• Adabiyotlar
 • «sharq» nashriyot-matbaa aksiyadorlik kompaniyasi bosh tahririyati
  Download 434.34 Kb.
  bet37/73
  Sana18.06.2021
  Hajmi434.34 Kb.
  #15104
  1   ...   33   34   35   36   37   38   39   40   ...   73
  Savol va topshiriqlar:

  1. Xalq termalarining xususiyatlarini sanab bering, ularni

  izohlang.  2. Termalarning amaliy ahamiyati haqida so‘zlang.

  3. Qaysi baxshilar termalar yaratishda faol ishtirok etganlar?

  4. ≪Termalar va hayot≫ mavzuida og‘zaki hikoya qiling.

  5. Termalardan namunalar yodlang.

  Adabiyotlar:

  1. Imomov K., Mirzayev T., Sarimsoqov B., Safarov O. O‘zbek

  xalq og‘zaki poetik ijodi. T., ≪O‘qituvchi≫. 1990. 169—173-betlar.

  2. Hodi Zarif. Ulkan xalq san’atkori. Ergash shoir va uning

  dostonchilikdagi o‘rni. (Tadqiqotlar). T., ≪Fan≫. 1973. 8—39-betlar.

  3. Hodi Zarif. Fozil shoir — mashhur dostonchi. Fozil shoir

  (Tadqiqotlar). T., ≪Fan≫. 1973. 5—29-betlar.

  4. Gulyor. O‘zbek xalq ijodi turkumi. Qo‘shiqlar. G‘afur

  G‘ulom nomidagi badiiy adabiyot nashriyoti. T., 1967., 49—102-

  betlar.


  5. Alaviya M. O‘zbek xalq qo‘shiqlari. T., ≪Fan≫ 1959.

  6. Xorazm qo‘shiqlari. (To‘plovchi va tahrir qilib, nashrga

  tayyorlovchi J. Qobulniyozov). T., ≪Fan≫. 1965.

  ASKIYA

  O‘zbeklarning xalq og‘zaki ijodidagi ko‘p janrlar boshqa

  xalqlarda ham bor. Ertak, doston, qo‘shiq, maqol, matal,

  topishmoq, tez aytish kabilar shular jumlasidandir. Ammo

  bizda yana shunday janr ham borki, boshqa xalqlarda

  uchramaydi. Bu askiyadir. Askiya tilimizning juda boy

  imkoniyatlarga ega ekanini ko‘rsatadigan janrdir. Eng

  103


  muhimi, askiyani aytish, uni o‘ylab topish, uni tushunib

  yetish oson emas. O‘zbeklar ana shunday fazilatga ega xalq.

  Askiya o‘zbek xalq og‘zaki ijodining o‘ziga xos janri

  hisoblanadi. Unda o‘zbek tilining boyligi, so‘zlarning ma’ -

  nodorligi, ko‘rinishdan sodda bo‘lib tuyulgan jumlaning

  kezi kelganda odamni haddan tashqari mushkul vaziyatga

  tushirib qo‘yishi mumkinligi va, ayni paytda, o‘ylab topilgan

  ikkinchi bir javob — jumla bilan mushkul holatdan

  chiqish yechimi topilgani namoyon bo‘ladi.

  Hayotda bevosita chiroyli topilgan so‘z bilan bog‘liq

  ibratli lavhalar tez-tez uchrab turadi. Bunday lavhalar ona

  tilimiz imkoniyatlari qanchalar cheksiz ekanini isbotlovchi

  daqiqalarni vujudga keltiradi: aytilgan so‘zning ma’no qirralari

  kengligini dalillaydi. Keyinchalik bu go‘zal lavhalar -

  ning ayrimlari tildan-tilga o‘ta boshlaydi. Aslini olganda,

  askiyaning vujudga kelishi, shakllanishi tilimiz boyligi

  namoyon bo‘lgan ana shunday lavhalarga asoslanadi.

  Masalan, kunlardan bir kun dutorchi qizlar ansambli

  ishtirokchisi Sanobar ismli xonanda musiqa mashqi o‘tkaziladigan

  xonaga birinchi bo‘lib keladi va ustozi G‘anijon

  Toshmatovdan: ≪Qizlar kelishmadimi?≫ — deb so‘raydi.

