• IV. Ixtisoslik fanlari
 • Tuzuvchilar: Dosent
 • Samarqand veterinariya medisinasi instituti iqtisodiyot va agrotexnologiya fakulteti
  Download 142.89 Kb.
  Sana23.09.2020
  Hajmi142.89 Kb.

  O’ZBEKISTON RESPUBLIKASI VETERINARIYA VA ChORVAChILIKNI RIVOJLANTIRISh DAVLAT QO’MITASI
  SAMARQAND VETERINARIYA MEDISINASI INSTITUTI


  IQTISODIYOT VA AGROTEXNOLOGIYA FAKULTETI

  Chorvachilikda iqtisodiy samaradorlik va buxgalteriya hisobi”  kafedrasi

  5230100-“Iqtisodiyot (qishloq xo’jaligi)” yo’nalishi talabalari uchun Davlat attestasiyasi

  savollari


  Samarqand – 2019

  5230100-“Iqtisodiyot (qishloq xo’jaligi)” yo’nalishi talabalari uchun mutaxassislik fanlaridan DAK savollari
  III. Umumkasbiy fanlar

  3.01. Iqtisodiyot nazariyasi 1-10

  3.02. Iqtisodiy ta’limotlar tarixi 11-15

  3.03. Mikroiqtisodiyot 16-20

  3.04. Makroiqtisodiyot 21-32

  3.05. Statistika 33-37

  3.06. Menejment 38-53

  3.07. Marketing 54-58

  3.08. Buxgalteriya hisobi 59-63

  3.09. Moliya va kredit 64-68

  3.10. Mehnat iqtisodiyoti 69-73

  3.11. Biznes rejalashtirish 74-78

  3.12. Mintaqaviy iqtisodiyot 79-83

  3.13. Innovasion iqtisodiyot 84-90


  IV. Ixtisoslik fanlari:

  4.01. Agrar siyosat va oziq-ovqat xavfsizligi 91-150

  4.02. Qishloq xo’jaligi iqtisodiyoti 151-249

  4.03. Qishloq xo’jaligining tarmoqlararo iqtisodiy munosabatlari 250-300


  5230100-“Iqtisodiyot (qishloq xo’jaligi)” yo’nalishi talabalari uchun mutaxassislik fanlaridan DAK savollari

  1. Bozor iqtisodiyotiga o’tish davri va uning O’zbekistondagi xususiyatlari

  2. Talab, taklif va bozor munosabati. Raqobat va narxning shakllanishi. Monopoliyaning iqtisodiy asoslari.

  3. Ishlab chiqarish xarajatlari va foyda. Agrar munosabatlar: ijara haqi va renta

  4. Biznes va tadbirkorlikda texnologik va innovasion samaradorlik. Tadbirkorlik kapitali.

  5. Iqtisodiy o’sish. Iqtisodiy muvozanatlik va nisbatlar.

  6. Xalqaro savdo. Valyuta kursi, to’lov balansi va uning taqchilligi.

  7. Soliqlar, ularning vazifalari vaturlari.

  8. Davlatning pul kredit siyosati: maqsadi va dastaklari.

  9. Inflyasiya va uning namoyon bo’lish shakllari.

  10. Davlatning ijtimoiy siyosati.

  11. Qadimgi dunyo va feodal jamiyati davridagi iqtisodiy ta’limotlar.

  12. Merkantilizm va g’arb davlatlarida klassik iqtisodiy maktabning vujudga kelishi.

  13. A.Smit va D.Rikardolarning iqtisodiy ta’limotlari..

  14. Mayda ishlab chiqarish nazariyalari vujudga kelishi va XVIII-XIX asrlar bo’sag’asida yangi iqtisodiy yo’nalishning paydo bo’lishi

