• Adabiyotlar
 • «sharq» nashriyot-matbaa aksiyadorlik kompaniyasi bosh tahririyati
  Download 434.34 Kb.
  bet14/73
  Sana18.06.2021
  Hajmi434.34 Kb.
  #15104
  1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   73
  Savol va topshiriqlar:

  1. ≪Epos≫ so‘ziga izoh bering.

  2. ≪Xalq qo‘shiqlari — lirika namunasidir≫ mavzusida yozma

  nutq tayyorlang.  3. Xalq og‘zaki ijodidagi qaysi janrlar epik tur namunalari

  hisoblanadi?  4. Og‘zaki ijodimizdagi janrlararo munosabat haqida gapiring.

  Adabiyotlar:

  1. Imomov K., Mirzayev T., Sarimsoqov B., Safarov O. O‘zbek

  xalq og‘zaki poetik ijodi. T.,≫O‘qituvchi≫, 1990. 84—90-betlar.

  2. Sarimsoqov B. O‘zbek folklorining janrlar sostavi. O‘zbek

  folklori ocherklari, 1-jild, T., 1988. 64—85-betlar.

  32

  MAQOLLAR

  Xalq o‘zining hayotiy tajribasidan olgan xulosalarini,

  falsafiy mulohazalarini maqollar orqali ifodalagan. O‘zbek

  maqollari mavzu jihatdan xilma-xil va rang-barangdir. Ayni

  chog‘da ular yaratilishi jihatdan juda qadimiy zamonlarda

  yashagan ajdodlarimiz ijodining mahsulidir. Mahmud

  Koshg‘ariy o‘zining ≪Devonu lug‘otit turk≫ asarida kitobni

  ≪hikmatli so‘zlar, saj’lar, maqollar, rajaz va nasr deb atalgan

  adabiy parchalar≫ bilan bezaganligini aytadi. Haqiqatan

  ham, ≪Devonu lug‘otit turk≫da uch yuzga yaqin xalq

  maqollari berilganki, turkiy xalqlarning madaniy merosiga

  voris sifatida har bir o‘zbek ular bilan faxrlansa arziydi.

  Yana shuni ham alohida ta’kidlash kerakki, 80-yillarning

  oxirlarida O‘zbekiston Fanlar Akademiya sining Alisher

  Navoiy nomidagi Til va adabiyot instituti xodimlari

  tomonidan 13 mingga yaqin maqollar alifbo bo‘yicha tar -

  tiblashtirilgan holda nashr ettirildi. Bu misol ham o‘zbek

  xalqining naqadar ulkan va bebaho madaniy merosga ega

  ekanligini dalillaydi. Hech ikkilanmasdan alohida qayd

  etish lozimki, bunday ulkan xazinaga dunyodagi kamdankam

  xalqlar ega bo‘lishi mumkin. Hayot tajribasi shuni

  ko‘rsatadiki, bironta shoirtabiat inson qattiq ehtirosga berilgan

  paytida o‘nlab qo‘shiq to‘qib tashlashi mumkin. Ammo

  bitta maqolning badiiy jihatdan mukammal tarzda shakllanishi

  va xalq qalbidan joy olishi uchun o‘nlab yillar, ko‘p

  vaqtlar zarur bo‘ladi. Ana endi Mahmud Koshg‘ariy turkiy

  so‘zlarning lug‘ati misolida keltirgan uch yuz maqolga va 13

  mingdan ortiq bu janr namunalariga baho berib ko‘raylik.

  Ma’lum bo‘ladiki, bu qadar soni ko‘p va badiiy mukammal

  xalq hikmatli so‘zlarini ijod qilish faqat dono, zukko, har

  bir hayot voqeasini mulohaza laboratoriyasidan o‘tkaza

  olgan ajdodlarimizgagina nasib etishi mumkin.

