Nastavni plan I program studija povijesti umjetnosti
Download 3.91 Mb.
bet7/37
Sana07.04.2017
Hajmi3.91 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   37Naziv kolegija


Njemački jezik 1


Kod kolegija

FFZAB102

Studijski program

Ciklus

Povijest umjetnosti

Preddiplomski sveučilišni studijGodina

studija

I.


ECTS vrijednost boda:

2Semestar

1.


Broj sati po semestru (p v s)

0 30 0Status kolegija:

izborni (D)

Preduvjeti:

student ima predznanje njemačkog jezika na razini A1/A2 ZEROJ-a

Usporedni uvjeti:

nema

Pristup kolegiju:

studenti 1. godine koji imaju predznanje njemačkog jezika, a ne studiraju njemački jezik

Vrijeme održavanja nastave:

Prema rasporedu

Nositelj kolegija/nastavnik:

dr.sc. Senka Marinčić, izv. prof.

Kontakt sati/konzultacije:

Prema rasporedu

E-mail adresa i broj telefona:

senka.marincic@tel.net.ba

Asistent

Magdalena Ramljak, v.asist.

Kontakt sati/konzultacije:

Prema rasporedu

E-mail adresa i broj telefona

ramljakm@gmail.com


Ciljevi kolegija:


Cilj kolegija je produbljivanje znanja stečenog u dosadašnjem obrazovanju s naglaskom na sve četiri jezične vještine: čitanje, pisanje, pričanje i slušanje. Studenti se osposobljavaju za razumijevanje i interpretaciju tekstova koji se bave temama iz njihove svakodnevnice, ali i tekstovima koji obrađuju tematiku njihovog studija.


Ishodi učenja

(opće i specifične kompetencije):


Razvijanje komunikacijske kompetencije na razini A2/B1 prema Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike kako bi se studenti mogli sporazumjeti u svakodnevnim situacijama u zemljama njemačkog govornog područja, kako bi mogli razumjeti i razmijeniti informacije o poznatim i uobičajenim stvarima (o sebi, obitelji, studiju, hobiju, poslu i sl.).

Spoznaje o načinu života i kulturnim prilikama u zemljama njemačkog govornog područja.
Sadržaj silabusa/izvedbenog plana (ukratko):


Ponavljanje i dodatno uvježbavanje osnovnih gramatičkih struktura u njemačkom jeziku; ponavljanje osnovnog (već usvojenog) vokabulara; razvijanje komunikacijskih vještina (predstavljanje, pozdravljanje, telefonski razgovor, „small talk“ i sl.); upoznavanje s osnovnim podatcima o zemljama njemačkog govornog područja (položaj, ustroj države, povijest) kao i položaj unutar Europske unije. Razvijanje pismene kompetencije u njemačkom jeziku (pisanje eseja na zadanu temu, pisanje kraćih komentara, priopćenja i sl.).


Način izvođenja nastave

(označiti masnim tiskom)

predavanja

Vježbe

seminari

samostalni zadaci

konzultacije

mentorski rad

terenska nastava

Ostalo


Studentske obveze

Sudjelovanje u nastavi, koje uključuje prisutnost, aktivnost, zadaće i izrada domaćih uradaka, čini 10% cjelokupnog ispita.

Uspjeh se u svim segmentima izražava postotcima.

Student ne može dobiti potpis nastavnika ukoliko ne izvrši jednu od navedenih obveza, a time gubi pravo pristupanja završnom ispitu.


Praćenje i ocjenjivanje studenta

(označiti masnim tiskom)

pohađanje nastave

aktivnosti u nastavi

seminarski rad

praktični rad

usmeni ispit

pismeni ispit

kontinuirana provjera znanja

Esej

Detaljan prikaz ocjenjivanja unutar Europskoga sustava prijenosa bodova

OBVEZE STUDENTA

SATI (PROCJENA)

UDIO U ECTS-u

UDIO U OCJENI

Sudjelovanje na nastavi

30

1

Min 10%

Kolokviji i priprema za kontinuiranu provjeru znanja

ILI*


Završni pismeni ispit

15

0,5

Max 40%

Završni usmeni ispit

15

0,5

Min 50%

Dodatna pojašnjenja:

Npr. Da bi se pristupilo završnom ispitu studenti su dužni prije njega (tijekom nastave) doseći minimalan broj bodova (ukupno 20%). Tijekom semestra pišu se dva kolokvija. U konačnu ocjenu ulaze rezultati kolokvija, završnog ispita, angažiranosti tijekom nastave.

