-mavzu. Zamonaviy ta’lim-tarbiya va uning mohiyati
Download 424.35 Kb.
bet2/3
Sana10.04.2017
Hajmi424.35 Kb.
1   2   3

4-mavzu. Zamonaviy ta’lim-tarbiya va uning mohiyati

Pedagogikaning ob’ekti, predmeti va tuzilishi. Pedagogikaning asosiy kategoriyalari va tushunchalari. Pedagogikaning metodlari. Pedagogikaning tarmoqlari. Pedagogikaning boshqa fanlar bilan o’zaro aloqadorligi.

Pedagogik tizimlarning (texnologiyalarning) ilmiy-metodologik asoslari. Pedagogik tizimlar tushunchasi, uning manbalari va asosiy tarkibiy qismlari. Тurli xil pedagogik tizim va texnologiyalarning falsafiy asoslanishi. Pedagogik texnologiyalarning turlari va ularni tasniflash asoslari. Shaxsga yo’naltirilgan asosiy texnologiyalar va ularning tavsifi.

Asosiy ta’limiy konsepsiyalar va yondashuvlar. Тa’lim nazariyalari va ularning turlari. Aqliy xatti-harakatlar va tushunchalarni bosqichma-bosqich shakllantirish nazariyasi. Muammoli ta’lim nazariyasi. Rivojlantiruvchi ta’lim nazariyasi. Dasturlashtirilgan ta’lim nazariyasi. Matnga asoslangan ta’lim nazariyasi. Bilishning bixevioristik nazariyasi. O’zlashtirishning geshtalt nazariyasi. Тa’limning suggestopedik konsepsiyasi. Neyrolingvistik dasturlash asosidagi ta’lim nazariyasi.

Falsafiy antropologiya pedagogik tadqiqotlarning metodologik asosi sifatida.

Antropologiya - (antropo … va … logiya) - odamning kelib chiqishi va evolyutsiyasi, odamzod irqlarining pay-do bo‘lishi, odamning tana tuzilishida-gi normal farq-tafovut, o‘zgaruvchanlik haqidagi fan. A.
Falsafiy antropologiyaning mohiyati va uning ma’rifat uchun ahamiyati. Pedagogik antropologiya va uning asosiy qoidalari. Solik xizmati xodimining shaxsiy va kasbiy sifatlarini takomillashtirishda pedagogik texnologiyalarning o’rni.

Qo’llaniladigan ta’lim texnologiyalari: dialogik yondashuv, muammoli ta’lim, Т-sxemasi, blits-so’rov, munozara, o’z-o’zini nazorat.

Abadiyotlar: A1; A2;A3;A5;A6;A7;A8;A9;A10;A11;A12;A13;A14; A15; A16; A19; A20;Q21;Q22;Q23;Q24.

5-mavzu. Pedagogik texnologiyalar.

“Pedagogik texnologiya”, “metodika”, “metodlar”, “shakllar” va “vositalar” tushunchalari. Pedagogik texnologiyalarning mezonlari.

Pedagogik texnologiyalarning tuzilishi. “Pedagogik texnologiya”ning mohiyati va unga qo’yilgan talablar. Metodika va texnologiya. Тa’lim metodlari va ularning tasnifi. Тa’lim usullari va vositalari. Тa’lim shakllari. Pedagogik muloqotning asosiy shakllari. Тa’lim tizimlari.

Pedagogik texnologiyalarni turlarga ajratish muammolari. Pedagogik texnologiya tushunchasi. Zamonaviy texnologik modellar bilan shartlangan ta’lim tuzilishining metodologik prinsiplari.

Muammoli va muloqotli texnologiyalar. Muammoli ta’lim
texnologiyalarining mohiyati. Muammoli ta’limning psixologik-pedagogik
maqsadlari va ularni muvaffaqiyatli amalga oshirish shart-sharoitlari.
Muammoli ta’limning asosiy shakllari. Muloqotli ta’lim texnologiyalarining mohiyati.

Modellashtirish va o’yinli texnologiyalar. Тexnik va texnologik vaziyatlarni tahlil qilish va modellashtirish. O’yinli texnologiyalarning mohiyati. Pedagogik texnologiyalarda qo’llaniladigan o’yinlarning turli-tumanligi. Soliq xizmati xodimining insoniy munosabati va kasbiy odobi. Soxa kasb va ixtisoslik yo’nalishlari.

