• Jism – moddaning fazoda chegaralangan kismi. Energiya
 • Atom ogirlik – element atomining uglerod birligida ifodalangan ogirligi. Molekulyar ogirlik
 • Gruppa – bitta vertikal katorga joylashgan uxshash elementlar katori Davr
 • Ekzotermik reaksiya – issiklik chikishi bilan boradigan reaksiya. Endotermik reaksiya
 • Molekula – moddaning mustaqil mavjud bula oladigan eng kichik zarrachasi Boglanish energiyasi
 • Erkin radikallar – tuyinmagan valentlikka ega bulgan zarrachalar Faza
 • Kaytar prosess – ikki qarama-karshi yunalishda boradigan prosess Geterogen sistema
 • Eritma – ikki yoki undan ortiq komponentlardan iborat gomogen sistema Katalizator
 • Molyar konsentrasiya – 1 l eritmada erigan moddaning mollar soni Normal konsentrasiya
 • Molyal konsentrasiya – 1000 gr. erituvchida erigan moddaning mol soni Titr
 • Elektrolitlar – eritmalari yoki suyuklanmalari elektr tokini utkazadigan moddalar. Kationlar
 • Anionlar – manfiy zaryadlangan ionlar Eruvchanlik
 • Indikatorlar – rangi vodorod ionlarining konsentrasiyasiga qarab uzgaradigan moddalar Oksidlanish
 • Oksidlovchi –uziga elektron kabul qilgan zarracha Kaytaruvchi
 • Ingibitorlar – metall korroziyasini sekinlashtiruvchi moddalar Oksidlash
 • Gidridlar – tarkibida biror element va vodorod bulgan birikmalar Yonish
 • Fosforesensiya – moddalarning korongida shulalanish xodisasi; Ruda
 • Metallurgiya – sanoatda tabiiy xom-ashyodan metallar ajratib olish usullari xakidagi fan Xalkogenlar
 • Xalkovodorodlar – kislorod gruppachasidagi elemetlarning vodorodli birikmalari; Polimerlanish
 • Silikatlar – silikat va polisilikat kislotalarning tuzlari; Alyumosilikatlar
 • FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR
 • O'zbekiston respublikasi oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi anorganik kimyo Ma'ruzalar matni
  Download 1.75 Mb.
  bet11/11
  Sana19.03.2017
  Hajmi1.75 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

  Oddiy modda


  – ximiyaviy elementning erkin xolda mavjud bula oladigan turi.

  Murakkab modda

  – uzaro ma'lum nisbatlarda birikkan ikki yoki bir necha elementdan tashqil topadi.

  Jism

  – moddaning fazoda chegaralangan kismi.

  Energiya

  – jism xarakatining ulchovi.

  Bertolidlar

  – uzgaruvchan tarkibli birikmalar

  Daltonidlar

  – uzgarmas tarkibli birikmalar

  Allotropiya

  – muayyan ximiyaviy element atomlarining ikki yoki bir necha xil oddiy modda xosil qilish xodisalari

  Atom ogirlik

  – element atomining uglerod birligida ifodalangan ogirligi.

  Molekulyar ogirlik

  – modda molekulasining uglerod birligida ifodalangan ogirligi

  Gramm atom

  – elementning atom ogirligiga son jixatdan teng bulib, gramm xisobida olingan miqdori.

  Gramm molekula

  – moddaning molekulyar ogirligiga son jixatdan teng qilib, gramm xisobida olingan miqdori.

  Gramm ekvivalent

  – moddaning ekvivalent ogirligiga son jixatdan teng qilib, gramm xisobida olingan miqdori.

  Gruppa

  – bitta vertikal katorga joylashgan uxshash elementlar katori

  Davr

  – xar kaysi ishqoriy metalldan galogengacha bulgan elementlar katori.

  Massa soni

  – atom yadrosi massasini uglerod birlikda takriban ifodalaydigan butun son.

  Ximiyaviy element

  – uzida muayyan xossalarni mujassamlashtirgan atomlar turi, yadrolarning zaryadlari bir xil bulgan atomlar turi

  Izobarlar

  – atom ogirliklari bir-biriga teng, lekin yadro zaryadlari boshka-boshka bulgan elementlar.

  Izotoplar

  – yadro zaryadlari bir xil, lekin atom ogirliklari bir-birlaridan fark qiladigan elementlar.

  Termoximiya

  – ximiyanig ximiyaviy reaksiyalar vaktida sodir buladigan energetikaviy xodisalarni tekshiruvchi kismi

  Ekzotermik reaksiya

  – issiklik chikishi bilan boradigan reaksiya.

  Endotermik reaksiya

  – issiklik yutilishi bilan boradigan reaksiya

  Valentlik

  – u yoki bu element atomining uz atrofida boshka necha atomni ushlab tura olish kobiliyati.

  Molekula

  – moddaning mustaqil mavjud bula oladigan eng kichik zarrachasi

  Boglanish energiyasi

  – ximiyaviy bogni uzib yuborish uchun zarur bulgan energiya miqdori.

