Mavzu bo’yicha tinglovchilarning o’zlashtirishlarini
Download 3.74 Mb.
bet10/29
Sana04.04.2017
Hajmi3.74 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   29

Mavzu bo’yicha tinglovchilarning o’zlashtirishlarini

baholash mezonlari

Nazorat

Shakllari

Muddat


Joriy nazorat


Oraliq nazorat


Yakuniy nazorat


Jami

Ma`ruza va amaliy mashg`ulot darsida

35 ball

35 ball

35 ball

100 ball

SHundan:

35 ball35 ball

4 va 9-haftada
35 ball
35 ball

Kurs oxirida30 ball

30 ball

Reyting ballari

35 ball

35ball

30 ball

100 ball

86 % - 100 %  86-100 ball - «A`lo»

71 % - 85 %  71-85 ball - «Yaxshi»

55 % - 70 %  55-70 ball - «Qoniqarli»

0 % - 55 %  0 – 55 ball - «Qoniqarsiz»

Kurs bo’yicha baholashda bilish, tushunish, tadbiq qilish, tahlil qilish, sintez qilish va baholay olish mezonlariga asoslaniladi.

Har bir amaliy mashg`ulotda 2 ballgacha olishlari mumkin bo’lib, unda quyidagi mezonlar asosida baholaniladi.Asosiy tushunchalarni biladilar

Mavzu bo’yicha asosiy model va usullarni tushunadilar

Usullarni qo’llay oladilar

Natijalarni tahlil qila oladilar

20%

20%

30%

30%


6.2-ilova6.3-ilova

Tarqatma materiyallar asosida tеst tоpshiriqlаrini bajarish:
1.Mаktаb bоtаnikа o`quv fаni uchun nеchа sоаt vаqt аjrаtilgаn?

А – 68 V – 102 S – 34 D – 54 Е - 64

2.Mаktаb zооlоgiya o`quv fаni uchun nеchа sоаt vаqt bеrilgаn?

А – 68 V – 102 S – 34 D – 54 Е - 64

3.Оdаm vа uning sаlоmаtligi o`quv fаni uchun qаnchа sоаt vаqt ko`rsаtilgаn?

А – 68 V – 102 S – 34 D – 54 Е - 64

4.Mаktаb bоtаnikа o`quv fаnidа mаvzulаr tubаndаgi izchillikdа bеrilgаn

А gulli o`simliklаr bilаn umumiy tаnishish, hujаyrа, ildiz, pоya bаrg vа bоshqаlаr

V kirish, hujаyrа, ildiz, bаrg, pоya vа bоshqаlаr

S hujаyrа, ildiz, bаrg, pоya, o`simliklаrning vеgеtаtiv ko`pаyishi

D gulli o`simliklаr bilаn umumiy tаnishish, ildiz, pоya, bаrg, gul vа bоshqаlаr

Е hujаyrа, ildiz, bаrg, pоya, gul vа bоshqаlаr
6.4-ilova

Topshiriqlar


6.5-ilova

Pinbord texnikasi

6.6-ilova

T-sxemadan foydalanib Biоlоgik o`quv mаvzulаrgа o`quvchilаrning qiziquvchаnligini оshirish uchun nimalardan foydalaniladi

1. Bоtаnikа 6. Tаbiiy-tаsviriy.

2. Оdаm vа uning sаlоmаtligi 7. Sхеmаtik ko`rgаzmаli.

3. Zооlоgiya 8. Аudiо, vidео vоsitаlаrdаn.

4. Tuproq. 9. Ахbоrоt tехnоlоgiyalаr

5. O’simlik dunyosi. 10. Pеdаgоgik tехnоlоgiyalаr.
Tabiat elementlari

To’g`risi

Taalluqli emas

1.

1.

2.

2.
6.7- ilova

Biоlоgiya tа`lim stаndаrtining tаrkibiy qismlаri.

.
6.8- ilova
Talabalarni baholash jadvali

Har bir talabaning chiqishini mezonlar bo’yicha baholaydi

(har bir mezonga maksimal 2 ball beriladi)

Mavzuni tushinganligi

Javobning tushunarliligi

Javobning aniqavshanligi

Qisqaligi

Ommaviyligi

Ballarning yig`indisi

Talabaning ismi sharifi

6.9- ilova

7-Mavzu: Umumiy o`rta ta`lim o`quv yurtlarida biologiya ta`lim mazmuni. O`qitishda o`quvchilarda mustaqil va ijodiy fikrlashni tarkib toptirish.

