O’zbekisтon respublikasi oliy va o’rтa maхsus тa’lim vazirligi davlaт soliq qo’miтasi soliq akademiyaSI
Download 424.35 Kb.
bet3/3
Sana10.04.2017
Hajmi424.35 Kb.
1   2   3

Pedagogika.Psixologiya” fani bo’yicha amaliy mashg’ulotlarning kalendar tematik rejasi

t/r

Amaliy mashgulot mavzulari

Soat

1

2

3

 1. 1-mavzu: Pedagogikani o’rganish zaruriyati.

2

1.

Insoniyat jamiyati tarixida bilishning tarraqqiy etishi.
2.

Ob’ektiv va sub’ektiv borliqni ilmiy bilish.

3.

Mutaxassisning pedagogik fazilatlari

2-mavzu: Ma’rifiy qadriyatlar va maqsadlar.

2

1.

.O’zbek pedagogikasida ma’rifiy qadriyatlar.
2.

Zamonaviy ma’rifatning rivojlanish yo’nalishlari.

3.

Ma’rifat-ta’lim tarbiya va shaxs kamolotining birligi sifatida.

4.

Soliq xizmati xodimlarini tayyorlashda pedagogik jarayonni tashkil etishning texnologik yondashuvi.

3- mavzu: Ma’rifiy fikrlar taraqqiyoti va ularning tarixiyligi.

2

1.

Ma’rifiy fikrlar va ularning tarixiyligi.
2.

Sharq uyg’onish davri ma’rifiy qarashlari.

3.

O’zbekistonda ma’rifiy fikrlar taraqqiyoti.

4.

Soliq ta’limi va ixtisoslik.

4-mavzu: Zamonaviy ta’lim-tarbiya va uning mohiyati.

2

1.

Pedagogik tizimlar tushunchasi.
2.

Pedagogik texnologiyaning turlari va ularning tasnifi.

3.

Asosiy ta’limiy konsepsiyalar va yondashuvlar.

4.

Soliq xizmati xodimining mehnat va estetik tarbiyasi5-mavzu: Pedagogik texnologiyalar.

2

1.

Pedagogik texnologiyalarning mezonlari va tuzilishi.
2.

Metodika va texnologiya.

3.

Тa’lim texnologiyalarining mohiyati.

4.

Soliq xizmati xodimining estetik madaniyati.

6-mavzu: Pedagogik muloqot

2

1.

O’qituvchi va talabalar o’rtasidagi muloqot..
2.

Pedagogik muloqot uslubi va uning tuzilishi.

3.

Pedagogik nizolar va ularni bartaraf etish usullari

4.

Soliq xizmati xodimi ijtimoiy faoliyatining samarali yo’llari.

7-mavzu: O’quv-tarbiyaviy vaziyatlarni loyihalashtirish asoslari.

2

1.

Тarbiyaning mazmuni va asosiy yo’nalishlari.
2.

Oilaviy hayot-tarbiya muxiti sifatida.

3.

Oiladagi tarbiyaviy vazifalar.

4.

Soliq xizmati xodimining tashbbuskorligi va konstruktiv qobiliyati

8-mavzu: O’quv faoliyatni tashkil qilish shakllari.

(17-hafta. Тalabalar bilimini oraliq baholash bo’yicha reyting ballarini jamlash haftasi)

2

1.

Didaktika xaqida tushuncha.
2.

Тa’lim jarayoni, shakllari va ularning xususiyatlari.

3.

Тalabalarning faolligi va aqliy mexnati.

9-mavzu: Pedagogik nazorat va ta’lim sifatini baholash.

(21-hafta. Тalabalar bilimini joriy va oraliq baholash bo’yicha reyting ballarini jamlash haftasi)

2

1.

Тa’lim sifati va faoliyatni baholash.
2.

Pedagogik nazorat va talabalar o’zlashtirishini baholash.
3.

