• “Pedagogik texnologiya-bu majmuali fikr yuritish metodini pedagogikaga singdirish, boshqacha qilib aytganda, pedagogik jarayonni muayyan bir majmuaga keltirishdir”.
 • Bitiruv malakaviy ishining tuzilishi
  Download 362.5 Kb.
  bet5/33
  Sana13.06.2021
  Hajmi362.5 Kb.
  #15004
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   33
  Bitiruv malakaviy ishining tuzilishi. BMI ikki bob, besh paragrif, xulosa va foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati, ilovalardan iborat.

  I BOB MAKTABGACHA TA’LIM MUASSASALARIDA TARBIYA TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISHNING NAZARIY MASALALARI

   1. Tarbiya texnologiyalarinining mohiyati va mazmuni

  Mamlakatimizning istiqlol yo‘lidagi ilk qadamlaridanoq, buyuk ma’naviyatimizni tiklash va yanada yuksaltirish, milliy ta’lim-tarbiya tizimini takomillashtirish, uning milliy zaminini mustahkamlash , zamon talablari bilan uyg‘unlashtirish asosida jahon andozalari va ko‘nikmalari darajasiga chiqarish maqsadida ta’lim tizimida ulkan bunyodkorlik ishlari olib borilmoqda. Xususan, O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining IX sessiyasida qabul qilingan “Ta’lim to‘g‘risida”gi hamda “Kadrlar tayyorlash milliy dasturi” to‘g‘risidagi Qonunda ta’lim sohasida olib borilayotgan islohotlarda tarbiyachi-tarbiyachilarning mehnati naqadar yuksakligi, ular oldida barkamol avlodni tarbiyalashdek sharafli va mas’uliyatli vazifa turganligi ta’kidlanadi. “Ta’lim to‘g‘risida”gi Qonunning 3-moddasida2 ta’lim O‘zbekiston Respublikasi ijtimoiy taraqqiyotida ustuvor deb e’lon qilgan hamda ta’lim sohasidagi davlat siyosatining quyidagi asosiy prinsiplari belgilab berilgan:

  • ta’lim va tarbiyaning insonparvar, demokratik xarakterda ekanligi;

  • ta’limning uzluksizligi va izchilligi;

  • umumiy o‘rta, shuningdek o‘rta maxsus, kasb–hunar ta’limining majburiyligi;

  • o‘rta maxsus, kasb–hunar ta’limining yo‘nalishini: akademik litseyda yoki kasb–hunar kollejida o‘qishni tanlashning ixtiyoriyligi;

  • ta’lim tizimining dunyoviy xarakterda ekanligi;

  • davlat ta’lim standartlari doirasida ta’lim olishning hamma uchun ochiqligi;

  • ta’lim dasturlarini tanlashga yagona va tabaqalashtirilgan yondashuv;

  • bilimli bo‘lishni va iste’dodni rag‘batlantirish;

  • ta’lim tizimida davlat va jamiyat boshqaruvini uyg‘unlashtirish.

  Ushbu prinsiplar zamirida tarbiyachilar pedagogik faoliyatining asosiy mohiyati mujassamlangan bo‘lib, uni hayotga tatbiq etish tarbiyachilar zimmasiga yuklatilgan. tarbiyachi barkamol avlod sifatini ta’minlovchi asosiy javobgar shaxs ekan, uning pedagogik mahorati ham hozirgi zamon talablari darajasida, jahon andozalariga mos ravishda shakllanishi kerak. Shu jihatdan, “Kadrlar tayyorlash milliy dasturi”da ham tarbiyachining kasbiy mahoratini oshirishga jiddiy e’tibor qaratilgan. Jumladan, Dasturning 4.2. bandida pedagogik kadrlarning malakasini oshirish va ularni qayta tayyorlashning zamon talablariga moslashuvchan, ta’lim-tarbiyaning yuqori sifatli va barqaror rivojlanishini ko‘zlovchi tizimini vujudga keltirish ta’kidlanadi. Pedagog kadrlarni ildam qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirish, raqobatbardosh darajada ularning kasbiy sifatlarini takomillashtirishni qo‘llab–quvvatlash ta’minlanadi. Ushbu talablar zamirida ham tarbiyachining pedagogik mahoratini uzluksiz takomillashtirib borish naqadar muhim va davr talabi ekanligi ta’kidlanmoqda. Shunday ekan,Tarbiya texnologiyalarining vazifalarini “Ta’lim to‘g‘risida”gi Qonun hamda “Kadrlar tayyorlash milliy dasturi” talablari belgilab beradi. Uning vazifalari quyidagilardan iborat:

  - ta’lim-tarbiya tizimida amalga oshirilayotgan yangilanish va islohotlarni insonparvarlik va demokratik tamoyillarga moslab olib borish;

  - ta’lim-tarbiya mazmunini mamlakatning ijtimoiy va iqtisodiy taraqqiyoti istiqbollaridan, jamiyat ehtiyojlaridan, fan, madaniyat, texnika va texnologiyaning zamonaviy yutuqlaridan kelib chiqqan holda boyitib borishni ta’minlash;

  - bo‘lajak tarbiyachilarning ma’naviy-axloqiy jihatdan dunyoqarashini rivojlantirishda milliy urf–odat va an’analarimizdan, boy adabiy merosimizdan samarali foydalanishning tezkor metod va usullarini ishlab chiqish va joriy etish;

  - ta’lim va tarbiya jarayonini kelgusida tarbiyachilardan talab qiladigan darajada sifatini va barqaror rivojlanishining kafolatlarini, ustuvorligini ta’minlash uchun normativ hujjatlar, o‘quv–uslubiy adabiyotlar, moddiy–texnika va axborot bazasi bilan boyitib borish;

  - bo‘lajak tarbiyachilarning yuksak kasbiy tayyorgarlik darajasi, malakasi, bilimi, madaniy va ma’naviy–axloqiy saviyasining sifatini zamon talablariga javob beradigan darajada oshirib borish;

  - bo‘lajak tarbiyachilarni yuqori malakali kadrlar tayyorlash bilan pedagogik faoliyatning nufuzi va ijtimoiy maqomini ko‘tarishga o‘rgatish.

  Yuqoridagi fikrlardan kelib chiqib,avvalo “texnologiya” so‘zining, mohiyati, mazmunini aniqlab chiqish lozim. “Texnologiya” so‘zi 1872 yilda qo‘shma, yunoncha, ya’ni “texnos” – san’at, mahorat va “logos” - fan so‘zlaridan olinib, “mahorat fani" ma’nosini, “O‘zbek tilining” 1981 yilda nashr etilgan izohli lug‘atida esa “ishlab chiqarish protsesslari, metod va vositalari xaqidagi bilimlar majmui” degan ma’noni anglatadi.

  Buni pedagogika faniga ko‘chirib, “pedagogik texnologiya” deb izohlaydigan bo‘lsak, unda “ta’lim - tarbiya qoidalari, metodlari shakl va vositalari xaqidagi bilimlar majmui” degan ma’no kelib chiqadi. Chunki “Pedagogika” bu ta’lim - tarbiya demakdir. Shunday qilib, “pedagogik texnologiya” bu ta’lim - tarbiya jarayonining qoidalari, metodlari, shakllari,vositalarining mukammaligini anglatuvchi bilimlar yig‘indisi yoki san’atidir. Zero, har bir tarbiyach o‘qitish va tarbiyalashning qoida, shakl, metod, vositalarini mukammal, san’at darajasida bilsa, shunga qarab tarbiya jarayonini tashkil qilsa, tarbiyalanuvchini mustaqil fikrlashga, muloxaza qilishga o‘rgatadi va ko‘zlangan maqsadga erishadi.

  Buni faqat ta’lim-tarbiya muassasalarining o‘qitish-tarbiyalash jarayoniga yangi pedagogik texnologiyalarni tadbiq etish orqali, bo‘lajak barkamol avlodga yuksak insoniy fazilatlarni shakllantirish mumkin. Shu bois mazkur muammo respublikamiz olimlarining diqqat markazida turibdi. Mazkur mavzu doirasida mamlakatimizda maqolalar, qo‘llanmalar, risolalar nashr etilmokda.

