Qaytarish koeffisentini o'lchash usuli
Download 268.24 Kb.
bet4/4
Sana25.03.2017
Hajmi268.24 Kb.
1   2   3   4

2.2. Qaytarish koeffisentini o'lchash usuli.

Qisqa yopiq to'lqin o'tkazgichli traktlarni parametrlarini urganishda eng aktual urganilishi kerak bo'lgan kattaliklardan biri bu qaytarish koeffisientini aniqlash vazifasidir. Bu ulchashning asosiy xususiyatlaridan biri shuki, bu jarayonda keng dinamik diapozondan foydalaniladi. Bu esa ma'lum bir qiyinchiliklarni yuzaga keltirishi mumkin.

Ushbu diplom ishida qaytarish koeffisientini ulchash ishlarini yuguruvchi to'lqinlarda aylanaviy rezanatorni qo'llash jarayonida nazariy va eksperimental nuqtai-nazardan asoslab berildi.

Keng diapozonda bunday rezanatorli generator orqali qo'zg'atilgan to'lqin chastotada navbati bilan maydon amplitudalarining maksimum va minimumlari kuzatiladi. Buni qo'zg'atuvchi chastotalar funksiyasi sifatida qarash mumkin. [23,24]

Maydon amplitudalarini berilgan nuqtadagi qiymatlari liniyaning xususiy so'nish kattaliklari orqali aniqlanadi. Maydon amplidudasini maksimumga erishishi to'lqin interferensiyasi natijasi sifatida qaraladi.

Maydon amplitudasi maksimum bo'lishi uchun  = 2k. Maydon amplitudasi minimum bo'lishi uchun esa = (2k 1)/2, shartlar o'rinli bo'lishi kerak. U holda

Емакс= Е0(1-e)-1

Емин= Е0(1 e)-1

Agar sistemaga qisqa yopiq trak kiritilsa , u holda uni to'rg'un to'lqin rejimida o'rnatilgan qisqa yopiq traktni kesimi ko'rinishida qabul qilish mumkin bo'ladi. Unda maydon amplitudasining maksimum va minimumlarini qaytarish koefisientini hisobga olgan holda yuguruvchi to'lqin rejimi sifatida qarash mumkindir.

Емакс= Е0(1-Гe)-1,

Емин= Е0(1 Гe)-1.

Tenglamalardan liniyaning xususiy so'nish parametrlarini chiqaramiz. Bundan qaytarish koeffisienti modulini G ni aniqlash mumkin.

2.3. Apparat funksiyani tekshirish.

O'rganilayotgan qurilmada o'lchashlar amalga oshirish natijasida, yugurvchi to'lqin rejimida o'lchash qurilmasining (tebranuvchi chastota generatori va KSVN va susayish indikatori) appaat funksiyasini tekshirish va bog'liqlikni aniqlash imkoni tug'ildi. Apparat funksiya bu aniq bir qurilmada turli parametrlarni o'lchash va uning o'zgarishini ifodalaydigan qonun hisoblanadi, masalan, sistemaning tashqi ta'sirlarga bog'liqligi aniqlash.Eksperimentni amalga oshirishda, qurilmada va to'lqino'tkazgich traktining bir elkasiga polyarizasion turdagi attenyuator kiritilgan. U O'YuCh signalini susaytirgich vazifasini utaydi. O'lchashlar ikki chastotada amalga oshirilgan: 8,355 Gs va 7,848 Gs. Qurilmada bmin (A) minimumlar va bmax (A) maksimumlar qiymatlari qayd qilingan, bunda 0dB dan 10dB gacha o'zgartirish kiritilgan. O'lchash natijalari 1 va 2 jadvallarda keltirilgan. Bu natijalarga asosan [0;1] va [0;10] oraliqlarda At nisbiy kattalikning attenyuar A(dB) ga bog'liqligi grafiklari chizilgan. [ 27,28]

F1 = 8.355 Gs 1-jadval.

A (dB)

Аt (отн.ед.)

