VYSVĚTL1VKY K TECHNICKÝM TERMÍNŮM
Download 2.13 Mb.
bet13/14
Sana10.04.2017
Hajmi2.13 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14

VYSVĚTL1VKY K TECHNICKÝM TERMÍNŮM
Odkazy na kategorie jsou uvedeny v závorkách po definovaném termínu.
“Adaptivní řízení” (2) (Adaptive control) je systém řízení, který upravuje odezvu podle podmínek zjištěných během provozu (viz ISO 2806 -1980).
“Aktivní obrazový prvek” (Kat. 6 8) (Active pixel) je nejmenší (jednotlivý) prvek pevné matrice, který má fotoelektrickou přenosovou funkci, když je vystaven světelnému (elektromagnetickému) záření.
“Aktivní systémy řízení letu” (7) (Active flight control systems) jsou systémy, jejichž funkcí je bránit nežádoucím pohybům “letadla” a “řízené střely” nebo strukturálním zátěžím tím, že autonomně zpracovávají signály z více čidel, a pak poskytují nutné preventivní povely k uskutečnění automatického řízení.
“Analyzátory signálu” (3) (Signal analysers) jsou přístroje schopné měřit a zobrazovat základní vlastnosti jednofrekvenčních složek multifrekvenčních signálů.
“Asymetrický algoritmus” (5) (Asymmetric algorithm) je kódovaný algoritmus, který používá různé matematicky závislé klíče pro zašifrování a odšifrování.

POZN.: “Asymetrický algoritmus” se běžně používá v klíčovém hospodářství.
“Asynchronní přenosový režim” (“ATM”) (5) (Asynchronous transfer mode) je způsob přenosu, ve kterém jsou informace organizovány do bloků; je asynchronní v tom smyslu, že bloky následují v závislosti na požadované nebo okamžité bitové rychlosti.
“ATM” je ekvivalentem pro “asynchronní způsob přenosu” (Asynchronous transfer mode).
“Automatické sledování cíle” (6) (Automatic target tracking) je technika zařízení, která automaticky určuje a jako výstup poskytuje extrapolovanou hodnotu nejpravděpodobnější polohy cíle v reálném čase.
“Bezpečnost informací” (4 5 8) (Information security) jsou všechny prostředky a funkce, které ochraňují přístupnost, důvěrnost nebo integritu informací nebo komunikací, s výjimkou prostředků a funkcí, které jsou určeny k ochraně proti selhání funkcí. Patří sem “šifrování”, ’kryptoanalýza’, ochrana proti nežádoucím únikům a bezpečnost počítačů.

POZN.: ’Kryptoanalýza’: analýza šifrovacího systému nebo jeho vstupů a výstupů prováděná za účelem odvození utajovaných proměnných nebo sensitivních dat, včetně srozumitelného textu.
“CE” je ekvivalentem pro “Výpočetní prvek” (Computing element).
“Celková čekací doba přerušení” (4) (Global interrupt latency tixne) je čas, který potřebuje počítačový systém k rozpoznání přerušení způsobeného událostí, zabývá se jím a podle souvislosti přepne na jinou náhradní v paměti uloženou úlohu, která čeká na přerušení.
“Celková číslicová přenosová rychlost” (5) (Total digital transfer rate) je celkový počet bitů, včetně linkového kódování, doplňkových bitů apod. za časovou jednotku, procházejících příslušným zařízením v číslicovém přenosovém systému.

POZN.: Viz také “Číslicová přenosová rychlost”.
“Celková proudová hustota” (3) (Overall current density) je celkový počet ampérzávitů v cívce (tj. počet závitů násobený maximálním proudem protékajícím každým závitem) dělený celkovým průřezem cívky (sestávající ze supravodivých vláken, kovové matrice, v níž jsou supravodivá vlákna uložena, zalévacího materiálu, chladicích kanálů, atd.).
“Civilní letadlo” (1 7 9) (Civil aircraft) je takové “letadlo”, které je podle příslušných ustanovení uvedeno v seznamech osvědčení o letové způsobilosti, publikovaných úřady pro civilní letectví pro provoz na obchodních civilních vnitrostátních a zahraničních linkách nebo pro legitimní civilní soukromé nebo obchodní účely.

POZN.: Viz také “Letadlo”.
“CTP” je ekvivalentem pro “Složený teoretický výkon” (Composite theoretical performance).
“Časová konstanta” (6) (Time constant) je doba, která uplyne od aplikace světelného stimulu do okamžiku, kdy přírůstek proudu dosáhne velikosti 1-1/e konečné hodnoty (tj. 63 % konečné hodnoty).
“Číslicová přenosová rychlost” (5) (Digital transfer rate) je celkový počet bitů informace, přímo přenášené za časovou jednotku na jakýkoli typ média.

POZN.: Viz také “Celková číslicová přenosová rychlost”.
“Číslicové řízení” (2) (Numerical control) je automatické řízení nějakého procesu vykonávané zařízením, které používá číslicová data, obvykle zaváděná během provádění operace (viz ISO 2382).
“Číslicový počítač” (4 5) (Digital computer) je zařízení, které je schopno ve formě jedné nebo více diskrétních proměnných provádět všechny následující operace:

 1. Přijímat data;

 2. Uchovávat data nebo instrukce v pevných nebo měnitelných (tj. se schopností zápisu) paměťových zařízeních;

 3. Zpracovávat data prostřednictvím uloženého sledu instrukcí, který lze upravovat; a

 4. Zajišťovat výstup dat.

POZN.: Úpravy uloženého sledu instrukcí zahrnují výměnu pevných paměťových zařízení, ale nikoli fyzickou změnu zapojení nebo vzájemného propojení.
“Číslicový systém automatického řízení motoru s plnou autoritou” - (“FADEC”) {7 9) (Full authority digital engine control) je elektronický řídicí systém pro spalovací turbínové motory nebo motory s kombinovaným cyklem používající číslicový počítač pro řízení tahu motoru nebo výkonu na výstupním hřídeli v celém pracovním rozsahu motoru od počátku dodávky paliva až po uzavření přívodu paliva.
“Deformovatelná zrcadla” (6) (Deformable mirrors) známá také jako adaptivní optická zrcadla, která mají:

 1. Jeden souvislý optický odrazný povrch, který je dynamicky deformován aplikací ojedinělých sil nebo silových dvojic pro kompenzaci zkreslení optických vlnoploch dopadajících na zrcadlo; nebo

 2. Množství opticky odrazných prvků, které mohou být jednotlivě a dynamicky přemísťovány aplikací sil nebo silových dvojic, aby se vyrovnalo zkreslení optických vlnoploch dopadajících na zrcadlo.

“Difúzní spojování” (1 2 9) (Diffusion bonding) ¨znamená molekulární spojování nejméně dvou různých kovů v pevném stavu do jednoho kusu s pevností spoje stejnou jako má nejméně pevný materiál.


“Doba přepínání kmitočtu” (3 5) (Frequency switching time) je maximální doba (prodleva) potřebná pro přepnutí signálu z jednoho zvoleného výstupního kmitočtu na jiný zvolený výstupní kmitočet, aby bylo dosaženo:

 1. Kmitočtu do 100 Hz konečného kmitočtu; nebo

 2. Úrovně výstupu do 1 dB konečné výstupní úrovně.

“Doba ustálení” (3) (Settling time) je doba potřebná k tomu, aby se výstup dostal s tolerancí jednoho půlbitu do své konečné hodnoty, když dochází k převodu mezi dvěma libovolnými úrovněmi převodníku.


