• PREDMET OKVIREGA SPORAZUMA IN OBSEG POGODBENIH DEL
 • TRAJANJE OKVIRNEGA SPORAZUMA
 • ODSTOP IN PRENEHANJE OKVIRNEGA SPORAZUMA
 • PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA
 • Šolski center Velenje, Trg mladosti 3, 3320 Velenje
  Download 483.85 Kb.
  bet2/2
  Sana26.03.2020
  Hajmi483.85 Kb.
  1   2

  UVODNE DOLOČBE


  1. člen

  Naročnik in izvajalec ugotavljata, da je bil izvajalec na osnovi javnega razpisa, objavljenega na portalu javnih naročil pod številko objave_______________ z naslovom ___________________________________________ ter na podlagi naročnikove odločitve o oddaji javnega naročila številka ________________ z dne ____________ in na osnovi izvajalčeve ponudbe številka ________________ z dne ____________ izbran za izvajalca del v okviru omenjenega javnega naročila, zaradi česar se sklepa predmetni okvirni sporazum.

  PREDMET OKVIREGA SPORAZUMA IN OBSEG POGODBENIH DEL

  1. člen

  Predmet okvirnega sporazuma je izvajanje občasnih prevozov dijakov in študentov Šolskega centra Velenje, ki jih naročnik po relacijah in časovno (datumsko) ne more vnaprej določiti (v nadaljevanju: prevozi). Prevozi se opravljajo po Sloveniji in v tujini. Prevozi se izvajajo vsak dan, vse dni v letu pod enakimi pogoji, v času trajanja pouka.
  Naročnik ni v ničemer zavezan glede naročanja količine in vrste storitev, ki jih nudi izvajalec in so kot informativne opredeljene v razpisni dokumentaciji oziroma obrazcu predračuna. Natančen obseg in vrsta storitev sta vezana na vsakokratne potrebe naročnika, ki bodo izražene s posameznimi naročili, izvedenimi na podlagi predmetnega okvirnega sporazuma.


  1. člen

  Izvajanje prevozov mora biti v skladu z vsemi veljavnimi predpisi, standardi in ostalo veljavno zakonodajo, ki ureja področje, ki je predmet te pogodbe.

  TRAJANJE OKVIRNEGA SPORAZUMA

  Okvirni sporazum je sklenjen za obdobje do 31. 12. 2018.

  NAROČANJE STORITEV


  1. člen

  Naročnik bo posamezna naročila oddajal v skladu s pogoji iz tega okvirnega sporazuma.


  1. člen

  Naročnik posamezno naročilo, ki se odda v skladu s pogoji iz tega okvirnega sporazuma, sporoči pooblaščeni osebi izvajalca, pri čemer mora v naročilu opredeliti:

  • datum, čas in kraj odhoda ter predvidenega prihoda,

  • relacijo prevoza in

  • število potnikov.

  Naročnik mora naročilo podati najmanj tri (3) delovne dni pred predvidenim odhodom. V primeru naročila več kot 5 avtobusov, mora naročnik naročilo podati najmanj pet (5) delovnih dni pred predvidenim odhodom.


  Vozilo mora biti na lokaciji odhoda, vsaj 15 minut pred predvidenim odhodom.


  1. člen

  Naročnik mora morebitno odpoved ali spremembo v zvezi s prevozom izvajalcu sporočiti najmanj dva (2) dni pred odhodom, razen v primerih višje sile za katere naročnik ni odgovoren.
  V primeru, da naročnik odpove prevoz v nasprotju z določili iz prejšnjega odstavka tega člena, je izvajalec upravičen do odškodnine v vrednosti polovičnega avtodneva glede na naročeno vrsto avtobusa.

