• Kafedra mudiri: R.M.Rajabov
 • GRAFIGI
 • Samarqand davlat universiteti
  Download 207.17 Kb.
  Sana25.11.2020
  Hajmi207.17 Kb.

  O’ZBEKISTON RESPUBLIKASINING OLIY VA O’RTA MAXSUS TA’LIM VAZIRLIGI

  SAMARQAND DAVLAT UNIVERSITETI
  RO‘YXATGA OLINDI.

  №_______________

  «___» ___________ 2019 yil


  TASDIQLAYMAN

  O’quv ishlari bo’yicha prorektor

  A.S.Soleyev___________

  “___”_________2019 yil

  MAGNETIZM VA MAGNIT MATERIALLAR

  TANLOV FANINING
  IShChI O’QUV DASTURI


  Bilim sohasi: 100 000 – Gumanitar soha

  Ta’lim sohasi: 140 000 – Tabiiy fanlar

  Ta’lim yo’nalishi: 5140200 – Fizika

  Samarqand – 2019

  Fanning ishchi o’quv dasturi ishchi o’quv rejaga muvofiq ishlab chiqildi.  Tuzuvchi: Umumiy fizika kafedrasi dots. R.M. Rajabov


  Taqrizchilar: Umumiy fizika va magnetizm kafedrasi dosenti

  X.O.Shakarov

  Qattiq jismlar fizikasi mudiri, dots. E.U. Arziqulov

  Fanning ishchi o’quv dasturi “Umumiy fizika” kafedrasining 2018 yil 29 avgustdagi yig’ilishida muxokama qilingan va №1 bayonnomasi bilan fakultet Ilmiy Kengashiga muxokama qilish uchun tavsiya etilgan.

  Kafedra mudiri: R.M.Rajabov


  Fanning ishchi o’quv dasturi fizika fakulteti o’quv – uslubiy kengashidan muhokama etilgan va foydalanishga tavsiya qilingan(2018 yil 30 avgustdagi №1-sonli bayonnoma).
  Fakultet o’quv – uslubiy kengashi raisi: X. O. Shakarov
  Fanning ishchi o’quv dasturi fizika fakulteti Ilmiy Kengashida muxokama etilgan va foydalanishga tavsiya qilingan (2018 yil 30 avgustdagi №1-sonli bayonnoma).


  Fakultet Ilmiy Kengashi raisi: A. Absanov


  Kelishildi: O’quv - uslubiy boshqarma boshlig’i B. Aliqulov

  KIRISh

  Magnetizm va magnit materiallar tanlov fanini o’rganishning asosini. magnit materiallarning elektr, magnit va optik xossalarining hamda ular o‘rtasidagi bog‘liqlikni o‘rganish bugungi kunda fundamental va amaliy axamiyatga ega. Hozirgi kunda bu materiallardan integral sxemada, yarim o‘tkazgichli asboblarni konstruksiya qilishda, magnit maydon datchiklari va sezgir bolometrlarni yaratish uchun qo‘llaniladi. Shuning uchun ushbu kursni o‘rganish bugungi kunda dolzarb hisoblanadi.


  O’quv fanining maqsad va vazifalari

  Magnetizm va magnit materiallar fani maqsadi tabiatdagi elektr va magnetizm hodisalarining asosiy qonun va qonuniyatlarini o’rganishdan iborat, Bundan tashqari, bu fandan olingan bilimlar va ko’nikmalar, elektrodinamika fanlarini nazariy va amaliy jihatdan o’rganish uchun, hamda fizika fanini bir qator maxsus kurslarini o’rganishga asos bo’lib xizmat qiladi. Fanni o’rganishdagi asosiy vazifalar ma’ruza, amaliy va laboratoriya mashg’ulotlarini tashkil etish orqali amalga oshiriladi. Shuningdek, o’qitishning interaktiv uslublari va vositalaridan foydalaniladi.
  Fan bo’yicha talabalarning bilimi, ko’nikma va malakasiga qo’yiladigan talablar