“Doba zpoždění základního hradla” (3) (Basic gate propagation delay time) je hodnota doby zpoždění, která odpovídá základnímu hradlu používanému v “monolitickém integrovaném obvodu”. Pro ’řadu’ “monolitických integrovaných obvodů” může být toto zpoždění specifikováno buď jako doba zpoždění pro typické hradlo nebo jako typická doba zpoždění vztažená na hradlo.

POZN.1: “Doba zpoždění základního hradla” se nesmí zaměňovat se zpožděním mezi vstupem a výstupem komplexního “monolitického integrovaného obvodu”.

POZN. 2: ’Řada’ se skládá ze všech integrovaných obvodů, u kterých se používají všechny dále uvedené charakteristiky jako jejich výrobní metodologie a specifikace s výjimkou jejich příslušných funkcí:

a. Společná hardwarová a softwarová architektura;

b. Společná konstrukční a výrobní technologie; a

c. Společné základní charakteristiky.
“Dosah přístrojů” (6) (Instrumented range) je dosah, ve kterém radar poskytuje jednoznačně zobrazení.
“Driftová rychlost” (gyro) (7) (Drift rate) je časová závislost odchylky výstupu gyroskopického přístroje od žádaného výstupu. Sestává z nahodilých a systematických složek a vyjadřuje se jako ekvivalent vstupního úhlového posunu vzhledem k inerciálnímu prostoru za jednotku času.
“Dynamické analyzátory signálu” (3) (Dynamic signal analysers) jsou “analyzátory signálu”, které používají číslicového vzorkování a transformační techniky pro zobrazení Fourierova spektra daného tvaru kmitu včetně informace o fázi a amplitudě.

POZN.: Viz také “Analyzátory signálu”.
“Dynamicky adaptivní směrování” (5) (Dynamic adaptive routing) je automatické přesměrování provozu založené na průběžném snímání a rozboru aktuálních podmínek sítě.

POZN.: Nezahrnuje případy rozhodnutí o směrování přijímané na základě předem definované informace.
“Efektivní gram” (0 1) (Effective gramme) “zvláštního štěpného materiálu” znamená:

 1. Pro izotopy plutonia a uran 233 - hmotnost v gramech;

 2. Pro uran obohacený izotopem U-235 o0 1 % nebo více - hmotnost prvku násobenou čtvercem jeho obohacení, vyjádřeným jako hmotnostní desetinný zlomek;

 3. Pro uran obohacený izotopem U-235 o méně než 1 % - hmotnost prvku násobenou 0,0001.

“Ekvivalentní hustota” (6) (Equivalent density) znamená hmotnost optiky na jednotku optické plochy promítnuté na optický povrch.


“Elektronická sestava” (3 4 5) (Electronic assembly) je soubor elektronických součástek (tj. ’obvodových prvků’, ’diskrétních součástek’, integrovaných obvodů, atd.) spojených dohromady, aby vykonávaly jednu nebo více specifických funkcí; prvek je vyměnitelný jako jednotka a normálně schopný rozložení.

POZN. 1: ’Obvodový prvek’: Jeden aktivní nebo pasivní funkční prvek jednoho elektronického obvodu jako je jedna dioda, jeden tranzistor, jeden odpor, jeden kondenzátor, atd.

POZN. 2: ’Diskrétní součástka’: Odděleně dodávaný ’obvodový prvek’ s vlastními vnějšími spoji.
“Elektronicky řiditelná sfázovaná anténní soustava” (5 6) (Electronically steerable phased array antena) je anténa, která vytváří paprsek pomocí spřažení fází, tj. směr paprsku je řízen komplexem budicích součinitelů vyzařovacích prvků, přičemž směr tohoto paprsku jak pro vysílání, tak pro příjem je možné měnit v azimutu nebo v úhlu výšky nebo v obojím, použitím elektrického signálu.
“Elementární vlákno” (1) (Monofilament) je nejtenčí vláknitá složka, obvykle o průměru několika mikrometrů,
“Expertní systémy” (4 7) (Expert systems) jsou systémy poskytující závěry pomocí aplikace pravidel na data, která jsou uložena nezávisle na “programu” a mají jednu z následujících schopností:

 1. Automaticky měnit “zdrojový kód” zavedený uživatelem;

 2. Poskytovat znalosti spojené s určitou třídou problémů v quasi-přirozeném jazyku; nebo

 3. Získávat znalosti požadované pro svůj rozvoj (symbolické učení).

“FADEC” je ekvivalentem pro “Číslicový systém automatického řízení motoru s plnou autoritou”.


“Geografcky rozptýlené” (6) (Geographically dispersed) - čidla (snímače) se považují za geograficky rozptýlená, když je každé umístění vzdálené jedno od druhého více než 1 500 m v jakémkoli směru. Mobilní čidla jsou vždy považována za “geograficky rozptýlená”.
“Gradiometr s vlastní magnetizací” (6) (Intrinsic magnetic gradiometer) je jednotlivé čidlo snímající gradient magnetického pole a příslušná elektronika, jejíž výstup je mírou gradientu magnetického pole.

POZN.: Viz také “Magnetické gradiometry”
“Hlavní paměť” (4) (Main storage) je primární pamětí pro data nebo instrukce, do které má základní jednotka rychlý přístup. Pozůstává z vnitřní paměti “číslicového počítače” a jakéhokoli jejího hierarchického rozšíření, jako je např. rychlá vyrovnávací paměť nebo rozšířená paměť s nesekvenčním přístupem.
“Hlavní prvek” (4) (Principal element) jak je používán v kategorii 4 je “hlavní prvek”, když jeho hodnota při výměně je větší než 35 % celkové hodnoty systému, jehož je prvkem. Hodnota prvku je cena zaplacená za prvek výrobcem systému nebo tím, kdo systém kompletuje. Celková hodnota je normální světová prodejní cena běžným zákazníkům v místě výroby nebo dodávky.
“Hybridní integrovaný obvod” (3) (Hybrid integrated circuit) znamená libovolnou kombinaci integrovaných obvodů nebo integrovaného obvodu a ’obvodových prvků’ nebo ’diskrétních součástek’ spojených dohromady, který vykonává jednu nebo více specifických funkcí a má všechny dále uvedené charakteristiky:

 1. Obsahuje alespoň jednu nezapouzdřenou součástku;

 2. Je propojen za použití typických výrobních metod integrovaných obvodů;

 3. Je vyměnitelný jako jednotka; a

 4. Normálně není schopný rozložení.

POZN. 1: ’Obvodový prvek’: je jednotlivý aktivní nebo pasivní funkční díl elektronického obvodu jako je jedna dioda, jeden transistor, jeden odpor, jeden kondenzátor, atd.

POZN. 2: ’Diskrétní součástka’: odděleně ve vlastním pouzdru se nacházející ’obvodový prvek’ se svými vlastními vnějšími spoji.
“Hybridní počítač” (4) (Hybrid computer) je zařízení, které je schopno vykonávat všechny tyto operace:

 1. Přijímat data;

 2. Zpracovávat data v analogovém i číslicovém tvaru; a

 3. Poskytovat výstup dat.

“Chemický laser” (7) (Chemical laser) je “laser”, ve kterém se vybuzená složka tvoří v důsledku energie uvolněné z chemické reakce.


“Imunotoxin” (1) (Immunotoxin) je konjugace jednobuněčné specifické monoklonální protilátky s “toxinem” nebo “složkou toxinu”, která výběrově zasahuje nakažené buňky.
“Integrovaný obvod vrstvového typu” (3) (Film type integrated circuit) je soustava ’obvodových prvků’ a kovových propojení vytvořená napařováním tlusté nebo tenké vrstvy na izolační “podložku”.