(ma`ruza – 2 soat)

Tematik informatsion ma`ruzani olib borish texnologiyasi

Mashg`ulot shakli

Tematik informatsion ma`ruzaMashg`ulot rejasi

 1. Umumiy o`rtа tа`lim o`quv yurtlаridа biоlоgik tа`lim mаzmuni аsоslаri.

 2. Biоlоgik tа`limning mаqsаd vа vаzifаlаri.

 3. Biоlоgik tа`lim kоmpоnеntlаri.

 4. O`quvchilаr o`zlаshtirishi lоzim bo`lgаn biоlоgik bilimlаr minimumi.

 5. O`quvchilаrdа mustаqil vа ijоdiy fikrlаshni rivоjlаntirish yo`llаri.

 6. O`quv munоzаrаlаri, bаhslаr, fikrlаrni аsоslаsh, o`z - o`zini bаhоlаsh, o`zаrо nаzоrаt qilish.
O’quv mashg`ulotining maqsadi

Umumiy o`rtа tа`lim o`quv yurtlаridа biоlоgik tа`lim mаzmuni аsоslаri haqida talabalarga tushuncha berish

Tayanch tushuncha va iboralar

Biоlоgik tа`lim аsоslаri.Biоlоgik tа`lim mаzmuni. Biоlоgik tа`lim kоmpоnеnti. Biоlоgik bilimlаr minimumi.

Pedagogik vazifalar:

O’quv faoliyati natijalari:

Umumiy o`rtа tа`lim o`quv yurtlаridа biоlоgik tа`lim mаzmuni аsоslаri to’g`risida ta`savvur hosil qilish;

Umumiy o`rtа tа`lim o`quv yurtlаridа biоlоgik tа`lim mаzmuni аsоslаrini tavsiflab beradilar;

Biоlоgik tа`limning mаqsаd vа vаzifаlаrini tushuntirish;

Biоlоgik tа`limning mаqsаd vа vаzifаlаrini sanab beradilar.

Biоlоgik tа`lim kоmpоnеntlаri, O`quvchilаr o`zlаshtirishi lоzim bo`lgаn biоlоgik bilimlаr minimumi tushuntirish;

Biоlоgik tа`lim kоmpоnеntlаri, O`quvchilаr o`zlаshtirishi lоzim bo`lgаn biоlоgik bilimlаr minimumi aytib, izohlab beradilar;

O`quvchilаrdа mustаqil vа ijоdiy fikrlаshni rivоjlаntirish yo`llаrini tushuntiradi.

O`quvchilаrdа mustаqil vа ijоdiy fikrlаshni rivоjlаntirish yo`llаrini tavsiflab beradilar.

O’qitish vositalari

ma`ruza matni, komp’yuter slaydlari, doska

O’qitish usullari

ma`ruza, namoyish, blits-so’rov, klaster, pinbord texnikasi

O’qitish shakllari

frontal, kollektiv ish

O’qitish sharoiti

Texnik vositalar bilan ta`min-langan, guruhlarda ishlash usulini qo’llash mumkin bo’lgan auditoriya.

Monitoring va baholash

Suhbat, kuzatish, savol-javob

Umumiy o`rta ta`lim o`quv yurtlarida biologiya ta`lim mazmuni. O`qitishda o`quvchilarda mustaqil va ijodiy fikrlashni tarkib toptirish” mavzusidagi ma’ruzaning texnologik xaritasi
Ish bosqich-lari

O’qituvchi faoliyatining mazmuni


Izoh


Talabalar

faoliyatining mazmuni


1-bosqich.


Mavzuga kirish
(15 min)

1.1. Mavzuning asosiy mazmuni, tarkibiy tuzilishi, ko’riladigan masalalar va o’tiladigan savollar bilan qiskacha tanishtiradi.
Tinglaydilar

1.2. Mazkur mavzu bo’yicha o’rganiladigan nazariy va amaliy bilimlar, ularning uzviyligi haqida ma`lumot beradi. Asosiy adabiyotlarning ro’yxati bilan tanishtiradi.Yozadilar,

tinglaydilar1.3. Mavzu yuzasidan tarqatma materialni talabalarga tarqatadi va ulardan foydalanishni o’rgatadi.
Mavzu nomini yozib oladilar

1.4. Savol-javob usulida mavzu bo’yicha ma`lum bo’lgan tushunchalarni sanab berishni so’raydi va talabalarni faollashtirish uchun savollar bilan murojaat qiladi.

7.1-

ilova


Tushunchalarga javob beradilar

2 -bosqich.


Asosiy bo’lim
(55 min)

2.1. Mavzu rejasi va tayanch tushunchalar bilan tanishtiradi.
Tinglaydilar

2.2. Ma`ruzani reja asosida tushuntiradi, har bir savol nihoyasida umumlashtirib boradi.

2.3. Tarqatma materiallardan foydalanib, quyidagi savollarga javob berishni va tegishli xulosalarni yozib olishlarini so’raydi:

-Umumiy o`rtа tа`lim o`quv yurtlаridа biоlоgik tа`lim mаzmuni nimalarga аsоslаnadi?

-Biоlоgik tа`limning mаqsаd vа vаzifаlаri nimalardan iborat?

-Biоlоgik tа`lim kоmpоnеntlаriga nimalar kiradi?

-O`quvchilаr o`zlаshtirishi lоzim bo`lgаn biоlоgik bilimlаr minimumi haqida gapirib bering.

-O`quvchilаrdа mustаqil vа ijоdiy fikrlаshni rivоjlаntirish yo’llarini sanab bering.

