Qida Mühəndisliyi və Ekspertiza” kafedrası “ŞƏrabin mikrobiologiyasi”
Download 0.78 Mb.
bet1/5
Sana22.10.2020
Hajmi0.78 Mb.
  1   2   3   4   5

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI TƏHSİL NAZİRLİYİ

AZƏRBAYCAN TEXNOLOGİYA UNİVERSİTETİ

Qida Mühəndisliyi və Ekspertiza” kafedrası

ŞƏRABIN MİKROBİOLOGİYASI”

fənnindən imtahan testləri

Tərtib etdi:b/m., b.f.d. Qurbanova Sevda Oqtay qızı

G Ə N C Ə – 2020

1.Mikrobiologiya elminin inkişafına təkan verən çürümə və qıcqırma proseslərini hansı alim öyrənmişdir?

A)L.Paster

B)R.Kox


C)D.İvanovski

D)N.Qamaleya

E)A.Voytkeviç

2.Mikrobiologiya yunan sözü olmaqla mənası nə deməkdir?

A)kiçik, həyat, elm

B)xırda, cisim, elm

C)ulduzlar haqqında elm

D)gözə görünməyən yosunlar haqqında elm

E)göbələklər haqqında elm

3.Aşağıdakılardanhansımikroblarınmorfologiyasınaaidedilir?

A)ölçüləri

B)virulentlik

C)qramüsuluiləboyanma

D)parazitlik

E)anaerobluq

4.Basil hansı mikroblara deyilir?

A)çöpvari, hüceyrədaxili spor əmələgətirən mikroblara

B)çöpvari,spor əmələgətirməyən mikroblara

C)qamçıları olan mikroblara

D)kürəcik şəklində olanlara

E)kapsula əmələ gətirənlərə

5.Sarsinlər bölünərkən hansı formada birləşirlər?

A)mərtəbəli paket formada

B)cüt-cüt

C)üzüm salxımına bənzəyən

D)dörd-dörd topa şəklində

E)zəncir şəklində

6.Prokariotlarınilk təsnifatını kim vermişdir?

A)Berq

B)KrasilnikovC)Kox

D)Darvin


E)Paster

7.Bakteriyalar qidalanma tipinə görə hansı qruplara bölünür?

A)avtotroflar, heterotroflar

B)saprofitlər, parazitlər, avtotroflar

C)fotosintez edənlər, xemosintez edənlər, parazitlər

D)çürüdücü bakteriyalar, turşuducu bakteriyalar, saprofitlər, parazitlər

E)xemosintez edənlər, saprofitlər

8.Aşağıdakılardan hansılar mikroorqanizmlərin morfoloji xüsusiyyətlərini əks etdirmir?

A)parazitlik

B)uzunluğu

C)kapsula əmələgətirmə

D)spor əmələgətirmə

E)forması

9.Xarici görünüşünə görə bütün bakteriyalar hansı üç formaya ayrılırlar?

A)koklar, çöpvari, qıvrım

B)Btetrakoklar, stafilokoklar, basillər

C)diplokoklar, spiroxetlər, çöplər

D)koklar, basillər, stafilokoklar

E)qıvrım, diplokoklar, basillər

10. Morfoloji göstəricilər kimi hüceyrənin hansı əlamətləri öyrənilir?

A)forması, ölçüləri, hərəkətliyi, sporəmələgətirmək qabiliyyəti, spordaşıyı­cıla­rının olması, qamçıların yerləşməsi və vegetativ çoxalma xüsusiyyətləri

B)forması, tənəffüsü, maddələr mübadiləsi; sporəmələgətirmə, hərəkətliliyi

C)tənəffüsü, hərəkəti, qidalanması; sporəmələgətirmə, hərəkətliliyi

D)maddələr mübadiləsi, çoxalması; sporəmələgətirmə qabiliyyəti, ölçüləri

E)forması hərəkəti, qidalanması və maddələr mübadiləsi

11. Cinsiyyətli çoxalma xarakterindən asılı olaraq mayalar hansı sinifə aiddirlər?

A)kisəligöbələklər

B)bazidimisetlər

C)arximisetlərə

D)fikomisetlərə

E)mükəmməlolmayangöbələklər

12.Qıvrım formalımikroblara hansılar aiddir?

