• 8.PROGRAMIN UYGULANMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR
 • 9.PROGRAMIN SÜRESİ: a) Haftalık Süre : Haftada 3 Saat b) Toplam Süre : 36 Hafta x 3 Saat = 108 Saat 10.PROGRAMIN İÇERİĞİNİN TOPLAM KURS SÜRESİNE GÖRE HAFTALIK DAGILIMI
 • 2.HAFTA: b) İyonik redoks tepkimeleri denkleştirme c) İndirgen-yükseltgen arasındaki elektron alış –verişi 3.HAFTA
 • 6.HAFTA: b) Metallerin aktiflik sırası c) İki ayrı yarı hücre arasındaki istemli redoks tepkimesi, standart indirgenme potansiyelleri 7.HAFTA
 • 11.HAFTA: Korozyondan koruma süreci metallerin aktiflik sırası 12.2 ÜNİTE :KARBON KİMYASINA GİRİŞ
 • 15.HAFTA: 12.2.6. Organik bileşikleri fonksiyonel gruplarına göre sınıflandırma 12.2.7. Organik bileşiklerde farklı tipte izomerleri 12.3.ÜNİTE :ORGANİK BİLEŞİKLER
 • 19.HAFTA: 12.3.7. Eterleri sınıflandırarak ad ve formüllerini eşleştirme. a) Asimetrik-simetrik eter ayrımı b)Etil alkolden dietileter üretimi 20.HAFTA
 • 25.HAFTA: c) Polisakkarit olarak nişasta ve selüloz 12.4.ÜNİTE :HAYATIMIZDA KİMYA
 • 28.HAFTA: E :KARBON KİMYASINA GİRİŞ
 • 30.HAFTA: 12.3.ÜNİTE :ORGANİK BİLEŞİKLER
 • 35.HAFTA: 12.4.ÜNİTE :HAYATIMIZDA KİMYA
 • 11.ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME İLE İLGİLİ ESASLAR
 • 12-PROGRAMIN UYGULANMASINDA KULLANILACAK ÖĞRETİM ARAÇ VE GEREÇLERİ
 • Özel öĞretim kimya biLİm grubu programi kurumun adi : kurumun adresi
  Download 53.53 Kb.
  Sana29.03.2020
  Hajmi53.53 Kb.

  ÖZEL ÖĞRETİM KİMYA BİLİM GRUBU PROGRAMI
  1. KURUMUN ADI :
  2.KURUMUN ADRESİ :
  3- KURUCU ADI VE SOYADI :
  4-PROGRAMIN ADI : KİMYA IV
  5-PROGRAMIN DAYANAĞI :

  1. T.C. MEB 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu,


  2. MEB Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği,
  3. Özel Öğretim Kursları Çerçeve Programı
  4. MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 14.8.2015 Tarih ve 73 Sayılı Kararının hükümlerine dayanak alınarak hazırlanmıştır.

  6-PROGRAMIN SEVİYESİ :Lise ve dengi okul 12.sınıf öğrencilerinin seviyesine

  uygun olarak hazırlanmıştır.

  (Kimya IV Seviyesine göre)

  7-PROGRAMIN AMAÇLARI :

  1. İstemli/istemsiz redoks tepkimeleriyle elektrik enerjisini ilişkilendirir.