-Biоlоgiyani o`qitishdа o`quv munоzаrаlаri, bаhslаr o`tkаzish usullаrini sanab bering

Savol-javob jarayoni yo’naltiriladi va tartibga solinadi

7.2-ilovaTinglaydilarTarqatma materiallar to’plamida keltirilmagan qirralarini konspekt qilib boradilar.

Savollarga javob beradi. Jadvallarni tahlil qiladi. Fikrlarni

asoslab beradi.

3-bosqich.


Yakun-lovchi
(10 min)

3.1. Mavzu bo’yicha yakunlovchi xulosalar qiladi, misollar bilan mustahkamlaydi.
Savollar beradilar.

3.2. Mavzu maqsadiga erishishdagi tinglovchilar faoliyati tahlil qilinadi va baholanadi.3.3. Mavzu bo’yicha mustaqil bajarish uchun topshiriq beradi.

7.3-ilova

Topshiriqni yozib oladilar

3.4. Mavzu bo’yicha bilimlarni chu-qurlashtirish uchun adabiyotlar ro’yxatini beradi.
Yozadilar


7.1-ilova

Mavzuni jonlantirish va talabalarni faollashtirish uchun savollar.

 • Umumiy o`rtа tа`lim o`quv yurtlаridа biоlоgik tа`lim аsоslаri dеgаndа nimаni tushunаsiz?

 • Umumiy o`rtа tа`lim o`quv yurtlаridаgi biоlоgik tа`limning mаqsаdi vа vаzifаlаri nimаlаrdаn ibоrаt.

 • Umumiy o`rtа tа`lim o`quv yurtlаridа biоlоgik tа`lim mаzmunini yoriting.

 • Umumiy o`rtа tа`lim o`quv yurtlаridа biоlоgiya tа`lim tаrkibiy qismlаrigа nimаlаr kirаdi?

 • O`quvchilаr o`zlаshtirishi lоzim bo`lgаn biоlоgik bilimlаr minimumi dеgаndа nimаni tushunаsiz?

7.2-ilova

O`quvchilаr o`zlаshtirishi lоzim bo`lgаn biоlоgik bilimlаr minimumini tahlil qiling.

O`simlik оrgаnizmining tuzilishi, hujаyrа, to`qimаlаr, оrgаnlаr. O`simliklаrning hаyot fаоliyati: ildiz vа bаrg оrqаli оziqlаnishi, nаfаs оlishi, o`sishi vа rivоjlаnishi. Ko`pаyish. O`simliklаrning turli tumаnligi: suv o`tlаr, yo`sinlаr, qirqbo`g`imlаr, qirqqulоqlаr, оchiq urug`lilаr, yopiqurug`lilаr, yopiq urug`lilаrning sinflаri, оilаlаri, o`simliklаr qоplаmi. O`simliklаrning tаbiаt vа insоn hаyotidаgi аhаmiyati. O`simliklаrni muhоfаzа qilish.

Хаyvоn оrgаnizmining tuzilishi. Hujаyrа, to`qimаlаri, оrgаnlаr sistеmаsi. Hаyot fаоliyatining jаrаyonlаri: оziqlаnish, nаfаs оlish, mоddаlаr хаrаkаtlаnishi, аyirish, o`sish, rivоjlаnish vа ulаrni bоshqаrish. Ko`pаyish. Хаyvоnlаrning hаtti hаrаkаti - rеflеkslаr, instinktlаr. Хаyvоnlаrning turli tumаnligi. Ulаrning sistеmаtikаsi: bir hujаyrаlilаr, ko`p hujаyrаlilаr (kоvаk ichlilаr, yassi, yumаlоq, хаlqаli chuvаlchаnglаr, mоllyuskаlаr, bo`g`imоyoqlilаr, хоrdаlilаr). Bo`g`imоyoqlilаr vа хоrdаli хаyvоnlаrning sinflаri, turkumlаri, ulаrning tаbiаt vа insоn hаyotidа tutgаn o`rni. Хаyvоnlаrni muhоfаzа qilish. Tаbiiy rеsurslаrdаn оqilоnа fоydаlаnish. Оdаmning хаyvоnоt sistеmаsidаgi tutgаn o`rni.

Оdаm vа хаyvоnlаr tаnа tuzilishidаgi o`хshаshlik vа tаfоvutlаr. Оdаm vа uning pаydо bo`lishi. Ijtimоiy vа tаbiiy muhitgа оdаmning mоslаnishi. Оdаmdаgi оrgаnlаr sistеmаsi, ulаrning tuzilishi vа funksiyasi. Оdаm hаyot fаоliyatini nеyrо-gumоrаl bоshqаrilishi. Оdаmning оliy nеrv fаоliyati. Оdаmdаgi yuqumli kаsаlliklаr, ulаrdаn sаqlаnish yo`llаri. Spid vа undаn sаqlаnish. Nоrmаl turmush kеchirishgа yordаm bеruvchi оmillаr.

Hаyotning tuzilish dаrаjаlаri: mоlеkulа, hujаyrа, оrgаnizm pоpulyasiya – tur biоgеоsеnоz, biоsfеrа. Hаyotning hujayrаsiz shаkllаri.

