• I Situācijas apraksts
 • 2. Latvijas Universitātes projekts Nr.3DP/3.1.2.1.1/09/IPIA/VIAA/029 “Latvijas Universitātes infrastruktūras modernizācija prioritāro virzienu studiju programmu attīstībai”
 • 2.2. Neatbilstība Nr. VIAA/2016/3DP/ERAF/66/3
 • 2.3. Neatbilstība Nr. VIAA/2016/3DP/ERAF/68/4
 • 3. Rīgas Stradiņa universitātes projekts Nr.2DP/2.1.1.3.1/11/IPIA/VIAA/003 “Sabiedrības veselības un klīniskās medicīnas valsts nozīmes pētniecības centra izveide un tā infrastruktūras modernizācija”
 • Par attiecināmajiem izdevumiem Eiropas Savienības struktūrfondu projektos pēc 2016. gada 31. marta
  Download 135.33 Kb.
  bet1/3
  Sana01.01.2020
  Hajmi135.33 Kb.
    1   2   3

  Informatīvais ziņojums “Par attiecināmajiem izdevumiem Eiropas Savienības struktūrfondu projektos pēc 2016.gada 31.marta”
  Ievads

  Izglītības un zinātnes ministrija (turpmāk – IZM), ievērojot Ministru kabineta 2016.gada 20.septembra protokollēmuma (prot. Nr. 46, 37.§1) 4.punktā noteikto, ir sagatavojusi informatīvo ziņojumu par gadījumiem, kad stājies spēkā finansējuma saņēmējam labvēlīgs lēmums un ir nepieciešams nodrošināt faktiskos izdevumus no valsts budžeta.  Informatīvajā ziņojumā ir iekļauta informācija par periodā pēc 2016.gada 31.marta Valsts izglītības attīstības aģentūras kā Eiropas Savienības struktūrfondu sadarbības iestādes (turpmāk – sadarbības iestāde vai VIAA) apstiprinātajiem attiecināmajiem izdevumiem un nepieciešamo finansējumu no valsts budžeta līdzekļiem atmaksas veikšanai šādos projektos:

  1. Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūta projekts Nr.2DP/2.1.1.3.1/11/IPIA/VIAA/004 “Nanostrukturēto un daudzfunkcionālo materiālu, konstrukciju un tehnoloģiju Valsts nozīmes pētniecības centra zinātniskās infrastruktūras attīstīšana” (attiecināti izdevumi 607,89 euro apmērā, jāveic atmaksa 566,93 euro);

  2. Latvijas Universitātes projekts Nr.3DP/3.1.2.1.1/09/IPIA/VIAA/029 “Latvijas Universitātes infrastruktūras modernizācija prioritāro virzienu studiju programmu attīstībai” (attiecināti izdevumi 18 281,48 euro apmērā, jāveic atmaksa 16 850,07 euro);

  3. Rīgas Stradiņa universitātes projekts Nr.2DP/2.1.1.3.1/11/IPIA/VIAA/003 “Sabiedrības veselības un klīniskās medicīnas valsts nozīmes pētniecības centra izveide un tā infrastruktūras modernizācija” (attiecināti izdevumi 1 627,75 euro apmērā, jāveic atmaksa 1 516,56 euro);

  4. Liepājas Universitātes projekts Nr.2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/151 “Jaunas tehnoloģijas un programmnodrošinājuma izstrāde biogāzes ieguves procesu optimizācijai” (attiecināti izdevumi 38 572,04 euro apmērā, jāveic atmaksa 0,00 euro);

  5. Ventspils Augstskolas Inženierzinātņu institūta “Ventspils Starptautiskais radioastronomijas centrs” projekts Nr.2DP/2.1.1.3.1/11/IPIA/VIAA/006 “Informācijas, komunikāciju un signālapstrādes tehnoloģiju valsts nozīmes pētniecības centra izveide” (attiecināti izdevumi 1 151,62 euro apmērā, jāveic atmaksa 1 073,66 euro);

  6. Rīgas Tehniskās universitātes projekts Nr.2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/070 “Bezpilota aviācijas kompleksa izstrāde un lidaparātu industriālo prototipu izveide Latvijas tautsaimniecības uzdevumu risināšanai” (attiecināti izdevumi 96 681,49 euro apmērā, jāveic atmaksa 42 070,42 euro);

  7. Rīgas Tehniskās universitātes projekts Nr.3DP/3.1.2.1.1/09/IPIA/VIAA/006 “Rīgas Tehniskās universitātes vienotā teritoriālā kompleksa izveide” (attiecināti izdevumi 3 306,33 euro apmērā, jāveic atmaksa 3 047,47 euro).