  2. Elektrot ve elektrokimyasal hücre kavramlarını ayırt eder.

  3. Standart elektrot potansiyellerini kullanarak redoks tepkimelerinin istemliliğini irdeler.

  4. Galvanik pillerin voltajını ve kullanım ömrünü örnekler üzerinden irdeler.

  5. Lityum iyon pillerinin çalışma ilkelerini açıklar.

  6. Kurşunlu akümülatörde elektrik enerjisi üretimini ve akü dolum sürecini ilişkilendirir.

  7. Elektroliz olayını elektrik akımı-zaman-değişime uğrayan madde kütlesi açısından irdeler.

  8. Kimyasal maddelerin elektroliz yöntemiyle elde ediliş sürecini açıklar.

  9. Korozyon ve korozyon önleme yöntemlerinin elektrokimyasal temellerini keşfeder.

  10. Anorganik ve organik bileşikleri ayırt eder.

  11. Karbon allotroplarının özelliklerini yapılarıyla ilişkilendirir.

  12. Kovalent bağlı türlerin Lewis formüllerini yazar.

  13. Tek, çift ve üçlü bağların oluşumunu hibrit ve atom orbitallerini kullanarak yorumlar.

  14. Moleküllerin geometrilerini merkez atomu orbitallerinin hibritleşmesi esasına göre

  arasında ilişki kurulur

  15. Organik bileşikleri fonksiyonel gruplarına göre sınıflandırır.

  16. Organik bileşiklerde farklı tipte izomerleri ayırt eder.

  17. Farklı hidrokarbon tiplerini ayırt eder.

  18. Basit alkanların ad ve formüllerini eşleştirir; özellikleriyle kullanım alanlarını trans-

  izomerliği ve geometrik izomerlikler ise ilgili konular içinde işlenir

  19. Basit alkenlerin üretimlerini açıklar; ad ve formüllerini eşleştirir; özellikleriyle

  kullanım alanlarını ilişkilendirir.

  20. Basit alkinlerin üretimlerini açıklar; ad ve formüllerini eşleştirir; özellikleriyle

  kullanım alanlarını ilişkilendirir.

  21. Basit aromatik bileşiklerin ad ve formüllerini eşleştirir; özellikleriyle kullanım

  kullanım alanlarını ilişkilendirir.

  22. Alkolleri sınıflandırarak ad ve formüllerini eşleştirir; özellikleriyle kullanım alanlarını

  ilişkilendirir.

  23. Eterleri sınıflandırarak ad ve formüllerini eşleştirir; özellikleriyle kullanım alanlarını

  ilişkilendirir.

  24. Aminleri sınıflandırarak ad ve formüllerini eşleştirir; özelliklerini yapılarıyla

  ilişkilendirir.

  25. Karbonil bileşiklerini sınıflandırarak ad ve formüllerini eşleştirir; özellikleriyle

  kullanım alanlarını ilişkilendirir.

  26. Karboksilik asitleri sınıflandırarak ad ve formüllerini eşleştirir; özellikleriyle

  kullanım alanlarını ilişkilendirir.

  27. Karboksilik asit türevlerini sınıflandırarak ad ve formüllerini eşleştirir; özellikleriyle

  kullanım alanlarını ilişkilendirir.

  28. Çok fonksiyonlu bileşiklere örnekler verir.

  29. Aminoasitlerin yapısını ve özelliklerini işlevleriyle ilişkilendirir.

  30. Karbohidratların genel özelliklerini örnekleriyle açıklar.

  31. Petrol ürünlerinin özelliklerini ve kullanım alanlarını elde ediliş süreçleriyle açıklar.

  32. Ham bitkisel yağların yemeklik yağ hâline geliş sürecini yağın özellikleriyle

  ilişkilendirir.

  33. Bitkisel ve hayvansal sıvı yağlardan margarin üretim sürecini irdeler; yağ tüketiminde

  kalitesinin değişimi işlenir.

  34. Yaygın yüzey aktif maddelerin özelliklerini yapılarıyla ilişkilendirir.

  35. Endüstriyel açıdan en önemli polimerlerin adlarını ham maddeleriyle ilişkilendirir;

  polimerik malzemelerin kullanım alanları ile özelliklerini karşılaştırır.

  36. Biyolojik dokularda yapı taşı olan ve canlı organizmalar için besin görevi üstlenen

  başlıca maddelerin yapılarıyla işlevlerini ilişkilendirir.