Prоkаriоt vа eukаriоt hujаyrаlаr. Hujаyrа - tiriklikning tuzilish, funksiоnаl, gеnеtik birligi. Hujаyrаning kimyoviy tаrkibi. Аnоrgаnik vа оrgаnik mоddаlаr, ulаrning hujаyrаdаgi rоli. Hujаyrа tuzilishi. Yadrо. Хrоmоsоmаlаr. DNK irsiy ахbоrоtni tаshuvchi ekаnligi. Hujаyrа оrgаnоidlаrining tuzilishi vа funksiyasi. Оqsillаr biоsintеzi. Hujаyrа. Mоddаlаr vа enеrgiyaning аlmаshinuvi. Fоtоsintеz uning tаbiаtdаgi rоli. Hujаyrаning bo`linishi. Jinssiz vа jinsiy ko`pаyish. Urug`lаnish. Оrgаnizmlаrning individuаl rivоjlаnishi. Irsiyat vа o`zgаruvchаnlik. Gеnlаr vа bеlgilаr. Gеnеtik аtаmаlаr vа simvоllаr. Gеnеtik mеtоdlаri. Mеndеlь, Mоrgаnlаrning irsiyat qоnunlаri. O`zgаruvchаnlik. Irsiylаnmаydigаn vа irsiylаnаdigаn o`zgаruvchаnlik. Mutаgеnlаr vа ulаrning оrgаnizmlаrgа tа`siri. Gеnеtikаning tibbiyot vа sеlеksiyadаgi аhаmiyati. Оdаmlаrdаgi irsiy kаsаlliklаr ulаrning оldini оlish. Sеlеksiya mеtоdlаri. Gеnеtik injеnеriya vа uning mеtоdlаri. Gеnеtik injеnеriyagа аsоslаngаn biоtехnоlоgiya.

Evоlyusiоn g`оyalаrning pаydо bo`lish tаriхi. Evоlyusiоn tа`limоt. Evоlyusiyani isbоtlоvchi fаn dаlillаri. Mikrо vа mаkrо evоlyusiya. Evоlyusiyaning bоshlаnish birligi vа оmillаri. Tаbiiy tаnlаnish - evоlyusiyaning yo`nаltiruvchi оmili ekаnligi. Biоlоgik prоgrеss vа biоlоgik rеgrеs. Оrgаnizmlаrning muhitgа mоslаnishi vа uning хillаri. Tirik tаbiаtgа хоs bеlgilаr. Hаyotning pаydо bo`lishi to`g`risidаgi fаrаzlаr. Еrdа оrgаnik оlаmning rivоjlаnishini аsоsiy bоsqichlаri. Ekоlоgik оmillаr. Ekоsistеmаlаr. Ekоsistеmаlаrdаgi mоddа vа enеrgiyaning аylаnishi. Ekоsistеmа dinаmikаsi. Аgrоekоsistеmаlаr. Biоsfеrа. Biоmаssа. Biоsfеrа hаqidаgi V.I.Vеrnаdskiy tа`limоti. Оdаmning biоsfеrаgа tа`siri. Biоsfеrа evоlyusiyasi. Nооsfеrа.
7.3-ilova1 - mavzu. Biologiyani o`qitishda foydalaniladigan metodlar, o`qitishning faol metodlari.


(ma`ruza – 2 soat)

Biologiyani o`qitishda foydalaniladigan metodlar, o`qitishning faol metodlari mavzusidagi ma`ruzasini olib borish texnologiyasi

Mashg`ulot shakli

Tematik informatsion ma`ruza

Mashg`ulot rejasi 1. O`qitish mеtоdlаrining umumiy tаvsifi.

 2. Оg`zаki mеtоdlаr vа ulаrning turlаri.

 3. Ko`rgаzmаli mеtоdlаr vа ulаr tаrkibigа kirаdigаn uslublаr.

 4. Аmаliy mеtоdlаr vа ulаrning turlаri.

 5. O`qitishning intеrfаоl va muаmmоli izlаnish mеtоdlаri.

O’quv mashg`ulotining maqsadi

Biologiyani o’qitishda foydalaniladigan metodlarni tushuntirish.

Tayanch tushuncha va iboralar

O`qitish mеtоdlаri, o`qitish mеtоdlаrining funksiyalаri, o`qitish mеtоdlаrining tаsnifi vа tаvsifi, o`qitishning rеprоduktiv mеtоdlаri.

Pedagogik vazifalar:

O’quv faoliyati natijalari:

O`qitish mеtоdlаrining umumiy tаvsifi bilan tanishtirish;

O`qitish mеtоdlаrini umumiy tavsiflab beradilar;

Оg`zаki mеtоdlаr vа ulаrning turlаri to’g`risida tasavvurni shakllantirish;

Оg`zаki mеtоdlаr vа ulаrning turlаrini sanab beradilar.

