• 3. BULGULAR Araştırma sonucunda elde etmiş olduğumuz verilerin değerlendirilmesine yönelik bulgular iki aşamada incelenerek sunulmuştur. 3.1.
 • Varyansın Kaynağı KT Sd KO F
 • ÖLÇÜM YÖNTEM N X
 • ÖNTEST BDE GE
 • SONTEST BDE GE
 • ÖLÇÜM OKUL N X
 • ÖNTEST H.A.Y. 27 A.
 • SONTEST H.A.Y. 27 A.
 • 3.2. Piaget’in Sayı Korunumu Testinden Elde Edilen Bulgular
 • Okulöncesi EĞİTİmde biLGİsayar destekli EĞİTİMİn rolü
  Download 260.94 Kb.
  bet2/3
  Sana06.04.2017
  Hajmi260.94 Kb.
  1   2   3

  2.5. Verilerin Analizi

  Veri analizi, araştırma sürecinin en temel adımlarından biridir. Veri analizi, araştırma yeterliliğini, istatistik mantığını kavramayı, istatistik yöntem ve teknikler konusunda yeterli olmayı gerektirir. Veri analizi, verilerden uygun istatistiksel teknikler kullanarak bilimsel geçerliliğe sahip sonuçlar çıkartma süreci olarak tanımlanabilir. Daha geniş bir anlamı ile veri analizi, verileri toplama, düzenleme ve istatistiksel işlemler uygulayarak anlamlı kararlar verebilme ve geçerli sonuçlar çıkarabilme süreci olarak tanımlanabilir [15].

  Bu bağlamda araştırmamız kapsamında, araştırmayla ilgili veriler toplandıktan sonra S.P.S.S. for Windows 14.0 (Statistical Packet for Social Sciences) paket istatistik programı kullanılmak suretiyle ve bilgisayarda veri tabanı oluşturularak istatistik işlemler yapılmıştır.

  Geometrik Şekil Kavram Formu ve Piaget’in Sayının Korunumu Testi verilerinin analizlerinde; “Eşler arası t testi”, “Student t testi” ile “Tek Faktör Üzerinde Tekrarlanmış Ölçümler İçin İki Faktörlü Varyans Analizi” yöntemleri kullanılmıştır.

  Analizde kullanılan verilerde;


  • Geometrik Şekil Kavram Formu Ortalama Puanları için,

  • Piaget’in Sayının Korunumu Testi Ortalama Puanları için,

  “Tek Faktör Üzerinde Tekrarlanmış Ölçümler İçin İki Faktörlü Varyans Analizi” ile birlikte “Eşler arası t testi” ve” Student t testi” yapılmıştır. Ayrıca analizlerdeki bütün karşılaştırmalar 0.05 anlamlılık düzeyinde test edilmiştir.

  Bu modelde araştırma desenine bağlı olarak grup (deney ve kontrol) ve ölçüm (öntest-sontest) temel etkilerinin yanı sıra iki grubun öntest-sontest tutum puanlarındaki değişme oranları arasındaki farkın anlamlılığını test eden grupxölçüm ortak etki testleri yapılmaktadır. Analizde deneysel işlemin etkili olup olmadığına ilişkin test ortak etki testidir [16].

  Bu nedenle çalışmada yapılan ANOVA analizlerinde sadece ortak etki testi sonuçları yorumlanmıştır.

  Anne-babaların demografik özelliklerini ve bilgisayar destekli eğitim ile ilgili görüşlerini belirleyen bilgiler; eğitim verilen çocukların anne-babalarına uygulanan anket yoluyla, anketi geri dönmeyen anne-babalarla ilgili bilgiler ise anasınıfı öğretmenlerinin de yardımıyla öğrenci kişisel bilgi formlarından elde edilmiştir. Bulguların frekans ve yüzdelik dağılımları da elde edilmiştir.  3. BULGULAR

  Araştırma sonucunda elde etmiş olduğumuz verilerin değerlendirilmesine yönelik bulgular iki aşamada incelenerek sunulmuştur.