  37. Polisakkaritlerin (nişasta ve selüloz) yapıları ile hidroliz tepkimelerini ilişkilendirir.

  8.PROGRAMIN UYGULANMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR:
  1- Bu kurs 12. sınıf statüsündeki öğrencilerin bilgi ve becerilerinin artırılması, kursta öğrendikleri bilgilerle kursiyerin hayata hazırlanması, kendisine ve topluma faydalı bir birey haline getirilmesi amacına yönelik olarak hazırlanmıştır.

  2- Bu Programın uygulanmasında her aşamada yukarıda belirtilen amaçlar göz önünde bulundurulacak, öğretmen, öğretim ve değerlendirmelerini bu amaçlar ışığında yapacaktır.

  3- Teorik olarak verilen bilgiler uygulamada pratik sonuçların öğretilmesi ve gösterilmesi ile pekiştirilecektir.

  4- Konular öğretilirken peşin hükme ve ezberciliğe değil konular arası ilişkileri ve konunun özelliklerini kendisinin bulmasına, teorik bilgiyle pratik uygulamaların birleştirilmesine yardım edilecektir.

  5- Kursiyerlerin kimya dilini doğru geliştirmelerini ve kullanmalarını sağlamak, iletişim becerisi sayesinde soyut kimya dili ve sembolleri arasında köprü kurma uygulaması amaçlanmıştır.

  6- Bu programın uygulanması ile kursiyerlerin modelleme becerisi, akıl yürütme becerisi kazanması sağlanacaktır.  9.PROGRAMIN SÜRESİ:
  a) Haftalık Süre : Haftada 3 Saat

  b) Toplam Süre : 36 Hafta x 3 Saat = 108 Saat


  10.PROGRAMIN İÇERİĞİNİN TOPLAM KURS SÜRESİNE GÖRE HAFTALIK DAGILIMI:
  1.HAFTA:
  12.1.ÜNİTE: KİMYA VE ELEKTRİK

  12.1.1. İstemli/istemsiz redoks tepkimeleriyle elektrik enerjisi

  a) Kendiliğinden yürüyen redoks tepkimeleri denkleştirilerek yaygın yükseltgenler ve

  indirgenler  2.HAFTA:
  b) İyonik redoks tepkimeleri denkleştirme

  c) İndirgen-yükseltgen arasındaki elektron alış –verişi  3.HAFTA:
  ç) Elektrik enerjisi ile redoks tepkimesinin istemlilik/istemsizlik durumu
  4.HAFTA:
  12.1.2. Elektrot ve elektrokimyasal hücre kavramları

  a) Yaygın pil ve elektroliz tepkimelerine örnekler verilerek, elektrot, yarı-hücre ve hücre

  kavramları

  5.HAFTA:
  12.1.3. Standart elektrot potansiyellerini kullanarak redoks tepkimelerinin istemliliği

  a) Standart yarı hücre indirgenme potansiyelleri, standart hidrojen yarı hücresi esasına

  göre açıklanır.
  6.HAFTA:
  b) Metallerin aktiflik sırası

  c) İki ayrı yarı hücre arasındaki istemli redoks tepkimesi, standart indirgenme

  potansiyelleri

  7.HAFTA:
  ç) Katot ve anot kavramları
  8.HAFTA:
  12.1.4. Galvanik pillerin voltajını ve kullanım ömrü

  a) Nerst eşitliğine dayalı olarak uygulamalar  9.HAFTA:
  b) Tuz köprüsünün önemi

  12.1.5. Lityum iyon pillerinin çalışma ilkeleri

  12.1.6. Kurşunlu akümülatörde elektrik enerjisi üretimini ve akü dolum süreci

  10.HAFTA:
  12.1.7. Elektroliz olayını elektrik akımı-zaman-değişime uğrayan madde kütlesi

  12.1.8. Kimyasal maddelerin elektroliz yöntemiyle elde ediliş süreci  1. Elektrolitik bakır, sudan hidrojen ve NaOH üretim süreçleri

