• 6C Materiály
 • 6E Technologie
 • KATEGORIE 7 - NAVIGACE A LETECKÁ ELEKTRONIKA 7A Systémy, zařízení a součásti
 • 7B Zkušební, kontrolní a výrobní zařízení
 • 7C Materiály Žádné 7D Software
 • B Zkušební, kontrolní a výrobní zařízení
  Download 2.13 Mb.
  bet10/14
  Sana10.04.2017
  Hajmi2.13 Mb.
  1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14

  6B Zkušební, kontrolní a výrobní zařízení
  6B004 Optická zařízení, dále uvedená:
  a. Zařízení pro měření absolutního činitele odrazu s přesností ± 0,1 % hodnoty činitele odrazu;
  b. Zařízení jiná než pro měření rozptylu optických povrchů, mající nezastíněnou aperturu větší než 10 cm, speciálně konstruovaná pro bezkontaktní optické měření nerovinných optických povrchů (profilů) s “přesnosti” 2 nm nebo menší (lepší) vůči požadovanému povrchu.
  Poznámka: 6B004 nekontroluje mikroskopy.
  6B007 Zařízení pro výrobu, seřizování a kalibraci pozemních gravimetrů se statickou přesností lepší než 0,1 mgal.
  6B008 Impulsní radarové systémy měření průřezu mající šířky vysílacího impulsu 100 ns nebo menší a jejich speciálně konstruované součásti.

  Viz také 6B 08


  6B 108 Systémy, jiné než specifikované v 6B008, speciálně konstruované pro radarové měření průřezu použitelné pro “řízené střely” a jejich subsystémy.
  6C Materiály
  6C002 Materiály pro optické snímače, dále uvedené:
  a. Elementární telur (Te) o čistotě minimálně 99,9995 % nebo větší;
  b. Monokrystaly kadmium-zinek-teluridu (CdZnTe) s obsahem zinku menším než 6 % hmotnostních, nebo teluridu kadmia (CdTe) nebo rtuť-kadmium-teluridu (HgCdTe) jakékoli čistoty, včetně epitaxních plátků z těchto monokrystalů.
  6C004 Optické materiály, dále uvedené:
  a. “Substrátové polotovary” ze selenidu zinku (ZnSe) nebo sulfidu zinku (ZnS) vyrobené procesem chemického nanášení v parní fázi, mající některou z dále uvedených charakteristik:

  1. Objem větší než 100 cm3; nebo

  2. Průměr větší než 80 mm s tloušťkou 20 mm nebo více;
  b. Polotovary z dále uvedených elektrooptických materiálů:

  1. Titanylarsenát draselný (KTA);

  2. Selenid galium-stříbro (AgGaSe2);

  3. Selenid thalium-arzen (Tl3AsSe3, známý také jako TAS);


  c. Nelineární optické materiály mající obě dále uvedené charakteristiky:

  1. Susceptibilitu třetího řádu (chi 3) rovnající se nebo větší než 10-6 m2/V2; a

  2. Dobu odezvy menší než 1 ms;
  d. “Substrátové polotovary” nanesených materiálů z karbidu křemíku nebo berylium-berylia (BeBe) o průměru nebo délce hlavní osy přesahující 300 mm;
  e. Sklo, včetně taveného oxidu křemičitého, fosfátového skla, fluorofosfátového skla, fluoridu zirkoničitého (ZrF4) nebo fluoridu hafničitého (HfF4) mající všechny dále uvedené charakteristiky:
  1. Koncentraci hydroxylového iontu (OH-) menší než 5 ppm;

  2. Úroveň znečištění integrovanými kovy menší než 1 ppm; a

  3. Vysokou homogenitu (index refrakční variace) méně než 5 x 106;
  f. Synteticky vyrobený diamantový materiál s absorpcí menší než 10-5 cm-1 pro vlnové délky větší než 200 nm, ale nepřesahující 14000 nm.
  6C005 Syntetický krystalický výchozí “laserový” materiál v nehotové formě, dále uvedený:
  a. Safír dopovaný titanem;

  b. Alexandrit.


