• Kirish
 • BOB. II. ASBOB-USKUNALAR, MASHINA MЕXANIZM, MOSLAMALAR VA ULARNI ISHLATISH
 • BOB. III. MAXSULOTLAR ISHLAB CHIQARISH TEXNOLOGIYASI
 • Amaliy mashg‘ulotlar
 • II-ilova
 • M.Z.MURTAZAYEV S E R V I S MEHNAT TA’LIMINI GAZLAMALARGA ISHLOV BERISH TEXNOLOGIYASI VI SINF
 • Nashr.lits. АI№149, 14.08.09. Bosishga ruxsat etildi 25.07.2012. Bichimi 60x84 1 / 16 . «Timez Uz» garniturasi. Ofset bosma usulida bosildi.
 • O’zbekiston xalq ta’limi vazirligi m. Z. Murtozayev., G. M. Axmedova servi s mehnat ta’limi gazlamalarga ishlov berish texnologiyasi
  Download 0.78 Mb.
  bet15/15
  Sana04.04.2017
  Hajmi0.78 Mb.
  1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15


  FОYDАLАNILGАN АDАBIYOTLАR:

  1. I.A. Karimov. Barkamol avlod orzusi. – T.: «Sharq» nashriyot–matbaa konserni, 1999.

  2. I.A. Karimov. O‘zbekiston XXI asrga intilmoqda. –T.: O‘zbekiston, 1999.

  3. I.A. Karimov “Jahon moliyaviy iqtisodiy inqirozi, O‘zbekiston sharoitida uni bartaraf etish yo‘llari va choralari”. – T.: 2009 y.

  4. I.A.Karimovning Vazirlar mahkamasining 2009 yilning asosiy yakunlari va 2010 yilda O‘zbekistonning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishining eng ustivor yo‘nalishlariga bag’ishlangan yig‘ilishda qilingan ma’ruzasi.

  5. I.A.Karimov “Yuksak ma’naviyat yengilmas kuch”. – Toshkent: “Ma’naviyat”, 2005 yil.

  6. Umumiy o‘rta ta‘lim davlat ta‘lim standarti va o‘quv dasturi. Maxsus son. – T.: “Sharq” nashriyoti, 1999 yil.

  7. O‘zbekiston Respublikasi Xalq ta’limi vazirligi, Respublika ta’lim markazi. “Uzviylashtirilgan davlat ta’lim standarti va o‘quv dasturi” (Mehnat ta’limi, tasviriy san’at, chizmachilik, musiqa madaniyati va jismoniy tarbiya (1-9 sinflar)). – Toshkent: 2010 y.

  8.T.M. Poshshaxo‘jayeva, SH.A. Abduraxmonova. “Xizmat ko‘rsatish mehnati”. 5-sinf o‘quvchilari uchun o‘quv qo‘llanma. – Toshkent: “O‘qituvchi”, 1992 y.

  9. T.M. Poshshaxo‘jayeva, SH.A. Abduraxmonova. “Xizmat ko‘rsatish mehnati”. 6-sinf o‘quvchilari uchun o‘quv qo‘llanma. – Toshkent: “O‘qituvchi”, 1993 y.

  10. T.M. Poshshaxo‘jayeva, SH.A. Abduraxmonova. “Xizmat ko‘rsatish mehnati”. 7-sinf o‘quvchilari uchun o‘quv qo‘llanma. – Toshkent: “O‘qituvchi”, 1994 y.

  11. M.SH. Jabborova. “Tikuvchilik texnologiyasi”. – Toshkent: “O‘zbekiston”, 1994 y.

  12. A.T. Truxanova. “Tikuvchilik texnologiyasi asoslari”. – Toshkent: “O‘qituvchi”, 1996 y.

  13. S.S. Bulatov. “O‘zbek xalq amaliy bezak san‘ati”. O‘quv qo‘llanma. – T.: “Mehnat”, 1991.

  14. Q.T. Olimov. “Tikuvchilik korxonalari jihozlari”. O‘quv qo‘llanma.- Toshkent: DITAF. 2001y.

  15.”Tikuvchi chevar ishlab chiqarish ta’limidan texnalogiya yo`l – yo`riq kartalari to`plami. Akademik litsey va kasb – hunar kollejlari uchun o`quv qo`llanma – Toshkent: “Talqin”, 2003 y.

  16. T.A. Ochilov va boshqalar “Gazlamashunoslik” Yengil sanoat kollejlari o`quvchilari uchun darslik – Toshkent: “Abdulla Qodiriy nomidagi xalq merosi”, 2003 y.

  17. M. V. Maksimova. “To`qishni o`rganamiz” Ommabop – Toshkent: “Mehnat” 1988 y. Ruschadan tarjima.

  18. O‘zbek Milliy ensiklopediyasi. Barcha tomlar jamlanmasi (1-14 tomlar). Toshkent.

  19. Uy-ro‘zg‘or ensiklopediyasi. Toshkent.

  MUNDARIJA
  Kirish………………………………………………………………………...

