• FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI O‘zbekiston Respublikasi qonunlari.
 • O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Farmonlari va Vazirlar Mahkamasining Qarorlari.
 • III. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti I.A.Karimovning asarlari .
 • IV. Asosiy adabiyotlar.
 • V. Qoshimcha adabiyotlar.
 • VI. Davriy nashrlar va ilmiy maqolalar to’plami.
 • VII. Internet saytlari.
 • Ruscha Inglizcha
 • Nizomiy nomidagi toshkent davlat pedagogika universiteti
  Download 0.64 Mb.
  bet7/8
  Sana15.03.2017
  Hajmi0.64 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8

  Tavsiyalar:


  1. Magistrlik dissertatsiyasida to‘plangan ma'lumotlardan boshlang‘ich ta'lim yo‘nalishi talabalari bilan mutaxassislik fanlaridan olib boriladigan mashg‘ulotlarda, pedagogik amaliyotda, maxsus seminarlarda, ilmiy-amaliy konferensiyalarda foydalanish mumkin.

  2. O‘quvchining maktabdagi faoliyati faqat o‘quv faoliyatiga qaratishi lozim, degani emas. Bunda, o‘quv faoliyatini tashkil etuvchi barcha vositalarning qo‘llanilishining albatta ijobiy ta'sir kuchini e'tiborga olish lozim.

  3. Axborot texnologiyalari asosida tashkil etilgan darslarning o‘ziga xos xususiyati – bu mashg‘ulotlar pedagogga dars mazmunini boshqarish, o‘quvchilarning muayyan ijobiy tuyg‘ularini dasturlashtirish imkoniyatini beradi.

  4. Boshlang’ich sinf o‘quvchilarida bilimga bo‘lgan motivlarining tarkib topishini asosiy sharti o‘qishga ishtiyoqi, ijobiy munosabati bilan belgilangani uchun o‘quv jarayonini to‘g‘ri tashkil etish.

  5. O‘quv faoliyatidan har bir o‘quvchi ijobiy natija bilan chiqishi uchun darsning har bir bosqichida o‘quvchilar motivlarini yakunidagi ijobiy ustanovka o‘quv faoliyati rivojiga imkon qoldirsin.

  6. Aksariyat hollarda o‘quvchilarda o‘quv motivlarining yaxshi shakllanmaganligi ularning bilimsizligi yoki uquvsizligi sababli emas, balki yetarlicha shart-sharoitlarning mavjud emasligi bilan belgilash mumkin.

  7. Axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini qo‘llashda ularning ta'lim beruvchi funksiyasini yetarli darajada ochib bera olish lozim. Aks holda o‘quvchilarda tashqi motivatsiya kuchayib, bilimga intilish motivlari o‘z ustuvorligini yo‘qotishi mumkin. Dars jarayonida berilayotgan nazariy bilimlarni ko‘proq amaliyot bilan bog‘lab olib borishga harakat qilish kerak.

  8. Motivlarni hosil qilishda yana bir jihat tashqi majburiy nazoratlardan o‘quvchilarni holi etish. Haddan tashqari majburiy nazorat o‘quvchilarning ichki motivini susaytiradi. Darslarda axborot texnologiyalarini qo‘llashda ana shu jihatlarning e'tiborga olinmasligi ham ularga nisbatan o‘quvchilarning qiziqishlarini so‘ndiradi.


  FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI


  1. O‘zbekiston Respublikasi qonunlari.

  1. O‘zbekiston Respublikasi “Kadrlar tayyorlash milliy dasturi” //Barkamol avlod-O’zbekiston taraqqiyotining poydevori. –T.: “Sharq” nashriyot matbaa-konserni. 1997-yil.

  2. O‘zbekiston Respublikasining “Ta’lim to’grisida”gi Qonuni // Barkamol avlod-O’zbekiston taraqqiyotining poydevori. –T.: “Sharq” nashriyot matbaa-konserni. 1997-yil.