  Kopumā VIAA pēc 2016.gada 31.marta ir apstiprinājusi izdevumus 160 228,60 euro apmērā, kā rezultātā no valsts budžeta ir jāveic atmaksa 65 125,11 euro apmērā. Minētie attiecināmie izdevumi netiks deklarēti Eiropas Komisijai, jo attiecināti pēc izdevumu attiecināmības perioda beigām un informatīvais ziņojums ir iesniegts Ministru kabinetā pēc 2016.gada 30.novembra. Savukārt, ņemot vērā, ka 2.1.prioritātē “Zinātne un inovācijas” un 3.1.prioritātē “Infrastruktūra cilvēku kapitāla nostiprināšanai”, uz kurām attiecas minētie projekti, pieejamais Eiropas Savienības fondu finansējums ir izmantots pilnā apmērā, proti, Eiropas Komisijai deklarējamie izdevumi pārsniedz Darbības programmā plānoto finansējumu, attiecīgi minēto izdevumu nedeklarēšana neietekmēs plānotā Eiropas Savienības finansējuma saņemšanu Latvijai. Uzskatāms, ka minētie izdevumi ir segti no virssaistībām.
  I Situācijas apraksts

  1. Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūta projekts Nr.2DP/2.1.1.3.1/11/IPIA/VIAA/004 “Nanostrukturēto un daudzfunkcionālo materiālu, konstrukciju un tehnoloģiju Valsts nozīmes pētniecības centra zinātniskās infrastruktūras attīstīšana”
  1. Sadarbības iestāde, veicot Rīgas Tehniskās universitātes (turpmāk – RTU) kā Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūta sadarbības partnera iepirkuma Nr.RTU-2015/38 pārbaudi, konstatēja, ka par iepirkuma uzvarētāju 6.daļā atzītajam pretendentam lēmuma pieņemšanas brīdī bija nodokļu parāds.

  2. Sadarbības iestādes ieskatā pasūtītājam pirms līguma slēgšanas bija jāveic atkārtota izslēgšanas nosacījumu pārbaude pretendentiem, kuriem būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, tā kā pretendentu vērtēšanas process ir bijis ilgstošs un izziņas, kas apliecina izslēgšanas nosacījumu pārbaudi, līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas dienā neatbilda Publisko iepirkumu likuma 37.panta trešās daļas noteikumiem.

  3. Par iepirkuma uzvarētāju 6.daļā atzītais pretendents bija izslēdzams no dalības iepirkuma procedūrā, jo lēmumu pieņemšanas brīdī uz pretendentu attiecās Publisko iepirkumu likuma 39.1 panta pirmās daļas 5.punktā norādītais izslēgšanas nosacījums.

  4. Izvērtējot pārkāpuma būtību, tika secināts, ka šim pārkāpumam bija tieša ietekme uz iepirkuma rezultātiem. Citās iepirkuma priekšmeta daļās konstatētais pārkāpums nav ietekmējis iepirkuma rezultātu.

  5. VIAA finanšu korekciju piemērošanas komisija saskaņā ar vadlīniju par finanšu korekciju piemērošanu2 2.pielikuma 26.punktu nolēma piemērot finanšu korekciju 25% apmērā no iepirkuma priekšmeta 6.daļas ietvaros noslēgtās līguma summas (2 431,55 euro) jeb 607,893 euro (VIAA 16.03.2016. protokols Nr.5-13/10, VIAA 24.03.2016. lēmums Nr.2016/ERAF/103, neatbilstība Nr. VIAA/2016/2DP/ERAF/60/2).

  6. RTU 29.04.2016. iesniedza sadarbības iestādē vēstuli Nr.03000-2.2.3/391 ar Iepirkumu uzraudzības biroja (turpmāk – IUB) 2016.gada 15.marta skaidrojumu par Publisko iepirkumu likuma 39.1 panta pirmajā daļā minēto izslēgšanas noteikumu piemērošanu iepirkumu procedūrās, kas izsludinātas pirms Publisko ieprikumu likuma grozījumiem, kas stājās spēkā 2015.gada augustā. IUB norādīja, ka Publisko iepirkumu likums neparedzēja pasūtītāja pienākumu veikt atkārtotu pārbaudi, lai pārliecinātos par izslēgšanas gadījumu esamību attiecībā uz pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma noslēgšanas tiesības. Vienlaikus, gadījumā, ja pasūtītājs bija izslēgšanas noteikumu pārbaudi veicis attiecībā uz visiem pretendentiem pirms piedāvājumu izvērtēšanas, IUB ieteica veikt atkārtotu pārbaudi arī pirms lēmuma par līguma tiesību piešķiršanu pretendentam, kuram būtu piešķiramas līguma noslēgšanas tiesības (ņemot vērā, ka pēc izslēgšanas noteikumu pārbaudes varēja būt pagājis ilgs laika posms).

