• Suvremena kultura, obrazovanje i etika
 • Ishodi učenja (opće i specifične kompetencije)
 • Sadržaj silabusa/izvedbenog plana (ukratko)
 • Način izvođenja nastave (označiti masnim tiskom) predavanja
 • Praćenje i ocjenjivanje studenta (označiti masnim tiskom) Pohađanje nastave
 • Pismeni ispit Kontinuirana provjera znanja Esej
 • Dodatne informacije o kolegiju
 • Kršćanske teme u umjetnosti
 • Način izvođenja nastave (označiti masnim tiskom) predavanja Vježbe
 • Ostalo Studentske obveze
 • Detaljan prikaz ocjenjivanja
 • Dopunska literatura: Dodatne informacije o kolegiju
 • Nastavni plan I program studija povijesti umjetnosti
  Download 3.91 Mb.
  bet23/37
  Sana07.04.2017
  Hajmi3.91 Mb.
  1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   ...   37

  PRILOG: Kalendar nastave

  Broj nastavne

  jedinice

  TEME I LITERATURA


  I.

  Naslov: Uvod u kolegij

  Kratki opis: Upoznavanje sa očekivanim ishodima i aktivnostima na kolegiju. Očekivanja studenata.

  Literatura:

  Bognar, L., Matijević, M.,: Didaktika, Školska knjiga, Zagreb, 2002  II.

  Naslov: Temeljni pojmovi didaktike (odgoj,obrazovanje, sposobnosti, znanje, vještine, navike, stavovi, nastava)

  Kratki opis: definirati pojam didaktike, spoznati predmet didaktike, spoznati temeljne didaktičke pojmove, definirati temeljne pojmove didaktike, razlikovati temeljne didaktičke pojmove, spoznati odnos između temeljnih didaktičkih pojmova, spoznati elemente odgojno-obrazovnog procesa, spoznati različite tipove nastave, spoznati specifičnosti pojedinih nastavnih procesa.

  Literatura:

  Bognar, L., Matijević, M.,: Didaktika, Školska knjiga, Zagreb, 2002.

  Lavrnja, I.: Poglavlja iz didaktike, Pedagoški fakultet, Rijeka, 1998.


  III.

  Naslov: Nacionalni okvirni kurikulum. Kurikulum temeljen na očekivanim ishodima

  Kratki opis: Objasniti značaj NOK-a za obrazovnu politiku i obrazovnu praksu. Objasniti sastavnice NOK-a i primjenu NOK-a u praksi.

  Literatura:

  Bognar, L., Matijević, M.,: Didaktika, Školska knjiga, Zagreb, 2002

  Marsh, J.C.: Kurikulum: temeljni pojmovi, Educa, Zagreb, 1994


  IV.

  Naslov: Proces planiranja i programiranja

  Kratki opis: Planiranjem i programiranjem odgoja i obrazovanja svako društvo izražava i određuje svoj identitet (prošlost, sadašnjost, budućnost). Prije realizacije nastave nužno je definirati bitne elemente ili komponente o kojima ovisi učinkovitost (efikasnost) nastave.

  Literatura:

  Bognar, L., Matijević, M.,: Didaktika, Školska knjiga, Zagreb, 2002  V.

  Naslov: Perspektive poučavanja. Ciljevi i zadaci nastave

  Kratki opis: Različite perspektive poučavanja pobijaju pristup razvoju i vrednovanju poučavanja koji nudi jedno rješenje za sve situacije. Upoznati se sa perspektivama poučavanja prema Prattu. Kod cilja i zadataka nastave mislimo na određene namjere i pomake u učenju i obrazovanju (pomake u razvoju učenika) koji se odvijaju u nastavnom procesu.

  Literatura:

  Bognar, L., Matijević, M.,: Didaktika, Školska knjiga, Zagreb, 2002.

  Lavrnja, I.: Poglavlja iz didaktike, Pedagoški fakultet, Rijeka, 1998.


  VI.

  Naslov: Očekivani ishodi i kompetencije. Bloom-ova taksonomija

  Kratki opis: Među najpoznatijim pokušajima klasifikacije zadataka nastave je taksonomija obrazovnih zadataka B. Blooma (1973.). Zadatci nastave, prema ovoj taksonomiji, su razdijeljeni u tri skupine područja, a navedena područja se dijele na kategorije i potkategorije.

  Literatura:

  Bognar, L., Matijević, M.,: Didaktika, Školska knjiga, Zagreb, 2002.

  Grgin, T.: Školsko ocjenjivanje znanja, Slap, Jastrebarsko, 2001.


  VII.

  Naslov: Artikulacija nastavnog procesa. Artikulacija situacije nastave i učenja

  Kratki opis: Odgoj i obrazovanje su neponovljivi procesi i zbog toga se govori o potrebi artikulacije tih procesa. Artikulacija predstavlja oblikovanje, strukturiranje odgojno-obrazovnog procesa u njegovoj neponovljivosti, određenju kao uvijek iznova specifično određenog procesa.