  POGODBENA CENA


  1. člen

  Okvirna skupna pogodbena vrednost naročila, izračunana na podlagi specifikacij predmeta javnega naročila iz ponudbenega predračuna, znaša:


  Skupaj ponudbena vrednost brez DDV

  EUR

  Vrednost DDV (_______% DDV)

  EUR

  Skupaj ponudbena vrednost z DDV

  EUR

  po kateri se storitev prevoza obračuna po naslednjih cenah:
  Zap. št.

  Vozilo

  (št. sedežev)

  Vrsta storitve

  ME

  Cena brez DDV/EM  Kombi (do 8)

  polovični avtodan

  prevoz


  Kombi (do 8)

  dodatni kilometer pri polovičnem avtodnevu

  km


  Kombi (do 8)

  avtodan

  prevoz


  Kombi (do 8)

  Dodatni kilometer pri avtodnevu

  km


  Kombi (do 8)

  stojnina

  dan


  Avtobus (do 16)

  polovični avtodan

  prevoz


  Avtobus (do 16)

  dodatni kilometer pri polovičnem avtodnevu

  km


  Avtobus (do 16)

  avtodan

  prevoz


  Avtobus (do 16)

  dodatni kilometer pri avtodnevu

  km


  Avtobus (do 16)

  stojnina

  dan


  Avtobus (do 22)

  polovični avtodan

  prevoz


  Avtobus (do 22)

  dodatni kilometer pri polovičnem avtodnevu

  km


  Avtobus (do 22)

  avtodan

  prevoz


  Avtobus (do 22)

  dodatni kilometer pri avtodnevu

  km


  Avtobus (do 22)

  stojnina

  dan


  Avtobus (do 35)

  polovični avtodan

  prevoz


  Avtobus (do 35)

  dodatni kilometer pri polovičnem avtodnevu

  km


  Avtobus (do 35)

  avtodan

  prevoz


  Avtobus (do 35)

  dodatni kilometer pri avtodnevu

  km


  Avtobus (do 35)

  stojnina

  dan


  Avtobus (do 50)

  polovični avtodan

  prevoz


  Avtobus (do 50)

  dodatni kilometer pri polovičnem avtodnevu

  km


  Avtobus (do 50)

  avtodan

  prevoz


  Avtobus (do 50)

  dodatni kilometer pri avtodnevu

  km


  Avtobus (do 50)

  stojnina

  dan


  Avtobus (do 60)

  polovični avtodan

  prevoz


  Avtobus (do 60)

  dodatni kilometer pri polovičnem avtodnevu

  km


  Avtobus (do 60)

  avtodan

  prevoz


  Avtobus (do 60)

  dodatni kilometer pri avtodnevu

  km


  Avtobus (do 60)

  stojnina

  dan


  Avtobus (60 +)

  polovični avtodan

  prevoz


  Avtobus (60 +)

  dodatni kilometer pri polovičnem avtodnevu

  km


  Avtobus (60 +)

  avtodan

  prevoz


  Avtobus (60 +)

  dodatni kilometer pri avtodnevu

  km


  Avtobus (60 +)

  stojnina

  dan


  Ne glede na vrsto vozila

  Prevoz od 08:00 do 13:00 ure, do največ 30 prevoženih km

  potnik*


  Ne glede na vrsto vozila

  Prevoz od 08:00 do 13:00 ure, do največ 70 prevoženih km

  potnik*


  Dodatni voznik

   

  dan
  * Točka 36 in 37: Cene na potnika veljajo ne glede na zasedenost vozila.
  1. člen

  Polovični avtodan vključuje najem vozila do 12 ur in do največ 125 prevoženih km. V primeru, da število prevoženih kilometrov presega 125 kilometrov se poleg cene polovičnega avtodneva obračuna še vsak dodatni kilometer (po ceni za dodatni kilometer pri polovičnem avtodnevu).
  Avtodan vključuje najem vozila več kot 12 ur in do največ 250 prevoženih kilometrov. V primeru, da število prevoženih kilometrov presega 250 kilometrov se poleg cene avtodneva obračuna še vsak dodatni kilometer (po ceni za dodatni kilometer pri avtodnevu).
  Dodatni voznik se lahko zaračuna skladno z Uredbo (ES) št. 561/2006 oziroma drugo veljavno zakonodajo.

