• MERILO ZA izbor najugodnejšega ponudnika za SKLOP 2 – regionalni 15 m
 • MERILO ZA izbor najugodnejšega ponudnika za SKLOP 3 – regionalni 15 m LE
 • MERILO ZA izbor najugodnejšega ponudnika za SKLOP 4 – turistični 12 m
 • Stroški življenjskega cikla
 • Vzdrževanje in odprava napak v obdobju splošne garancijske dobe
 • Zavarovanje za resnost ponudbe
 • Kazni za zamude pri dobavi
 • Izvedba in upravljanje posegov v sklopu garancije
 • Vzdrževalna dela v garancijski dobi, ki jih izvajajo družbe skupine Arriva
 • Kazni za neizpolnjevanje garancijskih obveznosti
 • Pregledi vozil in postopek prevzema
 • Funkcionalne in tehnične specifikacije
 • Vzdrževalna dokumentacija
 • Druga pogodbena določila
 • Oddaja del podizvajalcem
 • Skupna ponudba
 • Stroški razpisnega postopka
 • Razpis za nakup avtobusov z nizkimi emisijami – 2019. 1 – Arriva Alpetour d o. o.
  Download 3.96 Mb.
  bet5/7
  Sana14.10.2020
  Hajmi3.96 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7

  Merila za ocenjevanje ponudb

  Naročilo bo v vsakem sklopu ločeno dodeljeno ponudniku, ki bo predložil ekonomsko najugodnejšo ponudbo na podlagi meril, navedenih v naslednjih točkah.   1. MERILO ZA izbor najugodnejšega ponudnika za SKLOP 1 – regionalni 12 m
  Merilo

  Opis ocenjevanja

  Število točk

  1.

  Cena avtobusa v € brez DDV

  izračun

  + Cena / 3000

  2.

  Stroški vzdrževanja v času splošne garancijske dobe, preračunano na obdobje 2 let

  izračun

  + Cena / 3000

  3.

  Ponujena splošna garancijska doba (min 2 leti)

  2 leti

  0
  Zapis: na vsako polno leto

  3 leta

  -1  4 leta

  -2  5 let in več

  -3

  4.

  Isti proizvajalec šasija / motor / menjalnik

  različni

  0  Isti pri 2 elementih

  -1  Isti pri 3 elementih

  -2

  5.

  Poraba goriva na tesni vožnji (l / 100 km)

  Največja poraba

  0
  Zapis: na 1 decimalko natančno

  (od vključno številke 5 se zaokrožuje navzgor)

  Vsak 0,1 liter manjša poraba pomeni 0,25 dodatnih negativnih točk  Skupno min število točk


  Ekonomsko najugodnejša ponudba je tista, ki doseže najmanjše skupno število točk.


  V primeru, da več ponudb prejme enako število točk, bo izbrana tista ponudba, ki bo prejela manj točk pri merilu cena avtobusa. Če bo tudi cena enaka, bo odločil žreb. Naročnik bo v tem primeru ponudnike ki so prejeli enako število točk, povabil na žreb in način izvedbe ter pravila žreba določil v soglasju s ponudniki. O žrebu bo voden zapisnik.


   1. MERILO ZA izbor najugodnejšega ponudnika za SKLOP 2 – regionalni 15 m:
  Merilo

  Opis ocenjevanja

  Število točk

  1.

  Cena avtobusa v € brez DDV

  izračun

  + Cena / 3000

  2.

  Stroški vzdrževanja v času splošne garancijske dobe, preračunano na obdobje 2 let

  izračun

  + Cena / 3000

  3.

  Ponujena splošna garancijska doba (min 2 leti)

  2 leti

  0
  Zapis: na vsako polno leto

  3 leta

  -1  4 leta

  -2  5 let in več

  -3

  4.

  Isti proizvajalec šasija / motor / menjalnik

  različni

  0  Isti pri 2 elementih

  -1  Isti pri 3 elementih

  -2

  5.

  Poraba goriva na tesni vožnji (l / 100 km)

  Največja poraba

  0
  Zapis: na 1 decimalko natančno,

  (od vključno številke 5 se zaokrožuje navzgor)

  Vsak 0,1 liter manjša poraba pomeni 0,25 dodatnih negativnih točk  Skupno min število točk  Ekonomsko najugodnejša ponudba je tista, ki doseže najmanjše skupno število točk.


