• Seznam ponudbene dokumentacije, ki jo je treba predložiti
 • Razpis za nakup avtobusov z nizkimi emisijami – 2019. 1 – Arriva Alpetour d o. o.
  Download 3.96 Mb.
  bet4/7
  Sana14.10.2020
  Hajmi3.96 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7

  Pravne zahteve in standardi

  Za razpis veljajo posebni predpisi za vozilo in cestnoprometni predpisi ter drugi standardi in zavezujoča evropska zakonodaja, in sicer:  • Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS št. 91/2015 in 14/2018);

  • Uredba o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS št. 51/2017);

  • Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS št. 43/2011, 63/2013, 90/2014, 60/2017);

  • Obligacijski zakonik (Uradni list RS št. 97/2007);

  • Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS št. 69/11-UPB2);

  • Direktiva EU št. 2001/85 – o posebnih predpisih za vozila za prevoz potnikov z več kot osmimi sedeži poleg voznikovega sedeža in o spremembi direktiv 70/156/EGS in 97/27/ES ter naknadne spremembe;

  • Direktiva EU št. 2007/46/ES o vzpostavitvi okvira za odobritev motornih in priklopnih vozil ter sistemov, sestavnih delov in samostojnih tehničnih enot, namenjenih za taka vozila ter Uredba ES 385/2009 in naknadne spremembe ter pravilnik UNECE št. 107/2015;

  • Uredba EU št. 29/09/2010 – Enotne določbe o homologaciji vozil kategorije M2 ali M3 glede na splošno konstrukcijo;

  • Direktiva 2004/108/ES o elektromagnetni združljivosti (EMC);

  • Zakon o standardizaciji (Uradni list RS št. 59/1999);

  • Zakon o akreditaciji (Uradni list RS št. 59/1999);

  • Zakon o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti (Uradni list RS št. 17/2011);

  • Pravilnik o delih in opremi vozil ZMV-1 (Uradni list RS št. 75/17);

  • Uredba EGS št. 561/06 o digitalnem tahografu;

  • Direktiva EU št. 2005/55/ES o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z ukrepi, ki jih je treba sprejeti proti emisijam plinastih in trdnih onesnaževal iz motorjev na kompresijski vžig, ki se uporabljajo v vozilih, ter emisijam plinastih onesnaževal iz motorjev na prisilni vžig, ki za gorivo uporabljajo zemeljski plin ali utekočinjeni naftni plin in se uporabljajo v vozilih;

  • Direktiva EU št. 2007/34/ES o spremembi Direktive Sveta št. 70/157/EGS za namen njene prilagoditve tehničnemu napredku glede dovoljene ravni hrupa in izpušnega sistema motornih vozil zaradi prilagoditve tehničnemu napredku;

  • Direktiva EU št. 2002/44/ES o minimalnih zdravstvenih in varnostnih zahtevah v zvezi z izpostavljenostjo delavcev tveganjem, ki izhajajo iz mehanskih vibracij, z vidika izpostavljenosti voznika vibracijam;

  • Direktiva EU št. 95/28/ES Evropskega parlamenta o gorljivosti materialov, ki se uporabljajo za notranjo opremo določenih kategorij motornih vozil in s tem povezanih priključkov na področju varstva pred požarom;

  • Direktiva EU št. 2005/39/ES o spremembi Direktive Sveta 74/408/EGS o motornih vozilih glede na sedeže, njihova pritrdišča in naslone za glavo;

  • Direktiva EU št. 2009/33/ES o spodbujanju čistih in energetsko učinkovitih vozil za cestni prevoz;

  • pravilnik UNECE št. R66 – Enotne določbe za homologacijo avtobusov glede trdnosti njihove nadgradnje;

  • in vsa druga veljavna zakonodaja.


  1. Seznam ponudbene dokumentacije, ki jo je treba predložiti

  Ponudbena dokumentacija mora biti izdelana v slovenskem jeziku, vrednosti pa izražene v evrih. V kolikor ponudnik prilaga dokazila v tujem jeziku, morajo le-ta biti predložena v prevodu v slovenski jezik. Predstavitveni katalogi so lahko v nemškem ali angleškem jeziku.