POZN.: ’Obvodový prvek’ je jedna aktivní nebo pasivní funkční část elektronického obvodu, např. jedna dioda, jeden transistor, jeden odpor, jeden kondenzátor, atd.
“Interpolace tvaru” (2) (Contouring control) znamená dva nebo více “číslicově řízených” pohybů pracujících v souladu s instrukcemi, které specifikují další požadovanou polohu a požadované rychlosti posuvu do této polohy. Tyto rychlosti posuvu se mění ve vzájemném vztahu tak, že se vytváří požadovaný obrys (viz ISO/DIS 2806 - 1980).
“Izolace” (9) (Insulation) se používá na součásti raketového motoru, tj. pláště, trysky, vtoky, uzávěry pláště a zahrnuje vulkanizované nebo polotvrzené kompozitní pryžové polotovary ve formě plátů, které obsahují izolační nebo žáruvzdorný materiál. Lze ji také použít na obložení či vložky pro odstranění vnitřního pnutí.
“Izolované živé kultury” (1) (Isolated live cultures) jsou živé kultury ve formě vegetačního klidu a v sušených preparátech.
“Izostatické lisy” (2) (Isostatic presses) jsou zařízení schopná vyvozovat tlak v uzavřené dutině prostřednictvím různých médií (plyn, kapalina, pevné částice, atd.) pro docílení stejnoměrného tlaku ve všech směrech, působícího na obrobek nebo materiál uvnitř dutiny.
“Izostatické zhutňování za tepla” (2) (Hot isostatic densification) je proces, při kterém je odlitek podroben všestrannému tlaku při teplotách přesahujících 375 K (102 °C) v uzavřené dutině různými prostředky (plyn, kapalina, pevné částice, atd.) za účelem vytvoření stejných sil ve všech směrech, aby se zmenšila nebo odstranila pórovitost odlitku.
“Jaderný reaktor” (0) (Nuclear reactor) zahrnuje položky, které jsou umístěny uvnitř reaktorové nádoby nebo jsou s ní přímo spojené, zařízení pro řízení výkonu aktivní zóny a díly, které za normálních okolností obsahují chladicí médium primárního okruhu reaktoru, přicházejí s ním do přímého kontaktu nebo řídí jeho oběh.
“Jednospektrální zobrazovací snímače” (6) (Monospectral imaging sensors) jsou snímače schopné získávat obrazová data z jednoho diskrétního spektrálního pásma.
“Kabílek” (1) (Tow) je svazek “elementárních vláken”, obvykle přibližně rovnoběžných.
“Kalení na chlazenou kovovou desku” (1) (Splat quenching) znamená proces ’rychlého tuhnutí’ roztaveného proudu kovu dopadajícího na chlazený blok, které vytváří vločkám podobný výrobek.

POZN.: ’Rychlé tuhnutí’ je tuhnutí roztaveného materiálu při chladicích rychlostech překračujících 1000K/s.
“Kmitočtový syntetizátor” (3) (Frequency synthetiser) znamená jakýkoli typ zdroje kmitočtu nebo generátoru signálu, bez ohledu na použitou techniku, který poskytuje z jednoho nebo více výstupů několik současných nebo alternativních výstupních kmitočtů, řízených menším počtem standardních (nebo základních) kmitočtů nebo od nich odvozených.
“Kombinovaný otočný stůl” (2) (Compound rotary table) je stůl, který umožňuje otáčet a naklápět obrobek kolem dvou nerovnoběžných os, které lze současně koordinovat pro “řízení kopírování”.
“Kompozit” (1 2 6 8 9) (Composite) je “matrice” a přídavná složka nebo přídavné složky sestávající z částic, whiskerů, vláken nebo jakákoli jejich kombinace, přítomné k jednomu nebo více specifickým účelům.
“Komprese impulsů” (6) (Pulse compression) je kódování a zpracování dlouho trvajícího radarového signálového impulsu na krátkou dobu trvání, pří zachování výhod vysoké impulsní energie.
“Koncové efektory” (2) (End-effectors) zahrnují upínače, ’aktivní nástrojové jednotky’ a jakékoli jiné nástroje, které jsou připevněny k upínací desce na konci ramena manipulátoru “robota”.

POZN.: ’Aktivní nástrojová jednotka’ znamená zařízení’ pro aplikaci hnací síly, řezné síly nebo měření na obrobku.
“Konstanta stupnice” (7) (gyro nebo akcelerometer) (Scale factor) je u gyroskopického přístroje nebo měřiče zrychlení poměr změny výstupu ke změně vstupu, který se má měřit. Tato konstanta je obecně vyjádřena jako směrnice přímky proložené vstupními a výstupními daty získanými cyklickými změnami vstupu v rámci jeho rozsahu, určená metodou nejmenších čtverců.
“Kosmická loď” (7 9) (Spacecraft) je aktivní a pasivní družice a kosmické sondy.
“Kritická teplota” (1 3 6) (Critical temperature) (někdy označovaná jako přechodová teplota) specifického “supravodivého” materiálu je teplota, při které tento materiál ztrácí veškerý odpor proti průchodu stejnosměrného elektrického proudu.
“Laditelný” (6) (Tunable) je schopnost “laseru” vytvářet spojitý výstup všech vlnových délek v rozmezí několika “laserových” přechodů. “Laser” s volitelnou čarou produkuje diskrétní vlnové délky v jednom “laserovém” přechodu a není považován za “laditelný”.
“Laser” (0 2 3 5 6 7 8 9) (Laser) je montážní celek, který vytváří jak prostorově tak časově koherentní světlo, které je zesilováno stimulovanou emisí záření.

POZN.: Viz také: “Chemický laser”;

Laser s modulací jakosti rezonátoru”;

Laser se supervysokým výkonem”;

Přenosový laser”.


“Laser s modulací jakosti rezonátoru” (6) (Q-switched laser) je “laser”, ve kterém se energie uchovává v systému inverzního souboru nebo v optickém rezonátoru a později je vysílána formou impulsu.
“Laser se supervysokým výkonem” (b) (“SHPL”) (Super High Power Laser) je “laser”, který je schopný dodávat (celou nebo část) výstupní energie překračující 1 kJ v průběhu 50 ms, nebo který má střední nebo CW (pro režim spojité vlny) výkon větší než 20 kW.
“Letadlo” (1 7 9) (Aircraft) je letecký dopravní prostředek s pevnými křídly, otočnými křídly, točivými křídly (helikoptéry), překlopným rotorem nebo překlopnými křídly.

POZN.: viz také “civilní letadlo”.
“Linearita” (2) (Linearity) (obvykle měřená jako nelinearita) je maximální odchylka skutečné charakteristiky (průměr hodnot odečtených ve směru nahoru a dolů v rozsahu stupnice) kladná nebo záporná, od přímky položené tak, aby vyrovnávala a minimalizovala maximální odchylky.
“Lokální síť” (4) (Local area network) je datový komunikační systém, který má všechny následující charakteristiky:

 1. Dovoluje libovolnému počtu nezávislých ’datových zařízení’ vzájemně přímo komunikovat; a

 2. Je geograficky omezen na území areálu menší velikosti (např. kancelářskou budovu, závod, vysokoškolský areál, skladiště).

POZN.: ’Datové zařízení’ je zařízení, které je schopné vysílat nebo přijímat posloupnosti číslicových informací.
“Magnetické gradiometry” (6) (Magnetic Gradiometers) jsou přístroje určené pro detekci prostorových změn magnetických polí ze zdrojů nacházejících se mimo přístroje. Skládají se z více “magnetometrů” a příslušné elektroniky, jejíž výstup je mírou gradientu magnetického pole.