  V primeru, da več ponudb prejme enako število točk, bo izbrana tista ponudba, ki bo prejela manj točk pri merilu cena avtobusa. Če bo tudi cena enaka, bo odločil žreb. Naročnik bo v tem primeru ponudnike ki so prejeli enako število točk, povabil na žreb in način izvedbe ter pravila žreba določil v soglasju s ponudniki. O žrebu bo voden zapisnik.


   1. MERILO ZA izbor najugodnejšega ponudnika za SKLOP 3 – regionalni 15 m LE:
  Merilo

  Opis ocenjevanja

  Število točk

  1.

  Cena avtobusa v € brez DDV

  izračun

  + Cena / 3000

  2.

  Stroški vzdrževanja v času splošne garancijske dobe, preračunano na obdobje 2 let

  izračun

  + Cena / 3000

  3.

  Ponujena splošna garancijska doba (min 2 leti)

  2 leti

  0
  Zapis: na vsako polno leto

  3 leta

  -1  4 leta

  -2  5 let in več

  -3

  4.

  Isti proizvajalec šasija / motor / menjalnik

  različni

  0  Isti pri 2 elementih

  -1  Isti pri 3 elementih

  -2

  5.

  Poraba goriva na tesni vožnji (l / 100 km)

  Največja poraba

  0
  Zapis: na 1 decimalko natančno

  (od vključno številke 5 se zaokrožuje navzgor)

  Vsak 0,1 liter manjša poraba pomeni 0,25 dodatnih negativnih točk  Skupno min število točk  Ekonomsko najugodnejša ponudba je tista, ki doseže najmanjše skupno število točk.


  V primeru, da več ponudb prejme enako število točk, bo izbrana tista ponudba, ki bo prejela manj točk pri merilu cena avtobusa. Če bo tudi cena enaka, bo odločil žreb. Naročnik bo v tem primeru ponudnike ki so prejeli enako število točk, povabil na žreb in način izvedbe ter pravila žreba določil v soglasju s ponudniki. O žrebu bo voden zapisnik.

   1. MERILO ZA izbor najugodnejšega ponudnika za SKLOP 4 – turistični 12 m:
  Merilo

  Opis ocenjevanja

  Število točk

  1.

  Cena avtobusa v € brez DDV

  izračun

  + Cena / 3000

  2.

  Stroški vzdrževanja v času splošne garancijske dobe, preračunano na obdobje 2 let

  izračun

  + Cena / 3000

  3.

  Ponujena splošna garancijska doba (min 2 leti)

  2 leti

  0
  Zapis: na vsako polno leto

  3 leta

  -1  4 leta

  -2  5 let in več

  -3

  4.

  Isti proizvajalec šasija / motor / menjalnik

  različni

  0  Isti pri 2 elementih

  -1  Isti pri 3 elementih

  -2

  5.

  Poraba goriva na tesni vožnji (l / 100 km)

  Največja poraba

  0
  Zapis: na 1 decimalko natančno

  (od vključno številke 5 se zaokrožuje navzgor)

  Vsak 0,1 liter manjša poraba pomeni 0,30 dodatnih negativnih točk  Skupno min število točk  Ekonomsko najugodnejša ponudba je tista, ki doseže najmanjše skupno število točk.


  V primeru, da več ponudb prejme enako število točk, bo izbrana tista ponudba, ki bo prejela manj točk pri merilu cena avtobusa. Če bo tudi cena enaka, bo odločil žreb. Naročnik bo v tem primeru ponudnike ki so prejeli enako število točk, povabil na žreb in način izvedbe ter pravila žreba določil v soglasju s ponudniki. O žrebu bo voden zapisnik.

  1. Stroški življenjskega cikla
   1. Pregled stroškov življenjskega cikla

  Kot je naročnik navedel v merilu za izbor ekonomsko najugodnejše ponudbe, bo naročnik ponudbe ocenjeval na podlagi elementov stroškov življenjskega cikla za predvideno dobo uporabe 15 let in povprečno letno število prevoženih kilometrov 60.000 za regionalne in 80.000 km za turistične avtobuse.
   1. Vzdrževanje in odprava napak v obdobju splošne garancijske dobe

  Ponudnik mora ponuditi splošno garancijsko dobo za celoten avtobus z vsemi sklopi od dneva prve registracije v trajanju najmanj 2 leti oz. 200.000 prevoženih km oz. premo sorazmerno ponujeni splošni garancijski dobi (100.000 km / leto), kar nastopi prej. Ponudnik mora redne servise v času splošne garancijske dobe izvajati v intervalih, ki niso manjši kot na 50.000 prevoženih km.


