegija oko literature i ostalih pitanja vezanih uz oblikovanje rada.

Ispit se polaže pismeno i usmeno. Položeni pismeni dio ispita uvjet je za izlazak na usmeni ispit.

Nap. Veći broj stranica obvezne literature od propisane količine teksta posljedica je specifičnosti literature povijesti umjetnosti koja sadrži dosta slikovnog materijala. Prema tome, broj stranica navedene literature nije objektivan pokazatelj studentskog opterećenja.


PRILOG: Kalendar nastaveBroj nastavne

jedinice

TEME I LITERATURA


I.

Naslov: Uvodno predavanje

Kratki opis: Upoznavanje s vremenom i okolnostima u kojima se kultura humanizma počinje pojavljivati na našim prostorima.

Literatura: Pelc, M., Renesansa u Hrvatskoj, Zagreb 2007. (opći pregled)

II.

Naslov: Urbanizam humanističkog doba u Hrvatskoj

Kratki opis: Osnovna svojstva urbanističkog promišljanja kasnog srednjovjekovlja i ranog novovjekovlja na našim prostorima u kojem se odražava humanistička misao u prostornoj organizaciji pojedinih gradova ali i izgradnji njihove okolice.

Literatura: Pelc, M., Renesansa u Hrvatskoj, Zagreb 2007. (opći pregled)

III.

Naslov: Urbanistička cjelina Dubrovnika

Kratki opis: Dubrovnik kao najznačajniji primjer preobrazbe srednjovjekovnog tkiva posredstvom forifikacija te javnih i privatnih palača iz doba renesanse

Literatura: -Marković, V. Prelog, V, Zlatno doba Dubrovnika XV i XVI stoljeće (katalog izložbe) Muzejski prostor (Zagreb, Croatia), Dubrovački muzej, Zagreb 1986.; Pelc, M., Renesansa u Hrvatskoj, Zagreb 2007. (opći pregled)

IV.

Naslov: Arhitektura humanističkog doba u Hrvatskoj

Kratki opis: Osnovna obilježja arhitekture na prijelazu srednjovjekovlja u novovjekovlje uz pregled tipoloških, konstrukcijskih i stilskih svojstava navažnijih ostvarenja od 14. do 16. stoljeća na istočnojadranskoj obali.

Literatura: Pelc, M., Renesansa u Hrvatskoj, Zagreb 2007. (opći pregled)

V.

Naslov: Samostanska arhitektura

Kratki opis: Arhitektura samostana prosjačko - propovjedničkih redova.

Literatura: Dominikanci u Hrvatskoj, katalog izložbe u Klovićevim dvorima, Zagreb 2010.; - „Milost susreta – umjetnička baština franjevačke provincije sv. Jeronima“ Fisković, I. (ur.), katalog izložbe u Klovićevim dvorima, Zagreb 2011.

VI.

Naslov: Ladanjska arhitektura

Kratki opis: Pregled odlika ladanjske arhitekture na primjerima ljetnikovaca u granicama nekadašnje Dubrovačke republike.

Literatura: Hrvatska renesansa , Zagreb 2004., Pelc, M., Renesansa u Hrvatskoj, Zagreb 2007. (opći pregled)

VII.

Naslov: Skulptura humanističkog doba u Hrvatskoj

Kratki opis: Osnovna obilježja skulpture na prijelazu srednjovjekovlja u novovjekovlje; Ciklusi ikonografskih sadržaja

Literatura: Fisković, I., 1000 godina hrvatskog kiparstva, Volume 4 of Exegi monumentum : Znanstvena izdanja MGC Zagreb. Zagreb 1997.:.

VIII.

Naslov: Portal trogirske katedrale

Kratki opis: Formalne, ikonografske i ikonološke analize znamenitog portala majstora Radovana.

Literatura: Fisković, I., 1000 godina hrvatskog kiparstva, Volume 4 of Exegi monumentum : Znanstvena izdanja MGC Zagreb. Zagreb 1997.:.

IX.