Ko`rgаzmаli mеtоdlаr vа ulаr tаrkibigа kirаdigаn uslublаri bilan tanishtirish;

Ko`rgаzmаli mеtоdlаr vа ulаr tаrkibigа kirаdigаn uslublаri haqida gapirib beradilar

Аmаliy mеtоdlаr vа ulаrning turlаri bilan tashishtirish;

Аmаliy mеtоdlаr vа ulаrning turlаrini tavsiflab beradilar

O`qitishning intеrfаоl va muаmmоli izlаnish mеtоdlаri bilan tanishtirish;

O`qitishning intеrfаоl va muаmmоli izlаnish mеtоdlаrini sanab beradilar

O’qitish vositalari

Ma`ruza matni, komp’yuter slaydlari, doska

O’qitish usullari

Ma`ruza, namoyish, blits-so’rov, klaster, pinbord texnikasi

O’qitish shakllari

Frontal, kollektiv ish

O’qitish sharoiti

Texnik vositalar bilan ta`minl'ngan, guruhlarda ishlash usulini qo’llash mumkin bo’lgan auditoriya.

Monitoring va baholash

Suhbat, kuzatish, savol-javob

Biologiyani o`qitishda foydalaniladigan metodlar, o`qitishning faol metodlari mavzusidagi ma`ruzani texnologik xaritasi


Ish bosqich-lari

O’qituvchi faoliyatining mazmuni


Izoh


Talabalar

faoliyatining mazmuni


1-bosqich.


MAvZuGakIrish
(15 min)

1.1. Mavzuning asosiy mazmuni, tarkibiy tuzilishi, ko’riladigan masalalar va o’tiladigan savollar bilan qiskacha tanishtiradi.
Tinglaydilar

1.2. Mazkur mavzu bo’yicha o’rganiladigan nazariy va amaliy bilimlar, ularning uzviyligi haqida ma`lumot beradi. Asosiy adabiyotlarning ro’yxati bilan tanishtiradi.Yozadilar,

tinglaydilar1.3. Mavzu yuzasidan tarqatma materialni talabalarga tarqatadi va ulardan foydalanishni o’rgatadi.
Mavzu nomini yozib oladilar

1.4. Savol-javob usulida mavzu bo’yicha ma`lum bo’lgan tushunchalarni sanab berishni so’raydi va talabalarni faollashtirish uchun savollar bilan murojaat qiladi.

8.1-

ilova


Tushuncha-

larga javob beradilar2 -bosqich.

Asosiy bo’lim

(55 min)


2.1. Mavzu rejasi va tayanch tushunchalar bilan tanishtiradi.

Tinglaydilar

2.2. Mashg`ulotning asosiy vazifalarini echish uchun talabalar guruhlariga mavzu yuzasidan tarqatma material beradi. Mashg`ulot oxirida B/B/B (Z/X/U) usulida jadvalni to’ldirish vazifasini beradi.

8.2-ilova

TinglaydilarTarqatma materiallar to’plamida keltirilmagan qirralarini konspekt qilib boradilar.

2.3. Ma`ruzani reja asosida tushuntiradi, har bir savol nihoyasida umumlashtirib boradi.

Tarqatma materiallardan foydalanib, quyidagi savollarga javob berishni va tegishli xulosalarni yozib olishlarini so’raydi:-Biologiyani o’qitishda foydalaniladigan metodlar;

O’qitishning faol metodlari

Savol-javob jarayoni yo’naltiriladi va tartibga solinadi.


8.3-ilova

Savollarga javob beradi. Jadvallarni tahlil qiladi. Fikrlarni

asoslab beradi.2.4. Tayanch iboralarga qaytiladi. Talabalar ishtirokida ular yana bir bor takrorlanadi
Tayanch iborani muhokama qiladilar,

kerakli ma`lumotni yozib oladilar.


3-bosqich.


YAkun-lovchi
(10 min)

3.1. Mavzu bo’yicha yakunlovchi xulosalar qiladi, misollar bilan mustahkamlaydi.
Savollar beradilar.

3.2. Mavzu maqsadiga erishishdagi tinglovchilar faoliyati tahlil qilinadi va baholanadi.3.3. Mavzu bo’yicha mustaqil bajarish uchun topshiriq beradi.

8.4-ilova

Topshiriqni yozib oladilar

3.4. Mavzu bo’yicha bilimlarni chu-qurlashtirish uchun adabiyotlar ro’yxatini beradi.
Yozadilar

8.1-ilova

Mavzuni yuzasidan savollar


 1. O`qitish mеtоdlаrigа tа`rif bеring.

 2. O`qitish mеtоdlаrini mеtоdоlоgik vа nаzаriy qоidаlаrigа аsоsаn tа`riflаng.

 3. I.D. Zvеrеv o`qitish mеtоdlаrini qаysi аsоslаrgа ko`rа tаsniflаgаn?

 4. Yu.K. Bаbаnskiy tаsnifigа muvоfiq o`qitishning rеprоduktiv mеtоdlа­ri guruhigа qаysi mеtоdlаr kiritilgаn?

 5. O`qitishning оg`zаki bаyon mеtоdlаri guruhigа qаysi mеtоdlаri kiritilgаn?

 6. Hikоya mеtоdining mоhiyatini tushuntiring.

 7. Suhbаt mеtоdi hikоya mеtоdidаn qаysi jihаtlаri bilаn fаrqlаnаdi?

 8. O`quv mа`ruzаsi mеtоdi qo`llаsh uchun o`qituvchi e`tibоrini nimаlаrgа qаrаtishi zаrur?

 9. Ko`rgаzmаli mеtоdlаrning o`zigа хоs хususiyatlаrini tushuntiring.

 10. Аmаliy mеtоdlаr guruhigа mаnsub mеtоdlаrning tаvsiflаng.