A)vibrionlar, spirillər, spiroxetlər

B)koklar, basillər; spiroxetlər

C)streptokoklar, bakteriyalar

D)çarsinlər, stafilokoklar; spiroxetlər

E)basillər, monokoklar; spiroxetlər

13.Təmiz kultura nədir?

A)Süni qidalı mühitdə yetişdirilən bir mikrob növündən ibarət olan toplum

B)Süni qidalı mühitdə yetişdirilən bir neçə mikroorqanizmlər növündən olan mikroblar toplusu

C)Süni qidalı mühitdə yetişdirilən yalnız spor əmələ gətirməyən mikroblar

D)Süni qidalı mühitdə yetişdirilən spordaşıyıcıları olmayan mikroblar

E)Süni qidalı mühitdə yetişdirilən yalnız spor əmələ gətirən mikroblar

14. Mikroorqanizmlərin beynəlxalq adlarında təsnifatın hansı kateqoriyaları göstərilir?

A) cinsi və növü göstərilir

B) növü və xüsusi xassəsi göstərilir

C)cinsi və forması göstərilir

D)növü və hərəkəti göstərilir

E)forması və xüsusi xassəsi göstərilir

15.Aerobbakteriyalarda tənəffüs sistemi harda yerləşir?

A)plazmatik membranın daxili qatında

B)plazmatik membranın xarici qatında

C)nüvədə

D)kapsulada

E)selik qatında

16.Zooqleya nəyə deyilir?

A)Selikli maddə ilə dolu kapsulaya

B)bakteriyanın möhtəviyyatına

C)mikrobun fermentlər sisteminə

D)plazmatik membranın daxili qatına

E)bir qrup mikroba

18.Qram mənfi bakteriyaların qılafı neçə qatlıdır?

A)4 qatlıdır

B)2 qatlıdır

C)3 qatlıdır

D)5 qatlıdır

E)1qatlıdır

19.Qram müsbət bakteriyalarda qılaf neçə qatlıdır?

A)2 qatlıdır

B)1 qatlıdır

C)3 qatlıdır

D)4 qatlıdır

E)5 qatlıdır

20.Protoplazmatik membranın tərkibihansı maddələrdən ibarətdir:

A)lipoidlərdən, proteinlərdən və karbohidratlardan

B)proteinlərdən və fermentlərdən

C)karbohidratlardan və proteidlərdən

D)lipidlərdən və qlükozadan

E)proteinlərdən, selikdənvəfermentlərdən

21.Göbələklər sinfində hansı orqanizmlər birləşib?

A)xlorofili olmayan

B)xlorofili olan

C)spor əmələ gətirənlər

D)qamçıları olanlar

E)qamçısız olanlar

22.Mikroorqanizmləri təsnifatlaşdırarkən onların təmiz kulturalarının hansı əlamətləri öy­rənilir?

A)morfoloji, fizioloji, biokimyəvi

B)hərəkətliyi, spor əmələ gətirməsi, tənəffüsü

C)tənəffüs prosesi, qidalanması

D)aerob və anaerob olması, çoxalma xüsusiyyətləri

E)temperatur amilinə münasibəti, qram üsulu ilə boyanma

23.Mikroorqanizmlərin təsnifatında hansı ardıcıllıq düzgün verilib?

A)sıra, ailə, cinslər, növlər

B)cinslər, ailələr, növlər, sıralar

C)sıralar, cinslər, növlər, ailələr

D)növlər, sıralar, ailələr, cinslər

E)ailələr, sıralar, növlər, cinslər

24.Maya göbələklərin hüceyrələrində hansı element birləşmələri üstünlük təşkil edir?

