• Dobavni postopek in časovni razpored
 • Kraj dostave in zaključek dobave
 • Razpis za nakup avtobusov z nizkimi emisijami – 2019. 1 – Arriva Alpetour d o. o.
  Download 3.96 Mb.
  bet3/7
  Sana14.10.2020
  Hajmi3.96 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7

  Časovni razpored razpisa

  Razpisni postopek bo potekal po naslednjem razporedu:
  Glavni mejniki

  Datumi

  Naročilo poslano v objavo

  21. 12. 2018

  Rok za oddajo vprašanj

  18. 1. 2019 do 15.00

  Rok za predložitev ponudb

  28. 1. 2019 do 12.00

  Javno odpiranje ponudb

  28. 1. 2019 ob 12.01

  Vse zahteve za dodatna pojasnila oziroma informacije v zvezi s predmetnim postopkom morajo biti s strani ponudnikov posredovani izključno preko Portala javnih naročil (www.enarocanje.si) pri obvestilu o naročilu. Vse odgovore bo naročnik objavil na naveden portalu.


  Zahteve za dodatna pojasnila oziroma informacije lahko ponudniki naslovijo najkasneje do dne 18. 1. 2019 do 15.00 ure.
  Vsa vprašanja in odgovori bodo javni ter objavljeni/povzeti na Portalu javnih naroči (www.enarocanje.si) pri objavi predmetnega javnega naročila, pri čemer bo ohranjena anonimnosti avtorjev poizvedb.
  Pred potekom roka za prejem ponudb lahko naročnik dopolni dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila. Vsaka taka dopolnitev bo sestavni del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in bo posredovana preko Portala javnih naročil (www.enarocanje.si). Naročnik bo po potrebi podaljšal rok za prejem ponudb, da bo ponudnikom omogočil upoštevanje dopolnitev. S premaknitvijo roka za prejem ponudb se pravice in obveznosti naročnika in ponudnikov vežejo na nove roke, ki posledično izhajajo iz podaljšanega roka za prejem ponudb.

   1. Dobavni postopek in časovni razpored

  Vozila je treba dobaviti v obdobjih, ki so opredeljena v spodnji tabeli:
  Št. sklopa

  Družba / naročnik

  Število

  Zahtevan dobavni rok

  1

  Vsi

  15

  Najkasneje do 15.12.2019

  2

  Vsi

  1

  Najkasneje do 15.12.2019

  3

  Vsi

  1

  Najkasneje do 15.12.2019

  4

  Vsi

  9

  Najkasneje do 15.12.2019

  Tehnični prevzem avtobusov se izvrši ob navzočnosti 2 pooblaščenih predstavnikov kupca in prodajalca na sedežu kupca (oz. na drugje dogovorjenem mestu brez stroškov za kupca) in na stroške prodajalca. Tehnični prevzem obsega ugotavljanje skladnosti s tehnično specifikacijo in dogovorjeno kakovostjo. Pogodbeni stranki se strinjata, da bosta na tehničnem prevzemu pogodbeni stranki lahko ugotovili le očitne napake, ne pa tudi skritih, ki jih skladno s pogodbo lahko kupec ugovarja kasneje.


  O tehničnem prevzemu vodi zapisnik pooblaščena oseba prodajalca, podpišeta ga obe pogodbeni stranki. Morebitne ugotovljene pomanjkljivosti mora prodajalec odpraviti najkasneje do obvestila o dokončnem prevzemu. Če prodajalec napake ne odpravi, lahko kupec po svoji izbiri:

  1. zavrne dokončen prevzem konkretnega avtobusa in zahteva nov avtobus, če je ta še skladen z njegovimi pričakovanji in potrebami;

  2. zahteva znižanje kupnine ali

  3. zahteva odpravo napake v dodatnem roku, ki ga določi kupec.

  Ne glede na navedeno ima naročnik pravico do odškodnine.
  Po uspešnem tehničnem prevzemu se dokončni prevzem opravi na sedežu kupca najkasneje v 7 dneh po prejemu obvestila, da so avtobusi pripravljeni za dokončni prevzem. Vozilo mora biti do dokončnega prevzema enakih lastnosti kot ob tehničnem prevzemu razen glede napak, ki morajo biti odpravljene. Pooblaščena oseba kupca vodi o dokončnem prevzemu avtobusov primopredajni zapisnik. Tehnični in dokončni prevzem se lahko izvršita istočasno.
  Ob dokončnem prevzemu prodajalec izroči kupcu avtobuse z vso potrebno dokumentacijo za registracijo (račune, morebitno carinsko deklaracijo, homologacijski dokument, zapisnik o opravljenem tehničnem pregledu,..) ter še naslednje dokumente:

  • potrdilo/lasten certifikat, ki potrjuje datum konca izdelave avtobusa

  • garancijske liste z garancijskimi pogoji

  • garancijske liste z garancijskimi pogoji za vso opremo, kjer prodajalec ni garant

  • seznam pooblaščenih servisov,

  • navodila za voznike, navodila za vzdrževanje vozil v slovenskem jeziku

  • finančna zavarovanja za odpravo napak v garancijski dobi.

  Namesto tiskane/elektronske dokumentacije mora dobavitelj stranki omogočiti brezplačen dostop do namenskega portala, ki vsebuje vso dokumentacijo (razen finančnih zavarovanj). Portal mora omogočati brezplačni in večkratni ter časovno neomejen ogled, tiskanje in lokalno shranjevanje (v napravo kupca) vse dokumentacije.


  Račun za nakup avtobusov izstavi prodajalec po dokončnem prevzemu avtobusov za vsak avtobus posebej v obliki in z vsebino, potrebno za registracijo avtobusa.


   1. Kraj dostave in zaključek dobave

  Dobava je opravljena, ko bodo vsi avtobusi dobavljeni na lokaciji kupca in ko kupec za vse avtobuse uspešno opravi tehnične preglede in dokončne prevzeme v skladu s tehnično specifikacijo in drugo dogovorjeno kakovostjo ter podpiše prevzemni zapisnik.

  1. Download 3.96 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7
  Download 3.96 Mb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  Razpis za nakup avtobusov z nizkimi emisijami – 2019. 1 – Arriva Alpetour d o. o.

  Download 3.96 Mb.