  1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Farmonlari va Vazirlar Mahkamasining Qarorlari.

  1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2002-yil 30-maydagi “Kompyuterlashtirishni yanada rivojlantirish va axborot texnologiyalarini joriy etish to‘g‘risida”gi PF-3080 sonli farmoni.

  2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “O‘zbekiston Respublikasining jamoat ta'lim axborot tarmog‘ini tashkil etish to‘g‘risida” 2005-yil 28-sentabrdagi PQ-191-sonli Qarori.

  3. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining “Kompyuterlashtirishni yanada rivojlantirish va axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini joriy etish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi 2002-yil 6-iyundagi 200-sonli Qarori.

  4. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining “Pedagog kadrlarni qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirish tizimini yanada takomillashtirish to‘g‘risida”gi 2006-yil 16-fevraldagi 25-sonli Qarori.

  5. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “O‘zbekiston Respublikasining jamoat ta'lim axborot tarmog‘ini tashkil etish to‘g‘risida” 2005-yil 28-sentabrdagi PQ-191-sonli Qarori.

  III. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti I.A.Karimovning asarlari.

  1. Karimov I. A. Barkamol avlod – O‘zbekiston taraqqiyotining poydevori. –T.: Sharq nashriyot – mabaa konserni. 1997. -63 b.

  2. Karimov I. A. O‘zbekiston mustaqillikka erishish ostonasida. –T.: 2011-y.

  3. Karimov. I. A. Barkamol avlod orzusi. –T.: “Sharq” nashriyot-matbaa konserni. 1998. 144 bet.

  IV. Asosiy adabiyotlar.

  1. Azizxo‘jaeva N. N. Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat. –T.: O‘zbekiston yozuvchilar uyushmasi Adabiyot jamg‘armasi nashriyoti. 2006 y. 200b.

  2. Abu Rayhon Beruniy. Feruza (Javohirlar haqida naql va hikoyatlar). – Toshkent: A.Qodiriy nomidagi nashriyot, 1993.

  3. Axmedova M., Abdurahmonova N., Jumaev M. Matematika. 1-sinf uchun darslik. T.: “Turon-iqbol”. 2008-yil.

  4. Божович Л. И. Проблемы формирования личности. –М.: Вронеж 1997 г.

  5. Бондаренко С.М. Проблема формирование познавательного интереса при классно-групповом и программированном обучении: по материалом психолого-педагогической литературы. //Вопросы алгоритмизации и программирования обучения. /Под.ред. Л.Н.Ланды. Москва., 1973 г.

  6. Burxonov S., Xudoyorov O‘., Norqulova Q. Matematika. Umumiy o‘rta ta'lim maktablarining 3-sinfi uchun darslik. “Sharq” nashriyot matbaa aksiyadorlik kompaniyasi bosh tahririyati. –T.: 2012 yil. 208 bet.

  7. Васильев И.А., Магомед Эминов М.Ш. Мотивация и контроль за действием. М. 1991 г. 143 с.

  8. Вилюнас В. К. Психологические механизмы мотивации человека. –М.: 1990 г.

  9. Выготский Л. С. Педагогическая психология. –М.: 1996 г.

  10. Годфура Ж. Что такое психология: В 2 т.: Пер. С фрац. –М.: 1990 г.

  11. Джемс В. Психология. –М.: 1991 г.

  12. Деси.Е.Л и д.р. Мотивация и образования. 1991 г. 325-326 с.

  13. Ziyomuxamedov B. Pedagogika. Oliy o‘quv yurtlari uchun o‘quv qo‘llanma. –T: “Turon-Iqbol”. 2008 yil. 112-bet.

  14. Zufarova M.E. Umumiy psixologiya. –T.: “O‘zbekiston faylasuflari milliy jamiyati” nashriyoti, 2010y. 304 b.

  15. Ibragimov X.I., Yo‘ldoshev U.A.,Bobomirzaev X., Pedagogik-psixologiya (o‘quv qo‘llanma). –T.: “O‘zbekiston faylasuflari milliy jamiyati” nashriyoti, 2009y. 490 b.

