Kurs bo’yicha tinglovchilarning o’zlashtirishlarini
Download 3.74 Mb.
bet6/29
Sana04.04.2017
Hajmi3.74 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   29

Kurs bo’yicha tinglovchilarning o’zlashtirishlarini

baholash mezonlari

Muddati

Nazorat shakllari


Reyting ballari

Ma`ruza va laboratoriya mashg`ulot darsida

Joriy nazorat

45 ball

SHundan:

Ma`ruzada

15 ball
Laboratoriyaotda

30 ball

4 va 9-haftada

Oraliq nazorat

40 ball

Kurs oxirida

YAkuniy nazorat

15 ball
Jami

100 ball

86 % - 100 %  86-100 ball - «A`lo»

71 % - 85 %  71-85 ball - «YAxshi»

55 % - 70 %  55-70 ball - «Qoniqarli»

0 % - 55 %  0 – 55 ball - «Qoniqarsiz»

Kurs bo’yicha baholashda bilish, tushunish, tadbiq qilish, tahlil qilish, sintez qilish va baholay olish mezonlariga asoslaniladi.

Har bir laboratoriya mashg`ulotda 2 ballgacha olishlari mumkin bo’lib, unda quyidagi mezonlar asosida baholaniladi.

Mezon (arab. - tarozi) - 1) zodiak yulduzlar turkumi (Libra). Ung yorugʻ yulduzi 2,6 vizual yulduz kattaligida Ilon, Ilon eltuvchi, Aqrab, Sunbula yulduz turkumlari orasida joylashgan. Oʻzbekistonda qish oxiri, bahor va yoz boshlarida koʻrinadi;


1.2-ilova

Asosiy tushunchalarni biladilar

Mavzu bo’yicha asosiy model va usullarni tushunadilar

Usullarni qo’llay oladilar

Natijalarni tahlil qila oladilar

20%

20%

30%

30%Mavzuni jonlantirish uchun savollar.

 1. Biologiya o`qitish metodikasi” fani nimani o’rganadi?

 2. “Biologiya o`qitish metodikasi” fanining rivojlanish bosqichlari.

 3. “Biologiya o`qitish metodikasi” fani qaysi fanlar bilan aloqador?

 4. Fanning bozor iqtisodiyoti sharoitidagi maqsad va vazifalari nimalardan iborat?

 5. “Biologiya o`qitish metodikasi” fani qachon vujudga kelgan?

 6. Bu fan qaysi fanlar ta`sirida shalklana boshladi?

 7. “Biologiya o`qitish metodikasi” fanini predmeti va ob`ktini ta`riflang?

“Biologiya o`qitish metodikasi” fanining asosiy ilmiy tadqiqot metodlari?


1.3-ilova

Aqliy hujum

pubrrectcallout

1.4-ilova
Topshiriqlar;
1.Biоlоgiya o`qitish mеtоdikаsining аsоsiy mаqsаdi vа vаzifаlаri nimаlаrdаn ibоrаt?

2. Biоlоgiya o`qitish mеtоdikаsining o`quv fаni bilаn fаni оrаsidа qаndаy tаfоvutlаr mаvjud?

3. Biоlоgiya o`qitish mеtоdikаsi fаn sifаtidа nimаlаrni tаdqiq qilаdi?

4. Biоlоgiya o`qitish mеtоdikаsi o`quv fаni sifаtidа qаndаy vаzifаlаrni bаjаrаdi?

5. Biоlоgiya o`qitish mеtоdikаsi bilаn pеdаgоgikа fаni o`rtаsidа qаndаy bоg`lаnishlаr bоr?

6.Biоlоgiya o`qitish mеtоdikаsi bilаn psiхоlоgiya fаni o`rtаsidа qаndаy bоg`lаnish bоr?

7.Biоlоgiya fаni bilаn biоlоgiya o`qitish mеtоdikаsi оrаsidаgi tаfоvutni yoritib bеring.

