• 0D Software 0D 001 “Software” speciálně určený nebo upravený pro “vývoj”, “výrobu” nebo “použití” zboží uvedeného v této kategorii. 0E Technologie
 • KATEGORIE 1 MATERIÁLY, CHEMIKÁLIE, “MIKROORGANISMY” A “TOXINY” 1A Systémy, zařízení a součásti
 • 1B Zkušební, kontrolní a výrobní zařízení
 • 1C Materiály
 • ČÁst I. Seznam kontrolovaného zboží a technologií dle mezinárodních kontrolních režimů kategorie 0 jaderné materiáLY, zařÍzení a přÍslušenství
  Download 2.13 Mb.
  bet2/14
  Sana10.04.2017
  Hajmi2.13 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

  0C Materiály
  0C001 “Přírodní uran” nebo “ochuzený uran” nebo thorium v podobě kovu, slitiny, chemické sloučeniny nebo koncentrátu a jakýkoli jiný materiál obsahující jednu nebo více uvedených složek.
  Poznámka: 0C001 nezahrnuje:

  a. Čtyři nebo méně gramů “přírodního uranu” nebo “ochuzeného uranu”, pokud jsou obsaženy v čidlech uvnitř přístrojů;

  b. “Ochuzený uran” speciálně připravený pro tyto civilní nejaderné aplikace:

  l. Stínění;

  2. Balení;

  3. Přítěž o hmotnosti ne větší než 100 kg;

  4. Protizávaží o hmotnosti ne větší než 100 kg;

  c. Slitiny obsahující méně než 5 % thoria;

  d Keramické výrobky obsahující thorium, které byly vyrobeny pro nejaderné užití.
  0C002 “Zvláštní štěpné materiály”
  Poznámka: Položka 0C002 nezahrnuje čtyři nebo méně “efektivních gramů”, pokud jsou obsaženy v čidlech uvnitř přístrojů.
  0C003 Deuterium, těžká voda (oxid deuteria) a jiné sloučeniny deuteria a směsi a roztoky obsahující deuterium, v nichž izotopický poměr deuteria k vodíku převyšuje 1 : 5000.
  0C004 Grafit určený pro jaderné aplikace, o čistotě lepší než 5/106 (5 ppm) vyjádřeno ’bórovým ekvivalentem’ a o hustotě vyšší než 1,5 g/cm3.

  Viz také 1 C 107.


  Poznámka 1: 0C004 nekontroluje:

  a. Výrobky z grafitu o hmotnosti menší než 1 kg, jiné než speciálně konstruované nebo upravené pro užití v jaderných reaktorech;

  b. Grafitový prášek.
  Poznámka 2: V 0C004 je ’bórový ekvivalent’ (BE) definován jako součást všech BE2 pro nečistoty (s výjimkou Beuhlík, jelikož uhlík není považován za nečistotu) včetně bóru takto:

  BEz (ppm) = CF x koncentrace prvku Z v ppm,

  kde:
  CF je konverzní faktor daný výrazem CF =
  a δB a δz jsou účinné průřezy záchytů tepelných neutronů přírodního bóru, resp. prvku Z (v jednotkách barn); a AB, Az je atomová hmotnost přírodního bóru, resp. prvku Z.
  0C005 Speciálně připravené sloučeniny nebo prášky pro výrobu plynových difuzních bariér, odolné vůči UF6 (např. nikl nebo jeho slitiny obsahující 60 % hmotnostních nebo více niklu, oxid hlinitý a plně fluorované uhlovodíkové polymery), o čistotě vyšší než 99,9 % hmotnostních a o střední velikosti částic menší než 10 mikrometrů měřeno podle normy ASTM B330 a o vysoké rovnoměrnosti velikosti částic.
  0D Software
  0D 001 “Software” speciálně určený nebo upravený pro “vývoj”, “výrobu” nebo “použití” zboží uvedeného v této kategorii.
  0E Technologie
  0E001 “Technologie” podle Poznámky k jaderné technologii pro “vývoj”, “výrobu” nebo “použiti” zboží uvedeného v této kategorii.