  Xalqaro tashkilot YUNESKOning ta’rifiga ko‘ra “Pedagogik texnologiya - bu, ta’lim shakllarini optimallashtirish maqsadida texnik vositalar, inson salohiyatini hamda ularning o‘zaro ta’sirini inobatga olib, o‘qitish va bilish, o‘zlashtirishning barcha jarayonlarini aniqlash, yaratish va qo‘llashning tizimli metodidir” (YUNESKO). Bu ta’rifda pedagogik texnologiyaning ko‘p jihatlari ochib berilgan bo‘lib asosan ta’lim-tarbiya jarayoniga yakka xolda emas, balki tizimli yondashish asos qilib olingan.

  Ushbu ta’rifga mazmun va mohiyat nuqtai nazaridan yaqin ta’rifni fikrimizcha Yapon pedagogi, olim T. Sakamoto izohlagan.Uning fikricha “Pedagogik texnologiya-bu majmuali fikr yuritish metodini pedagogikaga singdirish, boshqacha qilib aytganda, pedagogik jarayonni muayyan bir majmuaga keltirishdir”. Mazkur, yuqoridagi ikki ta’rif, shubxasiz tayanch so‘zlar “tizimli yondashuv” va “majmuali yondashuv” asosiy, pedagogik texnologiya mazmunini anglatuvchi tayanch so‘zlar bo‘lib, ta’riflardagi boshqa barcha so‘zlar tizim sifatida pedagogik texnologiya mohiyatini tavsiflaydi.

  Xuddi mana shu sistemali, majmuali yondashuv pedagogik texnologiyani boshqa texnologiyalardan ajratib turadi va ta’lim maqsadlari, ta’lim – tarbiya mazmuni, metodlari hamda tarbiya natijalarini oldindan kafolatlashni o‘zaro bog‘liqda va aloqadorlikda nazarda tutib, nazorat qilishni amalga oshiradi. Aynan mana shu xususiyat an’anaviy tarbiyada yetishmaydi. Masalan, an’anaviy tarbiya jarayonini axborotlarini eshitish, esda saqlashga mo‘ljallangan bo‘lib, bunda tarbiyalanuvchi aktiv faoliyati, operatsiyalarni mustaqil bajarishi, esdan chiqarib qo‘yilgan.Yoyinki, ma’lum maktabgacha ta’lim muassasalarida, har bir mashg‘ulotning o‘ziga xos xususiyatlari, o‘zga mashg‘ulotlar farqli tomonlari hisobga olinmasdan ularni nazorat qilish ma’muriyat tomonidan bir xil metodda amalga oshirish qoiida bo‘lib qolgan.

  Tarbiya jarayonining pedagogik texnologiyasi g‘oyasini ko‘tarib chiqqan rus pedagoglaridan biri M.V.Klarin pedagogik texnologiyani ta’riflab shunday yozadi: “Pedagogik texnologiya - tarbiya jarayoniga texnologik yondashgan holda, oldindan belgilab olingan maqsad, mazmun, yo‘nalish, ko‘rsatgichlaridan kelib chiqib, tarbiya jarayonini loyihalash va tizimli yondashishdir”.

  Ushbu ta’rifdan shu narsa ma’lumki, o‘quv maqsadlariga erishish va yaxshi natijani qo‘lga kiritishning muhim sharti tarbiyalash texnologiyasining mexanizmi bo‘lgan tarbiya jarayonini loyihalash va ta’lim-tarbiyaga tizimli yondoshishdir.