*U ovom primjeru kolokviji su alternativa završnom pismenom ispitu, tako da u zbroj računamo ili kolokvije ili završni pismeni ispit, a ne obadvoje.

Angažiranost u nastavi se ocjenjuje na sljedeći način:

manje od 80% dolazaka = 0% ocjene

od 81% do 84% = do 2% ocjene

od 85% do 88% = do 4% ocjene

od 89% do 92% = do 6% ocjene

od 93% do 96% = do 8% ocjene

od 97% do 100% = do 10% ocjene

Kolokviji se ocjenjuju na sljedeći način:

manje od 50% točnih odgovora = 0% ocjene

od 51% do 60% = do 4% ocjene

od 61% do 70% = do 8% ocjene

od 71% do 80% = do 12% ocjene

od 81% do 90% = do 16% ocjene

od 91% do 100% = do 20% ocjene

Završni ispit se ocjenjuju na sljedeći način

manje od 50% točnih odgovora = 0% ocjene

od 51% do 60% = do 6% ocjene

od 61% do 70% = do 12% ocjene

od 71% do 80% = do 18% ocjene

od 81% do 90% = do 24% ocjene

od 91% do 100% = do 30% ocjene

Prema Pravilniku o ocjenjivanju konačna se ocjena dobiva na sljedeći način:

A = 89 − 100% 5 (izvrstan)

B = 76 − 88,9% 4 (vrlo dobar)

C/D = 63 − 75,9% 3 (dobar)

E = 55 − 62,9% 2 (dovoljan)


Obvezna literatura:


Gaidosch, Ulrike/ Müller, Christine (2010): Zur Orientierung. Ismaning: Hueber Verlag.

Hering, Axel/ Matussek, Magdalena (2003): Geschäftskommunikation, Screiben und Telefonieren. Ismaning: Max Hueber Verlag.Dopunska literatura:

Dreyer-Schmitt (2007): Lehr-und Übungsbuch der deutschen Grammatik. München: Hueber Verlag.

Kuhne, Berthold (2003): Grundwissen Deutschland, kurze Texte und Übungen. München: Iudicium Verlag (odabrani tekstovi).

Jakić – Hurm: Hrvatsko-njemački rječnik. Zagreb: Školska knjiga.

Jakić – Hurm: Njemačko-hrvatski rječnik. Zagreb: Školska knjiga.Stručni materijali i aktualni tekstovi iz njemačkih tiskovina i s interneta.

Dodatne informacije o kolegiju
PRILOG: Kalendar nastave

Broj nastavne

jedinice

TEME I LITERATURA

I.

Naslov:

Upoznavanje s programom kolegija; Mali kviz o Njemačkoj, Austriji i Švicarskoj

Kratki opis:

Upoznavanje s metodama učenja stranog jezika. Utvrđivanje studentskih obveza u okviru kolegija. Uspostavljanje kontakta, izražavanje mišljenja i iskustava na njemačkom jeziku. Ponavljanje osnova njemačke gramatika;

Literatura:

Gaidosch, Ulrike/ Müller, Christine (2010): Zur Orientierung. Ismaning: Hueber Verlag.

II.

Naslov:

Upoznavanje i predstavljanje sebe i drugih; Intervju

Kratki opis:

Analiza teksta i razgovor u skupinama; Razumijevanje i vođenje razgovora. Predstavljanje sebe i drugih osoba. Dijalozi iz svakodnevice.

Literatura:

Gaidosch, Ulrike/ Müller, Christine (2010): Zur Orientierung. Ismaning: Hueber Verlag.

III.

Naslov:

Moj dan i moj radni tjedan

Kratki opis:

Razumijevanje i vođenje razgovora. Predstavljanje sebe i drugih osoba. Dijalozi iz svakodnevice.

Literatura:

Gaidosch, Ulrike/ Müller, Christine (2010): Zur Orientierung. Ismaning: Hueber Verlag.

