Sinovchi test (6) variant-a
Download 133.16 Kb.
Sana18.04.2022
Hajmi133.16 Kb.
#19898
Bog'liq
SINOVCHI TEST (6) A-VAR
KO’P BURCHAKKGA DOIR MASALALAR, 38-amaliy mashg`ulot

SINOVCHI TEST (6)
VARIANT-A
1. Soatning minut strelkasining uchi bir minutda 31,4 sm ga siljiydi. Strelkaning uzunligi qancha?
A) 5 m B) 3 m C) 7 m D) tjy
2. Biror jism 0,04 o'zgarmas burchak tezlanish bilan aylana boshladi. Aylanish boshlangandan qancha vaqt o'tgach jismning qandaydir nuqtasining to'la tezlanishi uning tezligi yo'nalishi bilan burchak hosil qiladi?
A) 10 s B) 1 s C) 11 s D) tjy
3. Massiv plita 25 m/s tezlikda harakatlanib 10 m/s tezlikda harakatlanayotgan sharchani quvib yetib oldi va absalyut elastik to’qnashdi to’qnashuvdan so’ng sharchani tezligi qanday bo’ladi? (m/s)
A) 40 B) 60 C) 45 D) tjy
4. Quyidagi grafida uch atomli gazning adiabatik va izobarik o’tishida bajargan umumiy ishi 160 J bo’lsa adiabatik jarayonda bajarilgan ishni toping (J).
A) 120 B) 40 C)16 D)tjy
5. Kuchlanganligi 24 V/m bo’lgan bir jinsli elektr madonga joylashtirilgan dielektrik modda qutiblanish natijasida ichida 18 V/m elektr maydon hosil qildi. Moddaning dielektrik singdiruvchanligini toping.
A) 2 B) 3 C) 4 D) tjy
6. 500 K haroratli ikki atomli ideal gaz molekulalarining aylanma harakat kinetik energiyasini toping ().
A) B)
C) D) tjy
7. Bir xil o’lchamli 6 ta sharcha bor. Ulardan faqat bittasida zaryad bor, qolganlari zaryadsiz. Zaryadlangan sharcha qolgan zaryadsiz sharchalarning har biriga tekkizib ajratilgandan keyin oxirgi tekkizilgan sharchada qanday zaryad qoladi. elektron zaryadi.
A) e B) e/2 C) e/32 D) 0
8. Kub shakldagi idishga qanday qanday balandlikda suyuqlik quyilsa uning yon devoriga berayotgan bosim kuchi asosga berayotgan bosim kuchiga teng bo’ladi? Kubning qirrasi a ga teng.
A) a B) a/4 C) a/8 D) tjy
9. Sxemada R3 dagi tok kuchini toping (A). Bunda
ε12 =75 V ; r1 =r2 =4 Ω ;
R1 =10 Ω ; R2 =20 Ω ; R3 =30 Ω .

A) 5 B) 3 C) 2 D) 8
10. Garmonik tebranayotgan jism muvozanat vaziyatidan amplitudaning ikkinchi yarmini qancha vaqtda bosib o’tadi? Tebranish davri T ma’lum.
A) T/4 B) T/6 C) T/12 D) tjy
11. Konus qanday burchak tezlik (rad/s) bilan aylansa, uning ichida aylanish o`qidan r=30sm masofada turgan jism sirpanmasdan tinch tura oladi? Ishqalanish yo`q. α=530

A) 10 B) 6,7 C) 12 D) 5,3
12.Rasmda berilgan ma`lumotlardan foydalanib jismlarni bog`lovchi iplarning taranglik kuchlari nisbatinini toping?

A) 2 B) 1 C) 0,5 D) 3
13. XOY tekislikda harakatlanayotgan jism harakat qonuni, qonuniyat bilan harakatlanmoqda, paytdagi tezlik modulini aniqlang?
A) B) 2 C) D) 5
14. Bir kondensator sig’imi C, energiyasi W. Ikkinchisiniki 2C va 3W. Agar kondensatorlar qutblari mos holda ulansa, natijaviy zaryad nimaga teng?
A) B)
C) D)
15. Qarshiliklari 4 kΩ, 16 kΩ va 8 kΩ ga teng b’lgan rezistorlar o’zaro parallel ulanib, so’ngra elektr tarmog’iga ulandi. Agar ikkinchi rezistordagi tok kuchi 3 mA ga teng bo’lgan bo’lsa, tarmoqdagi tok kuchini (mA) toping.
A) 9 B) 21 C) 16 D) 24
16. Agar tok kuchi 30 A bo’lganda tashqi zanjirdagi quvvat 180 W, tok kuchi 10 A bo’lganda esa 100 W bo’lsa, tok manbaining ichki qarshligi (Ω) va EYuK(V) qancha?
A) 0,4; 6 B) 5; 10 C) 0,2; 3 D) 0,2; 12
17. Bir jinsli elektr maydoniga har xil massali
m1 > m2 = m3 va har xil zaryadli
q1 > q2 > q3 zarralar keltirilgan. Maydon tomonidan ularga ta’sir etuvchi kuchlar orasidagi munosabatni aniqlang.
A) F1 > F2 > F3 B) F1 = F2 = F3
C) F1 > F2 = F3 D) F1 < F2 = F3
18. Muntazam oltiburchakning beshta tomoni zaryadlangan dielektrik tayoqchalardan iborat (oltinchi tomoni bo’sh). Oltiburchak markazidagi O nuqtada elektr maydon potensiali , elektr maydon kuchlanganligi esa Eo. 4-tayoqcha olib tashlanganda O nuqtadagi potensiali o’zgarishining moduli nimaga teng?

