• UVODNA RAZMATRANJA
 • 1.1. Na čini dobijanja plastičnih masa Plastične mase
 • Polimerizacija
 • Polikondenzacija
 • Poliadicija
 • 1.2. Dodaci plastičnim masama Plastifikatori
 • Stabilizatori
 • 1.3. Osnovna struktura polimera
 • 1.4. Podela plastičnih masa
 • Presovanje plasticnih masa
  Download 1.69 Mb.
  bet1/18
  Sana29.12.2019
  Hajmi1.69 Mb.
    1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18

  PRESOVANJE PLASTICNIH MASA

  www.maturski.org  SADRŽAJ:

  1. UVODNA RAZMATRANJA 1

  1.1. Načini dobijanja plastičnih masa 1

  1.2. Dodaci plastičnim masama 2

  1.3. Osnovna struktura polimera 3

  1.4. Podela plastičnih masa 4

  2. TEHNOLOGIJE PRERADE PLASTIČNIH MASA 6

  2.1. Prerada termoplasta 6

  2.2. Prerada duroplasta 7

  2.3. Postupci prerade plastičnih masa 7

  3. KARAKTERISTIKE IZABRANE PLASTIČNE MASE 18

  4. PROBLEMI PROJEKTOVANJA DELOVA OD PLASTIČNIH MASA 21


  4.1. Tehnološke karakteristike procesa presovanja plastičnih masa 22

  4.2. Konstruisanje i tehnologičnost delova 24


  4.3. Tačnost dimenzija delova od plastičnih masa pri presovanju u kalupima 31

  5. PRIMER PROJEKTOVANJA DELA 32

  6. ZAKLJUČCI 40

  7. LITERATURA 41
  1. UVODNA RAZMATRANJA

  2. Zahvaljujući mogućnosti ispunjenja najrazličitijih zahteva, polimerni materijali nalaze primenu u praktično svim oblastima ljudske delatnosti.

  3. Razvoj hemijske industrije poslednjih godina 20-tog veka, posebno u oblasti polimernih materijala doveo je do razvoja čitavog niza novih proizvoda i masovne proizvodnje najrazličitijih materijala specifičnih mehaničkih i drugih karakteristika. Sa pojavom kompozitnih materijala dolazi do nove tehnološke revolucije, jer se novi materijali mogu projektovati i proizvoditi tako da imaju znatno bolje karakteristike od pojedinačnih osobina polaznih materijala ili nama poznatih materijala. Poseban značaj novi materijali na bazi polimera dobijaju primenom u automobilskoj, avio i kosmičkoj industriji, kao i u građevinarstvu, elektrotehnici i telekomunikacijama.

  4. Polimerni mateijali imaju veoma raznovrsnu strukturu što predstavlja osnovne probleme pri analizi uticaja polaznih sirovina i tehnoloških parametara na njihove karakteristike. Da bi se ovi uticaji odredili, potrebno je poznavanje hemijskih, mehaničkih, termičkih, električnih i drugih svojstava plastičnih masa, što podrazumeva obimna istraživanja kao i usavršavanje metoda za istraživanja.

  5. Izrada predmeta od plastičnih masa ima čitav niz prednosti: niska cena koštanja, mala gustina u odnosu na metale, laka izrada delova, posebno proizvoda složene konfiguracije, kao i visoka produktivnost pri njihovoj izradi, dobra dielektrična svojstva, zbog čega nalaze primenu kao dobri elektro-izolatori, visoka otpornost na kiseline, rastvore i druge agresivne sredine, dobra prozračnost i sposobnost bojenja, dobra prigušujuća svojstva, odnosno visoka otpornost na vibracije, zbog čega se koriste kao dobri izolatori vibracija, dobra svojstva apsorpcije zvuka, odnosno dobri su zvučni izolatori, dobre antifrikcione osobine, a po potrebi i dobra frikciona svojstva.

  6. Nedostaci plastičnih masa su: niska čvrstoća na povišenim temperaturama, smanjenje čvrstoće u toku dugotrajnog opterećenja, kratak vek trajanja, što je u direktnoj vezi sa procesom starenja pod uticajem svetlosti, toplote, vlage i kiseonika.

  7. Radi daljeg povećanja primene plastičnih masa, potrebno je obezbediti razvoj u tri pravca:

  8. − razvoj novih materijala plastičnih masa,

  9. − razvoj tehnologija prerade, uređaja i alata za preradu i

  10. − razvoj primene novih materijala i razvoj novih proizvoda od plastičnih

  11. masa.  12. 1.1. Načini dobijanja plastičnih masa  13. Plastične mase su materijali koji se sastoje iz osnovne komponente i dodataka. Osnovna komponenta je polimer, a dodaci, u zavisnosti od potrebnih karakteristika proizvoda, mogu biti: plastifikatori, punila, boje, maziva, stabilizatori i očvršćivači.