Naslov: Skulptirani portali

Kratki opis: Pregled niza monumentalnih portala primorskih katedrala i ostalih crkava iz 14. i 15. stoljeća uz osvrt na dodire sa srodnima skulptiranima u Italiji kao i u dubljem kopnenom zaleđu pod utjecajem zapadnjačke romanike i gotike.

Literatura: Fisković, I., 1000 godina hrvatskog kiparstva, Volume 4 of Exegi monumentum : Znanstvena izdanja MGC Zagreb. Zagreb 1997.:.

X.

Naslov: Umjetnost grobnih spomenika

Kratki opis: Pregled niza svetačkih grobnih spomenika uz analizu njihovih formalnih i ikonografskih svojstava i komparaciju sa relevantnim događanjima na susjednim, poglavito talijanskim prostorima.

Literatura: Fisković, I., 1000 godina hrvatskog kiparstva, Volume 4 of Exegi monumentum : Znanstvena izdanja MGC Zagreb. Zagreb 1997.:. Pelc, M., Renesansa u Hrvatskoj, Zagreb 2007. (opći pregled)

XI.

Naslov: Umjetnost grobnih spomenika

Kratki opis: Pregled niza biskupskih ili patricijskih grobnih spomenika u nizu obalnih gradova sa svrhom utvrđivanja tipoloških sličnosti i razlika uvjetovanih modom vremena ili govorom regionalno aktivnih majstora kiparstva.

Literatura: Fisković, I., 1000 godina hrvatskog kiparstva, Volume 4 of Exegi monumentum : Znanstvena izdanja MGC Zagreb. Zagreb 1997.:. Pelc, M., Renesansa u Hrvatskoj, Zagreb 2007. (opći pregled)

XI.

Naslov: Slikarstvo humanističkog doba u Hrvatskoj

Kratki opis: Osnovna obilježja slikarstva na prijelazu srednjovjekovlja u novovjekovlje

Literatura: Pelc, M., Renesansa u Hrvatskoj, Zagreb 2007. (opći pregled);Prijatelj, K., Dalmatinsko slikarstvo 15. i 16. stoljeća, Zagreb 1983.

XII.

Naslov: Domaće slikarsko stvaralaštvo

Kratki opis: Pregled ostvarenja domaćih majstora s ciljem utvrđivanja tipoloških sličnosti i razlika uvjetovanih modom vremena.

Literatura: Renesansa u Hrvatskoj, Zagreb 2007. (opći pregled);Prijatelj, K., Dalmatinsko slikarstvo 15. i 16. stoljeća, Zagreb 1983.

XIII.

Naslov: Importi slikarstva u domaću sredinu

Kratki opis:Pregled ostvarenja uvezenih iz talijanskih umjetničkih centara, prvenstveno Venecije, i njihovih posljedica za domaće likovno stvaralaštvo.

Literatura: Renesansa u Hrvatskoj, Zagreb 2007. (opći pregled);Prijatelj, K., Dalmatinsko slikarstvo 15. i 16. stoljeća, Zagreb 1983.

XIV.

Naslov: Terenska nastava - Dubrovnik

Kratki opis: Obilazak i analiza pojedinih ostvarenja u urbanom tkivu Dubrovnika.

Literatura:

XV.

Naslov: Terenska nastava - Dubrovnik

Kratki opis:Obilazak i analiza pojedinih ostvarenja u umjetničkim zbirkama Dubrovnika.

Literatura:

 


Naziv kolegija


Osmanlijska umjetnost u Bosni i Hercegovini

Kod kolegija

FFPUM209


Studijski program

Ciklus

Povijest umjetnosti

Diplomski sveučilišni studijGodina

studija


I.

ECTS vrijednost boda:

3


Semestar

2.


Broj sati po semestru (p v s)

15 0 15


Status kolegija:

Izborni B1

Preduvjeti:
Usporedni uvjeti:
Pristup kolegiju:

Studenti povijesti umjetnosti

Vrijeme održavanja nastave:

Prema rasporedu

Nositelj kolegija/nastavnik:

dr .sc. Tatjana Mićević Đurić, doc.

