• 9C Materiály
 • 9E Technologie
 • SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK
 • B Zkušební, kontrolní a výrobní zařízení
  Download 2.13 Mb.
  bet12/14
  Sana10.04.2017
  Hajmi2.13 Mb.
  1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14

  9B Zkušební, kontrolní a výrobní zařízení
  9B001 Speciálně konstruovaná zařízení, nástroje a přípravky pro výrobu nebo měření oběžných a rozváděcích lopatek plynových turbín nebo odlitků vrchních věnců:
  a. Zařízení pro odlévání s usměrňovaným ochlazováním nebo pro odlévání monokrystalů;
  b. Keramická jádra nebo skořepiny;
  9B002 Řídicí systémy ’on line’ (v reálném čase), nástrojové vybavení (včetně čidel), nebo zařízení pro automatizovaný sběr a zpracování dat, speciálně konstruované pro “vývoj” motorů plynových turbín, montážních celků nebo součástí obsahující “technologie” specifikované v 9E003.a.
  9B003 Zařízení speciálně konstruovaná pro “výrobu” nebo zkoušení kartáčových ucpávek plynových turbín konstruovaných pro provoz při obvodových rychlostech přesahujících 335 m/s a teplotách vyšších než 773 K (500 °C) a jejich speciálně konstruované součásti a příslušenství.
  9B004 Nástroje, lisovadla nebo přípravky pro nerozebíratelné spojování součástí z “vysoce legovaných slitin”, titanu nebo intermetalických sestav lopatek a disků pro plynové turbíny specifikovaných v 9E003.a.3. nebo 9E003.a.6.
  9B005 Řídicí systémy ’on line’ (v reálném čase), nástrojové vybavení (včetně čidel) nebo zařízení pro automatizovaný sběr a zpracování dat, speciálně konstruované pro užití s některými dále uvedenými aerodynamickými tunely nebo zařízeními:

  Viz také 9B105


  a. Aerodynamické tunely navržené pro rychlosti 1,2 Mach nebo větší, s výjimkou těch, které jsou speciálně konstruovány pro vzdělávací účely a mají velikost zkušebního prostoru (měřeno příčně) menší než 250 mm;

  Technická poznámka:

  Velikostí zkušebního prostoru se v 9B005 rozumí průměr kružnice nebo strana čtverce nebo nejdelší strana obdélníku v největším průřezu zkušebního prostoru.
  b. Zařízení pro simulaci proudícího prostředí při rychlostech přesahujících 5 Mach, včetně průjezdných tunelů, tunelů s plazmovým obloukem, rázových trubek, rázových tunelů, plynových tunelů a lehkých plynových děl;
  c. Aerodynamické tunely nebo zařízení, jiné než s dvourozměrným měřicím prostorem, schopné simulovat proudění o Reynoldsově číslu přes 25 x 106.
  9B006 Speciálně konstruovaná zkušební zařízení akustických vybrací, schopná vyrobit hladiny akustického tlaku 160 dB nebo více (vztaženo na 20 mikropascalů) s jmenovitým výkonem 4 kW nebo větším při zkušební teplotě komory přesahující 1273 K ( 1000 °C) a speciálně konstruované křemenné ohřívače pro ně.

  Viz také 9B106


  9B007 Zařízení speciálně konstruovaná pro kontrolu integrity raketových motorů za použití technik nedestruktivních testů (NDT), jiných než planárních rentgenových nebo základních fyzikálních nebo chemických analýz.
  9B008 Snímače speciálně konstruované pro přímé měření povrchového tření zkušebního toku s teplotou stagnace přesahující 833 K (560 °C).
  9B009 Nástroje speciálně konstruované pro výrobu součástí rotorů turbínových motorů práškovou metalurgií, schopné provozu při namáhání 60 % meze pevnosti v tahu (UTS) nebo větším a teplotách kovů 873 K (600 °C) nebo vyšších.
  9B 105 Aerodynamické tunely pro rychlosti 0,9 Mach nebo vyšší, použitelné pro “řízené střely” a jejich subsystémy.

