• Mehnat qo‘shiqlari.
 • «sharq» nashriyot-matbaa aksiyadorlik kompaniyasi bosh tahririyati
  Download 434.34 Kb.
  bet31/73
  Sana18.06.2021
  Hajmi434.34 Kb.
  #15104
  1   ...   27   28   29   30   31   32   33   34   ...   73
  Qo‘shiqlar tasnifi

  Hozirgi paytda ham qo‘shiqlar xalq hayotiga hamrohdir.

  Ularda mehnat, tarixiy voqealarga munosabat, mavsummarosimdagi

  urf odatlar, qolaversa, yosh yigit qizlarning

  ishqiy kechinmalari o‘z ifodasini topadi. Shu jihatdan xalq

  qo‘shiqlarimizni quyidagi turlarga bo‘lib o‘rganishimiz va

  tahlil qilishimiz mumkin:

  1. Mehnat qo‘shiqlari.

  2. Mavsum-marosim qo‘shiqlari.

  3. Lirik (ishqiy) qo‘shiqlar.

  4. Tarixiy qo‘shiqlar.

  Mehnat qo‘shiqlari. Boshqa xalqlarda bo‘lgani kabi

  mehnat jaryonini o‘zida ifodalashi bilan mashhur.

  Ma’lumki, o‘zbek xalqi asrlardan buyon dehqonchilik,

  chorvachilik, hunarmandchilik bilan shug‘ullanib keladi.

  Mehnat esa o‘ziga yarasha tashvishdan, irodalilikni namo -

  77

  yish qilishdan, ba’zan insonning o‘zini majburlashidan iborat  bo‘ladi. Ayniqsa, kun davomida doimiy ravishda bir xil

  zerikarli harakat qilish odamni toliqtiradi, qilinayotgan ishni

  to‘xtatmagan holda ovunish choralarini topishga majbur

  qiladi. Ana shunday damlarda eng samarali yechim qo‘shiq

  aytishdan iborat bo‘ladi. Tanob-tanob yerga don sochish

  yoki bug‘doy o‘rish, chelak-chelak sut sog‘ish, metr-metr

  gilam to‘qish faqat aytishga oson. Aslida bu ishlar dehqon,

  sut sog‘uvchi, gilam to‘quvchidan katta jismoniy kuch va

  malaka talab qiladi. Shuning uchun ajdodlrimiz har bir ishni

  qo‘shiq bilan bajarib ham mehnatning samarali bo‘lishini,

  ham qilinayotgan ishni zerikmasdan bajarish yo‘lini o‘ylab

  topganlar. Xalqimiz orasida yashab kelayotgan mehnat

  qo‘shiqlari bajariladigan ish sohalariga qarab uch xil bo‘ladi:

  1. Dehqonchilik bilan bog‘liq mehnat qo‘shiqlari.

  2. Chorvachilik bilan bog‘liq mehnat qo‘shiqlari.

  3. Kasb-hunar bilan bog‘liq mehnat qo‘shiqlari

  Ajdodlarimiz madaniyati merosi bo‘lmish ≪Avesto≫da

  shunday parcha bor:

  ≪Zardusht iloh Ahura Mazdadan so‘radi:

  — Ey, Ahura Mazda! Zaminni hammadan ham baxti -

  yor qiluvchi zot kim?

  Ahura Mazda javob berdi:

  — Ey, Zardusht! Kimki uni yaxshilab haydasa va ziroatga

  tayyorlasa!..

  Ey, Zardusht! Kimki g‘alla eksa, u haqiqatni ekadi...≫1

  Demak, ota-bobolarimiz yer yuzidagi eng qadim

  zamonlardan buyon dehqonchilik bilan shug‘ullanib kela -

  yotgan xalq ekan. Dehqonchilik bilan shug‘ullanish esa ijtimoiy

  hayotning ma’lum pog‘ona bosqichlari bosib o‘tilgandan

  keyin paydo bo‘ladi. Demak, bizning ajdodlarimiz

  o‘sha paytlarda ham madaniyat o‘chog‘iga aylangan

  hududlarda yashaganlar va dehqonchilik bilan shug‘ullanganlar.