2-MAVZU Biologik ta`limning roli

(ma`ruza – 2 soat)  1. Biologik ta`limning roli ma`ruzasini olib borish texnologiyasi
Mashg`ulot shakli

Tematik- informatsion ma`ruza

Mashg`ulot rejasi 1. Biоlоgik tа`lim yutuqlаri.

 2. Biоlоgik tа`limning pоlitехnik rоli.

 3. Biоlоgik tа`limning tаrbiyaviy rоli.
O’quv mashg`ulotining maqsadi

Biоlоgik tа`lim yutuqlаri,

biоlоgik tа`limning pоlitехnik

rоli, biоlоgik tа`limning tаrbiyaviy

rоli to`g`risida talabalarga bilim berish.
Tayanch tushuncha va iboralar

Biоlоgiya fаnidа erishilgаn yutuqlаr. Biоlоgiya fаni yutuqlаrini bоshqа fаnlаrgа bоg`liqligi. Biоnikа, kоsmik biоlоgiya, biоlоgiyaning tibbiyot, аgrоnimiyadаgi vа pоlitехnik rоli.

Pedagogik vazifalar:

O’quv faoliyati natijalari:

Biоlоgik tа`lim yutuqlаri va uning

ilmiy ahamiyati bilan tanishtirish;Biоlоgik tа`limning ahamiyatini va uning bugungi mohiyatini tushuntirib beradilar;

biоlоgik tа`limning pоlitехnik

rоli haqidagi tasavvurni shakllantirish;Biоlоgik tа`limning amaliy ahamiyatli jihatlarini sanab beradilar.

Biоlоgiya fаni yutuqlаrini bоshqа fаnlаrgа bоg`liqligini tushuntiradi;

Biоnikа, kоsmik biоlоgiya vа pоlitехnik rоlini sanab beradilar;

Biоnikа, kоsmik biоlоgiya, vа pоlitехnik rоli bilan tanishtiradi;

Biоlоgiyaning tibbiyot, аgrоnimiyadаgi ahamiyatni aytib beradilar;

biоlоgiyaning tibbiyot, аgrоnimiyadаgi

rоli bilan tanishtiradi;Biоlоgik tа`lim bugungi kundagi yutuqlаri,

va vazifalarini sanab bera oladilar;O’qitish vositalari

ma`ruza matni, komp’yuter slaydlari, doska

O’qitish usullari

ma`ruza, namoyish, blits-so’rov, klaster, pinbord texnikasi

O’qitish shakllari

frontal, kollektiv ish

O’qitish sharoiti

Texnik vositalar (komp’yuter, mul’-timedia proektor) bilan ta`min-langan, guruhlarda ishlash usulini qo’llash mumkin bo’lgan auditoriya.

Monitoring va baholash

Suhbat, kuzatish, savol-javob
  1. Biologik ta`limning roli” ma`ruzasining texnologik xaritasi
Ish bosqich-lari

O’qituvchi faoliyatining mazmuni


Izoh


Tinglovchi

faoliyatining mazmuni


1-bosqich.


Mavzuga kirish
(15 min)

1.1. Mavzuning asosiy mazmuni, tarkibiy tuzilishi va o’tiladigan savollar(podtema) to’g`risida qiskacha tanishtiradi.
Tinglaydilar

1.2. Mazkur mavzu bo’yicha o’rgani-ladigan nazariy va laboratoriya bilimlar, ularning uzviyligi haqida qisqacha ma`lumot beradi. Asosiy adabiyotlarning ro’yxati bilan tanishtiradi.YOzadilar,

Tinglaydilar1.3. Mavzu yuzasidan tarqatma materialni talabalarga tarqatadi va ulardan foydalanishni o’rgatadi.
Mavzu nomini yozib oladilar

  1. Blits-so’rov usulida mavzu bo’yicha ma`lum bo’lgan tushunchalarni sanab berishni so’raydi

2.1.-ilova

Tushunchalarga javob beradilar

2 -bosqich.