A) φo B) φo/5 C) 0 D) 4φo/5
19. Sxemadagi kalit ulansa, ampermetr ko’rsatkichi qanday o’zgaradi? Ampermetr qarshiligini inobatga olmang.

A) 4/3 marta ortadi B) 6/5 marta ortadi
C) o’zgarmaydi D) 2 marta kamayadi
20. 1- rasmda kondensator sig`imi C ga teng, unga 2- rasmda ko`rsatilgandek ikkita dielektrik qatlam kiritildi. Hosil bo`lgan kondensatorning sig`imini toping?

A) 2C B) 3C C) 6C D) 16C
21. U kuchlanishga mo’ljallangan P quvvatli isitgich yasash zarur. Buning uchun kesimi S bo’lgan nixrom simdan necha metr olish kerak? Nixromning solishtirma qarshiligi ρ deb olinsin.
A) B) C) D)
22. 2 Ω va 7 Ω qarshiliklarga ega bo’lgan ikki o’tkazgich ketma-ket ulanganda ularning umumiy qarshiligi RA ga, parallel ulanganda esa RB ga teng bo’lgan. Qarshiliklar nisbati RA/RB ni aniqlang.
A) 81/14 B) 100/21 C) 16/3 D) 121/24
23. Agar akkumulyator klemmalaridagi kuchlanish 24 V, FIK esa 0,5 ga teng bo’lsa, akkumulyator EYK qanday (V)?
A) 40 B) 48 C) 12 D) 36
24. Elektr maydon kuchlanganligi 12kV/m bo’lgan bir jinsli maydonda +2,5 nC zaryadli nuqtaviy zaryad joylashgan. Nuqtaviy zaryaddan 5 sm masofalarda joylashgan A va B nuqtalarda elektr maydon kuchlanganligi (kV/m) qanchaga
teng?

A) EA = 15, EB = 21 B) EA = 15, EB = 3
C) EA = 9, EB = 3 D) EA = 12, EB = 3
25. Zaryadlangan (σ=17,7·10-12 C/m2) cheksiz gorizontal tekislik tepasida zaryadlangan
(q=1 µC) zarracha muallaq turibdi. Zarrachaning massasini aniqlang (mg). g=10 N/kg.

A) 0,1 B) 0,2 C) 0,3 D) 0,4
26. 1 tonna qo’rg’oshin og’irmi yo 1 tonna po'kakmi, degan hazil savol hammaga ma’lum. Havoda o'lchanganda 1t kelgan po'kakning haqiqiy og'irligi havoda xuddi shunday 1t kelgan
qo rg'oshinnmg haqiqiy og'irligidan qancha katta ekanini toping (N). Havoning temperaturasi 17 °C, bosimi 760 mm Hg, M=29 g/mol, pq= 11,3g/cm3, pp=0,2 g/cm3 g=10m/s2
A) 48,8 B)49,6 C) 50,6 D) 59.6
27.
Bir atomli gazning hajmini to‘rt marta kamaytirib, molekulalarining o‘rtacha kinetik energiyasi to‘rt marta oshirilsa, uning bosimi necha marta o‘zgaradi?
A) 4 marta kamayadi. B) 16 marta ortadi.
C) 8 marta ortadi. D) 4 marta ortadi.
28. Vertolyot yuqoriga ko’tarilmoqda . Yer bilan bog’langan sanoq sistemasiga nisbatan vertolyot parraklarini harakat trayektoriyasiqanday?
A)aylana B)vintsimon C)parabola D)giperbola
29. Matematikmayatnik 3 s da 2 martatebranmoqda. Mayatnikipininguzunligini (sm) toping?
A) 57 B) 50 C) 6 D) 55
30. Bikrligi 24 N/m bo’lganprujinaning ¼ qismiqirqibolinsa, qolganqisminingbikrligini (N/m) toping?
A) 18 B) 32 C) 30 D) 96
Bajaruvchi:_______________________________________________________________________
To’g’ri javoblar soni:__________________________


Download 133.16 Kb.
Download 133.16 Kb.

Bosh sahifa
Aloqalar

    Bosh sahifaSinovchi test (6) variant-a

Download 133.16 Kb.