  Tabiatan askiyachi ustoz shogirdiga qarab: ≪Kelishgani ke -

  lishdi!≫, — deb javob beradi. Ustoz san’atkor, javobida

  askiyaning juda muhim jihati aks etgan. Chunki G‘anijon

  aka o‘z javobida, birinchidan, mashg‘ulotga kelgan qiz ya -

  gona Sanobar ekanini ta’kidlagan bo‘lsa, ikkinchidan,

  shogirdining qaddi-qomati kelishganini lutf qiladi. Bu kichik

  dialogda xalqimiz og‘zaki ijodiga oid askiya janrining asosiy

  belgisi — so‘z o‘yini bo‘lib o‘tganini qayd etish mumkin.

  Bu san’at bilan maxsus shug‘ullangan olim Rasul

  Muhammadievning ma’lumot berishicha, askiya o‘zbeklar

  orasida qadimdan keng tarqalgan ekan. Xususan, XV asrda

  yashagan shoir Zayniddin Vosifiy o‘z xotiralarida Hirot

  shahrida Mirsarbaraxno, Burxoniy Gung, Hasan Voiz, Said

  G‘iyosiddin, Sharfiy, Halil sahhob, Muhammad Badaxshiy

  kabi o‘tkir so‘z ustalari borligini aytib o‘tgan. Keyinchalik

  esa Qo‘qon xonligi hududida bu san’at yana rivojlandi, xalq

  orasida mashhur bo‘ldi. Ayniqsa, Yusufjon qiziq Shakar -

  jonov, M. Tillaboyev, Erka qori Karimov, J. Sultonov, G‘.

  Toshmatov, T. Aminov A. Qozoqov, U. Abdullayev, M.

  Rahimov kabi mashhur so‘z ustalari askiya san’atini rivoj -

  lantirishda munosib hissa qo‘shganlar. Bugungi kunda ham

  askiyaning mohir ustalari o‘z faoliyatlari bilan xalqqa

  manzur namunalar yaratmoqdalar. Yurtimizning mustaqil-

  104


  lik, Navro‘z, Hosil va boshqa bay ram larida, xalq sayillarida

  yirik ommaviy tomoshalarga askiya fayz kiritmoqda. Ayni

  paytda, ulfatlarning yig‘ilishlari, gap-gashtaklar, to‘y

  marosimlari askiyabozlik bilan qizimoqda.

  Askiya arab tilidan olingan so‘z bo‘lib, ≪zakiy — sof

  fikrli, o‘tkir zehnli degan ma’nolarni anglatadi. ≪Azkiyo≫

  so‘zning ko‘plik shaklidir. Xalq jonli tilida ≪askiya≫ tarzida

  talaffuz qilinadi.

  Askiya aytishdan bosh maqsad odamlarni kuldirish

  bo‘lsa ham, aslida askiya aytuvchilar o‘zlarining so‘zga

  ustaliklarini, hozirjavob ekanliklarini atrofdagi yurtdoshla -

  riga ko‘z-ko‘z qilishni ham nazarda tutganlar. Shuning

  uchun ham mashhur askiyabozlar el orasida alohida hurmatga

  sazovor bo‘lishgan.

  Tilimiz boyligidan foydalanib atrofdagi odamlarni

  kuldirishda bir necha usullardan foydalanilgan. Ulardan biri

  askiyabozlar tomonidan omonim so‘zlarni qo‘llash

  hisoblangan.

  Ma’lumki, mumtoz adabiyotimizda iyhom san’ati

  mavjud bo‘lib, u kamida ikki ma’noga ega bir shaklli

  so‘zning shoir tomonidan she’riy misrada keltirilishi orqali

  yaratiladi. Zahiriddin Muhammad Bobur qalamiga mansub

  quyidagi baytga e’tibor qiling:

  Labing bag‘rimni qon qildi, ko‘zimdan qon ravon qildi.

  Nechun holim yamon qildi, man undan bir so‘rorim bor.

  Bu baytda ≪so‘rorim≫ iyhom san’atiga misol bo‘ladi.

