XALQ OG‘ZAKI IJODI VA QADRIYATLARI DAVLAT
Download 434.34 Kb.
bet3/73
Sana18.06.2021
Hajmi434.34 Kb.
#15104
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   73
XALQ OG‘ZAKI IJODI VA QADRIYATLARI DAVLAT

MAQOMIDA

1991-yil 1 sentyabrda O‘zbekiston mustaqil respublika

deb e’lon qilindi. Yurtimizdagi, o‘nlab yillar davomida

kutilgan bu xabar butun o‘zbek xalqini mamnun etdi.

Mustaqilligimizning dastlabki kunlaridanoq davlat o‘tmish

madaniy merosimizni qaytadan tiklash, odamlar ning qalbida

tutqunlikda yotgan qadriyatlarga keng yo‘l ochish

siyosatini amalga oshirdi. Har bir tadbir o‘zining amaliy

yechimiga ega bo‘lishi bilan birga xalqqa ozodlik shabadasini

yetkazish maqsadini ko‘zlagan holda amalga oshirildi.

Millat o‘tmishi va kelajagi haqidagi mulohazalar, ajdodlarimiz

kashfiyotlaridan hosil bo‘lgan g‘urur tuyg‘usi

o‘zbekning qalbidan o‘rin ola boshladi: din, madaniy

meros, qadriyatlar, milliy g‘urur haqida hadiksiramay, baralla

mulohaza yuritish imkoni yaratildi.

Aslida, o‘zbeklarning dunyoda ilg‘or madaniyatga ega

bo‘lgan xalq ekanligini tasdiqlovchi fikrlar mustabid tuzumda

ham aytilgan edi. Ammo bunday hur gaplarning mualliflari

qatag‘on qilingandilar. Ularning ko‘pchiligi — Fitrat,

Cho‘lpon, Qodiriy, Otajon Hoshim va boshqalar otildi.

Ayrimlari — Usmon Nosir, keyinchalik Mirtemir, Said

Ahmad, Maqsud Shayxzoda kabilar uzoq muddatga qamoq

jazosiga tortildilar. Ammo erkinlikni, o‘tmishdagi xalq allomalarining

kashfiyotlarini targ‘ib etuvchi asarlar tizimi

to‘xtab qolmadi. 60—70-yillar adabiyotimizning she’riyat

maydoniga yosh ijodkorlar sifatida kirib kelgan Erkin

Vohidov, Abdulla Oripov kabi shoirlar ≪O‘zbegim≫,

≪O‘zbekiston≫ kabi lirik asarlar yaratdilarki, bu davrda

yashagan yurtdoshlarimiz O‘zbekiston qadimdan ilmma’rifat,

kashfiyotlar va qadriyatlar yurti ekaniga komil

ishonch bildira boshlagandilar. Shuningdek, 50-yillardan

Ibrohim Mo‘minov, Vohid Zohidov, Parso Shams, Solih

Mutallibov, Hodi Zarif kabi taniqli ziyolilar turli xil

munosabatlar bilan Mahmud Koshg‘ariyning ≪Devonu

lug‘otit turk≫, Yusuf Xos Hojibning ≪Qutadg‘u bilig≫,

Navoiyning ≪Xamsa≫, Boburning ≪Boburnoma≫ kabi bir

qator asarlarini nashrga tayyorladilar va chop etdilar.

Qizig‘i shundaki, bizning olimlarimiz mumtoz adabiyot

namunalaridagi sobiq sovet tuzumi siyosatiga mos kelmaydigan

o‘rinlarni keskin tanqid qilishar, boylar va yo‘qsillar

6

madaniyati haqida turli gaplarni topishar, ammo asarlarnito‘liq nashr qilish niyatlariga ham erishar edilar.

Tabiiyki: ≪Sobiq sovet tuzmi davrida bevosita xalq orasida

hukmron siyosatni tanqid qiluvchi xalq og‘zaki ijodi

asarlari yaratilmadimi?≫ — degan savol tug‘iladi. Gap shundaki,

xalq og‘zaki ijodi asarlari yozib olinmasa, ular ning

ommalashuvi uchun sharoit tug‘dirilmasa, ko‘pincha vaqt

o‘tishi bilan bu asarlar o‘z-o‘zidan yo‘qolib ketadi, aytuvchining

yodidan ko‘tariladi. Ularni yozib olish esa hamisha

ham amalga oshavermaydi. Bugungi kunda faqat o‘sha

paytlarda diniy mavzudagi rivoyat, afsonalarning

mavjudligini va og‘zaki xotiralarda ana shunday yo‘na -

lishdagi asarlar bo‘lganligini e’tirof etish mumkin.