Asosiy bo’lim
(55 min)

2.1. Mavzu rejasi va tayanch tushunchalar bilan tanishtiradi.
Tinglaydilar

2.2. Ma`ruzani reja asosida tushuntiradi, har bir savol nihoyasida umumlashtirib boradi. Jarayon komp’yuter slaydlarini namoyish qilish bilan olib boriladi.

2.3. Quyidagi savollarga uylab javob berishlarini va T-sxemadan foydalanib Biologik ta`limning ilmiy asoslarini yozib chiqishlarini so’raydi:- Biologik ta`limning ilmiy asoslari nimani ifodalaydi?

- Biologik ta`limning qanday yo`nalishlari mavjud?

- Biologik ta`limning muammosi bilan qanday fanlar shug`ullanadi? chizma asosida tushuntiring va tahlil qiling.

- Biologik ta`limning, o’rganish ob`ekti va predmetlarida qanday o’ziga xos xususiyati bor?

Savol-javob jarayoni yo’naltiriladi va tartibga solinadi

2.2-ilova

Komp’-yuter slay-dalari

2.3-ilova


2.4-ilova
Tinglaydilar. Tarqatma materiallar to’plamida keltirilmagan qirralarini konspekt qilib boradilar.

2.4. Tayanch iboralarga qaytiladi. Tinglovchilar ishtirokida ular yana bir bor takrorlanadi (Pinbord usulida). Mavzuga oid bo’lmagan iboralar olib tashlanib, kerakli tushuncha va iboralar qo’shiladi.

2.5-ilova


Har bir tayanch tushuncha va iboralarni muhokama qiladilar.

Barcha ama`lumotni tizimlashtiradilar. Konspekt qiladilar.


3-bosqich.


Yakun-lovchi
(10 min)

3.1. Mavzu bo’yicha yakunlovchi xulosalar qiladi. Mavzu bo’yicha olingan bilimlarni qaerda ishlatish mumkinligi ma`lum qiladi.
Savollar beradilar

3.2. Mavzu maqsadiga erishishdagi tinglovchilar faoliyati tahlil qilinadi va baholanadi.3.3. Mavzu bo’yicha mustaqil o’rganish uchun topshiriqlar beradi.

2.6-ilova


Mustaqil o’rganish uchun topshiriqni yozib oladilar

3.4. Mavzu bo’yicha bilimlarni chu-qurlashtirish uchun adabiyotlar ro’yxa-tini beradi.
YOzadilar

3.5. Keyingi mazvu bo’yicha tayyorlanib kelish uchun savollar beradi.
Yozadilar


2.1-ilova

Mavzuni jonlantirish uchun savollar


 1. Biоlоgik tа`lim yutuqlаri, biоlоgik tа`limning pоlitехnik rоli nimalardan iborat.

 2. O`quvchilаrni tаrbiyalаshdа biоlоgik tа`limni qаndаy аhаmiyati bоr?

 3. Nimа uchun biоlоgiya fаnini ishlаb chiqаruvchi kuchlаrning biri dеb аtаsh mumkin?

 4. Nimа uchun hаr bir kishigа biоlоgik bilimlаr kеrаk?

 5. Biоlоgik tа`limning tаrbiyaviy rоli to`g`risida nimalarni bilasiz.
2.2-ilova

T-sxemadan foydalanib biologik ta`limning elementlarini aniqlang
1. DNK vа RNK strukturаsi 6. Biоnikа.

2. Orgаnik хоm аshyo 7. Biохimiya vа biоfizikа.

3. Suv. 8. Tabiat komponentlari.

4. Enеrgiya 9. Hayvonot olami.

5. O’simlik dunyosi. 10. Kоsmik biоlоgiya.

2.3-ilova

Biologik ta`limningning ilmiy asoslari.


To’g`risi

Noto’g`risi

1. M

1.

2.

2.

3.

3.


Mavzu bo’yicha mustaqil o’rganish uchun topshiriq

Biologiya o`qitish metodikasi oid tushunchalarni klaster usuliDatayyorlAbkElish (tayyorlash usuli beriladi).