  16. Ильин Е.П. Мотивация и мотивы. СПб,: Питер. 2000. 512с.

  17. Yo‘ldosheva J.R. Usmonova S.A., Zamonaviy pedagogik texnologiyalarni amaliyotga joriy qilish. –T: “Fan va texnologiya” nashriyoti. 2008-yil. 132-bet.

  18. Yo‘ldoshev J. Yo‘ldosheva F. Yo‘ldosheva G. Interfaol ta'lim sifat kafolati. –T.: 2008 y. 153 b.

  19. Karimova V. Psixologiya. –T.: Abdulla Qodiriy nomidagi xalq merosi nashriyoti. –T.: 2002 y. 204 b.

  20. Ковалев В.И. Мотивы поведения и деательности. –М.: 1988 г.

  21. Леонтьев А. Н. Деятельность, сознание, личность. –М.: 1975 г.

  22. Mavlonova R., Vohidova N., Rahmonqulova I., Pedagogika nazariyasi va tarixi (darslik) –T:, “Fan va texnologiya” nashriyoti 2010-yil. 464-bet.

  23. Mavlonova R.A. va boshqalar. Pedagogika (darslik). T: “O‘qituvchi” nashriyoti. 2002 yil.

  24. Mavlonova R., Arabova M., Pedagogik texnologiya (metodik qo‘llanma) –T: 2008 yil. 47 bet.

  25. Mavlonova R.A., Arabova M., Salohiddinova G‘. Pedagogik texnologiya. –T: “Fan”nashriyoti. 2008 yil., 123 bet.

  26. Mavlonova R.A., Vohidova N.X., Ijtimoiy pedagogika. –T: “Istiqlol” nashriyoti. 2009 yil. 144 bet.

  27. Маркова А.К. Пути исследованости школьников // Вопросы психологии. – Москва, 1980.- № 5. – С. 47-49

  28. Маркова А.К. Формирование мотивация учения в школьном возрасте. Пособие для учителя. –М.: Просвещение, 1983 г. 96 с.

  29. Маркова А.К., Матис Т.А., Орлов А.Б., Формирование мотивации учения: Кн. Для учителя. –М.: 1990 г. 192 c.

  30. Маслоу А. Мотивация и личность.3-е. Изд. Пер. С англ. – Спб.: Питер, 2008. – 352 с.

  31. Матюхина М.В. Мотивация учения младших школьников. –М.: 1984 г.

  32. Немов Р.С. Общая психология: Краткий курс. – СПб.:Питер, 2008. 304 с.

  33. Ochil S., Hoshimov K. , O‘zbek pedagogikasi antologiyasi. 2-jild, -T.: “O‘qituvchi” nashriyoti, 1999y. 478b.

  34. Qosimova K., Fuzailov S., Ne’matova A. Ona tili. 2-sinf uchun darslik. –T.: “Cholpon”. 2010-yil, 128 bet.

  35. Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии.-СПб.: питер, 1999 г.

  36. Rosenfeld G. Theorie and praxis der lernmotivation.- Berlin, 1973.

  37. Tojiev Z.G., Jumaev M.E., Djavlieva G.R., Xoliqova Z. Boshlang‘ich sinf matematika ta'limi samaradorligini oshirishda tarixiy materiallardan foydalanish. –T: “Jahon-Print” 2007 yil. 100 bet.

  38. Токарева В.А. Вопросы психологии формирования верности общественному долгу у младших подростков: Дис. канд. Пед. Наук. – Ташкент, 1968. – 236 с.

  39. Toxtaxodjaeva M. X., Nishonova S., Hasanboev J., Usmonboeva M., Madiyarova S., Qoldibekova A., Nishonova N., Saidahmedov N. Pedagogika ( pedagogika nazariyasi va tarixi) : darslik. –T., “O‘zbekiston faylasuflari milliy jamiyati” nashriyoti, 2010y. 340b.

