• XALQ OG‘ZAKI IJODI JANRLARI, ULARNING TARKIBI
 • «sharq» nashriyot-matbaa aksiyadorlik kompaniyasi bosh tahririyati
  Download 434.34 Kb.
  bet12/73
  Sana18.06.2021
  Hajmi434.34 Kb.
  #15104
  1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   73
  Savol va topshiriqlar:

  1. Miflar haqida so‘zlang.

  2. Mahalladagi qariyalardan ot, ilon va boshqa hayvonlar

  haqidagi hikoyalarni eshiting, yozib oling.  3. Tushlarning ta’biri haqida hikoya qiling.

  Adabiyotlar:

  1. Imomov K., Mirzayev T., Sarimsoqov B., Safarov O.,

  O‘zbek xalq og‘zaki poetik ijodi. T., ≪O‘qituvchi≫ 1990. 43—56-

  betlar.


  XALQ OG‘ZAKI IJODI JANRLARI,

  ULARNING TARKIBI

  Adabiyotshunoslikda, shu jumladan, folklorshunoslikda

  badiiy asarlarning janrlari masalasi hamisha muhim

  ahamiyatga ega nazariy ilmiy muammo sifatida baholanib

  kelgan. Xalq dostonlari, ertaklari, qo‘shiqlar, maqollar,

  askiya, lof va boshqa janrlar bir-biridan qanday jihatlar

  bilan farqlanadi. Ularning bevosita janr sifatida qanday

  belgi va xususiyatlari bor. Bu xususiyatlarning qaysi birlari

  ayni paytda boshqa janrlardagi asarlarda mushtarak

  hisoblanadi. Ma’lum bir janrga oid asarlarning hajmi, mazmuni,

  nasr va nazm parchalar mutanosibligi qanday muhim

  belgilari bilan ajralib turishi olimlarni qiziqtirib kelgan.

  Binobarin, badiiy asarlarning janr jihatidan qaysi atamaga

  aloqadorligi faqat nazariy emas, balki amaliy ahamiyatga

  ham egadir.

  Qadim zamonlardanoq taniqli adabiyotshunos olimlar

  so‘z san’atining asosan uch jinsga bo‘linishini ta’kidlagan-

  27

  lar. Xususan, bu uch tur epos, lirika va dramadan iboratdir.  Xalq og‘zaki ijodiga oid badiiy asarlarni ham ana shu

  tamoyil asosida uch turga bo‘lish mumkin bo‘ladi. Bu jins

  va turlarning bosh xususiyatini quyidagicha farqlash

  mumkin:


  1. Epos — yunoncha ≪epos≫ — rivoya, hikoya, qo‘shiq

  so‘zidan iborat bo‘lib, so‘z san’atida biron hikoya, voqeani

  bayon qilish yoki hayotiy lavhani ifodalash ma’nosini

  anglatadi. Ta’rifdagi qo‘shiq so‘ziga ajablanish kerak emas,

  chunki qadimgi yunonlar nazarda tutgan qo‘shiqlar bizning

  tasavvurimizdagilardan farqli o‘laroq voqea-hodisalar bayo -

  nini she’riy tarzda aks ettirib ohang bilan ijro etish xususiyatiga

  ega bo‘lgan. Shunday qilib, ≪epos≫ deganda, aniq bir

  voqeani badiiy tarzda hikoyalash tushunilar ekan.

  Umuman, hamma xalqlar og‘zaki ijodida epos yoki epik

  janrdagi asarlar mavjud bo‘lib, ular ertaklardan, afsonalardan,

  ruslarda bilinalardan, turkiy xalqlarning ko‘pchiligida

  dostonlardan iboratdir. Ammo shu bilan birga o‘zbek xalq

  og‘zaki ijodidagi mif, afsona, rivoyat, ertak, naql, latifa, lof,

  tarixiy qo‘shiqlar, terma, doston kabi janrlarni epik asarlar

  deb atash mumkindir. Shu bilan birga maqollar,

  topishmoq lar kabi atamalar bilan yuritiladigan asarlarni

  ham, professor B. Sarimsoqov ≪maxsus tur≫ deb ataydi.

  Haqiqatan ham, ularda ma’lum darajada epiklik ya’ni qaysidir

  hayotiy lavha yuzasidan ma’lumot berish belgisi

  mavjuddir.

  Ayni paytda, xalq og‘zaki ijodida shunday asarlar ham

  borki, ularda xalqimiz tarixiga oid voqealar mardligi,

  jasurligi, qahramonligi orqali dong taratgan botirlarimiz

  faoliyati bilan uyg‘un qo‘yilgan holda aks etadi. Bunday

  asarlarda ko‘tarinki ruh ham alohida sezilib turadi.