  Viz také 9B005


  9B 106 Klimatizační komory a bezdozvukové komory:
  a. Klimatizační komory schopné simulovat dále uvedené letové podmínky:

  1. Vibrační prostředí efektivní hodnoty 10 g nebo větší mezi 20 Hz a 2000 Hz vyvozující síly 5 kN a větší; a

  2. Nadmořskou výšku 15000 m nebo větší; nebo

  3. Teplotu od méně než 223 K (-50 °C) do 398 K ( 125 °C);


  b. Bezdozvukové komory schopné simulovat dále uvedené letové podmínky:

  1. Akustické prostředí při celkovém akustickém tlaku 140 dB nebo více (vztaženo na 20 mikropascalů) nebo s jmenovitým výkonem 4 kW nebo více; a

  2. Nadmořskou výšku 15000 m nebo větší; nebo

  3. Teplotu od méně než 223 K (-50 °C) do 398 K ( 125 °C);


  9B115 Speciálně konstruovaná “výrobní zařízení” pro systémy, subsystémy a součásti specifikované v 9A005 až 9A009, 9A011, 9A101, 9A105 až 9A109, 9A111, 9A116 až 9A119.
  9B116 Speciálně konstruované “výrobní celky” pro kosmické nosné prostředky specifikované 9A004 nebo systémy, subsystémy a součásti specifikované v 9A005 až 9A009, 9A011, 9A101, 9A104 až 9A109, 9A111 nebo 9A116 až 9A119.
  9B117 Zkušební stolice pro rakety nebo raketové motory na tuhá nebo kapalná paliva mající některou z dále uvedených charakteristik:

  a. Schopnost zpracovat tah větší než 90 kN; nebo

  b. Schopnost současně měřit složky tahu ve třech osách.
  9C Materiály
  9C110 Pryskyřicí impregnované vláknité lamináty a pro ně kovem potažené vláknité předlisky pro kompozitní struktury, lamináty a výrobky specifikované v 9A110, vyrobené buď z organické matrice nebo kovové matrice používající vláknitého zesílení se “specifickou pevností v tahu” větší než 7,6 x 104 m a “specifickým modulem” větším než 3,18 x 106 m.

  Viz také 1C010 a 1C210  Poznámka: Pryskyřicí impregnované vláknité lamináty specifikované v 9C110 jsou pouze ty, které používají pryskyřic s přechodnou teplotou skla (T8) po vytvrdnutí přesahující 418 K (145 °C), jak stanoví ASTM D4065 nebo ekvivalent.
  9D Software
  9D001 “Software” speciálně určený nebo upravený pro “vývoj” zařízení nebo “technologií” uvedených v 9A, 9B nebo 9E003.
  9D002 “Software” speciálně určený nebo upravený pro “výrobu” zařízení uvedených v 9A nebo 9B.
  9D003 “Software” speciálně určený nebo upravený pro “užití” “číslicových systémů automatického řízení motorů s plnou autoritou” (“FADEC”) pro pohonné systémy uvedené v 9A nebo zařízení specifikovaná v 9B:
  a. “Software” v číslicových elektronických ovládacích prvcích pro pohonné systémy, kosmická zkušební zařízení nebo zkušební zařízení leteckých motorů nasávajících vzduch;
  b. “Software” s tolerancí poruch používaný v systémech “FADEC” pro pohonné systémy a připojená zkušební zařízení.
  9D004 Jiný “software” dále uvedený:
  a. Dvourozměrný nebo trojrozměrný viskózní “software” ověřený zkušebními daty z aerodynamického tunelu nebo letu, potřebný pro podrobné modelování proudění v motoru;
  b. “Software” pro zkoušení leteckých turbínových motorů, sestav nebo součástí, speciálně vyvinutý pro sběr, redukci a analýzu dat v reálném čase a schopný zpětnovazebního řízení, včetně dynamického nastavování zkušebních předmětů nebo zkušebních podmínek v průběhu zkoušky;
  c. “Software” speciálně určený pro řízení usměrněného tuhnutí odlitků nebo odlévání monokrystalů;
  d. “Software” ve “zdrojovém kódu”, “objektovém kódu” nebo strojovém kódu požadovaný pro “užití” aktivních kompenzačních systémů pro řízení obvodové spáry rotorových lopatek.

  Poznámka: 9D004.d, nekontroluje “software” včleněný do nekontrolovaného zařízení nebo potřebný pro údržbové činnosti spojené s kalibrací nebo opravou nebo aktualizací aktivního kompenzačního systému řízení obvodové spáry.
  9D101 “Software” speciálně určený nebo upravený pro “užití” zboží uvedeného v 9B105, 9B106, 9B116 nebo 9B117.
  9D103 “Software” speciálně určený pro modelování, simulaci nebo návrhovou kompletaci kosmických nosných prostředků uvedených v 9A004 nebo sondážních raket uvedených v 9A104 nebo subsystémů uvedených v 9A005, 9A007, 9A105.a., 9A106, 9A108, 9A116 nebo 9A119.