  40. To‘raeva O., Xoliqberdiev K., Pedagogika (darslik) –T: “O‘qituvchi” nashriyot-matbaa ijodiy uyi. 2008 yil. 469 bet.

  41. Umarova M., Hamraqulova X., Tojiboeva R. O‘qish kitobi (3-sinf uchun darslik). –Toshkent: “O‘qituvchi” NMIU, 2012. 224 b.

  42. Усманова Э.З. Мотивационная эмоциональная регуляция мышления в условиях интеллектуального конфликта. – Тошкент: “Ўқитувчи”, 1993. – 104 с.

  43. Файзуллаев А.А. Мотивационная саморегуляция личности. – Ташкент: Фан, 1987. – 136 с.

  44. Фрейд А. Детский психоанализ. – СПб.: Питер, 2003. – 477 с.

  45. Фридман Л. М. Психопедагогика общего образования: пособие для студентов и учителей. –М.:1997 г.

  46. Fuzailov S., Xudoyberganova M., Yo‘ldosheva Sh. Ona tili (umumiy o‘rta ta'lim maktablarining 3-sinfi uchun darslik). Qayta ishlangan 12-nashri. “O‘qituvchi” nashriyot-matbaa ijodiy uyi. –T.: 2012 yil. 144 bet.

  47. Хекхаузен Х. Мотивация и деательность: В 2 т. –М.: 1986 г.

  48. Хекхаузен Х. Мотивация и деятельность: В 2т. Т.2; Пер. С нем. /Под ред. Б.М.Величковского; Предисловие Л.И.Анцыферовой, Б.М.Величковского. –М.: Педагогика, 1986. -392 с.

  49. Щацкий С.Т. Изб. Педагогика. Соч. –М.: 1962 г.

  50. Щукина Г.И. Проблема познавательного интереса в педагогика. –М.: 1971 г.

  51. Qosimova K., Matchanov S., G‘ulomova X., Yo‘ldosheva Sh., Sariev Sh Ona tili o‘qitish metodikasi. –T: “Nosir” 2009 yil. 352 bet.

  52. G‘oziev E. G‘. Psixologiya. –T.: “O‘qituvchi” nashriyoti. 2008 y. 352 b.

  53. G‘oziev E.G‘. Umumiy psixologiya. 1-2-kitob. T.: 2002 y.

  54. G‘oziev E. O‘quvchilarning o‘quv faoliyatini boshqarish. – Toshkent: O‘qituvchi, 1988. – 104 b.

  55. G’oziyev E. Psixologiya (Yosh davrlari psixologiyasi): PedҒозиев Э. Психология: (Ёш даврлари психологияси): Пед. Ин-тлари ва ун-тларнинг талабалари учун ўқув қўл. – Тошкент: Ўқитувчи, 1994. – 244 б.

  56. Haydarov F.I., Xalilova N.I., Umumiy psixologiya. –T.: 2010-yil.

  57. Haydarov F.I., Xalilov N.I. Psixologiya fanlarini o’qitish metodikasi (o’quv qo’llanma). –T.: “Mehnat” nashriyoti, 2007-yil, 178 b.

  58. Hasanboeva O., Hasanboev J., Hamidov H. Pedagogika tarixi. –T.: “O’qituvchi” nashriyoti , 1997-yil, 246 b.

  59. Hoshimov K., Ochil S. O’zbek pedagogikasi antologiyasi. 1-jild, -T.: “Oqituvchi” nashriyoti, 1995-yil, 461 b.

  60. Hoshimov K., Ochil S. O’zbek pedagogikasi antologiyasi. –T.: “O’qituvchi” nashriyoti, 2010-yil. 424 b.

  61. Hoshimov K., Nishonova S., Inomova M. va boshqalar. Pedagogika tarixi: (pedagogika oliy o’quv yurtlari va dorilfunun talabalari uchun o’quv qo’llanma.). –T.: O’qituvchi, 1996-yil.

