• II. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti farmonlari va qarorlari, Vazirlar Mahkamasining qarorlari
 • III. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti I.A.Karimovning asarlari
 • IV. Asosiy adabiyotlar 1. Abdiyev M.B. Sohaviy leksikaning sistem tahlili (Samarqand viloyati
 • V. Qo‘shimcha adabiyotlar
 • VI. Davriy nashrlar, statistik to‘plamlar va hisobotlar
 • VII. Internet saytlari
 • Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati
  Download 495.05 Kb.
  bet5/5
  Sana24.03.2017
  Hajmi495.05 Kb.
  1   2   3   4   5

  Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati
  I. O‘zbekiston Respublikasi qonunlari
  1. O‘zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi. -T.
  Konstitutsiya (lot. constitutio - tuzilish, tuzuk) - davlatning asosiy qonuni. U davlat tuzilishini, hokimiyat va boshqaruv organlari tizimini, ularning vakolati hamda shakllantirilish tartibi, saylov tizimi, fuqarolarning huquq va erkinliklari, shuningdek, sud tizimini belgilab beradi. K.
  : O‘zbekiston, 2012.
  II. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti farmonlari va qarorlari, Vazirlar Mahkamasining qarorlari
  1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Oliy malakali ilmiy va ilmiy-pedagogik kadrlar tayyorlash va attestatsiyadan o‘tkazish tizimini yanada takomillashtirish to‘g‘risida”gi 2012-yil 24-iyuldagi PF-4456-sonli Farmoni.
  III. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti I.A.Karimovning asarlari

  1. Karimov I.A. Barkamol avlod – O‘zbekiston taraqqiyotining poydevori. – T.: O‘zbekiston, 1997.

  2. Karimov I.A. Yuksak ma’naviyat – yengilmas kuch. –Toshkent: Ma’naviyat, 2008. V. –83

  3. Karimov. I.A. Ozod va obod Vatan, erkin va farovon hayot - pirovard maqsadimiz. “Fidokor” gazetasi muxbiri savollariga javoblar – T.: O‘zbekiston, 2000.  IV. Asosiy adabiyotlar
  1. Abdiyev M.B. Sohaviy leksikaning sistem tahlili (Samarqand viloyati

  kasb-hunarlari materiallari asosida): filol. fan. dokt.... dis. avtoref. – T., 2005.

  2. Aliqulov A. O‘zbek tilida “yel-yog‘in” lug‘aviy-ma’noviy guruhi:

  filol. fanlari nomz... diss. – Toshkent, 2011.

  3. Bobojonov Sh. Semema, uning nutqiy voqelanishi va izohli lug‘atdagi

  talqini: filol. fan. nomz…dis. avtoref. – Samarqand, 2004.

  Viloyat - maʼmuriy-hududiy birlik. Oʻrta asrlardan maʼlum. Sharqning ayrim mamlakatlari (Afgʻoniston, Turkiya va boshqa), shuningdek Oʻrta Osiyo xonliklari viloyatlarga boʻlingan. 1924-yil shoʻrolar oʻtkazgan milliy-davlat chegaralanishi arafasida Turkiston ASSR 6 V.
  Samarqand - Samarqand viloyatidagi shahar. Viloyatning maʼmuriy, iqtisodiy va madaniy markazi (1938 yildan). 1925-30 yillarda Respublika poytaxti. Oʻzbekistonning jan.gʻarbida, Zarafshon vodiysining oʻrta qismida (Dargʻom va Siyob kanallari orasida) joylashgan.

  4. Bozorov O. O‘zbek tilida darajalanish: filol. fan. dokt.... dis. -T., 1997.

  5. Jamolxonov N. Hozirgi o’zbek adabiy tili. -T.: O’qituvchi, 2005. 196-

  bet.