  12.1.9. Korozyon ve korozyon önleme yöntemlerinin elektrokimyasal temelleri


  11.HAFTA:

  1. Korozyondan koruma süreci metallerin aktiflik sırası

  12.2 ÜNİTE :KARBON KİMYASINA GİRİŞ

  12.2.1. Anorganik ve organik bileşikler


  12.HAFTA:

  1. Organik bileşik kavramının kökeni ve tarihsel gelişimi

  12.2.2. Karbon allotroplarının özelliklerini yapıları
  13.HAFTA:
  a) Karbon elementinin çok sayıda bileşik oluşturma özelliği ile bağ yapma özelliği

  arasında ilişki kurulur.

  b) Elmas ve grafit
  14.HAFTA:
  12.2.3. Kovalent bağlı türlerin Lewis formülleri

  12.2.4. Tek, çift ve üçlü bağların oluşumunu

  12.2.5. Moleküllerin geometrilerini merkez atomu orbitallerinin hibritleşmesi
  15.HAFTA:
  12.2.6. Organik bileşikleri fonksiyonel gruplarına göre sınıflandırma

  12.2.7. Organik bileşiklerde farklı tipte izomerleri


  12.3.ÜNİTE :ORGANİK BİLEŞİKLER

  12.3.1. Farklı hidrokarbon tipleri

  12.3.2. Basit alkanların ad ve formüllerini eşleştirme
  16.HAFTA:
  12.3.3. Basit alkenlerin üretimleri ad ve formülleri eşleştirme

  a) Alkollerden ve alkil halojenürlerden alken üretimi

  b) Cis- trans- izomerlik

  c) Alkenlerin kullanım alanı olarak alkil halojenür ve alkoller


  17.HAFTA:
  12.3.4. Basit alkinlerin üretimlerini açıklar; ad ve formüllerini eşleştirme

  a) Yalnızca asetilenin üretimi, katılma özellikleri ve birincil patlayıcı tuzlar

  12.3.5. Basit aromatik bileşiklerin ad ve formüllerini eşleştirme
  18.HAFTA:
  a) Benzen, naftalin, anilin, fenol ve piridin bileşikleri yapıları

  12.3.6. Alkolleri sınıflandırarak ad ve formüllerini eşleştirme.

  a) Etanolün fermantasyon yöntemi
  19.HAFTA:
  12.3.7. Eterleri sınıflandırarak ad ve formüllerini eşleştirme.

  a) Asimetrik-simetrik eter ayrımı

  b)Etil alkolden dietileter üretimi
  20.HAFTA:
  c) Eterlerin çözücü özellikleri

  12.3.8. Aminleri sınıflandırarak ad ve formüllerini eşleştirme

  a) Birincil, ikincil ve üçüncül alkil aminler ve anilin

  b) Aminlerin bazik özellikleri yapıları

  c) Gıdaların bozunmasıyla amin oluşumu
  21.HAFTA:
  12.3.9. Karbonil bileşiklerini sınıflandırarak ad ve formüllerini eşleştirirme

  a) Aldehit ve ketonları ayırt edecek düzeyde yapısal ilişki

  b) Aldehitlere örnek olarak formaldehit, asetaldehit ve benzaldehit; ketonlar

  c) Aldehit ve ketonların gıda ve kozmetik sanayinde kullanımları


  22.HAFTA:
  12.3.10. Karboksilik asitleri sınıflandırarak ad ve formüllerini eşleştirme

  a) Formik asit, asetik asit, salisilik asit, ftalik asit ve bazı meyve asitleri

  b) Yağ asitlerinden doymuş ve doymamış tipleri
  23.HAFTA:
  c) Bazı yağ asidi tuzlarının sabun olarak kullanımı