Kontakt sati/konzultacije:

Prema rasporedu

E-mail adresa i broj telefona:

Infozone1@zg.t-com.hr

Asistent

Danijela Ucović, v. aisst.

Kontakt sati/konzultacije:

Prema rasporedu

E-mail adresa i broj telefona

pov.umjetnosti@gmail.com, , 066 218 252

Ciljevi kolegija:

Kolegij Osmanlijska umjetnost u Bosni I Hercegovini ima za cilj objasniti nastanak i razvoj islamske umjetnosti za vrijeme vladavine Osmanlijske dinastije u BiH u svim njezinim segmentima (arhitektura džamija, palača, minijature, plastika, kaligrafija...). Kroz nastavu i vježbe, student treba razumjeti i prepoznati, osim osnovnih umjetničkih karakteristika, religijsku simboliku i njezine zakonitosti koje su bitno utjecale na stvaranje Osmanlijske umjetnosti. Student treba pokazati znanje osnovnih umjetničkih pojmova specifičnih za islamsku umjetnost; sposobnost sagledavanja njezina cjelovitog kulturno-povijesnog postojanja i interakcije s drugim umjetnostima.Ishodi učenja

(opće i specifične kompetencije):

Vladanje pojmovima koje karakteriziraju islamsku umjetnost U BiH.

Prepoznavanje uzroka i razumijevanje posljedica koje simboliziraju islamsku umjetnost te jasno poimanje regionalnih karaketristika. Klasificiranje i jasno raspoznavanje arhitektonskih elementa, dekoracija, tehnika stvaranja islamske umjenosti za vrijeme Osmanlija.


Sadržaj silabusa/izvedbenog plana (ukratko):

Kako bi se dobio potpuni uvid u islamsku umjetnost koja je nastala na područiju BiH za vrijeme vladavine Osmanlijske dinastije neophodno je studente uvesti u teološku misao islama i glavne karakteristike islamske umjetnosti. U nastajanu kako Osmalnijske dinastije pa tako I njezine umjetnosti, iznimnu važnost imali su Seldžuci, nomadsko pleme na području Anatolije. Analizom njihovih šamanskih poimanja svijeta I specifične arhitekture dat će se dobar uvod u Osmanlijsku umjetnost na području današnje Turske. Posebna pozornost će biti stavljena na džamije koje je projektirao Mimar Sinan. Prije samog objašnjavanja karakteristika prvih džamija na području BiH, govorit će se o narodnom stvaralaštvu za vrijeme Srednjovjekovne Bosne. Osmanlije su donijele urbanistička uređenja, specifičan stil života unutar njih, razvijeno sakralno I profane graditeljstvo. Nakon toga, studentima će biti obijašnjen razvoj i graditeljstvo džamija od 15 st do 18.st. Također, dobit će se uvid u bogato I raznoliko stvaralaštvo minijatura, kaligrafija i pokućstva nastalo za vrijeme Osmanlija. Na završetku, o Osmanlijskoj umjetnosti u Sarajevu i Mostaru studenti će se upoznati na licu mjesta tj. na terenskim predavanjima.Način izvođenja nastave

(označiti masnim tiskom)

predavanja

Vježbe

Seminari

Samostalni zadaci


konzultacije

Mentorski rad

Terenska nastava

Ostalo

Studentske obveze

 • pohađati nastavu i sudjelovati u nastavnome procesu

 • napisati i izložiti seminarski rad

 • pisati završni ispit

 • usmeni ispit
Praćenje i ocjenjivanje studenta

(označiti masnim tiskom)

Pohađanje nastave

Aktivnosti u nastavi

Seminarski rad

Praktični rad

Usmeni ispit

Pismeni ispit


Kontinuirana provjera znanja

Esej

Detaljan prikaz ocjenjivanja unutar Europskoga sustava prijenosa bodova


OBVEZE STUDENTA

SATI (PROCJENA)

UDIO U ECTS-u

UDIO U OCJENI

Pohađanje i sudjelovanje u nastavi

30

1

10%


Seminarski rad (pismeni i usmeni)

15

0,5


20%

Završni pismeni ispit

30

1

40%

Usmeni ispit

15

0,5

30%

Dodatna pojašnjenja:


Pohađanje nastave i aktivnost u nastavi ocjenjuje se na sljedeći način:

0% = Ne dolazi na nastavu.