  KATEGORIE 1 MATERIÁLY, CHEMIKÁLIE, “MIKROORGANISMY” A “TOXINY”
  1A Systémy, zařízení a součásti
  1A001 Součásti vyrobené z fluorovaných sloučenin:
  a. Ucpávky, těsnění, těsnící materiály nebo palivové vaky speciálně navržené pro použití v “letadlech” nebo kosmonautice, které jsou vyrobeny z více než 50 % hmotnostních z jakýchkoli materiálů specifikovaných v 1C009.b. nebo 1C009.c.;
  b. Piezoelektrické polymery a kopolymery vyrobené z vinylidenfluoridových materiálů specifikovaných v 1C009. a.:

  1. Ve formě desek nebo fólií; a

  2. O tloušťce větší než 200 mikrometrů;
  c. Ucpávky, těsnění, ventilová sedla, vaky nebo membrány, které jsou vyrobené z fluoroelastomerů obsahujících alespoň jednu skupinu vinyletheru jako konstituční jednotku, speciálně navržené pro užití v “letadlech”, kosmonautice nebo ’řízených střelách’.
  Poznámka: V 1A001.c. znamenají ’řízené střely’ kompletní raketové systémy a bezpilotní vzdušné dopravní systémy.
  1A002 “Kompozitní” struktury nebo lamináty, které mají:

  Viz také 1A202, 9A010 a 9A110.


  a. Organickou “matrici” a jsou vyrobeny z materiálů specifikovaných v 1C010.c., 1C010.d. nebo 1C101.e.; nebo

  b. Kovovou nebo uhlíkovou “matrici” a jsou vyrobeny z:

  1. Uhlíkatých “vláknitých materiálů”, které mají:

  a. “Měrný modul” větší než 10,15 x 106 m; a

  b. “Měrnou pevnost v tahu” přesahující 17,7 x 104 m;

  nebo

  2. Materiálů specifikovaných v 1C010.c.


  Poznámka 1: 1A002 nekontroluje kompozitní struktury nebo lamináty vyrobené z epoxidových pryskyřic impregnujících uhlíkaté “vláknité materiály” pro opravy konstrukcí letadel nebo laminátů, jejichž plocha nepřesahuje 1 m2.

  Poznámka 2: 1A002 nekontroluje dokončené nebo rozpracované díly speciálně určené pro dále uvedené čistě civilní použití:

  a. Sportovní zboží;

  b. Automobilový průmysl;

  c. Průmysl obráběcích strojů;

  d. Lékařství.
  1A003 Výrobky z nefluorovaných polymerních látek, specifikovaných v 1C008.a.3., ve formě fólií, desek, pásů nebo proužků:

  a. O tloušťce větší než 0,254 mm; nebo

  b. Potažené nebo laminované uhlíkem, grafitem, kovy nebo magnetickými látkami.
  Poznámka: 1A003 nekontroluje výrobky potažené nebo laminované mědí a určené pro výrobu desek tištěných spojů v elektronice.
  1A004 Ochranné a detekční vybavení a součásti, jiné než uvedené v Seznamu vojenského materiálu, dále uvedené:

  Viz také 2B351 a 2B352.


  a. Plynové masky, jejich filtry a dekontaminační zařízení konstruované nebo upravené pro ochranu proti biologickým prostředkům nebo radioaktivním látkám “přizpůsobeným pro případ války” nebo bojovým chemickým prostředků.m (CW) a jejich speciálně konstruované součásti;
  b. Ochranné oděvy, rukavice a obuv speciálně navržené nebo upravené pro ochranu proti biologickým prostředkům nebo radioaktivním látkám “přizpůsobeným pro případ války” nebo bojovým chemickým prostředkům (CW);
  c. Radiační, biologické a detekční systémy speciálně konstruované nebo upravené pro detekci nebo identifikaci biologických prostředků nebo radioaktivních látek “přizpůsobených pro případ války” nebo bojových chemických prostředků (CW), a jejich speciálně konstruované součásti.
  Poznámka: 1A004 nekontroluje:

  a. Osobní dozimetry radioaktivního záření;

  b. Vybavení konstrukčně nebo funkčně omezené na ochranu proti nebezpečí, specifické pro civilní průmysl, jako je hornictví, těžba kamene, zemědělství, farmacie, lékařství, veterinářství, ochrana životního prostředí, odpadové hospodářství nebo potravinářství.
  1A005 Osobní neprůstřelné obleky a jejich speciálně navržené díly, neodpovídající vojenským normám nebo podmínkám nebo jejich ekvivalentům v odolnosti.