  Stroški tujih dnevnic, cestnin, trajektov, parkirnin, pristojbin avtobusnih postaj, prevozov skozi predore, prelaze ter mostove, doma in v tujini se obračunajo posebej. Izvajalec mora oceno dodatnih stroškov naročniku sporočiti ob naročilu tako, da ta lahko pripravi kalkulacijo cene za uporabnike.


  Vsi ostali stroški (vključno z dnevnicami) so vključeni v ponudbeno ceno za posamezne postavke. Prav tako so v ponudbeno ceno vključeni vsi popusti.
  Štetje kilometrov za obračun se prične in konča na sedežu posamezne enote naročnika in se izvede po s strani naročnika potrjeni poti (izvajalec ni upravičen do obračuna kilometrov, ki jih opravi izven potrjene poti, na primer zaradi drugačne izbire poti, napačno izbrane poti voznika, itd.).


  1. člen

  Cene so fiksne in nespremenljive za čas trajanja pogodbe

  PLAČILNI POGOJI


  1. člen

  Pogodbeni stranki soglašata, da bo izvajalec naročniku izstavljal račune posamično za vsak opravljen prevoz posebej, in sicer najkasneje 5. dan po opravljeni storitvi. Izvajalec je dolžan račun posredovati naročniku izključno v elektronski obliki (e-račun). Na računu mora biti navedena številka pogodbe.
  Izvajalec se zavezuje vsak račun izstaviti tako, da bo iz njega jasno razvidno:

  • datum prevoza,

  • relacija,

  • število prevoženih kilometrov,

  • cena na ME,

  • dodatek za drugega voznika,

  • morebitni dodatni stroški (npr. cestnine, parkirnine, predornine…).

  Izvajalec mora v primeru dodatnih stroškov za le-te predložiti ustrezna dokazila, saj v nasprotnem ni upravičen do povračila teh stroškov.


  V primeru, da naročnik ugotovi napake ali da se ne strinja s posameznimi postavkami obračuna, je naročnik dolžan nesporni znesek situacije plačati na način in v rokih določenih za plačilo po tem okvirnem sporazumu, glede spornega zneska pa v istem roku utemeljiti popravek in sporočiti svoje stališče.


  1. člen

  Naročnik bo plačila izvršil po dogovoru z izvajalcem v roku 30 dni po prejemu pravilno izstavljenega in s strani naročnika potrjenega računa na transakcijski račun izvajalca.
  V primeru zamude s plačili se obračunajo zakonite zamudne obresti.

  PODIZVAJALCI


  1. člen

  Podatki o podizvajalcih:

  (navedba podatkov o podizvajalcu in sicer: podatki o podizvajalcu (naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in transakcijski račun); vsaka vrsta del, ki jih bo izvedel, in vsaka vrsta blaga, ki ga bo dobavil podizvajalec; predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe teh del.)
  Izvajalec mora za vsakega podizvajalca predložiti podizvajalsko pogodbo, iz katere bo nedvoumno razvidno sledeče:

  • del javnega naročila, ki ga pri predmetu javnega naročila prevzema podizvajalec,

  • del javnega naročila, ki ga pri predmetu javnega naročila prevzema glavni izvajalec,

  • izjava, da so vsi podizvajalci seznanjeni s plačilnimi pogoji iz te pogodbe,

  • morebitno soglasje podizvajalca, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do izvajalca,

  • in ostale morebiti potrebne vsebine iz veljavne zakonodaje, ki ureja javno naročanje.
  1. člen