POZN.: Viz také “Gradiometr s vlastní magnetizací”.
“Magnetometry” (6) (Magnetometers) jsou přístroje určené pro detekci magnetických polí ze zdrojů, které jsou mimo přístroj. Skládají se z jednoho čidla snímajícího magnetické pole a příslušné elektroniky, jejíž výstup je mírou tohoto magnetického pole.
“Materiály odolné vůči UF6” (0) (Materials resistant to corrosion by UF6) mohou být podle typu odlučovacího procesu měď, nerez ocel, hliník, kysličník hlinitý, slitiny hliníku, nikl nebo slitina obsahující 60 hmotnostních procent nebo více niklu a vůči UF6 odolné fluorované uhlovodíkové polymery.
“Matrice” (1 2 8 9) (Matrix) je spojitá pevná hmota, která vyplňuje prostor mezi částicemi, whiskery nebo vlákny.
“Mechanické legování” (1) (Mechanical alloying) je proces legování vyplývající ze spojování, drcení a opětného spojování výchozích prášků a prášků legur mechanickým nárazem. Do slitiny se mohou vmíchat nekovové částice přidáním příslušných prášků.
“Měrná pevnost v tahu” (0 1) (Specific tensile strength) je konečná pevnost v tahu v pascalech, ekvivalentně N/m2, dělená měrnou tíhou v N/m3, měřená při teplotě (296 ± 2) K ((23 ± 2) °C) a relativní vlhkosti (50 ± 5) %.

“Měrný modul” (0 1) (Specific modulus) je Youngův modul v pascalech, ekvivalentně N/m2 dělený měrnou tíhou v N/m3, měřený při teplotě (296 ± 2) K ((23 ± 2) °C) a relativní vlhkosti (50 ± 5) %.


“Měřiče tlaku” (2) (Pressure transducers) jsou přístroje, které převádějí hodnoty tlaku na hodnoty elektrického signálu.
“Mikroorganismy” (1 2) (Microorganisms) jsou bakterie, viry, mykoplasma, ricketsie, chlamydie nebo houby, v přírodním, zahuštěném nebo modifikovaném stavu, buď ve formě izolovaných živých kultur nebo substrátu obsahujícího živý materiál, který byl záměrně očkován nebo nakažen takovými kulturami.
“Mikropočítačový mikroobvod” (3) (Microcomputer microcircuit) je “monolitický integrovaný obvod” nebo “vícečipový integrovaný obvod”, který obsahuje aritmetickou logickou jednotku (ALU), schopný provádět obecné instrukce z vnitřní paměti na data obsažená ve vnitřní paměti.

POZN.: Vnitřní paměť může být rozšířena pomocí vnější paměti.
“Mikroprocesorový mikroobvod” (3) (Microprocessor microcircuit) je “monolitický integrovaný obvod” nebo “vícečipový integrovaný obvod”, který obsahuje aritmetickou logickou jednotku (ALU), schopný provádět řady obecných instrukcí z vnější paměti.

POZN. 1: “Mikroprocesorový mikroobvod” normálně neobsahuje integrální paměť přístupnou uživateli, avšak paměť na čipu je možno použít pro výkon jeho logické funkce.

POZN. 2: Patří sem i soustavy čipů, které jsou určeny k tomu, aby navzájem spojeny vykonávaly funkci “mikroprocesorového mikroobvodu”.
“Monolitický integrovaný obvod” (3) (Monolithic integrated circuit) je kombinace pasivních nebo aktivních ’obvodových prvků’ nebo obou, které:

 1. Jsou vytvářeny procesy difuze, implantace nebo nanášení uvnitř nebo na povrchu jednoho polovodičového elementu, ’čipu’;

 2. Lze je považovat za nedělitelně sdružené; a

 3. Vykonávají jednu nebo více funkcí obvodu.

POZN.: ’Obvodový prvek’ je jednotlivá aktivní nebo pasivní funkční část elektronického obvodu jako je např. jedna dioda, jeden transistor, jeden odpor, jeden kondenzátor, atd.
“Naklápěcí vřeteno” (2) (Tilting spindle) je vřeteno určené k upnutí nástroje, které může během obráběcího procesu změnit úhlovou polohu své osy otáčení k některé jiné ose.
“Naváděcí systém” (7) (Guidance set) je systém, který integruje postup měření a výpočtu polohy a rychlost (tj. navigaci) letadel a řízených střel s postupem výpočtu a vysíláním povelů systémům řízení letu vesmírných prostředků k opravě jejich letové dráhy.
“Nejistota měření” (2) (Measurement uncertainty) je charakteristický parametr, který udává v jakém rozsahu kolem výstupní hodnoty leží správná hodnota měřené proměnné, se statistickou jistotou 95 %. Zahrnuje neopravitelné systematické odchylky, neopravitelnou vůli a náhodné odchylky (viz ISO 10360-2 nebo VDI/VDE 2617).
“Neuronový počítač” (4) (Neural computer) je zařízení pro zpracování dat, konstruované nebo přizpůsobené pro napodobování chování jednoho neuronu nebo souboru neuronů, tj. zařízení, které je charakteristické schopností svého hardwaru modulovat váhy a počet propojení většího množství strojových součástí na základě předchozích údajů.
“Objektový kód” (9) (Object code) je strojem proveditelná forma, vhodného vyjádření jednoho nebo více postupů (“zdrojového kódu” (zdrojového jazyka)) přeloženého programovacím systémem.
“Odchylka úhlové polohy” (2) (Angular position deviation) je maximální rozdíl mezi úhlovou polohou a skutečnou, velmi přesně změřenou úhlovou polohou poté, co byl obrobek upnutý na stole vysunut ze své výchozí polohy (viz VDI/VDE 2617, ’Rotary tables on coordinate measuring machines’).
“Ohnisková pole” (6) (Focal plane array) jsou Lineární nebo dvourozměrné plošné vrstvy nebo kombinace plošných vrstev jednotlivých detektorových prvků, případně s vyhodnocovací elektronikou které pracují v ohniskové rovině.

POZN.: Nepatří sem sloupce jednotlivých detektorových prvků ani detektory se dvěma, třemi nebo čtyřmi prvky s časovým zpožděním a bez integrace provedené na úrovni vlastních prvků.
“Ochuzený uran” (0) (Depleted uranium) je uran, jehož obsah izotopu 235 je snížen pod úroveň vyskytující se v přírodě.
“Okamžitá šířka pásma” (3 5 7) (Instantaneous bandwidth) je šířka pásma, v níž výstupní výkon zůstává konstantní s odchylkou 3 dB, aniž by musely být přizpůsobovány jiné funkční parametry.
“Optické přepojování” (5) (Optical switching) je směrování nebo přepojování signálů v optické formě bez přeměny na elektrické signály.
“Optické zesílení” (5) (Optical amplification) v optické komunikaci je to zesilovací technika, která provádí zesílení optických signálů, generovaných určitým optickým zdrojem, bez přeměny na elektrické signály, tj. použitím polovodičových optických zesilovačů, luminiscenčních zesilovačů s optickými vlákny.
“Optický integrovaný obvod” (3) (Optical integrated circuit) je “monolitický integrovaný obvod” nebo “hybridní integrovaný obvod”, který obsahuje jednu nebo více součástí určených pro funkci fotobuňky, světelného zářiče nebo pro provádění jedné či více optických nebo elektrooptických funkcí.
“Optický počítač” (4) (Optical computer) je počítač konstruovaný nebo modifikovaný pro použití světla k reprezentaci dat a jehož výpočetní logické prvky jsou založeny na přímém propojení optických zařízení.
“Optimalizace letové dráhy” (7) (Flight path optimization) je postup, který minimalizuje odchylky od požadované čtyřrozměrné letové dráhy (v prostoru i čase) s cílem maximální výkonnosti nebo efektivnosti při plnění letového úkolu.
“Optimalizace výkonu” (7) (Power management) znamená změnu energie vysílaného signálu výškoměru tak, že přijímaná energie ve výšce “letadla” je vždy na minimu nezbytném pro určení výšky.
“Ovládání letu” (7) (Primary flight control) je řízení stability nebo manévru “letadla”, prostřednictvím generátorů síly nebo momentu, tj. aerodynamických řídicích ploch nebo směrování vektoru tahu motoru.
“Pásek” (1) (Tape) je materiál sestávající ze souběžných nebo prostřídaných “elementárních vláken” ’proužků’, “přástů”, “kabílků”, “příze” atd., obvykle předimpregnovaný pryskyřicí.