  Magnetizm va magnit materiallar fanining o’rganish orqali bakalavr: Magnetiklarning atom tuzilishi va ularning asosiy xossalari va tabiatini tushuntiruvchi nazariyalar haqida tasavvurga ega bo’lishi;,

  Magnetiklarning elektr va magnit xossalarini magnit maydoni va temperatura ta’sirida o’zgarishidan amaliyotda qo’llanilishini bilishi va ulardan foydalana olishi; Magnetiklarning fizik xossalarini aniqlash usullari, tadqiqot natijalarini muhokama qilish va xulosalar chiqarish bo’yicha ko’nikmalarga ega bo’lishi kerak


  Fanning boshqa fanlar bilan o’zaro bog’liqligi va uslubiy jihatdan uzviy ketma-ketligi

  Bu dasturni amalda bajarish uchun talabalar bakalavriat ta’limida umumiy fizikaning elektr va magnetizm, Elektrotexnika, ximiya, qattiq jismlar fizikasiga kirish kabi fanlaridan yetarlicha ma’lumotga ega bo’lishlari lozim.


  Fanning ishlab chiqarishdagi o’rni

  Fan bo’yicha olingan bilimlar O’zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi “Elektronika”, “Fizika – texnika”, “Issiqlik fizikasi”, “Amaliy fizika” ilmiy tekshirish institutlarida va “Fanon” hamda “Foton” ishlab chiqarish birlashmalarida talabalarni yetarli bilim va tajribalariga tayangan holda ishlar olib borishda muhim ahamiyatga egadir.  Fanni o’qitishda zamonaviy axborot va pedagogik texnologiyalar

  Magnetizm va magnit materiallar fanini o’qitishda elektr va magnit hodisalar qonunlarini namoyishi, o’quv kino filmlari, kompyuterlashtirilgan multimediyalardan foydalanish. Internet tarmog’idan ko’rgazmali materiallardan, shuningdek ilg’or pedagogik texnologiyalardan foydalanish mumkin.

  “Elektr va magnetizm” kursini loyixalashtirishda quyidagi asosiy konseptual yondoshuvlardan foydalaniladi:  Shaxsga yo’naltirilgan ta’lim. Bu ta’lim o’z mohiyatiga ko’ra ta’lim jarayonining barcha ishtirokchilarini tulaqonli rivojlanishlarini ko’zda tutadi. Bu esa ta’limni loyixalashtirilayotganda, albatta, ma’lum bir ta’lim oluvchining shaxsini emas, avvalo, kelgusidagi mutaxassislik faoliyati bilan bog’liq o’qish maqsadlaridan kelib chiqqan holda yondoshishini nazarda tutadi.

  Tizimli yondoshuv. Ta’lim texnologiyasi tizimning barcha belgilarini o’zida mujassam yetmog’i lozim: jarayonning mantiqiyligi, uning barcha bug’inlarini o’zaro bog’langanligi, yaxlitligi.

  Faoliyatga yo’naltirilgan yondoshuv. Shaxsning jarayonli sifatlarini shakllantirishga, ta’lim oluvchining faoliyatini aktivlashtirish va intensivlashtirish, o’quv jarayonida uning barcha qobiliyati va imkoniyatlari, tashabbuskorligini ochishga yo’naltirilgan ta’limni ifodalaydi.

  Dialogik yondoshuv. Bu yondoshuv o’quv munosabatlarini yaratish zaruriyatini bildiradi. Uning natijasida shaxsning o’z-o’zini faollashtirishi va o’z-o’zini ko’rsata olishi kabi ijodiy faoliyati kuchayadi.

  Hamkorlikdagi ta’limni tashkil etish. Demokratik, tenglik, ta’lim beruvchi va ta’lim oluvchi faoliyat mazmunini shakllantirishda va erishilgan natijalarni baholashda birgalikda ishlashni joriy etishga e’tiborni qaratish zarurligini bildiradi.