IV.

Naslov:

1. zadaća (15 minuta); Gradovi i pokrajine Njemačke

Kratki opis:

Njemačka: povijest, geografija, politički sustav, državni simboli

Literatura:

Gaidosch, Ulrike/ Müller, Christine (2010): Zur Orientierung. Ismaning: Hueber Verlag.

V.

Naslov:

Gradovi i pokrajine Austrije i Švicarske

Kratki opis:

Austrija i Švicarska: povijest, geografija, politički sustav, državni simboli

Literatura:

Gaidosch, Ulrike/ Müller, Christine (2010): Zur Orientierung. Ismaning: Hueber Verlag.

VI.

Naslov:

Čovjek i društvo

Kratki opis:

Čovjek i društvo; Izražavanje želja, davanje savjeta, prihvaćanje i odbijanje prijedloga.

Literatura:

Gaidosch, Ulrike/ Müller, Christine (2010): Zur Orientierung. Ismaning: Hueber Verlag.

VII.

Naslov:

2. zadaća (15 minuta); Čitanje i razgovor na zadanu temu

Kratki opis:

Pismena zadaća iz do sada obrađenog gradiva

Literatura:

Gaidosch, Ulrike/ Müller, Christine (2010): Zur Orientierung. Ismaning: Hueber Verlag.

VIII.

Naslov:

Poslovna komunikacija

Kratki opis:

Osnove i pravila poslovnog komuniciranja; Vokabular vezan za pisane i elektronske medije, usmenu i pismenu komunikaciju

Literatura:

Kuhne, Berthold (2003): Grundwissen Deutschland, kurze Texte und Übungen. München: Iudicium Verlag (odabrani tekstovi).

IX.

Naslov:

Moj grad i država

Kratki opis:

Predstavljanje svoga grada i znamenitosti jednog grada i države

Literatura:

Gaidosch, Ulrike/ Müller, Christine (2010): Zur Orientierung. Ismaning: Hueber Verlag.

X.

Naslov:

3. zadaća (25 minuta); Europska unija

Kratki opis:

Osnovni podatci vezani za Europsku uniju

Literatura:

Gaidosch, Ulrike/ Müller, Christine (2010): Zur Orientierung. Ismaning: Hueber Verlag.

XI.

Naslov:

Umjetnost zemalja njemačkog govornog područja

Kratki opis:

Važnije osobe iz povijesti umjetnosti zemalja njemačkog govornog područja

Literatura:

Gaidosch, Ulrike/ Müller, Christine (2010): Zur Orientierung. Ismaning: Hueber Verlag.

XII.

Naslov:

Rad na tekstu, pismeno izražavanje

Kratki opis:

Razumijevanje čitanja i pismeno izražavanje na razini A2/B1

Literatura:

Kuhne, Berthold (2003): Grundwissen Deutschland, kurze Texte und Übungen. München: Iudicium Verlag (odabrani tekstovi).

XIII.

Naslov:

Razumijevanje slušanja i usmeno izražavanje

Kratki opis:

Razumijevanje slušanja i usmeno izražavanje na razini A2/B1

Literatura:

Gaidosch, Ulrike/ Müller, Christine (2010): Zur Orientierung. Ismaning: Hueber Verlag.

XIV.

Naslov:

4. zadaća (20 minuta); Ljudi u Njemačkoj (Austriji i Švicarskoj)

Kratki opis:

Zemlja s puno lica, specijaliteti, obitelj, školstvo

Literatura:

Gaidosch, Ulrike/ Müller, Christine (2010): Zur Orientierung. Ismaning: Hueber Verlag.

XV.

Naslov:

Ponavljanje i priprema za pismeni i usmeni ispit

Kratki opis:

Ponavljanje do sada usvojenih znanja i vještina; predispit

Literatura:

Gaidosch, Ulrike/ Müller, Christine (2010): Zur Orientierung. Ismaning: Hueber Verlag.Naziv kolegija

Umjetnost kasne antike i ranog kršćanstva


Kod kolegija

FFPUB204

Studijski program

Ciklus

PREDDIPLOMSKI STUDIJ


Godina

studija

PRVA

ECTS vrijednost boda:

4

Semestar

II / drugi

Broj sati po semestru (p v s)

30 0 15

Status kolegija:

A

Preduvjeti:

Upisana prva godina preddiplomskog studija

Usporedni uvjeti:
Pristup kolegiju:

Za studente preddiplomskog studija.