POZN: ’Proužek’ je svazek “elementárních vláken” (obvykle více než 200) uspořádaných přibližně rovnoběžně.
“Personalizovaná inteligentní karta” (5) (Personalized smart card) znamená inteligentní kartu obsahující mikroobvod, který byl naprogramován pro specifické použití a nemůže být uživatelem přeprogramován pro jinou funkci.
“Pevně nastavený” (5) (Fixed) znamená kódovací nebo kompresní algoritmus, který nemůže přijímat zvenčí dodávané parametry (například šifrovací nebo klíčovací proměnné) a nemůže být modifikován uživatelem.
“Plné řízení letu” (7) (Total control of flight) je plně automatické řízení proměnných veličin stavu “letadla” a letové dráhy pro splnění letového úkolu, odpovídající v reálném čase změněným údajům o vnějších podmínkách, nebezpečí nebo jiných “letadlech”.
“Plynová atomizace” (1) (Gas atomization) je proces rozprášení roztaveného proudu kovové směsi na kapičky o průměru 500 mikrometrů nebo menším, pomocí vysokotlakého proudu plynu.
“Podložka” (3) (Substrate) znamená desku základního materiálu s předlohami nebo bez předloh propojení, na které nebo do kterých mohou být umísťovány ’diskrétní součástky’ nebo integrované obvody nebo obojí.

POZN. 1: ’Diskrétní součástka’: samostatně balený ’obvodový prvek’ s vlastními vnějšími propojeními.

POZN. 2: ’Obvodový prvek’: jednotlivá aktivní nebo pasivní část elektronického obvodu, jako je např. jedna dioda, jeden transistor, jeden odpor, jeden kondenzátor, atd.
“Polotovary z uhlíkových vláken” (1) (Carbon fiber performs) jde o soustavu vláken s povlakem nebo bez něj, uspořádanou tak, že vytváří kostru součásti před tím, než je vpravena “matrice” pro vytváření “kompozitu”.
“Poruchová odolnost” (4) (Fault tolerance) (chybová tolerance) je schopnost počítačového systému, po jakékoli chybě ve funkci kterékoli složky jeho technického nebo programového vybavení (“software”) pokračovat v činnosti bez lidského zásahu při dané úrovni služby, která zajišťuje: kontinuitu činnosti, integritu dat a obnovu služby v daném čase.
“Potřebný” (Všeobecná poznámka k technologii, 1-9) (Required) - v případě “technologie” nebo “softwaru” se týká pouze té části “technologie” nebo “softwaru”, která bezprostředně způsobuje dosažení nebo přestoupení kontrolovaných výkonových úrovní, funkcí nebo charakteristik. Takové “potřebné” “technologie” nebo “software” se mohou podílet na různém zboží.
“Pravděpodobná kruhová úchylka” (7) (Circle of equal probability) je míra přesnosti, kterou je poloměr kružnice se středem ležícím v cíli, do které dopadne 50 % přepravovaného užitečného nákladu při určitém dosahu.
“Profil s měnitelnou geometrií” (7) (Variable geometry airfoils) je použití klapek v odtokových hranách náběžných klapek nebo nosových prvků, jejichž polohu lze ovládat za letu.
“Program” (2 6) (Programme) je sled instrukcí pro provádění procesu ve formě proveditelné elektronickým počítačem nebo do této formy převoditelný.
“Protimomentové cirkulační systémy nebo cirkulační systémy směrového řízení” (7) (Circulation-controlled anti-torque or circulation controlled direction control systems) jsou systémy, které používají vzduch hnaný přes aerodynamické povrchy pro zvýšení nebo řízení sil vyvozovaných těmito povrchy.
“Přást” (1) (Roving) je svazek (obvykle 12-120) přibližně rovnoběžných ’proužků’.

POZN.: ’Proužek’ je svazek “elementárních vláken” (obvykle více než 200) uspořádaných přibližně rovnoběžně.
“Předem separovaný” (0 1) (Previously separated) znamená upravený aplikací jakéhokoli procesu pro zvýšení koncentrace kontrolovaného izotopu.
“Přenosová rychlost” (5) (Data signalling rate) je rychlost, jak ji definuje doporučení ITU 53-56, s ohledem na to, že při nebinární modulaci se baud nerovná bitu za sekundu. Bity pro kódovací, kontrolní a synchronizační funkce je nutno rovněž započíst.

POZN. 1: Při určování “přenosové rychlosti” je třeba vyloučit servisní a administrativní kanály.

POZN. 2: Je maximální rychlost přenosu v jednom směru, tj. maximální rychlost buď ve směru vysílání nebo příjmu.
“Přenosový laser” (6) (Transfer laser) je “laser”, ve kterém je generující složka vybuzena prostřednictvím předání energie srážky negenerujícího atomu nebo molekuly se složkou, která generuje atomy nebo molekuly.
“Přesnost” (2 6) (Accuracy), obvykle měřená ve formě nepřesnosti, což je maximální odchylka, kladná nebo záporná, udávané hodnoty od přijaté normy nebo skutečné hodnoty měřené veličiny.
“Přímočinné hydraulické lisování” (2) (Direct acting hydraulic pressing) je tvářecí proces, při kterém se používá tekutinou naplněný pružný vak v přímém kontaktu s obrobkem.
“Přírodní uran” (0) (Natural uranium) je uran obsahující směs izotopů tak, jak se vyskytuje v přírodě.
“Příze” (1) (Yarn) je svazek zkroucených ’proužků’.

POZN.: ’Proužek’ je svazek “elementárních vláken” (obvykle více než 200) uspořádaných přibližně rovnoběžně.
“Přizpůsobeno pro případ války” (1) (Adapted for use in war) je taková modifikace nebo výběr {např. změna čistoty, skladovatelnosti, virulence, roztrušovací schopnosti nebo odolnosti proti ultrafialovému záření), která je určena pro zvýšení efektivnosti v působení ztrát na lidech nebo zvířatech, poškozování techniky nebo škod na úrodě či životním prostředí.
“Robot” (2 8) (Robot) znamená manipulační mechanismus, který může mít spojitou nebo krokovanou dráhu, může používat čidla a má všechny tyto charakteristiky:

 1. Je vícefunkční;

 2. Je schopen nastavovat polohu nebo orientovat materiál, díly, nástroje nebo speciální zařízení prostřednictvím měnitelných pohybů v trojrozměrném prostoru;

 3. Obsahuje tři nebo více servopohony v uzavřené nebo otevřené smyčce, které mohou mít krokové motory; a

 4. Má “programovatelnost přístupnou uživateli” pomocí metody nauč/přehraj nebo prostřednictvím elektronického počítače, což může být programovatelná logická řídicí jednotka, tj. bez mechanického zásahu.