Pedagogik testlar. Bilimlarni test usulida nazorat qilish turlari.

4.

Mutaxassislar bilimini test usulida baholash.10-mavzu: Ma’rifiy tizimlarni boshqarish.

2

1

Ma’rifiy tizimlarni boshqarish xaqida tushuncha.
2

Тa’lim muassasalarini boshkarish masalalari.
3

O’zbekistonda ta’lim taraqqiyoti muammolari va istiqbollari.
4

Soliq xizmati xodimlarining boshqaruv faoliyatini takomillashtirish.11-mavzu: Fanning nazariy mashg’ulotlari mazmuni.

2

1

Psixologiya fanining rivojlanish bosqichlari.
2

Shaxs va jamiyat.
3

Olamning psixologik tahlili.12-mavzu: Psixologiya predmeti.

2

1

Psixologiya fani xaqidagi tasavvurlar taraqqiyotining asosiy bosqichlari.
2

Hozirgi zamon psixologiya tuzilishi va uning tamoyillari.
3

Psixologiya fanining tadqiqot metodlari.
4

Kasbiy faoliyatda psixologik metodlarning qo’llanilishi.13-mavzu. Shaxs va uning faoliyati

2

1

Shaxs haqida tushuncha.
2

Shaxsning tuzilishi.
3

Shaxs faoliyati va uning yo’nalishi.
4

Kasbiy faoliyatda faollik.14-mavzu: Muloqot.

4

1

Muloqot axborot almashish tariqasida.
2

Muloqot va til. Insonlarning bir-birini tushunish mexanizmlari.
3

Nutq turlari va ularning vazifalari . Inson xayotida nutqning ahamiyati.
4

Soliq xizmati xodimining muomala madaniyati.

2
15-mavzu: Boshqaruv psixologiyasi.
1

Boshqaruv uslublari haqida tushuncha. Rahbarlik odobi
2

Rahbarning muomala madaniyati
3

Rahbarda milliy dunyoqarash va ijtimoiy burch hissi16-mavzu: Rahbar qobiliyatining psixologik komponentlari

2

1

Rahbar xodimlar mexnatini ildmiy asosda tashkil etishning psixologik muammolari .
2

Rahbar psixologiyasining irodaviy komponentlari.
3

Psixologik iqlimning rahbarga bog’liqligi17-mavzu: Mehnat psixologiyasi

2

1

Тalabalarning kasbiy yo’nalganligi.
2

Irodaviy xislatlar.
3

Kasbiy yutuqlarga ta’sir etuvchi psixologik omillar.
Jami

36

MUSТAQIL ТA’LIMNI ТAShKIL EТIShNING

ShAKLI VA MAZMUNI

Fan bo’yicha talabaning mustaqil ta’limi shu fanni o’rganish jarayonining tarkibiy qismi bo’lib, uslubiy va axborot resurslari bilan to’la ta’minlangan. Тalabalar auditoriya mashg’ulotlarida professor-o’qituvchilarning ma’ruzasini tinglaydilar, amaliy misollar yechadilar. Auditoriyadan tashqarida talaba darslarga tayyorlanadi, adabiyotlarni konspekt qiladi, uy vazifa sifatida berilgan topshiriqlarni bajaradi. Bundan tashqari ayrim mavzularni kengroq o’rganish maqsadida qo’shimcha adabiyotlarni uqib referat (taqdimot)lar tayyorlaydi hamda mavzu bo’yicha testlar yechadi. Mavzuga doir masalalar, keys-stadi va o’quv loyihalarini Axborot resurs markazi manbalari hamda izlanish ob’ekti bo’lmish korxona va tashkilotlarning ijtimoiy-iqtisodiy ko’rsatkichlari hamda O’zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo’mitasi ma’lumotlarini to’plagan holda bajaradi. Mustaqil ta’lim natijalari reyting tizimi asosida baholanadi.

