• NAROČNIK Naziv in sedež
 • Poslovni račun SI56 0110 0603 0279 058 Telefon
 • E-pošta Skrbnik okvirnega sporazuma
 • PONUDNIK/STRANKA OKVIRNEGA SPORAZUMA/ IZVAJALEC Poslovodeči partner Partner 2
 • Skrbnik okvirnega sporazuma Podpisnik
 • OKVIRNI SPORAZUM ZA Vzdrževanje opreme Tuttauer in New Brunswick, številka 275-4/2018- 
 • Oznaka javnega naročila, ki je podlaga za sklenitev okvirnega sporazuma
 • Aparat Cena servisnega pregleda (1x letno) v EUR brez DDV
 •   
 • Pooblaščeni predstavniki strank za naročanje Na strani naročnika
 • Zamuda in pogodbena kazen Višina Maksimalna višina
 • Začetek veljavnosti Konec veljavnosti
 • Predčasna odpoved okvirnega sporazuma Razlogi Odpoved velja
 • PRILOGE OKVIRNEGA SPORAZUMA
 • Naročnik Ponudnik/Stranka okvirnega sporazuma/Izvajalec
 • Ponudba-Okvirni sporazum
  Download 121.37 Kb.
  Sana22.10.2020
  Hajmi121.37 Kb.

  ePRO

  Ponudba-Okvirni sporazum  NAROČNIK

  Naziv in sedež

  Splošna bolnišnica dr. Franca Derganca Nova Gorica

  Ulica padlih borcev 13A

  5290 Šempeter pri Gorici

  ID št. za DDV

  SI11427205

  Matična številka

  5055695

  Poslovni račun

  SI56 0110 0603 0279 058

  Telefon
  E-pošta
  Skrbnik okvirnega sporazuma
  Podpisnik

  Stanislav Rijavec,univ.dipl.inž.stroj.

  in

  PONUDNIK/STRANKA OKVIRNEGA SPORAZUMA/ IZVAJALEC

  Poslovodeči partner

  Partner 2

  Partner X

  Naziv in sedež


  ID št. za DDV


  Matična številka


  Poslovni račun


  Telefon


  E-pošta


  Skrbnik okvirnega sporazuma
  Podpisnik
  sklepata

  OKVIRNI SPORAZUM ZA Vzdrževanje opreme Tuttauer in New Brunswick, številka 275-4/2018-     

  1. člen

  PODLAGA OKVIRNEGA SPORAZUMA  Oznaka javnega naročila, ki je podlaga za sklenitev okvirnega sporazuma

  objava na portalu e-naročanje dne pod številko      .

  2. člen

  PREDMET OKVIRNEGA SPORAZUMA    1. Predmet okvirnega sporazuma je vzdrževanje opreme Tuttauer in New Brunswick kot sledi:

  Ad1) Servisne storitve na aparatih skladno z navodili proizvajalca na sedežu naročnika:

      • Sterilizator Tuttnauer T-max, tov. št.2303001 (lokacija c. sterilizacija),

      • Avtoklav Tuttnauer 3850 EA, tov.št. 2802512 (lokacija ml. kuhinja),

      • Avtoklav Tuttnauer 3870 ELV, tov. št. 22001037 (lokacija MBL) in

      • Globoko zamrzovalna skrinja; New Brunswick Innoval U101; tov.št. 1005-7090-1010 (lokacija MBL).

  Ad2) Storitve za odpravo okvar, napak in izvedbo izboljšav ter storitve za intervencijska popravila (okvirno 100 vzdrževalnih ur)

    1. Vrsta, lastnosti, kakovost in opis predmeta okvirnega sporazuma so na splošno opredeljeni v obrazcu ePRO – Specifikacije in Ponudbeni predračun, ki je priloga okvirnega sporazuma.

    2. Izvajalec z izpolnitvijo obrazca ePRO – Specifikacije in Ponudbeni predračun in podpisom obrazca ePRO – Ponudba-Okvirni sporazum izjavlja, da ponujene storitve v celoti ustrezajo navedenim opisom.

