• 2.1Informationsinnehåll (byggteknik)
 • 2.2IT (informationsteknik), struktur
 • 2.3Klassificering av och sökning i informationsinnehållet
 • Serfin: Skadeförebyggande erfarenhetsåterföring Förvaltning
  Download 466.21 Kb.
  bet5/16
  Sana25.03.2017
  Hajmi466.21 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

  2Syfte


  Syftet med projektet är att med utgångspunkt från förstudien forma, utveckla och testa system för erfarenhetsinsamling och erfarenhetsförmedling inom teknisk fastighetsförvaltning med hjälp av modern informationsteknik inklusive Internet. Detta innebär att en mängd delmoment skall genomföras för att nå fram till ett användbart system (prototyp). I projektet avsågs att prova olika metoder för att samla in, bearbeta, kvalitetsmärka och presentera den tekniska informationen med utnyttjande av de vanligaste PC-programmen för ordbehandling, beräkning, grafik samt aktuella webbplatsprogram (inklusive databasprogram), filöverföringsprogram och webbläsare.
  Från Ansökan januari 1997

  ”SERFIN är i första hand tänkt att användas av förvaltare på fältet. Dessa skall, med hjälp av ett effektivt söksystem, snabbt kunna nå senaste nytt. Dessutom skall de enkelt kunna tillföra på fältet nyförvärvade kunskaper till systemet. Systemet skall även fungera som uppslagsverk och möjliggöra associativ sökning och idégenering. Vidare skall systemet erbjuda kontaktyta till kunniga personer och hjälp att hitta både rätt kunskap och rätt kontaktpersoner.  .....

  Projektet utgör en fortsättning på det pågående SERFIN projektet. Detta arbete kommer att innebära att ordningsställande av en fungerande demonstrator för fas 2 av projektet för praktisk sluten användning. I fortsättningsdelen, fas 2, ges stöd under uppsamling av erfarenheter för inledande datamodellering (kunskapsstrukturer, gränssnitt, IT-verktyg för användning och underhåll) och presentation av totalmodell för SERFIN i samarbete med övriga parallella projekt involverade i arbetet, 'Innehåll' Hans Nilsson, 'Strategi' Bertil Johnson, 'Förvaltarforum' Birgitta Bruzelis. (FFORUM BFR 950549-0).


  I SERFIN2 ges stöd i de mera systemnära delarna i projekt 'Kunskapsnod-systemnivå, KNODSYS (BFR 960663-7). Detta innebär att utveckla stödverktyg och rutiner för användargränssnitt och faktalagring, säkerhetsrutiner, systemkonfigurering, sök- och indexerings verktyg etc.
  Projektet innehåller även utbildnings- och kunskapsöverföring till de i projektet inblandade personerna för att IT-stöd under samarbetet skall kunna utnyttjas. Vidareutveckling av den Internet baserade arbetsytan ingår även i projektet.
  Resultatet av arbetet under Fas 2 ligger till grund för, Fas 3, en uppskalning av SERFIN till en nationellt tillgänglig kunskapsnod för att göra erfarenheter för teknisk förvaltning tillgängliga över World Wide Web samt fångst av sådan erfarenhet också över World Wide Web.”
  För tydlighetens skull har en uppdelning av delmoment gjorts nedan mellan informationsinnehåll, d.v.s. det byggtekniska, och IT, d.v.s. det datortekniska.

  2.1Informationsinnehåll (byggteknik)


  De informationsmängder som kom att användes i projektet skulle ha aktualitet och vara av tillräcklig omfattning så att hela systemstrukturen kunde provas och så att potentiella avnämare av systemet kunde testa systemet i verklighetstrogen miljö. De huvudmoment som ingick i projektet när det gäller informationsinnehållet var:

  • Insamling av erfarenheter.

  • Avgränsningar av ämnesområden.

  • Bearbetning av erfarenheter till Tips.

  • Inhämtning av synpunkter på föreslagna Tips
   - kvalitetssäkring
   - krav på IT för kommunikation, mellanlagring, m.m.

  • Strukturering av informationen för presentation på webbsidor.

  • Infogning och testning av nya informationsmängder såsom beskrivningstexter avsedda för teknisk upphandling, rapporter, nyheter, m. m.

  • Presentation av innehållet för referens- och styrgrupper.

  • Utformning av strategi för en fortsatt uppbyggnad av erfarenhetsbanken.  2.2IT (informationsteknik), struktur


  I görligaste mån skulle IT användas under projektets alla faser. Det innebar att Internet utnyttjades för projektsamordning via e-post och den speciella arbetsyta som skapades på SERFIN:s webbplats. IT-delens huvudmoment var:

  • Test av olika databassystem

  • Grafisk formgivning av webbgränssnitt

  • Design av webbstrukturer

  • Användartester

  • Beaktande av framtida uppskalningbehov

  • Skapande av en plattform (IT-verktyg och utbildning) för samverkan med hjälp av IT

  • Val och utveckling verktyg och metoder aktuella för SERFIN:s ändamål

  2.3Klassificering av och sökning i informationsinnehållet


  Struktureringen av materialet har diskuterats i arbetsgruppen och man har därvid konstaterat att BSAB-systemet i sin nuvarande form (BSAB96) inte helt täcker förvaltningstekniska frågor. Det kan nämnas att det pågår ett projekt, "Förvaltningsklassifikation", i Svensk Byggtjänsts regi vars syfte är att skapa ett klassificeringssystem för förvaltningssidan. Den nuvarande inriktningen på projektet är ett system för normal drift och fastighetsunderhåll och inte det som rör de mer byggtekniska aspekterna av förvaltningssidan. I den mån det är praktiskt kommer klassificeringssystem framöver att användas för en del informationsmängder parallellt med sökordssättning. En del informationsmängder kommer varken sökordssättas eller klassificeras.
  De databasprogram som används gör det möjligt att få hela informationsinnehållet sökbart på alla ingående ord och begrepp. Denna sökmetod kommer med all sannolikhet vara den som används i de flesta fall. Andra metoder kommer att vara grafisk sökning samt sökning med hjälp av sökord och klassificeringsbegrepp. Förutom angivna sökparametrar så finns det i moderna databasprogram möjlighet att få interaktivt stöd vid söktillfället. Länkning mellan olika informationsmängder med hjälp av HTML (HyperText Markup Language) underlättar dessutom informationssökningen
  Arbetsgruppen enades att informationen i SERFIN skulle kunna beskrivas med begrepp från huvudgrupperna, se även kapitel ‘4.3.4 Tipssökning’, Byggdel, Material, Miljö (kontext), Problem och Åtgärd (för felavhjälpning).


  Download 466.21 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16
  Download 466.21 Kb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  Serfin: Skadeförebyggande erfarenhetsåterföring Förvaltning

  Download 466.21 Kb.