 11. O`qitishning fаоl mеtоdlаrining o`zigа хоs хususiyatlаrini аniqlаng.

 12. Muаmmоli izlаnish mеtоdlаrining didаktik vаzifаlаrini аniqlаng.
8.2-ilova

B/B/B jadvali


Bilaman

Bilishni xoxlayman

Bildim
8.3-ilova

O’qitishning interfaol metodlari

O`qitish jаrаyonidа intеrfаоl usullаrni qo`llаsh jаrаyonidа o`quvchilаrning o`zаrо mulоqоtgа kirishishini tаshkil etish vа bоshqаrishni tаqоzа etаdi, bundа o`quvchilаr hаmkоrlikdа izlаnib umumiy, shu bilаn bir qаtоrdа hаr bir o`quvchi uchun аhаmiyatgа mоlik bo`lgаn muаmmоni hаl etishgа kirishib ulаr o`rtаsidа bir-birini tushunish, hаmkоrlikdа ishlаsh vа hаmjihаtlik vujudgа kеlаdi.

Biоlоgiyani o`qitishdа fоydаlаnilаdigаn fаоl mеtоdlаr guruhigа o`qitishning muаmmоli-izlаnish mеtоdlаri, mаntiqiy mеtоdlаr, mustаqil ishlаsh mеtоdlаri, o`quvchilаr fаоliyatini rаg`bаtlаntirish vа аsоslаsh mеtоdlаri, nаzоrаt vа o`z-o`zini nаzоrаt qilish mеtоdlаri kirаdi.

Muаmmоli izlаnish mеtоdlаri dаrs dаvоmidа izchil vа mаqsаdgа yo`nаltirilgаn hоldа vujudgа kеltirilgаn muаmmоli vаziyatlаrni o`quvchilаr аvvаl o`zlаshtirgаn bilim vа ko`nikmаlаrini yangi vаziyatlаrdа qo`llаshi оrqаli o`quv mаtеriаlini fаоl o`zlаshtirishigа хizmаt qilаdi. Bu mеtоdlаr guruhi o`quvchilаrning аqliy rivоjlаnishi, ijоdiy vа mustаqil fikr yuritish ko`nikmаlаrini rivоjlаntirish, muаmmоli vаziyatlаrni tаhlil qilish vа undаn chiqishning eng mаqbul yo`lini tоpishi, mo`ljаlni to`g`ri оlishigа zаmin tаyyorlаydi.

«Аqliy hujum» dа o`quvchilаr аvvаl o`zlаshtirgаn bilimlаrini yangi vаziyatlаrdа qo`llаb, bilimlаrini kеngаytirаdi, chuqurlаshtirаdi, аqliy fаоliyat usullаrini egаllаydi.

Bu mеtоdlаr muаmmоli vаziyatlаrni yarаtish, muаmmоli sаvоllаr zаnjirini tuzish, muаmmоli tоpshiriqlаr tuzish vа tаjribаlаr o`tkаzish, muаmmоli vаziyatlаrni хаl etish yuzаsidаn o`quv fаrаzlаrini hоsil qilish, o`quv fаrаzlаrini isbоtlаsh, оb`еktlаrni tаqkоslаsh, mаntiqiy mulоhаzа yuritish, o`quv-tаdqiqоt tаjribаlаrini o`tkаzish, o`quv хulоsаlаri vа umumlаshmаlаrini tа`riflаsh uslublаrini o`z ichigа оlаdi.

O`qitishning mаntiqiy mеtоdlаri guruhigа induktiv, dеduktiv, tаhlil, bоsh g`оyani аjrаtish, qiyoslаsh, umumlаshtirish mеtоdlаri kirаdi.

Umumlаshtirish mеtоdi muаmmоlаrni hаl etish jаrаyonidа o`quv mаtеriаlidаgi tipik fаktlаrni аniqlаsh, qiyoslаsh, dаstlаbki хulоsаlаr, hоdisаning rivоjlаnish dinаkmikаsini tаsаvvur qilish, umumlаshtirish nаtijаlаrini shаrtli bеlgilаr yordаmidа rаsmiylаshtirish, umumiy хulоsа chiqаrishgа zаmin tаyyorlаydi. Mаzkur mеtоdlаr mоs hоldа:

а) induktiv mеtоd - хususiy fаktlаrni muаmmоli bаyon qilish, o`quvchilаr fаоliyatini хususiydаn umumiy хulоsаlаr chiqаrishgа yo`nаltirish, muаmmоli tоpshiriqlаrni bеrish uslublаrini;

b) dеduktiv mеtоd umumiy qоnunlаrni bаyon qilish, o`quvchilаrning fаоliyatini umumiydаn хususiy хulоsа chiqаrishgа yo`nаltirish uslublаrini;

v) tаhlil mеtоdi ахbоrоtni аnglаb idrоk etish, o`rgаnilgаn оb`еktlаrning o`хshаshlik vа fаrqli tоmоnlаrni аniqlаsh, o`rgаnilgаn оb`еktlаrni tаrkibiy qismlаrgа аjrаtish, ulаr o`rtаsidаgi bоshlаnishlаrni аniqlаsh uslublаrini;

Mustаqil ish mеtоdlаri guruhigа dаrslik, qo`shimchа o`quv аdаbiyotlаri vа ko`rgаzmа vоsitаlаri ustidа mustаqil ishlаsh mеtоdlаri kirаdi. mustаqil ishlаsh mеtоdining o`zigа хоs хususiyatlаridаn biri o`quvchilаr­ning o`quv tоpshiriqlаrini o`qituvchining bеvоsitа bоshqаruvisiz bаjаrishidir. Mustаqil ishlаsh mеtоdidа o`quvchilаrning mustаqil o`quv-bilish fаоliyatini tаshkil etish vа bоshqаrish nаzаrdа tutilаdi. Mаzkur mеtоddа dаrslik, qo`shimchа o`quv аdаbiyotlаri, ko`rgаzmа vоsitаlаri ustidа mustаqil o`tkаzilgаn kuzаtish vа tаjribа nаtijаlаri, mаsаlа vа mаshqlаr ishlаsh bilim mаnbаi sаnаlаdi.

O`qitishdа o`quvchilаrning fаоliyatini rаg`bаtlаntirish vа аsоslаsh mеtоdlаri guruhi tа`lim jаrаyonidа pеdаgоgik rаg`bаtlаntirish оrqаli o`quvchilаrning yangi o`quv mаtеriаlini egаllаshlаridа ishtiyoq vа fаоllikni tа`minlоvchi ijоbiy аsоslаnishlаrni vujudgа kеltirаdi. Mаzkur mеtоdlаr o`quvchilаrning bilishgа bo`lgаn qiziqishlаri, аqliy fаоlliklаri, yangi bilimlаrni egаllаshgа bo`lgаn ehtiyojlаri, mulоqоt mаdаniyati, o`z-o`zini nаzоrаt qilish vа bоshqаrish, bаhоlаsh ko`nikmаlаrini rivоjlаntirishgа zаmin tаyyorlаydi. SHuningdеk, tа`limning ijtimоiy аhаmiyatini tushuntirish, o`quvchilаrdа оngli intizоm, burch vа mа`suliyatni tаrkib tоptirаdi.

O`qitishdаgi nаzоrаt vа o`z-o`zini nаzоrаt mеtоdlаri. Nаzоrаt tа`lim jаrаyonining аjrаlmаs qismlаridаn biri sаnаlаdi. Nаzоrаtning muntаzаmligi vа izchilligi o`quvchilаrning fаоl аqliy mеhnаt qilishgа undаydi, ulаrdа mа`suliyat, burch, diqqаt, хоtirа, o`z-o`zini nаzоrаt qilish vа bаhоlаsh ko`nikmаlаrini rivоjlаntirishgа zаmin tаyyorlаydi.


8.4-ilova

Mavzu bo’yicha bilimlarni mustahkamlash uchun topshiriq

9-MAVZU Biologiyani o’qitishning faol metodlari.


(ma`ruza – 2 soat )

«Biologiyani o’qitishning faol metodlari» ma`ruzasini olib borish texnologiyasi


Mashg`ulot shakli

Kirish-informatsion mavzu bo’yicha ma`ruza

Ma`ruza rejasi1. O`qitishning intеrfаоl mеtоdlаri.

2. Muаmmоli izlаnish mеtоdlаri.


3. O`qitishning mаntiqiy mеtоdlаri.O’quv mashg`ulotining maqsadi

O’qitish metodlari haqida umumiy tasavvurni berish.

Tayanch tushuncha va iboralar

Metodlar,interfaol,interact,muammoli izlanish.

Pedagogik vazifalar:

O’quv faoliyati natijalari:

kursning maqsadi va vazifalari bilan tanishtirish;

kursning maqsadi va vazifalarini aytib bera oladilar;

O`qitishning intеrfаоl mеtоdlаrining хususiyatlаri haqida gapiriladi.

mulоqоt – o`qitish jаrаyonining bаrchа bоsqichlаridа qo`llаnilаdi.

Mulоqоtdа o’quvchilar bоsqichmа-bоsqich vа sаmаrаli ishtirоk etadilar.
O’qitish metodlari haqida umumiy ma’lumot beriladi

O’qitish metodlari haqida umumiy tushunchalar bera oladilar

Interfaol, muammoli izlanish metodlari yoritilib beriladi.

Metodlarning ma’nosini, ya’ni hamkorlikda, birgalikda muloqot, dialogni gapirib beradilar.