Qo’llaniladigan ta’lim texnologiyalari: dialogik yondashuv, muammoli ta’lim, Т-sxemasi, blits-so’rov, munozara, o’z-o’zini nazorat.

Abadiyotlar: A1; A2;;A5;A6;A7;A8;A9;A10;A11;A12; A15; A16;A17; A18; A19; A20;Q21;Q22;Q23;Q24.6-mavzu. Pedagogik muloqot.

Muloqot - pedagogik hamkorlik vositasi sifatida. Muloqotning mohiyati va tuzilishi. Muloqot vositalari va turlari.

Shaxsga yo’naltirilgan ta’limda o’qituvchilar va ta’lim oluvchilar o’rtasidagi muloqotining o’ziga xos tabiati. Pedagogik o’zaro munosabatlar mohiyati.

Pedagogik muloqot uslubi va uning tuzilishi.

Uslub - tilning inson faoliyatining muayyan sohasi bilan bogʻliq vazifalariga koʻra ajratilishi. Kishilar faoliyatning barcha sohalarida aloqa qilish jarayonida tildagi leksik, frazeologik, grammatik va fonetik vositalarni tanlash va ishlatishda birbirlaridan maʼlum darajada farq qiladilar.
Pedagogik muloqot uslublarining tasnifi va xususiyatlari.

Pedagogik nizolar, ularni bartaraf etish usullari. Pedagogik jarayondagi nizolarning mohiyati va ularning kechish davrlari. Pedagogik jarayondagi nizolarning turlari va ularni bartaraf etish yo’llari

Zamonaviy o’qituvchi shaxsiga qo’yilgan talablar. Pedagogik faoliyat funksiyalari va ularga muvofiq pedagog shaxsiga qo’yilgan talablar. Pedagogik mahoratning mohiyati va tuzilishi. Pedagog fazilatlarining ijtimoiy va kasbiy shartlanganligi. Pedagogik faoliyatdagi ijodiyot va innovatsiya. Solik xizmati xodimining muomala madaniyati va kasbiy faoliyatining o’ziga xos yo’nalishlari

Qo’llaniladigan ta’lim texnologiyalari: dialogik yondashuv, muammoli ta’lim, Т-sxemasi, blits-so’rov, munozara, o’z-o’zini nazorat.

Abadiyotlar: A1; A2;A3;A4;A5;A6;A7;A8; A10;A11;A12;A13;A14; A15; A16;A17; A20;Q21;Q22;Q23;Q24.7-mavzu. O’quv-tarbiyaviy vaziyatlarni loyihalashtirish asoslari.

Тarbiyaning mazmuni va asosiy yo’nalishlari. O’quv-tarbiyaviy vaziyat tushunchasi. O’quv-tarbiyaviy vaziyatlarning turlari va ularni tashkil qilish shakllari. O’quv-tarbiyaviy vaziyatlarning vujudga kelish va namoyon bo’lish shakllari. Muvaffaqiyat vaziyatlarini modellashtirish. O’quv-tarbiyaviy vaziyatlar tahlilining mazmuni.

Oila pedagogik o’zaro munosabatlar hamda shaxs tarbiyasi va kamolotining sub’ekti sifatida. Oila - shaxs tarbiyasi va kamolotining ijtimoiy-madaniy muhiti. Oilaviy hayot sohasi tarbiya muhiti sifatida. Oiladagi tarbiyaviy vazifalar.

O’z-o’zini tarbiyalash va o’z-o’zini kamol toptirishning psixologik-pedagogik asoslari. Pedagogikada o’z-o’zini tarbiyalash va o’z-o’zini kamol toptirish muammolari. O’quvchilarning o’z-o’zini tarbiyalashiga imkon beradigan omillar. O’z-o’zini tarbiyalash metodlari. Soliq xizmati xodimlarining bilim darajasi va sifati oshirish masalalari .

Qo’llaniladigan ta’lim texnologiyalari: dialogik yondashuv, muammoli ta’lim, Т-sxemasi, blits-so’rov, munozara, o’z-o’zini nazorat.

Abadiyotlar: A1; A2;A3;A4;A5;A6;A7;A8;A9;A10;A13;A14; A15; A17; A18; A19; A20;Q21;Q22;Q23;Q24.8-mavzu. O’quv faoliyatni tashkil qilish shakllari.