  6. Hojiyev A. O‘zbek tili morfologiyasi, morfemikasi va so‘z yasalishining nazariy masalalari. – T.: Fan, 2009.  7. Hakimova M. O‘zbek tilida vaqt ma’noli lug‘aviy birliklar va ularning matn shakllantirish imkoniyatlari: filol. fan. nomz....dis. avtoref. -T., 2004.

  8. Hamrayeva Y. O‘zbek tilining o‘quv ideografik lug‘atini yaratish tamoyillari: filol. fan. nomz....diss. avtoref. – T., 2010.

  9. Hojiyev A. Lingvistik terminlarning izohli lug‘ati. -T.: O‘qituvchi, 1985.

  10. Iskandarova Sh. O‘zbek tili leksikasini mazmuniy maydon sifatida o‘rganish (shaxs mikromaydoni): filol. fan. dokt. ... dis. – T., 1999.

  11. Mahmudov N., Nurmonov A., Sobirov A. Nabiyeva D. Ona tili. 6-sinf uchun darslik. – T.: Tasvir, 2009.

  12. Mengliyev B. Lisoniy sistema yaxlitligi va unda sathlararo munosabatlar: filol. fan. dokt. … dis. – T., 2002.

  13. Mengliyev B. Hozirgi o‘zbek adabiy tili. – Qarshi: Nasaf, 2005.

  14. Mirtojiyev M. O‘zbek tilida polisemiya. – T.: Fan, 1975.

  15. Ne’matov H., Bozorov O. Til va nutq. – T.: O‘qituvchi, 1989.

  16. Ne’matov H., Rasulov R. O‘zbek tili sistem leksikologiyasi asoslari.

  -T.: O‘qituvchi, 1995.

  17. Rasulov R. O‘zbek tilida holat fe’llari va ularning obligator valentliklari. – T.: Fan, 1989.

  18. Rahmatullayev Sh. O‘zbek tilining izohli frazeologik lug‘ati. – T.:

  O‘qituvchi, 1978.

  19. Rahmatullayev Sh. O‘zbek tilining etimologik lug‘ati. – T.: Universitet, 2000.

  20. Rahmonov T.P. Hozirgi o‘zbek tilidagi arabcha o‘zlashma so‘zlar semantik tuzilishidagi o‘zgarishlar. filol. fan. nomz.... dis. avtoref. -Toshkent, 1994. 24 bet.

  21. Safarov F. O‘zbek tilida son-miqdor mikromaydoni va uning lisoniy-nutqiy xususiyati: filol. fan. nomz.... dis. avtoref. – T., 2004.

  22. Sayfullayeva R., Mengliyev B., Boqiyeva G., Qurbonova M., Yunusova Z., Abuzalova M. Hozirgi o‘zbek adabiy tili. – T.: Fan va texnologiya, 2009.

  23. Sobirov A. O‘zbek tilining leksik sathini sistemalar sistemasi tamoyili asosida tadqiq etish. – T.: Ma’naviyat, 2004.

  24. Tursunov U., Muxtorov J., Rahmatullayev Sh. Hozirgi o‘zbek adabiy tili. – T.: O‘qituvchi, 1975.

  25.Yunusova Z. O‘zbek tilida lug‘aviy mikrosistemaning tarkibi va

  rivojlanishi: filol. fan. nomz…dis. – T., 2004.

  26. Zamonaviy o‘zbek tili: Morfologiya. Mualliflar jamoasi. – T.: Mumtoz so‘z; 2008.

  27. O‘zbek tili leksikologiyasi. Darslik. A. Hojiyev, A. Ahmedov. – T.: Fan, 1981.

  28. O‘zbek tilining izohli lug‘ati. – M.: Русский язык, 1981. 1-tom 632

  bet;


  29. O‘zbek tilining izohli lug‘ati. – М.: Русский язык, 1981. – 2-tom –

  717 bet.


  30. O‘zbek tilining izohli lug‘ati. I jild, – T.: O‘zbekiston milliy

  ensiklopediyasi; 2006.

  31. O‘zbek tilining izohli lug‘ati. II jild, – T.: O‘zbekiston milliy

  ensiklopediyasi; 2006.