  3. člen

  KOLIČINE, CENE IN IZVEDBENI POGOJI    1. Natančna vrsta storitev in količina je v trenutku sklepanja okvirnega sporazuma objektivno neugotovljiva.

    2. Cena storitev vzdrževanja skladno s specifikacijami oz. predračunom:

  Ad1) Servisne storitve na aparatih skladno z navodili proizvajalca

  Aparat

  Cena servisnega pregleda (1x letno) v EUR brez DDV

  Cena servisnega pregleda za razpisano obdobje (4 leta) v EUR brez DDV

  Cena servisnega pregleda za razpisano obdobje (4 leta) v EUR z DDV

  sterilizator TUTTNAUER T-max, tov. št. 2303001 (lokacija c. Sterilizacija)

       

       

       

  avtoklav TUTTNAUER 3850 EA, tov. št. 2802512 (lokacija ml. kuhinja)

       

       

       

  avtoklav TUTTNAUER 3870 ELV, tov. št. 22001037 (lokacija MBL),

       

       

       

  globoko zamrzovalna skrinja; New Brunswick Innoval U101; tov. št. 1005-7090-1010 (lokacija MBL)

       

       

       

  Skupaj

       

       

       

  Ad2) Storitve za odpravo okvar, napak in izvedbo izboljšav ter storitve za intervencijska popravila na aparatih.
  količina

  Enota mere

  Cena v EUR brez DDV

  Cena v EUR z DDV

  1. Cena vzdrževalne ure

  1

  x

       

       

  2. Skupaj

  100

  x

       

           1. Ocenjena skupna končna pogodbena vrednost za obdobje štirih let je        EUR brez DDV oziroma        EUR z DDV.  Lokacija realizacije

  Splošna bolnišnica »dr.Franca Derganca »Nova Gorica

  Ulica padlih borcev 13A

  5290 Šempeter pri Gorici


  Način realizacije

  Izvedba

  Sprememba cen

  Cene iz cenika v točki 3 so fiksne za obdobje 4 let.

  /

  Plačilni rok

  60 dni od dneva prejema pravilno izstavljenega računa, ki ni zavrnjen v roku osmih dni od prejema.

  Odzivni čas

  Čas, v katerem se izvajalec odzove na posamezno naročilo naročnika in sicer tako, da naročniku preko telefona ali elektronske pošte potrdi izvedbo oziroma naročniku navede problematiko izvedbe.

  Izvajalec bo storitve pod ad1) in sicer servisne storitve izvajal ob delavnikih (med 7,00 in 15,00 uro), po predhodnem dogovoru z naročnikom ter prejetju naročilnice s strani naročnika.


  Izvajalec bo storitev pod ad2) in sicer odpravljanje napak (intervencijsko vzdrževanje), opravil že takoj po prejetju poziva naročnika (telefon, GSM, e-mail) v roku 24 ur, še pred prejetjem naročilnice.

  Garancijski rok

  Garancija na vgrajene rezervne dele 3 mesece.

  Čas izvedbe navodila

  Čas v katerem mora izvajalec odpraviti pomanjkljivosti in nepravilnosti, ki so se izkazale pri izvedbi.

  Čas odprave napake: 48 ur od ure prejema naročila.  Pooblaščeni predstavniki strank za naročanje

  Na strani naročnika

  Na strani izvajalca

  Ime in priimek:

  Tel. št.:

  E-pošta:


  Ime in priimek:

  Tel. št.:

  E-pošta:


  Naročnik naroča storitve pri izbranem izvajalcu skladno z obrazcem ePRO – Specifikacije.

  Zamuda in pogodbena kazen

  Višina

  Maksimalna višina

  0,5 % od pogodbene vrednosti posamezne faze povpraševanja za vsak dan zamude

  vendar največ 5 % pogodbene vrednosti posamezne faze povpraševanja.

