• Uspjesi i poteško e suvremene fizike
 • Tendencije razvoja
 • Povijest fizike
  Download 260.68 Kb.
  bet3/3
  Sana10.04.2017
  Hajmi260.68 Kb.
  1   2   3

  18
  POVIJEST FIZIKE

  najprije u kozmi

  kom zra

  enju stvaraju se i prou  avaju svakodnevno pri akceleratorskim eksperimentima.  Slika 0.4 Kvalitativno opisivanje obilja događaja, stvaranja, pretvorbi i međudjelovanja, koje se otkrilo u svijetu elementarnih

  estica bio je potpun uspjeh kvantne teorije


  Uspjesi i poteško

  e suvremene fizike. Mnogi drugi uspjesi koji su slijedili nisu bili tako potpuni, ostavljaju

  i ili neke nedore

  enosti ili zahtijevaju

  i uvođenje semiempiri

  kih pretpostavki. Kvantna teorija, kao uostalom i sve teorije prije, nailazi na velike poteško

  e pri opisivanju problema mnogih tijela. Oslanjaju

  i prora

  unske aproksimacije na eksperimentalne podatke, moglo se posti  i shva

  anje supravodljivosti (H. Frohlich, 1950., J. Bardeen, L. N. Cooper i J. R. Schriffer, 1957.), suprafluidnosti (L. D. Landau, 1941.), razumjeti svojstva poluvodi

  a i predvidjeti mogu

  nost konstrukcije tranzistora (J. Bardeen i W. Shockley, 1946.). Shva

  ena su mnoga svojstva strukture atomske jezgre (W. Heisenberg, 1932., N. Bohr, 1936.; M. G. Mayer, 1948., J. H. D. Jensen, 1949., A. Bohr iB. Mottelson, 1953.), iako su tu svi uspješni pristupi nužno poluempiri

  ki zbog nedovoljnog poznavanja prave prirode nuklearnih sila. Poteško

  e su povezane s još vrlo površnim razumijevanjem svijeta elementarnih

  estica s jedne strane i sa stanjem u kvantnoj teoriji polja, s druge strane. U poratnim godinama završena je formulacija ra

  una smetnje u kvantnoj elektrodinamici (R. P. Feynman, 1949., J. Schwinger, 1948., S. Tomonaga, 1948., F. Dyson, 1949.) . Nađena je mogu

  nost uklanjanja beskona

  nosti koje se pojavljuju pri prora

  unima kroz postupak renormalizacije (H. A. Kramers, 1938.). Iako je mogu

  e konstruirati formulaciju teorije u kojoj se beskona

  nosti ne pojavljuju (tzv. postupak LZS), među znanstvenicima postoji

  vrsto uvjerenje da još uvijek nije postignuto potpuno razumijevanje. Kvantna elektrodinamika uspjela je objasniti mala odstupanja u vodikovom spektru (W. E. Lamb i R. C. Retherford, 1947.; H. A. Bethe, 1948.) te anomalnu veli

  inu magnetskog momenta elektrona (H. M. Foley i P. Kush, 1947., J. Schwinger, 1949.). Ni jedan od tih fenomena nije se mogao shvatiti u kvantnoj mehanici, gdje se ostalo na razini u kojoj nije u teoriju uklju

  ena mogu

  nost stvaranja i nestajanja

  estica. U jeziku kvantne elektrodinamike fizikalni foton uklju

  uje u sebi i bezbrojne virtualne parove elektron-pozitron, dok je elektron također okružen virtualnim fotonima i parovima, sve u neprekidnom međudjelovanju. Mnogobrojni pokusi  19

  FIZIKA – ODABRANA POGLAVLJA

  u kojima se prou

  ava međudjelovanje elektrona i fotona nisu još otkrili nikakvo neslaganje s kvantno-elektrodinami

  kim teoritskim opisom, iako je ve

  postignuta to

  nost od jedne desettisu

  inke od 1%. To je dovelo do nastojanja da se ideje kvantne teorije polja primijene i na druge procese. Njena relativisti

  ka verzija bila je bitna za razumijevanje ve

  spomenutih mnogo

  esti


  nih fenomena. Važan sastojak današnje fizike su tzv. Feynmanovi dijagrami, slikoviti prikaz fizikalnih procesa u obliku simboli

  kog crteža kojemu se po jednostavnim pravilima mogu pridruživati odgovaraju

  i matemati

  ki izrazi. Isto je tako koristan i pojam S -matrice (W. Heisenberg, 1943.). Ta formulacija teorije želi raditi samo s eksperimentalno mjerljivim veli

  inama te se u njoj o

  ituje uzro

  na povezanost fizikalnih događaja. Kvantna teorija polja je jezik koji moderna znanost upotrebljava u opisivanju i prou

  avanju elementarnih

  estica. Ve

  1935. je H. Yukawa zaklju

  io da kratki doseg nuklearnih sila upozorava na postojanje nove elementarne

  estice, piona (C. M. G. Lattes, H. Muirhead, G. P. S. Occhialini i C. F. Powell, 1947.), kojoj je mogao predvidjeti i masu. No, zamršeni nelinearni sustav operatorskih jednadžbi kvantne teorije polja dopušta aproksimativna rješenja samo za slu

  aj dovoljno slabih međudjelovanja (elektrodinamika, slabe interakcije). Nesposobnost da se problem potpuno i dinami

  ki riješi naglašava važnost prou

  avanja simetrija međ u elementarnim

  esticama. Otkri

  e izotopnog spina (W. Heisenberg, 1932.), kvatnog broja stranosti (K. Nishijina, 1953M. Gell-M., ann, 1953.) i tzv. SU (3) simetrije (Y. Neeman 1961.; M. Gell-Mann 1961.) te izu