  Ponudnik v svoji ponudbi nevede seznam vzdrževalnih del vključno s stroški v okviru splošne garancijske dobe po navodilih proizvajalca vozil. Vse stroške vzdrževanja v času garancijske dobe, ki presegajo stroške navedene v ponudbi, krije prodajalec (razen poškodb in okvar po krivdi kupca).
  V primeru izrednih napak/okvar v obdobju splošne garancijske dobe kupec vozilo dostavi najbližji servisni delavnici prodajalca, v primeru nevoznega ali nevarnega vozila pa o tem obvesti prodajalca, ki je dolžan poskrbeti za prevoz vozila na servis in nositi vse s tem povezane stroške. Nadomestilo za stroške prevoza (osebja in goriva) iz prostorov naročnika oz. z lokacije okvare v pooblaščeno servisno delavnico dobavitelja, ter nazaj znaša 2 EUR/km.
  Vse stroške morebitnih premikov vozil med servisnimi delavnicami krije prodajalec.


  1. Finančni pogoji
   1. Plačilni pogoji

  Najkrajši plačilni rok je 60 dni od datuma prejema računa. Račun se lahko izda po uspešno izvedenem prevzemu posameznega vozila (4.2. točka razpisne dokumentacije).
   1. Zavarovanje za resnost ponudbe

  Ponudnik mora za vsak posamezni sklop, za katerega oddaja ponudbo, predložiti zavarovanje za resnost ponudbe v obliki in višini glede na spodnjo preglednico:
  Sklop

  Znesek in vrsta zavarovanja

  1

  10.000 € - bančna garancija ali kavcijsko zavarovanje ali menica z menično izjavo

  2

  5.000 € - bančna garancija ali kavcijsko zavarovanje ali menica z menično izjavo

  3

  5.000 € - bančna garancija ali kavcijsko zavarovanje ali menica z menično izjavo

  4

  10.000 € - bančna garancija ali kavcijsko zavarovanje ali menica z menično izjavo

  Zavarovanje za resnost ponudbe bo naročnik unovčil v naslednjih primerih:  • če bo ponudnik umaknil ponudbo po poteku roka za prejem ponudb ali nedopustno spremenil ponudbo v času njene veljavnosti ali

  • če ponudnik na poziv naročnika ne bo podpisal pogodbe ali

  • če ponudnik ne bo predložil zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v skladu s pogoji naročila.

  V primeru, da se ponudnik odloči predložiti bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje, mora biti slednje izdano skladno z Enotnimi pravili za garancij na poziv (EPGP-758). Predloženo zavarovanje mora biti popolnoma skladno z vzorcem iz te dokumentacije in mora veljati še vsaj 180 dni od roka za prejem ponudb. Predloženo mora biti v skladu s 6. točko te dokumentacije.


   1. Kazni za zamude pri dobavi

  V primeru zamude pri dobavi vozil glede na časovni razpored iz točke 4.1. znaša dnevna kazen v prvih 30 dneh 200 EUR brez DDV za vsako regionalno vozilo in 250 brez DDV za vsako turistično vozilo, ki ni dostavljeno (razen v primeru višje sile). Za zamude, daljše od 30 in krajše od 60 dni, dnevna kazen znaša 700 EUR brez DDV za vsako nedobavljeno vozilo (razen v primeru višje sile).


  Višja sila v tem primeru za vse pogodbene stranke pomeni vsakršne okoliščine, ki jih zadevna pogodbena stranka ne more nadzorovati, med drugim vojno, izredne razmere, teroristična dejanja, požar, poplavo ali ekstremne vremenske razmere, in ne vključuje stavke ali napake v dobavi verigi dobavitelja, če so ti dogodki pravilno in pravočasno najavljeni. Višja sila mora biti naročniku pisno sporočena v roku 3 dni od njenega nastanka, sicer se ne upošteva. Če višja sila traja več kot 30 dni, ima prodajalec pravico brez zanj neugodnih posledic odpovedati ti pogodbo brez odpovednega roka.
  Če zamuda pri dobavi presega 60 koledarski dni, si naročnik poleg naložitve kazni za zamudo pri dobavi pridržuje pravico, da brez opozorila odstopi od pogodbe za konkretni sklop, unovči bančno garancijo predloženo za zavarovanje dobre izvedbe obveznosti ter zahteva povračilo škode, če ta presega znesek predložene bančne garancije.