  Ehtimol, shuning uchun ham Mahmud Koshg‘ariy -

  ning ≪Devonu lug‘otit turk≫ asarida bog‘dan mevalar te rish

  haqidagi qo‘shiqlar uchraydi. Xalq og‘zaki ijodi asarlarini

  to‘plash ekspeditsiyalarida dehqonchilik bilan bog‘liq

  mehnat qo‘shiqlaridan ko‘plab yozib olinishi bu tur

  qo‘shiqlarning xalq hayoti bilan juda yaqin ekanini yana bir

  bor isbotlaydi.

  78

  1 Mahmudov T. ≪Avesto≫ haqida. ≪Guliston≫ jurnali, 1999 yil, 4-son,  24-bet.

  Shohlari bir quloch-quloch

  Shoximga qo‘nar qaldirg‘och

  Yuray desam, voy, qornim och,

  Men qo‘shga qanday yarayin.

  Ho‘kizginam, bo‘yniginang ezildi,

  Ko‘zginangdan yoshlar qator tizildi.

  Bo‘yinturuq bilan omoch tortmasang,

  Sening bilan menga go‘rlar qazildi.

  Dehqonchilik qo‘shiqlarida yil-o‘n ikki oy mobaynida

  olib boriladigan mehnat jarayoni bosqichma-bosqich o‘z

  ifodasini topadi. Ularda yer haydash, dalaga yangi yil hosili

  uchun bug‘doy sepish, unib chiqqan va boshoqlari yetilgan

  bug‘doylrni o‘rish, ularni yanchib donini ajratish kabi har

  bir jarayon albatta qo‘shiq aytish bilan qo‘shib amalga

  oshirilgan. Agar bu qo‘shiqlarda faqat dehqonning bajara -

  yotgan mehnati aks etgan, desak, xato bo‘ladi. Chunki har

  bir qo‘shiqda dehqon albatta o‘zining ichki kechinmalarini,

  hayot tajribasidan olgan taassurotlarini, turmush tashvishlarini

  bayon etishga urinadi. Qo‘shiq aytuvchi kishi sahnada

  san’atkor emas, balki dalada ham oddiy ijrochi, ham

  tinglovchi sifatida namoyon bo‘ladi. Aslini olganda, uning

  qo‘shiqlarini yer haydayotgan yoki bug‘doy yanchayotgan

  ho‘kizi eshitadi xolos. Dehqonga ho‘kizidan boshqa ting -

  lovchining keragi ham yo‘q. Chunki u dilidagi his-tuyg‘uni

  o‘ziga o‘zi aytadi va shu yo‘l bilan qilayotgan ishini

  yengillashtiradi, ko‘ngliga taskin beradi.

  Bu qo‘shiqlarda ho‘kizni erkalash, unga biron kimsaga

  murojaat qilgandek munosabatda bo‘lish, uning tilidan

  qo‘shiq to‘qib o‘zining dardini ifodalash tuyg‘usi yetakchilik

  qiladi. Ho‘kiz: ≪Yuray desam, voy, qornim och≫, —

  deganida, dehqon nomidan gapiradi. Aslida dehqonning

  qorni och emasmi?! ≪Men qo‘shga qanday yarayin≫, —

  deganda, ko‘proq dehqon o‘zini nazarda tutmayaptimi?!.

  Shu o‘rindayoq omoch tortayotgan ajdodimiz ho‘kizni

  erkalashga tushadi. Uni ≪Ho‘kizginam≫deb siyladi. O‘z

  taqdirini ho‘kizning qismati bilan teng ekanini: ≪Sening

  bilan menga go‘rlar qazildi≫ kabi misralar vositasida ifodalaydi.

  Quyidagi qo‘shiqqa e’tibor bering:

  ≪Xo‘p hayda-yo, xo‘p hayda,

  Qalqon qulog‘im, hayda,

  Temir tuyog‘im, hayda

  79

  Ostingda bosgan donni  Oyog‘ing qilsin mayda≫.

  Demak, bug‘doyni ≪po‘stidan judo qilayotgan ho‘kiz≫

  dehqon uchun eng qadrdon kishisidan ham azizroqdir. Shu

  sababli ≪qalqon qulog‘im≫, ≪temir tuyog‘im≫ sifatlashlari

  yaratilgan. Hatto bir qo‘shiqda:

  ≪Jilviragan qoshingni mayda-yo, mayda,

  Surmalayin jonivor, mayda-yo, mayda≫ deyiladi. Bu

  qadar e’zoz, bu qadar go‘zal fikrlarning bayoni ho‘kizga

  qaratilganiga ishonging ham kelmaydi. Ammo bu hayot

  haqiqati edi. Dehqon uchun ho‘kiz hayot va mamot

  masalasi edi (A. Qahhorning ≪O‘g‘ri≫ hikoyasini eslang).