Vrijeme održavanja nastave:

Predavanja: prema dogovoru

SeminariNositelj kolegija/nastavnik:

Dr.sc. Dino Milinović, izv. prof.

Kontakt sati/konzultacije:

Nakon predavanja

E-mail adresa i broj telefona:

dmilinov@ffzg.hr telefon: 01 / 6120-163

Asistent

Valerija Soldo

Kontakt sati/konzultacije:

valerija.soldo1@gmail.com , 063/007 660

E-mail adresa i broj telefona
Ciljevi kolegija:

Kolegij «Umjetnost kasne antike i ranog srednjeg vijeka» ima za cilj studenta upoznati s razdobljem prijelaza iz antičke civilizacije u srednjovjekovnu. Pritom se razmatraju posljednja stoljeća jedinstvenog rimskog carstva (III.-V.), počeci bizantske umjetnosti (V.-VI.) te razdoblje tzv. «mračnih stoljeća» na Zapadu, koja završavaju «karolinškom obnovom» (IX. stoljeće).Ishodi učenja

(opće i specifične kompetencije):

Po završetku kolegija, student mora savladati osnovne podatke o umjetnosti razdoblja između III. – IX. stoljeća, što podrazumijeva poznavanje glavnih spomenika arhitekture, kiparstva, slikarstva i primijenjene umjetnosti iz tog vremena. Student mora biti sposoban procijeniti i ispravno analizirati stilske promjene do kojih dolazi pri kraju antičke civilizacije i pravilno vrednovati doprinose bizantske i srednjovjekovne umjetnosti na Zapadu i Istoku Europe te na području Bosne i Hercegovine i Hrvatske.
Sadržaj silabusa/izvedbenog plana (ukratko):

Silabus kolegija sadrži nekoliko glavnih tematskih cjelina: • umjetnost kasnog Rimskog Carstva od Konstantina do Teodozija;

 • umjetnost Bizanta od Teodozija do Justinijana;

 • razdoblje kasne antike na prostoru Bosne i Hercegovine i Hrvatske;


Način izvođenja nastave

(označiti masnim tiskom)

Predavanja

Vježbe

Seminari

Samostalni zadaci


Konzultacije

Mentorski rad

Terenska nastava

Ostalo

Napomene: S obzirom da je nositelj kolegija gostujući predavač na Filozofskom fakultetu u Mostaru, izvedba navedenog programa odvijat će se u blokovima predavanja jednom mjesečno. O datumu predavanja studenti će biti obaviješteni na vrijeme. Redoviti rad odvijat će se u okviru seminara, koji će voditi asistent Valerija Soldo.Studentske obveze

 • pohađati nastavu i sudjelovati u nastavnome procesu

 • sudjelovati na terenskoj nastavi

 • napisati seminarski rad i izložiti ga

 • polagati ispit

 • ...
Praćenje i ocjenjivanje studenta

(označiti masnim tiskom)

Pohađanje nastave

Aktivnosti u nastavi

Seminarski rad

Praktični rad

Usmeni ispit

Pismeni ispit


Kontinuirana provjera znanja

Esej

Detaljan prikaz ocjenjivanja unutar Europskoga sustava prijenosa bodova

OBVEZE STUDENTA

SATI (PROCJENA)

UDIO U ECTS-u

UDIO U OCJENI

Pohađanje nastave i aktivnosti u nastavi

45

1,5

10%

Seminarski rad (pismeni i usmeni)

30

1

20%

Završni ispit (pismeni)

30

1

30 %

Završni ispit (usmeni)

15

0,5

40%

Dodatna pojašnjenja:

Da bi se pristupilo završnom ispitu studenti su dužni prije njega (tijekom nastave) doseći minimalan broj bodova (ukupno 20%). Da bi pristupili usmenom dijelu završnog ispita studenti su dužni predati i obraniti seminarske radove tijekom semestra te položiti pismeni dio ispita te sudjelovati u terenskoj nastavi. U konačnu ocjenu, osim završnog ispita i ocjena seminarskog rada, ulazi u pohađanje i aktivnosti u nastavi.
Pohađanje nastave i sudjelovanje u nastavi:

Manje od 80% dolazaka = 0% ocjene

81-84% = 2%

85-88% = 4%

89-92% = 6%

93-96% = 8%

97 –100% = 10%

Seminarski rad ocjenjuje se ovako:

0% = Rad nije napisan.