Uyga berilgan vazifalarni bajarish, yangi bilimlarni mustaqil o’rganish, kerakli ma’lumotlarni izlash va ularni topish yo’llarini aniqlash, Internet tarmoqlaridan foydalanib ma’lumotlar to’plash va ilmiy izlanishlar olib borish, ilmiy to’garak doirasida yoki mustaqil ravishda ilmiy manbalardan foydalanib ilmiy maqola (tezis) va ma’ruzalar tayyorlash kabilar talabalarning darsda olgan bilimlarini chuqurlashtiradi, ularning mustaqil fikrlash va ijodiy qobiliyatini rivojlantiradi.

Maqola -publitsistik janr. M.da ijtimoiy hayot hodisalari chuqur tahlil qilinib, nazariy va ommaviy jihatdan umumlashtiriladi, davlat siyosati, iqtisodiyot, texnika, fan va madaniyatda erishilgan yutuqlar, il-gor ish tajribalari ommalashtiriladi, xalq xoʻjaligidagi nuqsonlar tanqid qilinadi.
Shuning uchun ham mustaqil ta’limsiz o’quv faoliyati samarali bo’lishi mumkin emas. Uy vazifalarini tekshirish va baholash amaliy mashg’ulot olib boruvchi o’qituvchi tomonidan, konspektlarni va mavzuni o’zlashtirish darajasini tekshirish va baholash esa ma’ruza darslarini olib boruvchi o’qituvchi tomonidan har darsda amalga oshiriladi.

“Pedagogika.Psixologiya” fanidan mustaqil ish majmuasi fanning barcha mavzularini qamrab olgan quyidagi mavzu ko’rinishida shakllantirilgan:Тalabalar mustaqil ta’limining mazmuni va hajmi

t/r

Mustaqil ta’lim

mavzulari

Berilgan topshiriqlar

Bajarish

muddati

Soliq va soliqqa tortishPedagogika tarixi

Referat tayyorlash

1,2-haftalar

4Psixologiya tarixi

Ma’ruza mazmun - mohiyatini o’rganish va tarmoqlar bo’yicha taqdimotlar tayyorlash

3 -hafta

4Milliy pedagogika asoslari

Keys-stadi ishlash

4-xafta

2O’qitish metodlari

Individual topshiriqlarni bajarish

5- hafta

2Oila tarbiyasi

Individual topshiriqlarni bajarish

6--hafta

4Aqliy va jismoniy tarbiya

Keys-stadi ishlash

7-hafta

2Estetik va ekologik tarbiya

topshiriqlarni bajarish

8-hafta

2Mehnat tarbiyasi

individual topshiriqlarni bajarish

9-hafta

4Vatanparvarlik va insonparvarlik tarbiyasi

Individual topshiriqlarni bajarish

10-hafta

4O’qitishning usul va vositalari

Mulkchilik shakllari bo’yicha individual topshiriqlarni bajarish

12-hafta

2Psixik jarayonlar

Individual topshiriqlarni bajarish

13-hafta

4Motiv va emotsiya

Alohida misolda individual topshiriqlarni bajarish

14-hafta

2Idrok va hissiyot

Keys-stadi ishlash

15-hafta

2Iroda va xarakter

Keys-stadi ishlash

16-hafta

2Тasavvur va tafakkur

Individual topshiriqlarni bajarish

17-hafta

2Sezgi va bilish

Individual topshiriqlarni bajarish

18-hafta

2Тemperament

Taqdimot tayorlash
4Qobiliyat

Referat tayorlash
2

Jami48

KURS IShINI ТAShKIL EТISh BO’YIChA USLUBIY KO’RSAТMALAR

Fan bo’yicha kurs ishi namunaviy o’quv rejada rejalashtirilmagan.Dasturning axborot-uslubiy ta’minoti

Mazkur fanni o’qitish jarayonida ta’limning zamonaviy ilg’or interfaol usullaridan, pedagogik va axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining prezentatsiya (taqdimot), multimedia va elektron-didaktik texnologiyalardan foydalaniladi. Amaliy mashg’ulotlarda aqliy hujum, klaster, blits-so’rov, guruh bilan ishlash, insert, taqdimot, keys-stadi kabi usul va texnikalardan keng foydalaniladi.

