• 9.2Nomenklatur
 • 10Visioner och vidare arbete
 • 10.1IT och framtiden
 • 10.2Framtida organisation av SERFIN
 • 10.3Vision för granskningsprocess
 • 10.4Databasimplementation
 • 10.4.2Databasimplementation av SERFIN
 • 10.4.3Problemställningar
 • 10.4.4ASP-skript
 • Serfin: Skadeförebyggande erfarenhetsåterföring Förvaltning
  Download 466.21 Kb.
  bet16/16
  Sana25.03.2017
  Hajmi466.21 Kb.
  1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16


  Download 466.21 Kb.

  9Resultat

  9.1Allmänt


  Kapitel '4 Översikt över SERFIN' och '5 SERFIN:s form och funktion' redovisar det aktuella innehållet i SERFIN och den systemuppbyggnad och struktur som har utvecklats vad avser datorsystem och informationsmängder.
  Den prototyp som nu finns framme, med en öppen sida för användarna och en bakomliggande sluten arbetsyta för administration, visar sig fungera på avsett sätt. De olika delsystemen är lätt åtkomliga via en översiktlig layout av webbsidorna.
  De informationsmängder som tagits fram under projektet har varit tillräckliga för att testa systemet under realistiska förhållanden.
  Under projektets gång har som beskrivits ovan olika metoder provats för att nå ett effektivt system för SERFIN. IT-utvecklingen går snabbt framåt. Vi har gjort valet att välja beprövade "standardprogramvaror" som gör systemet öppet för uppdateringar utan att speciallösningar behöver tillgripas under projektets gång.
  För det fullständiga SERFIN återstår en kraftig uppbyggnad av informationsmängderna samt vissa tester av nya planerade applikationer och de applikationer som kan vara volymberoende, av t ex val av databasstruktur.
  En bedömning som gjorts under projektets gång är att det fordras ca ett kalenderår, med tillräckliga personella och ekonomiska resurser till förfogande, för uppbyggnaden av systemet för en kommersiell lansering.
  Det sammanfattande resultatet kan formuleras sålunda:
  Ett väl utarbetat system för SERFIN finns framtaget vad avser både IT-sidan och informationsinnehållet. SERFIN täcker ett informationsområde som inte finns tillgängligt på något annat håll. Den potentiella målgruppen för SERFIN:s produkter och tjänster är mycket stor. Stora ekonomiska besparingar kan erhållas inom fastighetsförvaltningssidan genom ett utnyttjande av SERFIN. SERFIN är efter viss återstående uppbyggnad klar för ett brett kommersiellt utnyttjande av den aktuella sektorn.

  9.2Nomenklatur


  Nomenklaturfrågor har inte behandlats i någon större utsträckning inom projektet, men behovet av begreppsförklaringar inom förvaltningsområdet kvarstår. SERFIN bör kompletteras med aktuella begreppsförklaringar med anknytning till SERFIN-tipsen och Beskrivningsnytt.
  Ordboken bör byggas ut och omfatta alla termer och begrepp som används av de existerande tipsen. Detta är ett projekt i sig, som kan utnyttja SERFIN som en av sina inmatningskällor.
  Den kunskap som finns hos Tekniska Nomenklaturcentralen (TNC) i form av ordlistor, databaser, mm ska utnyttjas vid framtagningen av Ordboken till SERFIN.
  Diskussioner har förts med Svensk Byggtjänst om att koppla nomeklaturfrågorna till utveckling av kommande generationer klassifkationssystem.
  Figur 39 från (Christiansson, 1998) ger ett exempel på vikten av att överenskommelser för metaklassificering av information sker. Detta är viktigt för att vi framöver skall kunna göra effektiva integrerade sökningar i stora informationsmängder, vilka tillsammans täcker olika kunskapsområden och underhålles av olika organisationer och projekt.

  Figur 39 Part of the top level contents of the Merkurius and SERFIN knowledge nodes expressed as directed graphs according to the Resource Description Framework, RDF. The application areas for the XML, eXtensible Markup Language, XSL, Extensible Style Language, (Christiansson, 1998).  10Visioner och vidare arbete


  Projektet utgör en naturlig grund för utveckling kunskapsnoder för fastighetsbranschen med metaindex för att göra det möjligt att söka i undernoder som t ex SERFIN och Merkurius (Christiansson et.al. 1999).
  Projektet bör fortsätta ytterligare ett år med stöd av BFR eller annat riskvilligt kapital för att finna slutlig form. Samtidigt kan man pröva att utföra projekteringsmallar och om möjligt någon form av checklistor för projektering inom förvaltningsområdet.
  Volymen på antalet tips måste öka väsentligt och därmed även användbarheten av beskrivningsnytt. Samtidigt bör man under BFR:s ledning finna former för att göra det hela allmänt och kommersiellt tillgängligt. Projektet delas i följande delar:


  1. Strukturgrupp/IT-grupp som behandlar de datatekniska frågorna samt modell för strukturering, registrering och underhåll av erfarenheter. Strukturgruppen har bl. a. innehållsgruppen som bollplank.