  7. Izskatot RTU sniegto skaidrojumu, VIAA struktūrfondu finansējuma saņēmēju iesniegumu izskatīšanas komisija nolēma grozīt iepriekš pieņemto lēmumu un atzīt RTU 29.04.2016. vēstulē izteiktos argumentus attiecībā uz iepirkuma Nr.RTU-2015/38 6.daļu par pamatotiem (VIAA 25.05.2016. protokols Nr.82, VIAA 08.07.2016. lēmums Nr.2016/ERAF/128, neatbilstība Nr. VIAA/2016/2DP/ERAF/60/2).

  8. Lai nodrošinātu VIAA 08.07.2016 lēmumā Nr.2016/ERAF/128 apstiprināto projekta attiecināmo izmaksu atmaksu, nepieciešams finansējums IZM budžeta apakšprogrammā 62.07.00 “Atmaksas un avansi pašvaldībām vai citiem struktūrfondu finansējuma saņēmējiem par Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projektu īstenošanu (2007-2013)” (turpmāk – budžeta apakšprogramma 62.07.00) 566,93 euro apmērā (Eiropas Savienības finansējums 546,68 euro, valsts budžeta finansējums 20,25 euro).  2. Latvijas Universitātes projekts Nr.3DP/3.1.2.1.1/09/IPIA/VIAA/029 “Latvijas Universitātes infrastruktūras modernizācija prioritāro virzienu studiju programmu attīstībai”

  2.1. Neatbilstība Nr. VIAA/2016/3DP/ERAF/66/1

  9. Sadarbības iestāde, veicot Latvijas Universitātes iepirkuma Nr.LU2015/35_ERAF pārbaudi, konstatēja, ka par atklātā konkursa uzvarētāju 27.lotē atzītais pretendents:   1. neatbilst atklātā konkursa nolikuma 12.2.apakšpunktā izvirzītajām prasībām, t.i., pretendentam iepriekšējo trīs gadu laikā nav izpildījis vismaz vienu līdzvērtīgu piegādes līgumu, kas pretendentam bija jāapliecina iesniedzot līdzvērtīgu piegāžu līgumu sarakstu, kā arī jāpievieno piegādes saņēmēja pozitīvu atsauksmi. Sadarbības iestādes ieskatā pretendenta iesniegtajā piegāžu sarakstā nebija norādīts neviens līgums, kura vērtība atbilstu izvirzītajām prasībām, par to neliecināja arī pretendenta pievienotās atsauksmes;

   2. neatbilst atklātā konkursa nolikuma 12.4.apakšpunktā izvirzītajām prasībām – pretendenta vidējam neto apgrozījumam iepriekšējos 3 (trīs) (2012., 2013. un 2014.) gados piegāžu veikšanā jābūt vismaz piedāvātās līgumcenas apmērā, t.i., no pretendenta piedāvājuma bija secināms, ka pretendenta neto apgrozījums 2012.gadā ir 1 547 806 EUR, 2013.gadā ir 1 428 582 EUR, savukārt, 2014.gadā – 1 486 940 EUR (informācija pārbaudīta Uzņēmumu reģistra datubāzē), tādējādi, no minētā piedāvājuma nebija iespējams konstatēt, cik liela daļa no kopējā apgrozījuma veido preču piegādes.

  10. Pretendenta piedāvātā līgumcena iepirkuma priekšmeta 27.lotē attiecīgajā iepirkuma priekšmeta daļā bija 9 906 EUR bez PVN. Līdz ar to, lai pretendents apliecinātu savu atbilstību nolikuma 12.4.apakšpunktam, tā vidējam apgrozījumam 2012., 2013., un 2014. gados piegādēs bija jābūt vismaz 9 906 EUR apmērā.

