• SPLOŠNA BOLNIŠNICA NOVO MESTO, Šmihelska cesta 1, 8000 Novo mesto
 • Splošna bolnišnica novo mesto
  Download 0.85 Mb.
  bet8/15
  Sana26.03.2020
  Hajmi0.85 Mb.
  1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   15

  Krovna izjava


  V zvezi z javnim naročilom »Endoskopski stolpi«,

  ____________________________________,

  (naziv ponudnika, partnerja v skupni ponudbi)

  s polno odgovornostjo izjavljamo, da:  • vse kopije dokumentov, ki so priloženi ponudbi, ustrezajo originalom;

  • ne bomo imeli do naročnika predmetnega razpisa nobenega odškodninskega zahtevka, če ne bomo izbrani kot najugodnejši ponudnik, oz. da v primeru ustavitve postopka, zavrnitve vseh ponudb ali odstopa od izvedbe javnega naročila ne bomo zahtevali povrnitve nobenih stroškov, ki smo jih imeli s pripravo ponudbene dokumentacije;

  • vse navedbe iz ponudbe ustrezajo dejanskemu stanju - ponudnik naročniku daje pooblastilo, da jih preveri pri pristojnih organih, za kar bomo na naročnikovo zahtevo predložili ustrezna pooblastila, če jih bo ta zahteval;

  • v celoti sprejemamo pogoje javnega razpisa in vse pogoje, navedene v razpisni dokumentaciji, pod katerimi dajemo svojo ponudbo, ter soglašamo, da bodo ti pogoji v celoti sestavni del pogodbe;

  • smo pri pripravi ponudbe in bomo pri izvajanju pogodbe spoštovali obveznosti, ki izhajajo iz predpisov o varstvu pri delu, zaposlovanju in delovnih pogojih, veljavnih v Republiki Sloveniji;

  • smo zanesljiv ponudnik, sposoben upravljanja, z izkušnjami, ugledom in zaposlenimi, ki so sposobni izvesti razpisana dela, ter da razpolagamo z zadostnimi tehničnimi in kadrovskimi zmogljivostmi za izvedbo javnega naročila;

  • bomo vsa zahtevana dela izvajali strokovno in kvalitetno po pravilih stroke v skladu z veljavnimi predpisi (zakoni, pravilniki, standardi, tehničnimi soglasji), tehničnimi navodili, priporočili in normativi ter okoljevarstvenimi predpisi;

  • bomo javno naročilo izvajali s strokovno usposobljenimi delavci oziroma kadrom;

  • bomo v primeru zamenjave priglašenih podizvajalcev ali priglašenih kadrov pred njihovo menjavo pridobili pisno soglasje naročnika;

  • bomo v primeru uvedbe novih podizvajalcev, ki niso priglašeni v ponudbi, predhodno pridobili pisno soglasje naročnika;

  • bodo vsi novi podizvajalci, ki niso navedeni v ponudbi, izpolnjevali vse naročnikove pogoje, ki jih morajo izpolnjevati podizvajalci;

  • bodo vsi novi podizvajalci, ki bodo zamenjali priglašene podizvajalce, na katere kapacitete se je ponudnik skliceval pri oddaji ponudbe, zagotavljali najmanj kapacitete v enakem obsegu oziroma najmanj v obsegu, ki bi zadoščal za priznanje usposobljenosti, če bi bili te podizvajalci navedeni v sami ponudbi namesto podizvajalcev, ki jih zamenjujejo;

  • bodo vsi zamenjani kadri ob morebitni menjavi izpolnjevali kadrovske pogoje, ki jih je določil naročnik v razpisni dokumentaciji;

  • se v celoti strinjamo in sprejemamo pogoje naročnika, navedene v tej razpisni dokumentaciji, da po njih dajemo svojo ponudbo za izvedbo razpisnih del ter da pod navedenimi pogoji pristopamo k izvedbi predmeta javnega naročila;

  • bomo predložili vsa zahtevana zavarovanja posla;

  • smo ob izdelavi ponudbe pregledali vso razpoložljivo razpisno dokumentacijo;

  • smo v celoti seznanjeni z vso relevantno zakonodajo, ki se upošteva pri oddaji tega javnega naročila;

  • smo v celoti seznanjeni z obsegom in zahtevnostjo javnega naročila;

  • bomo vse prevzete obveznosti izpolnili v predpisani količini, kvaliteti in rokih, kot to izhaja iz razpisne dokumentacije za oddajo tega javnega naročila;

  • smo pri sestavi ponudbe upoštevali obveznosti do svojih morebitnih podizvajalcev;

  • za nas ne obstaja absolutna prepoved poslovanja z naročnikom, kot izhaja iz 35. člena ZIntPK;

  • so navedeni podatki v ponudbi in prilogah resnični in verodostojni.

  Izjavljamo, da izpolnjujemo naslednje obvezne pogoje skladno z zakonskimi zahtevami in zahtevami naročnika:

  • imamo dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila,

  • smo vpisani v sodni, poklicni oziroma poslovni register v državi sedeža,

  • gospodarski subjekt ali oseba, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, ni bil pravnomočno obsojen zaradi storitve kaznivega dejanja naštetega v prvem odstavku 75. člena ZJN-3,

  • nismo izločeni iz postopkov javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami,

  • da nad gospodarskim subjektom ni bil začet postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, ali postopek likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, če njegova sredstva ali poslovanje upravlja upravitelj ali sodišče, ali če so njegove poslovne dejavnosti začasno ustavljene, ali če se je v skladu s predpisi druge države nad njim začel postopek ali pa je nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami,

  • nimamo na dan, ko je bila oddana prijava, v skladu s predpisi države, v kateri imamo sedež, zapadlih, neplačanih obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v vrednosti 50 EUR ali več,

  • na dan oddaje ponudbe ali prijave nimamo nepredloženih obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe ali prijave,

  • nam v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb ni bila s pravnomočno odločbo ali več pravnomočnimi odločbami pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačili za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno;

  • z drugimi gospodarskimi subjekti nismo sklenili dogovora, katerega cilj ali učinek je preprečevati, omejevati ali izkrivljati konkurenco,

  • nismo bili s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojeni za prestopek v zvezi s poklicnim ravnanjem,

  • pri dajanju informacij v tem ali predhodnih postopkih, nismo namerno podali zavajajoče razlage ali teh informacij nismo zagotovili,

  • izpolnjujemo vse ostale pogoje za izvedbo naročila, ki jih določa razpisna dokumentacija.

  S podpisom te izjave izjavljamo, da izpolnjujemo vse pogoje iz razpisne dokumentacije, za katere je navedeno, da se izpolnjevanje izkazuje s podpisom te izjave!

  Spodaj podpisani dajem/o uradno soglasje, da SPLOŠNA BOLNIŠNICA NOVO MESTO, Šmihelska cesta 1, 8000 Novo mesto  v zvezi z oddajo javnega naročila za namene Endoskopski stolpi, objavljen na Portalu javnih naročil pod številko _____________ pridobi podatke za preveritev ponudbe v skladu 89. členom ZJN-3 v enotnem informacijskem sistemu – eDosje iz devetega odstavka 77. člena ZJN-3.

   

  Kraj in datum:

  Ime in priimek: _____________________

   


  (žig in podpis)

   

  Obrazec št: 3
  Download 0.85 Mb.
  1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   15
  Download 0.85 Mb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  Splošna bolnišnica novo mesto

  Download 0.85 Mb.