  15. Klassik iqtisodiy maktabda alternativ g’oyalarning paydo bo’lishi

  16. “Mikroiqtisodiyot” kursning mazmuni, maqsadi va vazifalari

  17. Iqtisodiy bazis tushunchalar

  18. Talab va taklif tahlili asoslari

  19. Bozor muvozanati, maksimal va minimal narxlar

  20. Talab va taklif elastikligi

  21. Makroiqtisodiyot fani predmeti, o’rganish uslublari va uning asosiy fundamental muammolari

  22. Makroiqtisodiyotning asosiy ko’rsatkichlari

  23. Makroiqtisodiyotda ishsizlik

  24. Makroiqtisodiyotda jami talab va taklif

  25. Makroiqtisodiyotda tovar va pullarning doiraviy aylanishi hamda pul bozoridagi muvozanat

  26. Makroiqtisodiyotda iktisodiy o’sish va aholining farovonligi

  27. Makroiqtisodiyotda raqobat va yakka hokimlik

  28. Davlat tomonidan iqtisodiyotni taribga solishning mohiyati va usullari

  29. Makroiqtisodiyotda milliy bozor va iqtisodiyot muvozanati

  30. Makroiqtisodiyotda xalqaro ayirboshlash

  31. Makroiqtisodiyotda xalqaro ayirboshlash

  32. Jahon valyuta tizimi va uning makroko’lamdagi o’rni

  33. Statistikaning mazmuni, predmeti va metodlari

  34. O’simlikchilik statistikasi

  35. Chorvachilik statistikasi

  36. Qishloq xo’jalik mahsulotlari tannarxi statistikasi

  37. Milliy boylik statistikasi

  38. “Menejment” kursining predmeti, vazifalari va mazmuni.