  11. Ņemot vērā iepriekš minētos konstatējumus, VIAA finanšu korekciju piemērošanas komisija secināja, ka Latvijas Universitāte ir atzinusi par atbilstošu pretendentu, kas faktiski neatbilst iepirkuma nolikuma prasībām, pārkāpums atbilst vadlīniju par finanšu korekciju piemērošanu 2.pielikuma 26.punktam, nav konstatējami apstākļi korekcijas apjoma samazināšanai, un nolēma piemērot finanšu korekciju 25% apmērā no noslēgtās līguma summas jeb 2 996,57 euro (11 986,26 euro*25%) (VIAA 22.03.2016 protokols Nr.5-13/12, VIAA 29.03.2016 lēmums Nr.2016/ERAF/115, neatbilstība Nr. VIAA/2016/3DP/ERAF/66/1).

  12. Latvijas Universitāte ar 29.04.2016 vēstuli Nr.AP-5/V47/171 iesniedza VIAA skaidrojumu, ka iepirkumā Nr.LU2015/35_ERAF par atklātā konkursa uzvarētāju 27.lotē atzītais pretendents atbilst izvirzītajām prasībām, jo pretendents veikto piegāžu sarakstā ir iekļāvis trīs piegādes, kas atbilstoši pievienotajai atsauksmei, izpildītas viena līguma ietvaros un to kopējā summa atbilst prasībai par līdzvērtīgu piegādes līgumu, tāpat pretendentam ir noslēgts vismaz viens piegādes līgums ar Latvijas Universitāti par kopējo summu, kas atbilst atklāta konkursa nolikuma prasībām, kā arī tas ir ieguvis līgumslēgšanas tiesības vairākos citos citu iestāžu iepirkumos, par ko var pārliecināties IUB mājas lapā. Latvijas Universitāte savā skaidrojumā norāda, ka noraidīt pretendentu atbilstoši konkursa nolikuma 12.4.apakšpunktam, ir nesamērīgi, ņemot vērā pretendenta kopējā neto apgrozījuma apmēru un IUB mājas lapā konstatējamo, ka konkrētais pretendents ir uzvarējis vairākos iepirkumos, kas pārsniedz atklātam konkursam piedāvāto līgumcenu.

  13. Izvērtējot Latvijas Universitātes sniegto skaidrojumu un pārbaudot tajā norādītos apstākļus, VIAA konstatēja, ka:

  13.1. Par atklātā konkursa uzvarētāju 27.lotē atzītā pretendenta faktiskais vidējais neto apgrozījums 2012., 2013., un 2014. gados pārsniedz 1,4 miljonu EUR, kā arī to, ka tā pamatdarbība ir saistīta ar medicīnas tehnikas un instrumentu tirdzniecību (informācija no Uzņēmumu reģistra datubāzes), kas VIAA ieskatā liecina par to, ka pretendenta iekārtu piegādes veido lielāko daļu no kopējā uzņēmuma apgrozījuma;

  13.2. Saskaņā ar IUB mājas lapā pieejamo informāciju konkrētais pretendents laika posmā no 2012.-2014.gadam ir uzvarējis daudzos piegādes iepirkumos, kas pārsniedz atklātam konkursam piedāvāto līgumcenu (piemēram, 2014.gadā piegāde 19 895 EUR apmērā https://pvs.iub.gov.lv/show/345527), vai 2013.gadā piegāde 35 712 EUR apmērā, https://pvs.iub.gov.lv/show/343500), kas VIAA ieskatā apstiprina iepriekš konstatēto.

  14. Publisko iepirkumu likums paredz pretendenta iesniegto kvalifikācijas dokumentācijas precizēšanu un papildināšanu. Augstākā tiesa 16.07.2010. spriedumā SKA -296/2010 ir norādījusi, ka pasūtītāja interesēs ir noskaidrot vai pretendentam ir atbilstoša kvalifikācija vai nav. Līdz ar to pasūtītāja rīcība, lūdzot izskaidrot vai papildināt dokumentus attiecībā uz kvalifikācijas prasībām, ir atbilstoša likumam un nav uzskatāma par vienlīdzīgas attieksmes principa pārkāpumu attiecībā uz pārējiem pretendentiem, kuru piedāvājumi kļūdas nesatur.

  15. Ņemot vērā visu minēto, VIAA struktūrfondu finansējuma saņēmēju iesniegumu izskatīšanas komisija nolēma atcelt piemēroto finanšu korekciju 25% apmērā no līguma summas, jo, izvērtējot pretendenta piedāvājumā iekļauto informāciju kopumā un IUB mājas lapā pieejamo informāciju, tika secināts, ka pretendents ir veicis vismaz vienu piegādi, kas atbilst nolikuma 12.2.apakšpunkta prasībām un pretendents ir atzīstams par atbilstošu nolikuma 12.4.apakšpunktam (VIAA 25.05.2015 protokols Nr.82, VIAA 13.07.2016 lēmums Nr. 2016/ERAF/129, neatbilstība Nr. VIAA/2016/3DP/ERAF/66/1).