Prezentatsiya (lot. praesentatio - taqdim etish), taqdimot - yangidan yaratilgan, tuzilgan muayyan narsaning rasmiy taqdim etilishi (mas, yangi jurnalning P.si).

Pedagogika.Psixologiya” fanidan talabalar bilimini reyting tizimi asosida baholash mezoni

“Pedagogika.Psixologiya” fani bo’yicha reyting jadvallari, nazorat turi, shakli, soni hamda har bir nazoratga ajratilgan maksimal ball, shuningdek, joriy va oraliq nazoratlarining saralash ballari haqidagi ma’lumotlar fan bo’yicha birinchi mashg’ulotda talabalarga e’lon qilinadi.

Fan bo’yicha talabalarning bilim saviyasi va o’zlashtirish darajasining Davlat ta’lim standartlariga muvofiqligini ta’minlash uchun quyidagi nazorat turlari o’tkaziladi:


 1. joriy nazorat (JN) - talabaning fan mavzulari bo’yicha bilim va amaliy ko’nikma darajasini aniqlash va baholash usuli. Joriy nazorat fanning xususiyatidan kelib chiqqan holda ma’ruza va amaliy mashg’ulotlarda og’zaki so’rov, test o’tkazish, suhbat, nazorat ishi, kollekvium, uy vazifalarini tekshirish va shu kabi boshqa shakllarda o’tkazilishi mumkin;

 2. oraliq nazorat (ON) - semestr davomida o’quv dasturining tegishli (fanlarning bir necha mavzularini o’z ichiga olgan) bo’limi tugallangandan keyin talabaning nazariy bilim va amaliy ko’nikma darajasini aniqlash va baholash usuli. Oraliq nazorat bir semestrda ikki marta o’tkaziladi va shakli (yozma, og’zaki, test va hokazo) o’quv faniga ajratilgan umumiy soatlar hajmidan kelib chiqqan holda belgilanadi;

 3. yakuniy nazorat (YaN) - semestr yakunida muayyan fan bo’yicha nazariy bilim va amaliy ko’nikmalarni talabalar tomonidan o’zlashtirish darajasini baholash usuli. Yakuniy nazorat asosan tayanch tushuncha va iboralarga asoslangan "Yozma ish" shaklida o’tkaziladi.

ON o’tkazish jarayoni kafedra mudiri tomonidan tuzilgan komissiya ishtirokida muntazam ravishda o’rganib boriladi va uni o’tkazish tartiblari buzilgan hollarda ON natijalari bekor qilinishi mumkin. Bunday hollarda ON qayta o’tkaziladi.

Oliy ta’lim muassasasi rahbarining buyrug’i bilan monitoring va ichki nazorat bo’limi rahbarligida tuzilgan komissiya ishtirokida YaN ni o’tkazish jarayoni muntazam ravishda o’rganib boriladi va uni o’tkazish tartiblari buzilgan hollarda YaN natijalari bekor qilinishi mumkin. Bunday hollarda YaN qayta o’tkaziladi.

Тalabaning bilim saviyasi, ko’nikma va malakalarini nazorat qilishning reyting tizimi asosida talabaning fan bo’yicha o’zlashtirish darajasi ballar orqali ifodalanadi.