POZN.: Výše uvedená definice nezahrnuje následující zařízení:

  1. Manipulační mechanismy, které lze ovládat pouze ručně nebo teleoperátorem;

  2. Manipulační mechanismy s pevnou posloupností, které se automaticky pohybují a pracují s mechanicky pevně naprogramovanými pohyby. Program je mechanicky vymezen pevnými zarážkami např. dorazy nebo vačkami. Sled pohybů a volba dráhy nebo úhlů nejsou proměnlivé nebo měnitelné mechanickými, elektronickými nebo elektrickými prostředky;

  3. Mechanicky ovládané manipulační mechanismy s proměnlivou posloupností, kterými jsou automatizovaná pohyblivá zařízení operující podle mechanicky pevně naprogramovaných pohybů. Program je mechanicky vymezen pevnými, ale nastavitelnými zarážkami jako jsou přestavitelné kolíky nebo vačky. Sled pohybů a výběr kroků nebo úhlů jsou měnitelné v mezích naprogramované předlohy. Změny nebo modifikace naprogramované předlohy (např. přestavení zarážek nebo výměna vaček) pro jednu nebo více os pohybu se docilují pouze mechanickými operacemi;

  4. Manipulační mechanismy s proměnlivou posloupností bez servořízení, kterými jsou automatizovaná pohyblivá zařízení operující podle mechanicky pevně naprogramovaných pohybů. Program je proměnný, ale sled operací postupuje pouze podle binárních signálů z mechanicky pevně stanovených elektrických binárních přístrojů nebo seřiditelných zarážek;

  5. Zakládací jeřáby označované také jako souřadnicové manipulační systémy, které jsou vyráběny jako nedílná součást vertikálních sestav skladovacích zásobníků konstruovaných tak, aby měly přístup k obsahu těchto zásobníků při ukládání nebo vykládání.

“Rotační atomizace” (1) (Rotary atomisation) je proces rozprášení proudu nebo jímky roztaveného kovu na kapičky o průměru 500 mikrometrů nebo menším odstředivou silou.


“Rozlišovací schopnost” (2) (Resolution) je nejmenší přírůstek údaje měřicího přístroje; na číslicových přístrojích poslední významový bit (viz ANSI B-89.1.12).
“Rozmělňování” (1) (Comminution) je proces zpracování materiálu na částice drcením nebo mletím.
“Rozprostřené spektrum” (5) (Spread spectrum) je technika, při které se energie v poměrně úzkém pásmu komunikačního kanálu rozprostírá přes mnohem širší energetické spektrum.
“Rozprostřené spektrum radaru” (6) (Radar spread spectrum) je jakákoli modulační technika pro rozprostření energie pocházející ze signálu s relativně úzkým frekvenčním rozsahem na daleko širší pásmo kmitočtů pomocí nahodilého nebo pseudonahodilého kódování.
“Rychlá přeladitelnost” (5) (Frequency hopping) - jinak též kmitočtová agilita, kmitočtové skákání - je forma “rozprostřeného spektra”, při níž je přenosový kmitočet jednoho komunikačního kanálu měněn náhodným nebo pseudonáhodným sledem diskrétních kroků.
“Rychlá přeladitelnost radaru” (6) (Radar frequency agility) je jakákoli technika, která mění v pseudonahodilém sledu nosný kmitočet impulsního radarového vysílače mezi dvěma impulsy nebo skupinami impulsů o hodnotu rovnající se šířce pásma impulsu nebo větší.
“Rychlost třírozměrných vektorů” (4) (Three dimensional vector rate) znamená maximální počet vektorů, vytvořených za sekundu, tvořených úsečkami o 10 pixelech, v hranicích grafické oblasti nahodile orientovaných, s hodnotami souřadnic X - Y - Z buď v celých číslech anebo v pohyblivé řádové čárce.
“Řadič komunikačního kanálu” (4) (Communications channel controller) je fyzické rozhraní, které řídí tok synchronních nebo asynchronních číslicových informací. Je to modul, který lze integrovat do počítače nebo telekomunikačního zařízení pro zajištění komunikačního přístupu.
“Řadič přístupu do sítě” (4) (Network access controller) znamená fyzické rozhraní pro distribuovanou přepojovací síť. Používá společné médium, které pracuje se stejnou “číslicovou přenosovou rychlostí” a pro přenos používá rozhodování (např. rozlišující znak nebo detekci vysílání). Nezávisle na jakýchkoli jiných prostředcích vybírá pakety nebo skupiny dat (např. IEEE 802), které jsou mu adresovány. Je to modul, který lze integrovat do počítače nebo telekomunikačního zařízení pro zajištění komunikačního přístupu.
“Řízené střely” (1 3 5 6 7 9) (Missiles) znamenají kompletní raketové systémy a vzdušné dopravní prostředky bez posádky, schopné dopravit nejméně 500 kg užitečného nákladu do vzdálenosti nejméně 300 km.
“Řízení letu polem optických čidel” (7) (Flight control optical sensor array) je síť dislokovaných optických čidel, která používá “laserové” paprsky k poskytování řídicích dat o letu v reálném čase pro zpracování palubním počítačem.
“Řízení uloženým programem” (2 3 5 8) (Stored programme controlled) znamená řízení využívající instrukce uložené v elektronické paměti, které je schopen provádět procesor, aby ovlivňoval provádění předem stanovených funkcí.

POZN.: Zařízení může mít “řízení uloženým programem” ať je elektronická paměť uvnitř nebo vně zařízení.
“SHPL” je ekvivalentem pro “Laser se supervysokým výkonem”.
“Signalizace ve společném kanálu” (5) (Common chanel signalling) je signalizační metoda, v níž jeden kanál mezi ústřednami sděluje pomocí značených zpráv signalizační informace týkající se velkého počtu obvodů nebo volání a jiné informace jako jsou například ty, které se používají pro řízení sítě.
“Složený teoretický výkon” (“CTP”) (3 4) (Composite theoretical performance) je míra výpočetního výkonu v milionech teoretických operací za sekundu (Mtops), počítaná za použití seskupení “výpočetních prvků” (“CE”).

POZN.: Viz kategorii 4, Technická poznámka.
“Složka toxinu” (1) (Sub-unit of toxin) je strukturně a funkčně vydělitelná jednotka úplného “toxinu”.
“Směs chemikálií” (1) je látka v pevné, kapalné nebo plynné formě vyrobená ze dvou nebo více složek, které spolu navzájem nereagují za podmínek, při kterých je taková směs uchovávána.
“Směs s toxiny” (1) je látka v pevné, kapalné nebo plynné formě vyrobená ze dvou nebo více složek, které spolu navzájem znatelně nereagují za podmínek, při kterých je taková směs uchovávána, přičemž jednu nebo více složek takové směsi tvoří toxiny.
“Směsový” (1) (Commingled) znamená materiál vzniklý promísením termoplastických vláken a vláken výztuže s cílem vytvořit směs vláknové výztuže s “matricí” ve výsledné vláknité podobě.
“Software” (Všeobecná poznámka k softwaru, všechny kategorie) (Software) znamená soubor jednoho nebo více “programů” nebo ’mikroprogramů’, který je zachycen na libovolném hmotném nosiči informací.