  Literatura:

  Bognar, L., Matijević, M.,: Didaktika, Školska knjiga, Zagreb, 2002.

  Lavrnja, I.: Poglavlja iz didaktike, Pedagoški fakultet, Rijeka, 1998.


  VIII.

  Naslov: Oblici i metode rada u nastavi

  Kratki opis: Oblici rada su metodički i organizacijski postupci s ciljanom interakcijom koja omogućuje da učenici u različitim relacijama međusobne i interakcije s nastavnicima samostalno i u kooperaciji s drugima ostvaruju ciljeve i zadatke učenja, sposobnost i vještinu samostalnog rada, socijalno ponašanje i kooperaciju. Nastavne metode su planirani postupci, načini, putovi djelovanja u procesu učenja i nastave.

  Literatura:

  Bognar, L., Matijević, M.,: Didaktika, Školska knjiga, Zagreb, 2002.

  Jelavić, F.: Didaktičke osnove nastave, Slap, Jastrebarsko, 1994.


  IX.

  Naslov: Pripremanje za nastavu

  Kratki opis: Pripremanje za nastavnu situaciju, nastavnu jedinicu, situaciju učenja nezaobilazni je dio svakog organiziranog procesa odgoja i obrazovanja. Kroz pripremu, realizaciju i evaluaciju nastavne situacije, situacije učenja operacionaliziraju se temeljne sadržajne, psihološko- spoznajne, komunikacijske, materijalno-tehničke, pedagoške, didaktičko-metodičke, psihološko-razvojne, sociostrukturne i druge pretpostavke uvjeta u kojima se odvija proces nastave i učenja i odluka i strategija za ostvarenje ciljeva procesa učenja i nastave.

  Literatura:

  Bognar, L., Matijević, M.,: Didaktika, Školska knjiga, Zagreb, 2002.

  Lavrnja, I.: Poglavlja iz didaktike, Pedagoški fakultet, Rijeka, 1998.


  X.

  Naslov: Nastavni principi

  Kratki opis: Nastavni principi su ideje-vodilje koje ukazuju na smjerove postupanja. To su kriteriji za odlučivanja koja proizlaze iz zakonitosti procesa neke djelatnosti. Upoznavanje sa osam principa u procesu nastave i učenja.

  Literatura:

  Bognar, L., Matijević, M.,: Didaktika, Školska knjiga, Zagreb, 2002.

  Lavrnja, I.: Poglavlja iz didaktike, Pedagoški fakultet, Rijeka, 1998.


  XI.

  Naslov: Tehnologija i mediji. E-učenje

  Kratki opis: Mediji su sva materijalna sredstva koja nastavniku i učeniku omogućuju ostvarivanje ciljeva i zadataka nastave i učenja kao didaktički instrumenti rada. Upoznavanje sa klasifikacijom medija, ulogama medija, medijskim nastavnim sredstvima i aspektima medija.

  Literatura:

  Bognar, L., Matijević, M.,: Didaktika, Školska knjiga, Zagreb, 2002.

  Lavrnja, I.: Poglavlja iz didaktike, Pedagoški fakultet, Rijeka, 1998.


  XII.

  Naslov: Didaktički problemi.

  Kratki opis: Didaktika je pedagoška disciplina koja se bavi problemima upravljanja procesima nastave, učenja i obrazovanja uz pomoć tehnologije i medija, a posebice uz pomoć kompjutorske tehnologije. Didaktički su problemi po svojoj prirodi interdisciplinarni (multidisciplinarni).

  Literatura:

  Bognar, L., Matijević, M.,: Didaktika, Školska knjiga, Zagreb, 2002.

  Lavrnja, I.: Poglavlja iz didaktike, Pedagoški fakultet, Rijeka, 1998.


  XIII.

  Naslov: Uvod u školsku dokimologiju.

  Kratki opis: Zadaća školske dokimologije je da na temelju istraživanja pronađe prikladnije i valjanije načine i postupke prosuđivanja i ocjenjivanja. Školska dokimologija čini značajni dio dokimologije, jer se bavi pitanjima ispitivanja i procjenjivanja učeničkih odgojno-obrazovnih postignuća u školama.

  Literatura:

  Grgin, T.: Školsko ocjenjivanje znanja, Slap, Jastrebarsko, 2001.

  Lavrnja, I.: Poglavlja iz didaktike, Pedagoški fakultet, Rijeka, 1998.

  Matijević, M.: Ocjenjivanje u osnovnoj školi, Tipex, Zagreb, 2004  XIV.

  Naslov: Objektivni postupci mjerenja znanja

  Kratki opis: Upoznavanje sa objektivnijim postupcima mjerenja znanja u nastavi. Testovi znanja, testovi vještina, zadatci objektivnog tipa, zadatci esej-tipa.

  Literatura:

  Grgin, T.: Školsko ocjenjivanje znanja, Slap, Jastrebarsko, 2001.