  Muammoli ta’lim. Ta’lim mazmunini muammoli tarzda taqdim qilish orqali ta’lim oluvchi faoliyatini aktivlashtirish usullaridan biri. Bunda ilmiy bilimni obektiv qarama-qarshiligi va uni hal etish usullarini, dialektik mushoxadani shakllantirish va rivojlantirishni, amaliy faoliyatga ularni ijodiy tarzda qo’llashni mustaqil ijodiy faoliyati ta’minlanadi.

  Axborotni taqdim qilishning zamonaviy vositalari va usullarini qo’llash - yangi kompyuter va axborot texnologiyalarini o’quv jarayoniga qo’llash.

  O’qitishning usullari va texnikasi. Ma’ruza (kirish, mavzuga oid, vizuallash), muammoli ta’lim, keys-stadi, pinbord, paradoks va loyixalash usullari, amaliy ishlar.

  O’qitishni tashkil etish shakllari: dialog, polilog, muloqot hamkorlik va o’zaro o’rganishga asoslangan frontal, kollektiv va gurux.

  O’qitish vositalari: o’qitishning an’anaviy shakllari (darslik, ma’ruza matni) bilan bir qatorda - kompyuter va axborot texnologiyalari.

  Kommunikasiya usullari: tinglovchilar bilan operativ teskari aloqaga asoslangan bevosita o’zaro munosabatlar.

  Teskari aloqa usullari va vositalari: kuzatish, blis-so’rov, oraliq va joriy va yakunlovchi nazorat natijalarini taxlili asosida o’qitish diagnostikasi.

  Boshqarish usullari va vositalari: o’quv mashg’uloti bosqichlarini belgilab beruvchi texnologik karta ko’rinishidagi o’quv mashg’ulotlarini rejalashtirish, quyilgan maqsadga erishishda o’qituvchi va tinglovchining birgalikdagi xarakati, nafaqat auditoriya mashg’ulotlari, balki auditoriyadan tashqari mustaqil ishlarning nazorati.

  Monitoring va baholash: o’quv mashg’ulotida ham butun kurs davomida ham o’qitishning natijalarini rejali tarzda kuzatib borish. Kurs oxirida test topshiriqlari yoki yozma ish variantlari yordamida tinglovchilarning bilimlari baholanadi.

  Magnetizm va magnit materiallar fanidan mavzularning mashg’ulotlar turlari va soatlar bo’yicha taqsimoti.
  Mavzular nomi

  Jami soat

  Ma’ruza

  Amaliy

  Labora-toriya

  Mustaqil ish

  1

  Magnit materiallar va ularning sinflarga bo’linishi. Diamagnetizm va paramagnetizm, ferromagnetizm

  94

  20

  22

  16

  36

  2

  Antiferromagnetiklar va ferrimagnetiklar

  60

  10

  10

  6

  34

  3

  Amorf magnetiklar.

  termomagnit va galvanomagnit effektlar  60

  12

  10

  8

  30
  Jami

  214

  42

  42

  30

  100  Asosiy qism: Fanning uslubiy jihatdan uzviy ketma-ketligi
  Asosiy qism sifatiga qo’yiladigan talab mavzularning dolzarbligi, ularning ish beruvchilar talablari va ishlab chiqarish ehtiyojlariga mosligi, fan va texnologiyalarning so’ngti yutuqlari e’tiborga olinishi tavsiya etiladi.
  Ma’ruza mashg’ulotlari

  Kirish. Magnetizm rivojlanishiga doir tarixiy ma’lumotlar. Magnit materiallar va ularning sinflarga bo’linishi.

  Atom magnetizmi: Erkin atomlar va kristal maydoni. Diamagnetizm va paramagnetizm

  Zonalar nazariyasi bo’yicha dia-, para-, ferro- ferrimagnetizmning hosil bo’lishi

  Ferromagnetizm hosil bo’lishini klassik Veys nazariyasi. Geyzenberg modeli.

  Domen tuzilishi va magnitlanish jarayoni.  Qo’llaniladigan ta’lim texnologiyalari: dialogik yondoshuv, muammoli ta’lim, blis-so’rov, , munozara, o’z-o’zini nazorat.