  2. Innehållsgrupp som arbetar med den tekniska erfarenhetsåterföringen och kunskapsinnehållet. Inom arbetsgruppen ingår att ordförande och projektledare tillämpar uppsökande verksamhet för att öka kännedomen om SERFIN och att aktivera förvaltare att ta del av och dela med sig av egna och andras erfarenheter inte minst genom SERFIN:s diskussionsgrupper.

  Arbetet måste givetvis breddas mot andra områden än fönster som har varit det dominerande under tidigare skeden av projektet. Innehållsgruppen väljer/sorterar och kompletterar tips och initierar andra t ex branschorganisationer, fabrikanter mm. att utarbeta tips.


  Gruppen skall även välja bland tipsen, samla material och utarbeta texter till Beskrivningsnytt. Med hjälp av Beskrivningsnytt kan förvaltare på ett enkelt sätt vidareförmedla erfarenheter från såväl förvaltning som om- och tillbyggnad till det projekterande ledet.
  Som hjälpmedel för smärre upphandlingar i förvaltningsskedet utarbetas "förvaltningstips" och upphandlingsmallar för större underhållsåtgärder som t ex beklädnad av träfönster , omtäckning av yttertak med papp eller duk. Fortsättningslöst bör också studeras vilka andra informationsmängder som kan tillföras som komplement till SERFIN-tips, beskrivningsnytt och upphandlingsmallar. Det kan finnas ännu ej formulerade behov av att införa (publicera) för förvaltningsområdet relevanta rapporter och andra dokument mm
  SERFIN kan med fördel utgöra en plattform i en vidare utveckling av en "Samlingspunkt" för annan förvaltarrelaterad information från bl. a BFR-projekt.

  10.1IT och framtiden


  Det är vår övertygelse att IT kommer att spela en central roll i framtidens imaginära och lärande företag.
  Idag är datorn i det närmaste lika vanlig som telefonen men till skillnad från telefonen som kan hanteras av alla och envar har vi inte samma kunskapsnivå vad avser användningen av datorer. Även om varje inblandad aktör i ett projekt kan hantera datorerna på ett kvalificerat sätt skulle vi upptäcka att de system som står till buds ofta är otillräckliga och inkompatibla med varandra. Vi är således hänvisade till att försöka finna öar av tillämpningar där vi kan hitta effektivitetsvinster. Självklara områden är idag exempelvis ordbehandling men även här upptäcker vi ganska snart problem när vi börjar kommunicera med våra dokument.
  I boken ”Vinna tillit” (Högström, 1995) utgiven av Sveriges verkstadsindustrier beskrivs effektiviseringen i fem företagsprojekt inom svensk tillverkningsindustri och här återges ett stycke som beskriver synen på IT verktygen.

  Informationssystemen har utvecklats i allt snabbare takt, men hittills har de egentligen bara hjälpt till att cementera de gamla systemen i de lite större företagen. Vi kan göra i princip allting mycket snabbare idag med datorernas hjälp, men få företag har utnyttjat informationstekniken för att förändra arbetsformer och skapa nya affärsmöjligheter.
  Myterna om IT är många, och förhoppningen om det papperslösa kontoret har kommit på skam. Vi har istället blivit duktigare på att producera papper och är på väg mot en orimlig informationsmängd att hantera. Vi har glömt att informationen behöver vägledas till den som behöver den men har istället översköljt våra organisationer med datalakan. Informationen skall finnas tillgänglig så att den som behöver den kan hitta den. Men i företagen måste vi också översätta informationen och se till att rätt information är tillgänglig för rätt mottagare.

  Rätt utformade IT-system är ett kraftfullt verktyg i förändrings­arbetet. I verkstäderna har datorerna redan revolutionerat produktionen och för beräkningar på teknikkontoren har de allt kraftfullare datorerna fört utvecklingen snabbt framåt.
  Ökad flexibilitet innebär delegerat ansvar i nätverk­sorganisationer, där modern IT-användning är en förutsättning”, säger Ericssons koncernchef, Lars Ramqvist.