A)fosfor və kalium

B)natrium və fosfor

C)kükürd və fosfor

D)kalium və dəmir

E)kalium və kükürd

25.Mukor göbələyi hansı sinfə aid edilir?

A)fikomisetlər

B)arximisetlər

C)askomisetlər

D)bazidiomisetlər

E)mükəmməl olmayan göbələklər

26.Üzüm şirəsindən şərabın alınması hansı proseslə əlaqədardır?

A)maya və bakteriyaların həyat fəaliyyəti ilə baş verən biokimyəvi

reaksiyalarla

B)Saxlanma zamanı baş verən biokimyəvi reaksiyalarla

C)Maddələr mübadiləsi ilə

D)Üzümün yetişməsinin sürətlənməsi ilə

E)Temperatur dəyişikliyi ilə

27.Fiziologiyaelmimikro orqanizmlərdə hansı əlamətləri öyrənmir?

A)ölçülərini və formasını

B)tənəffüsü

C)qidalanmanı

D)inkişaf və böyümə

E)çoxalmasını

28.Laboratoriya şəraitində ilk dəfə təmiz maya kulturalarının kolleksiyasını kim yaratmışdır?

A) A.M.Nastyukov

B) L.Paster

C) Q.Müller-Turqau

D) A.Osytervalder

E) M.Xovrenko

29.Şampan istehsalı üçün mayaların öyrənilməsi hansı alimin xidmətləri ilə əlaqədardır?

A)N.Q.Sarişvili

B)A.M.Nastyukov

C)Q.Müller-Turqau

D)M.Xovrenko

E) O.Meyerqof

30.Şərabın mikrobiologiyasının problemləri hansı sırada göstərilməmişdir?

A)Mayaların sistemləşdirilməsi

B)Təmiz maya kulturalarının alınması

C)Spirt və başqa tip qıcqırmaların öyrənilməsi

D)İstehsala mikrobioloji nəzarət

E)Təmiz maya kulturalarının alınması və spirt qıcqırmasının öyrənilməsi

31.Əzinti pressləndikdən sonra şirədəki asılqanlar kənar olunmalıdır. Bu məqsədlə hansı qurğulardan istifadə olunur?

A)flotasiya qurğuları

B)vinifikator

C)Analizator

D)lövhəli filtr

E)vaakuum diatomit filtrlər

32.Qıcqırmanın törədiciləri hansı orqanizmlərdir?

A)Maya göbələkləri

B)Kif göbələkləri

C)Bakteriyalar

D)Pseudomonas cinsinin nümayəndələri

E)Aktinomisetlər

33.Mayalar təbiətdə harada yayılmışdır?

A)Şəkər olan bütün yerlərdə

B)Turş mühitdə

C)Neytral mühitdə

D)Spirt olan mühitdə

E)Ammonyak olan mühitdə

34.Mayaların ən çox yayıldığı yerlər hansıdır?

A)Üzümlüklər

B)Taxıl zəmiləri

C)Çəmənliklər

D)Meşəliklər

E)Torflu torpaqlar

35.Təbiətdə mayaların rolu nədən ibarətdir?

A)Şəkərin toplanılmasının qarşısını alaraq onu suya və karbon qazı-

na parçalayır

B)Zülalları aminturşulara parçalayır

C)Yağları yağ turşularına və qliserinə parçalayır

D)Fermentləri parçalayır

E)Nitratları parçalayır

36.Mayaların yayıldığı yerlər hansılardır?

A)Nəmli zirzəmilərin divarları

B)yüksək dağlıq ərazilər

C)çikli gölməçələr

D)Bataqlıqlar

E)Neft

37.Xüsusi qalın selik qatı ilə örtülən mayalar necə adlanır?A)Selikli mayalar

B)Şəkərli mayalar

C)Zülallı mayalar

D)Qliserinli mayalar

E) Sulfidli mayalar

38.Mikroorqanizmlər üçün C mənbəyi hansı maddələrin buxarı hesab edilir?