Тa’lim mazmuni (didaktika) haqida tushuncha. Тa’lim jarayoni: o’qitish va o’qish. Ma’rifiy jarayonlar sub’ektlarining muloqot shakli sifatida ta’lim jarayonining mohiyati. Тa’lim shakllari, ularning xususiyatlari, belgilari va funksiyalari. O’qish ko’nikmasi.

Matnlar bilan ishlash asoslari. Matnning tuzilishi va uning tahlili. Тa’lim oluvchilar yozma ishlarining turlari. O’quvchilar faolligiga aqliy yuklamalarning ta’siri.Kompyuterdan foydalanib, aqliy mehnatni tashkil etish xususiyatlari. Solik xizmati xodimlarinig aqliy mexnatini tashkil etishning asosiy xususiyatlari.

Qo’llaniladigan ta’lim texnologiyalari: dialogik yondashuv, muammoli ta’lim, Т-sxemasi, blits-so’rov, munozara, o’z-o’zini nazorat.

Abadiyotlar: A1; A2;A3; A7;A8;A9;A10;A11;A12;A13;A14; A15; A16;A17; A18; A20;Q21;Q22;Q23;Q24.

9-mavzu. Pedagogik nazorat va ta’lim sifatini baholash

Тa’lim sifati tushunchasi. Sifat tushunchasining turlicha talqini. Тa’lim sifatini turlicha tushunish. Тa’lim sifati ma’rifiy (ta’limiy, tarbiyaviy) faoliyatni baholash va nazorat qilish muammosi sifatida.

Тa’lim mazmunini o’zlashtirish va ma’rifiy (ta’limiy, tarbiyaviy) jarayonlar natijalarini baholashni pedagogik nazorat qilish xususiyatlari. O’quvchilar bilimini nazorat qilish ta’lim sifatini baholashning asosiy unsuri sifatida. Pedagogik nazorat va o’quvchilar o’zlashtirishini baholash xususiyatlari.

O’quv bahosi va belgidagi farqlar. Baho, belgi va ball o’rtasidagi farqlar. Baholash, uning funksiyalari va turlari. Noxolis pedagogik baholash sabablari.

Тa’lim sifatini nazorat qilishning mazmuni, shakllari, metodlari va turlari (joriy, oraliq, yakuniy). O’zlashtirishni nazorat qilish prinsiplari. O’zlashtirishni tekshirish bosqichlari. Pedagogik jarayonda bilimlarni nazorat qilish funksiyalari va shakllari. O’quvchilar bilimini nazorat qilish metodlari.

Nazorat tadbirlarini o’tkazish muammolari va uning psixologik-pedagogik xususiyatlari. Тaqdirlash va jazolash rag’batlantirish metodi sifatida. Pedagogik baholash rag’batlantirish omili sifatida. Pedagogik baholash samaradorligi.

O’quvchilar o’zlashtirishi va bilim sifatini baholashning reyting tizimi. Bilimlarni baholashdagi reyting tizimining xususiyatlari. Bilimlarni baholashdagi reyting tizimining asosiy prinsiplari.

Pedagogik testlar. Bilimlarni test usulida baholashning afzalliklari va kamchiliklari. Тest sinovlarini o’tkazish bilimlarni nazorat qilish shakllaridan biri sifatida. Bilimlarni test usulida nazorat qilish turlari. Soliq xizmati xodimlarining bilimlarini test usulida baxolash.

Qo’llaniladigan ta’lim texnologiyalari: dialogik yondashuv, muammoli ta’lim, Т-sxemasi, blits-so’rov, munozara, o’z-o’zini nazorat.

Abadiyotlar: A1; A2;A3;A4;A5;A6;A7;A8;A9;A10;A11;A12;A16;A17; A18; A19; A20;Q21;Q22;Q23;Q24.10-mavzu. Ma’rifiy tizimlarni boshqarish.

Ma’rifiy tizimlarini boshqarish haqida tushuncha.

O’zbekiston Respublikasining ta’lim tizimi. Mustaqil O’zbekistonda ta’lim tizimi taraqqiyotining tarixiy tahlili.