  3.1. Geometrik Şekil Kavram Formundan Elde Edilen Bulgular

  Tablo.2’de grupların Geometrik Şekil Kavram Formunun tüm sayfalarının ortalaması ve standart sapma değerleri yer almaktadır.

  Tablo 2. Grupların geometrik şekil kavrama formunun tüm sayfalarının ortalaması ve standart sapma değerleri
  GRUP


  ÖN TEST


  SON TEST

  N

  X

  Ss

  N

  X

  Ss

  DENEY

  40

  13,63

  3,90

  40

  22,68

  2,37

  KONTROL

  40

  13,60

  4,11

  40

  20,53

  3,00

  Tablo 2 incelendiğinde bilgisayar destekli eğitim alan deney grubunun eğitim öncesindeki öntest ortalama puanları 13.63 iken, eğitim sonrasındaki sontest ortalama puanları 22.68’e yükselmiştir. Buna göre deney grubunun eğitim sonrasında elde ettiği erişi puanı 9.05’dir. Geleneksel eğitim alan kontrol grubunun eğitim öncesindeki öntest ortalama puanları 13.60 iken, eğitim sonrasındaki sontest ortalama puanları 20.53’e yükselmiştir. Buna göre kontrol grubunun eğitim sonrasında elde ettiği erişi puanı ise 6.93’tür.

  Deney ve kontrol grubundaki öğrencilerin eğitim öncesi ve sonrasındaki, Geometrik Şekil Kavram Formunun tüm sayfalarının ortalama puanlarındaki gözlenen söz konusu değişmelerin anlamlı olup olmadığı ANAVO ile test edilmiştir. Sonuçları Tablo.3’de gösterilmiştir.


  Tablo 3. Geometrik Şekil Kavram Formunun tüm sayfalarının öntest-sontest ortalama puanlarının ANAVO sonuçları

  Varyansın Kaynağı

  KT

  Sd

  KO

  F

  p

  Deneklerarası

  1286.694

  79


  Grup(Deney/Kontrol)

  47.306

  1

  47.306

  2.977

  .088

  Hata

  1239.388

  78

  15.890  Denekleriçi

  3177.5

  80


  Ölçüm(Öntest-Sontest)

  2552.006

  1

  2552.006

  343.001

  .000

  Grup*Ölçüm

  45.156

  1

  45.156

  6.069

  .016

  Hata

  580.338

  78

  7.440  Toplam

  4464.194

  159


  Tablo 3 incelendiğinde, bilgisayar destekli eğitim ile geleneksel eğitim yönteminin kullanıldığı gruplar arasında Geometrik Şekil Kavram Formunun tüm sayfalarının eğitim öncesinden sonrasına anlamlı bir farklılık oluştuğu bulunmuştur. [F(1,78)=6.069, p<.05] Bu bulgu bilgisayar destekli eğitim alan deney grubu öğrencilerinin, geleneksel eğitim alan kontrol grubu öğrencilerine göre şekil kavrama düzeylerinin daha yüksek olacağına ilişkin araştırma hipotezini desteklemektedir.

  Tablo 4. Grupların geometrik şekil kavrama formu ortalama puanının eğitim yöntemi bakımından Hoca Ahmet Yesevi İlköğretim Okulu için öntest-sontest puanları arasındaki farklılık çizelgesi


  ÖLÇÜM___YÖNTEM___N___X'>ÖLÇÜM


  YÖNTEM


  N


  X


  Ss


  Sd


  t


  p

  ÖNTEST____BDE_GE'>ÖNTEST  BDE
  GE

  20
  18

  14.25
  13.78

  3.93
  4.87

  36

  0.33

  .743


  SONTEST___BDE_GE'>SONTEST


  BDE
  GE

  20
  18

  23.1
  20.3

  2.40
  3.01

  36

  3.15

  .003


  Tablo 5. Grupların geometrik şekil kavrama formu ortalama puanının eğitim yöntemi bakımından 27 Ağustos İlköğretim Okulu için öntest-sontest puanları arasındaki farklılık çizelgesi