POZN.: ’Mikroprogram’ znamená sled elementárních instrukcí uchovávaných ve speciální paměti, jejichž provádění je iniciováno zavedením jeho referenční instrukce do rejstříku instrukcí.
“Stabilita” (7) (Stability) znamená standardní odchylku (1 sigma) kolísání určitého parametru od jeho kalibrované hodnoty, měřenou za stabilních podmínek teploty. Stabilita se může vyjádřit jako funkce času.
“Substrátové polotovary” (6) (Substrat blanks) jsou monolitické slitky s rozměry vhodnými pro výrobu optických prvků jako jsou zrcadla nebo optická okna.
“Superplastické tváření” (1 2) (Superplastic forming) je proces tváření za tepla pro kovy, které jsou normálně charakterizovány nízkými hodnotami prodloužení (méně než 20 %) na bodu lámavosti, jak je určen při pokojové teplotě konvenční trhací zkouškou, aby bylo během zpracování dosaženo nejméně dvojnásobku těchto hodnot.
“Supravodivý” (1 3 6 8) (Superconductive) znamená materiály, tj. kovy, slitiny nebo sloučeniny, které mohou ztratit veškerý elektrický odpor, tj. které mohou dosáhnout nekonečnou elektrickou vodivost a přenášet velmi vysoké elektrické proudy bez Jouleova ohřevu.

POZN.: “Supravodivý” stav materiálu je vždy charakterizován “kritickou teplotou”, kritickým magnetickým polem, které je funkcí teploty, a kritickou proudovou hustotou, která je funkcí obou, tj. jak magnetického pole tak i teploty.
“Symetrický algoritmus” (5) (Symmetric algorithm) znamená šifrovací algoritmus, který používá tentýž klíč jak pro zašifrování tak pro rozšifrování.

POZN.: Obvyklým použitím “symetrických algoritmů”je důvěrnost dat.
“Systematická chyba” (7) (Bias accelerometer) je výstup měřiče zrychlení, když žádné zrychlení nepůsobí.
“Systémové stopy” (6) (System tracks) znamená zpracované, korelované (se začleněnými daty cíle z radaru do polohy podle letového plánu) a aktualizované hlášení letové polohy letadla, které je k dispozici dispečerům střediska letového provozu.
“Systolický počítač” (4) (Systolic array computer) znamená počítač, kde tok a modifikace dat jsou uživatelem dynamicky ovladatelné na úrovni matice logických hradel.
“Šifrování” (5) (Cryptography) je disciplína, která zahrnuje principy, prostředky a metody pro přeměnu dat, aby se skryl jejich informační obsah, zabránilo se jejich nezjistitelné úpravě nebo neoprávněnému použití. “Šifrování” se omezuje na přeměnu informací použitím jednoho nebo více ’tajných parametrů’ (např. šifrovacích proměnných) nebo příslušného klíče.

POZN.: ’Tajný parametr’ je konstanta nebo klíč utajovaný před jinými nebo sdílený jenom ve skupině.
“Šířka pásma v reálném čase” (3) (Real time bandwidth) pro “dynamické analyzátory signálu” je nejširší kmitočtové rozmezí, které je schopen analyzátor zobrazit nebo uložit, aniž by způsobil jakoukoli diskontinuitu analýzy vstupních dat. U analyzátorů s více jak jedním kanálem se musí pro výpočet použít konfigurace kanálů, která poskytuje největší “šířku pásma v reálném čase”.
“Špičkový výkon” (6) (Peak power) je energie vztažená na impuls v joulech dělená trváním impulsu v sekundách.
“Tavná extrakce” (1) (Melt exctraction) je proces pro ’rychlé tuhnutí’ a vyluhování (extrakci) proužku slitinového produktu tím, že se do lázně z roztavené kovové slitiny ponoří krátký segment chlazeného rotujícího kotouče.

POZN.: ’Rychlé tuhnutí’ znamená tuhnutí roztaveného materiálu při rychlostech ochlazování překračujících 1000 K/s.
“Tavné zvlákňování” (1) (Melt spinning) znamená proces ’rychlého tuhnutí’ proudu roztaveného kovu, který naráží na otáčející se chlazený blok, přičemž se vytváří produkt podobný vločce, pásce nebo tyčince.

POZN.: ’Rychlé tuhnutí’ znamená tuhnutí roztaveného materiálu při rychlostech ochlazování překračujících 1000 K/s.
“Technologie” (Všeobecná poznámka k technologii, Všeobecná poznámka k jaderné technologii, všechny kategorie) (Technology) znamená specifické informace nezbytné pro “vývoj”, “výrobu” nebo “užití” zboží. Tyto informace mají formu ’technických dat’ nebo ’technické pomoci’.

POZN. 1: ’Technická pomoc’ může mít formu pokynů, školení, výcviku, pracovních znalostí a poradenských služeb a může zahrnovat i přenos ’technických dat’.

POZN. 2: ’Technická data’ mohou mít formu modrotisků, plánů, diagramů, modelů, formulářů, tabulek, technických výkresů specifikací, příruček a pokynů psaných nebo zaznamenaných na jiných médiích nebo zařízeních, jako jsou disky, pásky, permanentní paměti (ROM).
“Toxiny” (1 2) (Toxins) jsou bakteriální jedy ve formě záměrně izolovaných preparátů nebo směsí, bez ohledu na způsob jejich výroby, jiné než jedy, které kontaminují látky jiných materiálů jako jsou patologické vzorky, plodiny, potraviny nebo mateřské kultury “mikroorganismů”.
“Trvání impulsu” (6) (Pulse duration) je trvání laserového impulsu měřené na úrovních poloviční intensity plné šířky (Full Width Half Intensity (FWHI)).
“Účastnický stát” (7 9) (Participating state) je účastnický stát ve Wassenaarském ujednání.
“Uran obohacený izotopy 235 nebo 233” (0) (Uranium enriched in the izotopes 235 or 233) je uran obsahující izotopy 235 nebo 233 nebo oba v takovém množství, že poměr součtu těchto izotopů k izotopu 238 je větší než poměr izotopu 235 k izotopu 238 jak se vyskytuje v přírodě (izotopický poměr 0,72 procent).
“Úroveň šumu” (6) (Noise level) znamená elektrický signál vyjadřovaný ve formě výkonové spektrální hustoty. Vztah mezi dvěma “úrovněmi šumu” vyjádřený mezi špičkami je dán vzorcem S2pp = 8No (f2-f1), kde Spp je mezišpičková hodnota signálu (např. nanotesla), No je výkonová spektrální hustota (např. (nanotesla)2/Hz) a (f2-f1) definuje sledovanou pásmovou šířku.
“Užití” (Všeobecná poznámka k technologii, Poznámka k jaderné technologii, všechny kategorie) (Use) znamená provoz, instalaci (včetně instalace na místě), údržbu (kontrolu), běžné a celkové opravy a obnovu.
“Uživatelská programovatelnost” (4 5 6) (User-accessible programmability) znamená možnost přístupu, která uživateli umožňuje vkládat, měnit nebo nahrazovat “programy” jiným způsobem než:

a. Fyzickou změnou v zapojení nebo propojení; nebo

b. Nastavením řídících funkcí zahrnujících zavádění parametru.
“Vakcína” (1) (Vaccine) je medicinální produkt, který je určen k vyvolání obranného imunitního mechanismu v lidském nebo zvířecím organismu proti napadení chorobou.
“Vakuová atomizace” (1) (Vacuum atomisation) je proces, který rozmělní rozžhavený proud kovu na kapičky o průměru 500 mikrometrů nebo menším, rychlým uvolněním rozpuštěného plynu při vystavení vakuu.
“Veřejně dostupný” (Všeobecná poznámka k technologii, Všeobecná poznámka k softwaru, Poznámka k jaderné technologii) (In the public domain), jak je používán v tomto dokumentu, znamená “technologii” nebo “software”, který je dostupný bez omezení jejich dalšího šíření (omezení daná autorskými právy nezpůsobí u takové “technologie” nebo “softwaru” odejmutí označení “veřejně dostupný”).
“Vhodný pro kosmické aplikace” (3 6) (Space qualified) se vztahuje na výrobky, které jsou konstruovány, vyráběny a zkoušeny tak, aby vyhovovaly speciálním elektrickým, mechanickým a životním prostředím podmíněným požadavkům pro užití při vypouštění a rozmísťování kosmických družic nebo letových systémů, operujících ve výškách 100 km nebo větších.
“Vícečipový integrovaný obvod” {3) (Multichip integrated circuit) jsou dva nebo více “monolitických integrovaných obvodů” připojených do jedné společné “podložky”.
“Vícespektrální zobrazovací snímače” (6) (Multispectral imaging sensors) jsou snímače schopné současného nebo následného získávání obrazových dat ze dvou nebo více diskrétních spektrálních pásem. Snímače, které mají více než dvacet diskrétních spektrálních pásem, se někdy označují jako hyperspektrální zobrazovací snímače.
“Víceúrovňová bezpečnost” (5) (Multilevel security) je třída systémů obsahujících informace s různou citlivostí, která současně dovoluje uživatelům, s různými typy povolení přístupu a odlišnými potřebami znalostí, simultánní přístup k informacím, avšak zabraňuje uživatelům v přístupu k informacím, na které nemají oprávnění.