  Lavrnja, I.: Poglavlja iz didaktike, Pedagoški fakultet, Rijeka, 1998.

  Matijević, M.: Ocjenjivanje u osnovnoj školi, Tipex, Zagreb, 2004  XV.

  Naslov: Evaluacija rada na kolegiju.

  Kratki opis: Razgovor sa studentima o njihovom iskustvu na kolegiju. Prijedlozi za unaprjeđenje. Anonimna anketa.

  Literatura:  Naziv kolegija


  Suvremena kultura, obrazovanje i etika

  Kod kolegija

  FFZAM204

  Studijski program

  Ciklus

  Zajednički kolegij

  Diplomski sveučilišni studij  Godina

  studija

  I.


  ECTS vrijednost boda:

  4

  Semestar

  2.

  Broj sati po semestru (p s v)

  30 15 0


  Status kolegija:

  Obvezni D

  Preduvjeti:
  Usporedni uvjeti:
  Pristup kolegiju:

  Studenti nastavnog usmjerenja

  Vrijeme održavanja nastave:

  Prema rasporedu

  Nositelj kolegija/nastavnik:

  dr. sc. Slavica Juka, red. prof.

  Kontakt sati/konzultacije:

  Prema rasporedu

  E-mail adresa i broj telefona:

  slavica.juka@gmail.com

  Asistent

  Krešimir Tabak, asist.

  Kontakt sati/konzultacije:

  Prema rasporedu

  E-mail adresa i broj telefona

  kresimir.tabak@gmail.com

  Ciljevi kolegija:


  Cilj je kolegija upoznati studente s različitim teorijama kulture i identiteta, upoznati ih s različitim perspektivama obrazovanja i etikom.

  Ishodi učenja

  (opće i specifične kompetencije):


  U nastavnom će procesu studenti steći sustavno znanje o suvremenoj kulturi i njenoj složenosti. Također će dobiti spoznaju o teorijama i ulozi obrazovanja u društvu i životu pojedinca kao i znanje o relevantnim etičkim sadržajima i njihovu značaju za život suvremenog čovjeka.

  Stečeno će znanje omogućiti studentu kritičko promišljanje suvremenih fenomena izravno vezanih za proces obrazovanja.  Sadržaj silabusa/izvedbenog plana (ukratko):


  • Uvodne teme

  • Kultura i identitet

  • Kritike moderne kulture

  • Kultura modernog kapitalizma

  • Ontologija vrijednosti nasuprot diskursu apsurda

  • Nužnost vrlina u suvremenoj praksi

  • Perspektive u obrazovanju

  • Komunikacija i mediji

  Način izvođenja nastave

  (označiti masnim tiskom)

  predavanja

  Vježbe

  Seminari

  Samostalni zadaci


  konzultacije

  Mentorski rad

  Terenska nastava

  Ostalo

  Studentske obveze

  • pohađati nastavu i sudjelovati u nastavnome procesu

  • napisati esej i izložiti ga

  • pisati test

  Praćenje i ocjenjivanje studenta

  (označiti masnim tiskom)

  Pohađanje nastave

  Aktivnosti u nastavi

  Seminarski rad

  Praktični rad

  Usmeni ispit

  Pismeni ispit


  Kontinuirana provjera znanja

  Esej

  Detaljan prikaz ocjenjivanja unutar Europskoga sustava prijenosa bodova


  OBVEZE STUDENTA

  SATI (PROCJENA)

  UDIO U ECTS-u

  UDIO U OCJENI

  Angažiranost u nastavi

  45

  1,5

  10%

  Esej (pismeni i usmeni)

  15

  0,5

  20%

  Završni ispit

  60

  2

  70%

  Izvanredni studenti dogovaraju temu s mentorom i pišu seminarski rad od 13 do 15 kartica
  Dodatna pojašnjenja:

  10% ocjene moguće je skupiti sudjelovanjem u nastavi, a 20% pisanjem i izlaganjem eseja, kojega pišu svi studenti.


  Da bi se pristupilo završnom ispitu studenti su dužni prije njega (tijekom nastave) doseći min 20% bodova (sudjelovanje u nastavi i esej).
  U konačnu ocjenu ulaze rezultati završnog ispita, angažiranost tijekom nastave i ocjena eseja.
  Angažiranost u nastavi:

  Manje od 80% dolazaka = 0% ocjene

  81-84% = 2%

  85-88% = 4%

  89-92% = 6%

  93-96% = 8%

  97 –100% = 10%
  Pisanje eseja:

  0% = Rad nije napisan.

  2% = Rad ne zadovoljava formalne kriterije.

  4% = Rad zadovoljava formalne kriterije, ali su uočeni veći nedostatci na sadržajnom planu.

  6% = Rad zadovoljava formalno i sadržajno, ali su uočene veće gramatičke i pravopisne pogreške.