  1. Garancija na vozilo

  Poleg splošne garancijske dobe mora ponudnik zagotavljati še:  • 5 letno garancijo proti prerjavenju od dneva prve registracije,

  • 10 letno garancijo za nosilnost nosilne konstrukcije avtobusa pri statičnih in dinamičnih obremenitvah, ki nastopajo pri obratovanju na progah kupca od dneva prve registracije ter

  • 15 letno dobavo originalnih rezervnih delov od dokončnega prevzema avtobusov.


   1. Izvedba in upravljanje posegov v sklopu garancije

  Ponudnik mora imenovati organizacijo ali subjekt, ki je odgovoren za izvajanje servisnih posegov v sklopu garancije, zato mora zagotavljati servisno mrežo, t.j. 3 pooblaščene servisne delavnice na območju Slovenije, in sicer:  • ena delavnica mora biti manj kot 30 km oddaljena od Meljske ceste 97 v Mariboru,

  • druga delavnica mora biti manj kot 30 km oddaljena od Ulice Mirka Vadnova 8 v Kranju,

  • tretja delavnica ima lahko poljubno lokacijo

  Pri vsaki delavnici mora navesti naziv in lokacijo ter kontaktno osebo.
   1. Vzdrževalna dela v garancijski dobi, ki jih izvajajo družbe skupine Arriva

  Ne glede na predlagano tehnično strukturo, si naročniki / kupci pridržujejo pravico, da neposredno odpravijo manjše okvare ali nepravilnosti in jih je mogoče odpraviti v kratkem času (do 3 delovnih ur) z lastnim osebjem, materiali in opremo, da zagotovijo neprekinjeno uporabo.


  V takšnem primeru naročnik / kupec o tem takoj o tem obvestijo ponudnika/ prodajalca. Le-ta mora zagotoviti takojšnjo nadomestitev uporabljenih materialov ter plačilo neposrednih in posrednih stroškov, vključno s stroški dela, ki so nastali kupcu.


   1. Kazni za neizpolnjevanje garancijskih obveznosti

  Prodajalec jamči, da je posamezni avtobus v času splošne garancijske dobe zaradi okvar in servisov lahko neoperativen (odsoten) največ 6 delovnih dni vsako leto (dnevi zaradi poškodb in okvar po krivdi kupca ne štejejo). Za vsak dodatni dan neoperativnosti, plača prodajalec kupcu pavšalno odškodnino v višini 200,00 € brez DDV.


  Čas neoperativnosti začne teči od trenutka dostave avtobusa na lokacijo pooblaščenega servisa od trenutka prijave nevoznega oz. nevarnega vozila. V primeru nevoznega oz. nevarnega vozila, za dostavo na lokacijo servisa poskrbi na svoje stroške prodajalec. Čas neoperativnosti preneha teči s trenutkom prevzema popravljenega vozila na lokaciji pooblaščenega servisa. Dan neoperativnosti je vsak delovni dan, ko je posamezen avtobus, v času med 07:00 in 17:00 neoperativen več kot 6 ur.


  1. Pregledi vozil in postopek prevzema

  Kupec si pridržuje pravico do preizkusa in pregleda vozil, ki lahko potekata na naslednji način:
  1. Pregled med postopkom izdelave: potrditev tehnične kakovosti materiala in komponent, stanja proizvodnje in skladnosti vozil z opredeljenimi tehničnimi specifikacijami. Naročnik si pridržuje pravico, da ekipo za pregledovanje pošlje v proizvodni obrat dobavitelja s predhodnim obvestilom 3 dni pred obiskom, pri čemer ta ekipa ne sme ovirati proizvodnje. Ekipa lahko preveri lastnosti materialov, stanje del ter ustreznost vozil in njihovih delov s specifikacijami in zahtevami, opredeljenimi v tem dokumentu.
  1. Pregled pred dobavo: dobavitelj obvesti naročnika o zaključku proizvodnje in številki šasije prvega vozila oziroma morebitnega prototipa za izvedbo pregleda pred dobavo. Naročnik si pridržuje pravico, da pošlje ekipo ocenjevalcev v proizvodno tovarno v 10 dneh od obvestila o izvedbi pregleda pred dobavo, kjer oceni popolnost osnovne opreme in skladnost s specifikacijami, ki jih zahteva naročilo ter so navedene v tehničnih specifikacijah. Rezultate tega pregleda je treba navesti v skupnem poročilu, ki ga podpišeta obe stranki.