  32. O‘zbek tilining izohli lug‘ati. III jild, – T.: O‘zbekiston milliy

  ensiklopediyasi; 2007.

  33. O‘zbek tilining izohli lug‘ati. IV jild, – T.: O‘zbekiston milliy

  ensiklopediyasi; 2008.

  34. O‘zbek tilining izohli lug‘ati. V jild, – T.: O‘zbekiston milliy

  ensiklopediyasi; 2008.

  35. Qilichev B. O‘zbek tilida partonimiya: filol. fan. nomz... dis. avtoref.

  – T., 1997.

  36. Qo‘chqortoyev I. So‘z ma’nosi va uning valentligi. – T.: Fan, 1977.
  V. Qo‘shimcha adabiyotlar
  1. Арнольд И.В. Лексикология современного английского языка. – М., 1959.

  2. Баранов О.С. Идеографический словарь русского языка. – М.: Прометей, 1990.

  3. Begmatov E.A. Hozirgi o‘zbek adabiy tilining leksik qatlamlari. –T.: Fan, 1985.

  4. Даль В.И. Иллюстрированный тольковый словарь русского языка. Современная версия. – М.: Эксмо; Форум, 2007.

  5. Ибрагимов С. Профессиональная лексика узбекского языка:

  Автореф. дис. ... докт. филол. наук. – Т., 1961.

  6. Madrahimov I. O‘zbek tilida so‘zning serqirraligi va uni tasniflash asoslari: filol. fan. nomz. ... dis. avtoref. – T., 1994.

  7. Ne’matova G. O‘zbek tilida o‘simlik nomlari leksemalari: sistemasi va badiiy qo‘llanishi: filol. fan. nomz.... dis. avtoref. – T., 1998.

  8. Нигматов Х.Г. Функциональная морфология тюркоязычных памятников XI-XII вв. – Т.: Фан, 1989.

  9. Orifjonova Sh. O‘zbek tilida lug‘aviy graduonimiya: filol. fan. nomz….dis. avtoref. – T., 1996.

  10. Roget P.M. Thesaurus of English words and word combinations. – L.,

  1970.


  11. Тихонов А.Н., Хатамов Н.Т. Русско-узбекский словар. – Т.: Ўқитувчи, 1979.

  12. Umurqulov B. Poetik nutq leksikasi. – T.: Fan, 1990.


  VI. Davriy nashrlar, statistik to‘plamlar va hisobotlar
  1. Aliqulov A. Yel-yog‘in otlarida darajalanish // O‘zbek tili va adabiyoti. – T., 2005. - № 3.

  2. Aliqulov T. O‘zbek leksikografiyasi 70 yil ichida // O‘zbek tili va adabiyoti. – T., 1987. -№ 5.

  3. Aminova N. Ingliz va o‘zbek tillaridagi diplomatiyaga oid leksikaning o‘ziga xos xususiyatlari // Til va adabiyot ta’limi. –Т., 2007. № 3.

  4. Begmatov E., Ne’matov H., Rasulov R. Leksik mikrosistema va uning tadqiq metodikasi (Sistem leksikologiya tezislari) // O‘zbek tili va adabiyoti. – T., 1989. -№ 6.

  5. Hojiyev A. Mustaqillik sharoitida o‘zbek tili lug‘at tarkibining rivojlanish asoslari // O‘zbek tili va adabiyoti. – T., 1994. -№ 1.

  6. Hojiyev A. Yasama so‘z lisoniy birlikmi yoki nutqiymi? // O‘zbek tili

  va adabiyoti. – T., 2004. -№ 1.

  7. Islomov I. Relyefonimlar tizimida ma’noviy munosabatlarning

  voqelanishi // Ta’lim tizimida ijtimoiy-gumanitar fanlar. -2008. -№ 4.

