• Razlogi za izključitev
 • Pogoji za ugotavljanje sposobnosti
 • Sprejemanje zahtev iz Uredbe o zelenem javnem naročanju
 • Testiranje avtobusov
 • Ugotavljanje sposobnosti ponudnika v fazi oddaje ponudbe
  Download 3.96 Mb.
  bet6/7
  Sana14.10.2020
  Hajmi3.96 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7

  Ugotavljanje sposobnosti ponudnika v fazi oddaje ponudbe

  Ponudnik mora izpolnjevati vse zahteve, navedene v razlogih za izključitev, hkrati pa mora ponudnik izpolnjevati vse ostale v tej točki navedene pogoje za ugotavljanje sposobnosti. Za dokazovanje izpolnjevanja pogojev za ugotavljanje sposobnosti mora ponudnik priložiti dokazila, v kolikor so navedena pri zahtevanem pogoju.


  Ob predložitvi ponudbe bo naročnik namesto potrdil, ki jih izdajajo javni organi ali tretje osebe, kot predhodni dokaz sprejel ESPD, ki vključuje uradno izjavo gospodarskega subjekta, da ne obstajajo razlogi za izključitev in da izpolnjuje pogoje za sodelovanje, hkrati pa zagotavlja ustrezne informacije, ki jih zahteva naročnik. Poleg tega je v ESPD naveden uradni organ ali tretja oseba, odgovorna za izdajo dokazil, vključuje pa tudi uradno izjavo o tem, da bo gospodarski subjekt na zahtevo in brez odlašanja sposoben predložiti ta dokazila. Navedbe v ESPD in dokazila, ki jih predloži gospodarski subjekt, morajo biti veljavni. Naročnik lahko kadarkoli med postopkom pozove ponudnike, da predložijo vsa dokazila ali del dokazil v zvezi z navedbami v ESPD.
  V ESPD mora gospodarski subjekt navesti vse informacije, na podlagi katerih bo naročnik potrdila ali druge potrebne informacije pridobil z neposrednim dostopom do nacionalne baze podatkov in podati soglasje za naročnikovo pridobitev dokazil.
  Gospodarski subjekt naročnikov ESPD (datoteka XML) najprej shrani in nato uvozi na spletni strani portala javnih naročil (http://www.enarocanje.si/_ESPD/), neposredno vnese zahtevane informacije in podatke, ga shrani in predloži v ponudbi. Način izpolnitve ESPD s strani gospodarskega subjekta je opisan v navodilih za uporabo ESPD na naslovu

  http://www.djn.mju.gov.si/resources/files/obrazci/Navodila_za_uporabo_ESPD.pdf.

  Odgovori na pogosta vprašanja so objavljeni na spletni strani Evropske komisije http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/17242/attachments/1/translations.
  Naročnik lahko pred oddajo javnega naročila od ponudnika zahteva, da predloži najnovejša dokazila (potrdila, izjave) kot dokaz izpolnjevanja pogojev za ugotavljanje sposobnosti. Gospodarski subjekt lahko predmetna dokazila predloži tudi sam. Naročnik si v primeru dvoma o resničnosti ponudnikovih izjav v ESPD pridržuje pravico preveriti obstoj in vsebino navedb v ponudbi. Naročnik si pridržuje pravico od ponudnika zahtevati dodatna pooblastila za pridobitev podatkov iz uradnih evidenc, ki bi jih potreboval pri preverjanju podatkov v uradnih evidencah. V primeru, da ponudnik na zahtevo naročnika ne bo predložil pojasnil, dodatnih dokazil ali pooblastil, bo naročnik ponudbo zavrnil kot nedopustno.
  Če država, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja zahtevanih dokumentov, jih je mogoče nadomestiti z zapriseženo izjavo oziroma z izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima sedež gospodarski subjekt. Informacije o tem, katera dokazila je mogoče pridobiti v posamezni državi članici EU in kateri organ jih izdaja, so na voljo v aplikaciji e-Certis, ki je dostopna na spletni strani Evropske komisije (https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/ecertis/).


   1. Razlogi za izključitev

  Razlogi za izključitev gospodarskega subjekta obstajajo, če se ugotovi, če spodaj navedeni razlogi za izključitev zanj ne držijo.
  1. Gospodarskemu subjektu ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, ni bila izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj, navedenih v prvem odstavku 75. člena ZJN-3.

  Dokazilo: Izpolnjen in podpisan ESPD – v delu A: Razlogi, povezani s kazenskimi obsodbami.


  1. Gospodarski subjekt na dan oddaje ponudbe nima neplačanih zapadlih obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, v vrednosti 50 eurov ali več.