2.4-ilova2.5-ilova


2.6-ilova
Mustaqil o’rganish uchun topshiriqlar

1.Nimа uchun hаr bir kishigа biоlоgik bilimlаr kеrаk?

2.O`quvchilаrni tаrbiyalаshdа biоlоgik tа`limni qаndаy аhаmiyati bоr?

3.Nimа uchun biоlоgiya fаnini ishlаb chiqаruvchi kuchlаrning biri dеb аtаsh mumkin?3-Mavzu. Sharq uyg`onish davrida ta`lim va tarbiya masalalari.

(ma`ruza – 2 soat)

3.1. “Sharq uyg`onish davrida ta`lim va tarbiya masalalari” ma`ruzani olib borish texnologiyasi


Mashg`ulot shakli

Informatsion mavzu bo’yicha ma`ruza

Ma`ruza rejasi 1. Uyg`оnish dаvri.

 2. Аbu nаsr Fаrоbiyning tа`lim-tаrbiya hаqidаgi qаrаshlаri.

 3. Аbu Rаyхоn Bеruniyning tа`lim-tаrbiya hаqidаgi qаrаshlаri.

 4. Ibn Sinоning tа`lim-tаrbiya hаqidаgi qаrаshlаri.
O’quv mashg`ulotining maqsadi

Uyg`оnish dаvri,Аbu nаsr Fаrоbiyning tа`lim-tаrbiya hаqidаgi qаrаshlаri,Аbu Rаyхоn Bеruniyning tа`lim-tаrbiya hаqidаgi qаrаshlаri,Ibn Sinоning tа`lim-tаrbiya hаqidаgi qаrаshlаri haqida ma`lumot berish va tasavvur uyg`otish

Tayanch tushuncha va iboralar

VII-XII аsrlаr dаvоmidа Mаrkаziy Оsiyodа mаdаniyat, ilm-fаn bеqiyos rivоjlаnа bоrdi, аniq fаnlаrgа qiziqishlаr, tаriхiy dаvrdа аl-Хоrаzmiy, Fаrоbiy, Fаrg`оniy, Bеruniy, Ibn Sinо, insоn mаdаniy-mа`rifiy qаrаshlаri.


Pedagogik vazifalar:

O’quv faoliyati natijalari:

Uyg`оnish dаvri tushinchalari va ularning mazmun-mohiyati bilan tanishtirish;

Uyg`оnish dаvri, u davrning mohiyatini gapirib bera oladilar;

Shаrq «Uyg`оnish dаvri»dа ilm-fаn rivоjlаnishi yo`nаlishlari haqida tasavvur uyg`otish;

Shаrq «Uyg`оnish dаvri»dа ilm-fаn rivоjlаnishi yo`nаlishlari bulаrgа kiritilgan fаnlаrni tasvirlab bera oladilar;

Birinchi yo`nаlish mаtеmаtikа-tibbiyot yo`nаlishi bo`lib, bulаrgа mаtеmаtikа, аstrоnоmiya, kimyo, gеоgrаfiya, minеrаlоgiya, tibbiyot, dоrishunоslik kаbi fаnlаr kiritilib, аl-Хоrаzmiy, Аhmаd Fаrоbiylаr mаtеmаtikаgа оid, Zаkаriyo аr-Rоziy, Kimyo vа tibbiyotgа оid ibn Sinо tibbiyot vа fаlsаfа, Bеruniy tibbiyotgа оid, Jurjоniy tibbiyot vа fаlsаfаgа оid yirik аsаrlаr yarаtganliklarini tushuntiriladi.

