• ** Brak podania niniejszych danych będzie skutkowało odrzuceniem oferty wykonawcy na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 SIWZ tj. jej treść nie odpowiada treści SIWZ.
 • W przypadku nie dokonania skreślenia oferta wykonawcy będzie podlegać odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 SIWZ tj. jej treść nie odpowiada treści SIWZ.
 • Oświadczam, że w ramach realizacji przedmiotu zamówienia dostarczę następujący asortyment
  Download 42 Kb.
  bet3/3
  Sana22.07.2021
  Hajmi42 Kb.
  #15532
  1   2   3
  Oświadczam, że w ramach realizacji przedmiotu zamówienia dostarczę następujący asortyment
  Lp.

  Asortyment

  Producent **

  Model **

  Link do strony producenta asortymentu zgodnie z pkt. b) punktem I rozdziału VIII SIWZ

  1

  Smartfony  ** Brak podania niniejszych danych będzie skutkowało odrzuceniem oferty wykonawcy na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 SIWZ tj. jej treść nie odpowiada treści SIWZ.  1. Oświadczam, że zaoferowany smartfon posiada* / nie posiada* ( należy skreślić niepotrzebne) odporność na wstrząsy i upadki – standard MIL-STD 810 G. W przypadku nie dokonania skreślenia oferta wykonawcy będzie podlegać odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 SIWZ tj. jej treść nie odpowiada treści SIWZ.

  2. Oświadczam, że zaoferowany smartfon posiada* / nie posiada* ( należy skreślić niepotrzebne) możliwość wymiany baterii przez użytkownika. W przypadku nie dokonania skreślenia oferta wykonawcy będzie podlegać odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 SIWZ tj. jej treść nie odpowiada treści SIWZ.

  3. Oświadczam, że udzielam gwarancji na dostarczony smartfon na okres 24 miesięcy od dnia podpisania protokołu końcowego;

  4. Oświadczam, że dostarczony smartfon w ramach realizacji zamówienia został wyprodukowany nie wcześniej niż 12 miesięcy od dnia dostawy jako fabrycznie nowy, wolny od wad technicznych i prawnych, dopuszczony do obrotu.
  1. Oświadczam, że cena ofertowa została wyliczona zgodnie z dyspozycją rozdzielnika X SIWZ.

  2. Oświadczam, że wykonam przedmiot zamówienia w terminie określonym w punkcie II SIWZ

  3. Oświadczam, że cena ofertowa została wyliczona zgodnie z dyspozycjami SIWZ oraz załączników do SIWZ.

  4. Oświadczam, że zapoznałem się z treścią SIWZ i treścią wzoru umowy i przyjmuje je bez zastrzeżeń.

  5. Oświadczam, że zdobyłem konieczne informacje niezbędne do właściwego przygotowania oferty.

  6. Oświadczam, że uważam się związany niniejszą ofertą na czas wskazany w rozdziale VII SIWZ.

  7. Oświadczam, że w ofercie nie została zastosowana cena dumpingowa i oferta nie stanowi czynu nieuczciwej konkurencji zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz 5-17 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

  8. Wyrażam zgodę na udostępnianie danych osobowych zawartych w ofercie

  9. Oświadczam, że zaoferowana cena została obliczona zgodnie z rozdziałem X SIWZ i zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

  10. Oświadczam, że cały zakres objęty przedmiotem zamówienia wykonam nakładem własnym / z udziałem podwykonawców, którym zamierzam powierzyć zakres

   1. :...............................................................…, który wykona firma (podać nazwę i adres podwykonawcy oraz dane kontaktowe ) ………………………………………..

   2. :...............................................................…, który wykona firma (podać nazwę i adres podwykonawcy oraz dane kontaktowe ) ………………………………………..

  11. Wadium w wysokości ...............................zostało wniesione w formie: ........................…

  12. Wadium wniesione w formie przelewu należy zwrócić na konto nr .....…………............\

  13. Wadium wniesione w innej formie należy zwrócić na adres: .............………..............…

  14. Oświadczam że osobą którą będzie składała oferty w aukcji elektronicznej jest : …………………….............

  15. Adres poczty e-mali na który należy przesłać zaproszenie do aukcji elektronicznej : …....…………………....

  * niepotrzebne skreślić

  Uwaga w przypadku braku skreślenia Zamawiający uzna, że wykonawca wykona zamówienia bez udziału podwykonawców.  ....................................................................

  pieczęć i podpis czytelny osoby uprawnionej  do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy


  Download 42 Kb.
  1   2   3
  Download 42 Kb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  Oświadczam, że w ramach realizacji przedmiotu zamówienia dostarczę następujący asortyment

  Download 42 Kb.