  9. člen


  OBVEZNOSTI POGODBENIH STRANK

    1. Naročnik se obvezuje, da bo:

  • izpolnjeval vse predvidene obveznosti v rokih in na predvidljiv način;

  • zagotovil razpoložljivost potrebnih človeških, informacijskih in finančnih virov;

  • plačeval naročene in izvršene storitve v dogovorjenih rokih.

    1. Izvajalec se obvezuje, da bo:

  • svoje naloge opravil strokovno in s skrbnostjo dobrega strokovnjaka;

  • izvajal svoje pogodbene obveznosti v dogovorjenih rokih;

  • takoj pisno opozoril naročnika na okoliščine, ki bi lahko otežile ali onemogočile kvalitetno in pravilno izvedbo storitev;

  • v teku izvajanja okvirnega sporazuma zagotavljal razpoložljivost ponujenih kadrovskih, tehnoloških in organizacijskih resursov – do spremembe prijavljenih kadrov ali podizvajalcev lahko pride le po predhodnem pisnem soglasju naročnika;

  • z naročnikom sodeloval ter na njegovo zahtevo nemudoma posredoval vso dokumentacijo (finančno, pravno, vsebinsko-projektno…) in pojasnila.

  • omogočal ustrezen nadzor naročniku.

    1. Če naročnik naroči izvajalcu storitev, s katero bi bili kršeni predpisi ali pa povzročena nesorazmerna škoda naročniku ali tretjemu, lahko izvajalec takšno naročilo odkloni, ne da bi kršil okvirni sporazum, vendar mora razlog za odklonitev dokazati. Če naročilo ne omogoča strokovno optimalne izvedbe storitve ali pa zahteva rešitve, ki niso v skladu s pravili stroke, mora izvajalec naročnika na to dejstvo opozoriti in mu svetovati primernejšo izvedbo, vendar mora nalogo izpolniti, kot mu je bilo naročeno, če naročnik pri tem vztraja.

    2. Neutemeljena zavrnitev naročila ali odstopanje od naročenega načina izvedbe pomeni kršitev pogodbene obveznosti, zaradi katere lahko naročnik izvede kritni kup, razdre okvirni sporazum, uveljavi finančno zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v primeru škode pa tudi zahteva odškodnino.

    3. Za potrebe izvajanje tega okvirnega sporazuma pogodbeni stranki uporabljata elektronsko komunikacijo (v okvirnem sporazumu navedeno e-pošto) in sta dolžni obe zagotoviti, da bodisi nasprotna stranka, bodisi nasprotni informacijski sistem potrdi vsak prejem tako dogovorjene poslovne komunikacije.

  10. člen

  PREVZEM


    1. Izvajalec vodi evidenco opravljenih storitev na osnovi s strani naročnika podpisanih nalogov. Izvajalec dostavlja naročniku pisna poročila o vseh opravljenih storitvah.

    2. Preverjanje kvalitete in obsega realizacije predmeta okvirnega sporazuma izvaja naročnik, ki po potrebi, za posamezne naloge predmeta, lahko organizira komisijo za preverjanje kvalitete in obsega storitev v sestavi: naročnik, izvajalec, druge odgovorne osebe pri naročniku in po potrebi zunanji svetovalec, za namen:

  • primerjava z vsebino predmeta okvirnega sporazuma,

  • primerjava z dostavljenimi mesečnimi poročili.

    1. Rezultati teh preverjanj morajo biti dokumentirani in so tudi pogoj za realizacijo plačil. Dokumentiranje je lahko v pisni ali elektronski obliki.

    2. Če naročnik ne izpolni svojih obveznosti, tako da izvajalec pri opravljanju storitev ne more opraviti dela na lokaciji naročnika, ali če izvajalec ugotovi, da je naročnik prijavil problem, ki ni predmet tega okvirnega sporazuma, je izvajalec dolžan na predpisani način evidentirati situacijo in porabljeni čas, naročnik pa poravnat vse nastale stroške (porabljeni čas, potni stroški) po veljavnem ceniku izvajalca.

    3. Izvajalec izstavi naročniku račun na podlagi pisnega poročila, ki ga je podpisal naročnik.

  11. člen

  NAČIN PLAČILA    1. Izvajalec obračunava storitve za pretekli mesec na osnovi mesečnih obveznosti in opravljenega dela.