  Alpomish va Go‘ro‘g‘li turkumiga oid ayrim dostonlar ana

  shunday asarlar qatoridan o‘rin oladi.  Lirika — inson hayotida, tabiatda ro‘y bergan biron

  hodisa, lavhadan ta’sirlanish natijasida unga nisbatan paydo

  bo‘lgan munosabatni ichki kechinmalar, his-tuyg‘u vositasida

  ifodalashdir. Lirika o‘zida ichki kechinmalarni ifodalash

  xususiyati bilan epik asarlardan farqlanadi. Chunki

  bunday asarlarda bosh maqsad sodir bo‘lgan hayotiy

  voqeani emas, balki ana shu voqeaga nisbatan munosabat

  tarzida ifodalanuvchi ruhiy taassurotlarni ifodalashdan iboratdir.

  Shuning uchun lirik asarda voqea bayonini nisbiy

  28

  tushunish lozim. Masalan, ≪Alpomish≫ dostonidagi bir  lavhani olaylik: ≪Kunlardan bir kun Hakimbek kitob o‘qib

  o‘tirib, baxildan, saxiydan gap chiqib qoldi≫. Bu parchada

  baxshi tinglovchiga Hakimbek hayotida ro‘y bergan bir

  voqea haqida xabar bermoqchi. Aslini olganda, dostonning

  butun mazmuni ana shunday xabarlar yig‘indisidan tashkil

  topadi. Endi ≪Yor-yor≫dan olingan quyidagi parchaga e’tibor

  qilaylik:

  Tokchadagi qaychini

  Zang bosibdi yor-yor,

  Yangi tushgan kelinni

  G‘am bosibdi yor-yor.

  Yuqoridagi to‘rtlikda yor-yor aytayotgan ijrochining

  maqsadi tinglovchilarga mutlaqo tokchadagi qaychini zang

  bosgani haqida ma’lumot yoki xabar berish emas. Bu

  qo‘shiqda yosh qizning ko‘ngil qo‘ymay turmushga chiqa -

  yotganiga nisbatan achinish kayfiyatini ifodalash yetak -

  chidir. Qo‘shiq ruhi bizning holatimizda, ruhiyatimizda

  o‘ziga xos kechinmalar hosil qiladi. Ijrochi ichki kechinmalarini

  biz ning ruhimizga singdiradi. Jumladan, bolalar

  ijro etadigan ≪Oftob chiqdi olamga≫ qo‘shig‘i har bir ting -

  lovchida sovuq kunlar tugagani, olamning yorishgani bilan

  bog‘liq xursandlik tuyg‘usini paydo qiladi.

  Shunday qilib, lirika inson ruhiy olamini badiiy tarzda

  tasvirlovchi asarlardan iborat bo‘ladi. O‘zbek xalq og‘zaki

  ijodida qo‘shiqlarning hamma turlari: yor-yorlar, allalar;

  marosim folkloridagi janrlar: marsiyalar, yig‘ilar lirik janrlar

  namunasi hisoblanadi. Quyidagi qo‘shiqqa diqqat qiling:

  Dayrani ul yuzidan sel keladi,

  Sel bilan ikki o‘rdak teng keladi.

  O‘rdakka o‘rdak munosib g‘ozga g‘oz,

  Yigitga qayliq munosib qizga noz.

  Bu qo‘shiqda daryoning narigi betidan kelayotgan sel,

  selning kelishini kuzatayotganday bo‘lib uchayotgan o‘rdak

  yor haqidagi ichki his-tuyg‘ularni ifodalash niyatida turgan

  yigit uchun shunchaki bir bahona. Yigitning bosh maqsadi

  o‘ziga teng hisoblayotgan yor tavsifi va u yorning nihoyatda

  nozli qiz ekanligini ta’riflashdir. Ma’lum bo‘ladiki, inson

  qaysi vosita bilan bo‘lmasin o‘zining ruhiy holatini ifodalar

  29

  ekan, lirik asar uchun asos vujudga keladi. Ana shu sababli  ham ayrim iqtidorsiz shoirlarning faqat qofiyadosh so‘zlardan

  iborat bo‘lib, biron e’tiborga loyiq fikr bildirmaydigan

  misralarini lirika namunasi ham, she’riy asar ham deb

  bo‘lmaydi, chunki haqiqiy ma’nodagi lirik asarlar insonni

  loqayd qoldirmaydi, unga ma’naviy ozuqa berish bilan birga

  estetik rohat bag‘ishlaydi.

  Bolalar folkloriga oid allalarda yoki maktab yoshidagi

  farzandlar sevib kuylaydigan ≪Boychechak≫, ≪Oq terakmi,

  ko‘k terak≫ kabi qo‘shiqlarda ham lirik asarlarga qo‘yiladigan

  talablarga javob topish mumkin. Shunday ekan, bolalar

  folkloridagi qo‘shiq lar janriga oid asarlarni ham lirika

  namunalari sifatida qabul qilish mumkin bo‘ladi.

  Download 434.34 Kb.
  1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   73
  Download 434.34 Kb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  «sharq» nashriyot-matbaa aksiyadorlik kompaniyasi bosh tahririyati

  Download 434.34 Kb.