  Shuning uchun ham yuzlab qo‘shiqlarda, ayniqsa, ≪qo‘sh≫

  va ≪mayda≫ qo‘shiq larida bobo dehqonlarimiz ho‘kizning

  fazilatlarini maqtab kuylaganlar. O‘rim qo‘shig‘ida esa

  tasvir markaziga o‘roq chiqadi. Endi o‘roqning olmosligi,

  o‘tkirligi ta’riflanadi. O‘roq shu qadar keskir-ki, bug‘doyni

  o‘rmasdan turish mumkin emas:

  O‘rog‘im olmos,

  O‘rimdan qolmas,

  Sira ham tolmas,

  O‘rmasam bo‘lmas.

  ≪Yorg‘ichoq≫ qo‘shiqlarida ham qo‘shiqchi yorg‘ichoq -

  qa murojaat etadi. U bilan gaplashadi, hasratlashadi, dar -

  dini to‘kadi. Natijada yorg‘ichoq dehqonning his tuyg‘usini

  samimiy bayon qilish vositasiga aylanadi:

  Yorg‘ichoq yalpoqqina,

  Un qilar oppoqqina,

  Yorg‘ichoq xir-xir etar,

  Mushtdakkina xamir etar

  Yorg‘ichog‘im guldur-guldur,

  Bo‘g‘zim to‘la oppoq undir,

  Boy bobomning xonadoni

  Ikkimizni eydir-eydir.

  Ma’lum bo‘ladiki, yil fasli o‘zgaradi, dehqonning muomala

  qiladigan narsasi (ho‘kiz, o‘roq, yorg‘ichoq) o‘zgaradi,

  ammo qo‘shiqning yaratilishidan nazarda tutilgan

  maqsad (og‘ir mehnatni yengillatish, ichki his tuyg‘uni ifodalash)

  o‘zgarmaydi. Har qanday vaziyatda ham xalq ha -

  yotining badiiy ifodasi sifatida qo‘llanadi.

  80

  Chorvachilik bilan bog‘liq mehnat qo‘shiqlari asosan  sog‘ish jarayoni aks etgan lirik parchalardan iboratdir. Ular

  sigir, echki, qo‘y kabi hayvonlarni sog‘ish paytida aytiladi.

  Dehqonchilik bilan bog‘liq qo‘shiqlar kabi sog‘im qo‘shiq -

  lari ham tinimsiz bir xil harakat jarayonini nisbatan

  yengillashtirishga xizmat qilgan. Ikkinchi tomondan sog‘i -

  layotgan sigir ham aytilayotgan qo‘shiqqa bora-bora o‘rgangan.

  Qo‘ shiqni eshitganida o‘zini ancha tinch tutgan va

  ko‘proq sut bergan. Shuning uchun ≪ho‘sh-ho‘sh≫ larda

  sog‘uvchi kimsa sigirni erkalagan, unga shirin-shirin

  so‘zlarni aytgan:

  Ho‘shim molim-govmishim,

  Emchaklaring sog‘mishim,

  Oralab yeding o‘tingni,

  Iyiblab bergin sutingni.

  Seni siylab boqayin,

  Ko‘zmunchoqlar taqayin,

  Quralay ko‘z govmishim,

  Tuyoqlari kumushim.

  Zotli molim ho‘sh-ho‘sh,

  Sutli molim ho‘sh-ho‘sh.

  E’tibor bersak, dehqonchilikda ho‘kiz ≪temir tuyog‘im≫

  deb erkalangan edi. Endi sigir ≪quralay ko‘z≫, ≪tuyoqlari

  kumushim≫ deb atalayapti. Har qanday holatda ham inson

  bu erkalashlarni ho‘kiz yoki sigir tushunib yetmasligini

  yaxshi biladi, ammo qo‘shiq ijrosidagi tovush tovlanishi -

  ning, ohangning hayvonlarga ijobiy ta’sir ko‘rsatishiga

  ishonadi.

  Turey-turey qo‘shiqlari qo‘ylarni sog‘ish paytida aytilgan.