  6D Software
  6D001 “Software” speciálně vyvinutý pro “vývoj” nebo “výrobu” zařízení specifikovaných v 6A004, 6A005, 6A008 nebo 6B008.
  6D002 “Software” speciálně vyvinutý pro “užití” zařízení specifikovaných v 6A002.b., 6A008 nebo 6B008.
  6D003 Jiný software, dále uvedený:
  a. 1. “Software” speciálně vyvinutý pro “zpracování v reálném čase” akustických dat pro pasivní příjem za použití vlečených polí hydrofonů;
  2. “Zdrojový kód” pro “zpracování v reálném čase” akustických dat pro pasivní příjem za použití vlečených polí hydrofonů;
  3. “Software” speciálně vyvinutý pro akustické formování paprsků pro “zpracování v reálném čase” akustických dat pro pasivní příjem za použití kabelových systémů pro spodky lodí nebo zálivy;
  4. “Zdrojový kód” pro “zpracování v reálném čase” akustických dat pro pasivní příjem za použití kabelových systémů pro spodky lodí nebo zálivy;
  b. 1. “Software” speciálně vyvinutý pro magnetické kompenzační systémy pro magnetická čidla (snímače) vyvinutá pro provoz na mobilních plošinách;
  2. “Software” speciálně vyvinutý pro detekci magnetické anomálie na mobilních plošinách;
  c. “Software” speciálně vyvinutý pro opravu pohybových vlivů gravimetrů nebo gravitačních gradiometrů;
  d. 1. Aplikační “software” “programů” pro řízení letového provozu používaný na víceúčelových počítačích umístěných ve střediscích řízení letového provozu, který je schopen:

  a. Zpracovávat a zobrazovat více než 150 současných “systémových stop”; nebo

  b. Přijímat radarová cílová data z více než čtyř primárních radarů;
  2. “Software” pro projektování nebo “výrobu” anténních kopulí, které:

  a. Jsou speciálně konstruované k ochraně “elektronicky řiditelných sfázovaných anténních soustav” specifikovaných v 6A008.e.; a

  b. Způsobují potlačení ’průměrné úrovně postranních laloků’ o více než 40 dB pod špičkovou hodnotu hlavního paprsku.

  Technická poznámka:

  Průměrná úroveň postranních laloků’ v 6D003.d.2.b. se měří přes celé pole s vyloučením úhlového rozsahu zahrnujícího hlavní paprsek a první dva postranní laloky po obou stranách hlavního paprsku.


  6D 102 “Software” speciálně vyvinutý nebo upravený pro “užití” zboží specifikovaného v 6A108.
  6D103 “Software”, který dodatečně zpracovává zaznamenaná letová data, který umožňuje určit polohu vzdušného prostředku po celé jeho letové dráze, speciálně vyvinutý nebo upravený pro “řízené střely”.
  6E Technologie
  6E001 “Technologie” podle Všeobecné poznámky k technologii pro “vývoj” zařízení, materiálů nebo “softwaru” specifikovaných v 6A, 6B, 6C nebo 6D.
  6E002 “Technologie” podle Všeobecné poznámky k technologii pro “výrobu” zařízení nebo materiálů specifikovaných v 6A, 6B nebo 6C.
  6E003 Jiné “technologie” dále uvedené:
  a. 1. “Technologie” pro potahování a zpracování optického povrchu potřebná pro dosažení stejnoměrnosti 99,5 % nebo lepší u optických povlaků o průměru nebo délce hlavní osy 500 mm nebo více a s celkovou ztrátou (absorpcí a rozptylem) menší než 5 x 10-3;