  Maqol xalq hayotiy tajribalari xulosasini badiiy jihatdan

  mukammal ifodalovchi hikmatli so‘zlardan iboratdir.

  Maqollarda ifodalanishi lozim bo‘lgan fikr va mazmun keng

  qamrovli bo‘ladi. Bizning fikrimizcha, har bir maqolning

  vujudga kelishida birorta ibratli voqea ro‘y bergan va bu

  voqea o‘ta zukko, sinchkov dono ajdodlarimiz vakili

  tomonidan kuzatilishiga sabab bo‘lgan. ≪Devonu lug‘otit

  turk≫dan olingan quyidagi misollarga murojaat qilaylik:

  ≪Besh qo‘l barobar emas≫, ≪Ho‘kizning oyog‘i bo‘lguncha,

  2—Xalq og‘zaki poetik ijodi 33

  buzoq ning boshi bo‘lgan yaxshiroq≫, ≪Ot kuragidagi yag‘ir,

  bolalariga meros bo‘lib qoladi≫, ≪Quduqda suv bor, ammo

  it burni tegmaydi≫.

  Ma’lum bo‘ladiki, yuqoridagi har bir misolni yillar

  davomida tajribadan o‘tgan, uning haq ekanligiga ishonch

  hosil qilingan, badiiy jihatdan mukammallashib borgan

  namuna sifatida qabul qilish mumkin. ≪Devonu lug‘otit

  turk≫da ≪savlashmoq≫ so‘zi berilgan. Buning otalar so‘zini

  eslamoq ma’nosini anglatishi aytiladi. Taxmin qilish

  mumkinki, bundan ming yil avval ajdodlarimiz maqollarni

  ≪sav≫ deb ataganlar. Keyinchalik Alisher Navoiy ijodida

  maqol atamasi ≪masal≫ tarzida beriladi: ≪masaldurkim —

  uyqu o‘limdir≫. ≪Masal≫ atamasining XX asr boshlarigacha

  qo‘llanib kelingani ma’lum. O‘tgan asrning ikkinchi cho -

  ragidan boshlab maqol so‘zi tez-tez uchray boshlaydi. XX

  asr yarmidan esa faqat maqol tarzida qo‘llandi.

  Xalq maqollari mukammal badiiy ijod namunasi sifatida

  adabiyotshunoslar, folklorshunoslar tomoni dan o‘rganilgan.

  Jumladan, bugungi kunimizdan deyarli ming yil avval

  Mahmud Koshg‘ariy o‘zining ≪Devonu lug‘otit turk≫ asarida

  ko‘plab maqollardan namunalar keltirdi va xalqimiz ijodida

  maqol janrining uzoq tarixga ega ekanligini isbotlab

  berdi. Olimlar qadimgi shohlardan Abos Safoviy amri bilan

  maqol va matallarimiz bir joyga jamlangani haqida ma’lumot

  beradilar. Afsuski, bu majmua bugungi kunda yo‘qolgan.

  O‘tgan asrda o‘nlab maqollar to‘plami e’lon qilindi.

  ≪O‘zbekcha otalar so‘zi≫ (1924), ≪Maqollar va hikmatli

  so‘zlar≫ (1939), ≪Otalar so‘zi — aqlning ko‘zi≫ (1947),

  ≪O‘zbek xalq maqollari≫ (1978), ≪O‘zbek xalq maqollari≫ (2

  jildlik, 1987—1988) kabilar shular jumlasidandir. Ularni

  to‘plash, nashrga tayyorlash, tadqiq etishda avval Hodi

  Zarifov, Buyuk Karimov, G‘ozi Olim Yunusov, G‘ulom

  Zafariy; keyin chalik Mansur Afzalov, Oxunjon Sobirov,

  Zubayda Husainova, G‘ani Jahongirov, Rajab Juma -

  niyozov, To‘ra Mirzaev, Bahodir Sarimsoqov, Malik

  Murodov, Ibrohim Haqqulov, Asqar Musaqulov, R. Zarifov

  kabi olimlar munosib hissa qo‘shdilar.