  ç) Benzoik asidin ve benzoatların gıda koruyucu maddesi olarak kullanılması

  12.3.11. Karboksilik asit türevlerini sınıflandırarak ad ve formüllerini eşleştirme

  a) Açil klorürleri, anhidritler, esterler ve amidler arasındaki ayırım

  b) Esterleşme tepkimesi

  c) Yağların yapısı

  ç) Esterlerin yer aldığı lanolin, balmumu, balzam gibi doğal maddeler
  24.HAFTA:
  12.3.12. Çok fonksiyonlu bileşikler

  12.3.13. Aminoasitlerin yapısını ve özelliklerini işlevleri

  12.3.14. Karbohidratların genel özellikleri

  a) Monosakkarit, disakkarit, oligosakkarit

  b) İndirgen karbonhidrat ve hidroliz kavramları
  25.HAFTA:
  c) Polisakkarit olarak nişasta ve selüloz
  12.4.ÜNİTE :HAYATIMIZDA KİMYA

  12.4.1. Petrol ürünlerinin özelliklerini ve kullanım alanlarını elde ediliş süreçleri

  a) Ham petrolün oluşumu süreci

  b) Petrol arıtım tesislerinin şematik açıklaması  26.HAFTA:
  12.4.2. Ham bitkisel yağların yemeklik yağ hâline geliş süreci

  12.4.3. Bitkisel ve hayvansal sıvı yağlardan margarin üretim süreci

  12.4.4. Yaygın yüzey aktif maddelerin özelliklerini yapılarıyla ilişkilendirir.

  a) Deterjanların ve sabunların aktif maddeleri

  b) Yüzey aktif maddelerin kir giderme mekanizmaları

  c) Yüzey aktif maddelerin temizlik harici kullanım alanları

  ç) Doğal bir yüzey aktif madde olan lesitinin
  27.HAFTA:
  12.4.5. Endüstriyel açıdan en önemli polimerlerin adlarını ham maddeleri

  12.4.6. Biyolojik dokularda yapı taşı olan ve canlı organizmalar için besin görevi üstlenen

  başlıca maddelerin yapıları

  12.4.7. Polisakkaritlerin (nişasta ve selüloz) yapıları ile hidroliz tepkimeleri  28.HAFTA:

  E :KARBON KİMYASINA GİRİŞ

  12.2.1. Anorganik ve organik bileşikler

  a) Organik bileşik kavramının kökeni ve tarihsel gelişimi

  12.2.2. Karbon allotroplarının özellikleri

  a) Karbon elementinin çok sayıda bileşik oluşturma özelliği

  b) Elmas ve grafit


  29.HAFTA:
  12.2.3. Kovalent bağlı türlerin Lewis formülleri

  12.2.4. Tek, çift ve üçlü bağların oluşumunu

  12.2.5. Moleküllerin geometrilerini merkez atomu orbitallerinin hibritleşmesi

  12.2.6. Organik bileşikleri fonksiyonel grupları

  12.2.7. Organik bileşiklerde farklı tipte izomerleri ayırt eder.

  30.HAFTA:
  12.3.ÜNİTE :ORGANİK BİLEŞİKLER

  12.3.1. Farklı hidrokarbon tipleri

  12.3.2. Basit alkanların ad ve formülleri

  12.3.3. Basit alkenlerin üretimleri

  a) Alkollerden ve alkil halojenürlerden alken üretimi

  b) Cis- trans- izomerlik

  c) Alkenlerin kullanım alanı olarak alkil halojenür ve alkoller
  31.HAFTA:
  12.3.4. Basit alkinlerin üretimleri

  12.3.5. Basit aromatik bileşiklerin ad ve formülleri

  a) Benzen, naftalin, anilin, fenol ve piridin bileşikleri

  12.3.6. Alkolleri sınıflandırarak ad ve formüllerini eşleştirme.

  a. Etanolün fermantasyon yöntemi

  32.HAFTA:

  12.3.7. Eterleri sınıflandırarak ad ve formüllerini eşleştirme.

  a) Asimetrik-simetrik eter ayrımı

  b) Etil alkolden dietileter üretimi

  c) Eterlerin çözücü özellikleri

  12.3.8. Aminleri sınıflandırarak ad ve formüllerini eşleştirme

  12.3.9. Karbonil bileşiklerini sınıflandırarak ad ve formüllerini eşleştirme.
  33.HAFTA:
  a) Aldehit ve ketonları ayırt edecek düzeyde yapısal ilişki

  12.3.10. Karboksilik asitleri sınıflandırarak ad ve formüllerini eşleştirme.

  a) Formik asit, asetik asit, salisilik asit, ftalik asit ve bazı meyve asitleri

  b) Yağ asitlerinden doymuş ve doymamış tipleri.

  c) Bazı yağ asidi tuzlarının sabun olarak kullanımı

  12.3.11. Karboksilik asit türevlerini sınıflandırarak ad ve formüllerini eşleştirme.  34.HAFTA:
  a) Açil klorürleri, anhidritler, esterler ve amidler arasındaki ayırım

  b. Esterleşme tepkimesi

  c. Yağların yapısı

  12.3.12. Çok fonksiyonlu bileşikler

  12.3.13. Aminoasitlerin yapısını ve özelliklerini işlevleriyle ilişkilendirir.

  12.3.14. Karbohidratların genel özellikleri


  35.HAFTA:

  12.4.ÜNİTE :HAYATIMIZDA KİMYA

  12.4.1. Petrol ürünlerinin özelliklerini ve kullanım alanlarını elde ediliş süreçleri

  a) Ham petrolün oluşumu süreci

  b) Petrol arıtım tesislerinin şematik açıklaması

  c) LPG, benzin, motorin (dizel), fuel oil, katran ve asfalt ürünlerinin bileşenleri

  36.HAFTA:
  12.4.2. Ham bitkisel yağların yemeklik yağ hâline geliş süreci

  12.4.3. Bitkisel ve hayvansal sıvı yağlardan margarin üretim süreci

  12.4.4. Yaygın yüzey aktif maddelerin özelliklerini yapıları

  a. Deterjanların ve sabunların aktif maddeleri

  12.4.5. Endüstriyel açıdan en önemli polimerlerin adlarını ham maddeleriyle ilişkilendirme.

  12.4.6. Biyolojik dokularda yapı taşı olan ve canlı organizmalar için besin görevi üstlenen

  başlıca maddelerin yapıları

  12.4.7. Polisakkaritlerin (nişasta ve selüloz) yapıları ile hidroliz tepkimeleri  11.ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME İLE İLGİLİ ESASLAR:
  Özel öğretim kurslarında, Genel Müdürlükçe onaylanan öğretim programlarında yer alan kazanımların ölçülmesi amacıyla açık uçlu soruların da yer aldığı ücretsiz sınavlar yapılır. Bu sınavlar kurumlar tarafından, kursiyerlerin gelişimini takip etmek amacıyla, eğitim döneminin başında, ortasında ve sonunda gerçekleştirilir. Sınav sonucunda, kursiyerlerin konulara göre başarı analizleri yapılır ve kursiyerlere geri bildirim verilir. Bu sınavlara sadece kurumda kayıtlı kursiyerler katılır. Bu kurslara devam eden kursiyerler için bu maddenin dördüncü fıkrasında yer alan kurs bitirme belgesi düzenlenmez.
  12-PROGRAMIN UYGULANMASINDA KULLANILACAK ÖĞRETİM ARAÇ VE GEREÇLERİ:
  Öğretmenin Ders Notları

  Konu Anlatımlı Kitaplar(MEB ONAYLI)

  Yazı Tahtası

  Laboratuvar malzemeleri


  Download 53.53 Kb.
  Download 53.53 Kb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  Özel öĞretim kimya biLİm grubu programi kurumun adi : kurumun adresi

  Download 53.53 Kb.