  Adabiyotlar: A1; A2; Q1; Q2.

  O’tkinchi va siyrak yer elementlarida bevosita va bilvosita ta’sir. Antiferromagnetiklarning hosil bo’lishining molekulyar maydon va termodinamik nazariyasi. Ferrimagnetiklar. Ferrit shpinellar va granatlar. Neyel nazariyasi
  Qo’llaniladigan ta’lim texnologiyalari: dialogik yondoshuv, muammoli ta’lim. blis, munozara, o’z-o’zini nazorat.

  Adabiyotlar: A1; A2; A3; Q1; Q3.

  Amorf magnetiklar va ularnig xossalari.

  Termomagnit va galvanomagnit effektlar. Magnit qarshilik.  Qo’llaniladigan ta’lim texnologiyalari: dialogik yondoshuv, muammoli ta’lim. blis, munozara, o’z-o’zini nazorat.

  Adabiyotlar: A1; A2; A4; Q4, Q5;  Magnetizm va magnit materiallar fani bo’yicha ma’ruza mashg’ulotining kalendar tematik rejasi  Ma’ruza mavzularining nomi

  Soat

  1

  Kirish. Magnetizm rivojlanishiga doir tarixiy ma’lumotlar. Magnit materiallar va ularning sinflarga bo’linishi

  2

  2

  Atom magnetizmi: Erkin atomlar va kristal maydoni. Diamagnetizm va paramagnetizm

  4

  3

  Zonalar nazariyasi bo’yicha dia-, para-, ferro- ferrimagnetizmning hosil bo’lishi

  6

  4

  Ferromagnetizm hosil bo’lishini klassik Veys nazariyasi. Geyzenberg modeli.

  4

  5

  Domen tuzilishi va magnitlanish jarayoni

  2

  6

  O’tkinchi va siyrak yer elementlarida bevosita va bilvosita ta’sir.

  4

  7

  Antiferromagnetiklar va ularning xossalari.

  4

  8

  Ferrimagnetiklar. Ferrit shpinellar va granatlar. Neyel nazariyasi

  6

  9

  Amorf magnetiklar va ularnig xossalari.

  4

  10

  Termomagnit va galvanomagnit effektlar. Magnit qarshilik.

  6

  Jami:

  42


  Amaliy mashg’ulotlarning mavzulari.

  Paramagnetizmning klassik va kvant nazariyasi. O’tkinchi va siyrak yerelementlari atomlarini magnit momentlari hisoblash. Spontan magnitlanishning Kyuri temperaturasi, molekulyar maydon doimiylarini o’tkinchi va SEE uchun hisoblash. O’ta o’tkazuvchanlikning magnit xossalari. Magnit materiallar: amorf magnit materiallar. Magnit bo’sh va magnit qatiq materiallar. Domen tuzilishni kuzatish bo’yicha magnittooptik usullar  Qo’llaniladigan ta’lim texnologiyalari: dialogik yondoshuv, muammoli ta’lim. Kichik guruhlarda ishlash, aqliy hujum, blis-so’rov, munozara, o’z-o’zini nazorat.

  Adabiyotlar: A1; A2; A5; Q1; Q2, Q4 .


  Magnetizm va magnit materiallar fani bo’yicha amaliy mashg’ulotining kalendar tematik rejasi  Seminar mavzularining nomi

  Soat

  1

  Paramagnetizmning klassik va kvant nazariyasi.

  4

  2

  O’tkinchi va siyrak yer elementlari atomlarini magnit momentlari hisoblash.

  6

  3

  Spontan magnitlanishning Kyuri temperaturasi, molekulyar maydon doimiylarini o’tkinchi va SEE uchun hisoblash.

  6

  4

  Metallar elektr o’tkazuvchanligining klassik nazariyasi

  4

  5

  Metallar elektr o’tkazuvchanligining kvant nazariyasi

  6

  6

  Magnit materiallar: amorf magnit materiallar.

  6

  7

  Magnit bo’sh va magnit qatiq materiallar.

