• Foydalanilgan adabiyotlar 1.
 • Kirish
 • BOB. II. ASBOB USKUNALAR, MASHINA, MEXANIZM, STANOKLAR VA MOSLAMALAR HAMDA ULARNI ISHLATILISHI
 • BOB. III. MAHSULOTLARNI ISHLAB CHIQARISH TEXNOLOGIYASI
 • BOB IV. XALQ HUNARMANDCHILIGI
 • Dastgohlarda amaliy bajariladigan ishlarga ko`rsatmalar
 • I-ilova
 • Foydalanilgan adabiyotlar
 • Nashr.lits. АI№149, 14.08.09. Bosishga ruxsat etildi 25.07.2012. Bichimi 60x84 1 / 16 . «Timez Uz» garniturasi. Ofset bosma usulida bosildi.
 • O’zbekiston xalq ta’limi vazirligi m. Z. Murtozayev, A. A. Kushakov
  Download 0.83 Mb.
  bet13/13
  Sana25.03.2017
  Hajmi0.83 Mb.
  1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13  3-texnalogik xarita

  Uch ko`zli vorodok
  T/r

  Ish ketma-ketligi

  Operasiya eskizi

  Asboblar

  Jihozlar, moslamalar

  Ish

  O‘lchov va rejalash

  1


  Stanokda yo`nilgan zagatovkaning 1 va 2 tomonlarini o`zaro parallel qilib o`lchamga keltirib egovlash


  yirik va mayda tishli yassi egovlar


  lineyka, shtangensirkul


  stol, tiski yoki rejalash plitasi


  2


  Ko`zlarning o`rnini rejalash
  bolg`a

  lineyka, chizg`ich, shtangensirkul chekich

  parmalsh stanogi, mashina tiski

  3


  Ko`zlarning parmalab teshish  9;10;11; parma


  4

  Ko`zlarni egovlab talab etilgan o`lchamdagi kvadrat shakliga keltirish
  kvadrat egovlar

  shtangensirkul

  tiski, mufel pechi, yoki temirchilik o`chog`i


  5


  Ko`zlar joylashgan qismini toblash  4-texnalogik xarita

  Tokorlik stanoglarida shpilka yasash


  T/r

  O`rnatish va o`tishlar mazmuni

  O`tishlar sxemasi


  Moslamalar  Qirquvchi asbob

  O`lchov asbobi

  1.

  Zagatovka patronga o`rnatilsin va mahkamlansin  tokorlik stanogi

  tores yo`nuvchi va faska yo`nuvchi keskichlar

  shtangensirkul


  2.

  10mm tores yo`nalsin

  3.

  1X450

  faska yo`nilsin  4.

  Zagatovka 70mm uzunlikda tornovka qilingan  tokorlik stanogi

  tores yo`nuvchi va o`tuvchi keskichlar
  5.

  Zagatovkaning 2- uchiga ham faska va tores qilinsin

  6.

  Uzun rejalash

  7.

  Zagatovka patronga o`rnatilsin va mahkamlansin  tokorlik stanogi

  plashka tutkich №10
  8.

  10 m plashka bilan uzunlikda rezba kesilsin

  9.

  Zagatovka patronga o`rnatilsin va mahkamlansin  tokorlik stanogi

  plashka tutkich
  10.

  10 m plashka tutqich bilan uzunlikda rezba kesilsin


  5-texnalogik xarita

  Tokorlik stanoglarida shtir yasash

  T/r

  O`rnatish va o`tishlar mazmuni

  O`tishlar sxemasi


  Moslamalar  Qirquvchi asbob

  O`lchov asbobi

  1.

  1, 2, 4, mm tores yo`nilsin  tokorlik stanogi 44 kulachokli patron

  tores yo`nuvchi va o`tuvchi keskichlar

  lineyka

  2.

  Zagatovka o`rnatilsin va mahkamlansin

  3.

  20mm li silindrdan 68mm uzunlikda yo`nilsin

  shtangensirkul

  4.

  12mm li silindrdan 47mm uzunlikda yo`nilsin  42 kulachokli patron

  tores va faska yo`nuvchi keskich

  shtangensirkul

  5.

  2X450 faska yo`nilsin
  6.

  Uzunligi 15mm li eni 3mm li ariqcha yo`nilsin  44 kulachokli patron

  o`tuvchi keskich plashka
  7.

  12-nomerli plashka bilan 45mm rezba qirqilsin

  8.

  Zagatovka 61mm uzunlikdan so`ng qirqib tushurilsin

  6-texnalogik xarita

  Tokorlik stanoglarida parchin mix yasash


  T/r

  O`rnatish va o`tishlar mazmuni

  O`tishlar sxemasi


  Moslamalar  Qirquvchi asbob

  1.

  Tores tozalab yo`nilsin  uch kulachokli o`zi markazlovchi patro

  qayirma o`tuvchi keskich, shtangensirkul

  2.

  Silindrik sirt yo`nish  uch kulachokli o`zi markazlovchi patro

  tores yo`nuvchi keskich

  3.