  39. Axborot va kommunikasiya.

  40. Iqtisodiyotni boshqarishning tashkiliy tuzilishi.

  41. Mehnat jamoalari xodimlarini boshqarish

  42. Mehnat va mahsulot sifatini boshqarish.

  43. Menejer faoliyatini tashkil etish.

  44. Menejment funksiyalari.

  45. Menejment qonunlari va tamoyillari.

  46. Menejment samaradorligi.

  47. Menejment uslubi va madaniyati.

  48. Menejmentda qaror qabul qilish.

  49. Menejmentda tizimli-vaziyatli yondashuv.

  50. Menejmentning rivojlanish tarixi va hozirgi holati

  51. O’zbekistonda menejment taraqqiyoti.

  52. Boshqaruv mehnatini tashkil qilish

  53. Boshqaruvda ish yuritish va axborot ta’minoti.

  54. Marketing tamoyillari, vazifalari, funksiyalari va turlari

  55. Marketing faoliyatini axborot bilan ta’minlash

  56. Marketing muhiti

  57. Strategik va taktik rejalashtirish, marketing nazorati

  58. Bozor kon’yunkturasini tadbiq etish va bashorat qilish

  59. Buxgalteriya hisobining usul (metod)lari va uning elementlari

  60. Korxonaning “Hisob siyosati”haqida tushuncha va uning ahamiyati

  61. Buxgalteriya balansi, uning tuzilishi va mazmuni

  62. Hujjatlashtirish - buxgalteriya hisobi metodining elementi sifatida

  63. Inventarizasiya - buxgalteriya hisobi metodining elementi sifatida

  64. Moliyaning mohiyati va funksiyalari

  65. Moliya tizimi

  66. Xo’jalik yurituvchi subyektlar moliyasi

  67. Moliya nazariyalari

  68. Moliyaviy bozorlar va tashkilotlar

  69. Mehnat resurslarining shakllanishi va ulardan foydalanish

  70. Aholini ish bilan ta’minlash va ishsizlik

  71. Aholining turmush darajasi va daromadlari

  72. Bozor iqtisodiyoti sharoitida xodimlarning ish hasi

  73. Mehnatga haq to’lash tizimlari va ularni tavsiflash

  74. Bozor sharoitlarida rejalashtirish va bashorat qilishning obyektiv zarurati.

  75. Rejalashtirish va bashorat qilishning maqsad va vazifalari.

  76. Bozor sharoitlarida korxona faoliyatini tartibga solish va rejalashtirish

  77. Biznes-rejaning mohiyati va vazifalari. Biznes-rejani tayyorlash bosqichlari

  78. Biznes-rejani ishlab chiqishni boshqarish

  79. Korxonaning tarmoqdagi va bozordagi holati tahlili.

  80. Korxonani baholash

  81. Korxona mahsulotining kompleksli tavsifnomasi va baholanishi.

  82. Mahsulotni baholash usullari.

  83. Tovarning hayotiylik davri

  84. Innovasion iqtisodiyot fanining mohiyati va vazifalari

  85. Innovasion jarayonning mazmuni va asosiy bosqichlari

  86. Innovasiyalar nazariyasi: texnologiya va samaradorlik

  87. Innovasiyalarning endogen xususiyatlari

  88. Tanlov va sanoatning rivojlanishi

  89. Innovasion iqtisodiyotda menejment strategiyalari

  90. Innovasion loyihalarni moliyalashtirish tizimi

  91. “Agrar siyosat va oziq-ovqat xavfsizligi” fanining mazmuni va zaruriyati.

  92. “Agrar siyosat va oziq-ovqat xavfsizligi” fanining predmeti, uslubi va asosiy vazifalari.

  93. Agrar siyosatning rivojlanish tarixi va ko’rinishlari.

  94. Agrar siyosat va agrar munosabatlar evolyusiyasi.

  95. Agrosiyosiy tadbirlarni amalga oshirish doirasida shaxsiy, jamoa, davlat va jamiyat manfaatlarini uyg’unlashtirish masalalari.

  96. Agrar iqtisodiyot agrar siyosatni amalga oshirishning sohasi sifatida.

  97. Davlatning agrar siyosati, uning maqsadlari va vazifalari.

  98. Agrar siyosatning bo’g’inlari, bosqichlari va rivojlanish tamoyillari.

  99. Hozirgi zamon agrar siyosatining obyektlari, subyektlari va tarkibiy elementlari.

  100. Agrar siyosatni ishlab chiqarish va amalga oshirish usullari hamda mexanizmlari.

  101. Agrar siyosat samaradorligini baholash bo’yicha nazariy va uslubiy yondoshuvlar.

  102. O’zbekiston Respublikasi agrar siyosatining mazmuni va maqsadi.

  103. Agrar siyosatining o’ziga hos hususiyatlari, bosqichlari va rivojlanish tamoyillari.

  104. Agrar siyosatni amalga oshirishning vosita va mexanizmlari.

  105. Agrar siyosatning tarixiy, huquqiy va institusional asoslari.

  106. Agrar islohotlarning maqsadi, vositalari va elementlari.

  107. Agrar islohotlar samaradorligini baholash bo’yicha nazariy va uslubiy yondoshuvlar.

  108. Agrar sektor korxonalarini moddiy-texnika jihatdan ta’minlash agrar islohotlarning asosiy korinishlaridan biri ekanligi.

  109. Agrar sektorda raqobatdoshlik muhitini shakillantirish.

  110. Xo’jalik yuritishning samarali shakillarini tanlash.

  111. Agrar siyosat maqsadlarini tizimlashtirish.

  112. Talab va taklifni tartibga solish tizimida bozor siyosati.

  113. Qishloq xo’jaligi tarkibi, qishloq joylarini rivojlantirish siyosati.

  114. Ichki bozor va tashqi savdoni tartibga solishning asosiy qoidalari.

  115. Rivojlangan davlatlar agrar siyosatining hozirgi zamon tamoyillari.

  116. Rivojlangan mamlakatlar agrar siyosatida amalga oshirilayotgan agrar islohotlarning xususiyatlari.

  117. Agrar tarkibiy siyosatning mazmuni va maqsadi.

  118. Agrar tarkibiy siyosatni amalga oshirish vostalari va unsurlari.

  119. Agrar tarkibiy siyosatga ta’sir ko’rsatuvchi omillar.

  120. Agrar tarkibiy siyosatning O’zbekistonda tarkibiy rivojlanishi.

  121. Agrar iqtisodiyotda institusional siysatning mazmuni va maqsadi.

  122. Agrar iqtisodiyotda institusional siyosatni amalga oshirish vositalari va unsurlari.

  123. Agrar iqtisodiyotda institusional siyosatning O’zbekistonda tarixiy rivojlanishi.

  124. Yer bilan bog’liq bo’lgan munosabatlarni tartibga solish.

  125. Agrar bozorlarning o’rni, tarkibi va vazifalari.

  126. Agrar bozorlarda narxning shakillanish mexanizmi.

  127. Resurslar va kapital bozorini davlat tomonidan tartibga solish.

  128. Sanoat va qishloq xo’jlaligi mahsulotlariga narx monitoringi va tarmoqlararo iqtisodiy munosabarlarni tartibga solish.

