Pla director de cooperació de les illes balears: QÜestionari d’avaluació I propostes
Download 186.27 Kb.
Sana23.06.2020
Hajmi186.27 Kb.PLA DIRECTOR DE COOPERACIÓ DE LES ILLES BALEARS:

QÜESTIONARI D’AVALUACIÓ I PROPOSTES
Benvolgudes/ Benvolguts,
La Direcció General de Cooperació ha iniciat el procés d’avaluació del II Pla Director 2012-2015 i, de manera paral·lela, la redacció del pròxim pla director, que cobrirà el període 2016-2019. Per assegurar que ambdós processos siguin participatius, s’ha elaborat aquest qüestionari, que pretén conèixer l’opinió de tots els agents que treballau en el sector, sobre l’aplicació del Pla en vigor, així com recollir les vostres aportacions per elaborar el pròxim pla director amb el màxim consens.
Posteriorment, i amb l’objectiu d’obrir el debat envers les principals propostes que es facin mitjançant el qüestionari, es duran a terme unes jornades els dies 2 i 3 de desembre. A les jornades també s’exposarà la reflexió interna que duu a terme l’equip tècnic de la Direcció General de Cooperació i s’incidirà, juntament amb els ponents, en els elements que s’han d’incorporar en els processos de planificació i d’avaluació.
Aquest qüestionari conté 28 preguntes distribuïdes en tres blocs que ens permetran conèixer alguns aspectes sobre la vostra entitat, avaluar qüestions relatives al II Pla Director 2012-2015 i abordar aspectes per tenir en compte en el disseny del nou Pla Director 2016-2019.
Us anim a respondre i aportar tots els detalls que considereu rellevants, ja que la vostra valoració és molt útil per a la planificació i l’avaluació de la cooperació balear. Les dades que proporcioneu són estrictament confidencials, i la informació s’utilitzarà únicament per recollir una impressió global que permeti establir mecanismes de millora. La data límit per enviar el qüestionari és el 25 de novembre. Si us sorgeix qualsevol dubte a l’hora de respondre, podeu plantejar-lo a l’adreça electrònica<info@dgcooper.caib.es>.
Gràcies per la vostra col·laboració.
Atentament,
Antoni Servera Saletas

Director general de Cooperació


Palma, 18 de novembre de 2015BLOC I: IDENTIFICACIÓ DE L’ENTITATP.1 De quin tipus d’entitat es tracta?Tipus d’entitat
Amb seu a
Àmbit
Associació
Mallorca
Entitat balear
Entitat religiosa
Menorca
Delegació estatal
Fundació
Eivissa
amb seu central a:
Un altre (especificau-lo):
Formentera

P.2 Quines són les àrees de l’organització?


Cooperació per al desenvolupament
Educació per al desenvolupament
Assistència tècnica/formació
Acció humanitària
Comerç just
Immigració
Un altra (especificau-la):

P.3 Té l’entitat algun sector prioritari d’actuació en matèria de cooperació per al desenvolupament?Sectors de cooperació
Educació
Salut
Aigua potable i sanejament bàsic en zones rurals
Desenvolupament econòmic per a la reducció de la pobresa
Apoderament de les dones
Sostenibilitat mediambiental
Respecte dels drets humans i governança democràtica
Altres (especificau-los):
Si la resposta és negativa, indicau-ne els motius:
P.4 Té l’entitat algun sector prioritari d’actuació en l’àrea d’acció humanitària?


Sectors d’acció humanitària
Assistència de necessitats bàsiques, urgents i immediates
Protecció i garantia dels drets fonamentals (emergències o crisis cròniques)
Rehabilitació i reconstrucció immediata post desastre
Altres (especificau-los):
Si la resposta és negativa, indicau-ne els motius:
P.5 Pel que fa a l’educació per al desenvolupament, en quina d’aquestes línies estratègiques treballa l’entitat?


Línies estratègiques d’EpD
Impulsar a les Illes Balears, mitjançant la sensibilització i l’educació, una ciutadania global.

