ČÁst I. Seznam kontrolovaného zboží a technologií dle mezinárodních kontrolních režimů kategorie 0 jaderné materiáLY, zařÍzení a přÍslušenství
Download 2.13 Mb.
bet3/14
Sana10.04.2017
Hajmi2.13 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
metr) nebo ’povrchovou rezistivitou’ menší než 100 ohm na metr čtvereční, a to na bázi těchto polymerů:

1.

Metr (belgilanishi: m; grekcha μέτρον - o'lchov) - SI dagi uzunlik o'lchov birligi. 1 metr - yorug'lik nurining vakuumda, 1/299 792 458 soniya ichida bosib o'tgan masofasiga teng.
Polyanilinu;

2. Polypyrolu;

3. Polythiofenu;

4. Polyfenylenvinylenu; nebo

5. Polythienylenvinylenu.Technická poznámka:

Objemová elektrická vodivost’ a ’povrchová rezistivita’ se stanovují podle ASTMD-257 nebo ekvivalentních státních norem.


1C002 Slitiny kovů, práškové slitiny kovů a legované materiály, dále uvedeny:

Viz také 1C202


Poznámka: 1C002 nekontroluje kovové slitiny, práškové slitiny kovů a legované materiály určené jako podkladový materiál pro nanášení.
a. Slitiny kovů:

1. Slitiny na bázi niklu nebo titanu ve formě aluminidů v surové nebo polotovarové formě dále uvedené:


a. Aluminidy niklu obsahující minimálně 15 % hmotnostních hliníku a maximálně 38 % hmotnostních hliníku a nejméně jeden přídavný slitinový prvek;
b. Aluminidy titanu obsahující minimálně 10 % hmotnostních hliníku a nejméně jeden přídavný prvek;
2. Slitiny kovů vyrobené ze slitin kovů ve formě prášku nebo částic specifikovaných v 1C002.b. dále uvedené:
a. Slitiny niklu s:

1. Životností na mezi pevnosti při tečení 10000 hodin nebo delší při 923 K (650 °C) a napětí 676 MPa; nebo

2. Nízkocyklovou únavovou životností 10000 cyklů nebo více při 823 K (550 °C) a maximálním napětí 1095 MPa;

b. Slitiny niobu s:

1. Životností na mezi pevnosti při tečení 10000 hodin nebo delší při 1073 K (800 °C) a maximálním napětí 400 MPa; nebo

2. Nízkocyklovou únavovou životností 10000 cyklů nebo více při 973 K (700 °C) a maximálním napětí 700 MPa;


c. Slitiny titanu s:

1. Životností na mezi pevnosti při tečení 10000 hodin nebo delší při 723 K (450 °C) a napětí 200 MPa; nebo

2. Nízkocyklovou únavovou životností 10000 cyklů nebo více při 723 K (450 °C) a maximálním napětí 400 MPa;
d. Slitiny hliníku s pevností v tahu:

1. 240 MPa nebo více při 473 K (200 °C); nebo

2. 415 MPa nebo více při 298 K (25 °C);
e. Slitiny hořčíku s pevností v tahu 345 MPa nebo větší a rychlostí koroze menší než 1mm/rok v 3 % vodném roztoku chloridu sodného, měřenou podle normy ASTM G-31 nebo ekvivalentních státních norem;
Technické poznámky:


 1. Slitiny kovů v 1C002.a. jsou slitiny, které obsahují vyšší hmotnostní procento uvedeného kovu, než kteréhokoli jiného prvku.

 2. Životnost na mezi pevnosti při tečení se měří v souladu s normou ASTM E - 139 nebo ekvivalentními státními normami.

 3. Nizkocyklová únavová životnost se měří v souladu s normou ASTM E - 606 ’Doporučená praxe pro zkoušení nízkocyklové únavové životnosti s konstantní amplitudou’ nebo ekvivalentními státními normami. Zkoušení je axiální s poměrným napětím rovným 1 a součinitelem koncentrace napětí (K) rovněž 1. Poměrné napětí se definuje jako maximální napětí mínus minimální napětí děleno maximálním napětím.

b. Slitiny kovů ve formě prášku nebo částic pro materiály specifikované v 1C002. a.:


1. Vyrobené z některých dále uvedených kompozitních systémů:
Technická poznámka:

X v následujícím textu nahrazuje jeden nebo více legovacích prvků.