  V. Qoshimcha adabiyotlar.

  1. Abdullaeva M. (ma’sul muxarrir), Jalolov A., Nazarov Q., Nosirov R., Otamurodov S., Ochildiev A., Ro’ziev R (rahbar), Sharipov A., Shermuhamedov S., Haitov Sh., Hoshimova I. Falsafa: ensiklopedik lug’at. T.: “O’zbekiston milliy ensiklopediyasi” Davlat ilmiy nashriyoti, 2010-yil, 344 b.

  2. Djuraev R.X., Tolipov O’.Q, Safarova R.F., To’raqulov X.O., Inoyatova M.E., Divanova M.S. Pedagogik atamalar lug’ati. –T.: “Fan” nashriyoti, 2008-yil.

  3. Hasanboev J., To’raqulov X., Haydarov M., Hasanboeva O., Pedagogika fanidan izohli lug’at. –T.: “Fan va texnologiya” nashriyoti, 2008-yil. 480-bet.

  4. Qiyomiddin Nazirov (tuzuvchi). Falsafa qomusiy lug’at. –T: “Sharq” nashriyoti. 2004-yil, 496 bet.

  5. Turg’unov Q., Ruscha-o’zbekcha psixologiya terminlarining izohli lug’ati. –T.: “O’qituvchi” nashriyoti, 1975-yil, 195 b.

  6. O’zbekiston milliy ensiklopediyasi. 4 tom. Toshkent.: “O’zbekiston milliy ensiklopediyasi” davlat ilmiy nashriyoti. 2002-yil. 704-bet.

  VI. Davriy nashrlar va ilmiy maqolalar to’plami.

  1. “Kasb-hunar ta’limi” jurnali 2007-yil. №1

  2. “Kasb-hunar ta’limi” jurnali. 2008-yil. №2

  3. “Ma’rifat” gazetasi. 2012-yil. 28-noyabr, № 94 (8535).

  4. “Milliy tiklanish” demokratik partiyasiningijtimoiy-siyosiy gazetasi. 2012-yil. 7-noyabr. №45(210).

  5. “O’quvchilarning milliy ma’naviyatini shakllantirishda boshlang’ich ta’limning o’rni” mavzusuga bag’ishlangan ilmiy maqolalar to’plami. Nizomiy nomidagi TDPU. Toshkent. 2010-yil.