  Dokazilo: Izpolnjen in podpisan ESPD – v delu B: Razlogi, povezani s plačilom davkov ali prispevkov za socialno varnost.


  1. Gospodarski subjekt ima na dan oddaje ponudbe predložene vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe.

  Dokazilo: Izpolnjen in podpisan ESPD – v delu B: Razlogi, povezani s plačilom davkov ali prispevkov za socialno varnost.


  1. Gospodarski subjekt na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, ni izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami.

  Dokazilo: Izpolnjen in podpisan ESPD – v delu D: Nacionalni razlogi za izključitev.


  1. Pri gospodarskem subjekti v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb pristojni organ Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države ni ugotovil najmanj dveh kršitev v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

  Dokazilo: Izpolnjen in podpisan ESPD – v delu D: Nacionalni razlogi za izključitev.


   1. Pogoji za ugotavljanje sposobnosti

  Obrazci izjav za dokazovanje izpolnjevanja pogojev za sodelovanje so del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila. Izjave so lahko predložene na teh obrazcih ali na ponudnikovih, ki pa vsebinsko ne smejo vsebinsko odstopati od priloženih obrazcev. V kolikor je starost dokumenta pomembna, je to izrecno navedeno pri posameznem dokumentu, ne glede na to pa velja, da morajo vsi predloženi dokumenti odražati zadnje stanje.


  V kolikor je ponudnik samostojni podjetnik in ne more pridobiti ali predložiti zahtevanih dokumentov, mora predložiti primerne dokumente, iz katerih izhaja izpolnjevanje zahtevanih pogojev.
  Ponudnik mora izpolnjevati naslednje pogoje za ugotavljanje sposobnosti:

  1. Gospodarski subjekt mora biti vpisan v ustrezen poslovni register, ki se vodi v državi članici, v kateri ima gospodarski subjekt sedež in registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila.

  Pogoj mora izpolnjevati vsak gospodarski subjekt, ki bo vključen v izvedbo javnega naročila, za tisti del izpolnitve predmeta naročila, ki ga bo dejansko izvedel.

  Dokazilo: Izpolnjen in podpisan ESPD – v delu IV: Pogoji za sodelovanje, razdelek A: Ustreznost: Vpis v poslovni register.


  1. Ponudnik mora imeti v letih 2015, 2016 in 2017 povprečni splošni letni promet, tj. čiste prihodke od prodaje, v višini vsaj v višini ponudbene vrednosti posameznega sklopa, za katerega oddaja ponudbo. Upošteva se vrednost brez DDV.

  Gospodarski subjekti, ki predložijo skupno ponudbo, lahko pogoj izpolnjujejo skupaj s seštevanjem čistih prihodkov od prodaje.

  Dokazilo: Izpolnjen in podpisan ESPD – v delu IV: Pogoji za sodelovanje, razdelek B: Ekonomski in finančni položaj: Splošni letni promet.


  1. Ponudnik mora izkazati, da je v vsakem od zadnjih let 2016, 2017 in 2018 prodal končnim naročnikom s sedežem v Evropski uniji vsaj naslednjo količino avtobusov, istega tipa, kot ga ponudnik ponuja v svoji ponudbi za posamezen sklop, in sicer:

  - za sklop 1 – 12 m regionalni: vsaj 10 avtobusov,

  - za sklop 2 – 15 m regionalni: vsaj 2 avtobusa,

  - za sklop 3 – 15 m regionalni LE: vsaj 2 avtobusov,

  - za sklop 4 – 12 m turistični: vsaj 6 avtobusov.

  Število avtobusov se lahko sešteva iz več referenčnih poslov. Pogoj se izpolni za sklop za katerega ponudnik oddaja ponudbo, in sicer s seštevanjem referenčnih poslov vseh udeleženih gospodarskih subjektov.

  Dokazilo: Izpolnjen obrazec referenčna lista. Za referenčne posle ni treba, da so potrjeni s strani naročnika referenčnega posla. Naročnik jih lahko zahteva naknadno.


  1. Ponudnik mora zagotavljati servisno mrežo – vsaj 3 pooblaščene servisne delavnice na območju Slovenije, ena delavnica mora biti manj kot 30 km oddaljena od Meljske ceste 97 v Mariboru, druga delavnica mora biti manj kot 30 km oddaljena od Ulice Mirka Vadnova 8 v Kranju, tretja delavnica ima lahko poljubno lokacijo (razdalje bodo merjene s spletno aplikacijo Google Maps),

  Ponudnik mora ponuditi servisni interval, ki ne bo krajši od 50.000 km.