  4

  8

  Fotomagnit effektlar

  6

  Jami:

  42

  Laboratoriya mashg‘ulotlarini tashkil etish bo‘yicha ko‘rsatma

  Maxsus fanlardan laboratoriya mashg‘ulotlarining ustvor maqsadi nazariy bilimlarni amaliy masalalarga tadbiq qilishga qaratilgan.


  Laboratoriya mashg‘ulotlar mavzularining soatlarda taqsimoti (30 soat)
  Laboratoriya mashg‘ulotlar mavzulari

  Soati

  1

  Ferromagnit qotishmalarda Xoll effektini o‘rganish.

  4

  2

  Xoll datchigi yordamida elektromagnitning induksiyasini topish

  4

  3

  Magnetikning nisbiy magnit singdruvchanligini Maksvell ko‘prigi yordamida aniqlash.

  6

  4

  Elektron ossillograf yordami bilan o‘zgaruvchan magnit maydonida joylashgan ferromagnitning magnitlanishini va gisterezis xalqasini o‘rganish

  4

  5

  Ferromagnit metalldagi magnit fazaviy o‘tishni o‘rganish

  4

  6

  Ferrotestr yordamida ferromagnitlarning gisterezis xalqasini olish.

  4

  7

  CHekli uzunlikka ega bo‘lgan solenoid o‘qidagi magnit maydon taqsimlanishini o‘rganish

  4
  JAMI

  30  Mustaqil ta’lim tashkil etishning shakli va mazmuni.

  Magnetizm va magnit materiallar fani bo’yicha talabaning mustaqil ta’limi shu fanni o’rganish jarayonining tarkibiy qismi bo’lib, uslubiy va axborot resurslari bilan to’la ta’minlangan.

  Talabalar auditoriyadan tashqarida mustaqil ravishda ma’ruza, seminar va laboratoriya darslariga tayyorlanadilar. Ma’ruza, seminar mashg’ulotlari bo’yicha quyida keltirilgan mavzu bo’yicha tavsiya etiladigan adabiyotlarni o’qiydi va alohida daftarga konspekt qiladi. Laboratoriya mashg’ulotlari bo’yicha quyidagi bajargan laboratoriya ishi bo’yicha mustaqil ishlarni (Tajribaviy o’lchashlar bo’yicha aniqlanadigan kattaliklarning qiymatlarini hisoblash; O’lchash xatoliklarini hisoblash; Tajriba natijalari bo’yicha grafiklar, ko’rgazmali manzaralar chizish; Tajriba natijalari bo’yicha jadvallar tuzish; Tajriba natijalarini tahlil qilish va tegishli xulosalar chiqarish; Bajarilgan ish yuzasidan hisobot yozish (individual); Nazorat savollariga tayyorgarlik ko’rish (javob topish)) bajaradilar.

  Talabalarning ma’ruza, seminar mashg’ulotlari bo’yicha mustaqil ishlarining bajarilishi, yozilishi va o’z vaqtida topshirilishini ma’ruza o’tadigan o’qituvchi, va laboratoriya bo’yicha laboratoriya mashg’uloti bo’yicha o’qituvchisi nazorat qilib boradi. Shu o’qituvchilar talabalarning mustaqil ta’lim natijalarini reyting nizomi asosida baholaydilar. (JB da 7 ball, OB da 7 ball va YaB da 6 ball)

  Mustaqil o’rganish uchun tavisya etilgan mavzular.

  Elektronlarning qobiqlari bo’yicha to’lishi. Spin, orbital va to’la harakat miqdori momenti. 4s

  Lanjeven va Bryullen nazariyalari. Kyuri-Veyss qonuni. Magnitostatika va termodinamikaning asosiy qonunlari. Magnitokalorik effektlar. 8s

  Veyssning molekulyar maydon nazariyasi. 2s

  Vodorod molekulasining hosil bo’lishi. Andersan-Kramers nazariyasi. 6s

  Manganitlarning magnit, elektr, termoelektr xossalari. 6s.