  129. Agrar iqtisodiyotda moliyaviy va soliq siyosatining mazmuni va maqsadi.

  130. Agrar iqtisodiyotda moliyaviy va soliq siyosatini amalga oshirish vositalari va unsurlari.

  131. Qishloq xo’jaligi tovar ishlab chiqaruvchilari xarajatlarini moliyaviy ta’minlash tizimi.

  132. Qishloq xo’jalik korxonalarini kreditlash xususiyatlari va muammolari.

  133. Agrar ishlab chiqarishni moliyaviy barqarorlashtirish chora-tadbirlari.

  134. Qishloq xo’jaligida soliq tizimi va davlatning qo’llab quvvatlashi.

  135. Agrar iqtisodiyotda investision va innovasion siyosatning mazmuni va maqsadi.

  136. Agrar iqtisodiyotda investision va innovasion siyosatni amalga oshirish vositalari va unsurlari.

  137. Qishloq xo’jaligi korxonalari investision va innovasion siyosat hususiyatlari.

  138. Oziq-ovqat xavfsizligining milliy xavfsizlik tizimida o’rni.

  139. Oziq-ovqat mahsulotlari bilan o’zini ta’minlash (oziq-ovqat mustaqilligi) mamlakat oziq-ovqat xavfsizligini ta’minlashning sharti sifatida.

  140. Oziq-ovqat xavfsizligini ta’minlashning me’zonlari va parametrlari.

  141. Mamlakat va hududlar oziq-ovqat xavfsizligini ta’minlashga ilmiy yondoshuvlar va tamoyillar.

  142. Oziq-ovqat xavfsizligi darajasiga ta’sir ko’rsatuvchi omillar va shart-sharoitlar tizimi.

  143. Oziq-ovqat xavfsizligi va me’yoriy ovqatlanishning ijtimoiy tashkiliy asoslari.

  144. Oziq-ovqat xavfsizligi sifatini davlat tomonidan nazorat qilinishining zarurligi.

  145. Oziq-ovqat xavfsizligi va mahsulotlar bozorlari barqarorligi talablari.

  146. Oziq-ovqat xavfsizligi, milliy oziq-ovqat mahsulotlari bozori strategiyasi.

  147. Mamlakat oziq-ovqat xavfsizligi strategiyasini baholashga ilmiy va uslubiy yondoshuvlar.

  148. Oziq-ovqat xavfsizligini baholash me’zonlari.

  149. Butunjahon savdo tashkiloti: unga a’zo bo’lishning afzalliklari va chiqimlari.

  150. Qishloq xo’jalik mahsulotlari xalqaro savdosining erkinlashtirilishi.

  151. Qishloq xo’jaligini, tarmoqlarini jahon va mamlakat miqyosidagi o’zgarishi.

  152. “Qishloq xo’jaligi iqtisodiyoti” fanining predmeti, maqsadi va vazifalari.

  153. Qishloq xo’jaligini joylashtirish ijtimoiy mehnat taqsimotining muhim shakli ekanligi.

  154. Qishloq xo’jaligini joylashtirish haqida tushuncha, uning maqsadi va tamoyillari. Qishloq xo’jaligini joylashganligi, uni rivojlantirish masalalari.