  8% = Rad zadovoljava formalno i sadržajno, ali su uočene manje gramatičke i pravopisne pogreške.

  10% = Rad je iscrpan, gramatički i pravopisno točan.

  Izlaganje eseja:  0% = Rad nije usmeno prezentiran.

  2% = Rad je pročitan.

  4% = Rad je djelomično pročitan i nepripremljen.

  6% = Rad nije pročitan, ali su uočeni veći nedostatci u usmenom izlaganju.

  8% = Izlaganje je dobro pripremljeno, ali su uočene manje pravogovorne pogreške.

  10% = Usmeno izlaganje je izvrsno pripremljeno.

  Završni ispit se ocjenjuje na sljedeći način:

  manje od 50% točnih odgovora = 0% ocjene

  od 51% do 60% = do 14% ocjene

  od 61% do 70% = do 28% ocjene

  od 71% do 80% = do 42% ocjene

  od 81% do 90% = do 56% ocjene

  od 91% do 100% = do 70% ocjene

  Prema Pravilniku o ocjenjivanju konačna se ocjena dobiva na sljedeći način:

  A = 89 − 100% 5 (izvrstan)

  B = 76 − 88,9% 4 (vrlo dobar)

  C/D = 63 − 75,9% 3 (dobar)

  E = 55 − 62,9% 2 (dovoljan)
  Obvezna literatura:


  HARALAMBOS, Michael, HOLBORN, Martin, Sociologija – teme i perspektive, Golden marketing – Tehnička knjiga, Zagreb, 2002. god.

  JUKA, Slavica, Etika – postavke i teorije, Fram-Ziral, Mostar, 2006. god.

  RITZER, George, Suvremena sociologijska teorija, Nakladni zavod Globus, Zagreb, 1997. god.


  Dopunska literatura:

  BAUMAN, Zygmunt, Identitet, Naklada Pelago, Zagreb, 2009. god.

  BAUMAN, Zygmunt, Postmoderna etika, AGM d.o.o. izdavaštvo i usluge, Zagreb, 2009. god.

  CAMUS, Albert, Pobunjeni čovjek, Zagreb, Zora, 1971. god.

  DEWEY, John, Pedagogika i demokratija: uvod u filozofiju vaspitanja, G. Kon, Beograd, 1934. god.

  DEWEY, John, The school and society, The University of Chicago, press, Chicago, 1942. god.

  FREUD, Sigmund, Iz kulture i umetnosti, Matica srpska, Beograd, 1973. god.

  FROMM, Erich, Autoritet i porodica, Naprijed: Nolit, Beograd, 1984. god.

  FROMM, Erich, Imati ili biti, Izvori, Zagreb, 2004. god.

  HABERMAS, Jurgen, Tehnika i znanost kao ideologija, Školska knjiga, Zagreb, 1986. god.

  HARTMANN, Nicolai, Etika, Naklada Ljevak, Zagreb, 2003. god.

  HORKHEIMER, Max, Kritika instrumentalnog uma, Nakladni zavod Globus, Zagreb, 1988. god.

  HORKHEIMER, Max, Tradicionalna i kritička teorija, BIGZ, Beograd, 1976. god.

  ILLICH, Ivan, Dole škole, BIGZ, Beograd, 1980. god.

  KRLEŽA, Miroslav, Evropa danas, Zora, Zagreb, 1972. god.

  LEGRAND, Louis, Moralna izobrazba danas: ima li to smisla?, Educa, Zagreb, 2001. god.

  MACINTYRE, Alasdair, Za vrlinom – studija o teoriji morala, Kruzak, Hrvatski Leskovac, 2002. god.

  MARCUSE, Kultura i društvo, BIGZ, Beograd, 1977. god.

  MILL, John, Stuart, „Civilizacija“ u Izabrani politički spisi, Prvi svezak, Informator, Zagreb, 1988. god.

  MYERSON, George, Heidegger, Habermas i mobiteli, Jesenski i Turk, Zagreb, 2001. god.

  NIETZSCHE, Friedrich, S onu stranu dobra i zla – predigra filozofiji budućnosti, AGM, Zagreb, 2002. god.

  NUSSBAUM, Martha, Ne profitu – zašto demokracija treba humanistiku, AGM d.o.o. izdavaštvo i usluge, Zagreb, 2012. god.

  ROSZAK, Theodore, Kontrakultura, Naprijed, Zagreb, 1978. god.

  SENNETT, Richard, The culture of new capitalism, New Haven, London, 2006. god.

  ŠUŠNJIĆ, Đuro, Ribari ljudskih duša, Ideja manipulacije i manipulacije idejama, Mladost, Beograd, 1976. god.

  VUKASOVIĆ, Ante, Etika moral osobnost: Moralni odgoj u teoriji i praksi odgajanja, Školska knjiga, Filozofsko-teološki institut D. D. Zagreb, 1993. god.