  14. Polimeri su materije koje se sastoje od makromolekula. Mogu biti prirodni i sintetički. Prirodni polimeri se nalaze u biljkama i životinjama (celuloza, skrob, belančevine, kaučuk, itd.), a sintetički se dobijaju hemijskim putem (sintezom monomera). Osnovne metode sinteze monomera su:

   • polimerizacija,

   • polikondenzacija i

   • poliadicija.

  1. Polimerizacija je proces stvaranja makromolekula spajanjem većeg broja monomera, pri čemu se ne izdvajaju sporedni produkti i ne vrši se pregrupisavanje atoma u molekulu. Karakteristično je to da se ne sme prekinuti proces polimerizacije (ne može se nastaviti), i da se osobine polimera bitno razlikuju od osobina monomera. Ovaj proces se može prikazati jednačinom:  2. monomerpolimer

  3. n – broj ponavljajućih jedinica u polimernom lancu.

  4. Polikondenzacija je proces sinteze većeg broja monomera u makromolekule uz izdvajanje sporednih proizvoda. To je najčešće voda ili amonijak. Polikondezacija se može izvoditi stupnjevito pa i sa prekidima, a predstavlja se formulom:  5. Poliadicija je postupak spajanja većeg broja monomera u makromolekule bez izdvajanja sporednih proizvoda. Izvodi se u stupnjevima. Dobijeni polimeri imaju sličnu strukturu kao i polimeri dobijeni polikondenzacijom. Ovaj postupak je negde između polimerizacije i polikondenzacije.

  6. 1.2. Dodaci plastičnim masama

  7. Plastifikatori (omekšivači) su materije u kojima se polimeri rastvaraju i nabubre, čime se povećava elastičnost, a smanjuju se zatezna čvrstoća i tvrdoća. Tada dolazi i do promena nekih fizičko-hemijskih osobina od kojih je najznačajnije sniženje temperature topljenja. Složenog su hemijskog sastava i tu spadaju kamfor, trikrezol sulfat i drugi, a najčešće su u tečnom (uljanom), a ponekad u čvrstom agregatnom stanju.

  8. Punila su materije koje se dodaju polimerima radi poboljšanja mehaničkih osobina i smanjenja cene koštanja. Mogu biti organskog i neorganskog porekla. Punila organskog porekla su: drveno brašno, azbest, tekstilna vlakna, grafit i dr. Oni uglavnom deluju kao očvršćivači. Punila neorganskog porekla su: metal, staklo i dr. Na primer kada se doda metalni prah, povećava se elektroprovodljivost plastične mase.

  9. Prema strukturi punila mogu biti:

  • praškasta (drvo, kvarcno brašno, metalni prah, prah liskuna...),

  • vlaknasta (azbesna, staklena, pamučna ili sintetička vlakna) i

  • slojevita (hartija, metalna folija, pamučna tkanina, sintetička, staklena, žičana mreža).  1. Boje imaju osnovni zadatak da daju određenu boju plastičnoj masi, a uz to povećavaju hemijsku i termičku stabilnost. Boje mogu biti organskog i neorganskog porekla.

  2. Maziva poboljšavaju plastifikaciju i eliminišu prilepljivanje (vezivanje) plastične mase za alat (kalup). Najčešće se primenjuju: parafin, steorin i kalcijum-stearat.

  3. Stabilizatori obezbeđuju očuvanje prvobitnih osobina plastičnih masa povećanjem otpornosti na toplotu i štetna zračenja.

  4. Očvršćivači obezbeđuju prelazak plastične mase iz žitkog (testastog) u čvrsto stanje. Očvršćavanje ubrzavaju katalizatori.

  5. 1.3. Osnovna struktura polimera

  6. Polimeri se prema strukturi polimernih lanaca mogu podeliti na: linerane, razgranate i mrežaste lance.

  7. Linearni polimerni lanci su najjednostavniji jer je kod njih element ponavljanja (polimer) povezan u izdužen lanac (slika 1.).
  8. Slika 1. Linearni polimer

  9. Razgranati polimerni lanac ima na osnovnom izduženom lancu kraće ili duže ogranke koji su sastavljeni od istih ponavljajućih elemenata kao i osnovni lanac (slika 2.).

  10. Slika 2. Razgranati polimer

  11. Mrežasti polimerni lanac ima međusobno povezane izdužene polimerne lance u dvodimenzionalne i/ili trodimenzionalne mreže (slika 3.).  12. Slika 3. Mrežasti polimer  13. 1.4. Podela plastičnih masa

  14. Download 1.69 Mb.
    1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18
  Download 1.69 Mb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  Presovanje plasticnih masa

  Download 1.69 Mb.