2% = Rad ne zadovoljava formalne kriterije.

4% = Rad zadovoljava formalne kriterije, ali su uočeni veći nedostatci na sadržajnom planu.

6% = Rad zadovoljava formalno i sadržajno, ali su uočene veće gramatičke i pravopisne pogreške.

8% = Rad zadovoljava formalno i sadržajno, ali su uočene manje gramatičke i pravopisne pogreške.

10% = Rad je iscrpan, gramatički i pravopisno točan.
Izlaganje seminarskoga rada ocjenjuje se ovako:

0% = Rad nije usmeno prezentiran.

2% = Rad je pročitan.

4% = Rad je djelomično pročitan i nepripremljen.

6% = Rad nije pročitan, ali su uočeni veći nedostatci u usmenom izlaganju.

8% = Izlaganje je dobro pripremljeno, ali su uočene manje pravogovorne pogreške.

10% = Usmeno izlaganje je izvrsno pripremljeno.
Pismeni završni ispit se ocjenjuju na sljedeći način

manje od 50% točnih odgovora = 0% ocjene

od 51% do 60% = do 6% ocjene

od 61% do 70% = do 12% ocjene

od 71% do 80% = do 18% ocjene

od 81% do 90% = do 24% ocjene

od 91% do 100% = do 30% ocjene
Usmeni završni ispit se ocjenjuje na sljedeći način:

manje od 50% točnih odgovora = 0% ocjene

od 51% do 60% = do 8% ocjene

od 61% do 70% = do 16% ocjene

od 71% do 80% = do 24% ocjene

od 81% do 90% = do 32% ocjene

od 91% do 100% = do 40% ocjene


Prema Pravilniku o ocjenjivanju konačna se ocjena dobiva na sljedeći način:

A = 90 − 100% 5 (izvrstan)

B = 80 − 89,9% 4 (vrlo dobar)

C = 70 − 79,9% 3 (dobar)

D = 60 − 69,9% 2 (dovoljan)

E = 50 − 59,9% 2 (dovoljan)


Obvezna literatura:

 1. Đ. Basler, Arhitektura kasnoantičkog doba u Bosni i Hercegovini,“Veselin Masleša“, Sarajevo, 1971., str. 8-162

 2. J. Beckwith, Early Christian Art (odabrana poglavlja), Yale University Press, New Haven and London, 1979., str. 9-146

 3. J. Belamarić, Split, od Palače do grada, Ministarstvo kulture Republike Hrvatske Split, 1997., str. 1-72

 4. N. Cambi, Antika (poglavlje Kasnoantička i ranokršćanska civilizacija), Naklada Ljevak, Zagreb, 2002., str. 207-319

 5. M. Suić, Antički grad na istočnoj obali Jadrana (odabrana poglavlja), Sveučilišna naklada Liber, Zagreb, 1976., str.227-251; 253-262.

 6. R. Krautheimer, Early Christian and Byzantine Architecture (odabrana poglavlja), Penguin Books, 1981.(četvrto izdanje); str. 39-90, 117-170 , 211-271
Dopunska literatura:

 1. A. Badurina (ur.), Leksikon ikonografije, liturgike i simbolike zapadnog kršćanstva, Zagreb, 2000. (4. izdanje);

 2. J. Beckwith, Early Christian Art (odabrana poglavlja), Yale University Press, New Haven and London, 1979., str. 9-146

 3. G. Duby, Art and Society in the Middle Ages, Cambridge, 2000. (odabrana poglavlja);

 4. I. Fisković (ur.), Tisuću godina hrvatskog kiparstva, MGC, Zagreb, 1997.;

 5. N. Jakšić (ur.), Prvih pet stoljeća hrvatske umjetnosti, katalog izložbe, Klovićevi dvori, Zagreb, 2006.
Dodatne informacije o kolegiju

Pohađanje nastave

Pohađanje nastave je obvezno. Tolerira se 20% izostanaka i njih nije potrebno opravdati. Da bi se pristupilo završnom ispitu potrebno je iz svakog segmenta prije njega ostvariti minimalan broj bodova (ukupno 20%), stoga je i pohađanje nastave u konačnici važno u zbiru bodova.