  Respublikada pedagogik texnologiyani ta’lim-tarbiya jarayoniga tadbiq etish va uni fan sifatida e’tirof etishni birinchilardan bo‘lib pedagog olimlardan B.L.Farberman, N.S. Sayidaxmedov, M.Ochilov, O.Roziqov, X.Abdukarimov, T.Nazarova, K.Zaripov, B.Ziyomuhammedov va boshqalar talqin qildilar. Bular tomonidan pedagogik texnologiyaning mazmun mohiyatini aniqlashtirish, uning xududga mos variantini yaratish, ta’lim-tarbiyani texnologiyalashtirish vositasida barkamol shaxsni shakllantirish va yuksaltirish masalalari ko‘tarilib chiqildi.

  Shunday qilib, pedagogik texnologiya ilmiy konsepsiyaga asoslangan maqsadni belgilash va unga erishishda ijtimoiy, didaktik, ruhiy-pedagogik, falsafiy nazariyaga suyangan vazifa, faoliyat, natija yaxlitligi, muvaffaqiyatini ta’minlaydigan, ta’lim-tarbiyaning loyihalangan jarayoni, tamoyillari metodlari, vositalarining o‘zaro hamkorlikdagi birligidir.

  Shu o‘rinda ikkinchi masalaning xulosa sifatida pedagogika fanlari doktori, professor M.Ochilovning fikriga qo‘shilgan holda pedagogika nazariyasi va amaliyotida tan olingan va ilmiy nazariy jihatdan asoslangan, pedagogik olimlar bildirgan fikrlarni tahlil qilib, pedagogik texnologiyaning mohiyat-mazmuniga quyidagilarni kiritishni maqsadga muvofiq deb hisoblaymiz.  • Ta’lim-tarbiya jarayonini oldindan loyihalash ;

  • tizimli yondashuv asosida tarbiyalanuvchilar bilish faoliyatini tasvirlaydigan tarbiya jarayoni loyihasini tuzish;

  • Ta’lim-tarbiya maqsadi real, aniq diagnostik bo‘lishi va tarbiyalanuvchining bilish o‘zlashtirish sifatini obyektiv baholash;

  • Ta’lim-tarbiya jarayonining tuzilishi va mazmunini yaxlitligi, o‘zaro bog‘liq va o‘zaro ta’sirda bo‘lishi;

  • tarbiya shakllarini optimallashtirish (qulaylashtirish);

  • tarbiya jarayonida texnik vositalar va inson salohiyatining o‘zaro ta’sirini hisobga olish;

  • tarbiya maqsadlarini ko‘zlagan etalon asosida tarbiyalanuvchining kuzatiladigan, o‘lchanadigan xarakterlari shaklida juda oydinlashtirish;

  • tarbiyalanuvchining faolligiga tayanib tarbiyalash;

  • bilish o‘zlashtirish jarayonida yo‘l qo‘yilgan xatolarni aniqlab, kuzatib borish;

  • shakllantiruvchi va izohlovchi baholar;

  • belgilangan mezonlarga binoan test vazifalarini bajarish;

  • ta’lim-tarbiyaning kafolatlanganligi;

  • ta’lim-tarbiya samaradorligining yuqoriligi;

  • majmuaga keltirishni nazarda tutadi.

  Uning yana bir xususiyati shundaki, ilmiy asoslangan, yaxshi loyihalangan pedagogik texnologiya tarbiyachi mahoratidan qat’iy nazar ko‘zlangan maqsadga erishishni kafolatlaydi, tarbiyalanuvchi ta’lim-tarbiyaning yakunida egallagan bilimlarni faol amalga oshiruvchisiga aylanadi.

  Shunday qilib, pedagogik texnologiya ilmiy konsepsiyaga asoslangan, maqsadni belgilash va unga erishishda ijtimoiy, didaktik, ruhiy-pedagogik, falsafiy nazariyaga suyangan, vazifa, faoliyat, natija yaxlitligi. Muvaffaqiyatini ta’minlaydigan, ta’lim-tarbiyaning loyihalangan jarayoni tamoyillari, prinsiplari, metodlari, vositalarining o‘zaro hamkorligidagi birligidir.

  Download 362.5 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   33
  Download 362.5 Kb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  Bitiruv malakaviy ishining tuzilishi

  Download 362.5 Kb.