  Amorf ferro- va antiferromagnetiklar. 5s
  Tavsiya etilgan adabiyotlar ro’yxati

  Asosiy


  1. С. Тикадзуми. Физика ферромагнетизм. Ч. I. Магнитние свойства вещества. М.; Мир. 1983, 304 с, Часть II. Магнитные характеристики вешества и его применение. М.; "Мир 1985, 416 c.

  2. С. Вонсовский. Магнетизм. Из-во. "Наука" М.; 1971, 1032 c.

  3. А. Бердишев. Введение в квантовую теорию ферромагнетизма. Свердловск, 1969., 164 с

  4. Е.С.Боровик, В.В.Еременко, А.С.Мильнер. Лекции по магнетизму . М.; Физматлит. 2005, 512 c.

  5. О. К. Кувондиков Магнетизм и магнитные материалы. Учебное пособие. Тошкент, “Фан”, 2010, 222 с

  Qo’shimcha adabiyotlar

  1. О.К.Кувандиков Магнитные и кинетические свойства конденсированных сплавов и соединений на основе переходных и редкоземельных металлов.- Тошкент, Изд-во «Фан», 2009, 292 с.  1. Боков В. А. Физика магнетиков. Санкт-Петербург: Невский диалект, 2002, 272 с

  2. Ирхин В. Ю., Ирхин Ю. П. Электронная структура, физические свойства и корреляционные эффекты в d- и f – металлах и их соединениях. Екатеринбург: УрО РАН, 2004, 139-176, 200-265 c

  3. С. Бозорт. Ферромагнетизм. М. Мир. 1956.

  4. К. М. Поливанов. Высокочастотные ферромагнетики. 1957.


  ИНТЕРНЕТ РЕСУРСЛАР

  www.ziyonet.uz

  www.fizika.ru

  https://vk.com/doc-67041542_274396904?dl=56770e73e3acd307e3

   http://magn.ru

  www.gpntb.ru/2018/vystavki/4411-magnetizm-i-magnitnye-materialy.html

  school-collection.edu.ru

  www.chem.msu.su


  Ilova 1.
  Magnetizm va magnit materiallar fani bo’yicha reyting nazoratlari

  GRAFIGI


  Fakultet: fizika.

  Kafedra: umumiy fizika va magnetizm


  Ta’lim yo’nalishi: 5140200 – Fizika;

  Umumiy o’quv soati – 70, shundan ma’ruza–24, seminar–18,

  laboratoriya – 24, mustaqil ish–28.

  O’quv shakli: kunduzgi,VII - semestr (IV kurs).

  Ishchi o’quv dasturidagi mavzular tartib raqami (qo’shimcha topshiriq mazmuni)

  Umumiy soat

  Baxolash turi

  Nazorat shakli  Bali

  Muddati


  ma’ruza

  seminar

  Laboratoriya

  Must. ish

  Jami

  Max ball

  Sar. Ball

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  seminar mashg’.: 1-5
  Laboratoriya: 1-2

  Qo’shimcha barcha amaliy mashg’ulot mavzulari bo’yicha mustaqil ish (yozma, daftar)


  10

  12

  14

  36

  1-JB

  1-MJB  Kundalik so’rov, masala yechish, nazorat ishi, faollik.

  Ximoya va yozma

  14

  4

  Darslar davomida
  MB jadvali bo’yicha


  seminar mashg’.: 6-9
  Laboratoriya: 1-2

  Qo’shimcha barcha amaliy mashg’ulot mavzulari bo’yicha mustaqil ish (yozma, daftar)


  8

  12

  14

  32

  1-JB

  1-MJB  Kundalik so’rov, masala yechish, nazorat ishi, faollik.