  POZN.: Viz také 2E003.f.
  2. “Technologie” pro výrobu optických předmětů používající techniku jednobřitového diamantového soustružení k docílení přesnosti povrchu lepší než 10 nm efektivních na nerovinném povrchu větším než 0,5 m2;
  b. “Technologie” “potřebná” pro “vývoj”, “výrobu” nebo “užití” speciálně konstruovaných diagnostických přístrojů nebo terčů ve zkušebních zařízeních pro zkoušení “laserů se supervysokým výkonem” (“SPHL”) nebo pro zkoušení či hodnocení materiálů ozářených paprsky “SPHL”;
  c. “Technologie” “potřebná” pro “vývoj” nebo “výrobu” indukčních “magnetometrů” nebo systémů indukčních “magnetometrů” majících některou z dále uvedených vlastností:
  1. “Úroveň šumu” menší než 0,05 nT efektivní vztaženo na druhou odmocninu Hz při kmitočtech menších než 1 Hz; nebo

  2. “Úroveň šumu” menší než 1 x 10-3 nT efektivní vztaženo na druhou odmocninu Hz při kmitočtech 1 Hz a vyšších.


  6E101 “Technologie” podle Všeobecné poznámky k technologii pro “užití” zařízení nebo “softwaru” specifikovaného v 6A002, 6A007.b. a c., 6A008, 6A102, 6A107, 6A108, 6B108, 6D102 nebo 6D103.

  Poznámka: 6E101 specifikuje pouze takovou “technologii” pro zařízení specifikovaná v 6A008, pokud je určena pro aplikace ve vzdušných prostředcích a je použitelná v “řízených střelách”.
  6E201 “Technologie” podle Všeobecné poznámky k technologii pro “užití” zařízení specifikovaných v 6A003, 6A005.a.1.c., 6A005.a.2.a., 6A005.c.1.b., 6A005.c.2.c.2., 6A005.c.2.d.2.b., 6A202, 6A203, 6A205, 6A225 nebo 6A226.

  KATEGORIE 7 - NAVIGACE A LETECKÁ ELEKTRONIKA
  7A Systémy, zařízení a součásti
  Poznámka 1: Pro automatické piloty ponorných plavidel viz Kategorie 8. Pro radar viz Kategorie 6.
  Poznámka 2: Pro inerciální navigační zařízení pro lodě a ponorky viz Seznam vojenského materiálu.
  7A001 Měřiče zrychlení konstruované pro užití v inerciálních navigačních nebo naváděcích systémech a mající některou z dále uvedených charakteristik a jejich speciálně konstruované součásti:

  Viz také 7A101


  a. “Stabilitu” “systematické chyby” menší (lepší) než 130 mikro g vztaženo na pevnou kalibrační hodnotu za dobu jednoho roku;

  b. “Stabilitu” “konstanty stupnice” menší (lepší) než 130 ppm vztaženo na pevnou kalibrační hodnotu za dobu jednoho roku; nebo

  c. Jsou určeny k provozu při hodnotách lineárního zrychlení přesahujících 100 g.
  7A002 Gyroskopy mající některou z dále uvedených charakteristik a jejich speciálně konstruované součásti:

  Viz také 7A102


  a. “Stabilitu” “driftové rychlosti”, měřenou v prostředí 1 g po dobu tří měsíců a vztaženou na pevnou kalibrační hodnotu:

  1. Menší (lepší) než 0,1° za hodinu, jsou-li určeny k provozu při hodnotách lineárního zrychlení pod 10 g; nebo

  2. Menší (lepší) než 0,5° za hodinu, jsou-li určeny k provozu v rozmezí 10 g až 100 g včetně; nebo
  b. Určeny k provozu při hodnotách lineárního zrychlení přesahujících 100 g.
  7A003 Inerciální navigační systémy (s kardanovou nebo pevnou montáží) a inerciální zařízení konstruované pro “letadla”, pozemní vozidla nebo “kosmické lodi” k určování polohy, navádění nebo řízení mající některou z dále uvedených charakteristik a jejich speciálně konstruované součásti:

  Viz také 71A103


  a. Navigační chybu (volnou inerciální) následnou po normálním nastavení 0,8 námořní míle za hodinu (50 % kružnice stejné pravděpodobnosti (CEP)) nebo menší (lepší); nebo
  b. Určeny k provozu při hodnotách lineárního zrychlení přesahujících 10 g.
  Poznámka 1: Parametry podle 7A003.a. se použijí spolu s některou z dále uvedených podmínek okolního prostředí:

  1. Náhodné vibrační zatížení o průměrné hodnotě 7,7 g rms po dobu první půlhodiny při celkové době trvání zkoušky 1,5 hodiny ve směru každé ze tří kolmých os, přičemž vibrace mají tyto parametry:

  a. Stálou hodnotu výkonového kmitočtového spektra (PSD) 0,04 g2/Hz při kmitočtovém intervalu od 15 do 1000 Hz; a

  b. PSD se zeslabuje s kmitočtem od 0, 04 g2/Hz do 0,01 g2/Hz v kmitočtovém intervalu od 1000 do 2000 Hz; nebo

  2. Úhlové výchylky jsou prováděny s rychlostí 2,62 radiánů za sekundu (150 stupňů za sekundu); nebo

  3. V souladu s národními normami ekvivalentními k podmínkám uvedeným výše v bodech 1. a 2.
  Poznámka 2: 7A003 nekontroluje inerciální navigační systémy, které jsou schváleny úřady pro civilní letectví “účastnických států” pro použití v “civilních letadlech”.
  7A004 Gyroskopicko-astronomické kompasy a jiné přístroje, které odvozují polohu nebo orientaci pomocí automatického sledování nebeských těles nebo kosmických družic, s přesností azimutu rovnající se nebo menší (lepší) než 5 sekund oblouku.

  Viz také 7A104


  7A005 Přijímací zařízení pro signál globálního družicového systému pro určování polohy (např. GPS nebo GLONASS), která mají některou z dále uvedených charakteristik a jejich speciálně konstruované součásti:

  Viz také 7A105


  a. Pracují s kódováním/dekódováním; nebo

  b. Mají anténu s řiditelným nulovým bodem.


  7A006 Palubní letadlové výškoměry pracující při jiných kmitočtech než 4,2 až 4,4 GHz včetně, mající některou z dále uvedených charakteristik:

  Viz také 7A106


  a. “Optimalizaci výkonu”; nebo

  b. Používají modulaci klíčování fázovým posuvem.


  7A007 Zařízení pro vyhledávání směru pracující při kmitočtech nad 30 MHz a mající všechny dále uvedené charakteristiky a jejich speciálně konstruované součásti:
  a. “Okamžitou šířku pásma” 1 MHz nebo větší;

  b. Současně zpracovávají více než 100 kmitočtových kanálů; a

  c. Zpracovávají více než 1000 výsledků vyhledávání směru za sekundu v jednom kmitočtovém kanálu.
  7A101 Měřiče zrychlení, jiné než specifikované v 7A001, s prahovou hodnotou 0,05 g nebo menší nebo s chybou linearity do 0,25 % celého rozsahu stupnice, které jsou konstruovány pro použiti v inerciálních navigačních systémech nebo naváděcích systémech všech typů a pro ně speciálně konstruované součásti.
  Poznámka: 7A101 nespecifikuje měřiče zrychlení, které jsou speciálně konstruovány a vyvinuty jako snímače v systému měření během vrtání (MWD) k užití při obslužných pracích u hlubinných vrtů.
  7A102 Všechny druhy gyroskopů, jiné než specifikované v 7A002, použitelné v “řízených střelách”, s jmenovitou “stabilitou” “driftové rychlosti” menší než 0,5° (1 sigma nebo efektivní hodnota) za hodinu v prostředí 1 g a pro ně speciálně konstruované součásti.
  7A103 Přístrojová technika, zařízení a systémy pro navigaci, jiné než specifikované v 7A003 a pro ně speciálně konstruované součásti:
  a. Inerciální nebo jiná zařízení používající měřiče zrychlení specifikované v 7A001, 7A002, 7A101 nebo 7A102 a systémy obsahující takové přístrojové vybavení;