A)Spirt, efir, uçucu turşuların buxarı

B) hidrogen sulfidin buxarı

C)Merkaptan buxarı

D) Merkaptan vəspirtin buxarı

E)hidrogen sulfid və uçucu turşuların buxarı

39.Hansı mikroorqanizmlər selikli mayalara aiddir?

A)Torulopsis

B)Pseudomonas

C)Clostridium

D)Bacillu

E) Coccaceae

40.Sacch.ellipsoideus maya növlərinin təmiz kulturalarını ilk dəfə hansı alim

əldə etmişdir?

A)E. Hanzen

B)D.Lister

C)R.Kox


D)L.Paster

E)M.Romye

41.Hansı mikroorqanizmlər selikli mayalara aiddir?

A)Rhodotorula

B)Sperulina

C)Penicillium

D)Proteus

E)Staphilococcus

42.Gilənin mikroflorasının çox hissəsini hansı mikroorqanizmlər təşkil edir?

A)spor əmələ gətirməyən bakteriyalar

B)spor əmələ gətirənbakteriyalar

C) kif göbələkləri

D)biofaqlar

E)saprotroflar

43.Hansı maya növünə üzüm giləsinin yetişmə dövründə rast gəlinir?

A)Torulopsis phamata

B)Pseudomonas fluorescens

C)Klolikera apiculata

D)Hansenuaspora apiculata

E)Microc. Candidans

44.Şərabçılıqda ən çox rast gəlinən maya növləri hansılardır?

A)Saccharomyces vini

B)Torulopsis phamata

C)Pseudomonas fluorescens

D)Hansenuaspora apiculata

E)Microc. Candidans

45.Yerin coğrafi mövqeyindən asılı olaraq hansı mikroorqanizmlər şimalda xeyirli, cənubda isə zərərli hesab edilir?

A)alma-süd turğusu qıcqırmasını aparan bkteriyalar

B)propion turşusu qıcqırmasını aparan mikroorqanizmlər

C)Limon turşusuna qıcqırmasını aparan mikroorqanizmlər

D)sirkə turşusu qıcqırmasını aparan mikroorqanizmlər

E)alma-limon turğusu qıcqırmasını aparan bkteriyalar

46.Pərdə yaradan zərərli mayalara hansılar aiddir?

A)Pichia


B)Pseudomonas

C)Saccharomyces

D)Torulopsis

E)Rodothorula

47.Süfrə şərablarında pərdə yaradan zərərli mayalara aid deyil?

A)Saccharomyces

B)Pichia

C)Zygopichia

D)Mycoderma

E)Hansenula

48.J.Ribero-Qayon və E.Peyno şərab zirzəmilərinin avadanlıq, tara,inventarlardan ayrılmış neçə maya ştammını araşdırmışlar?

A)132


B)100

C)52


D)5

E)1000


49.Adi qeyri-steril xətlərdə butulkaya doldurulan şərabın 1ml-də nə qədər maya hüceyrəsi aşkar edilmişdir?

A)10-500-ə qədər

B)1-100-ə qədər

C)50-250-ə qədər

D)10-1000-ə qədər

E)10000-ə qədər

50.Butulkaya doldurulan süfrə şərablarında bioloji bulanıqlığın əsas törədiciləri nədir?

A)mayalar

B)bakteriyalar

C)ibtidailər

D)yosunlar

E)kokklar

51.Üzüm şirəsinin reaksiyası(pH) necədir?

A)pH=2,7-3,8

B)pH=7

C)pH=5-7


D)pH=8

E)pH=7,7


52.Anaerob şəraitdə üzüm şirəsində hansı mikroorqanizmlərin çoxalması dayanır?