2% = Prisustvuje predavanjima, bez aktivnog sudjelovanja.

4% = Povremeno se uključuje u nastavnom procesu.

6% = Pripremljen/na je i aktivno sudjeluje u nastavnom procesu.

8% = Postavlja pitanja i redovito je pripremljen/na.

10% = Redovito pohađa nastavu, postavlja pitanja i pokazuje visok stupanj zainteresiranosti za kolegij.
Pisanje seminarskog rada:

0% = Rad nije napisan.

2% = Rad ne zadovoljava formalne kriterije.

4% = Rad zadovoljava formalne kriterije, ali su uočeni veći nedostatci na sadržajnom planu.

6% = Rad zadovoljava formalno i sadržajno, ali su uočene veće gramatičke i pravopisne pogreške.

8% = Rad zadovoljava formalno i sadržajno, ali su uočene manje gramatičke i pravopisne pogreške.

10% = Rad je iscrpan, gramatički i pravopisno točan.

Izlaganje seminarskoga rada0% = Rad nije usmeno prezentiran.

2% = Rad je pročitan.

4% = Rad je djelomično pročitan i nepripremljen.

6% = Rad nije pročitan, ali su uočeni veći nedostatci u usmenom izlaganju.

8% = Izlaganje je dobro pripremljeno, ali su uočene manje pravogovorne pogreške.

10% = Usmeno izlaganje je izvrsno pripremljeno.

Završni ispit se ocjenjuju na sljedeći način:

Pismeni ispit:

manje od 50% točnih odgovora = 0% ocjene

od 51% do 60% = do 8% ocjene

od 61% do 70% = do 16% ocjene

od 71% do 80% = do 24% ocjene

od 81% do 90% = do 32% ocjene

od 91% do 100% = do 40% ocjene

Usmeni ispit:

manje od 50% točnih odgovora = 0% ocjene

od 51% do 60% = do 6% ocjene

od 61% do 70% = do 12% ocjene

od 71% do 80% = do 18% ocjene

od 81% do 90% = do 24% ocjene

od 91% do 100% = do 30% ocjene

Prema Pravilniku o ocjenjivanju konačna se ocjena dobiva na sljedeći način:

A = 89 − 100% 5 (izvrstan)

B = 76 − 88,9% 4 (vrlo dobar)

C/D = 63 − 75,9% 3 (dobar)

E = 55 − 62,9% 2 (dovoljan)

Obvezna literatura:


Husref Redžić, Islamska umjetnost, Umjetnost na tlu Jugoslavije, Izdavački zavod Jugoslavije, Beograd 1982.; Spektar, Zagreb 1982.; Prva književna komuna, Mostar, 1982.

Zagorka Janc, Islamska minijatura, Umjetnost na tlu Jugoslavije, Izdavački zavod Jugoslavije, Beograd 1982.; Spektar, Zagreb 1982.; Prva književna komuna, Mostar, 1982. Str. 21-49.

Andrejević Andrej, Islamska monumentalna umetnost 16.veka u Jugoslaviji, Kupolne džamije, Beograd, 1984.

, 1960


Dopunska literatura:

Stanojević, Mihailo, „Kroz Bosnu i Hercegovinu“, Beograd, 1902.

Sejfudin, Kemura Šejh, „Sarajevske džamije“, Sarajevo 1910.

Skupina autora, „Mostar u slici i riječi“, Stanek, Mostar 2008.

Zagorka Janc, Islamska minijatura, Umjetnost na tlu Jugoslavije, Izdavački zavod Jugoslavije, Beograd, 1982; Spektar, Zagreb, 1982; Prva književna komuna, Mostar, 1982. God

Hivzija Hasandedić, Spomenici kulture turskog doba u Mostaru, Biblioteka Kulturno naslijeđe, IRO Veselin Masleša, Sarajevo, 1980.