 1. Slitin niklu (Ni - Al- X, Ni - X - Al) atestovaných pro součásti nebo díly turbosoustrojí, tj. s méně než 3 nekovovými částicemi (zavedenými během výrobního procesu), které jsou větší než 100 mikrometrů v 109 částic slitiny;
 1. Slitin niobu (Nb - Al- X nebo Nb - X - Al, Nb - Si - X nebo Nb - X - Si, Nb - Ti - X nebo Nb - X - Ti);
 1. Slitin titanu (Ti - Al- X nebo Ti - X - Al);
 1. Slitin hliníku (Al - Mg - X nebo Al - X - Mg, Al - Zn - X nebo Al - X - Zn, Al - Fe - X nebo Al - X - Fe); nebo
 1. Slitin hořčíku (Mg - Al - X nebo Mg - X - Al); a

2. Vyrobené v řízeném prostředí některým z těchto procesů:

a. “Vakuovou atomizací”;

b. “Plynovou atomizací”;

c. “Rotační atomizací”;

d. “Kalením na chlazenou kovovou desku”;

e. “Tavným zvlákňováním” a “rozmělňováním”;

f. “Tavnou extrakcí” a “rozmělňováním”; nebo

g. “Mechanickým legováním”;
c. Legované materiály, ve formě nerozmělněných vloček, proužků nebo tenkých tyčí vyrobených v řízeném prostředí “kalením na chlazenou kovovou desku”, “tavným zvlákňováním” nebo “tavnou extrakcí”, používané ve výrobě slitin kovů ve formě prášku nebo částic specifikovaných v 1C002.b..
1C003 Magnetické kovy všech typů a v jakékoli formě, které mají některou z dále uvedených charakteristik:
a. Počáteční relativní propustnost 120000 nebo větší a tloušťku 0,05 mm nebo menší;

Technická poznámka:

Měření počáteční propustnosti se musí provádět s plně vyžíhanými materiály.

b. Magnetostrikční slitiny, které mají dále uvedené charakteristiky:

1. Magnetostrikci nasycení větší než 5 x 10-4; nebo

2. Magnetomechanický faktor vazby (k) větší než 0,8; nebo

c. Pásy z amorfních nebo ’nanokrystalických’ slitin, které mají všechny dále uvedené charakteristiky:

1. Kompozici s minimálně 75 % hmotnostních železa, kobaltu nebo niklu;

2. Nasycenou magnetickou indukci (BS) 1,6 T nebo větší; a

3. Některou z těchto charakteristik:

a. Tloušťku pásu 0,02 mm nebo menší; nebo

b. Elektrický měrný odpor 2 x 10-4 ohm.cm nebo větší.Technická poznámka:

Nanokrystalické’ materiály v 1C003.c. jsou takové, které mají velikost krystalického zrna 50 nm nebo menší, jak je určeno rentgenovou difrakcí.


1C004 Uran-titanové slitiny, nebo slitiny wolframu s “matricí” na bázi železa, niklu, nebo mědi, které mají všechny dále uvedené charakteristiky:
a. Hustotu větší než 17,5 g/cm3;

b. Mez pružnosti přesahující 880 MPa;

c. Mez pevnosti v tahu větší než 1270 MPa; a

d. Prodloužení přesahující 8 %.


1C005 “Supravodivé” kompozitní vodiče o délce přesahující 100 m nebo o hmotnosti přesahující 100 g dále uvedené:
a. Vícevláknové “supravodivé” “kompozitní” vodiče obsahující jedno nebo více niob-titanových vláken:

1. Zalitých v “matrici” jiné než mědi nebo v jiné než směsné “matrici” na bázi mědi; nebo

2. S plochou průřezu menší než 0,28 x 10-4 mm2 (6 mikrometrů v průměru pro kruhová vlákna);
b. “Supravodivé” “kompozitní” vodiče sestávající z jednoho nebo více “supravodivých” vláken jiných než niob-titanových se všemi dále uvedenými parametry:

1. “Kritickou teplotou” při nulové magnetické indukci přesahující 9,85 K (-263,31 °C), ale menší než 24 K (-249,16 °C);

2. Plochou průřezu menší než 0,28 x 10-4 mm2; a

3. Zůstávající v “supravodivém” stavu při teplotě 4,2 K (-268,96 °C), pokud jsou vystavena magnetickému poli odpovídajícímu magnetické indukci 12 T.


1C006 Tekutiny a mazací materiály:
a. Hydraulické kapaliny obsahující jako hlavní přísady některé z dále uvedených sloučenin nebo materiálů:
1. Syntetické silikonuhlovodíkové oleje mající všechny dále uvedené charakteristiky:

Technická poznámka

Pro účely 1C006.a.1. obsahují silikonuhlovodíkové oleje výhradně křemík, vodík a uhlík.

a. Bod vzplanutí větší než 477 K (204 °C);

b. Bod tuhnutí při 239 K (-34 °C) nebo menší;

c. Index viskozity 75 nebo větší; a

d. Tepelnou stabilitu 616 K (343 °C); nebo
2. Chlorfluorovodíky se všemi dále uvedenými charakteristikami:

Technická poznámka:

Pro účely 1C006.a.2. obsahují chlorfluorovodíky výhradně uhlík, fluor a chlór.

a. Nemají bod vzplanutí;

b. Teplotu samovznícení vyšší než 977 K (704 ° C);

c. Bod tuhnutí 219 K (-54 °C) nebo menší;

d. Index viskozity 80 nebo větší; a

e. Bod varu 473 K (200 °C) nebo vyšší;


b. Mazací materiály obsahující jako hlavní přísady některou z dále uvedených sloučenin nebo materiálů:
1. Ethery nebo thioethery fenylenu nebo alkylfenylenu, nebo jejich směsi, které obsahují více než dvě etherové nebo thioetherové funkční skupiny nebo jejich směsi; nebo