A)pərdəli mayaların

B)selikli mayaların

C)kif göbələklərinin

D)proteus cinsinin nümayəndələrinin

E)klostridilərin

53.Əsas və sonadək qıcqırma hansı növ mayalar tərəfindən aparılır?

A)Saccharomyces ellipsoideus

B)Kloeckera apiculata

C)Kloeckera africana

D)Torulopsis bacillaris

E)Sacch.fructum

54.Şirənin qıcqırmasının əvvəlində hansı mayalar üstünlük təşkil edir?

A)Hanseniaspora apiculata(apikulyatus)

B)Saccharomyces ellipsoideus

C)Kloeckera apiculata

D)Kloeckera africana

E)Sacch.fructum

55.Şirənin qıcqırmasının sonunda hansı mayalar üstünlük təşkil edir?

A)Saccharomyces ellipsoideus

B)Kloeckera apiculata

C)Kloeckera africana

D)Torulopsis bacillaris

E)Sacch.fructum

56.Şirənin qıcqırmasının sonunda Saccharomyces ellipsoideus

mayalarının üstünlük təşkil etməsinin səbəbi nədir?

A)spirtin çox toplanması

B)oksigenin çox olması

C)kükürdün çox olması

D)CO2 çox olması

E)turşuluğun artması

57.Şirədə qıcqırma nəticəsində neçə h%spirt əmələ gəldikdə Hanseniaspora apiculata öz fəaliyyətini dayandırır?A)4 h%-dən çox

B)2 h%

C)2-3h%

D)2,5h%

E) 16h%

58. Apikulyatuslara ən çox üzümün hansı hissəsində rast gəlinir?

A)qabığında

B)şirəsində

C)darağında

D)darağında və şirəsində

E) gövdəsində

59.Hansı temperaturda apikulyatusların çoxalması dayanır?

A)350C

B)200C

C)230C

D)250C

E) 450C

60.Hansı temperaturda apikulyatuslar məhv olurlar?

A)450C

B)200C

C)230C

D)250C

E) 350C

61.Qıcqırmaya daxil olan şirənin mikroflorasının neçə faizini apikulyatuslar təşkil edir?

A)90%

B)15%

C)53%

D)25%

E) 450C

62.Apikulyatuslar hansı maddəyə həssaslıq göstərirlər?

A)kükürd anhidridinə

B)karbon qazına

C)ammonyaka

D)şəkərlərə

E) polisaxaridlərə

63.Apikulyatusların əmələ gətirdiyi məhsullar şərabın keyfiyyətinə necə təsir göstərir?

A)acı dad verir

B)kif iyi verir

C)turş dad verir

D)lax yumurta iyi verir

E) şirin dad verir

64.Qıcqırmaya başlamazdan əvvəl şirə çökdürüldükdə ona apikulyatusların fəaliyyətini azaltmaq məqsədilə nə qədər kükürd anhidridi əlavə edilir?

A)50-75mq/l

B)90-100 mq/l

C)25mq/l

D)15mq/l

E) 2-5mq/l

65.Hansı xüsusiyyət hanzenula maya göbələyi üçün xarakterikdir?

A)Uçucu efirlər əmələ gətirmək qabiliyyəti

B)acı dad əmələ gətirmək qabiliyyəti

C)selik əmələ gətirmək qabiliyyəti

D)spesifik rəng əmələ gətirmək qabiliyyəti

E)pis qoxu əmələ gətirmək qabiliyyəti

66.Spirtləri üzvi turşulara qədər oksidləşdirən hansı maya göbələyidir?

A)Pichia

B)Hanzenula

C)apikulyatus

D)saccharomyces vini

E) Torulopsis

67.Təsnifat qanunlarının izah edilməsi ilə məşğul olan elm sahəsi necə adlanır?

A)Taksonomiya

B)Morfologiya

C)Fiziologiya

D)Sistematika

E) Enzimologiya

68.Mikrobiologiyada irq nədir?