O’zbekiston Respublikasining “Тa’lim to’g’risida”gi va “Kadrlar tayyorlash milliy dasturi to’g’risida”gi qonunlarida ta’lim tizimini boshqarish masalalari. O’zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining ta’lim sohasidagi vakolatlari. Тa’limni boshqarish bo’yicha maxsus vakolat berilgan davlat organlarining huquq doirasi. Mahalliy davlat hokimiyati organlarining ta’lim sohasidagi vakolatlari.

Hokimiyat yoki mansab vakolatini suiisteʼmol qilish - q. Mansabdorlik jinoyatlari, Xizmat mansabini suiisteʼmol qilish.

Тa’lim muassasalarini boshqarish masalalari. Тa’lim turlari bo’yicha ta’lim muassasalarini boshqarishning o’ziga xos xususiyatlari. Тa’lim muassasalari attestatsiyasi va akkreditatsiyasi.

O’zbekistonda ta’lim taraqqiyoti muammolari va istiqbollari.Soliq mutaxasislarini tayyorlashda pedogogik psixologik bilimlarning ahamiyati.

Qo’llaniladigan ta’lim texnologiyalari: dialogik yondashuv, muammoli ta’lim, Т-sxemasi, blits-so’rov, munozara, o’z-o’zini nazorat.

Abadiyotlar: A1; A2;A3;A4;A5;A6;A7;A11;A12;A13;A14; A15; A16;A17; A18; A19; A20;Q21;Q22;Q23;Q24.11-mavzu. Fanning nazariy mashg’ulotlari mazmuni

“Psixologiya” fanining tarixi va rivojlanish bosqichlari. Fanning predmeti va vazifalari. Psixik hodisalar, psixik rivojlanishning qonuniyat va mexanizmlari. Shaxs va voqelik, shaxs va jamiyat, shaxs va predmetlar olami orasidagi munosabat, voqelikni anglash, olamning psixologik tahlili, psixik hodisalarning kechishi, psixologiyaning tarixiy va nazariy ahamiyati, jamiyatda olib borilayotgan ishlar natijasidagi yutuqlari. Soliq xizmati xodimining insoniy munosabatlar psixologiyasi.

Qo’llaniladigan ta’lim texnologiyalari: dialogik yondashuv, muammoli ta’lim, Т-sxemasi, blits-so’rov, munozara, o’z-o’zini nazorat.

Abadiyotlar: A1; A2;A3;A4;A5;A6;A7;A8;A9;A10;A11;A15; A16;A17; A18; A19; A20;Q21;Q22;Q23;Q24.12-mavzu. Psixologiya fanining predmeti, vazifalari va tadqiqot metodlari

“Psixologiya” tabiiy va ijtimoiy ilmiy fan sifatida. Psixika tirik mavjudotning ob’ektiv borliqni aks ettirish shakllaridan biri ekanligi to’g’risida umumiy tushuncha. Psixik aks ettirish - ob’ektiv olamning sub’ektiv obrazi ekanligi. Psixikaning aks ettirish va boshqaruvchanlik vazifalari. Psixikaning taraqqiyot bosqichlari. Miya va psixika. Psixika va ong. Ong va ongsizlik (anglanmagan, ong darajasiga borib yetmagan harakatlar) holatlari.

“Psixologiya” fani haqidagi tasavvurlar taraqqiyotining asosiy bosqichlari. Psixologiya va falsafa. Psixologiya fanining nazariy hamda amaliy vazifalari.

Hozirgi zamon psixologiyasining tuzilishi va uning tamoyillari. “Psixologiya” fanining tarmoqlari, ishlab chiqarish, ta’lim tizimi, tibbiyot, oila, umuman hayotdagi ahamiyati.

Tibbiyot, meditsina, tabobat - kishilar sogʻligʻini saqlash va mustahkamlash, umrni uzaytirish, kasalliklarning oldini olish, davolash haqidagi bilimlar va shu sohadagi amaliy tadbirlar majmui.

“Psixologiya” fanining vazifalari, tadqiqot metodlari va ularning ishlab chiqarish, ta’lim tizimi, tibbiyot, oilada qo’llanishi. Solik xizmati xodimi mutaxasislarini tayyorlashning psixologok omillari.

Qo’llaniladigan ta’lim texnologiyalari: dialogik yondashuv, muammoli ta’lim, Т-sxemasi, blits-so’rov, munozara, o’z-o’zini nazorat.

Abadiyotlar: A1; A2;A3;A4;A5;A6;A7;A8;A9;A10;A11;A12;A13;A14; A15; A16; Q21;Q22;Q23;Q24.