  155. Qishloq xo’jaligini ixtisoslashtirish haqida tushuncha, hozirgi davrda uning maqsadi, vazifalari, tamoyillari.

  156. Qishloq xo’jaligini ixtisoslashtirishni rivojlantirish masalalari.

  157. Mamlakat agrasanoat majmuasini istiqboli va uning tarkibini takomillashtirish

  158. Tarmoqdagi islohotlarning yo’nalishlari.

  159. Yer islohoti, uning amalga oshirilishi.

  160. Mulk islohotlari, mulkni davlat tasarrufidan chiqarish va xususiylashtirish yo’llari.

  161. Moliya, kredit islohotlarini amalga oshirilishi.

  162. Davlat rahbarligida soliq va baholar islohotini amalga oshirilishi.

  163. Islohotlarning iqtisodiy – ijtimoiy samaradorligi.

  164. Fermer va dehqon xo’jaliklari, ularning rivojlanishi.

  165. Qishloq xo’jaligidagi mulk va korxona turlarini rivojlantirish masalalari.

  166. Rivojlangan davlatlardagi mulkchilik shakllari va unga asoslangan korxonalar tajribasi.

  167. Qishloq xo’jaligida servis ning zarurligi, ahamiyati.

  168. Qishloq xo’jaligida servisni tashkil etish masalalari.

  169. Tarmoqdagi servisning iqtisodiy-ijtimoiy samaradorligini ifodalovchi ko’rsatkichlar, ularni aniqlash tartibi.

  170. Qishloq xo’jalik korxonalariga ko’rsatilayotgan ishlab chiqarish xizmatlari, ularni rivojlantirish yo’llari.

  171. Qishloq xo’jalik mahsulotlari bozorining rivojlantirilishi.

  172. Iqtisodiyoti rivojlangan mamlakatlar qishloq xo’jaligidagi servisning holati.

  173. Resurslarning cheklanganligi. Cheklangan resurslarni taqsimlash.

  174. Resurslarni taqsimlashda narxning ahamiyati. Muvozanat narxning shakllanishi

  175. Bozor va uning vazifasi.

  176. Bozor bilan bog’liq bo’lmagan faoliyat. Naflilik nazariyasi.

  177. Ishlab chiqarish omillari va ularning turlari.

  178. Mehnat resurslari va mehnat unumdorligining qishloq xo’jaligidagi ahamiyati.

  179. Mehnat resurslaridan foydalanish darajasini ifodalovchi ko’rsatkichlar, ularni aniqlash tartibi.

  180. Qishloq xo’jaligidagi mehnat resurslari, hozirgi davrda ulardan foydalanish darajasi.

  181. Mehnat resurslaridan foydalanishni yaxshilash, mehnat unumdorligini oshirish yo’llari.

  182. Mamlakatni modernizasiyalash sharoitida mehnat resurslari, mehnat unumdorligiga oid chet el tajribalari.

  183. Qishloq xo’jaligida mehnat resurslaridan foydalanishni yaxshilash va mehnat unumdorligini yuksaltirish masalalari.

  184. Yer resurslarining maydoni, suv resurslarining miqdori, tarkibi.

  185. Yer-suvdan foydalanish samaradorligini ifodalovchi ko’rsatkichlar, ularni aniqlash tartibi.

  186. Yer-suv monitoringi va davlat yer kadastri.

  187. Yerlarni iqtisodiy baholash.

  188. Yer-suv resurslaridan oqilona va samarali foydalanish yo’llari.

  189. Yer-suv resurslaridan samarali foydalanishga oid chet el tajribalari.

  190. Moddiy-texnika resurslari haqida tushuncha, ularning ahamiyati.

  191. Innovasion taraqqiyot haqida tushuncha, uning yo’nalishlari.

  192. Innovasion texnologiyalar - bu boradagi Davlatning siyosati.

  193. Qishloq xo’jaligini moddiy-texnika resurslari bilan ta’minlanganlik hamda ulardan foydalanganlik darajasini ifodalovchi ko’rsatkichlar, ularni aniqlash tartibi.

  194. Hozirgi bozor iqtisodi sharoitida qishloq xo’jaligining moddiy-texnika resurslarini shakllantirish.

  195. Qishloq xo’jaligining moddiy-texnika resurslarining bozori, uni rivojlantirish yo’llari.

  196. Tarmoqdagi moddiy-texnika resurslaridan foydalanish darajasi.

  197. O’simlikchilik tarmog’idagi innovasion texnologiyalar, ularning ko’lamini kengaytirish masalalari.

  198. Chorvachilik sohalaridagi innovasion texnologiyalar, ularni rivojlantirish masalalari.

  199. Chet ellardagi yangi texnika va texnologiyalar, ularning samaradorligi.

  200. Asosiy va aylanma fondlari (vositalari) va ulardan foydalanish darajasini, samaradorligini ifodalovchi ko’rsatkichlar, ularning aniqlanishi.