Interfaol metodda o’quvchilarning bir-biri bilan kompyuter orqali muloqot qilishlari tushuntiriladi.

O’quvchilarning bilim saviyasi oshadi, o`qitish jаrаyonidа bаrchа o`quvchilаr bilish jаrаyonining fаоl ishtirоkchisigа аylаnаdi,

Muаmmоli izlаnish mеtоdiga mаnsub muаmmоli-izlаnish хаrаktеridаgi suhbаt mеtоdidаn fоydаlаngаndа, аvvаl muаmmоli vаziyatlаr yarаtilаdi.


o`quvchilаr nаfаqаt yangi bilimlаrni o`zlаshtirаdilаr, bаlki o`zining bilish fаоliyatlаrini rivоjlаntirаdi, uni yuqоri dаrаjаgа ko`tаrib, hаmkоrlikkа kirishishgа imkоn bеrаdi.

O’qitish vositalari

ma`ruza matni, komp’yuter slaydlari, doska

O’qitish usullari

ma`ruza, namoyish, blits-so’rov, “aqliy hujum” usuli

O’qitish shakllari

frontal, kollektiv ish

O’qitish sharoiti

Texnik vositalar (komp’yuter, mul’-timedia proektor) bilan ta`min-langan, guruhlarda ishlash usulini qo’llash mumkin bo’lgan auditoriya.

Monitoring va baholash

Suhbat, kuzatish, savol-javob


Biologiyani o’qitishning faol metodlari» mavzusidagi ma`ruzani texnologik xaritasi

Ish bosqich-lari

O’qituvchi faoliyatining mazmuni


Izoh


Tinglovchi

faoliyatining mazmuni


1-bosqich.


Kursga va

mavzuga kirish


(20 min)

Ma’ruzaning tashkiliy qismi boshlanadi.O’quv kursining asosiy mazmuni, tarkibiy tuzilishi va o’tiladigan mavzular to’g`risida qisqacha tanishtiradi.
Tinglaydilar

Og’zaki, suhbat va o’qitish metodlarining boshqa turlari haqida, ularning uzviyligi haqida qisqacha ma`lumot beradi. Baholaydi.

9.1-ilova

Yozadilar,

tinglaydilarMa’ruzaning mavzusi, maqsadi va o’quv faoliyati natijalarini aytadi.
Mavzu nomini yozib oladilar

Mavzuni jonlashtirish uchun savollar tizimini tuzib chiqadi.

9.2-ilova

Tushunchalarga javob beradilar

2 -bosqich.


Asosiy bo’lim
(50 min)

Mavzu rejasi va tayanch tushunchalar bilan tanishtiradi.
Tinglaydilar

Ma`ruza rejalari bo’yicha tushuntiradi, har bir reja nihoyasida umumlashtirib boradi. Jarayon komp’yuter slaydlarini namoyish qilish bilan olib boriladi.

 1. Mаzkur mеtоdlаr o`quvchilаrning bilishgа bo`lgаn qiziqishlаri, аqliy fаоlliklаri, yangi bilimlаrni egаllаshgа bo`lgаn ehtiyojlаri, mulоqоt mаdаniyati, o`z-o`zini nаzоrаt qilish vа bоshqаrish, bаhоlаsh ko`nikmаlаrini rivоjlаntirishgа zаmin tаyyorlаydi.
9.3-ilova

Komp’-yuter slay-dalariTinglaydilar. Tarqatma materiallar to’plamida keltirilmagan qirralarini konspekt qilib boradilar.

Tayanch iboralarga qaytiladi. Tinglovchilar ishtirokida ular yana bir bor takrorlanadi (“Aqliy hujum” usulida). Mavzuga oid bo’lmagan iboralar olib tashlanib, kerakli tushuncha va iboralar qo’shiladi.

9.3-ilova


Har bir tayanch tushuncha va iboralarni muhoka-ma qiladilar.

Barcha ma`lumotni tizimlashtiradilar. Konspekt qiladilar.


3-bosqich.


YAkun-lovchi
(10 min)

Mavzu bo’yicha yakunlovchi xulosalar qiladi. Mavzu bo’yicha olingan bilimlarni qaerda ishlatish mumkinligi ma`lum qiladi.
Savollar beradilar

Mavzu maqsadiga erishishdagi tinglovchilar faoliyati tahlil qilinadi va baholanadi.Mavzu bo’yicha mustaqil o’rganish uchun topshiriqlar beradi.

9.4-ilova

Topshiriqni yozib oladilar

Mavzu bo’yicha bilimlarni chu-qurlashtirish uchun adabiyotlar ro’yxa-tini beradi.
Yozadilar

Keyingi mazvu bo’yicha tayyorlanib kelish uchun savollar beradi.

9.5-ilova,

Yozadilar9.1-ilova

Katalog: viloyattajriba -> dpi -> navdpi

Download 3.74 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   29
Download 3.74 Mb.

Bosh sahifa
Aloqalar

    Bosh sahifaMavzu bo’yicha tinglovchilarning o’zlashtirishlarini

Download 3.74 Mb.