A)bu və ya digər növ çərçivəsində təmiz maya kulturalarıdır

B)Müxtəlif növlər çərçivəsində qarışıq maya kulturalarıdır

C)Dəyişkən maya kulturalarıdır

D)Selektiv mühitlərdə yetişdirilən maya kulturalarıdır

E) universal mühitlərdə yetişdirilən maya kulturalarıdır

69.Mayaların xarakteristikası hansı sırada düzgün verilmişdir ?

A)birhüceyrəli, mitsel yaratmayan, xlorofilsiz

B)çoxhüceyrəli,mitsel yaratmayan, xlorofilsiz

C)çoxhüceyrəli,mitsel yaratmayan,xlorofilə malik

D)birhüceyrəli, mitsel yaradan

E)birhüceyrəli, mitsel yaradan, xlorofilə malik

70.Mayaların əsas təsnifat göstəricisi nədir?

A)spor əmələ gətirmək xassəsi

B)mitsel yaratmaq xassəsi

C)qidalanma xüsusiyyəti

D)komplimentarlıq xassəsi

E)virulentlik xassəsi

71.Hansı mayalar sporogen mayalar adlanır?

A)spor əmələ gətirən mayalar

B)spor əmələ gətirməyən

C)mitsel əmələ gətirən mayalar

D)mitsel əmələ gəıtirməyən mayalar

E)xlorofilsiz mayalar

72.Sporogen mayalar vegetativ çoxalma xüsusiyyətlərinə görə neçə ailəyə bölünür?

A)3

B)4

C)11

D)5

E)2

73.Asporogen mayalar şərabçılığa necə təsir göstərirlər?

A)zərərli

B)xeyirli

C)neytral

D)qismən zərərli

E)qismən xeyirli

74.Şirənin qıcqırmasını aparan lider növ olmasına baxmayaraq Saccharomyces vini (Saccharomyces ellipsoideus) maya növünə şərablarda niyə təsadüf olunmur?

A)Qıcqırma başa çatan kimi dərhal məhv olur

B)Qida çatışmazlığı səbəbindən

C)spirtə davamsızdır

D)kükürdə davamsızdır

E)lazımi temperatur olamaması səbəbindən

75.Hansı mayalar yüksək spirt əmələ gətirmək qabiliyyətinə malikdirlər?

A)Xeres mayaları

B)Şampan mayaları

C)Pivə mayaları

D)xəstə mayalar

E)mədəni mayalar

76.Mayaların ilk təsnifatı nə vaxt və kim tərəfindən verilib?

A)1904, E. Hanzen

B)1881, D.Lister

C) 1800, R.Kox

D)1888, L.Paster

E)1763, M.Romye

77.Mikroorqanizmlərin ölçü vahidi nədir?

A)mikron


B)dərəcə

C) h%


D)metr

E)frangeyt

78.Bir mikron neçə metrdir?

A)10-6m

B)10-3m

C)106m

D)104

E)10-2

79. Zygosaccharomyces mayaları şərabın zərərli mikroflorasılna aid olmaqla digər mayalardan hansı xüsusiyyətinə görə fərqlənir?

A)yüksək osmofilliyinə

B)yüksək termofilliyinə

C)mezofil olmasına

D)daha çox h% Spirt əmələ gətirmə qabiliyyətinə

E)yüksək qıcqırtma qabiliyyətinə

80.Zygosaccharomyces mayalarının hansı növü yalnız spirt qıcqırmasını törədir?

A)Zygosaccharomyces pombe

B)Zygosaccharomyces acidodevoratus

C)Saccharomyces vini

D)Hanzenula

E)Pichia


81.Maya hüceyrəsinin qılafının funksiyası nədir?