POZN.: “Víceúrovňová bezpečnost” je bezpečnost počítače, nikoli jeho spolehlivost, která se obecně vztahuje na prevenci chyb zařízení nebo na lidské omyly.
“Vláknité materiály” (0 1 2 8) (Fibrous or filamentary materials) zahrnují:


 1. Souvislá “elementární vlákna”;

 2. Souvislé “příze” a “přásty”;

 3. “Pásky”, plsti, tkaniny a šňůry;

 4. Sekaná vlákna, stříž a souvislá vláknitá rouna;

 5. Whiskery buď monokrystalické nebo polykrystalické, libovolné délky;

 6. Vláknina z aromatického polyamidu.

“Vnitřní mezivrstva” (9) (Interior lining) je vhodné vazné rozhraní mezi tuhou pohonnou látkou a pláštěm nebo izolující vložkou. Obvykle je to disperze na bázi kapalného polymeru a žáruvzdorných nebo izolačních materiálů, např. polybutadienu (HTPB) plněného uhlíkem nebo jiného polymeru s přidanými vytvrzovacími činidly, nastříkaná nebo nanesená na vnitřním povrchu pláště.


“Všechny dostupné kompenzace” (2) (All compensations available) znamená všechna praktická opatření, která má výrobce k dispozici, aby snížil na minimum všechny systematické chyby seřizování příslušného modelu obráběcího stroje.
“Výpočetní prvek” (“CE”) (4) (Computing element) je nejmenší výpočetní jednotka, která vytváří aritmetický nebo logický výsledek.
“Výroba” (Všeobecná poznámka k technologii, Poznámka k jaderné technologii, všechny kategorie) (Production) znamená všechny fáze výroby, jako například konstrukce, příprava výroby, výrobní provoz, dílčí a konečná montáž, kontrola, zkoušení a zajišťování jakosti.
“Výrobní celek” (9) (Production facilities) znamená zařízení a speciálně vyvinutý software pro ně, vestavěný do zařízení pro “vývoj” nebo pro jednu či více fází “výroby”.
“Výrobní zařízení” (1 9) (Production equipment) znamená nástroje, šablony, přípravky, trny, formy, lisovací nástroje, upínací přípravky, seřizovací mechanismy, zkušební zařízení a jiné strojní zařízení a součásti pro ně, ale pouze ty, které jsou speciálně konstruované nebo upravené pro ,;vývoj” nebo pro jednu nebo více fází “výroby”.
“Vysoce legované slitiny” (2 9) (Superalloys) jsou slitiny (superslitiny) na bázi niklu, kobaltu nebo železa, jejichž pevnost je vyšší než pevnost jakýchkoli slitin řady AISI 300 při teplotách přes 922 K (649 °C) při tvrdých podmínkách provozu a okolního prostředí.
“Vývoj” (Všeobecná poznámka k technologii, Poznámka k jaderné technologii, všechny kategorie) (Development) se vztahuje na všechny předvýrobní etapy sériové výroby, jako je návrh, vývojová konstrukce, analýzy návrhů a konstrukčních koncepcí, montáž a zkoušky prototypů, schémata poloprovozní výroby, návrhová data, proces přeměny návrhových dat, konfigurační návrh, integrační návrh, vnější úprava.
“Vzájemně propojená radarová čidla” (6) (Interconnected radar sensors) jsou dvě nebo více radarových čidel vzájemně propojených, když si navzájem vyměňují data v reálném čase.
“Základní vědecký výzkum” (Všeobecná poznámka k technologii, Poznámka k jaderné technologii) (Basic scientific research) znamená experimentální a teoretickou práci vynakládanou zásadně na získání nových vědomostí o základních principech jevů nebo pozorovatelných skutečností, která není primárně zaměřena na specifický praktický záměr nebo cíl.
“Zdrojový kód” (nebo zdrojový jazyk) (4 5 6 7 9) (Source code nebo Source language) je vhodné vyjádření jednoho nebo více kroků, které mohou být převedeny programovacím systémem do formy proveditelné strojem (“výchozí kód” nebo výchozí jazyk).
“Zlepšení obrazu” (4) (Image enhancement) znamená zpracování obrazů získaných z vnější nosné informace pomocí algoritmů jako je časová komprese, filtrace, extrakce, selekce, korelace, konvoluce nebo transformace mezi doménami (např. rychlá Fourierova transformace nebo Walshova transformace). Nepatří sem algoritmy, které používají pouze lineární nebo rotační transformaci jednoho obrazu, jako je posuv, extrakce charakteristických rysů, registrace nebo umělé vybarvení.
“Zpracování signálů” (3 4 5 6) (Signal processing) znamená zpracování z vnějšku přicházejících signálů nesoucích informace pomocí algoritmů jako jsou časová komprese, filtrace, extrakce, selekce, korelace, konvoluce nebo transformace mezi doménami (např. rychlá Fourierova transformace nebo Walshova transformace).
“Zpracování vícenásobného toku dat” (4) (Multi-data stream processing) je ’mikroprogram’ nebo technika počítačové architektury zařízení, která umožňuje zpracovávat dva nebo více datových sledů při řízení jedním nebo více sledy instrukcí a to prostředky jako jsou například:

 1. Jednoinstrukční vícedatové architektury (SIMD) - jako jsou vektorové procesy nebo maticové procesy;

 2. Násobné jednoinstrukční vícedatové architektury (MSIMD);

 3. Víceinstrukční vícedatové architektury (MIMD), včetně těch, které jsou těsně spojeny, úzce spojeny nebo volně spojeny; nebo

 4. Strukturovaná pole prvků zpracování, včetně systolických polí.

POZN.: ’Mikroprogram’ znamená sekvenci základních instrukcí, udržovanou ve speciální paměti, jejichž provedení je vyvoláno zavedením jejich odkazového příkazu do rejstříku instrukcí.
“Zpracování v reálném čase” (2 4 6 7) (Real time processing) znamená zpracování dat výpočetním systémem na požadované uživatelské úrovni, závislé na dostupných zdrojích, splňující garantovanou časovou odezvu a nezávislé na zatížení systému způsobeném vnějšími vlivy.
“Zvláštní štěpný materiál” (0) (Special fissile material) znamená plutonium-239, uran-233, “uran obohacený izotopy 235 nebo 233” a jakýkoli materiál, který obsahuje výše uvedené látky.


Download 2.13 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14
Download 2.13 Mb.

Bosh sahifa
Aloqalar

    Bosh sahifaVYSVĚTL1VKY K TECHNICKÝM TERMÍNŮM

Download 2.13 Mb.