BEJTIĆ, Alija: „Banjaluka pod turskom vlašću“ Naše Starine I, 1953.Filipović, Mirza, Umjetničko blago Bosne i Hercegovine, Svjetlost, Sarajevo, 1987.

Kurto, Nedžad: Arhitektura Bosne i Hercegovine – razvoj bosanskog stila, Sarajevo, 1998.

Momirović, P., Dve drevne crkve u Bosanskoj krajini, Sarajevo, 1953.Šabanović, H. Postanak i razvoj Sarajeva, Radovi Naučnog društva III, SarajevoJhon L. Esposito, Oksfordska historija islama, Selsebil, Živinice, 2005.

Luca Mozzati, Islamska umjetnost, šahin pašić, Sarajevo, 2010Markus Hattstein; Peter Delius; Fikret Pašanović, Islamska umjetnost i arhitektura, H.F.Ullman, 2010.

Robert Hillenbrand, Islamic architecture, Edinburg Universiy Press, Edinburgh, 2000.

Bašagić, Dr Safvet- beg, „Znameniti Hrvati Bošnjaci i Hercegovci u turskoj carevini“, Zagreb, 1931

Mulić, Jusuf: „Konjic i njegova okolina u vrijeme Osmanske vladavine(1464.-1878.)“, Konjic, 2001.

Peez, Carl, „Mostar i njegova kultura (Slika jednog grada u Hercegovini 1891.)“, Crkva na kamenu, Mostar 2002.

Dodig, Radoslav, „Kulturno- povijesni vodič kroz Hercegovinu i Bosnu“, Matica Hrvatska, Čitluk, 2010.

Truhelka, Dr. Ć. Gazi Husrev-beg, njegov život i njegovo doba,

Zlatar, Behija, Zlatno doba Sarajeva (XVI stoljeće), Sarajevo – Publishing, Sarajevo, 1996.Jale Nejedet Erzen, Sinan Ottoman Architect, Middle East Technical University, Ankara, 2004.

Astrida Bugarski, Savremene promjene u kulturi stanovanja seoskog stanovništva Bi h, ZM, Sarajevo

Narodna umjetnost : godišnjak Instituta za narodnu umjetnost u Zagrebu / glavni urednik Maja Bošković-Stulli.


Dodatne informacije o kolegiju

Pohađanje nastave

Pohađanje nastave je obvezno. Tolerira se 20% izostanaka i njih nije potrebno opravdati. Da bi se pristupilo završnom ispitu potrebno je iz svakog segmenta prije njega ostvariti minimalan broj bodova (ukupno 20%), stoga je i pohađanje nastave u konačnici važno u zbiru bodova.

Pismeni radovi

Seminarski rad treba se predati u pisanom obliku do kraja semestra. Potrebno je konzultirati se s voditeljem kolegija oko literature i ostalih pitanja vezanih uz oblikovanje rada.

Vrlo je važno slijediti naputke o izradi seminarskih radova, završnoga i diplomskoga rada.
Nap. Veći broj stranica obvezne literature od propisane količine teksta posljedica je specifičnosti literature povijesti umjetnosti koja sadrži dosta slikovnog materijala. Prema tome, broj stranica navedene literature nije objektivan pokazatelj studentskog opterećenja.


PRILOG: Kalendar nastaveBroj nastavne

jedinice

TEME I LITERATURA
I.

Naslov: Uvod u kolegij


Kratki opis: Opis sadržaja i cilja kolegija. Podjela tema seminarskih radova. Popis literature. Plan i program kolegija. Obveze studenta

Literatura: -

II.

Naslov: Islam kao religija i način življenja u BiH, islamska teologija i misticizam u BiH


Kratki opis: Pojašnjavanje religijskih zakonitosti; utjecaj na način života i svjetonazore koji su bitno utjecali na koncipiranje islamske umjetnosti.

Literatura: Luca Mozzati, Islamska umjetnost, šahin pašić, Sarajevo, 2010.