Jumladan, o‘z paytida O. Hoshim tomo nidan yozib olingan

qo‘shiqlarda kolxoz tuzumiga, hamma ekin maydonlariga

faqat paxta ekish siyosatiga salbiy munosabat bildirilgan

qo‘shiqlar borligi haqidagi xotiralar mavjud xolos. Afsuski,

turli sabablar bilan bu yozuvlar yo‘qolgan.

Yuqorida yurtimiz mustaqil deb e’lon qilinmasdan ham

xalq qadriyatlarini tiklashga urinishlar bo‘lganini aytgan

edik. Ulardan biri sifatida 1990-yilda davlat tomonidan

Navro‘z bayramini umumxalq bayrami deb e’lon qilinganini,

bu kun dam olish kuni deb belgilanganini va shu yili

Navro‘z tantanalari katta tayyorgarlik bilan o‘tkazilganini

ko‘rsatib o‘tish mumkin. Ammo bari bir 1991-yilda

Vatanimizning mustaqil deb e’lon qilinishi va o‘nlab mamlakatlar

tomonidan bu mustaqillikning tan olinishi o‘tmish

qadriyatlarimizga bo‘lgan munosabatda yangi davr ochdi.

Prezidentimiz I. A. Karimovning ≪O‘zbekiston buyuk

kelajak sari≫ asaridagi ≪Mustaqil O‘zbekistonni rivojlantirishning

ma’naviy-axloqiy negizlari≫ deb atalgan bo‘limda:

≪O‘zbekistonni yangilash va rivojlantirishning yo‘li to‘rtta

asosiy negizga asoslanadi≫, — deyilgan. ≪Bu negizlar:

— umuminsoniy qadriyatlariga sodiqlik;

— xalqimizning ma’naviy merosini mustahkamlash va

rivojlantirish;

— insonning o‘z imkoniyatlarini erkin namoyon qilish;

— vatanparvarlik≫1 — deb belgilab qo‘yilgan.

Mazkur bo‘limning davomida: ≪Xalqning ma’naviy

ruhini mustahkamlash va rivojlantirish — O‘zbekis ton da

1 Karimov I. A. O‘zbekiston buyuk kelajak sari. T., ≪O‘zbekiston≫,

1998, 56-bet.

7

davlat va jamiyatning eng muhim vazifasidir≫1, — debko‘rsatib o‘tiladi. Yurtimizda akademik litseylar va kasbhunar