  8. Islomov I. O‘zbek tili relyefonimlarini tadqiq qilish vazifalari haqida // Nasaf ziyosi. Ilmiy-ma’rifiy jurnal. – Qarshi, 2005. -№ 2.

  9. Mahmudov N. O‘zbek tilida o‘zlashma so‘zlar: me’yor va milliylik // O‘zbek tili va adabiyoti. 2010. -№ 6.

  10. Ne’matov H. So‘z, uning til va nutqdagi o‘rni // O‘zbek tili va adabiyoti. – Toshkent, 1988. -№ 6.

  11. Rahmatullayev Sh. Semema – mustaqil til birligi // O‘zbek tili va

  adabiyoti. – T., 1984. -№ 5.

  12. Qo‘chqortoyev I. So‘zlarning leksik-semantik to‘dalari haqida // ToshDU ilmiy asarlari. 359-chiqishi. – T., 1969.

  13.Shoabdurahmonov Sh., Asqarova M., Hojiyev A., Rasulov I., Doniyorov X. Hozirgi o‘zbek adabiy tili. I qism. - T.: O‘qituvchi, 1980. - 447 b.


  VII. Internet saytlari
  http://www.gldv.org/cms/gldv.php

  http://lexikon.anaman.de/lexikon.htm


  1 Karimov I.A. Yuksak ma’naviyat – yengilmas kuch. -Toshkent:Ma’naviyat, 2008. B. – 83.

  2Karimov I.A. “Yuksak ma’naviyat - yengilmas kuch”. - Toshkent:Ma’naviyat, 2008. B. – 87.

  3 Hamrayeva Y. O‘zbek tilining o‘quv ideografik lug‘atini yaratish tamoyillari: Filol. fan. nomz....diss. avtoref. – T., 2010. 6-b.

  1 O‘zbek tilining izohli lug‘ati. 2 jildli -M., Русский язык. 1981.; O‘zbek tilining izohli lug‘ati. 5 jildli, -T.: O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi; 2006-2008.

  1 Rahmatullayev Sh. Semema – mustaqil til birligi // O‘zbek tili va adabiyoti. -1984. -№ 5; Qo‘chqortoyev I. So‘z ma’nosi va uning valentligi. – T.: Fan, 1997; Ne’matov H., Rasulov R. O‘zbek tili sistem leksikologiyasi asoslari. – T.: O‘qituvchi, 1995; Bozorov O. O‘zbek tilida darajalanish: Filol. fan. dokt…dis. – T., 1997; Iskandarova Sh. O‘zbek tili leksikasini mazmuniy maydon sifatida o‘rganish (shaxs mikromaydoni): Filol. fan. dokt.…dis. – T., 1999; Mengliyev B. Lisoniy sistema yaxlitligi va unda sathlararo munosabatlar: Filol. fan. dokt....dis. – T., 2002; Orifjonova Sh. O‘zbek tilida lug‘aviy graduonimiya: Filol. fan. nomz….dis. – T., 1996; Qilichev B. O‘zbek tilida partonimiya: Filol. fan. nomz…dis. – T., 1997; Ne’matova G. O‘zbek tilida o‘simlik nomlari leksemalari: sistemasi va badiiy qo‘llanishi: Filol. fan. nomz…dis. – T., 1998.


  1 Ne’matov H. Substansial tilshunoslik nimalar berdi? Prof. U.Sanaqulov tavalludining 70 yilligiga bag‘ishlangan ilmiy-nazariy konferensiya materiallari. – Sam. 2011. B.24-28;

  2 “Fidokor” gazetasi muxbiri savollariga javoblar // Karimov. I.A. Ozod va obod Vatan, erkin va farovon hayot – pirovard maqsadimiz. – T.: O‘zbekiston, 2000. T. 8. – B. 489-509.

  1 Dan Net: From dictionary to wordnet. Jorg Asmussen, Bolette Sandford Pedersen and Lars Trap-Jensen. Workshop Proceeding. Germany. Tubengen. 2007.