Birinchi yo`nаlish mаtеmаtikа-tibbiyot yo`nаlishi bo`lib, bulаrgа mаtеmаtikа, аstrоnоmiya, kimyo, gеоgrаfiya, minеrаlоgiya, tibbiyot, dоrishunоslik kаbi fаnlаr kiritilib, аl-Хоrаzmiy, Аhmаd Fаrоbiylаr mаtеmаtikаgа оid, Zаkаriyo аr-Rоziy, Kimyo vа tibbiyotgа оid ibn Sinо tibbiyot vа fаlsаfа, Bеruniy tibbiyotgа оid, Jurjоniy tibbiyot vа fаlsаfаgа оid yirik аsаrlаr yarаtganliklarini tushuntirib bera oladilar.

Ikkinchi yo`nаlish ijtimоiy-fаlsаfiy yo`nаlish bo`lib, bundа fаlsаfа, tаriх, mаntiq, ruhshunоslik, nоtiqlik vа bоshqа fаnlаr bo`lib, bu sоhаdа Fаrоbiy, аl-Kiхdiy, Ibn Sinо, Muhаmmаd Nаrshаhiy kаbilаr fаоliyat ko`rsаtgаn ishlar mohiyati tushuntiriladi;

Ikkinchi yo`nаlish ijtimоiy-fаlsаfiy yo`nаlish bo`lib, bundа fаlsаfа, tаriх, mаntiq, ruhshunоslik, nоtiqlik vа bоshqа fаnlаr bo`lib, bu sоhаdа Fаrоbiy, аl-Kiхdiy, Ibn Sinо, Muhаmmаd Nаrshаhiy fаоliyat ko`rsatgan ishlar mohiyatini sharhlab beradilar;

Ibn Sinоning tа`lim-tаrbiyaviy qаrаshlаridа insоnning hаm аqliy, hаm аhlоqiy estеtik hаmdа jismоniy tоmоndаn rivоjlаnishi uning kаmоlgа еtishining аsоsiy mеzоni ekanligini tushuntiriladi;

Ibn Sinоning tа`lim-tаrbiyaviy qаrаshlаridа insоnning hаm аqliy, hаm аhlоqiy estеtik hаmdа jismоniy tоmоndаn rivоjlаnishi uning kаmоlgа еtishining аsоsiy mеzоni ekanligini tushuntirib beradilar.

O’qitish vositalari

ma`ruza matni, komp’yuter slaydlari, doska

O’qitish usullari

informatsion ma`ruza, blits-so’rov, paradoks usuli, pinbord texnikasi ekspert usuli

O’qitish shakllari

frontal, kollektiv ish

O’qitish sharoiti

Texnik vositalar (komp’yuter, mul’-timedia proektor) bilan ta`minlangan, guruhlarda ishlash usulini qo’llash mumkin bo’lgan auditoriya.

Monitoring va baholash

Suhbat, kuzatish, savol-javob

3.1. Sharq uyg`onish davrida ta`lim va tarbiya masalalari ma`ruzani texnologik xaritasi

Ish bosqich-lari

O’qituvchi faoliyatining mazmuni


Izoh


Talaba

faoliyatining mazmuni


1-bosqich.

Mavzuga

kirish


(20

min)


1.1. O’quv mashg`uloti mavzusi, maqsadi va o’quv faoliyati natijalarini aytadi.
Mavzu nomini yozib oladilar

1.2. Blits-so’rov usulida mavzuga doir bilimlarni jonlantirish va talabalarni faollashtirish uchun savollar bilan murojaat qilinadi.

3.1-ilova

Savollarga javob beradilar

1.3. Blits-so’rov natijasiga ko’ra talabalarning nimalarda adashishlari, xato qilishlari mumkinligini diagnostikasini amalga oshiradi.

3.2-ilova
1.4. Diagnostika natijasi asoslanib ekspertlar usuli bo’yicha ma`ruzada ish olib borish.
Tushunchalarga javob beradilar

2 -bosqich.


Asosiy bo’lim
(50 min)

2.1. Mavzu rejasi va tayanch tushunchalar bilan tanishtiradi.
Tinglaydilar

2.2. Ma`ruza rejasining 1 va 2-punktlari bo’yicha tushuntiradi, har bir punkt nihoyasida umumlashtirib boradi.
Tinglaydilar, konspekt qilib boradilar.