  ÖLÇÜM


  YÖNTEM


  N


  X


  Ss


  Sd


  t


  p

  ÖNTEST  BDE
  GE

  20
  22

  13.00
  13.45

  3.87
  3.47

  40

  0.401

  .690


  SONTEST


  BDE
  GE

  20
  22

  22.25
  20.68

  2.31
  3.05

  40

  1.864

  .004


  Tablo 4 ve Tablo 5 incelendiğinde, Hoca Ahmet Yesevi İlköğretim Okulunun ve 27 Ağustos İlköğretim Okulunun eğitim yöntemi bakımından öntest puanları arasında anlamlı bir farklılığın oluşmadığı bulunmuştur.[p>.05] Yani bu okuldaki öğrencilerin başlangıç durumları aynı seviyededir. Ancak, aynı okuldaki öğrencilerin eğitim yöntemi bakımından sontest puanları arasında anlamlı bir farklılığın oluştuğu bulunmuştur.[p<.05] Ortaya çıkan bu durum, bu okuldaki öğrencilerin farklı oranlardaki öğrenmelerinin sonucunun eğitim yönteminden kaynaklandığını göstermektedir. Yani bilgisayar destekli eğitim yöntemi ile geleneksel eğitim yöntemi arasındaki fark anlamlıdır. Elde edilen bu bulgu, Hoca Ahmet Yesevi İlköğretim Okulundaki ve 27 Ağustos İlköğretim Okulundaki, bilgisayar destekli eğitim alan deney grubu öğrencilerinin, geleneksel eğitim alan kontrol grubu öğrencilerine göre şekil kavrama düzeylerinin daha yüksek olacağına ilişkin araştırma hipotezini desteklemektedir.

  Tablo 6. Grupların geometrik şekil kavram formu ortalama puanının okullar arasındaki bilgisayar destekli eğitim yöntemi bakımından öntest-sontest puanlarının karşılaştırma çizelgesi


  ÖLÇÜM


  OKUL


  N


  X


  Ss


  Sd


  t


  p

  ÖNTEST  H.A.Y.
  27 A.

  20
  20

  14.25
  13.00

  3.93
  3.87

  38

  1.014

  .317


  SONTEST


  H.A.Y.
  27 A.

  20
  20

  23.10
  22.25

  2.40
  2.31

  38

  1.139

  .262


  Tablo 7. Grupların geometrik şekil kavram formu ortalama puanının okullar arasındaki geleneksel eğitim yöntemi bakımından öntest-sontest puanlarının karşılaştırma çizelgesi


  ÖLÇÜM


  OKUL


  N


  X


  Ss


  Sd


  t


  p

  ÖNTEST  H.A.Y.
  27 A.

  20
  20

  13.78
  13.45

  4.87
  3.47

  38

  0.245

  .808


  SONTEST


  H.A.Y.
  27 A.

  20
  20

  20.33
  20.68

  3.01
  3.05

  38

  0.362

  .719


  Tablo 6 ve Tablo 7 incelendiğinde, Hoca Ahmet Yesevi (H.A.Y.) ve 27 Ağustos (27A.) İlköğretim Okullarında öntest ve sontest puanları bakımından farklılık anlamlı bulunmamıştır.[Öntest, p>.05 ve Sontest, p>.05] Elde edilen bu bulgu, araştırma kapsamındaki bu iki okulun benzer sosyo-ekonomik ortamlarda olduklarını göstermektedir. Ayrıca, araştırmadaki bilgisayar destekli eğitim ve geleneksel eğitim yöntemlerinin uygulanmasından dolayı oluşan farklılıkların kaynağında, okulların etkisinin olmadığı görülmüştür. Yani okullardaki öğrencilerin başlangıç seviyeleri ve ortalama zekâ seviyeleri aynı düzeyde olup, araştırma kapsamında elde edilen bulguların, okulların farklı oluşundan ötürü kaynaklanmadığını göstermiştir.