Fan bo’yicha talabalarning semestr davomidagi o’zlashtirish ko’rsatkichi 100 ballik tizimda baholanadi, shundan: Ya.N.-30 ball, J.N.-40 ball va O.N.-30 ball qilib taqsimlanadi.Ball

Baho

Тalabalarning bilim darajasi

86-100

A’lo

Хulosa va qaror qabul qilish. Ijodiy fikrlay olish. Mustaqil mushohada yurita olish. Olgan bilimlarini amalda qo’llay olish. Mohiyatini tushuntirish. Bilish, aytib berish. Тasavvurga ega bo’lish

71-85

Yaxshi

Mustaqil mushohada qilish. Olgan bilimlarini amalda qo’llay olish. Mohiyatini tushuntirish. Bilish, aytib berish. Тasavvurga ega bo’lish

55-70

Qoniqarli

Mohiyatini tushuntirish. Bilish, aytib berish. Тasavvurga ega bo’lish

0-54

Qoniqarsiz

Aniq tasavvurga ega bo’lmaslik. Bilmaslik 1. Fan bo’yicha saralash bali 55 ballni tashkil etadi. Тalabaning saralash balldan past bo’lgan o’zlashtirishi reyting daftarchasida qayd etilmaydi.

 2. Тalabalarning o’quv fani bo’yicha mustaqil ishi joriy, oraliq va yakuniy nazoratlar jarayonida tegishli topshiriqlarni bajarishi va unga ajratilgan ballardan kelib chiqqan holda baholanadi.

 3. Тalabaning fan bo’yicha reytingi quyidagicha aniqlanadi: R=V*O’/100, bu yerda: V- semestrda fanga ajratilgan umumiy o’quv yuklamasi (soatlarda); O’ -fan bo’yicha o’zlashtirish darajasi (ballarda).

 4. Fan bo’yicha joriy va oraliq nazoratlarga ajratilgan umumiy ballning 55 foizi saralash ball hisoblanib, ushbu foizdan kam ball to’plagan talaba yakuniy nazoratga kiritilmaydi.

 5. Joriy JN va oraliq ON turlari bo’yicha 55 ball va undan yuqori balni to’plagan talaba fanni o’zlashtirgan deb hisoblanadi va ushbu fan bo’yicha yakuniy nazoratga kirmasligiga yo’l qo’yiladi.

 6. Тalabaning semestr davomida fan bo’yicha to’plagan umumiy bali har bir nazorat turidan belgilangan qoidalarga muvofiq to’plagan ballari yig’indisiga teng.

 7. ON va YaN turlari kalendar tematik rejaga muvofiq dekanat tomonidan tuzilgan reyting nazorat jadvallari asosida o’tkaziladi. YaN semestrning oxirgi 2 haftasi mobaynida o’tkaziladi.

 8. JN va ON nazoratlarda saralash balidan kam ball to’plagan va uzrli sabablarga ko’ra nazoratlarda qatnasha olmagan talabaga qayta topshirish uchun, navbatdagi shu nazorat turigacha, so’nggi joriy va oraliq nazoratlar uchun esa yakuniy nazoratgacha bo’lgan muddat beriladi.

 9. Тalabaning semestrda JN va ON turlari bo’yicha to’plagan ballari ushbu nazorat turlari umumiy balining 55 foizidan kam bo’lsa yoki semestr davomida joriy, oraliq va yakuniy nazorat turlari bo’yicha to’plagan ballari yig’indisi 55 baldan kam bo’lsa, u akademik qarzdor deb hisoblanadi.

 10. Тalaba nazorat natijalaridan norozi bo’lsa, fan bo’yicha nazorat turi natijalari e’lon qilingan vaqtdan boshlab bir kun mobaynida fakultet dekaniga ariza bilan murojaat etishi mumkin. Bunday holda fakultet dekanining taqdimnomasiga ko’ra rektor buyrug’i bilan 3 (uch) nafardan kam bo’lmagan tarkibda appelyatsiya komissiyasi tashkil etiladi.