  Poznámka: “Software” uvedený v 9D103 podléhá kontrolnímu režimu i v kombinaci se speciálně konstruovaným hardwarem uvedeným v 4A102.
  9D104 “Software” speciálně určený nebo upravený pro “užití” zboží uvedeného v 9A001, 9A005, 9A006.d., 9A006.g., 9A007.a., 9A008.d., 9A009.a., 9A010.d., 9A011, 9A101, 9A105, 9A106.c., 9A106.d., 9A107, 9A108.c., 9A109, 9A111, 9A115.a., 9A116.d., 9A117, nebo 9A118.
  D105 “Software”, který koordinuje funkce více než jednoho subsystému, speciálně určený nebo upravený pro užití v nosných raketách uvedených v 9A004 nebo sondážních raketách uvedených v 9A 104.
  9E Technologie
  Poznámka: “Technologie” pro “vývoj” nebo “výrobu” uvedené v 9E001 až 9E003 pro součásti turbohřídelových motorů podléhají kontrolnímu režimu i tehdy, jde-li o “užití” technologie pro opravy, přestavby nebo generální opravy. Kontrolnímu režimu nepodléhají: technické údaje, výkresy nebo dokumentace proúdržbové činnosti přímo spojené s kalibrací, demontáží nebo výměnou poškozených nebo neopravitelných jednotek, včetně výměny celých motorů nebo motorových modulů.
  9E001 “Technologie” podle Všeobecné poznámky k technologii pro “vývoj” zařízení nebo “software” uvedených v 9A001.c., 9A004 až 9A011, 9B nebo 9D.
  9E002 “Technologie” podle Všeobecné poznámky k technologii pro “výrobu” zařízení uvedených v 9A001.c., 9A004 až 9A011 nebo 9B.
  POZN.: K “technologii” pro opravy konstrukcí, laminátů nebo materiálů podléhajících kontrolnímu režimu viz 1E002.f.
  9E003 Jiné “technologie” dále uvedené:
  a. “Technologie” “potřebné” pro “vývoj” nebo “výrobu” některého z dále uvedených systémů nebo součástí turbohřídelových motorů:
  1. Lopatky nebo bandáže plynových turbín vyrobené ze slitin s usměrněným tuhnutím (DS) nebo monokrystalových, (SC) mající (ve směru Millerova indexu 001) životnost přesahující 400 hodin při 1273 K (1000 °C) a namáhání 200 MPa, stanoveno z průměrných hodnot mechanických vlastností;
  2. Víceplamenové spalovací komory, které pracují s průměrnou teplotou na výstupu hořáku přesahující 1813 K (1540 °C) nebo spalovací komory, které mají tepelně oddělené spalovací vložky, nekovové vložky nebo nekovové pláště;
  3. Součásti vyrobené z některého z dále uvedených materiálů:

  a. Organických “kompozitních” materiálů vyvinutých pro provozní teploty nad 588 K (315 °C);

  b. “Kompozitů” s kovovou “matricí”, keramickou “matricí”, intermetalických nebo intermetalických vyztužených materiálů uvedených v 1C007; nebo

  c. “Kompozitních” materiálů uvedených v 1C010 a vyrobených s pryskyřicemi specifikovanými v 1C008.


  4. Nechlazené turbínové lopatky, bandáže nebo jiné součásti, určené pro práci při teplotách plynu v lopatkovém kanálu 1323 K (1050 °C) nebo více;
  5. Chlazené turbínové lopatky nebo bandáže jiné než uvedené v 9E003.a.1., vystavené teplotám plynu v lopatkovém kanálu 1643 K ( 1370 °C) nebo více;
  6. Kombinace profilových lopatek a disků používající nerozebíratelné spoje;
  7. Součásti turbohřídelových motorů vyrobené “technologií” “difusního spojování” uvedené v 2E003.b.;
  8. Točivé součásti turbohřídelových motorů odolné proti poškození, používající materiály připravené práškovou metalurgií uvedené v 1C002.b.;
  9. “Číslicové automatické řídicí systémy motorů s plnou autoritou” (“FADEC”) pro součásti turbohřídelových motorů a motory s kombinovaným cyklem a jejich příslušné diagnostické součásti, čidla a speciálně vyvinuté součásti;
  10. Proudové kanály s nastavitelnou geometrií a příslušné regulační systémy pro:

  a. Plynové generátorové turbíny;

  b. Kompresorové nebo výkonové turbíny;

  c. Propulsní trysky;