  avanje op

  ih zakona sa

  uvanja fizikalnih veli

  ina, omogu

  ilo je da se teoritski unaprijed predvidi postojanje mnogih novih

  estica. Sli

  no je u prošlom stolje

  u Mendeljejevljev periodni sustav elemenata upozorio na postojanje do tada nepoznatih elemenata. No, svijet elementarnih

  estica još uvijek nije uhva

  en u teoretske teme jer se neprestano otkrivaju nove neslu

  ene čestice i nova neo

  ekivana svojstva. Uz neo

  uvanje pariteta (tj. slabo međudjelovanje je u prostoru orijentirano; T. D. Lee i C. N. Yang 1956.), otkrivena je i zagonetna vremenska neobrativost nekih slabih procesa (raspad K° mezona, 1964.). Uporaba sve mo

  nijih i mo

  nijih akceleratora zna

  i promatranje tvari pod sve ve

  im i ve


  im pove

  anjem (u Hamiltonovom smislu tu postoji potpuna analogija s opti

  kim mikroskopom), u nadi da

  e se otkriti nešto novo, kao što se to do sada i događalo. Ima znakova da i subatomske

  estice, protoni, pokazuju neku strukturu kada se promatraju pod snopom elektrona vrlo visoke energije (kratka valna duljina, silno pove

  anje), baš kao što je nekada i atom pokazao strukturu, kada ju je Rutherford “osvijetlio” snopom α-

  estica. No poteško

  e, nepotpunosti i nedore

  enosti u razumijevanju prirode dopuštaju da se ozbiljno postavi pitanje nije li pragmati

  na metoda (oslanjanje na po

  etne, op

  evrijedne zakonitosti) u fizici, kako ju je definitivno uobli

  io Newton, istrajala svoj vijek? Pokušaji stvaranja jedinstvene osnovne teorije prirode (W. Heisenberg, 1954.) daleko su još od uspjeha. Gravitacija, koja je od osnovne važnosti u astronomskim i kozmi

  kim razmjerima, zanemaruje se u atomskoj i subatomskoj fizici kao izvanredno slabo međudjelovanje. Postoje ipak zanimljiva dodirna podru

  ja. Posljedica Einsteinovog principa ekvivalencije (A. Einstein 1907., 1911.), predviđena promjena valne duljine (energije) elektromagnetskog zra

  enja u jakom gravitacijskom polju, testirana je i u laboratoriju na Zemlji. Mossbauerovo otkri

  e (R. L. Mossbauer, 1957.) da foton emitiran jezgrom koji je dio

  vrstog tijela ne gubi energiju zbog odboja, omogu

  ava izvanredno precizno mjerenje energije elektromagnetskog zra

  enja. Mogao se izmjeriti porast u energiji fotona koji pada u zemaljskom gravitacijskom polju (R. V. Pound i J. L. Snider, 1965.). Sinteza neeuklidske geometrije gravitacije u op

  oj teoriji gravitacije (A. Einstein, 1913.) prisutna je kod mnogih spekulacija u suvremenoj astrofizici, kao što je na primjer nagađanje da bi


  20
  POVIJEST FIZIKE

  neobi


  ne pulsiraju

  e zvijezde (“pulsars”, Sveu

  ilište u Cambridgeu, 1967.) mogle biti još odavno predviđene neutronske zvijezde (L. D. Landau, 1934; T. Gold 1968.).  Slika 0.5 Snimke maglene komore koje pokazuju antihilaciju protona i anatiprotona u pione. Glavni događaj je u sredini slike. Antiproton upada odozgo i njegov je trag gotovo ravan. Pri antihilaciji je stvoreno osam piona. Jedan od njih, koji je gotovo suprotno usmjeren od upadnog antiprotona, raspada se na mion i neutrino. Mion se nadalje raspada na pozitron i dva neutrina. Trag miona je oštar za razliku od traga piona, a po

  etak traga pozitrona se jasno vidi. Komora je smještena u magnetskom polju okomitom na ravninu slike. Tragovi negativnih

  estica zakre

  u se u smjeru kazaljke na satu, a tragovi pozitivnih

  estica u obratnom smjeru. Sporije

  estice ostavljaju guš

  e, a brže isprekidane tragove
  Tendencije razvoja. Suvremena fizika je daleko od sigurnosti tzv. klasi

  ne fizike iz sedamdesetih godina devetnaestog stolje

  a, kada se za jedan kratki trenutak

  inilo da su gotovo ve

  doku

  ene i posljednje tajne svijeta. Obilje eksperimentalno-teorijskih spoznaja, od kojih su u ovom prikazu mogle samo neke biti ilustrativno navedene, pokazuje da se iako se dosta dobro razumije svijet atoma, u svijet još manjih dimenzija tek se zakora  ilo. Fizika u svom eksperimentalno-materijalisti

  kom pristupu izu

  avanja svijeta nije definicijsko u

  enje. U njenoj se znanstvenoj metodi želi razumjeti i ustrojstvo i rad mehanizma svijeta, kako bi se on

  ovje

  jom voljom mogao iskoristiti i kako bi se moglo na njega utjecati. U tom smislu ova pustolovina ljudskog duha koja se naziva fizikom za  ela se još s prvom vatrom pra

  ovjeka.


  21

  www.maturski.org

  Download 260.68 Kb.
  1   2   3
  Download 260.68 Kb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  Povijest fizike

  Download 260.68 Kb.