Enfortir les capacitats, els espais i els mecanismes en l’àmbit de l’EpD.

Afavorir els processos de coordinació i complementarietat del conjunt d’actors que intervenen en l’àmbit de l’EpD a les Illes Balears.

Altres (especificau-les):


P.6 Té l’entitat algun país prioritari o zona preferent d’actuació?


Si la resposta és afirmativa, enumerau els països o zones:


Si la resposta és negativa, indicau-ne els motius:
BLOC II: AVALUACIÓ DEL PLA DIRECTOR 2012-2015P.7. Valorau del’1 al 5 (en què 1 és “cap coneixement” i 5 és “màxim coneixement”) el grau de coneixement de l’organització envers els continguts del Pla Director2012-2015 (PDCB 12-15):
1 2 3 4 5
P.8 L’entitat té en compte les directrius bàsiques del PDCB 12-15 a l’hora de planificar o dissenyar estratègies de cooperació?


Si la resposta és afirmativa, indicau en quins aspectes:


Si la resposta és negativa, indicau-ne els motius:
P.9 Valorau del’1 al 5 (en què 1 és “gens útil” i 5 és “molt útil”) el grau d’utilitat del PDCB 12-15 per al treball de l’entitat:
1 2 3 4 5


Si la valoració és de 4 o 5, indicau en quins aspectes ha estat útil:


Si la valoració és de 1 o 2, indicau els motius pels quals no ha estat útil:
P.10 Considerau que el PDCB 12-15 és coherent i està alineat amb… (Per favor, raonau breument les respostes.)


...la Llei 9/2005, de 21 de juny, de cooperació peral desenvolupament.


...les polítiques i els programes d’altres departaments del Govern de les Illes Balears.
P.11 En relació amb la PARTICIPACIÓ, creis que l’elaboració i la gestió del PDCB 12-15 s’ha basat en un procés participatiu? Valorau-ho del’1 al 5 (en què 1 és “gens participatiu” i 5 és “molt participatiu”):
En el disseny
1 2 3 4 5
En el seguiment (mitjançant els plans i les memòries anuals)
1 2 3 4 5
En l’avaluació (aquest procés)
1 2 3 4 5


Si ho considerau necessari, establiu una valoració qualitativa de la participació en cada un dels processos esmentats:
P.12 La distribució pressupostària anual que dedica el PDCB 12-15 per a les línies estratègiques de cooperació, acció humanitària i educació per al desenvolupament es detalla en el quadre següent. Estau d’acord amb aquesta distribució? En cas que no hi estigueu, feis la proposta que considereu més adequada (en percentatges):


Línia estratègica

Reserva del pressupost PDCB 12-15

D’acord (sí o no)

Proposta de distribució (%)

Cooperació

70-80%Acció humanitària

8-10%EpD

10-12%
P.13 Pel que fa a les prioritats geogràfiques, en el marc de la revisió del PDCB 12-15, es va reduir l’ajuda a onze països prioritaris i s’establiren zones i regions prioritàries en alguns d’aquest països:


 • Bolívia (departaments de Cochabamba, Chuquisaca, Oruro i Potosí)

 • Colòmbia (departaments d’Antioquia i Cauca)

 • Equador (regions 1, 3 i 5)

 • Guatemala (departaments de Quezaltenango, Quiché, San Marcos i Sololá)

 • Perú (departaments de Lima i Ica, províncies de Lima i Callao)

 • Burundi

 • Etiòpia (regions d’Oròmia i Tigré)

 • Marroc (províncies de Tetuan, Xauen, Alhucemas i Nador)

 • Senegal

 • República Àrab Sahrauí Democràtica

 • Territoris Palestins Ocupats (inclou la població palestina refugiada en països limítrofs)

Aquesta aposta per la concentració geogràfica, ha orientat les accions de l’entitat cap a aquests països en els darrers quatre anys?
Si la resposta és afirmativa, enumerau els països i les zones:


Si la resposta és negativa, indicau-ne els motius:
P.14 Pel que fa als instruments de cooperació, el PDCB 12-15 impulsa de manera preferent els tres instruments següents:
Cooperació tècnica

Qualsevol modalitat d’assistència dirigida a la formació i a la qualificació dels recursos humans en el país.Codesenvolupament

Accions destinades, d’una banda, a aconseguir el desenvolupament en els països que són font de migracions i, de l’altra, a aconseguir la integració de les persones migrants a les Illes Balears.