  Viz také Seznam vojenského materiálu.


  Poznámka 1: 1A005 nekontroluje individuální osobní soupravy neprůstřelných obleků a jejich příslušenství, pokud doprovází svého uživatele pro jeho vlastní osobní ochranu.

  Poznámka 2: 1A005 nekontroluje neprůstřelné obleky určené pro poskytování čelní ochrany proti úlomkům a tlakovým účinkům od nevojenských výbušnin.
  1A102 Opětně sycené pyrolýzované součásti typu uhlík - uhlík pro kosmické nosné prostředky uvedené v 9A004 nebo sondážní rakety uvedené v 9A104.
  1A202 Kompozitní struktury jiné než uvedené v 1A002 ve formě trubek, a které mají obě z dále uvedených charakteristik:

  Viz také 9A010 a 9A110.


  a. Vnitřní průměr mezi 75 mm a 400 mm; a

  b. Jsou vyrobeny z některého “vláknitého materiálu” specifikovaného v 1C010.a. nebo 1C010.b. nebo 1C210.a. nebo z uhlíkových prepregů specifikovaných v 1C210.c.


  1A225 Platinové katalyzátory speciálně konstruované nebo upravené k uskutečnění vodíkové izotopové výměny mezi vodíkem a vodou ke zpětnému získání tritia z těžké vody nebo pro výrobu těžké vody.
  1A226 Speciální náplně, které mohou být použity pro oddělování těžké vody od obyčejné vody, které mají obě z dále uvedených charakteristik:

  a. Jsou vyrobeny ze síťoviny z fosforového bronzu chemicky upravené ke zvýšení smáčecích schopností; a

  b. Jsou konstruovány pro použití ve vakuových destilačních kolonách.
  1A227 Okna stínící proti radiaci s vysokou hustotou (z olovnatého nebo podobného skla), které mají všechny z dále uvedených charakteristik, včetně speciálně pro ně navržených konstrukcí:

  a. ’Chladná strana’ větší než 0,09 m2;

  b. Hustota vyšší než 3g/cm3; a

  c. Tloušťka alespoň 100 mm nebo větší.


  Technická poznámka:

  V 1A227 uvedený termín ’chladná strana’ znamená prohlížecí stranu okna vystavenou nejnižší úrovni radiace v navrženém použití.
  1B Zkušební, kontrolní a výrobní zařízení
  1B001 Zařízení pro výrobu vláken, prepregů, polotovarů nebo “kompozitů” specifikovaných v 1A002 nebo 1C010, a jejich speciálně konstruované součásti a příslušenství:

  Viz také 1B 101 a 1B201.


  a. Stroje pro navíjení vláken, jejichž pohyby pro pokládání, navíjení a ovíjení vláken jsou koordinovány a programovány ve třech nebo více osách, a které jsou speciálně určeny pro výrobu “kompozitních” struktur nebo laminátů z “vláknitých materiálů”;
  b. Stroje pro kladení pásků nebo kabílků, jejichž pohyby určující položení pásků, kabílků nebo fólií, jsou koordinovány a programovány ve dvou nebo více osách, speciálně určené pro výrobu konstrukcí “kompozitních” draků letadel nebo ’řízených střel’.

  Poznámka: V 1B001.b. znamenají ’řízené střely’ kompletní raketové systémy nebo bezpilotní vzdušné dopravní prostředky.
  c. Vícesměrové, vícerozměrové tkací stroje nebo splétací stroje, včetně adaptérů a modifikačních souprav pro tkaní, proplétání nebo oplétání vláken určených pro výrobu “kompozitních” konstrukcí;