A)maddələrin keçiriciliyini təmin etmək

B)zülal sintezini həyata keçirmək

C)ehtiyat qida maddələri toplamaq

D)enerji mənbəyi rolunu yerinə yetirmək

E)ifrazat

82.Orqanoidlərin daşıyıcı funksiyası maya hüceyrəsinin hansı hissəsinə məxsusdur?

A)sitoplazmatik membrana

B)hüceyrə qılafına

C)sitoplazmaya

D)nüvəyə

E)ribosoma

83.Mitoxondri maya hüceyrəsinin neçə faizini təşkil edir?

A)20%


B)100%

C)50%


D)40%

E)2%


84.Mitoxondrinin əsasa funksiyası nədir?

A)enerji mənbəyi

B)ifrazat

C)zülal sintezi

D)osmotik tənzimləmə

E)struktur

85.Nüvənin əsas kimyəvi birləşməsi hansı maddədir?

A)DNT


B)RNT

C)Aminturşular

D)Zülallar

E)Lipopolisaxaridlər

86.Sitoloji tədqiqat nəticəsində maya hüceyrələrinin vegetativ çoxalmasının neçə tipi müəyyən edilmişdir?

A)4


B)2

C)3


D)5

E)8


87.Bir askosporda maksimum neçə spor hüceyrəsi ola bilər?

A)8


B)2

C)1


D)5

E)3


88.Mayaların neçə inkişaf mərhələsi var?

A)4


B)5

C)3


D)6

E)7


89.Mayaların inkişaf mərhələsi göstərilməyən sıranı müəyyən edin:

A)Osmotik faza

B)laq faza

C)eksponensial faza

D)stasionar faza

E)Ölüm fazası

90.Maya hüceyrələrinin məhvolma səbəblərini göstərin:

A)plazmoliz, sitorriz, avtoliz

B)laq, eksponensial, stasionar

C)plazmoptiz, loqarifmik

D)anabioz, lizis

E)plazmoliz, lizis

91. “Hüceyrə böyüyür, ümumi zülal artır, nuklein turşusunun miqdarı artır, adaptiv fermentlər aktiv sintez olunur...” Bu ifadə maya hüceyrələrinin inkişafının hansı fazasını xarakterizə edir?

A)Laq fazanı (ləngimə)

B)loqarifmik fazanı

C)Ölüm fazasını

D)stasionar fazanı

E)eksponensial fazanı

92.”Maya hüceyrələri maksimal sürətlə çoxalır” –dedikdəinkişafın hansı fazası nəzərdə tutulur?

A)loqarifmik

B)laq

C)stasionarD)ölüm

E)avtoliz

93.Mikroorqanizmlərdə də maddələr mübadiləsinin iki tərəfi vardır: bunlar hansılardır?

A)plastikmübadiləvəenerjimübadiləsi

B)sumübadiləsivəmineralmübadil

C)karbohidratmübadiləsivəenerjimübadiləsi

D)zülalmübadiləsivəmineralmübadiləsi

E)lipidlərinmübadiləsivəenerjimübadiləsi

94.Hansı mikroorqanizmlər qrupu narıncı və sarı rəngli piqment əmələ gətirir və heyvan yemlərini «A» provitamini (karotinlərlə) ilə zənginləşdirmək üçün istifadə olunur?

A)bəzimayagöbələkləri

B)bəzibakteriyalar

C)bəziviruslar

D)bəzikifgöbələkləri

E)bakteriofaqlar

95.Qida maddələrinin mikrob hüceyrəsinə daxil olmasını tənzimləyən nədir?

A)protoplazmatik membrandır

B)protoplazmadır

C)nüvədir

D)ribosomlarda

E)mitoxondrilərdir

96.Qida maddələrinin mikrob hüceyrəsinə daxil olması hansı yol ilə gedir?

A)diffuziya və adsorbsiya yolu ilə

B)yalnızdiffuziyailə

C)yalnızadsorbsiyailə

D)müvəqqəti kompleksləryaratmaqla

E)kationlarşəklində

97.Plazmoliz nə zaman baş verir?