  Qorako‘lchilikda qimmatbaho teri olish uchun qo‘zilar

  tug‘ilganidan ko‘p vaqt o‘tmay so‘yilgan. Sovliqlardan sut

  olish esa keyin ham davom etavergan. Ona qo‘yni sog‘ish

  bilan bolasidan ajralgan sovliqning qismati nisbatan

  yengillashgan. Shuning uchun turey-tureylarda ona qo‘y -

  ning qo‘zisidan ajralganiga hamdardlik bildirilgan, unga

  achinish tuyg‘usi ifodalangan:

  Bolalilar bosh bo‘lar, turey-turey,

  Bolasizlar yosh bo‘lar, turey-turey,

  Kelar yili tuqqaning, turey-turey,

  Qo‘zingga yo‘ldosh bo‘lar, turey-turey,

  Boshqa xalq qo‘shiqlari singari turey-tureylarda ham

  erkalash, qo‘shiq ohangini qo‘yga muloyim yetishiga

  81

  harakat qilish aniq seziladi. Uning aqlli ekani, egasiga yordam  berishga tayyorligi ta’kidlanadi. Hatto bog‘da ochilgan

  gul bilan teng ko‘riladi. Bu o‘rinda qo‘y sog‘ishning xalq

  turmushi tarixida juda uzoq qadimgi zamonlarga borib

  taqalishini ham yodda tutish kerak. ≪Alpomish≫ dostonida

  Boysari Barchin qizini maktabdan chiqarib oladi. ≪Qizimga

  Ko‘kqa mish ko‘lida qo‘y sog‘dirib, chorvadorlik ilmini

  o‘rgatayin, qo‘y sog‘moqqa usta bo‘lsin≫, — deydi. Demak,

  ko‘chmanchi qabilalarda qo‘y sog‘ish alohida ko‘nikmani

  talab qilar ekan. Shuning uchun ham bu ish bilan shug‘ul -

  lanadigan odamlar asrlar davomida sog‘iladigan qo‘ylar bi -

  lan qanday muomalada bo‘lish sirlarini egallaganlar. Shirin

  so‘zlar bilan qo‘ylarning ko‘ngliga yo‘l topishga uringanlar:

  Esli molim-oqilim, turey-turey,

  Yelkamdagi kokilim, turey-turey,

  Shuncha molning ichida, turey-turey,

  Bog‘da ochilgan gulim, turey-turey.

  Chorvachilikda churiya qo‘shiqlarining ham o‘ziga xos

  o‘rni bor. Avvalo sog‘iladigan sigirga, qo‘yga, echkiga alohida-

  alohida qo‘shiq yaratilishiga e’tibor beraylik. Ho‘sh

  qo‘shiqlari qo‘y sog‘ishda aytilmaganidek, turey-tureylar va

  churiya-churiyalar sigir sog‘ishda aytilmagan. Tabiiyki, hay -

  von uchun qanday qo‘shiq aytib sog‘ish bari bir emasmi?—

  degan savol tug‘iladi. Ha, hayvon uchun bari birdir. Ammo

  egasi uchun bunday emas. Gap shundaki, chorvador xalq

  har bir qo‘y yoki echkiga o‘ziga xos munosabatda bo‘ladi.

  Ular hatto sigirning qaysi rangni yaxshi ko‘rishini, qaysi

  qo‘shiqni ijro etganlarida ko‘proq sut berishini bilganlar:

  Og‘ziginangda o‘ting bor, churey-churey,

  Yelinginangda suting bor, churey-churey,

  Sersoqolim jonivor, churey-churey,

  Kerilib turgan buting bor, churey-churey.

  Churiyalardagi ≪Og‘ziginang≫, ≪Yelinginang≫, ≪sersoqolim

  ≫ kabi so‘zlarga e’tibor bering. Nega ≪og‘zing≫ yoki

  ≪Yelining≫ deb qo‘yaqolinmagan. Avvalgi tur qo‘shiqlardagi

  kabi bularda ham echkini erkalash, uning tabiatiga

  moslashish harakati seziladi:

  Shoxlaring bor bir minora, churiya-churiya,

  Minora qushlar qo‘nara, churiya-churiya,

  Bolang olib iskasang-a, churiya-churiya,

  Kuygan yuraging qonar-a, churiya-churiya.

  82

  Xullas, chorvachilik bilan bog‘liq qo‘shiqlar xalqimiz -  ning qadimdan bu kasbni egallab kelganidan, chorvachilik -

  ning sir-sinoatlaridan xabardor ekanliklaridan dalolat beradi.