  Dodatne informacije o kolegiju

  Pohađanje nastave

  Pohađanje je nastave obvezno. Tolerira se 20% izostanaka i njih nije potrebno opravdati. Da bi se pristupilo završnom ispitu potrebno je iz svakog segmenta prije njega ostvariti minimalan broj bodova (ukupno 20%), stoga je i pohađanje nastave u konačnici važno u zbiru bodova.

  Pismeni radovi

  Esej pišu i izlažu svi redoviti studenti, a seminarski rad pišu izvanredni studenti koji su dužni isti predati do kraja semestra. Potrebno je konzultirati se s voditeljem kolegija oko literature i ostalih pitanja vezanih uz oblikovanje rada.  Vrlo je važno slijediti naputke o izradi seminarskih radova, završnoga i diplomskoga rada.

  PRILOG: Kalendar nastave

  Broj nastavne

  jedinice

  TEME I LITERATURA


  I.

  Naslov: Uvodno predavanje

  Kratki opis: S različitih aspekata pristupiti kategoriji kulture i njenih komponenti, definrati pojmove koji su trajno prisutni u diskursu kulture, subkultura, kontrakultura, prikazati vrste kulture, kulturne stilove i specifičnosti suvremene kulture kao i značaj identiteta

  Literatura: HARALAMBOS, Michael, HOLBORN, Martin, Sociologija – teme i perspektive, BAUMANN, Zygmunt, Identitet, RITZER, George, Suvremena sociologijska teorija, MILL, John, Stuart, „Civilizacija“ u Izabrani politički spisi

  II.

  Naslov: Nietzscheova kritika moderne kulture

  Kratki opis: Odrediti koordinate Nietzscheove filozofsko-umjetničke pozicije i unutar njih prikazati Nietzscheov imoralizam i stav prema modernoj kulturi

  Literatura: JUKA, Slavica, Etika – postavke i teorije, NIETZSCHE, Friedrich, S onu stranu dobra i zla – predigra filozofiji budućnosti

  III.

  Naslov: Freud i moderna kultura

  Kratki opis: Orijentirajući se na kontekst modernog vremena izložiti uzroke nastanka jednog pesimističnog shvaćanja kulture te izložiti stavove te teorije

  Literatura: FREUD, Sigmund, Iz kulture i umetnosti

  IV.

  Naslov: Kultura modernog kapitalizma

  Kratki opis: Istaknuti specifičnosti suvremenog društvenog poretka te ukazati na položaj pojedinca u takvom sustavu, izravno dotičući vrijednosti i kategoriju obrazovanja

  Literatura: HARALAMBOS, Michael, HOLBORN, Martin, Sociologija – teme i perspektive, SENNETT, Richard, The culture of new capitalism, HABERMAS, Jurgen, Tehnika i znanost kao ideologija, MYERSON, George, Heidegger, Habermas i mobiteli

  V.

  Naslov: Hartmannova ontologija vrijednosti u stoljeću „straha“

  Kratki opis: Prikazati Hartmannovu etičku teoriju, zasnovanu na razvijanju onoga što autor naziva organe morale

  Literatura: HARTMANN, Nicolai, Etika, JUKA, Slavica, Etika – postavke i teorije, CAMUS, Albert, Pobunjeni čovjek

  VI.

  Naslov: Zašto je praksu teško zamisliti bez vrlina?

  Kratki opis: U kontekstu MacIntyreove etičke teorije ukazati na specifičnost odnosa između institucije i prakse te odrediti narav, ulogu i mjesto vrlina u tom spoju

  Literatura: JUKA, Slavica, Etika – postavke i teorije, MACINTYRE, Alasdair, Za vrlinom – studija o teoriji morala

  VII.

  Naslov: Etički izazovi postmoderne

  Kratki opis: Izložiti moralne probleme s kojima se bore žene i muškarci u postmodernom svijetu i koje nastoje riješiti – novi problemi nepoznati prošlim generacijama ili od njih neprimijećeni, kao i novi oblici koje su stari problemi poprimili

  Literatura: BAUMAN, Zygmunt, Postmoderna etika, JUKA, Slavica, Etika – postavke i teorije

  VIII.

  Naslov: Obrazovanje – funkcionalistička perspektiva

  Kratki opis: Parsonsova teorija obrazovanja s naglaskom na motive univerzalističkih vrijednosti, obrazovanja i vrijednosnog konsenzusa

  Literatura: HARALAMBOS, Michael, HOLBORN, Martin, Sociologija – teme i perspektive, JUKA, Slavica, Etika – postavke i teorije, RITZER, George, Suvremena sociologijska teorija

  IX.

  Naslov: Obrazovanje – liberalna perspektiva

  Kratki opis: Prikaz teorija obrazovanja Ivana Illicha i Johna Deweya, zalaganje za ukidanje škola i teme obrada tema poput razmjene vještina, obrazovanja i ljudskog potencijala

  Literatura: HARALAMBOS, Michael, HOLBORN, Martin, Sociologija – teme i perspektive, JUKA, Slavica, Etika – postavke i teorije, RITZER, George, Suvremena sociologijska teorija, DEWEY, John, Pedagogika i demokratija: uvod u filozofiju vaspitanja, DEWEY, John, The school and society, ILLICH, Ivan, Dole škole

  X.