  (s16, 17 Högström, 1995)


  IT-utvecklingen erbjuder nya möjligheter till stora förändringar av våra arbetsätt. Vår vision i SERFIN-projektet har varit att så tidigt som möjligt förstå vilka IT-verktyg som kommer att ligga till grund för den fortsatta utvecklingen samt hur dessa kan utnyttjas för utveckling av kunskapsnoder.
  Det skall även här poängteras att vi nu är inne i ett skede där vi alla (byggare, IT-specialister etc.) tillsammans designar de framtida IT-verktygen och den sociala kontext de verkar i. Kanske kan vi vara än mer medvetna nu än när vi introducerade motoriserade fortskaffningmedel, vilka hade mycket stor påverkan på vårt samhälle i alla dimensioner.
  Vi hoppas att genom projektet kunna förmedla dessa insikter både till praktiker och till den akademiska världen.

  10.2Framtida organisation av SERFIN


  En första åtgärd blir att finna finansiär/er för utvecklingen av SERFIN till ett kommersiellt informationsinstitut för förvaltningssektorn vad avser teknisk erfarenhetsåterföring och därmed relaterade informationsmängder.
  Det ligger nära till hands att söka medel från BFR som ju på ett föredömligt engagerat sätt stött och aktivt följt projektet samt kontinuerligt informerat projektgruppen om utvecklingen inom närliggande områden finansierade eller medfinansierade av BFR.
  Den bedömning som gjorts visar att det återstår ca ett kalenderårs utveckling av systemet för att SERFIN skall bli fullt kommersiellt gångbart. De erforderliga ekonomiska resurserna svarar mot 2-3 manår. Utvecklingen består i att:


  1. bygga upp en "kritisk massa" av aktuella informationsmängder (tips, beskrivningsnytt, brandfacklor, diskussionsgrupper, mm),

  2. finna de mest lämpliga organisationen för hela kedjan från "tips om tips", remissförfarandet av tips till uppdatering av databaser och webbplats samt distribution av information på olika sätt

  3. stabilisera produktionen (inklusive kvalitetssäkringen) och administrationen av underhåll av informationsmängderna,

  4. finna lämplig plattform (webbplats) för SERFIN

  5. intensivtesta systemet mot lämpliga användarföretags förvaltningssida (även företag utanför arbetsgrupp och referensgrupp)

  6. utforma en effektiv organisations- och företagsform för SERFIN

  7. utarbeta marknadsplan

  8. utarbeta affärsplan

  9. utarbeta avgifts- och abonnemangssystem för ett bärkraftigt SERFIN.

  De tre (3) första punkterna är en direkt fortsättning av det som gjorts under SERFIN 2 och torde vara helt under kontroll under utvecklingsåret.


  Punkt 4 är i dag en öppen fråga men skall utredas under året. Vi förutsätter att SERFIN under utvecklingsåret ligger kvar på samma plattform som nu.

  Punkt 5 kan göras efter det att tillräcklig kritisk massa byggts upp (efter ett halvår?).

  Punkt 6 till 9 har mycket hög prioritet och kan tas upp till behandling omgående.
  Efter "utvecklingsåret" bör SERFIN finnas etablerat som ett företag i någon form (AB, Stiftelse, Ekonomisk förening, Joint Venture projekt) med tillräcklig ekonomisk bärkraft för en effektiv informationsservice till fastighetssektorn.

  10.3Vision för granskningsprocess


  För att kvalitetssäkra innehållet i SERFIN kontrolleras varje tips av olika granskare. Denna granskningsprocess underlättas och förstärks med hjälp av informationsteknik. Vi kommer i detta stycke beskriva vår vision om hur arbetet kan gå till i framtiden.
  I dag skickas det blivande tipset runt som ett Acrobat-dokument bifogat med e-post till granskarna. Kommentarer tillfogas texten med Adobe Acrobat Exchange. När alla har granskat tipset sammanställer moderatorn kommentarerna och skapar ett nytt tips som sparas som ett htmldokument på vår server.