Markus Hattstein; Peter Delius; Fikret Pašanović, Islamska umjetnost i arhitektura, H.F.Ullman, 2010.


III.

Naslov: Uvod u Islamsku umjetnost i arhitekturu


Kratki opis: Upoznavanje dogmi iz kojih se razvija Islamska umjetnost, tipovi arhitekture. Objašnjenja kakva je islamska umjetnost i zašto se tako naziva. Teritorijalne različitosti umjetnosti. Qa ba, Mecca, Medina.


Literatura: Luca Mozzati, Islamska umjetnost, šahin pašić, Sarajevo, 2010.

Markus Hattstein; Peter Delius; Fikret Pašanović, Islamska umjetnost i arhitektura, H.F.Ullman, 2010.


IV.

Naslov: Umjetnost Seldžučke dinastije kao platforma za razvoj Osmanlijske umjetnostiKratki opis:

Upoznavanje seldžučke povijesti, arhitekture, utjecaj prethodnih kultutra, simbolika Zoroatrizma. Karakteristike seldžučkih hanova, kompleks Divrigi, Ćifte Medresa, Inče Medresa, Turgul kula, Sultan han.Literatura: Markus Hattstein; Peter Delius; Fikret Pašanović, Islamska umjetnost i arhitektura, H.F.Ullman, 2010.


V.

Naslov: Glavne karakteristike Osmanlijske umjetnosti na području današnje Turske
Kratki opis: Upoznavanje osmanlijske povijesti, aritekture, Mimar Sinan, glavne džamije i utjecaji osmanlijske arhitekture na ostali teritorij islamskog svijeta. Istanbul, Hagia Sophia, Sulejamnija, Selimija, Sultan Ahmetova (Plava) Džamija, Topkapi palača, minijatura, dizajn, kaligrafija, tapiserija…

Literatura: Luca Mozzati, Islamska umjetnost, šahin pašić, Sarajevo, 2010.

Jale Nejedet Erzen, Sinan, Ottoman Architect, Middle East Technical University, Ankara, 2004.
VI.

Naslov: Umjetnost i društvene prilike na području današnje BiH prije dolaska Osmanlija


Kratki opis: Razvoj arhitekture tj. građevina ili prostora u kojem se obitavalo u ruralnim i gradskim područijima,seoska infrastruktura tj.tradicionalno bosansko graditeljstvo


Literatura: Astrida Bugarski, Savremene promjene u kulturi stanovanja seoskog stanovništva Bi h, ZM, SarajevoNarodna umjetnost : godišnjak Instituta za narodnu umjetnost u Zagrebu / glavni urednik Maja Bošković-Stulli.


VII.

Naslov: Dolazak Osmanlija i razvoj gradova i naselja


Kratki opis: Osmanlijsko osvajanje Bosne.Nastanak kasaba, čaršija. Analiziranje utvrda. Sustav navodnjavanja. Razvoj esnafa.


Literatura: Husref Redžić, Islamska umjetnost, Umjetnost na tlu Jugoslavije, Izdavački zavod Jugoslavije, Beograd 1982.; Spektar, Zagreb 1982.; Prva književna komuna, Mostar, 1982.

VIII.

Naslov: Karakteristike bosanskih i hercegovaćkih džamija

Kratki opis: Analiza razvoja BiH džamija:drvene, kamene, s četvorovodnim krovom, kupolom, raznim tipovima minareta

Literatura: Husref Redžić, Islamska umjetnost, Umjetnost na tlu Jugoslavije, Izdavački zavod Jugoslavije, Beograd 1982.; Spektar, Zagreb 1982.; Prva književna komuna, Mostar, 1982.

IX.

Naslov: Kaligrafija i Minijatura u Bosni i Hercegovini

Kratki opis: Stilska analiza, simbolika, značenje I značaj kaligrafije I minijature u Bosni I Hercegovini

Literatura: Zagorka Janc, Islamska minijatura, Umjetnost na tlu Jugoslavije, Izdavački zavod Jugoslavije, Beograd 1982.; Spektar, Zagreb 1982.; Prva književna komuna, Mostar, 1982.X.