  3

  BOB I. MATERIALSHUNOSLIK

  1.1. Jun tolali gazlamalar va ularning olinishi……………………………….

  4

  1.2. Ipak tolali gazlamalarning olinishi………………………………………

  5

  1.3. Jun va ipak tolalarini xossalari...................................................................

  9

  1.4. Jun va ipak толали gazlamalarning mеxanik va fizik xususiyatlari……...

  10

  1.5. Amaliy mashg`ulot jun va ipak gazlamalarning xossa va xususiyatlarini aniqlash……………………………………………………….……………..

  15


  BOB. II. ASBOB-USKUNALAR, MASHINA MЕXANIZM, MOSLAMALAR VA ULARNI ISHLATISH

  2.1. Ilgaklar, xalqalar, tugmalar haqida………………………………………

  22

  2.2.Dazmollash stollari va xavo bug` manеkеnlari haqida……………………

  25

  2.3. Namlab isitish prеsslari...............................................................................

  28

  2.4. Dazmollash prеsslarining turlari................................................................

  30

  2.5. Namlab istishda roiya qilinadigan tеxnik shartlar……………………….

  35

  2.6. Oyoq yuritmali tikuv mashinalarining vazifalari.......................................

  37

  2.7. Oyoq yuritmali tikuv mashinalarining ishlash printsipi (amaliy ish)……

  38

  2.8. To`quv dastgoxlarining tuzilishi................................................................

  41

  BOB. III. MAXSULOTLAR ISHLAB CHIQARISH TEXNOLOGIYASI

  3.1. Maktab yoshidagi bolalar kiyimlarini modaellashtirish………………….

  44

  3.2. Maktab yoshidagi bolalarning beldan kiyiladigan kiyimlarini modellashtirish...................................................................................................

  51


  3.3. Nimchalarni modellashtirish, o’lchov olish va gazlama tanlash................

  54

  3.4. Vitochka chuqurligini hisoblash va chizig’ini aniqlash.............................

  62

  3.5. Gazlamani tanlash va ketadigan miqdorini aniqlash..................................

  64

  3.6.Turli xil mahsulot buyumlarini to`qish……………………………………

  66

  3.7. Xalqalarni biriktirish va detallarini joylashtirib to`qish………………….

  68

  3.8. O`g`il bolalar jimferi...................................................................................

  71

  3.9. Qizlar jimferi..............................................................................................

  72

  3.10. Zardo’zlik san’atining tarixi va uning rivojlanishi...................................

  73

  3.11. Zardo’zdikda ishlatiladigan materiallar va asbob uskunalar....................

  78

  3.12. Zado’zlikda ishlatiladigan naqshlar..........................................................

  79

  3.13. Zardo’zlikda zar tikish usullari.................................................................

  83

  3.14. Zardo’zlik buyumlarini tayyorlash texnologiyasi...................................

  87

  3.15. Dekorativ matolardan milliy uy ro’zg`or (choyshab va dasturxon) buyumlarini tayyorlash texnologiyasi…………………………………………

  88


  3.16. So’zana tayyorlash texnalogiyasi............................................................

  90

  3.17. Milliy kiyimlardan choponni bichish va tikish.........................................

  90

  3.18. Lozimni modellashtirish...........................................................................

  92

  3.19. Kiyimlarni to`qish.....................................................................................

  94

  3.20. Maktabgacha yoshdagi bolalar kiyimlarinini to`qish……………………

  97

  3.21. Bosh kiyimlarni to`qish texnalogiyalari...................................................

  101

  3.22. Jun matolardan nimcha to`qish.................................................................

  104

  3.23. Gilamchilik texnalogiyasi.........................................................................

  105

  3.24. To’gaarak ishlari uchun tavsiya qilingan kigizchilik................................

  110

  Amaliy mashg‘ulotlar………………………………………………………..

  113

  I-ilova…………………………………………………………………………

  133

  II-ilova……………………………………………………………………...…

  135

  Foydalanilgan adabiyotlar…………………………………………………..

  139


  M.Z.MURTAZAYEV

  S E R V I S

  MEHNAT TA’LIMINI GAZLAMALARGA ISHLOV BERISH TEXNOLOGIYASI

  VI SINF

  Toshkent – «Fan va texnologiya» – 2012

  Muharrir: M.Hayitova

  Tex. muharrir: A.Moydinov

  Musahhih: F.Ismoilova

  Kompyuter

  sahifalovchi: N.Rahmatullayeva  Musavvir: H.G‘ulomov

  Nashr.lits. АI№149, 14.08.09. Bosishga ruxsat etildi 25.07.2012.

  Bichimi 60x84 1/16. «Timez Uz» garniturasi. Ofset bosma usulida bosildi.

  Shartli bosma tabog‘i 22,5. Nashriyot bosma tabog‘i 22,0.

  Tiraji 350. Buyurtma № 18.  Download 0.78 Mb.
  1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15
  Download 0.78 Mb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  O’zbekiston xalq ta’limi vazirligi m. Z. Murtozayev., G. M. Axmedova servi s mehnat ta’limi gazlamalarga ishlov berish texnologiyasi

  Download 0.78 Mb.