  Poznámka: 7A103.a. nespecifikuje zařízení obsahující měřiče zrychlení specifikované v 7A001, kde takové měřiče zrychlení jsou speciálně konstruovány a vyvíjeny jako snímače v systému měření během vrtání (MWD) pro použití při obslužných pracích u hlubinných vrtů.
  b. Integrované letové přístrojové systémy, které obsahují gyrostabilizátory nebo automatické piloty, konstruované nebo upravené pro použití v kosmických nosných prostředcích, specifikovaných v 9A004 nebo v sondážních raketách specifikovaných v 9A104.
  7A104 Gyroskopicko - astronomické kompasy a jiné přístroje, jiné než specifikované v 7A004, které odvozují polohu nebo orientaci pomocí automatického sledování nebeských těles nebo kosmických družic a pro ně speciálně konstruované součásti.
  7A105 Přijímací zařízení pro signál globálního družicového systému pro určování polohy (GPS) nebo podobné satelitní přijímače, jiné než specifikované v 7A005, schopné poskytovat navigační informace za dále uvedených provozních podmínek a konstruované nebo upravené pro užití v kosmických nosných prostředcích specifikovaných v 9A004 nebo sondážních raketách specifikovaných v 9A104:
  a. Při rychlostech přesahujících 515 m/s; a

  b. Ve výškách větších než 18 km.


  7A106 Výškoměry, jiné než specifikované v 7A006, s radarem nebo laserovým radarem, konstruované nebo upravené pro užití v kosmických nosných prostředcích specifikovaných v 9A004 nebo sondážních raketách specifikovaných v 9A104.
  7A115 Pasivní čidla pro stanovení azimutů ke specifickým elektromagnetickým zdrojům (zaměřovací zařízení} nebo terénním charakteristikám, konstruovaná nebo upravená pro užití v kosmických nosných prostředcích specifikovaných v 9A004 nebo sondážních raketách specifikovaných v 9A104.
  Poznámka: 7A115 zahrnuje čidla pro tato zařízení:

  a. Zařízení pro mapování terénních obrysů;

  b. Zařízení se zobrazovacími snímači (aktivními a pasivními);

  c. Zařízení s pasivními interferometry.
  7A116 Systémy pro řízení letu konstruované nebo upravené pro užití v kosmických nosných prostředcích specifikovaných v 9A004 nebo sondážních raketách specifikovaných v 9A104:
  a. Hydraulické, mechanické, elektro-optické nebo elektro-mechanické systémy pro řízení letu (včetně systémů s přenosem elektrických impulsů po vodičích (fly-by-wire));
  b. Zařízení pro řízení letové polohy.
  7A117 “Naváděcí systémy” použitelné v “řízených střelách” schopné dosahovat přesnost systému 3,33 % doletu nebo menší (např. “pravděpodobná kruhová úchylka” (CEP) 10 km nebo méně při doletu 300 km).
  7B Zkušební, kontrolní a výrobní zařízení
  7B001 Zkušební, kalibrační nebo seřizovací zařízení speciálně konstruovaná pro zařízení specifikovaná v 7A.
  Poznámka: 7B001 nekontroluje zkušební, kalibrační nebo seřizovací zařízení pro Stupeň údržby I nebo Stupeň údržby II.
  Technické_poznámky:
  1. Stupeň údržby I

