• 1-rasm
 • Reja Dispersiya haqida
  Download 48.31 Kb.
  Sana25.03.2017
  Hajmi48.31 Kb.
  #2234

  Aim.Uz


  Mavzu: Yorug’lik dispersiyasi. Dispersiyaning elektron nazariyasi.

  Buger qonuni. Dopler effekti.
  Reja

  1. Dispersiya haqida.

  2. Dispersion spektr.

  3. Dispersiyani elektr nazariyasi.

  4. Buger qonuni.

  5. Dopler effekti.  n - sindirish kursatgichining  - yorug’lik chastotasiga yoki  to’lqin uzunligiga bog’liqligiga yorug’lik dispersiyasi deyiladi. n=f( ) (1) Nyutonning klassik tajribasi 1672- yil oq yorug’likni spektrlarga prizma orqali ajratadi (2-rasm). Prizmada dispersiyalanuvchi nurni ko’rib chiqaylik (1-rasm).

  2. 

  1-rasm

   

    2-rasm

  Nur prizmaga 1 burchak bilan tushib sinadi. Ikkinchi nuqtada ham sinadi (1-rasmda).

  (2). Bunda

  Boshqacha tamondan burchaklarni

  ;

  (3)  (2) bilan (3)ni solishtirib  =A(n-1) ekanligini ko’rish mumkin.

  Oldingi yunalishdan  burchakka og’adi. (2) bilan (3) solishtirilib,  =A(n-1) (4). Bundan ko’rinadiki A qancha katta bo’lsa,  lar ham katta bo’lar ekan va (n-1) ga bog’liq. n~f( ) ekanligini hisobga olsak, oq yorug’likdagi har xil to’lqin uzunlik har xil burchakka i og’adi. Difraksion spektr bilan dispersion spektr farq qiladi. Difraksion spektrda binafsha kam, qizil ko’p sinadi. Dispersiyada ularni urni almashadi.

  (5)

  muhit dispersiyasi deb aytiladi.

  kichraysa, n - oshadi (3-rasmda). Bunday dispersiya normal dispersiya. Agar teskari kuchaysa, n - kamayadi.   

  3-rasm

  Maksvel nazariyasiga ko’ra (6) ifoda ma’lum. n - absolyut sindirish kursatkichi  1 deb kurinishda yozish mumkin.  - dielektrik singdiruvchanlik. Bu yerda n - uzgarmas bo’lishi kerak. Reallikda n - chastotaga qarab uzgaradi. n - ni atom elektronlari bilan elektromagnit to’lqin  -chastotasi bilan bog’lab tushuntirish, elektron nazariya deyiladi.

  Lorens nazariyasiga ko’ra elektromagnit to’lqin muhit jismlari atomi elektronlari bilan ta’sirlashib, ularni harakatga keltirish kerak. Shu elektronlar chastotalari (0) xususiy chastotasiga qarab n - uzgarishi kerak. Buni ko’rib chiqamiz.

  Nazariyalarga ko’ra

  (7)

  P-elektronning qutb vektori.

  (8)

  Ye-tashqi elektromagnit to’lqin elektr vektori.

  Elektronning qutblanish vektori tashqi elektromagnit to’lqin vektori Ye- ta’sirida majburiy qutblanadi. Yadro bilan kam bog`langan tashqi optik elektronlar rol o`ynaydi. Bitta Elektron uchun buni (7) ga quyib, Х=Acos t bunda  ye – zaryad, x – siljish

  ifodalar bilan matematik o`zgarishlardan keyin

  (9)

  no-atom konsentratsiyasi, Ye -dielektrik doimiysi, ye -Elektr zaryadi,  o-xususiy chastota,  -tashqi chastota (yorug’lik)


  Buni grafik asosida tasvirlash mumkin. (9) formuladan n - tashqi maydon  -chastotasiga bog’liq ekan. Normal dispersiya grafigi 4-rasmda ko’rsatilgan.

  Muhit bilan bunday ta’sirlashgan yorug’lik intensivligi yutiladi va yutilish spektrlarini hosil qiladi.Quyidagi qonun asosida ruy beradi. Muhitga I0 intensivlik  tushayotgan bo’lsin. (10).

  4-rasm

  Bu ifoda Buger qonuni deyiladi. I - chiquvchi, I0 - kiruvchi intensivlik  yutilish koeffitsenti, x-qalinlik (muhitniki). (Yutilish koeffitsiyenti  ) spektrlar  ga bog’liq. Chiziq - chiziq, spektral polasa, tutash spektr hosil qiladi.

  5.Dopler effekti: Elektromagnit to’lqin (yorug’lik) chastotasi manba tezligiga bogliq. Bunga Dopler effekti deyiladi va quyidagicha ifodalanadi.  Bunda

  - chastota

  0 - tinchlikdagi chastota

  - manba tezligi  -  yunalish bilan kuzatish yo’nalishi orasidagi burchak

  Demak qabul qiluvchiga nisbatan manba  tezlik bilan harakat qilsa uni chastotasi 0 dan  ga o’zgaradi. Bu hodisa ko’p tajribalarda tasdiqlangan va fan, tasdiqlagan

  Download 48.31 Kb.
  Download 48.31 Kb.