  Chunki bu so‘z bir o‘rinda ≪so‘ramoq≫, ikkinchi o‘rinda

  ≪so‘rmoq≫ (o‘pmoq) ma’nosini anglatadi.

  Omonim so‘zlar xalq og‘zaki ijodidagi she’riy parchalarda

  ham uchraydi. Xususan, Ergash Jumanbulbul aytgan

  bir to‘rtlikda shunday deyiladi:

  Qo‘lingdan kelgancha chiqar yaxshi ot,

  Yaxshilik qil bolam, yomonlikni ot.

  Nasihatim yodingda tut farzandim,

  Yolg‘iz yursa, chang chiqarmas yaxshi ot.

  Ko‘rinib turibdiki, to‘rtlikdagi uch marta qo‘llangan

  ≪ot≫ so‘zi uch xil ma’noni anglatadi. Birinchi qatorda

  ≪ism≫, ikkinchi qatorda ≪otmoq≫ (fe’l), to‘rtinchi qatorda

  xalqimizning sevimli hayvoni ≪ot≫ nazarda tutiladi. Keyingi

  misolda xalq shoiri iyhom emas, tajnis san’atidan foydalangan.

  Chunki bir shakldagi ko‘p ma’nodagi so‘zlarning

  o‘zaro qofiya bo‘lib kelishi tajnis deb ataladi. Askiyada esa

  105

  ko‘proq iyhom san’atidagi so‘z o‘yini yetakchilik qiladi.  Ba’zan bu san’at shu qadar murakkablashib ketadiki, uni

  tezda anglab olish juda qiyin bo‘ladi. Masalan, olim Rasul

  Muhammadiev o‘zining 1962 yilda e’lon qilgan ≪Askiya≫

  kitobida quyidagi matnni keltiradi:

  ≪Qodirjon aka:

  — Ikromiddin, bu yoqqa qarang, bizga pishirishingiz

  bitta osh, qovoq ham solasiz-a!

  Ikromiddin:

  — Qodirjon aka, sizlardaqa aziz mehmonlarga atab har

  xil ovqat qilganmiz: bu sho‘rva, osh qovoqda.

  Amin buva:

  — Mulla Ikrom, Qodirjon akadan tashvish qilmang, bu

  kishiga osh qovoqdan olinsa bo‘ldi.

  Qodirjon aka:

  — Amin buva, ajoyib xushfe’l odamsiz-da, indamay

  olaverasiz: oshga qovoq solinmaydi, deb.

  Amin buva:

  — Siz ham tushuraversangiz-a, qovoqdan osh yaxshi

  deb.

  Qodirjon aka:  — Siz ham indamay tushiraversangiz-a, oshdan qovoq

  yaxshi deb.

  Qodirjon aka:

  — Bir oz u yoq-bu yoqdan gaplashib o‘tiringlar, boshqa

  ovqat qilaman: qovoqsiz!≫

  Yuqoridagi matnni zehn bilan o‘qisak, ≪qovoq≫ so‘zi bir

  necha marta ham insonning yuzidagi qosh osti qism —

  qovoq, ham poliz ekini qovoq ma’nosida kelgan. Oxirgi

  jumlada esa hatto xalq orasida qovoq so‘zining ≪befahm≫ga

  teng ma’nosi beriladi va ≪qovoq siz≫, ya’ni ≪befahm≫ odam

  tushunchasi anglashiladi. Shunday qilib, askiyada mana shu

  yo‘sinda so‘z o‘yini o‘z ifodasini topadi.

  Askiyada kulgi hosil qiladigan ikkinchi usul askiyabozlar

  laqablarining tilga olinishi hisoblanadi. Ammo haqiqiy

  askiyabozlar laqabni askiyaga shunday singdirib yuborar

  edilar-ki, natijada hech kimning ko‘ngli og‘rimasdi, savoljavobni

  esa hammaga lazzat beruvchi hazil deb qabul qi -

  lishardi. R. Muhammadiev safar paytida ro‘y bergan bir

  voqeani eslaydi. Mashhur hofiz Mamayunus (laqabi kal)

  do‘sti Erka qorini (ko‘zi ojiz) askiyaga tortar ekan, qori

  akaning ko‘zi ojizligiga shama qilib:

  — Turing, qoriaka! Ko‘r otga (kurortga) keldingiz! —

  dedi. Erka qori yostiqdan boshini ko‘tarar ekan,

  106


  shoshib-pishib, paypaslanib derazadan tashqariga qaragan

  bo‘ldi-da, darhol yuizini Mamayunus aka tomonga

  burib:

  — Hovliqmay qoling, Mamayunus! Sho‘rtepa-ku! —  dedi.