  Porucha inerciální navigační jednotky je v letadle hlášena příslušnými údaji z řídicí a zobrazovací jednotky (CDU) nebo podle zprávy z příslušného subsystému. Podle manuálu výrobce může být příčina poruchy lokalizována na úrovni nesprávně pracující snadno vyměnitelné jednotky (LRU). Operátor jednotku vyjme a nahradí ji jinou.
  2. Stupeň údržby II

  Vadná LRU se posílá do údržbářské dílny (výrobce nebo operátora odpovědného za stupeň údržby II). V údržbářské dílně se vadná LRU zkouší různými vhodnými prostředky, aby se prověřila a lokalizovala montážní sestava vyměnitelná v dílně (SRA) s vadným modulem, který způsobil poruchu. Tato SRA (nebo případně celá LRU) se pak zasílá výrobci.

  POZN.: Stupeň údržby II nezahrnuje demontáž kontrolovaných měřičů zrychlení nebo gyroskopických snímačů ze SRA.
  7B002 Zařízení, dále uvedená, speciálně konstruovaná pro charakterizaci zrcadel pro prstencové “laserové” gyroskopy:

  Viz také 7B102


  a. Měřiče rozptylu, mající přesnost měření 10 ppm nebo menší (lepší);

  b. Měřiče profilu, mající přesnost měření 0,5 nm (5 angstromů) nebo menší (lepší).


  7B003 Zařízení speciálně konstruovaná pro “výrobu” zařízení specifikovaných v 7A.
  Poznámka: 7B003 zahrnuje:

  a. Zkušební stanice ladění gyroskopů;

  b. Stanice dynamického vyvažování gyroskopů;

  c. Stanice pro záběh gyroskopů nebo zkoušení motorů;

  d. Stanice pro evakuování a plnění gyroskopů;

  e. Odstředivkové přípravky pro gyroskopická ložiska;

  f. Stanice pro seřizování os měřičů zrychlení.
  7B102 Měřiče odrazivosti, speciálně konstruované pro charakterizaci zrcadel pro “laserové” gyroskopy, s přesností 50 ppm nebo méně (lepší).
  7B 103 Speciálně konstruované “výrobní celky” pro zařízení specifikovaná v 7A117.
  7C Materiály
  Žádné
  7D Software
  7D001 “Software” speciálně určený nebo upravený pro “vývoj” nebo “výrobu” zařízení uvedených v 7A nebo 7B.
  7D002 “Zdrojový kód” pro “užití” jakéhokoli inerciálního navigačního zařízení, včetně inerciálních zařízení nekontrolovaných 7A003 nebo 7A004 nebo referenčních systémů pro polohu a kurs (AHRS).
  Poznámka: 7D002 nekontroluje “zdrojový kód” pro “užití” kardanových AHRS.
  Technická poznámka:

  AHRS se obecně liší od inerciálních navigačních systémů (INS) v tom, že AHRS poskytuje informace o poloze a kursu a normálně neposkytuje informace o zrychlení, rychlosti a poloze, které poskytuje INS.
  7D003 Jiný “software”, dále uvedený:
  a. “Software” speciálně určený nebo upravený pro zlepšení operačního výkonu nebo zmenšení navigační chyby systémů na úrovně uvedené v 7A003 nebo 7A004;

  b. “Zdrojový kód” pro hybridní integrované systémy, který' zlepšuje operační výkon nebo zmenšuje navigační chybu systémů na úroveň uvedenou v 7A003 průběžnou kombinací inerciálních údajů s některým z dále uvedených navigačních údajů:


  1. Rychlost podle Dopplerova radaru;
  2. Referenční údaje (odkazy) z globálních družicových navigačních systémů (t.j. GPS nebo GLO(NASS); nebo
  3. Terénní data z databází;
  c. “Zdrojový kód” pro integrované letecké nebo raketové systémy, které kombinují data snímačů a používají “expertní systémy”;
  d. “Zdrojový kód” pro “vývoj”, dále uvedený:

  1. Číslicových systémů optimalizace letu pro “plné řízení letu”;