бmax(A)

бmin(A)

0

0,489

5,10

1,225

1

1,052

2,50

1,210

2

1,479

1,90

1,195

3

1,876

1,60

1,175

4

2,057

1,50

1,160

5

2,645

1,32

1,145

6

3,206

1,22

1,125

7

3,358

1,19

1,110

8

3,637

1,17

1,110

9

3,709

1,15

1,095

10

4,016

1,13

1,090


1
-а. График


1-б. График

F1 = 7,848 Gs Jadval №2.


A (дБ)

Ат (отн.ед.)

бmax(A)

бmin(A)

0

1,396

1,840

1,110

1

1,840

1,515

1,100

2

2,260

1,350

1,095

3

2,573

1,270

1,090

4

2,868

1,210

1,080

5

3,218

1,170

1,080

6

3,376

1,135

1,060

7

3,770

1,110

1,060

8

4,272

1,090

1,060

9

4,672

1,080

1,060

10

4,663

1,070

1,050


2
-а. График

2
-б. График

Grafiklarni analiz qilish natijasida qo'yidagi xulosaga kelish mumkin: xatoliklarni hisobga olgan xolda, ko'rilayotgan bog'lanish nisbatan chiziqli. Shuning uchun qurilmaning apparat funksiyasi ham chiziqlidir.
A (дБ) –Attenyuator susayish ko’satgichlari .

бmax(A) – Berilgan susayish qiymtlarida maksimumning joylashish holati.

бmin(A) – Berilgan susayish qiymtlarida minimumning joylashish holati.

Ат (otn.ed.) – susayish kattaligini nazariy qiymatlari.

XULOSA


Ushbu diplom ishida yuqori chastotali diapozonda yuguruvchi va turgun to’lqinlar rejimida yopik tizimlarni chastota – xarakteristikasi va eksperimentda shuningdek tizimning aslligi – yuguruvchi to’lqin rejimida , turgun to’lqin rejimidagiga qaraganda katta bo’lishi o’rganildi.

Bu natija boshka to’lqin tashuvchi tizimlar uchun xam urinli ekanligi ko’rsatildi.

1. Tajribada aylanaviy yopiq sistemali SVCh diapozonda yuguruvchi va turg'un to'lqin rejimlarining chastotaga bog'liqlik xarakteristikasi urganildi.

2. Yuguruvchi va turg'un to'lqin rejimlarida ikkala holda ham chastotaviy bog'liqlik kvazidavriy ekanligi ko'rsatildi.

3. Chegaralangan intervalda yuguruvchi to'lqin rejimidagi maksimumlar soni,

tug'un to'lqin rejimidagi maksimumlar sonidan 2 marta kamligi ko'rsatildi.

4. Sistemaning aslligi yuguruvchi to'lqin rejimida , turg'un to'lqin

rejimidagiga qaraganda taxminan ikki marotaba katta ekanligi isbotlandi.

5.O'tkazilgan eksperiment natijalariga ko'ra yopiq konturda SVCh larni sifatini tekshirish aktual masalalarda biri ekanligi uchun qaytarish koeffisientini aniqlash metodikasi taklif etildi.

6.O'rganilayotgan qurilmada o'lchashlar amalga oshirish natijasida, yugurvchi to'lqin rejimida o'lchash qurilmasining (tebranuvchi chastota generatori va susayish indikatori) apparat funksiyasini tekshirish va grafik ko’rinishdagi bog'liqlikni aniqlash imkoni tug'ildi.


ADABIYOTLAR.

  1. I.A.Karimov. Yuksak ma'naviyat-engilmas kuch. Toshkent.

   Toshkent - Markaziy Osiyoning eng yirik qadimiy shaharlaridan biri - O‘zbekiston Respublikasining poytaxtidir. Oʻrta Osiyoning yirik sanoat-transport chorraxasi va madaniyat markazlaridan biri. Mamlakatning shimoli-sharqiy qismida, Tyanshan togʻlari etaklarida, 440–480 m teppalikda, Chirchiq daryosi vodiysida joylashgan.“Ma'naviyat”.2008 y.

  1. I.A.Karimov “Mamlakatimizda demokratik islohotlarni yanadachuqurlashtirish va fuqorolik jamiyatini rivojlantirish kontseptsiyasi” 12-noyabr 2010 yil.

  2. I.A.Karimov. O'zbekiston mustaqillikka erishish ostonasida

Toshkent- 2011 B. 400.