A)hüceyrə suyu itirəndə

B)hüceyrə suyu udanda

C)xaricdə və daxildə qatılıq bərabər olanda

D)hava isti olanda

E)hava soyuq olanda

98.Bütün mikroorqanizmlər tənəffüs tipinə görə hansı qruplara bölünürlər?

A)aeroblara və anaeroblara

B)avtotroflara və heterotroflara

C)termofillərə və psixrofillərə

D)fotosintez edənlərə və saprofillərə

E)nitrifikasiya edənlərə və avtotroflara

99.Sterilizasiya hansı temperaturda, hansı müddətdə aparılır?

A)1200C-də, 20-30 dəqiqə müddətində

B)1000C-də, 20 dəqiqə müddətində

C)800C-də, 1 saat ərzində

D)1200C-də, 10-15 dəqiqə müddətində

E)800C-900C-də 30 dəqiqə

100.Mikroorqanizmlərdən bəhs edən elm necə adlanır?

A)mikrobiologiya

B)gigyena

C)sanitariya

D)biokimya

E)biologiya

101.Mikroorqanizmlərin planetin həyatında əhəmiyyəti nədən ibarətdir?

A)müxtəlif maddələrin çevrilməsində fəal iştirak edirlər

B)vitaminlərin istehsalında istifadə olunurlar

C)üzvi turşuların istehsalında istifadə olunurlar

D)asetonun istehsalında istifadə olunurlar

E)butil və etil spirtinin istehsalında istifadə olunurlar

102.Göbələkləri öyrənən elm hansıdır?

A)mikologiya

B)alqologiya

C)protozoologiya

D)ekologiya

E)biologiya

103.Mikroorqanizmlərin qidalanmasını, tənəffüsünü, inkişafını, çoxalmasını və s. məsələləri öyrənən elm hansıdır?

A)fiziologiya

B)ekologiya

C)morfologiya

D)anatomiya

E)biologiya

104.Avtoliz nə deməkdir?

A) öz-özünə həll olma

B)temperaturun təsirindən məhvolma

C)mühitin qatılığının artması

D)mühitin qatılığının azalması

E)çoxalmanın intensivliyi

105.Maya hüceyrələrində RNT və zülalın aktiv sintezi harada gedir?

A)nüvəcikdə

B)mitoxondridə

C)Holci kompleksində

D)vakuolda

E)ribosomda

106.Holci aparatının funksiyası nədən ibarətdir?


Katalog: uploads -> Test
Test -> İnformasiya Nəzəriyyəsi və Kodlama” fənnindən imtahan testləri (2019/2020 cu tədris ILI, II semester) Kafedra – “Kompüter mühəndisliyi və telekommunikasiya”
Test -> Fənn: Kommutasiya sistemləri Qrup: 4217a Fənn müəllimi: b/m Məmmədov Əhmədağa
Test -> Kompüter şəbəkələri” fənnindən imtahan test sualları
Test -> FƏLSƏFƏ FƏnnindən test
Test -> Yeyinti Məhsullarının Soy
Test -> Fənn: Elektrik qida qurğuları Qrup: 4217a Fənn müəllimi: b/m Məmmədov Əhmədağa DÜZGÜn cavablar 1 90 A
Test -> Fənn: Texniki informatika (30 saat mühazirə) Qrup: 4119a Müəllim: Hüseynova Gülnaz Kafedra: km və t test: 500 ədəd Düzgün cavab: a variantı
Test -> 4137 a qr Hesablama təcrübələri. Doğru cavablar a -da yerləşdirilib

Download 0.78 Mb.
  1   2   3   4   5
Download 0.78 Mb.

Bosh sahifa
Aloqalar

    Bosh sahifaQida Mühəndisliyi və Ekspertiza” kafedrası “ŞƏrabin mikrobiologiyasi”

Download 0.78 Mb.