  3.2. Piaget’in Sayı Korunumu Testinden Elde Edilen Bulgular

  Tablo 8’de grupların Piaget’in sayının korunumu testi tüm sayfalarının ortalaması ve standart sapma değerleri yer almaktadır.  Tablo 8. Grupların Piaget’in sayının korunumu testi tüm sayfalarının ortalaması ve standart sapma değerleri


  GRUP


  ÖN TEST


  SON TEST

  N

  X

  Ss

  N

  X

  Ss

  DENEY

  40

  28,38

  6,31

  40

  40,60

  1,79

  KONTROL

  40

  30,48

  4,33

  40

  38,08

  2,70

  Tablo 8 incelendiğinde bilgisayar destekli eğitim alan deney grubunun eğitim öncesindeki öntest ortalama puanları 28.38 iken, eğitim sonrasındaki sontest ortalama puanları 40.60’a yükselmiştir. Buna göre deney grubunun eğitim sonrasında elde ettiği erişi puanı 12.22’dir. Geleneksel eğitim alan kontrol grubunun eğitim öncesindeki öntest ortalama puanları 30.48 iken, eğitim sonrasındaki sontest ortalama puanları 38.08’e yükselmiştir. Buna göre kontrol grubunun eğitim sonrasında elde ettiği erişi puanı ise 7.60’dır.

  Deney ve kontrol grubundaki öğrencilerin eğitim öncesi ve sonrasındaki, Geometrik Şekil Kavram Formunun tüm sayfalarının ortalama puanlarındaki gözlenen söz konusu değişmelerin anlamlı olup olmadığı ANAVO ile test edilmiştir. Sonuçları Tablo 9’da gösterilmiştir.  Tablo 9. Grupların Piaget’in sayının korunumu testinin tüm sayfalarının öntest-sontest ortalama puanlarının ANOVA sonuçları

  Varyansın Kaynağı

  KT

  Sd

  KO

  F

  p

  Deneklerarası

  1925.244

  79


  Grup(Deney/Kontrol)

  1.806

  1

  1.806

  .073

  .787

  Hata

  1923.438

  78

  24.659  Denekleriçi

  5120.5246

  80


  Ölçüm(Öntest-Sontest)

  3930.3306

  1

  3930.306

  314.010

  .000

  Grup*Ölçüm

  213.906

  1

  213.906

  17.090

  .000

  Hata

  976.288

  78

  12.517  Toplam

  7045.7686

  159


  Tablo 9 incelendiğinde, bilgisayar destekli eğitim ile geleneksel eğitim yönteminin kullanıldığı gruplar arasında Piaget’in Sayının Korunumu Testinin tüm sayfalarının eğitim öncesinden sonrasına anlamlı bir farklılık oluştuğu bulunmuştur. [F(1,78)=17.090, p<.05] Bu bulgu bilgisayar destekli eğitim alan deney grubu öğrencilerinin, geleneksel eğitim alan kontrol grubu öğrencilerine göre sayı kavrama düzeylerinin daha yüksek olacağına ilişkin araştırma hipotezini desteklemektedir.

  Tablo 10. Grupların Piaget’in sayının korunumu testi ortalama puanının eğitim yöntemi bakımından Hoca Ahmet Yesevi İlköğretim Okulu için öntest-sontest puanları arasındaki farklılık çizelgesi


  ÖLÇÜM


  YÖNTEM


  N


  X


  Ss


  Sd


  t


  p

  ÖNTEST  BDE
  GE

  20
  18

  29.35
  30.39

  5.78
  5.55

  36

  0.564

  .577


  SONTEST


  BDE
  GE

  20
  18

  40.55
  38.28

  1.98
  3.19

  36

  2.662

  .012


  Download 260.94 Kb.
  1   2   3
  Download 260.94 Kb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  Okulöncesi EĞİTİmde biLGİsayar destekli EĞİTİMİn rolü

  Download 260.94 Kb.