Naslov: Karakteristike mederesa, hanova, karavansaraja, hamama i vakufa u BiH


Kratki opis: Arhitktonske karakteristike profane arhitekture te njihova dekoracija


Literatura: Husref Redžić, Islamska umjetnost, Umjetnost na tlu Jugoslavije, Izdavački zavod Jugoslavije, Beograd 1982.; Spektar, Zagreb 1982.; Prva književna komuna, Mostar, 1982.

XI.

Naslov: Osmanlijska umjetnost u Sarajevu


Kratki opis:

Baščaršija, Sahat kula, Gazi Husrev begova dđamija i medresa i td.
Literatura: Andrejević Andrej, Islamska monumentalna umetnost 16.veka u Jugoslaviji, Kupolne džamije, Beograd, 1984. Truhelka, Dr. Ć. Gazi Husrev-beg, njegov život i njegovo doba, Zlatar, Behija, Zlatno doba Sarajeva (XVI stoljeće), Sarajevo – Publishing, Sarajevo, 1996.


XII.

Naslov: Osmanlijska umjetnost u Mostaru i Hercegovini


Kratki opis: Karađozbegova džamija, Roznamedžijina džamija,Koski mehmed pašina dđamija, Stari most, Sahat kula, Kujundžiluk, Mahala


Literatura: Andrejević Andrej, Islamska monumentalna umetnost 16.veka u Jugoslaviji, Kupolne džamije, Beograd, 1984. Peez, Carl, „Mostar i njegova kultura (Slika jednog grada u Hercegovini 1891.)“, Crkva na kamenu, Mostar 2002.

XIII.

Naslov: Drvorezbarstvo, nošnja, ćilimi i pokućstvo u BiH u Osmanlijskom periodu


Kratki opis: Karakteristike Osmanlijske kuće tj. njezinog uređenja i namještaja te dekoracija na njima.


Literatura: Husref Redžić, Islamska umjetnost, Umjetnost na tlu Jugoslavije, Izdavački zavod Jugoslavije, Beograd 1982.; Spektar, Zagreb 1982.; Prva književna komuna, Mostar, 1982. Zagorka Janc, Islamska minijatura, Umjetnost na tlu Jugoslavije, Izdavački zavod Jugoslavije, Beograd, 1982; Spektar, Zagreb, 1982; Prva književna komuna, Mostar, 1982. God

XIV.

Naslov: Obilazak osmanlijskih spomenika u Sarajevu


Kratki opisObilazak i analiza Baščaršije, Gazi Husref-begova vakufa (džamijskog kompleksa, bezistana, medrese), Casreve džamije, Ali-pašine džamije, Morića-hana, Svrzine kuće i drugih stambenih objekata


Literatura: Andrejević Andrej, Islamska monumentalna umetnost 16.veka u Jugoslaviji, Kupolne džamije, Beograd, 1984. Truhelka, Dr. Ć. Gazi Husrev-beg, njegov život i njegovo doba, Zlatar, Behija, Zlatno doba Sarajeva (XVI stoljeće), Sarajevo – Publishing, Sarajevo, 1996.


XV.

Naslov: Obilazak osmanlijskih spomenika u Mostaru


Kratki opis: Obilazak i analiza Starog mosta, Kujundžiluka i Priječške čaršije, sahat-kule, Karađozbegove, Koskine i Vučjakovića džamije, Roznamedžijine i Šartića džamije, te džamije Derviš-paše Bajezidagića, Karađozbegove medrese, Bišćevića i Kajtazove kuće...Literatura: Peez, Carl, „Mostar i njegova kultura (Slika jednog grada u Hercegovini 1891.)“, Crkva na kamenu, Mostar 2002.


Download 3.91 Mb.
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   ...   37
Download 3.91 Mb.

Bosh sahifa
Aloqalar

    Bosh sahifaNastavni plan I program studija povijesti umjetnosti

Download 3.91 Mb.