  V kolikor podizvajalec zahteva neposredno plačilo je izvajalec dolžan naročniku predložiti soglasje podizvajalcev, na podlagi katerega naročnik namesto glavnega izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do glavnega izvajalca.
  Izvajalec s podpisom te pogodbe daje naročniku pooblastilo, da izvedbo del, pri katerih so vključeni podizvajalci, naročnik plača neposredno tem podizvajalcem.
  Morebitna neposredna plačila podizvajalcem se izvedejo v rokih in na enak način kot velja za plačila izvajalcu, ter skladno z določili zakona, ki ureja javno naročanje.
  V primeru neposrednih plačil podizvajalcem mora izvajalec svojemu računu oziroma situaciji obvezno priložiti račune oziroma situacije svojih podizvajalcev, ki jih je predhodno potrdil izvajalec.


  1. člen

  Izvajalec mora pred zamenjavo podizvajalca pridobiti pisno soglasje naročnika.
  Če se po sklenitvi predmetne pogodbe zamenja podizvajalec ali če izvajalec sklene pogodbo z novim podizvajalcem, mora izvajalec naročniku v 5 dneh po spremembi predložiti:

  • svojo izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu, če je bil le-ta zamenjan,

  • dokazilo, da novi podizvajalec izpolnjuje vse pogoje za podizvajalce iz razpisne dokumentacije,

  • morebitno pooblastilo za plačilo opravljenih in prevzetih del oziroma dobav neposredno novemu podizvajalcu in morebitno soglasje novega podizvajalca k neposrednemu plačilu.

  Naročnik mora o predlogu za zamenjavo podizvajalca odločiti in pisno seznaniti izvajalca v desetih dneh prejema popolne vloge, sicer se šteje, da je predlaganega podizvajalca zavrnil.


  V kolikor podizvajalci ne bodo plačani v okviru instituta neposrednih plačil, mora izvajalec najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije naročniku poslati svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom te pogodbe.
  V primeru kršitve obveznosti nominacije podizvajalcev po tem členu, naročnik ne prevzema nikakršnih obveznosti do nenominiranih podizvajalcev.

  OBVEZNOSTI NAROČNIKA


  1. člen

  Naročnik se obvezuje:

  • sodelovati z izvajalcem s ciljem, da se prevzete obveznosti izvršijo pravočasno in v obojestransko zadovoljstvo;

  • dati na razpolago izvajalcu vso dokumentacijo in informacije, s katerimi razpolaga in so za realizacijo storitev potrebne;

  • pravočasno obveščati izvajalca o novih naročilih in vseh spremembah in novo nastalih situacijah, ki bi lahko imele vpliv na izvršitev obveznosti iz tega okvirnega sporazuma;

  • urediti plačilne obveze, izhajajoč iz okvirnega sporazuma.

  OBVEZNOSTI IZVAJALCA


  1. člen

  V zvezi z izvajanjem del po tem okvirnem sporazumu je izvajalec dolžan:

  • izvršiti storitve po pogojih dokumentacije okvirnega sporazuma solidno, kvalitetno in strokovno pravilno, s skrbnostjo dobrega gospodarstvenika in strokovnjaka, v skladu z veljavnimi predpisi, standardi in normativi;

  • izvajati storitve s tehnično brezhibnimi vozili, ki izpolnjujejo vse minimalne zakonske zahteve za vozila za prevoz skupin otrok ter vozniki, ki izpolnjujejo vse minimalne zakonske zahteve za izvajanje prevoza skupin otrok z vozili, in ki so psihofizično sposobni zagotoviti varno in nemoteno izvedbo posameznega prevoza;

  • v primeru relacije nad 250 km zagotoviti avtobus visoke kategorije (avtobus spada v razred visoke kategorije, kadar ima vgrajene sledeče elemente dodatne opreme: WC, video, mini kuhinja, hladilnik, klima in ABS zavore);

  • izvajati storitve z vozili, ki zagotavljajo ustrezno klimatizacijo oziroma ogrevanje;