  Matnni tahlil qilishda bu askiyaning mavzui, ya’ni payrovi

  laqab bilan bog‘liqligi ayon bo‘ladi. Mamayunus Erka

  qori kelgan manzilni ≪ko‘r ot≫ deb atash bilan do‘stining

  ko‘zi ojizligini ta’kidlayapti. Erka qori bo‘lsa o‘rnidan turdi,

  deraza pardasini ko‘tardi va nihoyatda zukkolik bilan

  ≪Sho‘rtepa≫ so‘zini topdi. Bu so‘z Mamayunus akaning

  savolidan zakiyroq — go‘zalroq hisoblanadi. Ayniqsa,

  Mamayunus akaning kal ekanini bilgan odamlargina bu

  javobdan kulishi mumkin edi, xolos. Chunki issiqdan terlash,

  bosh kiyimni olishdan keyin shabada tegishi bilan

  boshning qurishi oxir-oqibatda Sho‘rtepani eslatadi.

  Askiyada kulgini hosil qilish usullaridan yana biri

  mavzuga aloqador so‘zdagi tovushlarni atayin buzib talaffuz

  qilish hisoblanadi. Masalan, yuqoridagi askiya matnida

  Mamayunus aniq qilib, ≪ko‘r ot≫ degan. U ≪ko‘r≫ so‘zidagi

  ≪o‘≫ tovushini ≪u≫ga yaqin talaffuz qilish bilan birga bu

  tovushni bir oz cho‘zgan, natijada aslida ≪kurort≫ so‘zi

  talaffuzda ≪ko‘r ot≫ga yaqin aytilgan va kulgi hosil qilgan.

  Askiyada ≪kishmish≫ (uzum) — kishi-mishi (odam); chanqoq

  (suvsiz) — chang qoq (changini qoqish); sovliq

  (urg‘ochi qo‘y) — sog‘liq (salomatlik) tarzida talaffuz qilinadi

  va kulgi yaratiladi.

  O‘zbek xalqi farzandlari askiyani sevadilar va uning

  imkoniyatlaridan foydalanib, o‘zlarining hordiqlarini

  chiqaradilar. Askiya og‘zaki ijodimizning alohida janri

  bo‘lishi bilan birga uning tarkibida ham kichik atamalar

  bor. ≪Payrov≫, ≪o‘xshatdim≫, ≪gulmisiz sunbulmisiz≫, ≪bilganlar

  unday deydi≫ kabilar shular jumlasidandir.

  Payrov askiya aytuvchilar tanlagan mavzudir. Xususan,

  sayil, to‘y, gap-gashtaklarda askiya aytishga shaylangan

  san’atkorlar askiya boshlanishidan oldin mavzu belgilaydilar.

  Tarafma-taraf askiyabozlar kitob, imorat, dehqonchilik,

  shaxmat, ona tili, qo‘shiqlar va hokazo mavzulardan birini

  tanlaydilar. Masalan, shaxmat haqida askiya qilishga ke -

  lishilgandan so‘ng birinchi navbatda donalar teriladi, oq

  yoki qora tarafda o‘ynash hal etiladi, shundan keyin

  sipohlarning yurishi boshlanadi. Bu jarayonning hammasi

  tilda, so‘z o‘yinlari vositasida amalga oshiriladi. Askiya biron

  tomonning mot bo‘lishi bilan yakunlanadi. Yoki paxta pay-

  107

  rovi boshlansa, yer paxta ekishga tayyorlanadi, paxta ekiladi,  yagana qilinadi, sug‘oriladi, chekanka qilinadi, paxta gullaydi,