kollejlari ish boshlar ekan, talabalarga fan va hunar

asoslarini o‘rgatish bilan birga ularning ≪...ma’naviy ruhini

mustahkamlash va rivojlantirish≫ ham muhim ma’rifiy

jarayon hisoblanadi. Ma’naviy ruh xalq qadriyatlarini

qadam-baqadam o‘zlashtirishda namoyon bo‘ladi. Xalq

og‘zaki ijodi esa asrlar davomida qadriyatlarimizning tar -

kibiy qismi hisoblangan. Shuning uchun akademik litseylar

va kasb-hunar kollejlarida o‘zbek xalq og‘zaki ijodini alohida

fan sifatida o‘qitila boshlashni og‘zaki ijodimizga va

qadriyatlarimizga davlat maqomini berish bilan teng tadbir

sifatida ta’kidlash mumkindir. ≪Milliy madaniyatning o‘ziga

xosligini tiklashga alohida e’tibor berish kerak≫2, — deyiladi

bu asarda. Bu mulohazadagi alohida e’tibor qilishimiz

lozim bo‘lgan fikr ma’naviy boyliklarimining, shu jumladan,

xalqimiz asrlar bo‘yi yaratgan og‘zaki ijodimiz ning

boshqa xalqlarnikidan farqli jihatlarni aniqlashga qarati -

lishidir. Ma’lumki, xalq dostonlarimizning ijrosida ming

yillik an’analar singdirilgan. Ayniqsa, Samar qand dostonchiligidagi

baxshining do‘mbira jo‘rligida doston aytish

usuli, she’riy parchalarni bo‘g‘izda kuylashi Osiyo qit’asi

shimolidagi shamanlar ijrosiga hamohangligi bilan diqqatni

jalb qiladi. Shamanlar faoliyati esa minglab yillar bilan

o‘lchanadi. Demak, o‘zbeklarda ham uzoq-uzoq davrlardan

buyon davom etib kelayotgan san’at namunalari belgilari

saqlanib qolgan ekan. Shu bilan birga, xalqimizda askiya,

yor-yor, o‘lan aytish kabi so‘z san’ati bilan bog‘liq durdo -

nalarimiz borki, ularni qayta tiklash, xalqqa qayta rish biz —

o‘zbeklarning o‘zbekligini ta’kidlash, milliy ruhimizni rivoj -

lantirish bilan aloqadordir. Milliy ruhni shakllantirmay,

rivojlantirmay, milliy mafkura haqida o‘ylash ham mumkin

emas. Yana shuni ta’kidlash ma qsadga muvofiq bo‘ladiki,

madaniyatimizning o‘zi ga xosligini tiklash rejasi bevosita

bayrog‘imiz, gerbimiz, madhiyamizni xalq noiblari

tomonidan tasdiqlanishi bilan boshlandi. Bayrog‘imizdagi

hayotbaxsh ranglar, oy va yulduzlar; gerbimizdagi humo

qushi, Amu va Sirda ryolaru bug‘doy va paxta tasvirlari,

8

1 Karimov I. A. O‘zbekiston buyuk kelajak sari. T., ≪O‘zbekiston≫,1998. 60-bet.

2 O‘sha asar. 62-bet.

madhiya mizdagi ≪Avlodlar mardona ruhi senga yor≫ kabi

misralarda aynan biz — o‘zbeklarning tabiati, ajdodlar xotirasi,

kelajakka umidimiz o‘z ifodasini topgan. Bu lar ning

hammasi: ≪O‘zbek xalqining yuksak milliy qadr- qimmati,

or-nomusi va shon-sharafi, uning o‘ta mehribonligi va sof

vijdonligiga asosla n gandir≫. Ayni chog‘da: ≪O‘z xalqiga,

uning an’anala riga, tili va mada niyatiga muhabbat va hurmatni

tarbiyalamasdan turib, o‘z xalqini millatlarning butun

jahon hamjamiyatida tenglardan biri sifatida idrok qiluvchi

haqiqiy insonni, o‘z Vatanining jonkuyarini tarbiyalash

mumkin emas≫.1

O‘zbekiston davlati va Prezidentimiz Islom Karimov

yosh avlod tarbiyasiga mustaqilligimizning dastlabki kunla -

ridan alohida diqqat va e’tibor bilan qarab kelmoq da.

≪O‘zbekiston buyuk kelajak sari≫ asarida tayanch nuqta

sifatida aytilgan fikr va mulohazalar keyinchalik — 1997-yil

29 avgust kuni O‘zbekiston Respub likasi Oliy Majlisi IX

sessiyasidagi yurtboshimiz nutqida yana rivojlantirildi. Bu

nutqda milliy qad riyat larga davlatimiz tomonidan nima

uchun bu qadar katta ahamiyat berilayotganini asoslovchi

iqtibos keltirilgan. Mazkur iqtibos Chor Rossiyasining

Turkiston o‘lkasidagi general-gubernatori M. Skobo lev ga -

pidan olingan edi: ≪Millatni yo‘q qilish uchun uni qirish

shart emas, uning madaniyatini, san’atini, tilini yo‘q qilsang

bas, tez orada o‘zi tanazzulga uchraydi≫.

Haqiqatan ham, M. Skobolev qo‘lidan kelgan harakatni

qilib ketdi. Undan keyin bu harakat sobiq sovet tuzumi

tomonidan davom ettirildi. Tabiiyki, 120—130-yil davomida

keltirilgan zararni 5—10 yilda bartaraf qilish mumkin

emas. Shuning uchun akademik litsey va kasb-hunar kollejining

talabasi xalq og‘zaki ijodini, milliy madaniyatimiz

asoslarini, ona tilimiz imkoniyatlarini qanchalar tez

o‘zlashtirsa, mustaqilligimizni ko‘ra olmaydigan odamlarga

qarshi shu qadar qaqshatqich zarba bergan bo‘ladi. Va,

aksincha, xalqimiz o‘tmishiga loqaydlik bilan qarash dushmanlarimiz

tegirmoniga suv quyish bilan barobardir.

Shuning uchun ham Islom Karimov qayta-qayta buyuk

ma’naviyatimizni tiklash, milliy an’ana larga qadriyatlari miz

asosi sifatida muno sabatda bo‘lish zaruratini qayd etadilar.

1997-yilda qabul qilingan O‘zbekiston Respublikasi

9

1 O‘sha asar. 66-bet.≪Kadrlar tayyorlash milliy dasturi≫da ≪Ma’naviy-axloqiy

tarbiya va ma’rifiy ishlar≫ alohida bo‘lim sifatida tasdiqlandi.

Unda yosh av lodni ma’naviy-axloqiy tarbiyalashda

xalqning boy milliy madaniy-tarixiy an’analariga, urf-odatlari

hamda umumbashariy qadriyatlarga asoslangan

sama rali tash kiliy, pedagogik shakl va vositalari ishlab

chiqilib, amaliyotga tatbiq etish zarurligi ta’kidlanadi.

O‘zbek xalq og‘zaki poetik ijodini alohida fan sifatida

o‘qitilishi ana shu vazifani ijobiy hal qilishga ham samarali

ta’sir ko‘rsatadi.