  Maqol arab tilidagi ≪qavlun≫dan olingan bo‘lib so‘z

  tushunchasini anglatadi. Demak, maqol atamasini hikmatli

  so‘z ma’nosida qabul qilish mumkin.

  Xalq og‘zaki ijodi haqida ilmiy ish olib borgan dunyodagi

  hamma olimlar maqollarda millatning dunyoqarashi,

  34

  hayot va tabiat voqealariga bo‘lgan munosabati aks etganini  alohida ta’kidlaydilar. Haqiqatan ham, agar o‘zbek

  maqollari namunalariga murojaat qilsak, bu fikr juda to‘g‘ri

  ekaniga ishonchimiz komil bo‘ladi. ≪Tulki o‘z uyasiga

  qarab hursa, qo‘tir bo‘ladi≫ maqolida ajdodlarimizning o‘z

  vataniga bo‘lgan hurmati, vatanni talash emas, himoya qi -

  lish kerakligi haqidagi fikri aks etgan. ≪Kim tutunni

  qo‘zg‘otsa, o‘ziga tutaydi≫ maqolida esa har bir ishni hamjihatlik

  bilan amalga oshirish kerakligi ta’kidlanadi. ≪Baxt

  belgisi ilmdir≫ misolida xalqimizning minglab yillar davo -

  mida ilmga bo‘lgan munosabati o‘z ifodasini topgan.

  ≪Shoshqaloq pashsha, sutga tushadi≫da har bir ishni mulohaza

  bilan o‘ylab bajarish nazarda tutiladi. ≪Til bilan

  bog‘langan, tish bilan ochilmas≫ maqolida bir tomondan

  vafodorlikka chaqirish mazmuni aks etgan bo‘lsa, ikkinchi

  tomondan odamlar, oilalar, mamlakatlar o‘rtasidagi nizolar

  muzokara yuritish yo‘li bilan hal etilishi kerakligi uqtiriladi.

  Bu maqollarning har birida hayot-mamot masalalari,

  insonning tabiati, bag‘ri keng odamgina el orasida hurmatga

  sazovor bo‘lishi qayta-qayta ta’kidlanadi.

  Tajriba shuni ko‘rsatadiki, maqolning el orasida keng

  tarqalishi ularda haqiqat ifodasi bilan aloqadordir. Agar

  maishiy hayotda biron narsa predmetning ishlatilishi

  to‘xtatilsa, ma’lum muddatdan so‘ng ana shu narsa nomi

  ishtirokidagi maqol sekin-asta iste’moldan chiqadi.

  Jumladan, ≪Choriq≫, ≪Xoqon≫ kabi so‘zlar tilimizda kam

  ishlatilgani sababli bularning ishtirokidagi maqollar ham

  yo‘qolib ketgan. Yoki O‘zbekistonning deyarli hamma

  viloyatlarida ≪Yer haydasang kuz hayda, kuz haydamasang

  yuz hayda≫ maqoli keng tarqalgandir. Ammo Xorazm

  hududlarida yashaydigan yurtdoshlarimiz bu maqolni o‘z

  ma’nosida ishlatmaydilar. Chunki Xorazmda yer osti

  suvlari yer qatlamiga juda yaqin joylashganligi tufayli bu

  viloyatda dehqonchilik tajribasida kuzda ekin maydonlari

  haydalmaydi.

  Ma’lum bo‘ladiki, xalqimiz tomonidan qo‘llanadigan

  har bir maqol hayot tajribasidan o‘tgan, zamonlar sinoviga

  bardosh bergan so‘z san’ati namunasidir.  Download 434.34 Kb.
  1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   73
  Download 434.34 Kb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  «sharq» nashriyot-matbaa aksiyadorlik kompaniyasi bosh tahririyati

  Download 434.34 Kb.