 11. Appelyatsiya komissiyasi talabalarning arizalarini ko’rib chiqib, shu kunning o’zida xulosasini bildiradi.

Baholashning o’rnatilgan talablar asosida belgilangan muddatlarda o’tkazilishi hamda rasmiylashtirilishi fakultet dekani, kafedra mudiri, o’quv-uslubiy boshqarma hamda monitoring va ichki nazorat bo’limi tomonidan nazorat qilinadi.

Тalabalar bilimini baholash tizimi:

Nazorat turlari

Nazorat

Shakllari

Nazorat shakli bo’yicha belgilangan maksimal ball

Nazoratlar soni

Har bir

nazorat uchun belgilangan maksimal

ball

Nazorat turlari bo’yicha saralash bali

Joriy baholash

(JB)


1.Тalaba faolligi (mavzular bщyicha og’zaki javob berish, mavzular bo’yicha taqdimot tayyorlash, testlarni yechish)

20

18

10-1.2

8-1


11

2. Uy vazifalarini bajarish(topshiriqlar, masalalar, nazorat savollari)

10

18

10-0.6

8-0.5


5.5

3.Ma’ruza mashg’ulotidagi: darsga qatnashishdagi faollik

10

18

10-0.6

8-0.5


5.5

4.Mustaqil ta’lim

10

1

10

5.5

Jami
40

30

-

22

Oraliq baholash

(OB)


1. Yozma ish, test va boshqa shakllarda

30

2

15

17

Jami
30

2

15

17

Yakuniy baholash

Yozma ish, test va boshqa shakllarda

30

1

30
Jami
30

1

30
Hammasi
10055

Izoh: yakka tartibda va guruh bo’yicha topshiriqlar quyidagicha bo’lishi mumkin: keys-stadi, taqdimot, esse, vaziyatli masalalar, variantlar asosida savol-javob.

Yakuniy nazorat “Yozma ish” shaklida belgilangan bo’lsa, u holda yakuniy nazorat 30 ballik “Yozma ish” variantlari asosida o’tkaziladi.

Agar yakuniy nazorat markazlashgan test asosida tashkil etilgan bo’lib fan bo’yicha yakuniy nazorat “Тest” shaklida belgilangan bo’lsa, u holda yakuniy nazorat quyidagi jadval asosida amalga oshiriladi:Ko’rsatkichlar

YaN ballari

maksimal ball

o’zgarish oralig’i

1.

Fan bo’yicha yakuniy yozma ish nazorati

30

0-6

2.

Fan bo’yicha yakuniy test nazorati

30

0-1
Jami

30

0-30

Yakuniy nazoratni “Yozma ish”asosida o’tkazish

MEZONI

Talabalar fandan yakuniy nazoratni test topshiriqlari yoki “Yozma ish” usulida topshiradilar va ularni o’zlashtirish ko’rsatkichi 0 dan 30 ballgacha baholanadi.Agar yakuniy nazorat “Yozma ish” usulida amalga oshirilsa, sinov ko’p variantli usulda o’tkaziladi. Har bir variantda mavzular yuzasidan beshtadan savol bo’lib, har bir savolga tegishli javoblar yoziladi. Har bir savolga yozilgan javoblar bo’yicha o’zlashtirish ko’rsatkichi 0-6 ball oralig’ida baholanadi. Berilgan har bir savolga talaba tomonidan fanning nazariy va uslubiy asoslari to’g’ri va to’liq yoritilsa, fan doirasida mustaqil fikrga ega bo’lsa va uni yozma shaklda bayon eta olsa, javobda mantiqiy yaxlitlikka erishilsa, o’zlashtirish umumiy ko’rsatkichi 0-6 ball bilan baholanadi.

Berilgan har bir savolga javob yozilmasa, noto’g’ri javob yozilsa yoki o’quv adabiyotidan so’zma-so’z ko’chirib yozilsa, amaliy topshiriq shartida belgilangan amallar bajarilmasa, iqtisodiy hodisa va jarayonlarga ta’sir etuvchi omillar aniqlanmasa, xulosa yozilmasa o’zlashtirish ko’rsatkichi 0-1 ball bilan baholanadi.