  Tores tozalab yo`nilsin  -

  qayirma o`tuvchi keskich

  4.

  Konussimon qilib yo`nilsin  -

  tores yo`nuvchi keskich

  Foydalanilgan adabiyotlar

  1. I.A. Karimov. Barkamol avlod orzusi. – T.: «Sharq» nashriyot–matbaa konserni, 1999.

  2. I.A. Karimov. O‘zbekiston XXI asrga intilmoqda. –T.: O‘zbekiston, 1999.

  3. I.A. Karimov “Jahon moliyaviy iqtisodiy inqirozi, O‘zbekiston sharoitida uni bartaraf etish yo‘llari va choralari”. – T.: 2009 y.

  4. I.A.Karimovning Vazirlar mahkamasining 2009 yilning asosiy yakunlari va 2010 yilda O‘zbekistonning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishining eng ustivor yo‘nalishlariga bag‘ishlangan yig‘ilishda qilingan ma‘ruzasi.

  5. I.A.Karimov “Yuksak ma‘naviyat engilmas kuch”. – Toshkent: “Ma‘naviyat”, 2005 yil.

  6. Umumiy o‘rta ta‘lim davlat ta‘lim standarti va o‘quv dasturi. Mahsus son. – T.: “Sharq” nashriyoti, 1999 yil.

  7. Uzviylashtirilgan davlat ta‘lim standarti va o‘quv dasturi. – T.: 2010 yil.

  8. J. Ramizov. “O‘quv ustaxonalarida amaliy mashg‘ulot”. – Toshkent: “O‘qituvchi”, 1987.

  9. J. Ramizov. “5-7 sinflarda texnik mehnat ta‘limi”. – Toshkent: “O‘qituvchi”, 1986.

  10. J.Ramizov. «O‘quv ustaxonasidan amaliy mashg‘ulotlar». T.: «O‘qituvchi», 1989.

  11. A.N. Varab‘yov, S.A. Limanskiy, I.G‘. Karimov. “Mehnat ta‘limi” (o‘quv darslik 5-sinflar uchun). – Toshkent: “O‘qituvchi”, 1991.

  12. A.N. Varab‘yov, S.A. Limanskiy, I.G‘. Karimov. “Mehnat ta‘limi” (o‘quv darslik 6-sinflar uchun). – Toshkent: “O‘qituvchi”, 1992.

  13. A.N. Varab‘yov, S.A. Limanskiy, I.G‘. Karimov. “Mehnat ta‘limi” (o‘quv darslik 7-sinflar uchun). – Toshkent: “O‘qituvchi”, 1993.

  14. S.S. Bulatov. “O‘zbek xalq amaliy bezak san‘ati”. O‘quv qo‘llanma. – T.: “Mehnat”, 1991.

  15. S.Mahkamov. “O‘quv ustaxonalarida o‘tkaziladigan amaliy mashg‘ulotlar” (pedagogika institutlari, industrial padagogoka fakulteti studentlari uchun o‘quv qo‘llanma)-qayta ishlangan va to‘ldirilgan nashr – T.: “O‘qituvchi”, 1991.

  16. N.M. Zoxidov, “Yog‘ochsozlik va metal bilan ishlash” (o‘quv qo‘llamna). – T.: “Voris”, 2007 yil.

  17. S.Mahkamov. «Slesarlik ishini o‘rgatish». – T.: «O‘qituvchi», 1992.

  18. N.I.Malenko. «Slesarlikdan Amaliy mashg‘ulotlar». – T.: 1992.

  19. M.P.Muravyov, Molodsov N.P. “Praktikum v uchebnix mostereskix” obrabotka metallov. Moskva: «Prosvesheniya», 1989.

  20. D.A. Txorjevkiy. “Mehnat ta‘limi metodikasi” – Toshkent: 1987 y.

  21. E.I.Krupiskiy. «Slesarlik ishi». – T.: «O‘qituvchi», 1979.

  22. O‘zbek Milliy ensiklopediyasi.
  Ensiklopediya (yunon. ἐγκύκλιος παιδεία - barcha bilimlar doirasida taʼlim olish) yoki qomus ilmiy yoki ilmiy-ommabop nashrdir. Oʻzida barcha (universal ensiklopediya) yoki baʼzi (soha ensiklopediyasi) sohalar boʻyicha nazariy hamda amaliy bilimlarni saqlaydi.
  Barcha tomlar jamlanmasi (1-14 tomlar). Toshkent.

  23. Uy-ro‘zg‘or ensiklopediyasi. Toshkent. Amaliy mashg`ulot, 1-ilova amaliyot, 2 -ilova texnologik xaritalar.

  MUNDARIJA.
  Kirish………………………………………………………………………...

  3

  BOB I. MATERIALSHUNOSLIK

  1.1. Qora metall qotishmalari.Po’lat va cho’yanlarni ishlab chiqarilishi……..

  4

  1.2. Kontstruksion va asbobsozlik po’latlarining turlari hamda markalari…...

  6

  1.3. Rangli metallarning qotishmalari…………………………………………

  9

  1.4. Alyuminiy qotishmalar…………………………………………………...

  17

  1.5.Mis qotishmalari………………….……………………………………….