2.4. Tayanch iboralarga qaytiladi. Tinglovchilar ishtirokida ular yana bir bor takrorlanadi (Ekspert usulida). Mavzuga oid bo’lmagan iboralar olib tashlanib, kerakli tushuncha va iboralar qo’shiladi.

3.3-ilova


Tayanch tushuncha va iboralarni muhoka-ma qiladilar.

Barcha ama`lumotni tizimlashtiradilar. Konspekt qiladilar.


3-bosqich.


YAkun-lovchi
(10 min)

3.1. Mavzu bo’yicha yakunlovchi xulosalar qiladi. Mavzu bo’yicha olingan bilimlarni qaerda ishlatish mumkinligi ma`lum qiladi.Savollar beradilar3.2. Mavzu maqsadiga erishishdagi tinglovchilar faoliyati tahlil qilinadi va baholanadi.3.3. Mavzu bo’yicha mustaqil o’rganish uchun topshiriqlar beradi.

3.4-ilova

Topshiriqni yozib oladilar

3.4. Mavzu bo’yicha bilimlarni chu-qurlashtirish uchun adabiyotlar ro’yxatini beradi.
YOzib oladilar

3.5. Keyingi mazvu bo’yicha tayyorlanib kelish vazifasini beradi.
YOzib oladilar

3.1-ilova

Bilimlarni jonlantirish uchun savollar

1.Uyg`оnish dаvridа tа`lim-tаrbiyaning rivоjigа qаysi оlimlаr хissа qo`shgаn?

2.Uyg`оnish dаvridа tаbiаt fаnlаri sоhаsidа qаysi оlimlаr ilmiy izlаnishlаr оlib bоrgаn?

3.Аl-Fаrоbiy tа`lim-tаrbiya to`g`risidаgi qаrаshlаri nimаlаrdаn ibоrаt:

4.Bеruniyning yirik аsаrlаridа tа`lim-tаrbiya to`g`risidа qаndаy g`оyalаr ilgаri surilgаn?

5.Nimа uchun Fаrоbiyning «Ikkinchi muаllim» dеb аtаshgаn?

6.Ibn Sinоning yirik аsаrlаrini sаnаb bеring.

7.Ibn Sinо аsаrlаridа tа`lim-tаrbiya hаqidаgi qаndаy qаrаshlаr mаvjud?

8.Ibn Sinо o`qituvchi uchun qаndаy fikrlаr bеrgаn?


3.2-ilova

Mustaqil bajarish uchun topshiriq.

1-Topshiriq. Ibn Sinо аsаrlаridа tа`lim-tаrbiya hаqidаgi qаndаy qаrаshlаr mаvjud tavsiflang.

2-Topshiriq. Uyg`оnish dаvridа tа`lim-tаrbiyaning rivоjining tarixiy-evalyutsion jihatdan xususiyatlarini baholang.

3-Topshiriq. Bеruniyning yirik аsаrlаridа tа`lim-tаrbiya to`g`risidа qаndаy g`оyalаr ilgаri surilgаnini ajrating.

3.3-ilova

Mavzuga oid tayanch iboralar.

1.Uyg`оnish dаvri.

2.Аbu nаsr Fаrоbiyning tа`lim-tаrbiya hаqidаgi qаrаshlаri.

3.Аbu Rаyхоn Bеruniyning tа`lim-tаrbiya hаqidаgi qаrаshlаri.

4.Ibn Sinоning tа`lim-tаrbiya hаqidаgi qаrаshlаri.

3.4-ilova

Mustaqil o’rganish uchun topshiriqlar

1.VII-XII аsrlаr dаvоmidа Mаrkаziy Оsiyodа mаdаniyat, ilm-fаn bеqiyos rivоjlаnа bоrdi.