  201. Asosiy va aylanma fondlar (vositalar)dan samarali foydalanishning darajasi, dinamikasi.

  202. Korxonaning moliyaviy mablag’lari v ulardan foydalanish.

  203. Investisiyalar (kapital qo’yilmalar) haqida tushuncha, ularning ijtimoiy-iqtisodiy zarurligi va ahamiyati.

  204. Qishloq xo’jaligida sarflanayotgan investisiyalar (kapital qo’yilmalar)ning manbalari, ularning sarflanish yo’nalishlari.

  205. Investisiyalar (kapital qo’yilmalar) darajasi, dinamikasi va ularning iqtisodiy-ijtimoiy samaradorligi.

  206. Investision loyihalarni baholash usullari.

  207. Yangi yerlarni o’zlashtirishga sarflanayotgan investisiyalarning (kapital qo’yilmalarning) iqtisodiy samaradorlik darajasi, dinamikasi.

  208. Investisiya (kapital qo’yilma)lar ko’lamini rivojlantirish va samaradorligini yaxshilash yo’llari.

  209. Mahsulot tannarxi haqida tushuncha (o’rtacha xarajatlar), uning turlari, ularni aniqlash tartibi.

  210. Ishlab chiqarish xarajatlari, ularning tarkibi. Ishlab chiqarish xarajatlariga ta’sir etuvchi omillar

  211. Davr xarajatlari, ularning tarkibi.

  212. Moliyaviy xarajatlar.

  213. Ishlab chiqarish xarajatlarini tejash yo’llari.

  214. Bahoning iqtisodiy mazmuni, ahamiyati, funksiyalari.

  215. Qishloq xo’jaligi mahsulotlarining baholarini aniqlash tartibi.

  216. Davlat xarid narxlari, ularning mazmuni.

  217. Shartnomaviy baholar, ularni mazmuni va aniqlanishi.

  218. Sanoat mahsuloti bilan qishloq xo’jaligi mahsulotlari baholarining bog’liqligi.

  219. Erkin bozor baholari, ularning shakllanishida bozorning roli.

  220. Asosiy qishloq xo’jaligi mahsulotlarining baholarini darajasi va dinamikasi.

  221. Qishloq xo’jaligida ishlatiladigan ishlab chiqarish vositalarining narxlari, ularning dinamikasi.

  222. Qishloq xo’jalik korxonalarining daromad va foydalari, iqtisodiy samaradorligi haqida tushuncha, ularning ahamiyati.