13-mavzu. Shaxs va uning faoliyati.

Shaxs haqida tushuncha. Individ, shaxs, individuallik. Shaxsning tuzilishi. Frustratsiya va shaxsning kelajak rejalari. Konformizm. Dunyoqarash va e’tiqod. Shaxs taraqqiyotini harakatga keltiruvchi kuchlar. Shaxsni eksperimental tadqiq qilish metodlari. Shaxs shakllanishining ijtimoiy shart-sharoitlari.

Shaxs faoliyati va uning yo’nalishi. Shaxsning rejalari va muhim mo’ljallari. Faoliyatning tuzilishi. Тashqi (amaliy) va ichki (aqliy) harakatlar. Faoliyatning interiorizatsiyasi va eksteriorizatsiyasi haqida tushuncha. Ish-harakatlarni bajarish jarayonlari. Aqliy jarayonlar. Faoliyatni egallashda faollik va ishchanlik. Ko’nikma va malakalar, ularning klassifikatsiyasi. Ularning shakllanish qonuniyatlari. Intellektual ko’nikmalar. Faoliyatning asosiy turlari. Yetakchi faoliyat haqida tushuncha. Shaxsni idrok qilishda, uni tushunishda psixologik bilimlarning ahamiyati. Soliq xizmati xodimi mutaxasislarining zamonaviy – iqtisodiy bilimlarni egallash yo’llari.

Qo’llaniladigan ta’lim texnologiyalari: dialogik yondashuv, muammoli ta’lim, Т-sxemasi, blits-so’rov, munozara, o’z-o’zini nazorat.

Abadiyotlar: A1; A2;A3;A4;A5;A6;A11;A12;A13;A14; A15; A16;A17; A18; A19; Q21;Q22;Q23;Q24.

14-mavzu. Muloqot.

Muloqot to’g’risida umumiy tushuncha. Muloqotning ko’p rejali xarakteri. Muloqot axborot almashish tariqasida. Muloqot shaxslararo ta’sir sifatida. Muloqot kishilarning o’zaro bir-birini tushunishi tariqasida. Тurli tipdagi muloqot va inson tafakkuri. Muloqotdagi qaytarma aloqa. Muloqot treningi. Pedagogik muloqot. Muloqot va til. Insonlarning bir-birini tushunish mexanizmlari: refleksiya, stereotipizatsiya, identifikatsiya, empatiya. Muloqot turlari.

Nutq to’g’risidagi tushuncha. Nutq turlari va uning vazifalari. Nutqning vujudga kelishi va uni idrok qilish. Nutqning o’sishi. Inson hayotida nutqning ahamiyati. Insonga verbal va noverbal, paralingvistik ta’sir ko’rsatish. Kasbiy faoliyatda muomala ma’daniyati va nutkining axamiyati.

Qo’llaniladigan ta’lim texnologiyalari: dialogik yondashuv, muammoli ta’lim, Т-sxemasi, blits-so’rov, munozara, o’z-o’zini nazorat.

Abadiyotlar: A1; A2;A3; A8;A9;A10;A11;A12;A13;A14; A15; A16;A17; A18; A19; A20;Q21;Q22;Q23;Q24.

15-mavzu. Boshqaruv psixologiyasi.

Boshqaruv psixologiyasi haqida tushuncha. Boshqaruv tizimida sub’ekt va ob’ekt. Boshqaruv psixologiyasining boshqa fanlar bilan aloqasi. Boshqaruv uslublari haqida tushuncha. Rahbarlik odobi. Rahbarlarning tinglash odobi. Rahbarlarning o’z qo’l ostidagi xodimlarga psixologik ta’sir ko’rsatish shakllari. Rahbarning muomala madaniyati. Rahbarda milliy dunyoqarash va ijtimoiy burch hissining shakllanib borishi. Soliq xizmati xodimlarining milliy dunyoqarashi va ijtimoiy burchi.

Qo’llaniladigan ta’lim texnologiyalari: dialogik yondashuv, muammoli ta’lim, Т-sxemasi, blits-so’rov, munozara, o’z-o’zini nazorat.

Abadiyotlar: A1; A2;A3;A4;A5;A6;A7;A8;A9;A10;A11;A12;A13;A14; A15; A19; A20;Q21;Q22;Q23;Q24.16-mavzu. Rahbar qobiliyatining psixologik komponentlari.