Cooperació econòmica no reemborsable (subvencions)

Aportacions econòmiques a projectes i programes d’ajuda per millorar les condicions socioeconòmiques dels països destinataris.


Quins instruments ha utilitzat la vostra entitat de les Illes Balears en els darrers quatre anys?Principalment

Esporàdicament

No l’utilitza

Cooperació tècnica


Codesenvolupament


Coop. econ. noreemborsable

Descriviu altres instruments utilitzats:
P.15 Quant a la formació, el PDCB 12-15 preveu, d’una banda, millorar les capacitats dels agents de cooperació mitjançant la formació i, de l’altra, iniciar l’aplicació de la metodologia de gestió orientada a resultats. L’entitat ha participat en algun curs de formació organitzat per la Direcció General de Cooperació o per la Universitat de les Illes Balears en aquests darrers quatre anys?


Si la resposta és afirmativa, indicau en quines matèries s’ha format el personal de l’entitat:


Si la resposta és negativa, indicau-ne els motius:
P.16 Considerau que l’oferta de formació d’aquests darrers quatre anys ha contribuït a millorar les capacitats de l’entitat?


Si la resposta és afirmativa, indicau quines capacitats han millorat:


Si la resposta és negativa, indicau-ne els motius:
P.17 Respecte a la comunicació amb la societat civil balear, valorau del’1 al 5 (en què 1 és “molt negativa” i 5 és “molt positiva”) les eines següents que ha utilitzat la Direcció General de Cooperació en els darrers quatre anys:

Eina

Valoració

Web Cooperant // dgcooper.caib.es

1 2 3 4 5

Xarxes socials

1 2 3 4 5

Publitramesaelectrònica (mailing)

1 2 3 4 5

Telèfon

1 2 3 4 5


P.18 En darrer lloc, valorau del’1 al 5 (en què 1 és “molt negativa” i 5 és “molt positiva”) la rendició de comptes i la difusió dels diferents documents de planificació fetes per la Direcció General de Cooperacióen aquests darrers quatre anys:


Document

Valoració

Pla Director 2012-2015

1 2 3 4 5

Plans anuals

1 2 3 4 5

Memòries anuals

1 2 3 4 5

Avaluacionsexternes

1 2 3 4 5

Estratègia d’EpD 2011-2015

1 2 3 4 5


BLOC III: PROPOSTES PER AL PLA DIRECTOR 2016-2019P.19 Què esperau d’un pla director? Quina hauria de ser la finalitat? (Per favor, responeu breument.)
P.20 Tenint en compte la resposta sobre participació del bloc anterior, feis les propostes que considereu útils per millorar la participació dels agents de cooperació a les Illes Balears en l’elaboració, el seguiment i l’avaluació del proper pla director:
P.21Respecte a les prioritats geogràfiques per al pròxim PDCB 16-19, establiu l’ordre de preferència en relació amb els criteris que haurien d’aplicar-se per establir els països prioritaris de la cooperació balear:


Criteris

Ordre

Índex de desenvolupament humà (IDH)
Índex de desigualtat de gènere (IDG)
Índex de desigualtat (GINI)
Països amb vulneració sistemàtica dels drets humans
Tradició de la cooperació duita a terme pels agents de les Illes Balears
Presència de població immigrada a les Illes Balears
Prioritats de la cooperacióespanyola
Altres criteris (especificau-los):

P.22 En el PDCB 12-15 s’estableixen les prioritats sectorials següents:


Línia estratègica de cooperació per al desenvolupament

 1. Dret als serveis socials bàsics (educació, salut, aigua i sanejament).

 2. Desenvolupament econòmic per a la reducció de la pobresa (dret a l’alimentació i projectes productius).

 3. Apoderament de les dones.

 4. Sostenibilitat mediambiental.

 5. Respecte dels drets humans i governança democràtica.Línea estratègica d’educació per al desenvolupament

 1. Impulsar a les Illes Balears, mitjançant la sensibilització i l’educació, una ciutadania global [...].

 2. Enfortir les capacitats, els espais i els mecanismes en l’àmbit de l’EpD.

 3. Afavorir els processos de coordinació i complementarietat del conjunt d’actors que intervenen en l’àmbit de l’EpD a les Illes Balears.