  Če so rezultati pregleda negativni, mora prodajalec odpraviti vse ugotovljene pomanjkljivosti in po potrebi zamenjati dele na lastne stroške ter brez sprememb dogovorjenih dobavnih rokov. Po teh posegih bo lahko naročnik na vozilu ponovno izvedel pregled, pri katerem potne stroške in stroške bivanja nosi prodajalec. Naročnik lahko dobavitelja pooblasti za izdajo izjave, s katero potrjuje izvedbo zahtevanih prilagoditev.
  1. Pregled ob prevzemu vozila: prevzem vozila je zaključen, ko so izpolnjene naslednje zahteve:

  • vsi prejšnji pregledi (če so potrebni) so zaključeni in so ugotovitve naročnika ugodne brez zadržkov;
  • za vsak avtobus (v sklopu) je na voljo ločen dokument o prevzemu (dobavnica);

  • vsa tehnična dokumentacija je priložena (za vsak avtobus v sklopu);

  • vozila so popolna z vsemi deli ter opremo in dodatki (za vsak avtobus v sklopu).

  Pozitiven rezultat vseh zgoraj navedenih pregledov prodjalaca ne razrešuje polne odgovornosti za skladnost vozila s funkcionalnimi in tehničnimi specifikacijami.


  Vse stroške pregledov vozila nosi prodajalec, razen tistih v zvezi z naročnikovim osebjem za prisotnost pri pregledih. Če zgoraj navedeni pregledi vozila niso izvedeni, lahko naročnik zahteva dokumente o notranjih pregledih, ki potrjujejo izvedbo pregledov pri podizvajalcih ob dobavi komponent in med montažo vozil. Ti dokumenti so za prodajalca zavezujoči. Poročila o pregledih vozil morajo pripraviti odgovorne osebe kupca in prodajalca.


  1. Funkcionalne in tehnične specifikacije

  Vozila v ponudbi morajo izpolnjevati minimalne funkcionalne zahteve in zagotavljati zahtevane tehnične lastnosti, ki morajo biti skladne z Direktivo ES/2001/85 in vso veljavno lokalno zakonodajo. Za vse neizpolnjene zahteve mora dobavitelj izbrati najustreznejšo tehnično rešitev, pri tem pa upoštevati stroške razvoja, proizvodnje in delovanja.

  Podroben opis funkcionalnih in tehničnih specifikacij za posamezen sklop vozil je na voljo v prilogah – Tehnične specifikacije za posamezen sklop.


  1. Poprodajne storitve
   1. Vzdrževalna dokumentacija  Prodajalec mora zagotoviti vso dokumentacijo o vozilu, ki je podrobno opisana v točki 4.1.


   1. Nadomestni deli

  Prodajalec mora zagotavljati razpoložljivost in zamenljivost nadomestnih delov za vozila iz tega naročila v življenjski dobi vozila, najmanj 15 let.


  Prodajalec mora imeti lasno organizacijo, komercialne pogodbe in vse potrebno za dobavo nadomestnih delov in se tako zavezuje, da bo tudi po poteku obdobja splošne garancijske dobe neposredno ali prek pooblaščene distribucijske mreže zagotavljal nadomestne dele, ki jih bo zahteval kupec.


  1. Usposabljanje

  Prodajalec mora zagotoviti program usposabljanja za voznike in vzdrževalno osebje, da omogoči zadovoljivo uporabo in ustrezno vzdrževanje ter popravila vozil. Program usposabljanja natančno opredeljuje število ur, postavke in število morebitnih ponavljajočih se postopkov ter mora vključevati:  • usposabljanje voznikov: v zvezi z uporabo sistemov in varnostnih naprav v vozilu;

  • usposabljanje vzdrževalnega osebja: v zvezi z vzdrževalnimi deli in varnostnimi pregledi.