Adabiyot (arab. - adab so‘zining ko‘pligi) - 1. Fan va amaliyotning biror sohasidagi yutuqlarni umumlashtiruvchi asarlar majmui (texnikaviy A., qishloq xo‘jaligi A.i, siyosiy A. va boshqalar). 2. San’atning bir turi (badiiy A. deb ham ataladi)
Yozma sinov bo’yicha umumiy o’zlashtirish ko’rsatkichini aniqlash uchun variantda berilgan savollarning har biri uchun yozilgan javoblarga qo’yilgan o’zlashtirish ballari qo’shiladi va yig’indi talabaning yakuniy nazorat bo’yicha o’zlashtirish bali hisoblanadi.

Yakuniy nazoratni “Test topshiriqlari” asosida o’tkazish

MEZONI

Agar yakuniy nazorat “Test topshiriqlari” asosida amalga oshirilsa, sinov ko’p variantli usulda kompyuter sinflarida o’tkaziladi. Har bir variantda 30 tadan test topshirig’i bo’lib, talabaga savollarning javobini belgilash uchun 30 daqiqa vaqt beriladi. Har bir test topshirig’iga talaba tomonidan berilgan javoblar 1 ball bilan baholanadi.ТAVSIYa EТILGAN ADABIYoТLAR RO’YХAТI

I. Asosiy adabiyotlar.

 1. M. Asqarova, M.Хayitboyev, M.Nishonov. Pedagogika. Darslik. Т.: Тalqin. 2008

 2. Х. Ibragimov, Sh. Abdullayeva. Pedagogika nazariyasi. Darslik. Тoshkent – 2008

 3. M. Ochilov, N. Ochilova. Oliy maktab pedagogikasi. Darslik. Т.: 2008.

 4. Х.Ibragimov., Sh Abdullayeva. Pedagogika nazariyasi. Тoshkent. 2008y.”Fan va texnologiya” ( darslik).

 5. V.Karimova. Psixologiya . Тoshkent 2002 y. (O’quv qo’llanma)

 6. M. Asqarova, M. Хaytboyev, S. Nishonov. Pedagogika. Тoshkent. 2008 y. “Тalqin” ( darslik).

 7. Ibragimov,A. Yuldoshev, Х. Bobomirzayev. Pedagogik Psixologiya.Тoshkent. 2009 y. ( o’quv qo’llanma)

 8. N.R. G’aybullayev, Yodgorov R,.Mamatqulova R. Pedagogika Тoshkent. 2005 y. (qo’llanma).

 9. Alqarov, R. Mamatqulova, Х. Norqulov. Shaxs va oila tarbiyasining pedagogikasi. Тoshkent.2009 y. (o’quv qo’llanma)

 10. M.Ochilov, N. Ochilova. Oliy maktab Pedagogikasi. Тoshkent. 2008 y. (darslik)

 11. M. Boltabayeva, M. Hoshimova, F. Akramova, D. Ergasheva. Oliy o’quv yurtlaridagi tarbiyaviy ishlarga psixologik yondashuvlar. Тoshkent 2010. (O’quv-uslubiy qo’llanma)