  1. С.П.Стрелков. Введение в теорию колебане. “Москва” 2010.

  2. Г.С.Горелик. Колибания волны, Физматгиз 2009.

  3. И.Б Лебебов. Техники и приборы сверхвысоких частот. 2005.

  4. S.G.Kalashnikov. Elektr, “Uqituvchi” 1989.

  5. Иверанова.В.И Электр ва Оптика. Физикадан практикум. 1985.

  6. А.А.Детлаф,Б.М.Яворский. Курс физики. Том-3. Москва-1979.

  7. И.В.Савельев. Курс общей физики. Том-2. Электричество и магнетизм волны оптика. Москва-1988.

  8. Б.М.Яворский,А.А.Пинский . Основы физики.Том-2 Колебания и волны квантовая физика. Москва-2005.

  9. G.S.Landsberg. Optika, Toshkent- O’qituvchi-1981.

  10. С.Б.Гуревича. Оптическая обработка информации. Москва-2007.

  11. А.Д.Ионов,Б.В.Попов. Волновые линии связи. Москва «радио и связь». 2006.

  12. Б.А.Калабеков. В волновые системах передачи и обработки сигналов. Москва «радио и связь. 1998.

  13. Л.Л. Гольдин. Лабораторные занятия по физике. 1983.

  14. Н.Н.Майсова. Практикум по курсу общей физике. Вышая школа. Москва-1999.

 1. Гуреев А.В.// Радиотехника и электроника (Москва).- 1994.

 2. Ковалёв С. В., Нестеров С. М., Скородумов И. А. // Радиотехника и электроника (Москва)- 1993.

 3. Кирочкин Ю. А., Степанов К.Н. // Журнал экспериментальной и технической физики- 1993.

 4. Кубышкин Е. И. // Изв. РАН. Мех. тверд. тела.- 1992.

 5. Семин И. А. // Радиотехника и электроника.- 1993.

 6. Свешников А. Г., Боголюбов А. Н., Минаев Д. В., Сычкова А. В. // Радиотехника и электроника – 1993.

 7. Кириленко А. А., Сенкевич С. Л., Тысик Б. Г.// Радиотехника и электроника (Москва).- 1990.

 8. Козлова А. Н., Эткин В. С. // Журнал “Успехи физических наук”

 9. Под редакцией Валитова Р. А. и Макаренко Б. И.// Измерения на миллиметровых и субмиллиметровых волнах (Москва).- 1984.

 10. Каценеленбаум Б. З. // Нерегулярные волноводы с медленно меняющимися параметрами.- М.: Изд- во АН СССР, 1961.

 11. Ваганов Р. Б., Матвеев Р. Ф., Мериакри В. В. // Многоволновые волноводы со случайными нерегулярностями.- М.: Сов.радио, 1972.-

 12. Под редакцией Гроднева В.А. .. Многоволноводные круглые волноводы.- М.: Связь, 1972.

 13. Валитова Р. А. // Методы и техника. М.: Радио и техника, 1984.- с.296

 14. Вамберский М. В., Казанцев В. И., Шелухин С. А. // Передающие устройства СВЧ.- Москва «высшая школа»,1984.

 15. Лошаков Л. Н. // К теории электронного прибора СВЧ с взаимодействием в поперечном направлении. Радиотехника и электроника, 1960, т.5, №9.

 16. Лопухин В. М. // Возбуждение э\м колебаний и волн электронными потоками. Гостехиздат, 1953.

 17. Под ред. Федотова // Электронные СВЧ приборы со скрещенными полями. Изд- во ин. лит., 1961.

 18. www.Ziyonet.uz.

 19. class-fizika.narod.ru›Электромагнитное поле

 20. wiki.pskovedu.ru›…физики_Электромагнитные_волны/9…

 21. fieldphysics.ru›electromagnetic_waves/

 22. physel.ru›mainmenu-48/-mainmenu-54/569-s-59-.html

 23. physik.ucoz.ru›index/ehlektromagnitnye_kolebanija…


Download 268.24 Kb.
1   2   3   4
Download 268.24 Kb.

Bosh sahifa
Aloqalar

    Bosh sahifaQaytarish koeffisentini o'lchash usuli

Download 268.24 Kb.