  nishonalaydi, terim boshlanadi, davlatga topshiriladi,

  hatto, gazlama to‘qilib, undan turli kiyimlar, ko‘rpa-yostiq

  tayyorlanadi. Demak, askiyaboz so‘z o‘yini qilishi bilan

  birga tanlangan mavzuning mukammal yechimini topgan

  bo‘lishi ham kerak. Shundagina askiya talabga javob bergan

  hisoblanadi. Undan tashqari, askiya bo‘layotgan joyda ting -

  lovchilar ham mavzuni qabul qilishlari lozim. Tomoshabin

  askiyani tushunmasa, unday askiya ham muvaffaqiyatsiz

  yakunlanadi. Ehtimol, shuning uchun askiyabozlar mavzu

  tanlashga e’tiborsiz qaramaydilar. Ular ko‘pincha to‘y

  egasining kasbiga qarab to‘y qatnashchilariga qanday mavzu

  ma’qul bo‘lishini aniqlaydilar. Mashina, tabobat, dehqonchilik,

  savdo mavzulariga murojaat ana shu tarzda amalga

  oshadi.

  Askiyaning qadimgi shakllaridan biri ≪Gulmisiz, rayhonmisiz,

  jambilmisiz≫ hisoblanadi.

  Masalan:

  — Gulmisiz, rayhonmisiz, jambilmisiz?!

  — Aytganingizman.

  — Andijonni yo‘lida adashib qolib: ≪oyim≫, — deb

  yig‘lab yurganmisiz.

  — Gulmisiz, rayhonmisiz, jambilmisiz?!

  — Aytganingizman.

  — Man-ku ≪oyim≫, — deb yig‘lab yuribman. Siz oyi n -

  gizni Uchqo‘rg‘ondan topganmisiz?

  Yuqoridagi matnda askiyabozning birinchisi raqibini

  Oyim qishlog‘ini axtarayotganini aytib kulgi hosil qilsa,

  ikkinchisi o‘zbeklarda gap talashib qolgan odamning

  ≪Onangni Uchqo‘rg‘ondan ko‘rsataman≫, — deb do‘q

  urishiga shama qilyapti. Har ikki savol-javobda ham o‘rinjoy

  nomi, askiyachining onasi tilga olinyapti va kulgili

  vaziyat vujudga keltirilyapti.

  Endi e’tiboringizga ≪O‘xshatdim≫ askiyasidan bir namuna

  havola qilamiz.

  Nasriddin:

  — Eshon, ho Eshon, sizni o‘xshatdim.

  Odilxo‘ja:

  — Kimga?


  Nasriddin:

  — Musobaqa komissiyalariga ko‘rinmay chap berib yurgan

  brigadirga.

  108


  Odilxo‘ja:

  — Nima qilardim?

  Nasriddin:

  — G‘o‘za parvarishi ayni qizigan chog‘larda shaharda

  qovun tushirib yurardingiz.

  Bu matnda askiyaboz g‘o‘za parvarishi paytida o‘z ishiga

  sovuqqonlik bilan qaragan brigadirlarni tanqid qilishga

  kirishgan. Tekshiruvchi komissiyadan qochib tutqich ber -

  magan brigadirning ahvoli tang ekani qayd etilishi bilan

  birga ≪qovun tushirish≫ iborasi ham qo‘llangan. Mazkur

  ibora ko‘ngilsiz ish qilib qo‘ygan odamga nisbatan aytiladi.

  Xullas, askiya o‘zbek xalq og‘zaki ijodidagi milliy tilimiz

  imkoniyatlaridan samarali foydalanish mahsuli sifatida

  vujudga kelgan va shakllangan janrdir. Unda o‘zbek tilining

  ma’nodosh so‘zlarga boyligi, ba’zan tovushlarni o‘zgartirish

  vositasida ham omonim so‘zlar hosil qilish mumkinligi

  namoyon bo‘ladi. Askiya xalq farzandlarining kulgi yaratish

  imkoniyatlaridan mahorat bilan foydalanganliklarini dalillaydi.

  Download 434.34 Kb.
  1   ...   33   34   35   36   37   38   39   40   ...   73
  Download 434.34 Kb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  «sharq» nashriyot-matbaa aksiyadorlik kompaniyasi bosh tahririyati

  Download 434.34 Kb.