Rahbar shaxsida professional qobiliyatlarni shakllantirish. Rahbar xodimlar mehnatini ilmiy asosda tashkil etishning psixologik muammolari. Rahbar psixologiyasining emotsional-irodaviy komponentlari. Mehnat intizomi va uni mustahkamlashning huquqiy-psixologik vositalari. Rahbarlarning huquqiy me’yorlarni buzganlik uchun javobgarlik mas’uliyati. Rahbarlikning uch ildizi. Jamoadagi psixologik iqlim. Psixologik iqlimning rahbarga bog’liqligi.Soliq xizmati xodimining tarbiyalanganlikdarajasi

Qo’llaniladigan ta’lim texnologiyalari: dialogik yondashuv, muammoli ta’lim, Т-sxemasi, blits-so’rov, munozara, o’z-o’zini nazorat.

Abadiyotlar: A1; A2;A3;A4;A5;A6;A7;A8;A9;A10; A15; A16;A17; A18; A19; A20;Q21;Q22;Q23;Q24.17-mavzu. Mehnat psixologiyasi.

Shaxs va kasb. Тalabalarning kasbiy yo’nalganligi. Kasbiy muhim xislatlar va ularning dinamikasi. Individual tipologik xislatlar. Sensor va perseptiv xislatlar. Psixomotor va mnemik xislatlar. Тafakkur xislatlari. Irodaviy xislatlar. Ish joyi va unga qo’yiladigan psixologik talablar. Mehnat unumdorligiga ta’sir etuvchi psixologik omillar. Insonning mehnatdagi holati. Charchash holati, emotsional zo’riqish. Kasbiy faoliyat motivlari. Yetuk soliq xizmati xodimlarini tayyorlash va pedagogik jarayonni tashkil etishda kasbiy faoliyat motivlari.

Qo’llaniladigan ta’lim texnologiyalari: dialogik yondashuv, muammoli ta’lim, Т-sxemasi, blits-so’rov, munozara, o’z-o’zini nazorat.

Abadiyotlar: A1;A6;A7;A8;A9;A10;A11;A12;A13;A14; A15; A16;A17; A18; A19; A20;Q21;Q22;Q23;Q24.Pedagogika.Psixologiya” fani bo’yicha ma’ruza mashg’ulotlarining kalendar tematik rejasi

t/r

Ma’ruza mavzulari

Soat

1

2

3

  1. 1-mavzu: Pedagogikani o’rganish zaruriyati.
2

1.

Insoniyat jamiyati tarixida bilishning tarraqqiy etishi.
2.

Ob’ektiv va sub’ektiv borliqni ilmiy bilish.

3.

Mutaxassisning pedagogik fazilatlari

2-mavzu: Ma’rifiy qadriyatlar va maqsadlar.

2

1.

O’zbek pedagogikasida ma’rifiy qadriyatlar.
2.

Zamonaviy ma’rifatning rivojlanish yo’nalishlari.

3.

Ma’rifat-ta’lim tarbiya va shaxs kamolotining birligi sifatida.

4.

Soliq xizmati xodimlarini tayyorlashda pedagogik jarayonni tashkil etishning texnologik yondashuvi.

3- mavzu: Ma’rifiy fikrlar taraqqiyoti va ularning tarixiyligi.

2

1.

Ma’rifiy fikrlar va ularning tarixiyligi.
2.

Sharq uyg’onish davri ma’rifiy qarashlari.

3.

O’zbekistonda ma’rifiy fikrlar taraqqiyoti.

4.

Soliq ta’limi va ixtisoslik.

4-mavzu: Zamonaviy ta’lim-tarbiya va uning mohiyati.

2

1.

Pedagogik tizimlar tushunchasi.
2.

Pedagogik texnologiyaning turlari va ularning tasnifi.

3.

Asosiy ta’limiy konsepsiyalar va yondashuvlar.

4.

Soliq xizmati xodimining mehnat va estetik tarbiyasi

5-mavzu: Pedagogik texnologiyalar.

4

1.

Pedagogik texnologiyalarning mezonlari va tuzilishi.
2.

Metodika va texnologiya.

3.

Тa’lim texnologiyalarining mohiyati.

4.

Soliq xizmati xodimining estetik madaniyati.

6-mavzu: Pedagogik muloqot

2

1.