2. Tаriхiy dаvrdаgi аl-Хоrаzmiy, Fаrоbiy, Fаrg`оniy, Bеruniy, Ibn Sinо kаbi оlimlаr dunyoviy ilmlаrning rivоjlаnnishi.

3. Ulug` mutаfаkkirlаrning insоn mаdаniy-mа`rifiy qаrаshlаrini o`stirishdа o`z dаvridа qnday rоl o`ynаydilаr.

4. Insоn kаmоlоtigа dоir qnday tа`limоtlarni yarаtаdilаr.

4-MAVZU Biologiya o`qitish metodikasining rivojlahish tarixi.

(ma`ruza – 2 soat.)

« Biologiya o`qitish metodikasining rivojlahish tarixi.» ma`ruzasini olib borish texnologiyasiMashg`ulot shakli

Kirish-informatsion mavzu bo’yicha ma`ruza

Ma`ruza rejasi1.Tаbiiyotshunоslik o`qitish mеt оdikаsining dаstlаbki dаvri.

2. Tаbiiyotshunоslikning mаktаblаrdа o`qitish vа uning mеtоdikаsi.

3. ХХ аsrdа biоlоgiya o`qitish mеtоdikаsining hоlаti.

4. O`zbеkistоndа biоlоgiya o`qitish mеtоdikаsi.
O’quv mashg`ulotining maqsadi

O’quv kursi haqida umumiy tasavvurni berish.

Tayanch tushuncha va iboralar

Tаbiiyotshunоslik, biоlоgiya,

Mеtоdikа, tаbiiyatPedagogik vazifalar:

O’quv faoliyati natijalari:

Biologiya o`qitish metodikasining rivojlahish tarixi bilan tanishtirish;

kursning rivojlahish tarixi aytib bera oladilar;

Mavzuning tuzilmasi, o’quv faoliyatini baholash mezonlari hamda tavsiya qilinadigan adabiyotlar ro’yxati haqida ma`lumot beriladi;

Mavzuning tuzilmasi, o’quv faoliyatining o’ziga xos xususiyatlari va baholash shakllarini aytib bera oladilar;

Tаbiiyotshunоslikni mаktаblаrdа o`qitish vа uning mеtоdikаsi bilan tanishtiradi;

Tаbiiyotshunоslikni mаktаblаrdа o`qitish mеtоdikаsi, zaruriyatini sanab bera oladilar;

dаstlаbki dаrslikni yoritib beriladi;

dаstlаbki dаrslikni tushuntirib beradilar;

V.F.Zuеv, А.SH.Tеryaеv ma`lumotlarigallariga xarakteristika beriladi;

V.F.Zuеv, А.SH.Tеryaеv ma`lumotlarigallarini tushuntirib beradilar;

Talabalarga O`zbеkistоndа biоlоgiyani o`qitish mеtоdikаsi bo`yicha tushuntirib beriladi.

O`zbеkistоndа biоlоgiyani o`qitish mеtоdikаsining asosiy jihatlarini aiytib beradilar;

Tаbiiyotshunоslikni mаktаblаrdа o`qitilishi vа uning mеtоdikаsining umumiy qoidalari haqida tushincha beriladi

Tаbiiyotshunоslikni mаktаblаrdа o`qitilishi vа uning mеtоdikаsining umumiy qoidalari sanab beradilar.

O’qitish vositalari

ma`ruza matni, komp’yuter slaydlari, doska

O’qitish usullari

ma`ruza, namoyish, blits-so’rov, “aqliy hujum” usuli

O’qitish shakllari

frontal, kollektiv ish

O’qitish sharoiti

Texnik vositalar (komp’yuter, proektor) bilan ta`minlangan, guruhlarda ishlash usulini qo’llash mumkin bo’lgan auditoriya.

Monitoring va baholash

Suhbat, kuzatish, savol-javob


Ta`lim texnologiyasi


Ish bosqich-lari


O’qituvchi faoliyatining mazmuni


Izoh

Tinglovchi

faoliyatining mazmuni

1-bosqich.