  12. člen

  ZAMUDA IN POGODBENA KAZEN    1. V primeru, da izvajalec zamuja z izvedbo storitev iz razlogov, ki niso na strani naročnika ter ne gre za opravičeno zamudo, je dolžan plačati pogodbeno kazen.

    2. Pogodbeni stranki soglašata, da naročnik ni dolžan sporočiti izvajalcu, da si pridržuje pravico do pogodbene kazni, če je prevzel storitev potem, ko je izvajalec z njeno izvedbo zamujal.

    3. Če izvajalec zamuja z izvedbo toliko, da bi lahko naročniku nastala škoda ali da bi izvedba izgubila pomen, lahko naročnik nadomestno storitev naroči pri drugem izvajalcu na stroške zamudnika (pri tem uporabi dano zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti), lahko pa zahteva povrnitev dejanske škode ali razdre okvirni sporazum.

    4. Pogodbena kazen ali kritje nadomestne storitve se obračuna pri naslednjih izplačilih izvajalcu.

    5. Naročnik in izvajalec soglašata, da pravica zaračunati pogodbeno kazen ni pogojena z nastankom škode naročniku. Povračilo tako nastale škode bo naročnik uveljavil po splošnih načelih odškodninske odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni.

    6. Če je delo v primeru naročnikove zamude zaradi zastoja onemogočeno, se pogodbeni stranki lahko dogovorita, na katerih drugih primernih delih glede na predmet tega okvirnega sporazuma se bo uporabilo delavce, katerih delo je zaradi zastoja onemogočeno.

  13. člen

  JAMSTVA IN GARANCIJSKE OBVEZNOSTI IZVAJALCA    1. Izvajalec naročniku jamči, da:

  • bodo storitve opravljene kakovostno, s kvalificiranimi kadri, v skladu z veljavnimi predpisi in standardi ter v skladu s specificiranimi zahtevami naročnika;

  • bo kakovost opravljenih storitev preverjal in stalno skrbel za odpravo pomanjkljivosti, za katere bo izvedel na podlagi preverjanj ali informacij naročnika.

    1. Izvajalec jamči le za izvajanje tistih funkcij, ki so določene v razpisni dokumentaciji. Izvajalec ne prevzema jamstva za zadovoljitev posebnih naročnikovih potreb, ki niso izrecno določene v razpisni dokumentaciji in ne jamči, da bodo vse funkcije zadovoljile specifične potrebe naročnika ali da bo delovanje absolutno nezmotljivo oziroma brez napak.

    2. Če se ugotovi, da od naročnika javljena napaka dejansko ni napaka izvajalca, naročnik krije neposredne stroške, ki jih ima izvajalec zaradi odziva na napako.

    3. Jamčevalni rok po tem okvirnem sporazumu se podaljša za čas, ki ga izvajalec potrebuje za odpravo javljene mu bistvene napake.

    4. Izvajalec ne odgovarja za neposredno, posredno, slučajno ali posledično škodo, ki bi izvirala iz uporabe ali nezmožnosti uporabe produktov. Razen v primerih, ki so izrecno navedeni v tem okvirnem sporazumu.

  14. člen

  VIŠJA SILA    1. Pod višjo silo se razumejo vsi nepredvideni in nepričakovani dogodki, ki nastopijo neodvisno od volje strank in ki jih stranki nista mogli predvideti ob sklepanju okvirnega sporazuma ter kakorkoli vplivajo na izvedbo pogodbenih obveznosti.

    2. Izvajalec je dolžan pisno obvestiti naročnika o nastanku višje sile v dveh delovnih dneh po nastanku le-te.

    3. Nobena od strank ni odgovorna za neizpolnitev katerekoli izmed svojih obveznosti iz razlogov, ki so izven njenega nadzora.