  2. Integrovaných systémů pro řízení pohonu a navigace;

  3. Systémů řízení letu s přenosem řídicích elektrických signálů po vodičích (fly-by-wire) nebo řídicích světelných signálů po optických vláknech (fly-by-light);

  4. “Aktivních systémů řízení letu” s tolerancí chyby nebo se samoregulací;

  5. Palubních zařízení pro automatické vyhledávání směru;

  6. Systémů výškových dat na bázi pozemních statických dat; nebo

  7. Zobrazovacích jednotek rastrového typu nebo trojrozměrných zobrazovacích jednotek;


  e. “Software” pro počítačovou podporu konstruování (CAD) speciálně určený pro “vývoj” “aktivních systémů řízení letu” pro víceosou regulaci s přenosem řídicích elektrických signálů po vodičích (fly-by-wire) nebo řídicích světelných signálů po optických vláknech (fly-by-light) pro vrtulníky nebo “protimomentové cirkulační systémy nebo cirkulační systémy směrového řízení” vrtulníků, jejichž “technologie” je uvedená v 7E004.b., 7E004.c.1. nebo 7E004. c. 2.
  7D101 “Software” speciálně určený nebo upravený pro “užití” zařízení uvedených v 7A001 až 7A006, 7A101 až 7A106, 7A115, 7A116.a., 7A116.b., 7B001, 7B002, 7B003, 7B102 nebo 7B 103.
  7D 102 Integrační “software”, dále uvedený:
  a. Integrační “software” pro zařízení uvedené v 7A103.b.;
  b. Integrační “software” speciálně určený pro zařízení uvedené v 7A003 nebo 7A103.a.
  7D103 “Software” speciálně určený pro modelování nebo simulaci “naváděcích systémů” uvedených v 7A117 nebo pro jejich návrhovou integraci s kosmickými nosnými prostředky uvedenými v 9A004 nebo sondážními raketami uvedenými v 9A104.
  Poznámka: “Software” uvedený ve 7D103 zůstává kontrolován i při kombinaci se speciálně určeným hardwarem uvedeným ve 4A102.
  7E Technologie
  7E001 “Technologie” podle Všeobecné poznámky k technologii pro “vývoj” zařízení nebo “softwaru” uvedeného v 7A, 7B nebo 7D.
  7E002 “Technologie” podle Všeobecné poznámky k technologii pro “výrobu” zařízení uvedeného v 7A nebo 7B.
  7E003 “Technologie” podle Všeobecné poznámky k technologii pro opravy, renovaci nebo generální opravy zařízení uvedených v 7A001 až 7A004.
  Poznámka: 7E003 nekontroluje “technologii” pro údržbu přímo spojenou s kalibrací, demontáží nebo výměnou poškozených nebo nepoužitelných snadno vyměnitelných jednotek LRUs a SRAs “civilních letadel” jak jsou popsány ve Stupni údržby I nebo Stupni údržby II.

  POZN.: Viz technické poznámky k 7B001.
  7E004 Jiné “technologie”, dále uvedené:
  a. “Technologie” pro “vývoj” nebo “výrobu”:
  1. Palubních automatických zaměřovacích zařízení pracujících při kmitočtech přesahujících 5 MHz;

  2. Systémů výškových dat na bázi pozemních dat jenom statických, tj. které pracují s konvenčními vzduchovými datovými sondami;

  3. Letových projekčních zobrazovacích jednotek rastrového typu nebo trojrozměrných zobrazovacích jednotek pro “letadla”;

  4. Inerciálních navigačních systémů nebo gyroskopicko-astronomických kompasů obsahujících měřiče zrychlení nebo gyroskopy uvedené v 7A001 nebo 7A002;

  5. Elektrických pohonů (t.j. elektromechanické, elektrohydraulické a kombinované pohonné agregáty) speciálně určené pro “ovládání letu”;