  Figur 40 Granskningsprocess idag


  I den framtida granskningsprocessen får moderatorn ett uppslag till ett nytt tips och skapar ett utkast och placerar det på SERFIN:s arbetsyta. Granskarna meddelas automatiskt att ett nytt tips finns för granskning. Varje granskare hämtar dokumentet, går igenom och kommenterar det och placerar en uppdaterad version på servern.
  Varje granskare kan enbart se originalversionen av utkastet, vilken inte kan ändras utan enbart kommenteras.
  När alla granskare är klara med utkastet meddelas moderatorn som sammanställer ändringarna och lägger in en ny version (eventuellt den slutgiltiga) i SERFIN. och processen upprepas. Tipsen och granskningsversionerna lagras i en databas som tillåter mer avancerade sökningar och erbjuder fler möjligheter att utveckla och uppdatera SERFIN. Användarna kan sedan direkt söka och läsa tipset. Dagens tipsstruktur är uppbyggd för att passa denna framtida granskningsprocess.

  Figur 41 Framtida granskningsprocess


  Ett program för att dela dokument över nätet är BSCW (Basic Support for Cooperative Work). BSCW skulle kunna användas i SERFIN för att hantera dokument under granskningsprocessen, se BILAGA '5 Basic Support for Cooperative Work'.

  10.4Databasimplementation


  Vid en utbyggnad av SERFIN är det nödvändigt att lagra tipsen i en databas för att förenkla kontrollen över innehållet. En databas gör det möjligt att skilja på lagring och presentation då innehållet kan hämtas från databasen och byggas ihop till webbsidor när användaren begär dem. Man kan på så sätt skapa olika vyer av SERFIN:s innehåll genom att generera olika information eller möjligheter till sökning för olika användare. Eftersom databasen inte heller innehåller någon presentationsinformation kan utseendet på alla tips uppdateras genom ändringar exempelvis i en skriptfil.
  En databasimplementation av SERFIN skulle även förenkla inmatning och redigering av både färdiga tips och tips under utveckling. Dokumenthanterings-, meddelandesystem och andra applikationer kan på ett mycket enklare sätt integreras i SERFIN när innehållet är lagrat i en databas då det erbjuder gränssnitt mot många olika applikationstyper.
  En databas är även skalbar så SERFIN kan utvecklas vidare till en omfattande informationstjänst.
  Med informationen lagrad i en databas har man mycket bättre kontroll över innehållet och dess presentationsformer. Man kan skräddarsy presentationen för olika användargrupper och generera dokument av andra format än webbsidor, t ex e-post för SERFIN:s prenumerationstjänst, se kapitel '4.3.3 Prenumeration'.
  Vi har undersökt tre olika databastillämpningar (Filemaker från FileMaker Inc. http://www.filemaker.com/, Microsoft ASP från Microsoft Coprp. http://www.microsoft.com/ och Oracle från Oracle Corporation http://www.oracle.com) med WWW-koppling vilka skulle kunna användas i SERFIN-systemet. För att beskriva principen för en sådan koppling redogör vi nedan för hur denna kan utföras med hjälp av Microsoft ASP.

  10.4.1ASP


  ASP, Active Server Pages, är enkelt skriptspråk som ger utvecklare möjlighet att skapa dynamiska HTML-sidor som genereras i webbservern i det ögonblick de efterfrågas av klienten.
  Den första versionen av ASP utvecklades av Microsoft och kan användas i IIS 3.0/IIS 4.0 (Internet Information Server) med Windows NT som plattform. Idag finns det flera system för att implementera ASP, tex. Chilisoft ASP. Inom en snar framtid kommer ASP även vara tillgängligt på andra plattformar, tex. UNIX.
  En av de stora fördelarna med ASP är den inbyggda sessionshanteringen. ASP använder sig av cookies för att lagra sessionsdata i klienten. Detta gör att man med ASP enkelt kan komma ihåg var en användare befinner sig och har gjort under sin session.
  ASP har fördelen att helt vara en del av servern. Processerna som skapas för att generera HTMLsidor hanteras av servern. Detta i jämförelse med CGI-skript som oftast startas som ett fristående program och administreras av operativsystemet.
  Med ASP kan man bl. a. exekvera booleska uttryck, läsa av miljövariabler och hämta data från databaser. Allt detta kan sedan integreras i den genererade HTML-sidan.

  10.4.2Databasimplementation av SERFIN


  För detta testexempel har vi fört in tips från SERFIN i en Accessdatabas där varje tips representeras av en rad i en relationsdatabastabell med följande fält:


  • Nr

  • Titel

  • Bakgrund

  • Tips/Åtgärd

  • Redaktör

  • Referens

  • Kod

  • Sökord

  • Datum

  • Reviderat

  Alla fälten är sökbara och varje tips refereras med det unika tipsnumret.