  2.2. Neatbilstība Nr. VIAA/2016/3DP/ERAF/66/3
  16. Sadarbības iestāde, veicot Latvijas Universitātes iepirkuma Nr.LU2015/35_ERAF pārbaudi, konstatēja, ka 13.lotē Latvijas Universitāte ir atzinusi par atbilstošu tehnisko piedāvājumu, kas faktiski neatbilst atklāta konkursa tehniskās specifikācijas prasībām: pasūtītāja noteiktā printera drukāšanas izšķirtspēja ir “Vismaz 1200x1200 dpi”, bet pretendenta piedāvājumā norādīts – “2400x600 dpi”, tādejādi, pārkāpjot Publisko iepirkumu likuma 56.panta pirmās daļas prasības.

  17. Ņemot vērā iepriekš minēto konstatējumu, Valsts izglītības attīstības aģentūras finanšu korekciju piemērošanas komisija secināja, ka pārkāpums atbilst vadlīniju par finanšu korekciju piemērošanu 2.pielikuma 26.punktam, nav konstatējami apstākļi korekcijas apjoma samazināšanai, un nolēma piemērot finanšu korekciju 25% apmērā no noslēgtās līguma summas jeb 11 468,12 euro (45 872,47 euro*25%) (VIAA 22.03.2016 protokols Nr.5-13/12, VIAA 29.03.2016 lēmums Nr.2016/ERAF/115, neatbilstība Nr. VIAA/2016/3DP/ERAF/66/3).

  18. Latvijas Universitāte ar 29.04.2016 vēstuli Nr.AP-5/V47/171 iesniedza VIAA skaidrojumu, ka vienā no parametriem piedāvāta printera drukāšanas izšķirtspēja divas reizes pārsniedz noteikto minimālo prasību, kā arī funkcionāli tā ir atbilstoša tai paredzētās funkcijas veikšanai. Iepirkuma 13.lote ir iekārtu komplekt – vairāki “Potenciostati” un darba stacija, savukārt, printeris ir darba stacijas sastāvdaļa, pie kam printera cena tirgū svārstās no apmēram EUR 180 līdz EUR 300 (ar PVN), kas faktiski sastāda apmēram 1% no visas iepirkuma līguma summas (no EUR 37 911,13 bez PVN). Piemērotā finanšu korekcija vairāk kā deviņas reizes pārsniedz printera vērtību un ir nesamērīga pret konstatētās neatbilstības raksturu un faktisko ietekmi.

  19. VIAA struktūrfondu finansējuma saņēmēju iesniegumu izskatīšanas komisija, izvērtējot Latvijas Universitātes sniegto informāciju, ņēma vērā Latvijas Universitātes skaidrojumu, kā arī ņēma vērā, ka ir iespējams identificēt preci, kura neatbilst tehniskajai specifikācijai, un atcēla piemēroto finanšu korekciju, vienlaikus neattiecināja izmaksas par printera iegādi (atstāja spēkā neatbilstību kopsummā 191,34 EUR par piegādāto printeri) (VIAA 25.05.2015 protokols Nr.82, VIAA 13.07.2016 lēmums Nr. 2016/ERAF/129, neatbilstība Nr. VIAA/2016/3DP/ERAF/66/3).


  2.3. Neatbilstība Nr. VIAA/2016/3DP/ERAF/68/4
  20. Sadarbības iestāde, veicot Latvijas Universitātes iepirkuma Nr.LU2015/40_ERAF pārbaudi, konstatēja, ka iepirkuma priekšmeta 12.daļā viens no pretendentiem ir nepamatoti izslēgts no turpmākās dalības iepirkumā formālu iemeslu dēļ, tādejādi atklāta konkursa ietvaros nav nodrošināta Publisko iepirkumu likuma 2.pantā noteiktais mērķis.