  Poznámka 1: Systémy s nastavitelnou geometrií proudových kanálů a související regulační systémy v 9E003.a.10. nezahrnují vstupní vodicí lopatky, stavitelné ventilátory, stavitelné statory nebo odlehčovací ventily pro kompresory.
  Poznámka 2: 9E003.a.10. nekontroluje “technologii” pro “vývoj” nebo “výrobu” proudového kanálu s nastavitelnou geometrií pro reverzní tah.
  11. Duté ventilátorové lopatky větráku s širokým profilem bez tlumiče;
  b. “Technologie” “potřebná” pro “vývoj” nebo “výrobu”:

  1. Modelů do aerodynamických tunelů vybavených čidly bez rušivého účinku na proudění a schopných vysílat data z čidel do systému sběru dat; nebo

  2. Vrtulí s listy z “kompozitů” nebo lopatkové ventilátory schopné absorbovat více než 2000 kW při letových rychlostech větších než 0,55 Mach;
  c. “Technologie” “potřebná” pro “vývoj” nebo “výrobu” součástí plynových turbínových motoru, používající vrtání “laserem”, vodním paprskem, nebo vrtání elektromechanické pro otvory, mající některý z dále uvedených souborů parametrů:

  1. Všechny z dále uvedených:

  a. Hloubky větší než čtyrnásobek jejich průměru;

  b. Průměry menší než 0,76 mm; a

  c. Úhly sklonu osy rovné nebo menší než 25°; nebo

  2. Všechny z dále uvedených:

  a. Hloubky větší než pětinásobek jejich průměru;

  b. Průměry menší než 0,4 mm; a

  c. Úhly sklonu osy větší než 25°;

  Technická poznámka:

  Pro účely 9E003.c. se úhel sklonu osy měří od tangenciální roviny k povrchu aerodynamické plochy v bodě, kde osa otvoru protíná povrch aerodynamické plochy.
  d. “Technologie” “potřebná” pro některý z dále uvedených účelů:

  1. “Vývoj” systémů přenosu výkonu u vrtulníků nebo systémů přenosu výkonu u “letadel” s naklápěcím rotorem nebo naklápěcími křídly; nebo

  2. “Výrobu” systémů přenosu výkonu u vrtulníků nebo systémů přenosu výkonu u “letadel” s naklápěcím rotorem nebo naklápěcími křídly;
  e. 1. “Technologie” pro “vývoj” nebo “výrobu” pohonných systémů pozemních vozidel s pístovým naftovým motorem, které mají všechny dále uvedené charakteristiky:

  a. ’Objem skříně’ 1,2 m3 nebo menší;

  b. Celkový výkon přesahující 750 kW podle 80/1269/EEC, ISO 2534 nebo ekvivalentních státních norem; a

  c. Hustotu energie větší než 700 kW/m3 vztaženo k objemu skříně;  Technická poznámka:

  Objem skříně’ je dán součinem tří kolmých rozměrů měřených takto:  Délka: Délka klikového hřídele od čelní příruby k čelu setrvačníku;

  Šířka: Největší z těchto rozměrů:

  a. Vnější rozměr od víka ventilu k víku ventilu;

  b. Rozměr vnějších okrajů hlav válců; nebo

  c. Průměr skříně setrvačníku;

  Výška: Větší z těchto rozměrů:

  a. Rozměr od osy klikového hřídele k horní rovině ventilového víka (nebo hlavy válce) plus dvakrát zdvih; nebo

  b. Průměr skříně setrvačníku.
  2. “Technologie” “potřebná” pro “výrobu” speciálně konstruovaných dále uvedených součástí pro naftové motory s vysokým výkonem:
  a. “Technologie” “nezbytná” pro “výrobu” systémů motorů, mající všechny dále uvedené součásti, v nichž jsou použity keramické materiály specifikované v 1C007:

  1. Vložky válců;

  2. Písty;

  3. Hlavy válců; a

  4. Jednu nebo více jiných součástí (včetně výfukových kanálů, turbodmychadlových systémů, vedení ventilů, ventilových sestav nebo izolovaných vstřikovacích čerpadel);
  b. “Technologie” “potřebná” pro “výrobu” turbodmychadlových systémů s jednostupňovými kompresory, které mají všechny dále uvedené charakteristiky:

  1. Pracují při tlakových poměrech 4:1 nebo vyšších;

  2. Průtok hmoty v rozmezí 30 až 130 kg za minutu; a

  3. Schopnost měnit průtokovou plochu v průtočných průřezech kompresoru nebo turbíny;


  c. “Technologie” “potřebná” pro “výrobu” systémů vstřikování paliva, speciálně konstruovaných pro možnost použití více paliv (např. motorovou naftu nebo tryskové palivo) ve viskozitním rozmezí od motorové nafty (2,5 cSt při 310,8 K (37,8 °C)) až po benzin (0,5 cSt při 310,8 K (37,8 °C)), mající obě dále uvedené charakteristiky:

  1. Vstřikované množství větší než 230 mm3 na jeden vstřik a válec; a  2. Speciálně konstruované elektronické ovládací prvky pro automatické přepínání charakteristik regulátoru v závislosti na vlastnostech paliva pro zajištění stejných charakteristik krouticího momentu při použití vhodných čidel;
  3. “Technologie” “potřebná” pro “vývoj” a “výrobu” naftových motorů vysokého výkonu pro mazání stěny válce tuhým, plynným nebo kapalinovým filmem (nebo jejich kombinací), umožňující provoz při teplotách přesahujících 723 K (450 °C), měřených na stěně válce na horní mezi dráhy horního kroužku pístu.

  Technická poznámka:

  Naftové motory o vysokém výkonu jsou vznětové motory se specifikovaným středním efektivním tlakem na brzdě 1,8 MPa nebo více při 2300 otáčkách za minutu za předpokladu, že jmenovité otáčky jsou 2300 r/min nebo více.
  9E101 “Technologie” podle Všeobecné poznámky k technologii pro “vývoj” nebo “výrobu” zboží uvedeného v 9A101, 9A104 až 9A111 nebo 9A115 až 9A119.
  9E102 “Technologie” podle Všeobecné poznámky k technologii pro “užití” kosmických nosných prostředků uvedených v 9A004 nebo zboží uvedené v 9A005 až 9A011, 9A101, 9A104 až 9A111, 9A115 až 9A119, 9B105, 9B106, 9B115, 9B116, 9B117, 9D101 neb o 9D103.
  SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK


  ABEC

  Annular Bearing Engineers Committee
  (Norma jakosti svazu amerických výrobců válečkových ložisek)

  AGMA

  American Gear Manufactures' Association
  (Norma jakosti Svazu amerických výrobců hnacích soustrojí)

  AHRS

  attitude and heading reference systems
  (referenční systém polohy a kursu)

  AISI

  American Iron and Steel Institute

  ALU

  arithmetic logic unit
  (aritmetická logická jednotka)

  ANSI

  American National Standard Institute

  ASTM

  the American Society for Testing and Materials

  ATC

  air trafic control
  (řízení leteckého provozu)

  AVLIS

  atomic vapour laser isotope separation
  (izotopická separace atomových par za použití “laserů”)

  CAD

  computer aided design
  (počítačem zpracované konstrukce)

  CAS

  Chemical Abstracts Service

  CCITT

  International Telegraph and Telephone Consultative Committee

  CDU

  control and display unit
  (ovládací a zobrazovací jednotka)

  CEP

  circular error propable
  (hodnota CEP)

  CNTD

  controled nucleation thermal deposition
  (tepelný rozklad s řízenou tvorbou zárodku)

  CRISLA

  chemical reaction by izotope selective laser activation
  (chemická reakce způsobená selektivní laserovou aktivací izotopů)

  CVD

  chemical vapour deposition
  (chemické usazování v parní fázi)

  (CW) (lasers)

  continuous wave
  (nepřerušované vlny)

  DME

  distance measuring equipment
  (zařízení pro měření dálky)

  DS

  directionally solidified
  (řízené tuhnutí)

  EB-PVD

  electron beam physical vapour deposition
  (fyzické usazování v parní fázi elektronickými svazky paprsků)

  EBU

  European Broadcasting Union

  ECM

  electro chemical machining
  (elektro chemické obrábění)
  ECR

  electron cyclotron resonance
  (odezva elektron- cyklotron)

  EDM

  electrical discharge machines
  (obrábění elektrickým výbojem)