  Dokazilo: Izpolnjen obrazec – Izjava o usposobljenosti ponudnika in tehnični podatki.


  1. Sprejemanje zahtev iz Uredbe o zelenem javnem naročanju

  V skladu z Uredbo o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS št. 51/2017) naročnik naroča avtobuse, ki imajo v primerjavi z običajnimi avtobusi v celotni življenjski dobi manjši vpliv na okolje in zagotavljajo varčevanje z naravnimi viri, materiali in energijo ter imajo enake ali boljše funkcionalnosti.


  V skladu z navedenim naročnik sledi ciljem, določenim v Uredbi o zelenem javnem naročanju, po kateri naroča avtobuse, ki imajo vsaj 10 % manjše emisije, kot so najvišje dovoljene emisije za razred Euro VI in vsaj 30 % avtobusov, ki lahko uporabljajo obnovljive oz. alternativne vire energije.
  Ponudniki morajo izpolniti izjavo o izpolnjevanju zahtev iz Uredbe o zelenem javnem naročanju.  


  1. Testiranje avtobusov

  Ponudniki morajo naročniku omogočiti testno vožnjo s testnim avtobusom za ugotovitev porabe goriva, ki je eno izmed meril za izbor najugodnejšega ponudnika. Naročnik bo zagotovil realne in enakopravne pogoje na testiranju s tem, da bo zahteval, da ponudniki avtobuse pripeljejo na kraj testiranja na predvečer dneva, določenega za testiranje (zagotovitev enake temperature). Gorivo bo točeno v rezervoarje s počasnim dolivanjem in drugimi ustreznimi ukrepi za enakopravno obravnavo ob prisotnosti vseh ponudnikov.


  Datum tesne vožnje bo sporočen naknadno po odpiranju ponudb s posebnim vabilom, ki ga bo poslal naročnik. Testiranje naj bi zagotavljalo izvedbo ob suhem vremenu in v času izven prometne konice.
  Za testno vožnjo veljajo naslednja pravila:

  • Ponudniki morajo za testiranje in ocenjevanje avtobusov nuditi avtobus, ki mora biti enak oz. primerljiv kot ponujeno vozilo v ponudbi, mora pa biti vsaj enake dolžine, primerljive teže, imeti enak motor (prostornina in moč), enak menjalnik, enako zasteklitev in primerljivo število sedežev, kot ponujeno vozilo v ponudbi.

  • Na dan testiranja se najprej ugotovi ustreznost vozila v skladu z dokumentacijo in ponudbo, nato sledi polnjenje rezervoarja za goriva in AdBlue tekočine ter preverjanje tlaka v pnevmatikah (avtobusi morajo imeti standardne pnevmatike, katerih tlak ne sme biti večji kot ga predpisuje proizvajalec).

  • Voznika testnega vozila priskrbi ponudnik.

  • Na vsakem avtobusu sta najmanj dva predstavnika naročnika, lahko pa tudi predstavniki konkurenčnih ponudnikov.

  • Vse testne vožnje se izvedejo hkrati (testna vozila startajo drugo za drugim, razmak med vozili bo vsaj 30 m v izogib »zračne vleke«).

  • Ves čas vožnje je v potniškem prostoru avtobusa vklopljena klima, ki mora v potniškem delu notranjosti avtobusa pri popolnoma odgrnjenih zavesah zagotavljati temperaturo 23°C. Naročnik bo preverjal temperaturo z lastnim umerjenim termometrom, ki bo lociran na zadnjem sedežu pred drugim prehodom in sporočal morebitna odstopanja.

  • Na vsaki postaji avtobus ustavi, za 10 sekund odpre vsa vrata, jih zapre in nato nadaljuje vožnjo,

  • Med vožnjo po regionalnih cestah in avtocesti se mora voznik držati zgornje hitrostne omejitve (hitrost na AC mora biti 100 km/h).

  • Ponudnik je dolžan za testni avtobus na lastne stroške urediti obvezno zavarovanje za avtobus in potnike na testni vožnji, registracijo, cestnine (DarsGo) in vse ostalo, kar je potrebno za vožnjo v skladu z zakonodajo

  Po končanem testu se bo odčitalo natančno število prevoženih kilometrov, rezervoarji testiranih avtobusov se bodo ponovno dopolnili do vrha, ob tem se bo zabeležila količina točenega goriva. Na podlagi teh podatkov se bo izračunala povprečna poraba goriva na testni vožnji.  V kolikor bi bila potrebna ponovitev testa (npr. okvara vozila, …), se upošteva drugi test.
  Trasa testne vožnje za sklope 1, 2 in 3 je naslednja (naročnik si pridržuje pravico do spremembe trase):