  Naslov: Obrazovanje – konfliktne perspektive

  Kratki opis: Teorija Herberta Gintisa i Samuela Bowlesa o skrivenom nastavnom programu, prividu jednakosti šansi i mitovima obrazovanja

  Literatura: HARALAMBOS, Michael, HOLBORN, Martin, Sociologija – teme i perspektive, JUKA, Slavica, Etika – postavke i teorije, RITZER, George, Suvremena sociologijska teorija

  XI.

  Naslov: Nova desnica u obrazovanju

  Kratki opis: Teorija Johna Chubba o politici tržišta i organizaciji škola

  Literatura: HARALAMBOS, Michael, HOLBORN, Martin, Sociologija – teme i perspektive, JUKA, Slavica, Etika – postavke i teorije, RITZER, George, Suvremena sociologijska teorija

  XII.

  Naslov: Postmoderne perspektive u obrazovanju

  Kratki opis: Postavke Robina Ushera i Richarda Edwardsa o budućnosti obrazovanja i odnosima moći

  Literatura: HARALAMBOS, Michael, HOLBORN, Martin, Sociologija – teme i perspektive, JUKA, Slavica, Etika – postavke i teorije, RITZER, George, Suvremena sociologijska teorija

  XIII.

  Naslov: Obrazovanje – interakcionistička perspektiva

  Kratki opis: Teorija simboličkog interakcionizma o društvenim ulogama, tipiziranju i etiketiranju

  Literatura: HARALAMBOS, Michael, HOLBORN, Martin, Sociologija – teme i perspektive, JUKA, Slavica, Etika – postavke i teorije, RITZER, George, Suvremena sociologijska teorija

  XIV.

  Naslov: Komunikacija i mediji

  Kratki opis: Paul Trowler – definiranje mass medija, njihova uloga i utjecaj

  Literatura: HARALAMBOS, Michael, HOLBORN, Martin, Sociologija – teme i perspektive, JUKA, Slavica, Etika – postavke i teorije, RITZER, George, Suvremena sociologijska teorija

  XV.

  Naslov: Završna razmatranja i zaključci  Naziv kolegija


  Kršćanske teme u umjetnosti


  Kod kolegija

  FFPUM211


  Studijski program

  Ciklus

  Povijest umjetnosti

  Diplomski sveučilišni studij  Godina

  studija

  I.


  ECTS vrijednost boda:

  2


  Semestar

  2.


  Broj sati po semestru (p v s)

  15 15 0  Status kolegija:

  Izborni B2/C

  Preduvjeti:
  Usporedni uvjeti:
  Pristup kolegiju:

  Studenti povijesti umjetnosti i srodnih studija

  Vrijeme održavanja nastave:

  Prema rasporedu

  Nositelj kolegija/nastavnik:

  Dr. sc. Tatjana Mićević – Đurić, doc.

  Kontakt sati/konzultacije:

  Prema rasporedu

  E-mail adresa i broj telefona:

  Infozone1@zg.t-com.hr

  Asistent

  Valerija Soldo, asist.

  Kontakt sati/konzultacije:

  Prema rasporedu

  E-mail adresa i broj telefona

  valerija.soldo1@gmail.com

  Ciljevi kolegija:

  Cilj kolegija je upoznati studente s likovnim prikazima kršćanskih sadržaja u različitim razdobljima povijesti umjetnosti.

  Od ranog kršćanstva, pa sve do danas, na različite načine ovisne o društveno-povijesnim prilikama i stupnju razvoja ljudskog društva, te dogme, različite teme iz Biblije i apokrifnih tekstova prikazivani su u slikarstvu i skulpturi kršćanskoga svijeta.

  Kolegij daje pregled najvažnijih kršćanskih tema u umjetnosti istočne i zapadne crkve, tako da će studenti moći uočiti razlike i zajedničke elemente pojedinih prikaza. Naučite će, također, povezati tekst sa likovnim prikazom.
  Ishodi učenja

  (opće i specifične kompetencije):


  Na primjerima slikarstva i kiparstva iz različitih razdoblja studenti će se osposobiti za prepoznavanje prikazanih tema, njihovo tumačenje i povezivanje teksta i likovnog prikaza.

  Time će svoja znanja o sadržaju biblijskih i drugih vjerskih tekstova upotpuniti njihovim vizualnim prikazima i povezat će se ranije stečena znanja o tekstu i kultu s vizualnim prikazom.  Također, uočit će se i razlike nastale uslijed stilskih mijena tijekom povijesti.  Sadržaj silabusa/izvedbenog plana (ukratko):

  • Književni izvori za prikaze kršćanskih tema u likovnim umjetnostima

  • Likovni atributi

  • Anđeli

  • Starozavjetne teme: Stvaranje svijeta, Adam i Eva, Abraham, Mojsije...