  1 O‘zbek tili leksikologiyasi (jamoa). – Toshkent, «Fan», 1981. – 12-b.

  1 Rahmonov T.P. Hozirgi o‘zbek tilidagi arabcha o‘zlashma so‘zlar semantik tuzilishidagi o‘zgarishlar. filol. fan. nomz.... dis. avtoref. -Toshkent, 1994. 24 bet.

  1 O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi. –T., O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi. 5-tom. 249-bet.

  1 Coseriu E. Das Phänomen der Sprache. Sonderdruck aus Heft 1/2 der Pädagogischen Provinsz. Berlin, 1967. S.9.
  Berlin - Olmoniya poytaxti. Federal maʼmuriy birlik - Yerga tenglashtirilgan. Shpre daryosi Xafeldaryosiga quyiladigan yerda. Shim. va Boltik dengizlariga chiqiladigan kanal lar boʻyida. Maydoni qariyb 890 km.


  2 Будагов Р.А. Толковые словари в национальной культуре народов. МГУ, 1989. С. 13.

  3 Ibrohimov S., Begmatov E., Ahmedov A. O‘zbek tilining imlo lug‘ati. –T., Fan. 1976. (65 000 dan ortiq so‘z) Sh.Shoabdurahmonov tahriri ostida. 632 bet.

  1 O‘zbek tilining izohli lug‘ati. 2 jildli -M., Русский язык. 1981.

  2 O‘zbek tilining izohli lug‘ati. 5 jildli, -T.: O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi; 2006-2008.

  3 O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi. –T., O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi.12-jild. 65-bet.

  4 Hojiyev A. O‘zbek tili sinonimlarining izohli lug‘ati, 1974.

  5 Bazarov O. O‘zbek tilida darajalanish: Filol. fan. dokt. dis. ... avtoref. - T., 1997. - 51 b.; Orifjonova Sh. O‘zbek tilida leksik graduonimiya: Filol. fan. nomz. diss. ... avtoref. - T., 1996. -27 b.

  1 Islomov I., Bobojonov Sh. O`zbek tilining so`zlar darajalanishi o`quv lug`ati. O`quv qo`llanmasi. –T: Yangi asr avlodi, 2007. 52 bet.

  1 O‘zbek tilining izohli lug‘ati. –T., O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi. 5 jildli. 2006-2008.

  2 O‘zbekiston Milliy Ensiklopediyasi. –T., O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi. 12 tomli. 2000-2006.

  1 Jamolxonov N. Hozirgi o’zbek adabiy tili. –T.: O’qituvchi, 2005. 196-bet.

  1 Shoabdurahmonov Sh. va b. Hozirgi o‘zbek adabiy tili. -T., O‘qituvchi. 1980.

  1 O‘zbekiston Milliy Ensiklopediyasi. –T., O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi. 10-tom. 498-bet.


  1 Hotamov N. Sarimsoqov B. Adabiyotshunoslik terminlarining ruscha-o‘zbekcha izohli lug‘ati. –T. O‘qituvchi. 1979. 6-bet.

  2 Onikov L.A., Shishlin N.V. Qisqacha siyosiy lug‘at. –T. O‘zbekiston. 1983. 6-bet.

  3 O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi. –T., O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi. 6-tom. 308-bet.

  4 O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi. –T., O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi. 6-tom. 309-bet.

  1 Shoabdurahmonov Sh. va boshqalar. Hozirgi o‘zbek adabiy tili. –T., O‘qituvchi. 1980. 127-b.

  2 Tursunov U., Muxtorov J., Rahmatullayev Sh. Hozirgi o‘zbek adabiy tili. –T., O‘zbekiston. 1992. 156-b.

  3 O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi. –T., O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi. 12 tomli. 2000-2006.

  4 Tursunov U., Muxtorov J., Rahmatullayev Sh. Hozirgi o‘zbek adabiy tili. –T., O‘zbekiston. 1992. 175-b

  1 O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi.–T., O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi. 12-tom. 2006. 65-bet.