  Ionlar

  – atom yoki molekulalarning elektron berishi yoki kabul qilib olishi natijasida xosil buladigan zarrachalar

  Erkin radikallar

  – tuyinmagan valentlikka ega bulgan zarrachalar

  Faza

  – geterogan sistemaning boshka kismlaridan chegara sirtlar bilan ajragan gomogen kismi

  Kaytar prosess

  – ikki qarama-karshi yunalishda boradigan prosess

  Geterogen sistema

  – bir-biridan sirt chegaralari bilan ajralgan moddalar sistemasi

  Eritma

  – ikki yoki undan ortiq komponentlardan iborat gomogen sistema

  Katalizator

  – reaksiya tezligini uzgartiradigan, lekin reaksiya natijasida ximiyaviy jixatdan uzgarmaydigan modda

  Prosent konsentrasiya

  – 100 gr. eritmada erigan moddaning grammlar xisobidagi miqdori

  Molyar konsentrasiya

  – 1 l eritmada erigan moddaning mollar soni

  Normal konsentrasiya

  – 1 l. eritmada erigan moddaning ekvivalentlar soni

  Molyal konsentrasiya

  – 1000 gr. erituvchida erigan moddaning mol soni

  Titr

  – eritmaning 1 millilitrida bulgan eruvchi moddaning ogirlik miqdori

  Elektrolitlar

  – eritmalari yoki suyuklanmalari elektr tokini utkazadigan moddalar.

  Kationlar

  – musbat zaryadlangan ionlar

  Anionlar

  – manfiy zaryadlangan ionlar

  Eruvchanlik

  – moddaning biror erituvchida eriy olish xususiyati

  Diffuziya

  – bir modda zarrachalarining ikki modda ichida uz-uzicha bir tekisda taksimlanishi

  Indikatorlar

  – rangi vodorod ionlarining konsentrasiyasiga qarab uzgaradigan moddalar

  Oksidlanish

  – biror atom, molekula yoki ion uziga elektron kabul qilish prosessi

  Oksidlovchi

  –uziga elektron kabul qilgan zarracha

  Kaytaruvchi

  – uzidan elektron bergan atom, molekula yoki ion

  Korroziya

  – metallarning xavo, suv, kislota, ishqor va tuzlarning eritmalari ta'sirida yemirilishi

  Ingibitorlar

  – metall korroziyasini sekinlashtiruvchi moddalar

  Oksidlash

  – metall sirtida korroziyaga chidamli oksid parda xosil qilish prosessi

  Gidridlar

  – tarkibida biror element va vodorod bulgan birikmalar

  Yonish

  – issiklik va yoruglimk chikarish bilan boradigan tez oksidlanish prosessi

  Fosforesensiya

  – moddalarning korongida shu'lalanish xodisasi;

  Ruda

  – tarkibida metallarning tabiiy birikmalari bulgan tog jinslari

  Elektroliz

  – elektr toki ta'sirida elektrolit eritmalarda yoki suyuklanmalarda boradigan oksidlanish-kaytarilish prosessi;

  Metallurgiya

  – sanoatda tabiiy xom-ashyodan metallar ajratib olish usullari xakidagi fan

  Xalkogenlar

  – O, S, Se Te elementlarning umumiy nomi;

  Xalkovodorodlar

  – kislorod gruppachasidagi elemetlarning vodorodli birikmalari;

  Polimerlanish

  – bir xil molekulalarning birikib, bir muncha yirik molekular xosil qilish prosessi;

  Silikatlar

  – silikat va polisilikat kislotalarning tuzlari;

  Alyumosilikatlar

  – tarkibida alyuminiy oksid xam buladigan silikatlar.


  FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR
  1. N.S.Axmetov. Obhaya i neorganicheskaya ximiya. M. «Vo'sshaya shkola». 1998.