  • Kristološki ciklusi

  • Bogorodičin ciklus

  • Ciklusi svetaca
  Način izvođenja nastave

  (označiti masnim tiskom)

  predavanja

  Vježbe

  Seminari

  Samostalni zadaci


  konzultacije

  Mentorski rad

  Terenska nastava

  Ostalo

  Studentske obveze

  • pohađati nastavu i sudjelovati u nastavnome procesu

  • pisati domaće zadaće

  • pisati pismeni ispit

  Praćenje i ocjenjivanje studenta

  (označiti masnim tiskom)

  Pohađanje nastave

  Aktivnosti u nastavi

  Seminarski rad

  Praktični rad

  Usmeni ispit

  Pismeni ispit


  Kontinuirana provjera znanja

  Esej

  Detaljan prikaz ocjenjivanja unutar Europskoga sustava prijenosa bodova


  OBVEZE STUDENTA

  SATI (PROCJENA)

  UDIO U ECTS-u

  UDIO U OCJENI

  Redovito pohađanje nastave i aktivnost na nastavi

  30

  1

  Max 20%

  Domaće zadaće

  15

  0,5

  Max 10%

  Završni ispit (pismeni)

  15

  0,5

  Min 70%

  Pohađanje nastave i aktivnost u nastavi ocjenjuje se na sljedeći način:

  0% = Ne dolazi na nastavu.

  4% = Prisustvuje predavanjima, bez aktivnog sudjelovanja.

  8% = Povremeno se uključuje u nastavnom procesu.

  12% = Pripremljen/na je i aktivno sudjeluje u nastavnom procesu.

  16% = Postavlja pitanja i redovito je pripremljen/na.

  20% = Redovito pohađa nastavu, postavlja pitanja i pokazuje visok stupanj zainteresiranosti za kolegij.


  Izrada domaćih zadaća ocjenjuje se na sljedeći način:
  manje od 50% urađene zadaće = 0% ocjene

  od 51% do 60% = do 2% ocjene

  od 61% do 70% = do 4% ocjene

  od 71% do 80% = do 6% ocjene

  od 81% do 90% = do 8% ocjene

  od 91% do 100% = do 10% ocjene


  Završni ispit (pismeni) ocjenjuje se na sljedeći način

  manje od 50% točnih odgovora = 0% ocjene

  od 51% do 60% = do 14% ocjene

  od 61% do 70% = do 28% ocjene

  od 71% do 80% = do 42% ocjene

  od 81% do 90% = do 56% ocjene

  od 91% do 100% = do 70% ocjene

  Prema Pravilniku o ocjenjivanju konačna se ocjena dobiva na sljedeći način:

  A = 89 − 100% 5 (izvrstan)

  B = 76 − 88,9% 4 (vrlo dobar)

  C/D = 63 − 75,9% 3 (dobar)

  E = 55 − 62,9% 2 (dovoljan)

  Obvezna literatura:


  Biblija, Kršćanska sadašnjost, Zagreb

  Leksikon ikonografije, liturgike i simbolike zapadnog kršćanstva (ur. Badurina, A), Zagreb 2000.

  Hall, J., Rječnik tema i simbola u umjetnosti, Zagreb 1995.

  Poesche, J., Italian Frescoes: the Age of Giotto 1218-1400., , New York, 2005., str.187-192, 250-254


  Dopunska literatura:


  Dodatne informacije o kolegiju

  Pohađanje nastave

  Pohađanje nastave je obvezno. Obvezno je sudjelovanje u zajedničkom radu tijekom nastave, te redovito izvršavanje zadataka za rad kod kuće.

  Tolerira se 20% izostanaka i njih nije potrebno opravdati.

  Ispit se polaže pismeno.  PRILOG: Kalendar nastave

  Broj nastavne

  jedinice

  TEME I LITERATURA


  I.

  Naslov: Pregled književnih izvora za kršćanske teme u umjetnosti

  Kratki opis: Biblija – Stari i Novi zavjet; pojam apokrifnog teksta i upoznavanje s najvažnijima, Zlatna legenda

  Literatura: Leksikon ikonografije, liturgike i simbolike zapadnog kršćanstva (ur. Badurina, A), Zagreb 2000.

  II.

  Naslov: Likovni atributi

  Kratki opis: Pojam likovnog atributa i pregled atributa po najvažnijim svecima

  Literatura: Leksikon ikonografije, liturgike i simbolike zapadnog kršćanstva (ur. Badurina, A), Zagreb 2000.

  III.

  Naslov: Starozavjetne teme u likovnim umjetnostima

  Kratki opis: Likovni prikazi događaja iz Petoknjižja: Stvaranje svijeta, Adam i Eva, Abraham, Izak, Jakov, Josip, Mojsije...

  Literatura: Biblija, J. Hall, Rječnik tema i simbola u umjetnosti, Zagreb 1995.