  EEPROMS

  eletrically erasable programable read only memory
  (elektricky vymazatelná programovatelná paměť typu ROM)

  EIA

  Electronic Industries Association

  EMC

  electro magnetic compatibility
  (elektromagnetická kompatibilita)

  FFT

  Fast Fourier Transform
  (rychlá Fourierova transformace)

  GLONASS

  global navigation satelit system
  (systém globální navigace satelitů)

  GPS

  global positioning system
  (globální systém určování polohy)

  HBT

  hetero-bipolar transistors
  (hetero-bipolární transistory)

  HDDR

  high density digital recording
  (číslicový záznam vysoké hustoty)

  HEMT

  high electron mobility transistors
  (transistory na bázi vysoké mobility elektronů)

  ICAO

  International Civil Aviation Organisation

  IEC

  Intemational Electro-technical Commission

  IEEE

  Institute of Electrical and Electronic Engineers

  IFOV

  instantaneous-field-of-view
  (okamžitý úhel zorného pole)

  ILS

  instrument landing system
  (systém přistávání přístrojů)

  IRIG

  inter range instrumentation group
  Výbor pro normování metod záznamu

  ISAR

  inverse synthetic aperture radar
  (radar s inversní umělou apemuou)

  ISO

  International Organization for Standardization

  ITU

  International Telecommunication Union

  JIS

  Japanese Industrial Standard

  JT

  Joule-Thomson

  LIDAR

  light detection and ranging
  (laserový nebo světelný radar)

  LRU

  line replaceable unit
  (vyměnitelná jednotka)

  MAC

  message authentication code
  (kod ověřování zpráv)

  Mach

  ratio of speed of an object to speed of sound (after Ernst Mach)
  (poměr rychlosti objektu k rychlosti zvuku (podle Ernsta Macha))

  MLIS

  molecular laser isotopic separation
  (izotopická separace molekul za použití “laseru”)
  MLS

  microwave landing systems
  (systémy mikrovlnového přistávání)

  MOCVD

  metal organic chemical vapour deposition
  (CVD- postup na bázi metaloorganických sloučenin)

  MRI

  magnetic resonance imaging
  (zobrazování magnetickou rezonancí)

  MTBF

  mean-time-between-failures
  (poločas mezi chybami)

  Mtops

  million theoretical operations per second
  (milióny teoretických operací za vteřinu)

  MTTF

  mean-time to failure
  (poločas k chybě)

  NBC

  Nuclear, Biological and Chemical

  NDT

  non-destructive test
  (zkouška bez porušení materiálu)

  PAR

  precision approach radar
  (přibližovací radiolokátor)

  PIN

  personal identification number
  (osobní identifikační číslo)

  ppm

  parts per million
  (odpovídá 1 x 10-6)

  PSD

  power spectral density
  (spektrální hustota výkonu)

  QAM

  quadrature- amplitude- modulation
  (kvadraturní amplitudová modulace)

  RF

  radio frequency
  (vysoký kmitočet)

  SACMA

  Suppliers of Advanced Composite Materials Association

  SAR

  synthetic aperture radar
  (radar s umělou aperturou)

  SC

  single crystal
  (monokrystal)

  SLAR

  sidelooking airborne radar
  (palubní radar postranní viditelnosti)

  SMPTE

  Society of Motion Picture & Television Engineers

  SRA

  shop replaceable assembly
  (vyměnitelný díl)

  SRAM

  static random acces memory
  (statická paměť s náhodným výběrem)

  SRM

  SACMA Recomended Methods
  (doporučené metody sdružení SACMA)

  SSB

  single sideband
  (jedno postranní pásmo)

  SSR

  secondary surveillance radar
  (sekundární přehledový radiolokátor)

  TCSEC

  trusted computer system evaluation criteria
  (kritéria hodnocení důvěrnosti počítačových systémů)

  TIR

  total indicated reading
  (celková výchylka měřicích hodin)

  UV

  ultraviolet
  (ultrafialový)

  UTS

  ultimate tensile strength
  (pevnost tahu)

  VOR

  very high frequency omni-directional range
  (vícesměrný rozsah ultrakrátkých vln)

  YAG

  ytrium/aluminium garnet
  (granát yttrium/hliník)  Download 2.13 Mb.
  1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14
  Download 2.13 Mb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  B Zkušební, kontrolní a výrobní zařízení

  Download 2.13 Mb.