  2. X.R.Raximov. Anorganik ximiya. Toshkent. «usituvchi». 1984.

  3. N.A.Parpiyev, X.R.Raximov, A.G.Muftaxov. Anorganik kimyo nazariy asoslari. Toshkent. «uzbekiston». 2000.

  4. T.M.Mirkomilov, X.X.Muxitdinov. Umumiy ximiya. Toshkent. «usituvchi». 1987.

  5. R.A.Lidin, L.YU.Alikberova, G.P.Logipova. Neorganicheskaya ximiya v voprosax. M.Ximiya. 1991.

  6. N.B.Lyubimova. Voproso' i zadachi po obhey i neorganicheskoy ximii. Uchebnoye posobiye. M. Vo'sshaya shkola. 1990.


  ALGEBRA VA ANALIZ ASOSLARI
  To`plamlar haqida dastlabki tushunchalarga ega bo`lish; to`plamlarning berilish usullarini, bo`sh to`plam, qism to`plam, to`p-lamlar birlashmasi, kesishmasi, ayirmasi, chekli, cheksiz to`plamlarni bilish; ixtiyoriy va mavjudlik kvantorlarini bilish va ularni matematik fikrlarni yozishda qollay olish; chekli o`nli, cheksiz o`nli davriy, davrsiz kasrlar, ratsional, irratsi-onal, haqiqiy sonlar haqida bilimlarga ega bo`lish; asosiy sonli to`plamlar( natural, butun, ratsional, irratsional, haqiqiy sonlar )ni bilish; sonli kesmalar, ochiq, yopiq intervallar haqida tushunchalarga ega bo`lish, haqiqiy sonlar ustida amallar bajarishni, haqiqiy sonning moduli, uning asosiy xossalarini bilish; kompleks sonning ta`rifi, mavhum birlik, kompleks sonlarning tenglii, kompleks sonlar ustida amallar bajarishni, kompleks sonning geometrik ma`nosini, kompleks sondan kvadrat ildiz chiqarishni bilish; butun ratsional ifodalarning kanonik ko`rinishini, Bezo teoremasi, ko`phadni ikki hadga bo`lishni (Gorner sxemasi), ratsional algebraik ifodalarni aynan almashtirishni bir o`zgaruvchili ratsional tenglama va tengsizliklarni yechishni, tenglama va tengsizliklarni yechishning asosiy usullarini bilish; Al Xorazmiyning “Al-jabr va Al-muqobalar hisobi haqida“gi kitobining qisqacha mazmuninin bilish, ikki o`zgaruvchili tenglamani geometrik ma`nosini bilish, tenglamalar sistemasiga oid misollarni yecha olish; matematik induktsiya haqida tushunchaga ega bo`lish, matematik induktsiya usulidan foydalanib ba`zan ayniyat va tengsizliklarni isbotlay olish; funktsiyaga oid terminlardan to`g`ri foydalana olish va tushunish, funktsiyaning aniqlanish, o`zgarish (o`sish va kamayish) sohlarini topa olish; funktsiyaning berilish usullarini bilish, funktsiyalar grafiklari haqida ma`lumotga ega bo`lish, funktsuyaning juft - toqligi, davriyligini, funk-tsiyaning eng kichik musbat davrini aniqlash, funktsiyaning nollarini topa olish, elementar funktsiyalar, ularning asosiy xossalarini bilish, o`zaro teskari funktsiyalar haqida ma`lumotlarga ega bo`lish; logarifmik va ko`rsatkichli funktsiyalarning asosiy xossalarini bilish; funktsiyalar grafiklarini sxematik tasvirlay olish; biri ikkinchisiga, Y = X ga nisbatan simmetrik ekanligini tasvirda ko`rsatish, funktsiya grafiklarini almashtira olish malakalariga ega bo`lish; modul bilan bog`liq bo`lgan funktsiyalarning grafiklarini tekislikda tasvirlay olish; murakkab bo`lmagan logarifmik, ko`rsatkichli, darajali tenglama va tengsizliklarni yechish usullarini bilish; sonnli ketma - ketliklar, ularning limeti haqida ma`lumotlarga ega bo`lish, ba`zi sodda ketma - ketliklar limetini hisoblashni, huqtaning atrofini, funktsiya limetini, bir tomonlama limetlar, cheksiz limetlar, funktsiyaning uzluksizligi, uzluksiz funktsiyaning asosiy xossalarini, elementar funktsiyalar uzluksizligini bilish; funktsiya orttirmasi, hosilasi, hosilaning geometrik va mexanik ma`nosini bilish; ba`zi funktsiyalar hosilasi, hosilalarni hisoblash, ikkinchi tartibli hosila, funktsiyaning o`sish, kamayish oraligini, funktsiya ekstre-mumlari, kesmada funktsiyaning eng katta va eng kichik qiymatlarini topish, funktsiyani to`la tekshirish, grafigini chizish, hosilaning ba`zi tatbiqlarini bilish; asosiy trigonometrik funktsiyalar va ularning asosiy hossalari, garmonik tebranish haqida tushunchaga ega bo`lish, asosiy trigono-metrik funktsiyalar yig`indisini va ayirmasini ko`paytmaga aylantirishni, bu funktsiyalar ko`paytmasini yig`indiga almashtirishni, trigonometrik tenglama va tengsizliklarni yechishni, trigonometrik funktsiyalar hosilasini bilish; boshlang`ich funktsiya va uning hosslari, boshlang`ich funktsiya-larini topish qoidalarini bilish, aniqmas integral, egri chiziqli trapetsiya yuzini hisoblash, aniq integral, Nyuton - Leybnits formulasi, aniq integral yordamida geometrik figuralar yuzini, hajmini hisoblashni bilish; birlashmalar, o`rinlashtirish, o`rin almashtirish va grupplashlar sonini hisoblashni, Nyuton formulasiga oid misollarni yechish, kombinatorik masalalarini yechishni bilish; tasodifiy, muqarrar va ro`y berishi mumkin bo`lmagan hodisalarni, ho disalar birlashmasi va kesishmasini topa olish, hodisalarni ehtimolliklarini hisoblashni bilish, chastota, polegon, gistogramma tushunchalarini bilish va ularga oid masalalarni yecha olish.
  GEOMETRIYA  www.UzReferat.ucoz.net
  Download 1.75 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
  Download 1.75 Mb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  O'zbekiston respublikasi oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi anorganik kimyo Ma'ruzalar matni

  Download 1.75 Mb.