  V primeru, da ima ponudnik ali katerikoli drug gospodarski subjekt, ki sodeluje v ponudbi, sedež v državi, ki katerega od zahtevanih dokumentov dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila ne izdaja, je tak dokument možno nadomestiti z zapriseženo izjavo gospodarskega subjekta pred pravosodnim ali upravnim organom, notarjem ali pristojnim organom poklicnih ali gospodarskih subjektov v državi izvora ali v državi, iz katere oseba prihaja. Dokazila morajo biti predložena v prevodu v slovenski jezik.
  V tem primeru mora ponudnik predložiti tudi veljavno pooblastilo o zastopanju ponudnika v postopku celotnega javnega naročila, vključno s pooblastilom za predložitev vseh zahtevanih dokumentov v predmetnem javnem naročilu in v morebitnem revizijskem postopku ter za podpis pogodbe. Pooblaščenec mora imeti sedež na območju RS. Vsi dokumenti, vročeni pooblaščencu, štejejo za vročene ponudniku.
  Ponudbena dokumentacija se na portalu »e-JN« predložijo na naslednji način:


  1. Razdelek »Predračun«

  Ponudnik v ta razdelek vključi izpolnjene obrazce »Obrazec – Ekonomska ponudba« za sklope, za katere oddaja ponudbo v PDF datoteki. Obrazec se ob oddaji ponudbe samodejno elektronsko podpiše in je viden na javnem odpiranju ponudb.


  1. Razdelek »ESPD - ponudnik«

  Ponudnik v ta razdelek vključi elektronsko izpolnjen obrazec ESPD za ponudnika v XML obliki. V primeru skupine ponudnikov se v ta razdelek vključi samo ESPD vodilnega partnerja. Obrazec se ob oddaji ponudbe samodejno elektronsko podpiše.


  1. Razdelek »Druge priloge«

  Ponudnik v ta razdelek vključi PDF datoteke vseh ostalih zahtevanih podpisanih obrazcev in dokumentov:

  • Izjava o usposobljenosti ponudnika in tehnični podatki

  • Referenčna lista

  • Stroški vzdrževanja v času splošne garancijske dobe za sklope, za katere oddaja ponudbo

  • Izjava o izpolnjevanju zahtev iz Uredbe o zelenem javnem naročanju

  • Parafiran vzorec pogodbe

  • Tehnične Specifikacije za posamezen sklop za katerega ponudnik oddaja ponudbo

  • Podpisani kodeks ravnanja podjetja Arriva za poslovne partnerje

  • Podpisana politika za javna naročila podjetja Arriva
  1. Razdelek »Sodelujoči«

  Ponudnik v ta razdelek vključi ESPD obrazce ostalih sodelujočih gospodarskih subjektov (partnerji, podizvajalci ter subjekti, katerih zmogljivosti uporablja ponudnik). ESPD obrazci teh subjektov morajo biti s strani teh subjektov podpisani ročno, ponudnik pa v razdelek naloži sken podpisanih ESPD obrazcev v PDF obliki.


  1. Del ponudbe, ki jo ponudnik predloži klasično

  Ponudnik mora po klasični pošti (priporočeno s povratnico) poslati oz. dostaviti na naslov naročnika: Arriva Alpetour, Mirka Vadnova 8, 4000 Kranj zahtevano zavarovanje za resnost ponudbe v skladu s točko 9.2. te dokumentacije, in sicer najkasneje do roka za oddajo ponudb.
  Ta del ponudbe je potrebno oddati v zaprti ovojnici, ki mora biti v levem spodnjem kotu jasno označena z napisom: “NE ODPIRAJ – JN 2019/01 – avtobusi˝. Na zadnji strani ovojnice mora biti naveden naziv in naslov ponudnika.  1. Download 3.96 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7
  Download 3.96 Mb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  Razpis za nakup avtobusov z nizkimi emisijami – 2019. 1 – Arriva Alpetour d o. o.

  Download 3.96 Mb.