  Xalq har bir hayvonga xuddi odamdek muomalada

  bo‘lgan. Uni erkalagan, maqtagan, ta’riflagan, sifatlagan.

  Eng muhimi, bu shirin so‘zlarning hayvonlarga ijobiy ta’sir

  qilishiga ishongan.

  ≪Ho‘sh≫, ≪Turey-turey≫, ≪Churiya-churiya≫ qo‘ shiq -

  larini chorvadorlar ichida yashagan shoirtabiat odamlar

  to‘qishgan. Bu qo‘shiqlarda so‘z san’atining boshqa namunalarida

  bo‘lganidek turli badiiy san’atlardan foydalanilgan.

  Xususan, ≪esli molim≫, ≪qalam qoshing≫, ≪zotli molim≫

  kabi sifatlashlar; ≪qozon-qozon suting bor≫, ≪aqllisan,

  donosan≫, ≪shoxlaring bor bir minor≫ kabi mubolag‘alar;

  ≪Yelkamdagi koki lim≫, ≪bog‘da ochilgan gulim≫ kabi istioralar;

  ≪qalam qoshing suzilsin≫, ≪sutliligingni bildirgin≫ kabi

  jonlantirishlar qo‘llangan. Qo‘shiqlarning qofiyalanishiga

  ham alohida e’tibor berilgan. Bu tasvir vositalari qo‘ -

  shiqlarning estetik qimmatini oshiradi, alohida jo ziba

  bag‘ishlaydi.

  O‘zbek xalqi qadimdan hunarmandchilik bilan

  shug‘ullanib kelgan. O‘zbekiston hududida ishlab chiqa -

  rilgan shohi atlaslar, banoras to‘nlar, amaliy san’at

  namunalari, to‘qilgan gilamlar butun dunyoga mashhur

  bo‘lgan. Qadimda o‘z hunari bilan nom taratgan ustalar

  o‘z shogirdlaridan kasbiy ko‘nikmalar qatori she’r

  o‘qish, qo‘shiq aytish, biron musiqa asbobida kuy cha -

  lishni ham talab qilganlar. Ularning fikricha, har

  tomonlama yetuk bo‘lmagan inson, ayniqsa, estetik

  zavqi yo‘q kimsa bironta hunarni ham uquv bilan

  o‘zlashtira olmas ekan. Shuning uchun xalqimiz orasida

  turli kasb bilan shug‘ullanayotgan odam bor-ki, qo‘shiq

  aytadi, askiya aytadi, musiqa chaladi. Bu fazilat unga

  o‘zi ishlab chiqarayotgan narsaning go‘zal ko‘rinishga

  ega bo‘lishini ta’minlaydi. Qo‘shiq bilan tayyorlanayotgan

  narsaga ustaning mehri quyiladi.

  O‘zbek xalq mehnat qo‘shiqlarining salmoqli qismini

  kashta tikish, bo‘z to‘qish, charx yigirish kabi faoliyat bilan

  qo‘shib turli ohangda ijro etiladigan she’r namunalari egallaydi.

  Jumladan, ularning eng qadimgilaridan biri charx

  qo‘shiqlari hisoblanadi. Bugungi kun tekstil sanoati paydo

  bo‘lmasidan avval paxtaning chigiti qo‘lda ajratib olinar va

  83

  paxta momig‘idan charxni aylantirish vositasida ip yigirilardi.  Ayollar kecha-kunduz ip yigirish bilan shu g‘ullanib,

  tayyor bo‘lgan iplardan gazlamalar to‘qi shardi. Bu mehnat

  jismonan ortiqcha kuch talab etmasa ham, o‘ta zerikarli va

  unumsiz edi. Mehnat azobini yengillashtirish uchun charx

  qo‘shiqlari aytilgan:

  Charx yigirib, charx yigirib,

  Shul qo‘lginam toladir,

  Agar shuni yigirmasam,

  Bolalar och qoladir.

  Har bir zerikarli va mashaqqatli mehnatning ham

  chegarasi bo‘ladi. Ammo agar odam bevosita charxda ip

  yigirish orqali kun ko‘rsa, unga bu azobli mashg‘ulot

  chegarasizdek bo‘lib tuyulgan. Ana shunday daqiqalarda

  odam o‘ziga o‘zi chorasiz, najotsiz bir shaxs bo‘lib

  ko‘ringan. Qo‘shiqda bu holat shunday kuylangan:

  Charxginam, ey, charxginam,

  Yurakkinam olasan,

  Ayt-chi, sen bu yurtlardan,

  Qachongina yo‘qolasan?!