  • pri izvedbi posameznega prevoza zagotovi ustrezno zavarovanje, varnost potnikov in prtljage;

  • v primeru odsotnosti voznika ali okvare vozila med vožnjo oziroma v času, ko bi moral vožnjo opraviti, na lastne stroške poskrbeti za nadomestnega voznika ali drugo vozilo in naročniku poravnati morebitno škodo, ki bi s tem nastala;

  • na željo naročnika nemudoma predložiti dokumente o tehnični brezhibnosti vozil in usposobljenosti voznikov;

  • ščititi interese naročnika;

  • pravočasno opozoriti naročnika na morebitne ovire pri izvajanju storitev;

  • omogočiti naročniku opravljanje strokovnega nadzorstva in ravnati po vsaki utemeljeni zahtevi, ki jo poda naročnik v zvezi s strokovnim nadzorstvom;

  • seznaniti vse svoje podizvajalce z razpisno dokumentacijo in razpisnimi pogoji;

  • izpolnjevati vse obveznosti do svojih podizvajalcev na način in pod pogoji, kot izhajajo iz tega okvirnega sporazuma.  1. člen

  Izvajalec odgovarja za prevoz potnikov ter za izročeno in ročno prtljago potnikov v skladu z veljavnimi predpisi.

  JAMSTVA IN ZAVAROVANJA


  1. člen

  Izvajalec mora najkasneje v 10 dneh od sklenitve okvirnega sporazuma, kot pogoj za veljavnost okvirnega sporazuma, naročniku izročiti zavarovanje za dobro izvedbo obveznosti iz okvirnega sporazuma v obliki menice in menične izjave v zahtevani obliki glede na vzorec ali navodila iz razpisne dokumentacije, v višini 10 % vrednosti okvirnega sporazuma z DDV.
  Zavarovanje mora veljati še najmanj 60 dni po roku veljavnosti okvirnega sporazuma. Izvajalec je dolžan zagotoviti veljavno zavarovanje za ves čas izvedbe del.
  Zavarovanje je lahko predmet unovčitve:

  • če se bo izkazalo, da izvajalec del v celoti ali delno ne opravlja v skladu z okvirnim sporazumom, zahtevami razpisne dokumentacije, specifikacijami ali ponudbeno dokumentacijo;

  • če bo naročnik okvirni sporazum razdrl zaradi kršitev na strani izvajalca;

  • v primeru stečaja, likvidacijskega postopka ali drugega postopka, katerega posledica ali namen je prenehanje poslovanja izvajalca ali katerikoli drug postopek, podoben navedenim postopkom, skladno s predpisi države, v kateri ima izvajalec sedež;
  1. člen

  Izvajalec jamči, da ima sklenjeno ustrezno zavarovanje za odgovornost proti tretji osebi in zavarovanje za materialno škodo, ki se nanašata na opravljanje storitev prevoza potnikov v cestnem prometu, v skladu z zakonom.
  Izvajalec je dolžan ob sklenitvi okvirnega sporazuma naročniku predložiti kopijo veljavne zavarovalne police, iz katere mora biti razvidno kritje odškodninskih zahtevkov do zaključka tekočega koledarskega leta z možnostjo podaljšanja.
  Izvajalec je dolžan na vsakokratni poziv naročnika predložiti naročniku kopijo ustrezne zavarovalne police v roku 5 delovnih dni od poziva.
  Če se med trajanjem izvedbe okvirnega sporazuma spremenijo roki za izvedbo posla, vrsta storitve, kvaliteta ali količina, se morajo temu ustrezno spremeniti tudi pogoji zavarovanja oziroma podaljšati veljavnost zavarovalne police.