  223. Tarmoq korxonalarining yalpi va sof pul tushumi (daromadi), yalpi va sof foydasini aniqlash tartibi.

  224. Qishloq xo’jaligining, korxonaning daromadlari, yalpi va sof foydasi darajasi, unga ta’sir etuvchi omillar.

  225. Tarmoqning, korxonaning iqtisodiy samaradorlik darajasi, dinamikasi, unga ta’sir etuvchi omillar.

  226. Qishloq xo’jalik tarmoqlarining rentabellik darajasi va dinamikasi.

  227. Qishloq xo’jaliginig pul daromadlarini, yalpi va sof foydasini ko’paytirish yo’llari.

  228. Qishloq xo’jaligining yalpi mahsuloti tarkibi, dinamikasi (o’zgarishi).

  229. Tarmoqning yalpi va tovar mahsulotiga bo’lgan talabi.

  230. Qishloq xo’jaligining yalpi mahsulotini qiymatini aniqlash tartibi.

  231. Dehqonchilik, chorvachilik tarmoqlarining yalpi mahsuloti.

  232. Qishloq xo’jaligi mahsulotlarini sotishdagi chet el tajribalari.

  233. Ishlab chiqarishni rivojlantirishning ekstensiv va intensiv shakllarining mohiyati.

  234. Qishloq xo’jaligini intensivlashtirishning iqtisodiy samaradorligi.

  235. G’allachilikning iqtisodiy samaradorligini oshirish imkoniyatlari

  236. Paxtachilikning iqtisodiy samaradorligini oshirish imkoniyatlari

  237. Kartoshkachilikning iqtisodiy samaradorligini oshirish imkoniyatlari.

  238. Sabzavotchilikning iqtisodiy samaradorligini oshirish imkoniyatlari

  239. Bog’dorchilikning iqtisodiy samaradorligini oshirish imkoniyatlari

  240. Uzumchilikning iqtisodiy samaradorligini oshirish imkoniyatlari

  241. Chorvachilik ozuqa resurslarining xalq xo’jaligidagi ahamiyati.

  242. Ozuqa resurslarini ko’paytirish, uning hozirgi holati va istiqboli.

  243. Ozuqa resurslarini ishlab chiqarish va ulardan foydalanishning iqtisodiy samaradorligini oshirish imkoniyatlari.

  244. Qoramolchilikning iqtisodiy samaradorligini oshirish imkoniyatlari

  245. Qo’ychilikning iqtisodiy samaradorligini oshirish imkoniyatlari

  246. Parrandachilikning iqtisodiy samaradorligini oshirish imkoniyatlari

  247. Pillachilikning iqtisodiy samaradorligini oshirish imkoniyatlari

  248. Baliqchilikning iqtisodiy samaradorligini oshirish imkoniyatlari.

  249. Asalarichilikning iqtisodiy samaradorligini oshirish imkoniyatlari.

  250. Qishloq xo’jaligining tarmoqlararo iqtisodiy munosabatlari fanining predmeti.

  251. Ishlab chiqarish vositalari ishlab chiqaruvchi sanoat tarmoqlari.

  252. Qishloq xo’jaligi mahsulotlarini tayyorlovchi, dastlabki va chuqur qayta ishlovchi hamda tayyor mahsulotlarni iste’molchilarga yetkazib beruvchi tarmoqlar.

  253. Ishlab chiqarish va ijtimoiy infratuzilma.

  254. Qishloq xo’jaligining tarmoqlararo iqtisodiy munosabatlarining mamlakat iqtisodiyotida tutgan o’rni va ahamiyati.

  255. Qishloq xo’jaligining tarmoqlararo iqtisodiy munosabatlari faoliyatini rivojlantirishning asosiy yo’nalishlari.

  256. Qishloq xo’jaligi tarmoqlari uchun ishlab chiqarish vositalari ishlab chiqaruvchi sohaning tarkibi.

  257. Oziq-ovqat va yengil sanoat mashinasozligi.

  258. Mineral o’g’it va qishloq xo’jaligida ishlatiladigan kimyoviy vositalar ishlab chiqarish.

  259. Chorva mollari uchun omuxta yem ishlab chiqaruvchi soha.

  260. Qishloq xo’jaligi uchun maxsus transport vositalari ishlab chiqaruvchi korxonalar.

  261. Irrigasiya va meliorasiya inshootlari uchun ishlab chiqarish vositalari ishlab chiqarish.

  262. Qishloq xo’jaligi mahsulotlarini tayyorlovchi, qayta ishlovchi va iste’molchilarga yetkazib beruvchi sohaning tarkibi.

  263. Supermarketlar, oziq-ovqat do’konlari, oziq-ovqat savdo ko’rgazmalari (yarmarkalari), agrobirjalar.

  264. Dehqon bozorlari va ularning ahamiyati, o’rni.

  265. Infratuzilma tushunchasi, uning mohiyati.

  266. Yer ijarasi. Yer islohotlari. Kasanachilik tizimi, ularni rivojlantirish asoslari.

  267. Qishloq xo’jaligining moddiy-texnika bazasi tushunchasi, uning mohiyati va ahamiyati.

  268. Asosiy fondlarni yangilash va ko’paytirish manbalari. Asosiy fondlarning samaradorligini oshirish yo’nalishlari.

  269. Tarmoqlararo ayriboshlash mutanosibligini ta’minlashning obektiv zaruratlari.

  270. Qishloq xo’jaligi tarmoqlarining mahsulotlari va xizmatlari narxlariga ta’sir qiluvchi omillar.

  271. Ishlab chiqarish infratuzilmasining ahamiyati va iqtisodiyotdagi o’rni.

  272. Ishlab chiqarish infratuzilmasining tarkibi.

  273. Transport, yo’llar, omborxonalar, muzxonalar, texnikalarni ta’mir yetuvchi, qurilish bilan shug’ullanuvchi, mineral o’g’it, kimyoviy vositalar, texnikalar, yoqilg’i-moylash materiallari va boshqalar bilan ta’minlovchi korxonalar va tashkilotlar.