  15. člen

  FINANČNO ZAVAROVANJE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI    1. Izvajalec mora naročniku izročiti finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v naslednji obliki:

  Vrsta zavarovanja

  Vrednost in valuta

  Veljavnost (od / do)

  Podpisana in žigosana bianco menica skupaj s pooblastilom za izpolnitev ali poroštvo

  10% od ocenjene vrednosti pogodbe brez DDV

  od začetka veljavnosti pogodbe do 15 dni po koncu veljavnosti    1. Naročnik lahko vnovči dano menico za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti unovčil če izvajalec pri posameznem naročilu ne bo spoštoval roka, opredeljenega v naročilnici oz. če izvedena storitev ne bo odgovarjala standardom in kvaliteti. v naslednjih primerih:

    2. Naročnik lahko finančno zavarovanje uveljavi brez predhodnega opomina, mora pa izvajalca o tem, da ga je uveljavil, obvestiti elektronsko ali pisno po pošti, najkasneje 3 dni po dnevu, ko ga je predložil v izplačilo.

  17. člen

  POSLOVNA SKRIVNOST IN ZAUPNI PODATKI    1. Pogodbeni stranki sta sporazumni, da vsi podatki, do katerih bi prišli z izvedbo tega okvirnega sporazuma, predstavljajo poslovno skrivnost in se zavezujeta, da bosta vse podatke skrbno varovali in jih uporabljali izključno v zvezi z izvedbo tega okvirnega sporazuma.

    2. Izvajalec je dolžan obvestiti svoje delavce, da lahko pri svojem delu pridejo v stik z zaupnimi podatki, pri delu z njimi pa morajo ti ravnati z največjo mero skrbnosti.

    3. Izvajalec mora naročnika takoj obvestiti o vsakem disciplinskem ali drugem postopku zaradi kršitev delovnih obveznosti, ki ga je zoper svojega delavca sprožil v zvezi z izvajanjem del iz tega okvirnega sporazuma. Izvajalec je dolžan na zahtevo naročnika nadomestiti delavca, če slednji izkaže, da je ravnal ali poskušal ravnati v nasprotju z določbami tega okvirnega sporazuma.

    4. Za izvajalca, ki opravlja za naročnika pogodbene obveznosti, velja glede teh obveznosti enako strog način varovanja podatkov, kot jih ima naročnik.

    5. Obveznost varovanja podatkov se nanaša tako na čas izvrševanja okvirnega sporazuma, kot tudi za čas po tem. V primeru kršitve določb o varovanju poslovne skrivnosti, je izvajalec naročniku odškodninsko odgovoren za vso posredno in neposredno škodo. Morebitna zloraba podatkov pa pomeni tudi kazensko odgovornost kršiteljev.

    6. Naročnik lahko pri izvedbi del na lokaciji od delavcev izvajalca zahteva, da izkažejo seznanjenost z vsebino iz prvega odstavka tega člena. Delavec mora pri takem delu imeti pri sebi ustrezno pooblastilo izvajalca, da lahko opravlja delo na lokaciji, kjer obstaja verjetnost, da bo prišel v stik z zaupnimi podatki.

  19. člen

  KONČNE DOLOČBE    1. Okvirni sporazum je sklenjen z dnem podpisa zadnje od pogodbenih strank in velja za čas veljavnosti, kot je opredeljeno v 2. členu okvirnem sporazumu.

    2. Ničen je okvirni sporazum, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

  • pridobitev posla ali

  • za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali

  • za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali

  • za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku.

    1. Okvirni sporazum se lahko spremeni ali dopolni s pisnim aneksom, ki ga sprejmeta in podpišeta obe pogodbeni stranki. Če katerakoli od določb tega okvirnega sporazuma je ali postane neveljavna, to ne vpliva na ostale določbe. Neveljavna določba se nadomesti z veljavno, ki mora čim bolj ustrezati namenu, ki ga je želela doseči neveljavna določba.

    2. V vsakem primeru lahko katera od pogodbenih strank od okvirnega sporazuma odstopi, s tem da glede na razlog odstopa izbere za nasprotno stran primeren čas ter poravna vse stroške, ki jih s tem povzroči.