  ODSTOP IN PRENEHANJE OKVIRNEGA SPORAZUMA


  1. člen

  Pogodbeni stranki soglašata, da lahko naročnik odstopi od tega okvirnega sporazuma:

  • če prevoznik preneha s poslovanjem,

  • če prevoznik izgubi licenco za prevoz potnikov v cestnem prometu,

  • če prevoznik prevozov ne izvaja v dogovorjeni kvaliteti, obsegu in rokih,

  • če prevoznik ne zagotovi tehnično brezhibna vozila opremljena z napravami in opremo v skladu z veljavnimi predpisi,

  • če prevoznik ne zagotovi voznike za prevoze, ki izpolnjujejo pogoje za prevoz potnikov v cestnem prometu v skladu z veljavnimi predpisi in zahtevami naročnika,

  • če prevoznik ne spoštuje svoje ponudbe na podlagi katere je bil izbran, zahtev naročnika in določil tega okvirnega sporazuma.

  V zgoraj navedenih primerih lahko naročnik enostransko odstopi od tega okvirnega sporazuma, o čemer mora pisno obvestiti izvajalca, pri tem ima naročnik obenem pravico unovčiti finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.


  V primeru neizpolnjevanja določil te pogodbe s strani naročnika, ki se nanaša na plačilo opravljenih prevozov, ima prevoznik pravico odstopiti od te pogodbe, o čemer mora pisno obvestiti naročnika, in sicer najmanj tri (3) mesece pred nameravanim odstopom od te pogodbe.


  1. člen

  Ta okvirni sporazum preneha veljati, če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ ali sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca pogodbe o izvedbi javnega naročila ali njegovega podizvajalca.


  1. člen

  Vsaka stranka lahko kadarkoli odpove pogodbo s šestmesečnim odpovednim rokom, ki začne teči s prvim dnem naslednjega meseca od dneva prejema pisne odpovedi.

  POSLOVNA SKRIVNOST


  1. člen

  Podatki iz tega okvirnega sporazuma, ki se nanašajo na izvajanje prevozov, cen in rokov, kot tudi dokumentacija, ki se nanaša na ta okvirni sporazum, se štejejo za poslovno skrivnost, razen podatkov, ki v skladu z veljavnimi predpisi štejejo za javne.


  1. člen

  Skrbnika okvirnega sporazuma sta:

  • na strani naročnika: Uroš Lukič, telefon: 03/896-82-00, e-naslov: uros.lukic@scv.si,

  • na strani izvajalca: ___________________________________________, telefon: ________________, e-naslov: ___________________________________________.

  PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA


  1. člen

  Okvirni sporazum, pri katerem kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

  • pridobitev posla ali

  • za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali

  • za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali

  • za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku;

  je ničen.


  1. člen

  Naročnik bo v primeru ugotovitve o domnevnem obstoju dejanskega stanja iz prvega odstavka tega člena ali obvestila Komisije za preprečevanje korupcije ali drugih organov, glede njegovega domnevnega nastanka, pričel z ugotavljanjem pogojev ničnosti okvirnega sporazuma oziroma z drugimi ukrepi v skladu s predpisi Republike Slovenije.

  KONČNA DOLOČILA


  1. člen

  Če pride do statusne spremembe izvajalca, pridobi status stranke novi subjekt le v primeru, če naročnik s tem soglaša.

  1. člen

  Okvirni sporazum se lahko spremeni ali dopolni s pisnim dodatkom, ki ga sprejmeta in podpišeta obe pogodbeni stranki.


  1. člen

  Pogodbeni stranki bosta morebitne spore nastale pri izvrševanju tega okvirnega sporazuma reševali sporazumno, v nasprotnem primeru bo o sporu odločalo stvarno in krajevno pristojno sodišče glede na sedež naročnika.


  1. člen

  Za urejanje razmerij, ki niso izrecno določena s tem okvirnim sporazumom, se uporabljajo določila zakona, ki ureja obligacijska razmerja in drugih veljavnih predpisov, ki urejajo z okvirnim sporazumom opredeljena medsebojna razmerja.