  Poznámka: 1B001 nekontroluje textilní strojní zařízení neupravené pro výše uvedené konečné užití.
  d. Zařízení speciálně konstruovaná nebo upravená pro výrobu výztužných vláken:
  1. Zařízení pro přeměnu polymerních vláken (jako polyakrylonitrilových, viskózových, bitumenových nebo polykarbosilanových) na uhlíková vlákna nebo vlákna z karbidu křemíku, včetně speciálních zařízení pro napínání těchto vláken během ohřevu;
  2. Zařízení pro nanášení chemických látek v parní fázi a to prvků nebo sloučenin na zahřívané vláknité substráty za účelem výroby vláken z karbidu křemíku;
  3. Zařízení pro mokré spřádání žáruvzdorných keramických materiálů (jako například syntetický korund);
  4. Zařízení na přeměnu prekurzorových vláken obsahujících hliník na vlákna ze syntetického korundu tepelným zpracováním;
  e. Zařízení na výrobu impregnovaných vláken (prepregů) specifikovaných v 1C010.e. metodou horké taveniny;
  f. Zařízení pro nedestruktivní zkoušení, které je schopné trojrozměrné detekce vad při použití ultrazvukové nebo rentgenové tomografie, a které je speciálně konstruované pro “kompozitní” materiály.
  1B002 Systémy a jejich součásti speciálně konstruované, aby zabránily kontaminaci a speciálně konstruované pro výrobu kovových slitin, kovových práškových slitin nebo legovaných materiálů specifikovaných v 1C002.a.2., 1C002.b. nebo 1C002.c.

  Viz také 1B102.


  1B003 Obráběcí a tvářecí nástroje, formy nebo přípravky pro “superplastické tváření” nebo “difuzní spojování” titanu nebo hliníku nebo jejich slitin, speciálně konstruované pro výrobu:

  a. Konstrukcí draků letadel nebo kosmických konstrukcí;

  b. Leteckých nebo kosmických motorů; nebo

  c. Speciálně konstruovaných součástí pro tyto konstrukce nebo motory.


  1B101 Zařízení, jiná než uvedená v 1B001, pro “výrobu” kompozitních struktur a jejich speciálně navržené součásti a příslušenství:

  Viz také 1B201.  Poznámka: 1B101 zahrnuje součásti a příslušenství včetně forem, šablon, lisovadel, upínacích přípravků a nástrojů pro lisování polotovarů, vytvrzování, odlévání, sintrování nebo lepení kompozitních struktur, laminátů a výrobků z nich.
  a. Stroje pro navíjení vláken, jejichž pohyby pro pokládání, navíjení a odvíjení vláken jsou koordinovány a řízeny ve třech nebo více osách, určené pro výrobu kompozitních struktur nebo laminátů z vláknitých materiálů, a jejich koordinační a programovací prvky;
  b. Stroje pro kladení pásků, jejichž pohyby určující položení a vrstvení pásků nebo fólií mohou být koordinovány a programovány ve dvou nebo více osách, určené pro výrobu konstrukcí kompozitních draků letadel a “řízených střel”;
  c. Zařízení určená nebo upravená pro “výrobu” “vláknitých materiálů”:
  1. Zařízení pro přeměnu polymerních vláken (jako například polyakrylonitrilových, viskózových nebo polykarbosilanových) včetně zařízení pro napínání vlákna během ohřevu;
  2. Zařízení pro napařování prvků nebo sloučenin na zahřáté vláknité substráty;
  3. Zařízení pro mokré spřádání žáruvzdorných keramických materiálů (jako například syntetický korund);
  d. Zařízení konstruovaná nebo upravená pro speciální povrchovou úpravu vláken nebo pro výrobu prepregů a polotovarů specifikovaných v položce 9C110.

  Poznámka: 1B101.d zahrnuje válce, napínací zařízení, zařízení pro nanášení povlaků, řezací zařízení a raznice.
  1B102 “Výrobní zařízení” pro výrobu kovového prášku, jiné než je specifikováno v 1B002, sloužící pro “výrobu” sférických nebo atomizovaných materiálů v kontrolovaném prostředí, specifikovaných v 1C011.a., 1C011.b., 1C111.a.1., 1C111.a.2. nebo v Seznamu vojenského materiálu.