  IV.

  Naslov: Starozavjetne teme u likovnim umjetnostima

  Kratki opis: Likovni prikazi najpoznatijih i najvažnijih tema iz ostalih knjiga Starog zavjeta

  Literatura: Biblija, J. Hall, Rječnik tema i simbola u umjetnosti, Zagreb 1995.

  V.

  Naslov: Kristološki ciklusi – Praznični ciklus

  Kratki opis: Prikaz i tumačenje scena koje pripadaju Prazničnom ciklusu, najvažnijem ciklusu kršćanske umjetnosti

  Literatura: Biblija, Leksikon ikonografije, liturgike i simbolike zapadnog kršćanstva (ur. Badurina, A), Zagreb 2000.

  VI.

  Naslov: Kristološki ciklusi – Ciklus muka

  Kratki opis: Prikaz i tumačenje scena koje pripadaju kristološkom ciklusu Kristovih muka, te njihov odnos i povezivanje sa scenama Prazničnoga ciklusa

  Literatura: Biblija, Leksikon ikonografije, liturgike i simbolike zapadnog kršćanstva (ur. Badurina, A), Zagreb 2000.

  VII.

  Naslov: Kristološki ciklusi – Ciklus Kristovih čuda i javnog djelovanja

  Kratki opis: Prikaz i tumačenje scena koje pripadaju kristološkom ciklusu Kristovih čuda i javnog djelovanja, te njihov odnos i povezivanje s ostalim scenama Prazničnoga ciklusa

  Literatura: Biblija, Leksikon ikonografije, liturgike i simbolike zapadnog kršćanstva (ur. Badurina, A), Zagreb 2000.

  VIII.

  Naslov: Apokalipsa

  Kratki opis: Prikazi i tumačenje Apokalipse, Drugog Kristova dolaska, Posljednjeg suda...

  Literatura: Biblija, Leksikon ikonografije, liturgike i simbolike zapadnog kršćanstva (ur. Badurina, A), Zagreb 2000.

  IX.

  Naslov: Bogorodičin ciklus

  Kratki opis: Prikaz i tumačenje scena koje prikazuju događaje iz Marijina djetinjstva i mladosti

  Literatura: Leksikon ikonografije, liturgike i simbolike zapadnog kršćanstva (ur. Badurina, A), Zagreb 2000. Poesche, J., Italian Frescoes: the Age of Giotto 1218-1400., , New York, 2005., str.187-192, 250-254.

  X.

  Naslov: Ciklus sv. Ivana Krstitelja

  Kratki opis: Prikaz i tumačenje scena iz života sv. Ivana Krstitelja

  Literatura: Leksikon ikonografije, liturgike i simbolike zapadnog kršćanstva (ur. Badurina, A), Zagreb 2000.

  XI.

  Naslov: Ciklus sv. Nikole

  Kratki opis: Prikaz i tumačenje scena iz života sv. Nikole

  Literatura: Leksikon ikonografije, liturgike i simbolike zapadnog kršćanstva (ur. Badurina, A), Zagreb 2000.

  XI.

  Naslov: Ciklus sv. Jurja

  Kratki opis: Prikaz i tumačenje scena iz života sv. Nikole

  Literatura: Leksikon ikonografije, liturgike i simbolike zapadnog kršćanstva (ur. Badurina, A), Zagreb 2000.

  XII.

  Naslov: Ciklus sv. Franje

  Kratki opis: Prikaz i tumačenje scena iz života sv. Franje Asiškoga

  Literatura: Leksikon ikonografije, liturgike i simbolike zapadnog kršćanstva (ur. Badurina, A), Zagreb 2000.

  XIII.

  Naslov: Anđeli

  Kratki opis: Pregled podjele na anđeoske redove i odgovarajućih likovnih prikaza; ciklus arkanđela Mihajla

  Literatura: Leksikon ikonografije, liturgike i simbolike zapadnog kršćanstva (ur. Badurina, A), Zagreb 2000.

  XIV.

  Naslov: Apostoli i evanđelisti

  Kratki opis: Prikazi apostola (pojedinačni i u scenama); Prikazi evanđelista

  Literatura: Leksikon ikonografije, liturgike i simbolike zapadnog kršćanstva (ur. Badurina, A), Zagreb 2000.

  XV.

  Naslova: Svetice

  Kratki opis: Prikazi pojedinačnih figura i događaja iz života najvažnijih svetica: Marija Magdalena, Marija i Marta, sv. Katarina, sv. Lucija, sv. Barbara, sv. Agneza, sv. Cecilija, sv. Anastazija...

  Literatura: Leksikon ikonografije, liturgike i simbolike zapadnog kršćanstva (ur. Badurina, A), Zagreb 2000.


  Download 3.91 Mb.
  1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   ...   37
  Download 3.91 Mb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  Nastavni plan I program studija povijesti umjetnosti

  Download 3.91 Mb.