  Tečaji vožnje za voznike se izvedejo pred začetkom uporabe avtobusov, izobraževanja tehničnega osebja se lahko izvedejo tudi kasneje in po dogovoru s kupcem. Program usposabljanja mora biti usklajen in potrjen s strani kupca do prevzema avtobusov ter voden v slovenskem jeziku. Prodajalec pri vsakem dobavljenem avtobusu zagotavlja tudi literaturo v obliki navodil za voznike, navodil za vzdrževanje vozil, servisnih informacij in poprodajne storitve v slovenskem jeziku.


  Prodajalec se zavezuje, da bo za optimalno (varčno in varno) tehniko vožnje brezplačno usposobil po 2 voznika (po izbiri kupca) za vsak dobavljen avtobus. Prodajalec izvede usposabljanje za voznike kupca na sedežu kupca v obliki predavanja (skupno za vse voznike – najmanj 2 šolski uri) in praktične vožnje (za vsakega voznika najmanj 1 šolsko uro).
  Ponudnik mora nuditi brezplačno izobraževanje tehničnega osebja v trajanju 2 človeka / dan za vsak dobavljen avtobus. Izobraževanje mora biti usmerjeno na vzdrževanje avtobusov, t.j. na iskanje, odpravljanje tehničnih napak, popravila sestavnih delov šasije in karoserije, elektronskih sistemov ter uporabo elektronske diagnostične opreme.


  1. Druga pogodbena določila
   1. Reševanje sporov in sodna pristojnost

  Za vsa vprašanja med kupcem in dobaviteljem glede izvajanja pogodbenih obveznosti, kot določajo ti pogoji in določila, se uporablja zakonodaja Republike Slovenije. Spori bodo reševani pred sodiščem v Kranju.
   1. Prekinitev pogodbe

  V primeru kršitve pogodbenih obveznosti  s strani prodajalca lahko kupec odstopi od pogodbe brez odpovednega roka in brez negativnih posledic zanj (odškodnina), če prodajalec ne preneha s kršitvijo in sanira njenih posledic v roku največ 8 dni od prejam opozorila kupca.
   1. Oddaja del podizvajalcem

  Oddajanje del podizvajalcem in prenos pogodbenih obveznosti urejajo veljavna zakonska določila ter podrobna določila vzorca pogodbe. Če podizvajalec krši pogodbena določila teh pogojev, se dobavitelj šteje za odgovornega naročniku/ kupci in tretjim osebam.


  V primeru da bo ponudnik javno naročilo izvedel s podizvajalci, mora v ponudbi navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje ter priložiti izpolnjen ESPD za vsakega podizvajalca. Ponudnik mora v ponudbi priložiti soglasje podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva.
  Neposredno plačilo podizvajalcu je obvezno le, če podizvajalec to zahteva. Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno, mora glavni izvajalec (dobavitelj) najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa poslati svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za opravljene dobave ali izvedene storitve, neposredno povezane s predmetom javnega naročila. Če glavni izvajalec (dobavitelj) ne ravna v skladu s tem, naročnik Državni revizijski komisiji poda predlog za uvedbo postopka o prekršku.
  V kolikor bodo pri podizvajalcu obstajali razlogi za izključitev, bo naročnik podizvajalca zavrnil.

   1. Skupna ponudba

  V primeru da bo skupina gospodarskih subjektov izbrana za izvedbo predmetnega javnega naročila, bo naročnik zahteval predložitev pravnega akta o skupni izvedbi javnega naročila (sporazum ali pogodba), v katerem bodo natančno opredeljene naloge in odgovornosti posameznih gospodarskih subjektov pri izvedbi naročila. Ne glede na to pa gospodarski subjekti odgovarjajo naročniku solidarno.
   1. Stroški razpisnega postopka

  Ponudnik nosi vse stroške povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe. Naročnik jih ni dolžan povrniti ponudniku niti v primeru ustavitve postopka, zavrnitve vseh ponudb ali v kateremkoli drugem primeru.


  1. Download 3.96 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7
  Download 3.96 Mb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  Razpis za nakup avtobusov z nizkimi emisijami – 2019. 1 – Arriva Alpetour d o. o.

  Download 3.96 Mb.