≪Tafakkur≫ jurnalining 1998-yil 2-sonida Prezident

Islom Karimovning jurnal bosh muharriri savollariga

bergan javoblari e’lon qilindi. Avvalo aytish kerakki, bu

javoblarning butun mohiyatidan yurtboshimizning xalq va

mamlakat kelajagini o‘tmish qadriyatlarisiz tasavvur qilmasligi

ko‘rinib turibdi. Bugungi kunda amalga oshi -

rilayotgan har bir tadbirda o‘tmish madaniyatimiz, milliy

an’analarimiz poydevor vazifasini o‘tamoqda. Mazkur poydevor

savol-javobda ham o‘zining yorqin ifodasini topganligi

bilan e’tiborni jalb qiladi.

Xususan, yurtboshimiz milliy g‘oya, milliy mafkura

masalasiga to‘xtalar ekan, birinchi navbatda yana o‘tmish

haqida gapiradi: ≪Milliy mafkura, avvalambor, o‘zligimizni,

muqaddas an’analarimizni anglash tuyg‘ularini, xalqimiz -

ning ko‘p asrlar davomida shakllangan ezgu orzularini,

jamiyatimiz oldiga bugun qo‘yilgan oliy maqsad va vazifalarni

qamrab olishi shart≫,1 — deyiladi savol-javobning

≪Mafkura o‘tmish va kelajak o‘rtasidagi ko‘prikdir≫ qismida.

E’tibor bersak, bu o‘rinda ham ma’lum darajada xalqimiz

og‘zaki ijodi yuzasidan fikr bildirilmoqda. Chunki xalq o‘z

avlodiga insoniyat ta rixidagi eng ibratli fazilatlar meros

bo‘lishini orzu qilgan. ≪Alpomish≫, Go‘ro‘g‘li turkumi dostonlarida

shaxs g‘ururi, vatanga muhabbat, elga xizmat qilish

istagi yetakchi g‘oya darajasida ilgari suriladi. Bu asarlarda

vatanga xiyonat qilgandan ko‘ra o‘limni afzal ko‘rgan

Ravshan, butun harakatini parchalangan yurtni birlashtirishga

bag‘ishlagan Alpomish, o‘z yurtini ichki va tashqi dushmandan

himoya qilgan Go‘ro‘g‘li kabi el botirlari madh etiladi.

Hech ikkilanmay aytish mumkinki, o‘zbekning butun

10

1 Karimov I. A. Jamiyatimiz mafkurasi xalqni-xalq, millatni-millat qi -lishga xizmat etsin. ≪Tafakkur≫ jurnali, 1998. 2-son, 8-bet.

fazilati, falsafasi, dunyoqarashi, turli hayotiy vaziyatlarga

munosabati uning maqollarida aks etgandir. Shuning uchun

ham xalqimizning ilm-hunarga, oilaga, mehnatga, ahillikka

nomardlikka, bo‘lgan muno sabatini bilish uchun uning

maqollari bilan tanishish kifoyadir. Ulardan o‘quvchi o‘zbek

uchun vatan, xalq, ona, ilm, g‘urur naqadar muqaddas

tushunchalar ekanli gini anglab yetadi. Prezidentimiz Islom

Karimov ham xalq maqollarining ta’sir kuchidan, hajm

jihatdan kichik mazmunan serko‘lam fazilatidan har bir

chiqishlarida, savollarga javob berishda, maqola va kitobla -

rida unumli foydalanadi.

Yurtboshimiz nutqlarida va asarlarida ≪Vatanni sevmoq

iymondandir≫, ≪milliy o‘zlik≫, ≪xalq boshiga tushgan xavf≫,

≪mudhish voqealar oldida holva bo‘lib qo lish≫, ≪chalamullalar

≫, ≪ishimiz bitsa — bo‘lgani≫ kabi o‘nlab hadis, maqol,

matal, ibora va ko‘proq jonli suhbatga xos so‘zlarning

qo‘llanganligi fikrimiz dalilidir.

Xullas, xalq og‘zaki ijodiga oid doston, ertak, qo‘shiq,

maqol va boshqa janrlarda ilgari surilgan g‘oyalar asrlar

davomida xalqning yosh farzandni tarbiyalash vositasi

bo‘lib kelgan. Bugungi kunda milliy mafkuramizni shakllantirish

va rivojlantirishda o‘zbek folklori namunalari

munosib o‘ringa egadir. Shuning uchun ham og‘zaki ijodga

xalq qadriyatlarining tarkibiy qismi sifatida munosabatda

bo‘lish muhim ahamiyat kasb etmoqda.

Download 434.34 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   73
Download 434.34 Kb.

Bosh sahifa
Aloqalar

    Bosh sahifaXALQ OG‘ZAKI IJODI VA QADRIYATLARI DAVLAT

Download 434.34 Kb.