  2 Internet texnologiyasi, dastur ta’minoti va qaydnomalari asosida tashkil etilgan ma’lumotlar ombori va elektron jadvallar bilan jamoa bo‘lib ishlashga imkon beruvchi korxona va tashkilot miqyosidagi kompyuter tizimi. O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi. 4-tom. 186-bet.

  1 O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi. –T., O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi. 3-jild. 2002. 217-bet.

  1 Mahmudov N. O‘zbek tilida o‘zlashma so‘zlar: me’yor va milliylik // O‘zbek tili va adabiyoti. 2010. 6-son. 8-bet.

  1 Begmatov E. Hozirgi o‘zbek adabiy tilining leksik qatlamlari. -Toshkent: Fan, 1985. 129-130-betlar.

  2 Rahmatullayev Sh. Hozirgi o‘zbek adabiy tili. -Toshkent: Universitet, 2006. 10-bet.

  3 Rahmatullayev Sh. Hozirgi o‘zbek adabiy tili. -Toshkent: Universitet, 2006. 107-bet.

  1 O‘zbekiston Milliy Ensiklopediyasi. –T., O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi. 2002. 3-tom, 576-bet.

  1 Rahimov B. Dunyoda nechta til bor? Til va adabiyot ta’limi. 2011. 11-son. 15-bet.

  1 O‘zbekiston Milliy Ensiklopediyasi. –T., O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi. 2002. 3-tom, 293-294-betlar.

  2 O‘zbek tilining izohli lug‘ati. –T., O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi. 2006. 1-jild, 608-bet.

  1 O‘zbek tilining izohli lug‘ati. –T., O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi. 2007. 3-jild, 373-bet.

  2 O‘zbek tilining izohli lug‘ati. –M., Русский язык. 1981. 1-jild, 149-bet.

  3 O‘zbek tilining izohli lug‘ati. –T., O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi. 2006. 1-jild, 374-bet.

  1 O‘zbek tilining izohli lug‘ati. –M., Русский язык. 1981. 1-jild, 392-bet.

  2 O‘zbek tilining izohli lug‘ati. –M., Русский язык. 1981. 1-jild, 392-bet.

  3 O‘zbek tilining izohli lug‘ati. – М.: Русский язык, 1981. 1-tom, 587-bet.

  4 O‘zbek tilining izohli lug‘ati. 3-jild, – T.: O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi. 2007. 261-bet.

  1 O‘zbek tilining izohli lug‘ati. –T., O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi. 2007. 2-jild, 389-bet.

  1 Bekmuradov A.Sh., L. V. Golish va boshqalar. Loyihaviy ta’limning texnologiyasi. –T.: TDIU, 2009. 88- bet.


  1 Rahmatullayev Sh. Hozirgi o’zbek adabiy tili -T. Universitet. 2006. 89-bet.

  1 O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi. –T., O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi. 1-tom. 2000. 510-bet.


  1 Aliqulov A. O‘zbek tilida yel-yog‘in lug‘aviy-ma’noviy guruhi (tizimi, nutqiy voqelanishi va leksikografik talqini): Filol. fanlari nomzodi dis... -Toshkent, 2011. 19-bet.


  1 Hojiyev A. O‘zbek tilshunosligi atamalarining izohli lug‘ati. –T.: O‘qituvchi, 2001 89-bet.

  2 O‘zbek tilining izohli lug‘ati. –T., O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi. 2008. 5-jild, 21-bet.

  3 O‘zbek tilining izohli lug‘ati. –T., O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi. 2008. 4-jild, 405-bet.

  1 O‘zbek tilining izohli lug‘ati. –T., O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi. 2006. 2-jild, 397-bet.

  2 O‘zbekiston Milliy Ensiklopediyasi. –T., O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi. 2002. 4-tom, 687-bet.  Download 495.05 Kb.
  1   2   3   4   5
  Download 495.05 Kb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

  Download 495.05 Kb.