  Ximoya va yozma

  14

  3

  Darslar davomida
  MB jadvali bo’yicha


  Ma’ruza: 1–12


  24  28

  48

  1-OB


  Yozma va og’zaki


  35

  OB-jadvali bo’yicha  Barcha ma’ruza va amaliy mashg’. bo’yicha YaB
  YaB bo’yicha mustaqil ish

  (24)

  (18)
  (28)

  (70)

  YaB

  MYaB


  Og’zaki, yozma

  Og’zaki, yozma
  30
  YaB-jadvali bo’yicha

  YaB-jadvali bo’yicha

  Jami

  50

  46

  76

  136

  308  100

  55
  Izoh : 1) JB va OB lardan 39 balldan kam to’plagan talaba YaBga qo’yilmaydi.

  2) JB va OB lardan 39 va undan ortiq ball to’plagan talaba YaB ga kiradi; uning YaB dan to’plagan balli 39 ga qo’shiladi va natija 56 dan past bo’lsa fandan qarzdor hisoblanadi, 56 va undan yuqori bo’lsa qarzdor hisoblanmaydi.

  3) JB va OB lardan 55 va undan ortiq ball to’plagan talaba hohlamasa YaB ga kirmasligi mumkin.

  Ilova 2.

  Elektr va magnetizm» fani bo’yicha talabalar bilimini reyting tizimi asosida  BAHOLASh MEZONLARI.

  I-Joriy nazoratlarda baholash mezonlari

  Baxolash

  T/b raq.


  Aud.mashg’. turi va MT

  Talabalar bajaradigan ishlar turilari

  Ajra-tilgan

  soat


  Baxolashga

  javobgar


  JB-1


  lab va sem mashg’ulot.

  1.Laboratoriya ishi qo’llanmalarini o’qib, ishga oid qurilmalarni va ishni bajarish tartibini batafsil o’rganish

  2

  Sem va lab o’qituvchisi

  2.Laboratoriya ishiga oid elektr zanjirini yig’ish va tajribalar o’tkazish orqali to’g’ri natijani aniqlash.

  4

  3.Ish yuzasidan hisobot topshirish (ishda qo’llanilgan asboblarning tuzilishi, ish prinsipini, ishni bajarish tartibini tushintirish; nazorat savollariga javob berish)


  4

  4. Seminar darslarga nazariy jixatdan tayyorlanib kelish.

  4

  5.Seminar yy ishlarini alohida daftarda bajarish

  4

  1-JB bo’yicha

  jami:


  Auditoriya mashg’ulotlari

  14

  MJB

  4

  Baxolash

  T/b raq.


  Aud.mashg’. turi va MT

  Talabalar bajaradigan ishlar turilari

  Ajra-tilgan

  soat


  Baxolashga

  javobgar


  JB-2


  lab va sem mashg’ulot.

  1.Laboratoriya ishi qo’llanmalarini o’qib, ishga oid qurilmalarni va ishni bajarish tartibini batafsil o’rganish

  2

  Sem va lab o’qituvchisi

  2.Laboratoriya ishiga oid elektr zanjirini yig’ish va tajribalar o’tkazish orqali to’g’ri natijani aniqlash.

  3

  3.Ish yuzasidan hisobot topshirish (ishda qo’llanilgan asboblarning tuzilishi, ish prinsipini, ishni bajarish tartibini tushintirish; nazorat savollariga javob berish)


  4

  4. Seminar darslarga nazariy jixatdan tayyorlanib kelish.

  4

  5.Seminar yy ishlarini alohida daftarda bajarish

  4

  1-JB bo’yicha

  jami:


  Auditoriya mashg’ulotlari

  14

  MJB

  3

  Jami:
  35

  Izoh: Amaliy topshiriqlarni mustaqil bajargani va laboratoriya bo’yicha mustaqil ishlarni bajargani uchun talabaga ball berishda tegishli topshiriqlarning to’g’ri, sifatli va muddatida bajarilishi, ijodiy yondashish, amaliy ko’nikmasi, tushuntirib bera olish kabi jihatlarga alohida e’tibor beriladi. Mustaqil topshiriqlarning yozma bayoni uchun amaliy (masala yechish) yo’nalishda alohida daftar tutiladi, hamda har bir laboratoriya ishi bo’yicha hisobotlar yoziladi.

  Download 207.17 Kb.
  Download 207.17 Kb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  Samarqand davlat universiteti

  Download 207.17 Kb.