  274. Ishlab chiqarish infratuzilmasini tashkil etishga bo’lgan talablar va ularni joylashtirish tamoyillari.

  275. Ishlab chiqarish infratuzilmasining iqtisodiy va ijtimoiy samaradorligini ifodalovchi ko’rsatkichlar va ularni hisoblash usullari.

  276. Ishlab chiqarish infratuzilmasini rivojlantirish borasida davlatning olib borayotgan siyosati.

  277. Ishlab chiqarish infratuzilmasini rivojlantirishning asosiy yo’nalishlari.

  278. Ijtimoiy infratuzilmasining mazmuni, uning tarkibi.

  279. Aholining uy-joy bilan ta’minlanganligi. Aholini ichimlik suv va gaz bilan ta’minlovchi sohalar.

  280. Qishloq joylarda ta’lim, sog’liqni saqlash tizimlari, aholiga madaniy-maishiy xizmat ko’rsatish sohalari.

  281. Aholida jismoniy madaniyatni rivojlantirishga xizmat qiluvchi tizim va ularni rivojlantirish.

  282. Aholini kundalik axborot bilan ta’minlovchi xizmatlar va ularni rivojlantirish.

  283. Mamlakat qishloq xo’jaligini narx siyosatini takomillashtirishning asosiy yo’nalishlari.

  284. Qishloq xo’jalik korxonalarining daromad va foydalari, iqtisodiy samaradorligi haqida tushuncha, ularning ahamiyati.

  285. Tarmoq korxonalarining yalpi va sof pul tushumi (daromadi), yalpi va sof foydasini aniqlash tartibi.

  286. Daromadlarning hozirgi davrda taqsimlash tartibi, uni takomillashtirilishi.

  287. Qishloq xo’jaligining, korxonaning daromadlari, yalpi va sof foydasi darajasi, unga ta’sir yetuvchi omillar.

  288. Tarmoqning, korxonaning iqtisodiy samaradorlik darajasi, dinamikasi, unga ta’sir yetuvchi omillar.

  289. Qishloq xo’jalik tarmoqlarining rentabellik darajasi va dinamikasi.

  290. Qishloq xo’jaliginig pul daromadlarini, yalpi va sof foydasini ko’paytirish yo’llari.

  291. Korxonaning iqtisodiy samaradorligini yuksaltirish yo’llari.

  292. Qishloq xo’jaligining yalpi mahsuloti tarkibi, dinamikasi (o’zgarishi). Tarmoqning yalpi va tovar mahsulotiga bo’lgan talabi.

  293. Qishloq xo’jaligi mahsulotlarini sotishdagi chet el tajribalari. Mahsulotlarni ko’paytirish va sotishni rivojlantirish, tovarlilik darajasi, ularni oshirish yo’llari.

  294. Xizmat ko’rsatuvchi sohani rivojlantirish yo’llari.

  295. Tarmoqlar o’rtasidagi almashinuv balansi va uning o’zgarishi.

  296. Qishloq xo’jaligining tarmoqlararo iqtisodiy munosabatlarining moliya-kredit masalalari.

  297. Xorijiy davlatlar qishloq xo’jaligining tarmoqlararo iqtisodiy munosabatlarining holati va mavjud ilg’or tajribalar.

  298. Qishloq xo’jaligining tarmoqlararo iqtisodiy munosabatlari fanining tarkibi.

  299. Qishloq xo’jaligining tarmoqlararo iqtisodiy munosabatlari fanining predmetini o’rganish usullari.

  300. Qishloq xo’jaligining tarmoqlararo iqtisodiy munosabatlarida integrasiya jarayoni.


  Tuzuvchilar:

  Dosent I.G’aniyev

  I.f.n. B.Djalilov

  Katta o’qituvchi G’.Ibragimov

  Assistentlar: H.Pardayev, U.Nurullayev

  Download 142.89 Kb.
  Download 142.89 Kb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  Samarqand veterinariya medisinasi instituti iqtisodiyot va agrotexnologiya fakulteti

  Download 142.89 Kb.