  Med hjälp av ASP har vi skapat ett sökgränssnitt för WWW som kan fritextsöka i ett specifikt fält eller i hela tipset, se figur 42.

  Figur 42 Databassökning av SERFIN


  Man genomför en sökning genom att ange ett sökområde samt ett sökord. WWW-servern hämtar sedan sökresultatet från databasen och bygger upp svarssidan enligt ASPskriptet. Svaren presenteras som en lista över de matchande tipsen. Tipstitlarna länkar vidare till en ny ASPsida som plockar fram hela tipset från databasen och genererar en webbsida som presenterar tipset.

  Figur 42 Resultat av databassökning i SERFIN. Sökning efter "glas" i titel


  Denna enkla databasimplementation har vissa uppenbara brister. Sökträffarna presenteras utan någon relevansinformation eller sortering och visar enbart fullständiga träffar. Det finns inte heller några möjligheter att ändra i tipsen genom WWW-gränssnittet.

  Figur 43 Presentation av, från databas, genererat tips.


  10.4.3Problemställningar


  I en databasimplementation är det vissa funktioner som måste specialbehandlas.


  • WAIS-sökning Möjligheten att söka efter dokument som liknar ett angivet dokument

  • Indexering av långa databasfält Enklare databashanterare som t ex MS Access kan inte indexera längre databasfält för fritextsökning på ett effektivt sätt.

  • Sortering av träffar För att hjälpa användaren bör söksystemet sortera de matchande dokumenten så att de träffar som bäst matchar sökvillkoren presenteras först

  • Relevansfeedback Information till användaren om hur väl ett dokument matchar sökvillkoren

  Dessa funktioner finns implementerade i många vanliga sökmotorer för webbservrar, men kan kräva speciallösningar när man arbetar med databaser.


  Ett enkelt sätt att kringgå problemen är att låta en konventionell sökmotor gå igenom alla sidor som databasen kan generera för att på så sätt skapa ett index över databasens innehåll. Databassökningen kan sedan kombineras med sökmotorn för bästa resultat.
  Det finns dock mer avancerade sökmotorer som kan indexera allt från textdokument till databaser och sedan presentera ett enhetligt sökgränssnitt. Exempel på en sådan sökmotor är Texis från Thunderstone Data Services (http://www.thunderstone.com).

  10.4.4ASP-skript


  Här följer de ASP-skript som vi använt för vår testimplementation:

  visalista.asp

  ----------------------------------------------------------------------------------

  <%

  Set Conn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")

  Conn.Open "DRIVER={Microsoft Access Driver (*.mdb)}; DBQ=c:\inetpub\SERFIN.mdb"

  Query1 = "SELECT * FROM tips"

  if Request.form("area")<>"" then

  Query1 = Query1 & " AND WHERE " & Request.form("area") & " LIKE '%" & Request.form("sokord") & "%'"

  else

  Query1 = Query1 & " WHERE titel LIKE '%" & Request.form("sokord") & "%'"  Query1 = Query1 & " OR sokord LIKE '%" & Request.form("sokord") & "%'"

  Query1 = Query1 & " OR bakgrund LIKE '%" & Request.form("sokord") & "%'"

  Query1 = Query1 & " OR tips LIKE '%" & Request.form("sokord") & "%'"

  Query1 = Query1 & " OR redaktor LIKE '%" & Request.form("sokord") & "%'"

  end if

  Set Result = Conn.Execute(Query1)  %>

  SERFIN - ASPtest

  SERFIN

  <%

  Do While Not Result.EOF

  %>  <%

  Result.Movenext

  loop

  %>

  Tips nr <%=Result("nr")%> "><%=Result("titel")%>
  <%=Request.form("nr")%>

  SERFIN  <% Request.form("nr") %>

  <%

  if NOT Result.EOF then

  %>
  Tips nr: <%=Result("nr")%>


  <%=Result("titel")%>


  Bakgrund
  <%=Result("bakgrund")%>


  Tips/Åtgärd
  <%=Result("tips")%>


  Tipsredaktör: <%=Result("redaktor")%>

  Referens: <%=Result("referens")%>


  Kod: <%=Result("kod")%>


  Sökord: <%=Result("sokord")%>


  Datum: <%=Result("datum")%>


  Reviderat: <%=Result("reviderat")%>
  <%

  End if


  %>
  1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16
  Download 466.21 Kb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  Serfin: Skadeförebyggande erfarenhetsåterföring Förvaltning

  Download 466.21 Kb.