    3. Za urejanje medsebojnih obveznosti in pravic, ki niso izrecno dogovorjene s tem okvirnim sporazumom, se uporabljajo določila Obligacijskega zakonika in drugi predpisi, ki urejajo pogodbene odnose.

    4. Pogodbeni stranki se dogovorita, da bosta poskušali vse spore iz tega okvirnega sporazuma rešiti sporazumno z neposrednimi pogovori med pooblaščenimi predstavniki obeh pogodbenih strank. V kolikor sporazum med strankama ne bi bil mogoč, se dogovorita, da bo o sporih iz okvirnega sporazuma odločalo stvarno pristojno sodišče po sedežu naročnika.

    5. Okvirni sporazum je sestavljen v dveh izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena stranka po en izvod.

  Začetek veljavnosti

  Konec veljavnosti

  Z dnem podpisa zadnje od pogodbenih strank

  4 leta od sklenitve

  Predčasna odpoved okvirnega sporazuma

  Razlogi

  Odpoved velja

  1. Naročnik uveljavi finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

  1. Z dnem unovčenja finančnega zavarovanja.

  1. Neaktivnosti izvajalca ob posameznih povpraševanjih (če se izvajalec zaporedoma vsaj dvakrat ne odzove na povpraševanje naročnika).

  Ad 2, 3, 4, 5, 6) Z dnem, ko izvajalec prejme obvestilo o odpovedi okvirnega sporazuma.

  1. Neutemeljena zavrnitev naročila s strani izvajalca, odstopanje od naročenega načina izvedbe ali nekvalitetno oziroma nepravilno opravljene storitve.

  1. Zamuda izvajalca ali napake pri izvedbi, ki bistveno zmanjšajo pomen posla.

  1. Dosežek maksimalne višine pogodbene kazni.

  1. Če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ ali sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca pogodbe o izvedbi javnega naročila ali njegovega podizvajalca.

  1. Če naročnik za tekoče leto nima zagotovljenih finančnih sredstev.

  1. 2 meseca od prejema pisnega obvestila.

  1. Če naročnik ali njegov pooblaščenec izvede novo javno naročilo z istovrstnega področja, ali organ, pooblaščen za izvedbo skupnega javnega naročila za to področje, izvede javni razpis, ki je po veljavni zakonodaji obvezujoč za naročnika.

  1. Z dnem pravnomočnosti novega javnega naročila.

  1. Če naročnik ne poravna zapadlih obveznosti.

  1. Po preteku 30 dni od obvestila

  1. Zaradi kršitev pogodbenih obveznosti s strani nasprotne stranke, če kršitve ne prenehajo po opominu, poslanem pisno ali elektronsko. V primeru odstopa sta pogodbeni stranki dolžni poravnati medsebojne obveznosti iz tega sporazuma in nastalo škodo.

  10. Z dnem, ko nasprotna stranka prejme obvestilo o odpovedi okvirnega sporazuma.
  OKVIRNI SPORAZUM

  1. del

  Obrazec ePRO – Ponudba-Okvirni sporazum

  PRILOGE OKVIRNEGA SPORAZUMA

  1. del

  Obrazec ePRO – Specifikacije

  1. del

  Popisi in načrti

  1. del

  Tehnična dokumentacija

  1. del

  Dokumentacija za prenos pravic

  1. del

  Garancijski dokumenti (Finančno zavarovanje, ki ga v originalu hrani naročnik)  Naročnik
  Ponudnik/Stranka okvirnega sporazuma/Izvajalec

  Splošna bolnišnica dr. Franca Derganca Nova Gorica

  Ulica padlih borcev 13A

  5290 Šempeter pri Gorici  Šempeter pri Gorici, dne      
  , dne

  Podpisnik: Stanislav Rijavec, univ.dipl.inž.stroj.
  Podpisnik:
  EPRO©

  Stran /
  Download 121.37 Kb.
  Download 121.37 Kb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  Ponudba-Okvirni sporazum

  Download 121.37 Kb.