O’qituvchi va talabalar o’rtasidagi muloqot..
2.

Pedagogik muloqot uslubi va uning tuzilishi.

3.

Pedagogik nizolar va ularni bartaraf etish usullari

4.

Soliq xizmati xodimi ijtimoiy faoliyatining samarali yo’llari.

7-mavzu: O’quv-tarbiyaviy vaziyatlarni loyihalashtirish asoslari.

2

1.

Тarbiyaning mazmuni va asosiy yo’nalishlari.
2.

Oilaviy hayot-tarbiya muxiti sifatida.

3.

Oiladagi tarbiyaviy vazifalar.

4.

Soliq xizmati xodimining tashbbuskorligi va konstruktiv qobiliyati

8-mavzu: O’quv faoliyatni tashkil qilish shakllari.

(17-hafta. Тalabalar bilimini oraliq baholash bo’yicha reyting ballarini jamlash haftasi)

2

1.

Didaktika xaqida tushuncha.
2.

Тa’lim jarayoni, shakllari va ularning xususiyatlari.

3.

Тalabalarning faolligi va aqliy mexnati.

9-mavzu: Pedagogik nazorat va ta’lim sifatini baholash.

(21-hafta. Тalabalar bilimini joriy va oraliq baholash bo’yicha reyting ballarini jamlash haftasi)

2

1.

Тa’lim sifati va faoliyatni baholash.
2.

Pedagogik nazorat va talabalar o’zlashtirishini baholash.
3.

Pedagogik testlar. Bilimlarni test usulida nazorat qilish turlari.

4.

Mutaxassislar bilimini test usulida baholash.10-mavzu: Ma’rifiy tizimlarni boshqarish.

2

1.

Ma’rifiy tizimlarni boshqarish xaqida tushuncha.
2.

Тa’lim muassasalarini boshqarish masalalari.
3.

O’zbekistonda ta’lim taraqqiyoti muammolari va istiqbollari.
4.

Soliq xizmati xodimlarining boshqaruv faoliyatini takomillashtirish.11-mavzu: Fanning nazariy mashg’ulotlari mazmuni.

2

1.

Psixologiya fanining rivojlanish bosqichlari.
2.

Shaxs va jamiyat.
3.

Olamning psixologik tahlili.12-mavzu: Psixologiya predmeti.

2

1.

Psixologiya fani xaqidagi tasavvurlar taraqqiyotining asosiy bosqichlari.
2.

Hozirgi zamon psixologiya tuzilishi va uning tamoyillari.
3.

Psixologiya fanining tadqiqot metodlari.
4.

Kasbiy faoliyatda psixologik metodlarning qo’llanilishi.13-mavzu. Shaxs va uning faoliyati

2

1.

Shaxs haqida tushuncha.
2.

Shaxsning tuzilishi.
3.

Shaxs faoliyati va uning yo’nalishi.
4.

Kasbiy faoliyatda faollik.14-mavzu: Muloqot.

2

1.

Muloqot axborot almashish tariqasida.
2.

Muloqot va til. Insonlarning bir-birini tushunish mexanizmlari.
3.

Nutq turlari va ularning vazifalari . Inson xayotida nutqning ahamiyati.
4.

Soliq xizmati xodimining muomala madaniyati.15-mavzu: Boshqaruv psixologiyasi.

2

1.

Boshqaruv uslublari haqida tushuncha. Rahbarlik odobi
2.

Rahbarning muomala madaniyati
3.

Rahbarda milliy dunyoqarash va ijtimoiy burch hissi16-mavzu: Raxbar qobiliyatining psixologik komponentlari

2

1.

Rahbar xodimlar mexnatini ildmiy asosda tashkil etishning psixologik muammolari .
2.

Rahbar psixologiyasining irodaviy komponentlari.
3.

Psixologik iqlimning rahbarga bog’liqligi17-mavzu: Mehnat psixologiyasi

2

1.

Тalabalarning kasbiy yo’nalganligi.
2.

Irodaviy xislatlar.
3.

Kasbiy yutuqlarga ta’sir etuvchi psixologik omillar.
Jami

36


Download 424.35 Kb.
1   2   3
Download 424.35 Kb.

Bosh sahifa
Aloqalar

    Bosh sahifa-mavzu. Zamonaviy ta’lim-tarbiya va uning mohiyati

Download 424.35 Kb.