Seminarski rad treba se predati u pisanom obliku do kraja semestra. Potrebno je konzultirati se s voditeljem kolegija oko literature i ostalih pitanja vezanih uz oblikovanje rada.

Vrlo je važno slijediti naputke o izradi seminarskih radova.

Nap. Veći broj stranica obvezne literature od propisane količine teksta posljedica je specifičnosti literature povijesti umjetnosti koja sadrži dosta slikovnog materijala. Prema tome, broj stranica navedene literature nije objektivan pokazatelj studentskog opterećenja.


PRILOG: Kalendar nastaveBroj nastavne

cjeline

TEME, ISHODI I LITERATURA


I.

Naslov: Uvodno predavanje: povijesni okvir

Kratki opis: Određivanje kronološkog okvira, upoznavanje s društveno-povijesnim prilikama koje karakteriziraju razdoblje kasne antike, transformacije antičkog grada, demografija, provale barbara, religija: slabljenje državne religije, procvat istočnjačkih kultova i kršćanstva.

Literatura: H. i A. Janson, Povijest umjetnosti (poglavlje: Ranokršćanska i bizantska umjetnost); Stanek, Varaždin, 2008., str. 230-270; G. Duby, Art and Society in the Middle Ages, Cambridge, 2000., str.1-19

II.

Naslov: Kasna antika: definicija jednog razdoblja

Kratki opis: Pojam kasne antike i Bečka škola povijesti umjetnosti, dva pristupa kasnoantičkoj umjetnosti: razdoblje propadanja ili novog početka (evolucija stila); problem kontinuiteta.

Literatura: D. Milinović, Definicija jednog razdoblja (skripta)

III.

Naslov: Kasna antika: spomenici III. i IV. stoljeća na tlu Europe

Kratki opis: Pregled spomenika: slavoluk Septimija Severa, Galerijev trijumfalni luk, Konstantinov slavoluk, portreti, prikazi tetrarha, mozaici iz Piazza Arnerina na Siciliji, sarkofazi.

Literatura: W. F. Volbach, Ranokršćanska umjetnost, Thames and Hudson, London, 1961.,

IV.

Naslov: Vjerska umjetnost: počeci kršćanske umjetnosti

Kratki opis: Početke kršćanske umjetnosti nalazimo u zidnom slikarstvu rimskih katakombi; stil i ikonografija prikaza, najpopularnije teme u umjetnosti katakombi. Freske u domus ecclesia u Dura-Europosu.

Literatura: W. F. Volbach, Ranokršćanska umjetnost , Thames and Hudson, London, 1961.

V.

Naslov: Počeci kršćanske umjetnosti II

Kratki opis: Sarkofazi s kršćanskom tematikom: Kristova čuda, traditio legis, Krist s apostolima, Krist filozof, rimska radionica. Stilska obilježja.

Literatura: W. F. Volbach, Ranokršćanska umjetnost , Thames and Hudson, London, 1961.

VI.

Naslov: Ranokršćanska bazilika: počeci

Kratki opis: Podizanje prvih kršćanskih građevina: stara crkve sv. Petra, sv. Ivan Lateranski, sv. Pavao izvan zidina, crkva sv. Konstance. Definiranje inovacija u odnosu na rimsku baziliku, tipologija

Literatura: R. Krautheimer, Early Christian and Byzantine Architecture (odabrana poglavlja), Penguin Books, 1981.(četvrto izdanje);, str. 39-90;

VII.

Naslov: Ranokršćanska umjetnost: istočne provincije

Kratki opis: Pregled kršćanske umjetnosti u istočnim provincijama Carstva (današnja Sirija, Palestina,Turska, Egipat) koja razvija specifične stilske i tipološke elemente.