Indicau, per a cada línia estratègica, si considerau necessari eliminar o afegir algun altre sector d’actuació en el proper pla director (PDCB 16-19).


Línia estratègica d’acció humanitària

 1. Assistència per a la satisfacció de les necessitats bàsiques, urgents i immediates.

 2. Protecció i garantia dels drets fonamentals relacionats amb situacions d’emergència o crisis cròniques.

 3. Rehabilitació i reconstrucció immediata post desastre.Cooperació per al desenvolupament

Acció humanitària

Educació per al desenvolupamentP.23 D’acord amb la Llei 9/2005, de cooperació per al desenvolupament, el darrer PDCB 12-15 distingeix dues modalitats de cooperació:


Cooperació directa

Cooperació que fa directament la CAIB amb altres administracions públiques del Sud i amb organismes multilaterals, i que es finança principalment mitjançant convenis i assistències tècniques.

Es reserva per a aquesta modalitat entre el 20 i el 30 % del pressupost anual.
Cooperació indirecta

Cooperació que es fa mitjançant els agents de cooperació, especialment les ONGD, i que es finança mitjançant convocatòries de subvenció.

Es reserva per a aquesta modalitat entre el 70 i el 80 % del pressupost anual.

Actualment,la Direcció General de Cooperació reserva entre el 20% i el 30% del pressupost anual a cooperació directa (convenis, assistències tècniques, subvencions directes, etc.). Estau d’acord amb aquest percentatge?
Si la resposta és afirmativa, explicau-ne els motius:


Si la resposta és negativa, feis una proposta raonada:
P.24 La cooperació econòmica no reemborsable (mitjançant subvencions) és el principal instrument de la política de cooperació per al desenvolupament del Govern de les Illes Balears. Considerau que les diferents convocatòries han de millorar algun aspecte? Exposau breument els suggeriments de millora:


Convocatòries de subvenció

Suggeriments de millora

Projectes de

cooperació


Projectes d’educació per al desenvolupament
Projectes d’acció humanitària
Projectes de cooperants

P.25 Tenint en compte la resposta sobre formació del bloc anterior, quines capacitats s’haurien d’enfortir en el marc del proper pla director?


Aportau suggeriments sobre el tipus de capacitació que considereu més útil per millorar les capacitats de l’entitat:
P.26 Tenint en compte la resposta sobre comunicació del bloc anterior, considerau necessari introduir altres eines de comunicació en el proper pla director?


Si la resposta és afirmativa, especificau quines eines:
P.27 Tenint en compte la resposta sobre rendició de comptes i difusió dels documents de planificació del bloc anterior, considerau necessari introduir millores en aquest aspecte en el proper pla director?


Si la resposta és afirmativa, especificau quines i en quin tipus de document:
P.28 Creis que hi ha algun altre aspecte per tenir en compte en el proper PDCB 16-19, que no aparegui en aquest qüestionari?


Si la resposta és afirmativa, especificau quins:
PER FAVOR, ENVIAU EL QÜESTIONARI EMPLENAT PER CORREU ELECTRÒNIC A <info@dgcooper.caib.es>

FINS AL 25 DE NOVEMBREMOLTES GRÀCIES PER LA VOSTRA COL·LABORACIÓDownload 186.27 Kb.
Download 186.27 Kb.

Bosh sahifa
Aloqalar

    Bosh sahifaPla director de cooperació de les illes balears: QÜestionari d’avaluació I propostes

Download 186.27 Kb.