  6. “Řízení letu polem optických čidel” speciálně určených pro “aktivní systémy řízení letu”;


  b. “Technologie” pro “vývoj” “aktivních systémů řízení letu” ((včetně systémů řízení s přenosem řídicích signálů po vodičích (fly-by-wire) nebo světelných signálů po optických vláknech (fly-by-light));
  1. Návrh konfigurace pro propojování více mikroelektronických prvků zpracování dat (palubních počítačů) k docílení “zpracování v reálném čase” pro uplatnění zákonů řízení;

  2. Kompenzace zákonů řízení s přihlédnutím k umístění čidel (snímačů) nebo k dynamickému zatížení draku letadla, tj. kompenzace vibračního prostředí čidel nebo úprava umístění čidel se zřetelem k těžišti;

  3. Elektronické řízení nadbytečnosti dat nebo nadbytečnosti systémů pro zjišťování poruch, tolerance poruch, lokalizace poruch nebo novou konfiguraci;

  Poznámka: 7E004.b.3. nekontroluje “technologie” pro návrh fyzické nadbytečnosti.

  4. Letové příkazy, které dovolují za letu rekonfiguraci ovládacích prvků síly a momentu pro autonomní řízení vzdušného dopravního prostředku v reálném čase;

  5. Integrace číslicových dat pro řízení letu, navigaci a řízení pohonu do číslicového systému optimalizace letu pro “plné řízení letu”;

  Poznámka: 7E004.b.5. nekontroluje:

  a. “Technologii” pro “vývoj” a integraci číslicového řízení letu, dat pro navigaci a řízení motorů do systémů optimalizace letu pro “optimalizaci letové dráhy”;

  b. “Technologii” pro “vývoj” přístrojových systémů na “letadle” integrovaných výhradně pro VOR, DME, ILS nebo MLS navigaci nebo přibližování.

  6. Číslicové ovládací systémy letadel s plnou autoritou nebo vícečidlové systémy řízení raket obsahující “expertní systémy”:  POZN.: Pro “technologii” pro číslicový systém automatického řízení motoru (“FADEC`) viz 9E003.a.9.
  c. “Technologie” pro “vývoj” systémů vrtulníků, a to:

  1. Víceosové regulátory s přenosem řídicích elektrických signálů po vodičích fly-by-wire nebo světelných signálů po optických vláknech fly-by-light, v nichž jsou spojeny funkce alespoň dvou z dále uvedených ovládacích prvků do jednoho ovládacího prvku:

  a. Kolektivní ovládací prvky;

  b. 4vládací prvky cykliky;

  c. Směrové ovládací prvky;

  2. “Protimomentové cirkulační systémy nebo cirkulační systémy směrového řízení”;

  3. Rotorové listy, které mají “profil s měnitelnou geometrií” pro použití v systémech používajících řízení jednotlivých listů.
  7E101 “Technologie” podle Všeobecné poznámky k technologii pro “užití” zařízení uvedených v 7A001 až 7A006, 7A101 až 7A106, 7A115 až 7A117, 7B001, 7B002, 7B003, 7B102, 7B103, 7D101 až 7D103.
  7E 102 “Technologie” pro ochranu letecké elektroniky a elektrických subsystémů proti nahodilým poruchám od elektromagnetických impulsů (EMP) a elektromagnetického rušení (EMI) z vnějších zdrojů, a to:
  a. Vývojová “technologie” systémů stínění;

  b. Vývojová “technologie” pro sestrojování radiačně odolných elektrických obvodů a subsystémů;

  c. Vývojová “technologie” pro stanovení kritérií odolnosti podle 7E102.a. a 7E102.b.
  7E104 “Technologie” pro integraci dat řízení letu, navádění a pohonu do systému řízení letu pro optimalizaci trajektorie raketového systému.  Download 2.13 Mb.
  1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14
  Download 2.13 Mb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  B Zkušební, kontrolní a výrobní zařízení

  Download 2.13 Mb.