  21. Sadarbības iestāde konstatēja, ka pretendents nepamatoti izslēgts no turpmākās dalības iepirkumā, jo:

  21.1. Latvijas Universitātes ieskatā pretendents nav iesniedzis apliecinājumu par to, ka tā rīcībā ir visi nepieciešamie resursi savlaicīgai un kvalitatīvai līguma izpildei atbilstoši tehniskajām specifikācijām. Sadarbības iestādes vērtējumā šāds apliecinājums ir ietverts pieteikumā dalībai iepirkuma procedūrā, kuru parakstījusi pretendenta pilnvarotā persona;

  21.2. Latvijas Universitātes ieskatā pretendents nav iesniedzis izziņu – izdruku no Valsts ieņēmumu dienesta (turpmāk – VID) EDS par pretendenta vidējām stundas tarifa likmēm profesiju grupās. Sadarbības iestādes vērtējumā atbilstoši IUB sniegtajam skaidrojumam, izdrukas neesamība nav pamats pretendenta noraidīšanai, tā jāpieprasa piedāvājuma vērtēšanas laikā;

  21.3. Latvijas Universitātes ieskatā pretendenta piedāvājumā nav iesniegti precīzi tehniskie parametri atbilstoši tehniskajām specifikācijām. Sadarbības iestādes vērtējumā, var konstatēt, ka pretendents ir iesniedzis tehnisko un finanšu piedāvājumu atbilstoši pasūtītāja izvirzītajām prasībām un no iesniegtajiem dokumentiem ir iespējams izvērtēt preces tehniskos rādītājus;

  21.4 Sadarbības iestāde, salīdzinot divu pretendentu iesniegtos piedāvājumus, konstatēja, ka abi pretendenti piedāvā vienādus preces modeļus, taču pretendents, kas izslēgts no turpmākas dalības iepirkumā, tos piedāvā par zemāku cenu.

  22. Ņemot vērā iepriekš minēto konstatējumu, VIAA finanšu korekciju piemērošanas komisija nolēma, ka pārkāpums atbilst vadlīniju par finanšu korekciju piemērošanu 2.pielikuma 29.punktam un, ka korekcijas apjoms nav samazināms, jo finansējuma saņēmēja rīcība ir ietekmējusi iepirkuma rezultātu un līguma slēgšanas tiesības ir piešķirtas citam pretendentam, tādējādi, piemērojama finanšu korekcija 25% apmērā no noslēgtās līguma summas jeb 4008,13 euro (16 032,50 euro*25%) (VIAA 24.03.2016 protokols Nr.5-13/13, VIAA 30.03.2016. lēmums Nr.2016/ERAF/123, neatbilstība Nr. VIAA/2016/3DP/ERAF/68/4).

  23. Latvijas Universitāte ar 29.04.2016 vēstuli Nr.AP-5/V47/171 lūdza atcelt piemēroto finanšu korekciju, norādot, ka ir nepamatoti atzīts, ka pretendents, kas izslēgts no turpmākās dalības iepirkumā, atbilst kvalifikācijas prasībām un ir iesniedzis tehniskās specifikācijas prasībām atbilstošu piedāvājumu. Latvijas Universitāte norādīja, ka pretendenta piedāvājums kopumā bija iesniegts neprecīzs un nepilnīgs: piedāvājumā iekļauts ļoti vispārīgs tehniskais piedāvājums, lai gan nolikums paredzēja piedāvājumā iesniegt precīzus tehniskos parametrus; pretendents nebija iekļāvis vairākus formālus nolikumā noteiktos dokumentus; pretendenta tehniskajā piedāvājumā nebija iekļauta informācija par piedāvāto iekārtu papildaprīkojumu, turklāt piedāvājumam pievienotā ražotāja dokumentācija norādīja, ka pamata aprīkojumā netiek nodrošināts papildaprīkojums (plauktu sistēma ar paraugu kastītēm). Pretendenta piedāvājums tika noraidīts ne tikai formālu iemeslu dēļ, bet arī kā neatbilstošs tehniskajā specifikācijā iekļautajām prasībām.

  24. VIAA struktūrfondu finansējuma saņēmēju iesniegumu izskatīšanas komisija, izvērtējot Latvijas Universitātes sniegto informāciju un atkārtoti izvērtējot pretendenta, kas izslēgts no turpmākās dalības iepirkumā, piedāvājumu, secināja, ka Latvijas Universitāte ir pamatoti uzskatījusi pretendenta piedāvājumu par neatbilstošu konkursa nolikuma prasībām un nolēma atcēla piemēroto finanšu korekciju (VIAA 25.05.216. protokols Nr.82, VIAA 15.08.2016 lēmums Nr.2016/ERAF/130, neatbilstība Nr. VIAA/2016/3DP/ERAF/68/4), ņemot vērā šādus apstākļus:

  24.1. Atbilstoši atklātā konkursa nolikuma 16.2.2. un 16.2.3.apakšpunktam pretendenta tehniskajam piedāvājumam bija jāpievieno klāt ražotāju izdotu tehnisko dokumentāciju, no kuras pasūtītājs var pārliecināties par piedāvātās preces atbilstību tehniskajām specifikācijām;

  24.2. Pretendenta piedāvājumam bija pievienota ražotāja izdota tehniskā dokumentācija, no kuras bija secināms, ka pamata aprīkojumā netiek nodrošināts papildaprīkojums (plauktu sistēma ar paraugu kastītēm), kā to noteica tehniskās specifikācijas prasības;

  24.3. Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 45.panta trešajai daļai piedāvājumu vērtēšanas gaitā pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt, lai tiek izskaidrota tehniskajā un finanšu piedāvājumā iekļautā informācija, bet ne papildināta tā informācija, kas atbilstoši iepirkuma procedūras dokumentācijā noteiktajām prasībām bija iekļaujama piedāvājumā.

  25. Lai nodrošinātu VIAA 13.07.2016 lēmumā Nr.2016/ERAF/129 un VIAA 15.08.2016 lēmumā Nr.2016/ERAF/130 apstiprināto projekta attiecināmo izmaksu atmaksu, nepieciešams finansējums IZM budžeta apakšprogrammā 62.07.00 16 850,07 euro apmērā (Eiropas Savienības finansējums 15 539,26 euro, valsts budžeta finansējums 1310,81 euro).
  3. Rīgas Stradiņa universitātes projekts Nr.2DP/2.1.1.3.1/11/IPIA/VIAA/003 “Sabiedrības veselības un klīniskās medicīnas valsts nozīmes pētniecības centra izveide un tā infrastruktūras modernizācija”
  26. Sadarbības iestāde, veicot Latvijas Universitātes kā Rīgas Stradiņa universitātes sadarbības partnera iepirkuma Nr.LU2015/16_ERAF pārbaudi, konstatēja, ka iepirkuma priekšmeta 1.daļā par uzvarētāju atzītā pretendenta piedāvātais rotors R-12/10 faktiski neatbilst atklāta konkursa specifikācijā izvirzītajām prasībām - izvirzītā prasība, ka rotora RCF ir jābūt 3300xg. Vienlaikus no pretendenta piedāvātā rotora ražotāja mājaslapā pieejamās informācijas konstatējams, ka pretendenta piedāvātā rotora RCF ir 3370xg.

  27. Ņemot vērā iepriekš minēto konstatējumu, VIAA finanšu korekciju piemērošanas komisija secina, ka pārkāpums atbilst vadlīniju par finanšu korekciju piemērošanu 2.pielikuma 26.punktam, nav konstatējami iemesli korekcijas apmēra samazināšanai un nolēma piemērot finanšu korekciju 25% no iepirkuma priekšmeta 1.daļas preču vērtības, kuras sastāvā ir iekārta, kas neatbilst tehniskās specifikācijas prasībām jeb 1 627,75 euro (6 511,01 euro*25%) (VIAA 26.02.2016. protokols Nr.5-13/8, VIAA 04.03.2016 lēmums Nr. 2016/ERAF/66, neatbilstība Nr. VIAA/2016/2DP/ERAF/37/1).

  28. Latvijas Universitāte ar 13.05.2016. vēstuli Nr.Z30-VS-G140/101 iesniedza VIAA skaidrojumu, norādot, ka pretendenta piedāvājums atbilst izvirzītajām prasībām, jo prasība “rotora R-12/10 RCF ir jābūt 3300xg” nozīmē, ka centrifūgai ir jāspēj nodrošināt centrbēdzes spēku (RCF) no 0 – 3300, tādejādi pretendenta piedāvātais centrifūgas apgriezienu skaits pārsniedz minēto prasību un vienlaikus nodrošina nepieciešamo RCF 3300. Atbildot uz VIAA struktūrfondu finansējuma saņēmēju iesniegumu izskatīšanas komisijas pieprasījumu par papildu informāciju, kas apliecinātu pretendenta piedāvājuma atbilstību izvirzītajām prasībām (VIAA 26.05.2016. protokols Nr.83), Latvijas Universitāte 08.06.2016. elektroniski iesniedza izvērstu skaidrojumu par RCF rādītāju.