  Viz také 1B115.b.  Poznámka: 1B102 zahrnuje:

  a. Plazmové generátory (vysokofrekvenční obloukové trysky) sloužící během procesu k získání rozprašovaných nebo sférických kovových prášků v prostředí argon - voda;

  b. Elektrovýbušná zařízeni sloužící během procesu k získání rozprašovaných nebo sférických kovových prášků v prostředí argon - voda;

  c. Zařízení sloužící pro “výrobu” sférických hliníkových prášků rozprašováním taveniny v inertním prostředí (např. dusík).
  1B115 Zařízení, jiná než specifikovaná v 1B002 nebo 1B102, pro výrobu pohonných látek a jejich složek a pro ně speciálně navržené součásti:
  a. “Výrobní zařízení” pro “výrobu”, manipulaci nebo přejímkové zkoušení kapalných pohonných látek nebo složek pohonných látek specifikovaných v 1C011.a., 1C011.b., 1C111 nebo v Seznamu vojenského materiálu;
  b. “Výrobní zařízení” pro “výrobu”, manipulaci, míchání, tvrzení, lití, lisování, obrábění, protlačování nebo přejímkové zkoušení pevných pohonných látek nebo složek pohonných látek specifikovaných v 1C011.a., 1C011.b., 1C111 nebo v Seznamu vojenského materiálu.

  Poznámka: 1B115.b. nekontroluje dávkovací mísiče, kontinuální mísiče nebo fluidní elektrické mlýny. O kontrole dávkovacích mísičů, kontinuálních mísičů a fluidních elektrických mlýnů viz 1B117, 1B118 a 1B119.

  Poznámka 1: Pro zařízení speciálně konstruované pro výrobu vojenského zboží viz Seznam vojenského materiálu.

  Poznámka 2: 1B115 nekontroluje zařízení pro “výrobu”, manipulaci a přejímkové zkoušení karbidu bóru.
  1B116 Speciálně navržené trysky pro výrobu pyrolyticky upravených materiálů vytvořených na formě, trnu nebo jiném substrátu z prekurzorových plynů, které se rozkládají v teplotním intervalu 1573 K (1300 °C) až 3173 K (2900 °C) při tlaku 130 Pa až 20 kPa.
  1B117 Dávkovací mísiče s vybavením pro míchání za vakua v rozsahu od nuly do 13,326 kPa a s regulací teploty mísicí komory, a které mají dále uvedené vlastnosti:

  a. Celkový objem 1101 nebo větší; a

  b. Nejméně jeden mísicí/hnětací hřídel excentricky umístěný.
  1B118 Kontinuální mísiče s vybavením pro míchání za vakua v rozsahu od nuly do 13,326 kPa a s regulací teploty mísicí komory, a které mají dále uvedené vlastnosti:
  a. Nejméně dva mísicí/hnětací hřídele; a

  b. Možnost otevřít mísicí komoru.


  1B119 Fluidní elektrické mlýny sloužící pro drcení, nebo rozemílání materiálů specifikovaných v 1C011.a., 1C011.b., 1C111 nebo v Seznamu vojenského materiálu.
  1B201 Stroje pro navíjení vláken, jiné než specifikované v 1B001 nebo 1B101, a příslušná vybavení:
  a. Stroje pro navíjení vláken, které mají všechny dále uvedené charakteristiky:

  1. Pohyby pro nastavení, vinutí a navíjení vláken jsou koordinovány a programovány ve dvou nebo více osách;

  2. Jsou speciálně konstruované pro výrobu kompozitních struktur nebo laminátů z “vláknitých materiálů”; a

  3. Jsou schopné navíjet válcové rotory s průměrem 75 mm až 400 mm a délkou 600 mm nebo větší;

  b. Koordinační a programové řízení pro stroje pro navíjení vláken, specifikované v 1B201.a.;
  c. Přesné trny pro stroje pro navíjení vláken, specifikované v 1B201.a.
  1B225 Elektrolytické články pro výrobu fluoru s výrobní kapacitou větší než 250 g fluoru za hodinu.
  1B226 Elektromagnetické izotopové separátory uzpůsobené k vybavení jednoduchými nebo vícenásobnými iontovými zdroji schopnými poskytnout celkový proud iontového paprsku 50 mA nebo větší nebo vybavené takovými zdroji.