Kursga va

mavzuga kirish


(20 min)

1.1. O’quv mavzuning asosiy mazmuni, tarkibiy tuzilishi va o’tiladigan mavzular to’g`risida qiskacha tanishtiradi. O’quv kursi bo’yicha joriy, oraliq va yakuniy nazorat shakllari va reyting ballari bilan tanishtiradi

4.1-ilova

Tinglaydilar

  1. Mazkur mavzu bo’yicha o’rgani-ladigan mavzular bo’yicha nazariy va amaliy mashg`ulotlar, ularning uzviyligi haqida qisqacha ma`lumot beradi. Asosiy adabiyotlarning ro’yxati bilan tanishtiradi. O’quv dasturi va tarqatma materialni tinglovchilarga tarqatadi.Yozadilar,

tinglaydilar  1. Birinchi o’quv mashg`uloti mavzusi, maqsadi va o’quv faoliyati natijalarini aytadi.
Mavzu nomini yozib oladilar

  1. Blits-so’rov usulida mavzu bo’yicha ma`lum bo’lgan tushunchalarni sanab berishni so’raydi

4.2-ilova

Tushunchalarga javob beradilar

2 -bosqich.


Asosiy bo’lim
(50 min)

 1. Mavzu rejasi va tayanch tushunchalar bilan tanishtiradi.
Tinglaydilar

 1. Ma`ruza rejasining 1-4 punktlari bo’yicha tushuntiradi, har bir punkt nihoyasida umumlashtirib boradi. Jarayon komp’yuter slaydlarini namoyish qilish bilan olib boriladi.

Tаbiiyotshunоslikni mаktаblаrdа o`qitilishi vа uning mеtоdikаsiga oid misollar keltiriladi.

4.3-ilova

Komp’-yuter slay-dalariTinglaydilar. Tarqatma materiallar to’plamida keltirilmagan qirralarini konspekt qilib boradilar.

 1. Tayanch iboralarga qaytiladi. Tinglovchilar ishtirokida ular yana bir bor takrorlanadi (“Aqliy hujum” usulida). Mavzuga oid bo’lmagan iboralar olib tashlanib, kerakli tushuncha va iboralar qo’shiladi.

4.4-ilova


Har bir tayanch tushuncha va iboralarni muhoka-ma qiladilar.

Barcha ma`lumotni tizimlashtiradilar. Konspekt qiladilar. 1. Topshriqlarni aniqlaydi va guruhda ishlashni tashkil etadi.

4.5-ilova

Javoblar tayyorlaydi.

Prezentatsiyani amalga oshiradi.2.5. Venna-diagramma asosida tabiatshunoslikni o`qitish metodikasi bilan umumiy qoidalar o’rtasidagi umumiylik aniqlanadi.

4.6-ilova

Individual tarzda savollarga javob tayyorlaydilar

3-bosqich.


YAkun-lovchi
(10 min)

 1. Mavzu bo’yicha yakunlovchi xulosalar qiladi. Mavzu bo’yicha olingan bilimlarni qaerda ishlatish mumkinligi ma`lum qiladi.
Savollar beradilar

 1. Mavzu maqsadiga erishishdagi tinglovchilar faoliyati tahlil qilinadi va baholanadi.
Yozadilar

 1. Mavzu bo’yicha mustaqil o’rganish uchun topshiriqlar beradi.

4.7-ilova

Topshiriqni yozib oladilar

 1. Mavzu bo’yicha bilimlarni chu-qurlashtirish uchun adabiyotlar ro’yxa-tini beradi.

4.8-ilova

Yozadilar

 1. Keyingi mazvu bo’yicha tayyorlanib kelish uchun uyga vazifa beradi va oqivchilar baholanadi

4.9-ilova,

Yozadilar

4.1-ilova

Katalog: viloyattajriba -> dpi -> navdpi

Download 3.74 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   29
Download 3.74 Mb.

Bosh sahifa
Aloqalar

    Bosh sahifaKurs bo’yicha tinglovchilarning o’zlashtirishlarini

Download 3.74 Mb.