  Xalq qo‘shiqlari asosan she’riyatning barmoq vaznida

  to‘qilgan. Barmoq vaznidagi she’rlarda misradagi bo‘g‘inlar

  soni asosiy she’riy o‘lchov bo‘lib qoladi. Masalan, birinchi

  to‘rtlikdagi 1 va 3 misralari 8 bo‘g‘indan, 2 va 4 misralari 7

  bo‘g‘indan iborat. Ammo ba’zan aruz vaznida to‘qilgan

  qo‘shiqlar ham uchraydi. Aruz vaznidagi she’riy misralarda

  cho‘ziq (yopiq) va qisqa (ochiq) hijo (bo‘g‘in)lar ma’lum

  tartibda oldinma keyin keladi. Quyidagi parchaga e’tibor

  bering:


  Charxginam sarparasi sakkiz tugun,

  Sakkizoy ketgan og‘am kelsin bugun.

  Bu misralar aruz vaznining ramali musaddasi mahzuf

  bahrida aytilgan. Ammo xalq qo‘shiqlarida biz aruz vazni

  qoidalariga mukammal amal qilgan holda to‘qilgan she’rlarni

  ko‘p uchratmaymiz. Taxmin qilish mumkin-ki, odatda

  bunday misralar mumtoz she’ri yat bilan shug‘ullangan

  yoki mumtoz she’riyatdan xabardor farzandlar tomonidan

  yaratilgan bo‘lishi mumkin. Xalq she’riyatining asosiy vazni

  barmoq deb belgilanishida bunday holatlarni ahamiyat

  jihatidan ikkinchi darajali deb hisoblaymiz.

  O‘rmak qo‘shiqlari gilam to‘qish paytida ijro etilgan.

  84

  Ma’lumki, o‘zbek gilamlari va sholchalari gul bezaklarining  rang-barangligi, murakkab chizgilarga boy ekanligi, o‘zi -

  ning pishiq-puxta to‘qilishi bilan shuhrat topgan edi.

  Deyarli hamma viloyatlarda ayollar to‘qigan gilamlar ham

  turmushga uzatiladigan qizlarga sep, ham ro‘zg‘ordagi

  biron kamchilikni to‘ldirish vositasi bo‘lgan. Qo‘shiq esa

  ana shunday murakkab jarayonni yengillatgan. Agar bir

  o‘rinda bu hunarning azobi bayon etilsa, ikkinchi o‘rinda

  to‘g‘ridan-to‘g‘ri his-tuyg‘u o‘z ifodasini topgan:

  O‘rmagimga o‘ray-yo,

  Men boshimga qaray-yo,

  O‘rmakkinam o‘ngin deb,

  Endi sendan so‘ray-yo.

  Boshqa bir to‘rtlikda esa ommaviy muammolar ham

  qo‘shiqchi diqqat markazida turgan:

  O‘rmagim yotibdi o‘ralib,

  Men yuribman kerilib,

  Qaynonam qaramaydi,

  O‘rmagimga o‘yrilib.1

  Bo‘zchi kosiblar soatlab bir xil qo‘l va oyoq harakatlari

  bilan shug‘ullanganlar. Ular bu harakatlarga shu qadar

  o‘rganib ketgan edilar-ki, bo‘z to‘qiydigan qurilma —

  do‘kon bo‘lmasa ham qo‘llari bevosita aynan o‘sha shakllarni

  hosil qilaveradigan darajaga yetgandi. Shuning uchun

  bo‘zchi qo‘shiq aytganida yoki askiyaga qo‘shilganida o‘zini

  juda erkin tutgan. Natijada qo‘shiq aytishdan bo‘zchi

  estetik qoniqish hosil qilgan:

  Bo‘z to‘qiyman, qirog‘ini o‘xshatib,

  Mokki otaman qo‘lginamni qaqshatib,

  Bozordagi shohilardan yaxshiroq

  Nafisdan o‘xshagan bo‘zim yaxshidir.