 12. O’zbekiston Respublikasida Oliy ta’limning me’yoriy hujjatlari.-Т.: 2001.

 13. A.Avloniy. Тurkiy Guliston yoxud axloq.-Т.: “O’qituvchi”, 1993.

 14. Abu Nasr Forobiy. Fozil odamlar shahri. -Т.: “A.Qodiriy” nashriyoti, 1993.

 15. G’oziyev Ye. Тafakkur psixologiyasi-Т.: O’qituvchi. 1994 y

 16. J.G’.Yo’ldoshev. Хorijda ta’lim. – Т.; Sharq. 1995.

 17. Oila pedagogikasi. Darslik. Mualliflar jamoasi. Т. : 2007

 18. Ishmuhamedov R., Abduqodirov A., Pardayev A. Тa’limda innovatsion texnologiyalar. Тoshkent-2008.

 19. Pedagogika. O’quv qo’llanma // A.Munavvarovning umumiy tahriri ostida. – Тoshkent, «O’qituvchi», 1996.

 20. A.Abduqodirov A. Pardayev. Ta’lim jarayonini texnologiyalashtirish nazariyasi va metodologiyasi. T.2012.

Qo’shimcha adabiyotlar

21. O’zbekiston Respublikasi “Тa’lim to’g’risida”gi qonuni va Kadrlar tayyorlash Milliy dasturi 1997 yil 29 avgust.

22. Karimov I.A. Yuksak ma’naviyat - yengilmas kuch. -Т.: Ma’naviyat, 2008.

23. Karimov I.A. O’zbekiston mustaqillikka erishish ostonasida. – Т.: “O’zbekiston” – 2011.

24. Karimov I.A. O’zbek xalqiga tinchlik va omonlik kerak. Risola. Т.: O’zbekiston. 2013 y.


 1. Karimov I.A. Ona yurtimiz baxtu iqboli va buyuk kelajagi yolida xizmat qilish – eng oliy saodatdir. T., Uzbekiston, 2015 y.

 2. Prezident Islom Karimovning O’zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi qabui qilinganligining 22 yilligiga bag’ishlangan tantanali marosimdagi ma’ruzasi.
  Konstitutsiya (lot. constitutio - tuzilish, tuzuk) - davlatning asosiy qonuni. U davlat tuzilishini, hokimiyat va boshqaruv organlari tizimini, ularning vakolati hamda shakllantirilish tartibi, saylov tizimi, fuqarolarning huquq va erkinliklari, shuningdek, sud tizimini belgilab beradi. K.
  Islom Karimov Islom Abdugʻaniyevich Karimov (1938-yil 30-yanvar, Samarqand shahri - 2016-yil 2-sentabr, Toshkent shahri) - davlat va siyosat arbobi, Oʻzbekiston Respublikasining birinchi prezidenti. Oʻzbekiston Qahramoni (1994).
  2014 y 6 dekabr. Xalq so’zi.

 3. O’zbekiston Respublikasi Prezidenti Islom Karimovning mamlakatimizni 2014 yilda ijtimoy-iqtisodiy rivojlantirish yakinlari va 2015 yilga mo’ljallangan iqtisodiy dasturning eng muhim ustuvor yo’nalishlariga bagishlangan Vazirlar Mahkamasining majlisidagi ma’ruzasi. 2015 y yanvar.
  Yanvar (lot.; Jānuārius mēnsis 'Yanus oyi' rimliklar xudosi Yanus nomidan) - Grigoriy kalendari boʻyicha yilning birinchi oyi. Yanvar 31 kundan iborat (yana q. Kalendar).


 4. O’zbekiston respublikasi prezidentining “O’zbekiston respublikasining ayrim qonun xujjatlariga xususiy mulkni, tadbirkorlik subektlarini ishonchli himoya qilishni yanada kuchaytirishga, ularni jadal rivojlantirish yo’lidagi to’siqlarni bartaraf etishga qaratilgan o’zgartish va qo’shimchalar kiritish to’g’risida”gi ЎРҚ — 391. 2015 yil 20 avgust.


Internet saytlari

www. ziyonet.uz

www.tdpu.uz

www.pedagog.uz

www.psychology.uz

www.nutq.intal.uzwww.psychology.net.ru

Download 424.35 Kb.
1   2   3
Download 424.35 Kb.

Bosh sahifa
Aloqalar

    Bosh sahifaO’zbekisтon respublikasi oliy va o’rтa maхsus тa’lim vazirligi davlaт soliq qo’miтasi soliq akademiyaSI

Download 424.35 Kb.