  29. Savā skaidrojumā Latvijas Universitāte norāda, ka RCF (relatīvais centrbēdzes spēks) ir relatīvs iekārtas (visbiežāk – centrifūgas) centrbēdzes spēka rādītājs, kuru nosaka centrifūgas rotora rādiuss (r) un rotora apgriezienu skaits (RPM) konkrētajā brīdī (aprēķina formula RCF ~ 0,00001118*r*RPM2). Ņemot vērā to, ka centrifūgas, kuras ir pieejamas iepirkuma noteiktajā cenu diapazonā, ļauj regulēt rotora apgriezienu skaitu tikai veselos skaitļos (piemēram, 10, 100, 200, …, 1 000, utt.), precīza RCF parametru uzstādīšana tādām iekārtām fiziski nav iespējama un to neparedz iekārtu ražotāji. Iepirkuma procedūras rezultātā iegādātā iekārta LMC-4200R pie 4 200 apgr./min un 170 mm rotora rādiusa nodrošina RCF ~ 3300xg (aprēķinu kļūda +/- 1,6%). Starptautiskajos zinātniskajos avotos pieņemtie RCF rādītāji asins analīzēm svārstās robežās no 1000xg līdz 2000xg, kas norāda uz to, ka iekārtu centrbēdzes spēka (RCF) rādītāju sīkas neprecizitātes nekādā veidā neietekmē veicamo analīžu rezultātus.

  30. Iepirkuma priekšmeta 1.daļas ietvaros savus piedāvājumus iesniedza divi pretendenti un abi pretendenti savos piedāvājumos bija iekļāvuši laboratorijas galda centrifūgu, kuras komplektācijā ietilpstošā rotora RCF faktiski ir lielāks, nekā norādīts atklātā konkursa tehniskajā specifikācijā iekļautajās minimālajās prasībās. Tādējādi secināms, ka konkrēto iekārtu tirgū darbojošies komersanti, izvirzītās prasības pēc būtības interpretēja vienādi, un apzinājās, ka savos piedāvājumos tie var iekļaut arī tādas laboratorijas galda centrifūgas, kuru rotora RCF ir lielāks, nekā ir norādīts atklātā konkursa tehniskās specifikācijas prasībās, vienlaikus atbilstot arī minimālajām prasībām attiecībā uz rotora RCF.

  31. Informācija par atklāto konkursu un tā dokumentācijā iekļautajiem nosacījumiem bija pieejama plašam potenciālo piegādātāju lokam gan Latvijas Republikā, gan ārvalstīs, tātad, tika nodrošināta atbilstoša attiecīgo iekārtu ražotāju un piegādātāju konkurence. Tāpat par iepirkuma priekšmeta 1.daļas tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām netika saņemts neviens ieinteresēto piegādātāju jautājums vai sūdzība, kā arī netika iesniegti iesniegumi IUB attiecībā uz atklātā konkursa tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām, tādējādi netieši apliecinot, ka ieinteresētajiem piegādātājiem tehniskajā specifikācijā izvirzītās prasības bija saprotamas un tiem nebija iebildumu pret konkrētajām prasībām pēc būtības.

  32. VIAA struktūrfondu finansējuma saņēmēju iesniegumu izskatīšanas komisija, izvērtējot Latvijas Universitātes sniegto informāciju, secināja, ka pretendenta piedāvājums ir atbilstošs iepirkuma tehniskās specifikācijas prasībām un tehniskajā specifikācijā izvirzītās prasības attiecībā uz rotora RCF ieinteresētajiem piegādātājiem bija saprotamas, un tie izvirzītās prasības interpretēja vienādi un atbilstoši pasūtītāja faktiskajam prasību izvirzīšanas mērķim, kā arī tās nepamatoti neierobežoja ražotāju un piegādātāju brīvu konkurenci, un nolēma grozīt iepriekš pieņemto lēmumu (VIAA 13.07.2016. protokols Nr.84, VIAA 18.08.2016 lēmums Nr.2016/ERAF/132, neatbilstība Nr. VIAA/2016/2DP/ERAF/37/1).

  33. Lai nodrošinātu VIAA 18.08.2016. lēmumā Nr.2016/ERAF/132 apstiprināto projekta attiecināmo izmaksu atmaksu, nepieciešams finansējums IZM budžeta apakšprogrammā 62.07.00 1 516,56 euro apmērā (Eiropas Savienības finansējums 1 460,90 euro un valsts budžeta finansējums 55,66 euro).


  Katalog: doc

  Download 135.33 Kb.
    1   2   3
  Download 135.33 Kb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  Par attiecināmajiem izdevumiem Eiropas Savienības struktūrfondu projektos pēc 2016. gada 31. marta

  Download 135.33 Kb.