Literatura: R. Krautheimer, Early Christian and Byzantine Architecture (odabrana poglavlja), Penguin Books, 1981.(četvrto izdanje); str. 117-170; J. Beckwith, Early Christian Art (odabrana poglavlja), Yale University Press, New Haven and London, 1979., str. 56-78

VIII.

Naslov: Rani Bizant: morfologija novog stila

Kratki opis: Periodizacija bizantske umjetnosti, Justinijanovo zlatno doba (527-565.), arhitektura: centralne građevine s kupolom (Aja Sofija, crkva sv. Sergija i Bakha, crkva sv. Irene), obilježja novog stila koji se javlja početkom 6.st.

Literatura: H. i A. Janson, Povijest umjetnosti (poglavlje: Ranokršćanska i bizantska umjetnost); Stanek, Varaždin, 2008., str.230-270; R. Krautheimer, Early Christian and Byzantine Architecture (odabrana poglavlja), Penguin Books, 1981.(četvrto izdanje); str. 211-271; J. Beckwith, Early Christian Art (odabrana poglavlja), Yale University Press, New Haven and London, 1979., str. 9-146

IX.

Naslov: Rani Bizant: spomenici V. i VI. stoljeća u Europi

Kratki opis: Ravenna: S. Vitale, Teodorikov mauzolej, mauzolej Gale Placidije , S. Appolinare in Classe; mozaici u S. Vitale-u, S. Appolinare in Classe i S. Maria Maggiore, knjižno slikarstvo: Rabulin evangelijar, Bečka knjiga Postanka (Vienna Genesis), Evangelijar iz Rossana,;

Literatura: H. i A. Janson, Povijest umjetnosti (poglavlje: Ranokršćanska i bizantska umjetnost); Stanek, Varaždin, 2008., str. 230-270; W. F. Volbach, Ranokršćanska umjetnost(odabrana poglavlja u prijevodu), Thames and Hudson, London, 1961.; J.Beckwith, Early Christian Art (odabrana poglavlja), Yale University Press, New Haven and London, 1979., str. 9-146

X.

Naslov: Kasnoantička i ranokršćanska umjetnost na tlu Hrvatske i Bosne i Hercegovine I (glavne crte razvitka između IV. – VI. st.); uključuje terensku nastavu

Kratki opis: Crkvena organizacija u provinciji Dalmaciji, karakteristike urbanističkog razvitka kasnoantičkih gradova, Salona (oratoriji A i B), tipologija ranokršćanskih bazilika (salonitanski , „naronitanski“ i sjevernojadranski tip), centralne građevine: Gata kraj Omiša i Gradina u Saloni. Salonitanske i istarske kasnoantičke klesarske radionice.

Literatura: N. Cambi, Antika (poglavlje Kasnoantička i ranokršćanska civilizacija), Naklada Ljevak, Zagreb, 2002.,str. 207-318; ; M. Suić, Antički grad na istočnoj obali Jadrana (odabrana poglavlja), Sveučilišna naklada Liber, Zagreb, 1976.; str.227-262; D. Milinović, Kasna antika na području Hrvatske (skripta); Đ. Basler, Arhitektura kasnoantičkog doba u Bosni i Hercegovini,“Veselin Masleša“, Sarajevo, 1971., str.63-146

XI.

Naslov: Kasnoantička i ranokršćanska umjetnost na tlu Hrvatske i Bosne i Hercegovine II (Dioklecijanova palača i Mogorjelo); uključuje terensku nastavu

Kratki opis: Dioklecijanova palača - od kasnoantičke palače do skloništa za stanovištvo Salone, obrambena funkcija i sličnost s utvrđenim villama poput Mogorjela i Ostrvicama u Poljicima. Skulptura ranokršćanskih crkava u zaleđu provincije.

Literatura: N. Cambi, Antika (poglavlje Kasnoantička i ranokršćanska civilizacija), Naklada Ljevak, Zagreb, 2002.; M. Suić, Antički grad na istočnoj obali Jadrana ., Sveučilišna naklada Liber, Zagreb, 1976., str. 227-262; D. Milinović, Kasna antika na području Hrvatske, (skripta); J. Belamarić, Split, od Palače do grada, Split, 1997.; Đ. Basler, Arhitektura kasnoantičkog doba u Bosni i Hercegovini,“Veselin Masleša“, Sarajevo, 1971., str.63-146

XII.

