• POŽIADAVKA NA POSKYTNUTIE PRÍSPEVKU
 • Np kód itms2014+
  Download 166.81 Kb.
  bet1/2
  Sana31.12.2019
  Hajmi166.81 Kb.
    1   2

  NP ........................................................

  Kód ITMS2014+: ..........  Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

  Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny  POŽIADAVKA NA POSKYTNUTIE PRÍSPEVKU

  NA KOMPETENČNÝ KURZ (KOMPAS+)

  podľa § 54 ods. 1 písm. d) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov („požiadavka na kompetenčný kurz“)

  platná od 02.09.2019


  ČASŤ A vyplní uchádzač o zamestnanie

  1. Uchádzač o zamestnanie

  Priezvisko

  Meno

  Titul

  Trvalý/prechodný* pobyt – adresa (obec)

  Ulica, číslo

  PSČ

  Rodné číslo

  E-mailová adresa

  Telefonický kontakt

  1. Požadovaný kompetenčný kurz

  Názov kompetenčného kurzu

  1. Názov pracovnej pozície, na ktorej sa chcem uplatniť po absolvovaní kompetenčného kurzu
  1. Názov dokumentu, ktorým bude preukázaná možnosť uplatnenia sa na trhu práce

  * zoznam voľných pracovných miest * inzerát * prísľub od zamestnávateľa

  * iné (uviesť) ...................................................................................................................................................  Na tento účel uchádzač o zamestnanie:

  • preukáže, že pracovná pozícia, na ktorej sa chce uplatniť po absolvovaní kompetenčného kurzu, sa nachádza v zozname voľných pracovných miest zverejnených úradom práce, sociálnych vecí a rodiny, alebo

  • vytlačí a priloží k požiadavke zverejnený inzerát, ktorý si našiel a ktorý je aktuálny v čase predloženia požiadavky (inzerát, zverejnený na dôveryhodnom pracovnom portáli napr. www.istp.sk, www.profesia.sk, www.kariera.sk a pod., musí obsahovať informácie o pracovnej pozícii a o zamestnávateľovi/agentúre), alebo

  • predloží prísľub od zamestnávateľa, na zamestnanie na pracovnej pozícii uvedenej v požiadavke, ktorý nie je vyhotovený skôr ako 15 kalendárnych dní pred predložením požiadavky (prísľub bude akceptovaný v prípade, ak bude obsahovať informáciu, že zamestnávateľ v zmysle § 62 ods. 6 zákona o službách zamestnanosti oznámil úradu voľné pracovné miesto, ktoré je stále aktuálne, spolu s uvedením zdroja, na ktorom je možné túto skutočnosť overiť), alebo

  • predloží iný relevantný dokument preukazujúci možnosť uplatnenia sa na trhu práce.

  1. Zdôvodnenie podania požiadavky na kompetenčný kurz  1. Prehlásenie uchádzača o zamestnanie

  Svojím podpisom potvrdzujem, že:

  1. pri výbere kompetenčného kurzu som zohľadnil hospodárnosť a efektívnosť výdavkov na príspevok na kompetenčný kurz,

  2. beriem na vedomie, že pred nástupom na kompetenčný kurz som povinný uzatvoriť s úradom práce, sociálnych vecí a rodiny dohodu o  poskytnutí príspevkov na kompetenčný kurz,

  3. beriem na vedomie, že na príspevok na kompetenčný kurz nie je právny nárok, preto bude táto požiadavka individuálne posúdená so  zameraním na zhodnotenie efektívnosti, účelnosti a hospodárnosti poskytnutia príspevku na kompetenčný kurz,

  4. beriem na vedomie, že jednou z podmienok na poskytnutie príspevku na kompetenčný kurz pre uchádzača o zamestnanie, ktorý pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie prevádzkoval alebo vykonával samostatnú zárobkovú činnosť je splnenie podmienok stanovených v § 70 ods. 7 a ods. 8 zákona o službách zamestnanosti,

  5. som si prečítal „Základné informácie pre uchádzača o zamestnanie“ a súhlasím s ich obsahom,

  6. beriem na vedomie, že podľa § 9 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, musia byť osobné údaje správne a podľa potreby aktualizované; osobné údaje, ktoré sú nesprávne z hľadiska účelu, na ktorý sa spracúvajú, sa bezodkladne vymažú alebo opravia; v prípade poskytnutia nesprávnych údajov dotknutou osobou, nenesie prevádzkovateľ zodpovednosť za ich nesprávnosť. Úrad spracúva osobné údaje uchádzača o zamestnanie v zmysle zákona o službách zamestnanosti a  uvedené osobné údaje ďalej poskytuje orgánom verejnej správy a externému poskytovateľovi, v prípade ak poskytuje vzdelávacie služby. V prípade akýchkoľvek nejasností, problémov a otázok je možné obrátiť sa na: ochranaosobnychudajov@upsvr.gov.sk.
  1. Podpis uchádzača o zamestnanie

  Dátum


  Podpis


  Download 166.81 Kb.
    1   2
  Download 166.81 Kb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  Np kód itms2014+

  Download 166.81 Kb.