• I-BOB: NAZARIY QISM 1.1 “Simplex Service Group” faoliyati bilan tanishish.
 • Oxirgi vaqtda axborotli muhitda katta o'zgarishlar bo'lib bormoqda. Ana shu o‘zgarishlar qog‘ozsiz texnologiya zaruriya- tini keltirib chiqaradi




  Download 0.53 Mb.
  bet1/2
  Sana23.12.2019
  Hajmi0.53 Mb.
    1   2

  Kirish

  Informatsion texnologiyalarning rivojlanishi va axborot oqimlarining tobora ortib borishi, ma'lumotlarning tez o‘zgarishi insoniyatni ma'lumotlarni o‘z vaqtida qayta ishlash choralari-ning yangi usullarini izlab topishga undamoqda. Ma'lumotlarni saqlash, uzatish va qayta ishlash uchun ma'lumotlar bazasi (MB) ni yaratish, so‘ngra undan keng foydalanish bugungi kunda dolzarb bo'lib qolmoqda. Moliya, ishlab chiqarish, savdo-sotiq va korxonalar ishlarini ma'lumotlar bazasisiz tasawur qilib boimaydi.

  Oxirgi vaqtda axborotli muhitda katta o'zgarishlar bo'lib bormoqda. Ana shu o‘zgarishlar qog‘ozsiz texnologiya zaruriya- tini keltirib chiqaradi. Bu esa o‘z navbatida, hisoblash texnikasining yanada keng rivojlanishiga sabab bo‘ladi. Axborotli muhitning kelajakda inson hayotida o‘rni va ahamiyati bugungi holatdan ancha yuqori bo‘lishi uchun bajarilishi lozim bo'lgan vazifalar koMamini kengaytirish talab etiladi. Shuning uchun ijti- moiy faoliyatni zamonaviy kompyuterlar va avtomatlashtirilgan axborot tizimlari asosida qayta qurish, rivojlantirish va samaradorligini oshirish hozirgi kunning eng dolzarb muammolari- dandir. Bu muammolami hal etishda “Ma'lumotlar bazasi” fanining o‘rni kattadir.

  Axborotlarni saqlash, qayta ishlash va uzatish kabi vazi- falarni bajarishda ma'lumotlar va bilimlar bazasi texnologiyala- rining xizmati bcqiyos ekaniga ishonch hosil qilinmoqda. Respublikamizdagi viloyatlar, shaharlar, tumanlarga qarashli korxonalar, tashkilotlar va muassasalar zamonaviy kompyuter texnikalari bilan jihozlanib, ular maxsus qurilmalar yordamida axborotlarni uzatish va qabul qilish imkoniyatiga cga boMmoqda.

  Insonning iqtisodiy, ekologik, siyosiy va boshqa sohalarda fikrlash doirasining kengayishi axborotli muhitninig sifat va miq- dor jihatdan o‘zgarishga. yangi xususiyatga ega bo‘lgan axborotli muhitning kclib chiqishiga sabab boMmoqda. “Ma'lumotlar bazasi” fanini o‘rganishdan asosiy maqsad har bir talabada kompyuter tcxnologiyalariga bo‘lgan qiziqishni uyg‘otish, amaliy informatika va avtomatlashtirilgan axborot tizimlaridan foy- dalanib turli iqtisodiy masalalar yechish usullari sohasida bilim- lar berishdir.

  Boshqaruv jarayonidagi axborotlami saqlash. saralash, uza- tish. qabul qilish, qayta ishlash va foydalanish kabi amallarni o‘rganish va turli sohalarga tatbiq qilish mazkur fanning pred- meti hisoblanadi.

  Har qanday axborot tizimining maqsadi real muhit obyekt- lari haqidagi ma’lumotlarga ishlov berishdan iborat. Keng ma’- noda ma’lumotlar bazasi — bu qandaydir bir predmet sohasida- gi real muhitning aniq obyektlari haqidagi ma’lumotlar to‘plamidir. Predmet sohasi deganda avtomatlashtirilgan boshqarishni tashkil qilish uchun o‘rganilayotgan real muhitning ma’lum bir qismi tushiniladi. Masalan, korxona, zavod, ilmiy tekshirish instituti, oliy o‘quv yurti va boshqalar.

  Ma’lumotlar bazasini yaratishda, foydalanuvchi axborotlami turli bclgilar bo‘yicha tartiblashga va ixtiyoriy belgilar birikmasi bilan tanlanmani tez olishga intiladi. Buni esa ma'lumotlarni tuzulmaviy tartiblashtirgan holda, ma’lumotlar bazasini boshqa- rish tizimlarini (MBBT) qo‘llabgina bajarish mumkin.



  I-BOB: NAZARIY QISM

  1.1 “Simplex Service Group” faoliyati bilan tanishish.

  “Simplex Service Group” 2016 – yilda tashkil etilgan bo’lib, bugungi kungacha ko’plab firma va tashkilotlarga dasturiy mahsulot yetkazib berish va uni ishlashini taminlash bilan shug’illanib kelmoqda. Firma logotipi quyidagicha :



  1.1-rasm. “Simplex Service Group” logotipi.



  Bu “Simplex Service Group” dasturlar ishlab chiqaruvchi va yetkazib beruvchi xususiy firmasi hisoblanadi. Ya’ni unda turli xil turdagi dasturiy ta’minotlar ishlab chiqariladi va mijozlarga yetkazilib o’rnatilib beriladi.



  Download 0.53 Mb.
    1   2




  Download 0.53 Mb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa



  Oxirgi vaqtda axborotli muhitda katta o'zgarishlar bo'lib bormoqda. Ana shu o‘zgarishlar qog‘ozsiz texnologiya zaruriya- tini keltirib chiqaradi

  Download 0.53 Mb.