Naslov: Kasnoantička i ranokršćanska umjetnost na tlu Hrvatske i Bosne i Hercegovine III (Eufrazijeva bazilika u Poreču; drugi spomenici)

Kratki opis: Kompleks se sastoji od baptisterija, atrija, crkve i biskupskog dvora, a posebno su vrijedni s povijesnoumjetničkog stajališta dobro očuvani zidni mozaici. Upoznavanje sa stilskim karakteristikama i ikonografskim programom mozaika. Podni mozaici na području Dalmacije ( Eufrazijeva bazilika, bazilika na Marusincu i baptisterijalnom sklopu u Saloni, te katekumeneju zadarske katedrale), mozaici u Paniku kod Bileće i Kući mozaika u Stocu u Bosni i Hercegovini.

Literatura: N. Cambi, Antika (poglavlje Kasnoantička i ranokršćanska civilizacija), Naklada Ljevak, Zagreb, 2002.; M. Suić, Antički grad na istočnoj obali Jadrana (odabrana poglavlja), Sveučilišna naklada Liber, Zagreb, 1976.; D. Milinović, Kasna antika na području Hrvatske (skripta); Đ. Basler, Arhitektura kasnoantičkog doba u Bosni i Hercegovini,“Veselin Masleša“, Sarajevo, 1971.; Đ. Basler, Arhitektura kasnoantičkog doba u Bosni i Hercegovini,“Veselin Masleša“, Sarajevo, 1971., str.63-146

XIII.

Naslov: «Mračna stoljeća» na Zapadu i kriza u Bizantskom carstvu: svjedočanstvo umjetnosti

Kratki opis: „Mračna stoljeća“ na Zapadu bi označavala razdoblje između Justinijanove smrti i vladavine Karla Velikog u kojima se gravitacijsko središte europske civilizacije seli iz Sredozemlja na sjever Europe. U Bizantskom carstvu nakon Justinijanove smrti nastaje društvena, politička, ali i ekonomska kriza, ikonoklastički spor i pitanje odnosa božanskoga i ljudskoga u Kristovoj osobi. Ikone iz samostana sv. Katarine na Sinaju.

Literatura: W. F. Volbach, Ranokršćanska umjetnost , Thames and Hudson, London, 1961.; H. i A. Janson, Povijest umjetnosti (poglavlje: Ranokršćanska i bizantska umjetnost); Stanek, Varaždin, 2008., str.230-270

XIV.

Naslov: Radovi u bjelokosti

Kratki opis: Jedno od obilježja bizantske umjetnosti su dragocjeni bjelokosni reljefi čiji je produkcijski centar Konstantinopol. Cilj predavanja je dati pregled tipologije i ikonografskih tema bjelokosnih reljefa od 4.do 11.st.

Literatura: W. F. Volbach, Ranokršćanska umjetnost , Thames and Hudson, London, 1961.; H. i A. Janson, Povijest umjetnosti (poglavlje: Ranokršćanska i bizantska umjetnost); Stanek, Varaždin, 2008., str.230-270 J. Beckwith, Early Christian Art (odabrana poglavlja), Yale University Press, New Haven and London, 1979., str. 19-146

XV.

Naslov: Umjetnost na Zapadu između VI. – VIII. st.

Kratki opis: Pregled najvažnijih umjetničkih djela keltsko-germanskog stila, irsko-saksonskog stila (Evanđelje iz Lindisfarnea, Knjiga iz Kellsa, Evanđelje iz Echternachta), te langobardskog stila (parapetna ploča krstionice u Cividaleu).

Literatura: H. i A. Janson, Povijest umjetnosti (poglavlje: Ranokršćanska i bizantska umjetnost); Stanek, Varaždin, 2008., str. 230-270; G. Duby, Art and Society in the Middle Ages, Cambridge, 2000. (odabrana poglavlja);


Download 3.91 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   37
Download 3.91 Mb.

Bosh sahifa
Aloqalar

    Bosh sahifaNastavni plan I program studija povijesti umjetnosti

Download 3.91 Mb.