  VII. Internet saytlari.

  1. www. tdpu. uz

  2. www.Ziyonet. Uz

  3. w.w.w.google.uz  TAYANCH SO’ZLAR LUG’ATI


  O’zbekcha

  Ruscha

  Inglizcha


  Avtomatlashtirish

  Автоматизироваться

  Automatize

  Aloqa

  Связь

  Connection

  Analogiya

  Аналогичный

  Analogy

  Anglash

  Понять

  Mean

  Axborot

  Информация

  Information

  Axborotlashtirish

  Автоматизировать

  To inform

  Bilim

  Знание

  Knowledge

  Boshqaruv

  Управление

  Control

  Vazifa

  Задача

  Task

  Vaziyat

  Положение

  Position

  Voqea

  Случай

  Event

  Vosita

  Средства

  Means

  Dars

  Урок

  Lesson

  Dastur

  Программа

  Programme

  Diqqat

  Внимание

  Attention

  Dinamik

  Динамический

  Dynamic

  Differensial

  Дифференциальный

  Differential

  Jamoa

  Общества

  Team

  Jarayon

  Процесс

  Process

  Idrok

  Разум

  Think

  Ijodiy

  Творческий

  Creative

  Ijtimoiy

  Социальный

  Social

  Ilmiy

  Научный

  Scientific

  Individual

  Индивидуальный

  Individual

  Intellekt

  Интеллект

  Try

  Internet

  Интернет

  Internet

  Intilish

  Стремление

  Interest

  Iroda

  Воля

  Will

  Irodaviy

  Волевой

  Strong willed

  Istak

  Желание

  Wish

  Iste’molchi

  Потребитель

  User

  Ifoda

  Выражение

  Expression

  Qiziqish

  Интерес

  Interest

  Qobiliyat

  Способность

  Ability

  Kommunikativ

  Коммуникативный

  Communicative

  Kommunikatsiya

  Коммуникация

  Communication

  Komp’yuter

  Компьютер

  Computer

  Korrektura

  Корреектура

  Correction

  Kuzatish

  Проводы

  Accompany

  Ko’nikma

  Навык

  Custom

  Majmua

  Комплекс

  Complex

  Mazmun

  Содержание

  Meaning

  Maqsad

  Цель

  Will

  Manbaa

  Источник

  Source

  Ma’lumot

  Инфомация

  Education

  Metodik

  Методический

  Systematic

  Moyillik

  Склонность

  Inclination

  Monitoring

  Мониторинг

  monitoring

  Motiv

  Мотив

  Motive

  Motiv kuchi

  Сила мотив

  Power of motivation

  Motivasiya

  Мотивация

  Motivation

  Muloqot

  Коммуникация

  Communication

  Multimedia

  Мультимедиа

  Multimedia

  Munosabat

  Отношение

  Attitude

  Muomala

  Обращение

  Address

  Mustaqillik

  Самостоятельность

  Independent

  Muhit

  Условия

  Environment

  Nazariya

  Теоретический

  Theory

  Nazorat

  Контроль

  Control

  Nutq

  Речь

  Speech

  Omil

  Фактор

  Factor

  Pedagogik

  Педагогический

  Pedagogic

  Psixologik

  Психологический

  Physiologic

  Resurs

  Ресурс

  Source

  Retsepient

  Рецепиент

  Retsepient

  Signal

  Сигнал

  Signal

  Stimul

  Стимул

  Stimul

  Suhbatdosh

  Собеседник

  Interlocutor

  Tajriba

  Опыт

  Experiment

  Tamoil

  Уклон

  Principe

  Tarbiya

  Воспитания

  Breeding

  Tarmoq

  Ответвление

  Branch

  Tasavvur

  Представление

  Idea

  Tafakkur

  Мышление

  Thought

  Tahlil

  Анализ

  Analysis

  Tashhis

  Диагостика

  Diagnostic

  Ta'lim

  Обучение

  Education

  Ta’minot

  Обеспечение

  Provide

  Telekommunikatsiya

  Телекоммуникация

  Telecommunication

  Teskari aloqa

  Оборотная связь

  Reverse communication

  Texnika

  Техника

  Technical

  Texnologik jarayon

  Технологический процесс

  Texnology process

  Texnologiya

  Технология

  Texnology

  Tizim

  Связка

  System

  Turtki

  Удар

  Reason

  Tushuncha

  Понятие

  Nation

  Usul

  Метод

  Method

  O’qituvchi

  Учитель

  Teacher

  O’quvchi

  Ученик

  Pupil

  Faktor

  Фактор

  Factor

  Faoliyat

  Деятельность

  Work

  Faollik

  Активный

  Activity

  Harakat

  Движение

  Act

  Xarakter

  Характер

  Character

  Hodisa

  Случай

  Event

  Hohish

  Желание

  Will

  Xususiyat

  Особенность

  Peculiarity

  Shakl

  Форма

  Figure

  Sharoit

  Условия

  Condition

  Shaxs

  Личность

  Person

  Shaxsiy

  Личный

  Personal

  Elektron pochta

  Электронная почта

  Electron mail

  Ehtiyoj

  Потребность

  Want


  Download 0.64 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8
  Download 0.64 Mb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  Nizomiy nomidagi toshkent davlat pedagogika universiteti

  Download 0.64 Mb.