  Poznámka: 1B226 zahrnuje separátory:

  a. Schopné obohacovat stabilní izotopy;

  b. S iontovými zdroji i s jímači v magnetickém poli a rovněž s jejich uspořádáním mimo toto pole.
  1B227 Konvertory pro syntézu amoniaku nebo jednotky pro syntézu amoniaku, v nichž syntézní plyn (dusík a vodík) je oddělován z vysokotlaké amoniak/vodíkové výměnné kolony a syntetizovaný amoniak je recyklován v dané koloně.
  1B228 Vodíkové kryogenní destilační kolony se všemi dále uvedenými charakteristikami:

  a. Konstruované pro provoz při vnitřní teplotě 35 K (-238 °C) nebo nižší;

  b. Konstruované pro provoz při vnitřním tlaku od 0,5 do 5 MPa;

  c. Zhotovené z:

  1. nerezové oceli řady 300 s nízkým obsahem síry a austenitickým ASTM (nebo ekvivalentní normou) číslem zrnitosti 5 nebo větším; nebo

  2. ekvivalentních kryogenních a s vodíkem kompatibilních materiálů; a

  d. S vnitřním průměrem 1 m nebo větším a účinnou délkou 5 m nebo větší.
  1B229 Vodo-sirovodíkové výměnné kolony a ’vnitřní stykače’ pro ně určené:
  POZN.: Kolony speciálně konstruované nebo upravené pro výrobu těžké vody viz 0B004.
  a. Vodo-sirovodíkové výměnné patrové kolony, které mají všechny dále uvedené charakteristiky:

  1. Mohou být v provozu při tlacích 2 MPa nebo větších;

  2. Jsou vyrobeny z uhlíkové oceli s austenitickým ASTM (nebo ekvivalentní normy) číslem zrnitosti 5 nebo větším; a

  3. Mají průměr 1,8 m nebo větší;


  b. ’Vnitřní stykače’ pro vodo-sirovodíkové výměnné patrové kolony jsou specifikovány v 1B229.a.

  Technická poznámka:

  Vnitřní stykače’ kolon jsou segmentová patra s účinným souhrnným průměrem 1,8 m nebo větším, jsou konstruovány k usnadnění protiproudového styku a jsou zhotoveny z nerezových ocelí s obsahem uhlíku 0,03 % nebo menším. Mohou to být např. sítová patra, klapková patra, kloboučková probublávací patra nebo turboroštová patra.


  1B230 Čerpadla pro oběh katalyzátorů na bázi zředěných či koncentrovaných roztoků amidu draselného v kapalném amoniaku (KNH2/NH3), která mají všechny dále uvedené charakteristiky:

  a. Vzduchotěsnost (tj. hermeticky uzavřená);

  b. Výkon větší než 8,5 m3/h; a

  c. Jednu z těchto charakteristik:

  1. Pro koncentrované roztoky amidu draselného (1 % nebo více) provozní tlak 1,5 až 60 MPa;

  2. Pro zředěné roztoky amidu draselného (méně než 1 %), provozní tlak 20 až 60 MPa.


  1B231 Provozní celky nebo zařízení pro výrobu tritia a jejich vybavení:
  a. Provozní celky nebo zařízení pro výrobu, zpětného získávání, extrakci, koncentraci tritia nebo manipulaci s ním;
  b. Vybavení provozních celků nebo zařízení na výrobu tritia:

  1. Vodíkové nebo héliové chladící jednotky dosahující ochlazení na teplotu 23 K (-250° C) nebo nižší, s kapacitou odvodu tepla větší než 150 W;

  2. Jímací a čisticí systémy vodíkových izotopů používající hydridy kovů jako jímací nebo čisticí prostředek.
  1B232 Turboexpandéry nebo soustrojí turboexpandér - kompresor, které mají obě dále uvedené charakteristiky:
  a. Konstruované pro provoz s výstupní teplotou 35 K (-238 °C) nebo menší; a

  b. Konstruované pro průtok plynného vodíku 1000 kg/h nebo větší.


  1B233 Provozní celky nebo zařízení pro oddělování izotopů lithia a jejich vybavení:
  a. Provozní celky nebo zařízení pro oddělování izotopů lithia;
  b. Vybavení pro oddělování izotopů lithia:

  1. Náplňové výměnné kolony typu kapalina-kapalina speciálně konstruované pro amalgamy lithia;

  2. Čerpadla amalgamů rtuti nebo lithia;

  3. Kyvety pro elektrolýzu amalgamu lithia;

  4. Odpařováky pro koncentrované roztoky hydroxidu lithného.
  1C Materiály
  Technická poznámka:
  Kovy a slitiny:

  Není-li stanoveno jinak, zahrnují slova ’kovy’ a ’slitiny’ v 1C001 až 1C012 kovy a slitiny v dále uvedených surových a polotovarových formách:
  Surové formy:

  Anody, koule, tyče (včetně vrubových tyčí a předlitků pro válcování), sochory, bloky, předvalky, brikety, spečence, katody ,krystaly, kostky, úlomky, zrna, granule, hroudy, pelety, prášky, broky, ingoty, housky, rondely, pláty, bramy, houby, špalky;
  Polotovary (také povlečené, plátované, vrtané nebo děrované):


  1. Tvářené nebo opracované materiály vyrobené válcováním, tažením, vytlačováním, kováním, zpětným protlačováním, lisováním, granulací, atomizací a broušením, tj. úhelníky, profilové nosníky, kotouče, disky, prach, vločky, fólie a plechy, výkovky plechy, prášek, výlisky a lisované plechy, pásky, kroužky, tyče (včetně holých svařovacích drátů, válcovaných tyčí a válcovaného drátu), tvarová ocel, profily, tlusté plechy, pásy, potrubí, trubky (včetně kruhových, čtvercových a uzavřených průřezů), tažený nebo protlačovaný drát;

  2. Litý materiál odlévaný do pískových, kovových nebo sádrových forem, kokil nebo jiných typů forem, včetně vysokotlakých odlitků, spékaných materiálů a materiálů zhotovených práškovou metalurgií.


  Účel kontroly nesmí být zmařen vývozem nejmenovaných forem, prohlašovaných za finální výrobky, přičemž ve skutečnosti představují surové nebo polotovarové formy.
  1C001 Materiály speciálně navržené pro použití jako absorbéry elektromagnetických vln nebo přirozeně vodivé polymery:

  Viz také 1C101.


  a. Materiály pro pohlcování kmitočtů přesahujících 2 x 108 Hz, ale menších než 3 x 1012 Hz;

  Poznámka 1: 1C001. a. nekontroluje:

  a. Absorbéry vlasového typu, zhotovené z přírodních nebo syntetických vláken, s nemagnetickou zátěží pro zajištění absorbce;

  b. Absorbéry, které nemají žádnou magnetickou ztrátu a jejichž dopadový povrch nemá rovinný tvar (včetně jehlanů, kuželů, klínů a prolamovaných povrchů);

  c. Rovinné absorbéry, které mají všechny dále uvedené charakteristiky:

  1. Jsou vyrobeny z některého z těchto materiálů:

  a. Plastové pěnové materiály (pružné nebo tuhé) obsahující uhlíkové plnivo nebo organické materiály, včetně pojiv, vydávající více než 5 % ozvěnu ve srovnání s kovem v šířce pásma více než ± 15 % středního kmitočtu dopadající energie, a které nevydrží teploty vyšší než 450 K (177 °C); nebo

  b. Keramické materiály vydávající více než 20 % ozvěnu ve srovnání s kovem v šířce pásma více než ± 15 % středního kmitočtu dopadající energie a které nevydrží teploty vyšší než 800 K (527 °C);

  Technická-poznámka:

  Absorpční zkušební vzorky pro 1C001.a., poznámku 1.c.1. mají být čtvercové o straně nejméně 5 vlnových délek středního kmitočtu a umístěné v dálkovém poli vyzařujícího prvku.
  2. Pevnost v tahu menší než 7 x 106 N/m2; a

  3. Pevnost v tlaku menší než 14 x 106 N/m2;
  d. Rovinné absorbéry vyrobené ze spékaného feritu, které mají:

  1. Měrnou přitažlivost větší než 4, 4; a

  2. Maximální pracovní teplotu 548 K (275 °C);
  Poznámka 2: Nic v poznámce 1 k 1C001.a. neuvolňuje z kontrolního režimu magnetické materiály poskytující absorpci, pokud jsou obsaženy v nátěrových hmotách.
  b. Materiály pro pohlcování kmitočtů větších než 1,5 x 1014 Hz, ale menších než 3,7 x 1013 Hz, přičemž nejsou propustné pro viditelné světlo;
  c. Vodivé polymerní materiály s ’objemovou elektrickou vodivostí’ větší než 10 000 S/m (Siemens na

  Download 2.13 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
  Download 2.13 Mb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  ČÁst I. Seznam kontrolovaného zboží a technologií dle mezinárodních kontrolních režimů kategorie 0 jaderné materiáLY, zařÍzení a přÍslušenství

  Download 2.13 Mb.