  1. člen

  Okvirni sporazum je sklenjen z dnem podpisa zadnje od pogodbenih strank in prične veljati z dnem predložitve zavarovanja za dobro izvedbo obveznosti iz okvirnega sporazuma iz 18. člena tega okvirnega sporazuma.


  1. člen

  Okvirni sporazum je sestavljen v štirih (4) enakih izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena stranka po dva (2) izvoda.


  _______________, dne ____________________  Velenje, dne ____________________


  Izvajalec:

  ____________________________
  Naročnik:

  Šolski center Velenje  ___________________________,direktor

  Janko Pogorelčnik, direktor

  Ovojnica

  PONUDNIK:


  Ponudba


  Sprememba


  Umik


  Datum in ura prejema kuverte: ____________________ ob ________ uri

  (vpiše vložišče)  NE ODPIRAJ-PONUDBA!

  Šolski center Velenje

  Trg mladosti 3

  3320 Velenje  PREDMET JAVNEGA NAROČILA:

  1 V primeru partnerske ponudbe:

  • ponudnik navede partnerje v ESPD obrazcu (Ali gospodarski subjekt sodeluje pri postopku oddaje javnega naročila skupaj z drugimi subjekti - Navedite druge gospodarske subjekte, ki sodelujejo v postopku oddaje javnega naročila);

  • vsi ponudniki (partnerji) v skupni ponudbi morajo izpolniti ESPD posamično in v njem navesti vse zahtevane podatke.
  2 V primeru nastopa s podizvajalci:

  • ponudnik izpolni podatke o podizvajalcih v ESPD obrazcu (Ali namerava gospodarski subjekt oddati del javnega naročila v podizvajanje tretjim osebam (v skladu s 94. členom ZJN-3 in če ne uporablja njegovih zmogljivosti v skladu z 81. členom ZJN-3) ter za vsakega podizvajalca priloži obrazec »Izjava podizvajalca«. V primeru več podizvajalcev, jih v ESPD ločite s podpičjem;

  • ponudnik mora v ponudbi predložiti tudi izpolnjene ESPD obrazce za vsakega podizvajalca, s katerim bo sodeloval pri naročilu.

  Za potrebe preverjanja obstoja razloga za izključitev (iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3) iz uradnih evidenc je priporočljivo, da ESPD obrazec podpišejo VSI zakoniti zastopniki gospodarskega subjekta in s tem pooblastijo naročnika za pridobitev podatkov iz kazenske evidence fizičnih oseb. Če tako soglasje ne bo podano že v samem ESPD, bo naročnik, v kolikor bo potrebno, v nadaljevanju postopka javnega naročanja, gospodarski subjekt pozval k predložitvi pisne privolitve oziroma soglasja.
  3 Vse vrednosti so izražene v evrih brez DDV. Cene in vrednosti so obračunane in zaokrožene na dve (2) decimalki. Količina najemov in prevoženih kilometrov sta okvirni in lahko odstopata glede na potrebe naročnika.


  4 Obrazec ponudnik predloži le v primeru, da bo posamezna razpisana dela oddal v izvajanje podizvajalcem. V primeru, da je več podizvajalcev, je potrebno obrazec kopirati in ga priložiti za vsakega podizvajalca posebej.

  5 Obrazcu morajo biti priložena referenčna potrdila naročnika za vsako navedeno referenco posebej. Če je posamezna referenca še v izvajanju, mora dosedanje izvajanje trajati vsaj eno leto (šteto od datuma objave tega naročila).

  6 Ponudnik vzorca menične izjave za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ob podaji ponudbe ne izpolnjuje, temveč ga zgolj parafira.

  7 Ponudnik vzorca pogodbe ne izpolnjuje, temveč ga zgolj parafira.  Download 483.85 Kb.
  1   2
  Download 483.85 Kb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  Šolski center Velenje, Trg mladosti 3, 3320 Velenje

  Download 483.85 Kb.