  Yuqoridagi qo‘shiqda bo‘zchining o‘z mehnatiga baho

  berishi ham ifodalangan, deyishimiz mumkin. Ma’lumki,

  bo‘z paxta ipidan to‘qilgan. Bunday matoni odatda kambag‘

  al, iqtisodiy jihatdan yaxshi ta’minlanmagan odamlar

  sotib olganlar. Bo‘zning pishiq va ayni paytda mayin

  chiqishi bo‘zchi mahoratiga bog‘liq bo‘lgan. Uzilgan ipni

  o‘sha zahoti ulash, mokkini ustalik bilan otish, mato to‘qiydigan

  qurilma — do‘konni bir maromda ishlatish mahsu-

  85

  1 O‘yrilib-o‘girilib, qayrilib.  lotning sifatli chiqishini ta’minlagan. Binobarin, bo‘zchi

  ham ish faoliyatiga zehn bilan qarashga, ham kayfiyatini

  yaxshi tutishga uringan. Ammo turmush tashvishlari unga

  har doim salbiy ta’sir qilgan. Quyidagi qo‘shiqqa o‘xshagan

  namunalar ana shunday damlarda aytilgan:

  Do‘kon uyga kirsam, tanam qaqshaydi,

  Sovuqlarda o‘lmay qolsam, yaxshiydi.

  Qarish tillaga ketsa yaxshiydi

  Shunday mening bo‘zim arzon ketarmi.

  Do‘kon, ya’ni bo‘z to‘qiydigan qurilmali uyga kirishdanoq

  kun bo‘yi qilinadigan mashaqqatli mehnat azobi

  bo‘zchiga tinchlik bermagan. Qish kunlari esa qo‘l-oyoqla -

  rining ishlashi yanada qiyinlashgan. Bunday ko‘ngilsiz

  vaziyat qo‘shiqlarda aks etmasligi mumkin emasdi.

  Marg‘ilon, Qo‘qon shahridagi keksa bo‘zchilar bilan

  bo‘lgan suhbatimizda ular bo‘z qo‘shiqlarini doimiy ravishda

  xirgoyi qilmasliklarini ham qayd etganlar. Ish paytida

  ular ≪Galdir≫, ≪Omonyor≫, ≪Sumbula≫ kabi qo‘shiqlarni,

  askiya payrovlarini aytishar ekan. Bu holat boshqa mehnat

  sohalari bilan shug‘ullanuvchi odamlar uchun ham taalluqlidir.

  Xususan, gilam to‘qiydiganlar faqat o‘rmak, ip

  yigiruv chilar faqat charx qo‘shiqlarini aytishgan ekan,

  degan tasavvur hosil bo‘lmasligi lozim. Ularning har biri

  o‘ziga yoqqan qo‘shiqni xirgoyi qilgan. Ammo bari bir

  tabia tan she’r to‘qiy oladigan tug‘ma shoir odamlar o‘z

  kasb lariga atab qo‘shiq yaratganlar.

  Shunday qilib, mehnat qo‘shiqlari haqida quyidagi

  xulosalarga kelishimiz mumkin:

  Mehnat qo‘shiqlari qaysi mavzuda yaratilganidan qat’i

  nazar lirik asarlar hisoblanadi. Ularda qo‘shiqchining ha -

  yotiy voqealarga bo‘lgan munosabati his-tuyg‘ular orqali

  aks etadi.

  Xalqimizning mehnat qilishi, chorvachilik, deh -

  qonchilik, kasb-hunar bilan shug‘ullanishi qanchalar tarixiy

  bo‘lsa, qo‘shiqning yaratilishi ham shunchalik tarixiydir.

  Turli sohadagi faoliyat bilan shug‘ullangan ajdodlarimiz

  mashaqqatli va zerikarli mehnat jarayonining samarasini

  oshirish maqsadida maxsus o‘z kasb-hu narlari bilan bog‘liq

  qo‘shiqlar kuylaganlar.

  Mehnat qo‘shiqlarida turli hayvonlarni va ish qurollarini

  erkalash, ularga murojaat qilish, ularni jonlantirish

  xususiyati yetakchilik qiladi.

  86

  Mehnat qo‘shiqlarining tili sodda, kuyi yengil, fikrni  ifodalash usuli oddiy bo‘lib, asosiy maqsad ish faoliyatini

  osonlashtirish, qo‘shiq aytuvchi shaxs ruhiy holatini ko‘ta -

  rishga qaratilgan bo‘ladi.  Download 434.34 Kb.
  1   ...   27   28   29   30   31   32   33   34   ...   73
  Download 434.34 Kb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  «sharq» nashriyot-matbaa aksiyadorlik kompaniyasi bosh tahririyati

  Download 434.34 Kb.