  19

  1.6. Magniy va titan qotishmalari……………………………..………….

  20

  BOB. II. ASBOB USKUNALAR, MASHINA, MEXANIZM, STANOKLAR VA MOSLAMALAR HAMDA ULARNI ISHLATILISHI

  2.1. Metallarga ishlov berishda ishlatiladigan o’lchash, rejalash va qayd etish asboblari xaqida……………………………………………………………….

  23

  2.2 Rejalashda ishlatiladigan murakkab unevirsal asbob uskunalar tuzilishi va ishlatilishi…………………………………………………………………..

  25

  2.3. Payvandalashda ishlatiladigan asbob va moslamalar texnologiyasi…......

  27

  2.4. Nadfil va shaberlarni tuzilishi…………………………………………....

  28

  2.5. Chilangarlik va tokarlik ishlarida qo’llaniladigan moslamalar…………...

  30

  2.6. Stanoklarning xarakat uzatish va o’zgartirish mexanizmlari……………..

  39

  2.7. Tokarlik vint qirqish stanogining vazifasi, qo’llanilishi, umumiy tuzilishi

  43

  2.8. Tokarlik vint qirqish stanogilarini asosiy qismlari va kinematik sxemasi..

  45

  2.9.Tokarlik stanoklarida ishlatiladigan keskichlarning turlari……………….

  48

  2.10.Parmalash stanoklarini turlari, umumiy tuzilishi va ishlatilishi…………

  49

  BOB. III. MAHSULOTLARNI ISHLAB CHIQARISH TEXNOLOGIYASI

  3.1. Metallarga termik va mexanik ishlov berish texnologiyasi………............

  51

  3.2. Buyumlarni tayyorlashda zagotovkani rejalash ishlari……………….…..

  55

  3.3. Yasaladigan buyumlarning chizmalarini o’qish va tuzish………….........

  56

  3.4. Payvandlash ishlari texnologiyasi………………………………………..

  60

  3.5. Metallarga shaberlash va ishqalash orqali ishlov berish…………………

  62

  3.6. Tokarlik vint qirqish stanogida ishlash…………………………………..

  66

  3.7. Stanokda parmalash ishlari……………………………………………….

  70

  BOB IV. XALQ HUNARMANDCHILIGI

  4.1. Xalq xunarmandchiligini badiiy xunarmandchilikka aylanish tarixi…….

  72

  4.2. Pichoqchilik xunarmandchilik sa’nati tarixi……………………………...

  75

  4.3. Xunarmandchilikda tayyorlanadigan pichoq turlari……………………...

  76

  4.4. Pichoqning tuzilishi va uning bezagi……………………………………..

  79

  4.5. Pichoqchilik xunarmandchiligida ishlatiladigan materiallar…………….

  79

  4.6. Pichoqchilikda ishlatiladigan asboblar…………………………………..

  80

  4.7. Pichoq yasash texnologiyasi……………………………………………..

  82

  4.8. O’zbekistonda pichoqchilik maktablari, qorasuv va chust pichoqsozlik maktablari……………………………………………………………………...

  83


  4.9. Xiva, shaxrixon, quqon pichloqchilik maktablari………………………..

  85

  4.10. Hunarmandchilik temirchiligida ishlatiladigan asboblar va tayyorlanadigan mahsulotlar…………………………………………………..

  86


  4.11. Krujok uchun tosh o’ymakorligi va suyak o`ymakorligi………………..

  86

  Dastgohlarda amaliy bajariladigan ishlarga ko`rsatmalar……………….

  102

  Amaliy mashg‘ulotlar………………………………………………………..

  103

  I-ilova…………………………………………………………………………

  108

  II-ilova…………………………………………………………………….,,…

  111

  Foydalanilgan adabiyotlar…………………………………………………..

  118


  M.Z.MURTAZAYEV, A.A.KUSHAKOV

  TEXNOLOGIYA VA DIZAYN

  METALLARGA ISHLOV BERISH TEXNALOGIYASI
  VI SINF
  Toshkent – «Fan va texnologiya» – 2012

  Muharrir: M.Hayitova

  Tex. muharrir: A.Moydinov

  Musahhih: F.Ismoilova

  Kompyuter

  sahifalovchi: N.Rahmatullayeva  Musavvir: H.G‘ulomov
  Nashr.lits. АI№149, 14.08.09. Bosishga ruxsat etildi 25.07.2012.

  Bichimi 60x84 1/16. «Timez Uz» garniturasi. Ofset bosma usulida bosildi.

  Shartli bosma tabog‘i 22,5. Nashriyot bosma tabog‘i 22,0.

  Tiraji 350. Buyurtma № 18.

  Download 0.83 Mb.
  1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13
  Download 0.83 Mb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  O’zbekiston xalq ta’limi vazirligi m. Z. Murtozayev, A. A. Kushakov

  Download 0.83 Mb.