2. Fluorované silikonové kapaliny s kinematickou viskozitou menší než 5000 mm2/s (5000 cS) měřenou při teplotě 298 K (25 °C);


c. Tlumicí nebo flotační kapaliny o čistotě přesahující 99,8 %, které obsahují méně než 25 částic o velikosti 200 mikrometrů nebo větší ve 100 ml a vyrobené alespoň z 85 % z kterýchkoli dále uvedených sloučenin nebo materiálů:

1. Dibromtetrafluorethanu;

2. Polychlortrifluorethylenu (pouze olejové a voskové modifikace); nebo

3. Polybromtrifluorethylenu;


d. Fluorouhlíkaté chladicí kapaliny pro elektroniku, které mají všechny dále uvedené charakteristiky:

1. Hmotnostní obsah 85 % nebo více některé z dále uvedených látek nebo jejich směsí:

a. Monomerické formy perfluoropolyalkylether-triazinů nebo perfluoroalifatických etherů;

b. Perfluoralkylaminy;

c. Perfluorocykloalkany; nebo

d. Perffuoralkany;


2. Hustotu při 298 K (25 °C) 1,5 kg/l nebo vyšší;

3. Tekuté skupenství při 273 K (0 °C); a

4. Hmotnostní obsah fluoru 60 % nebo více.
Technická poznámka:

Pro účely 1C006:

a. Bod vzplanutí se určuje metodou Cleveland Open Cup Method popsanou v ASTM D-92 nebo ekvivalentních státních normách;

b. Bod tuhnutí se určuje metodou popsanou v ASTM D-97 nebo ekvivalentních státních normách;

c. Index viskozity se určuje metodou popsanou v ASTM D-2270 nebo ekvivalentních státních normách

d. Tepelná stabilita se určuje dále uvedeným zkušebním postupem nebo podle ekvivalentních státních norem:

20 ml zkoušené kapaliny se vloží do komory o objemu 46 ml zhotovené z nerezové oceli třídy 317, která obsahuje kuličky z nástrojové oceli M-10, oceli 52100 a lodního bronzu (60 % Cu, 39 % Zn, 0,75 % Sn), každá o (nominálním) průměru 12,5 mm;

Komora se vypláchne dusíkem, uzavře za atmosférického tlaku a její teplota se zvýší a udržuje na 644 ± 6 K (371 ± 6 °C) po dobu šesti hodin.

Vzorek se pokládá za tepelně stálý, jestliže po skončení uvedeného postupu jsou splněny všechny následující podmínky:

1. Ztráta hmotnosti každé kuličky je menší než 10 mg/mm2 povrchu kuličky;

2. Změna původní viskozity stanovené při 311 K (38 °C) je menší než 25 %; a

3. Celkové číslo kyselosti nebo zásaditosti je menší než 0,40.

e. Teplota samovznícení se určuje metodou popsanou v ASTM E-659 nebo ekvivalentních státních normách.
1C007 Materiály na bázi keramiky, nekompozitní keramické materiály, “kompozitní” materiály s keramickou “matricí” a prekurzorové materiály:

Viz také 1C107.


a. Základní materiály z jednoduchých nebo komplexních boridů titanu, jejichž celkový obsah kovových nečistot s výjimkou záměrně přidávaných je menší než 5000 ppm, průměrná velikost částic je rovna nebo menší než 5 mikrometrů a které nemají více než 10 % částic větších než 10 mikrometrů;
b. Nekompozitní keramické materiály v surové nebo polotovarové formě, skládající se z boridů titanu o hustotě 98 % nebo větší hustoty teoretické;

Poznámka: 1C007.b. nekontroluje brusiva.
c. “Kompozitní” materiály typu keramika-keramika se skleněnou nebo oxidovou “matricí” a vyztužené vlákny vyrobenými z jakýchkoli dále uvedených systémů:

1. Si-N;


2. Si-C;

3. Si-Al-O-N; nebo

4. SI-O-N;

mající specifickou pevnost v tahu přesahující 12,7 x 103 m;


d. “Kompozitní” materiály typu keramika-keramika se spojitou kovovou fází nebo bez ní obsahující částice, whiskery nebo vlákna, kde “matrici” tvoří karbidy nebo nitridy křemíku, zirkonia nebo bóru;
e. Prekurzorové materiály (tj. speciální účelové polymerní nebo organokovové materiály) pro výrobu jakékoli fáze nebo fází materiálů specifikovaných v 1C007.c.:

1. Polydiorganosilany (pro výrobu karbidu křemíku);

2. Polysilazany (pro výrobu nitridu křemíku);

3. Polykarbosilazany (pro výrobu keramiky s křemíkovými, uhlíkovými a dusíkovými složkami);


f. “Kompozitní” materiály typu keramika-keramika s oxidovou nebo skleněnou “matricí” vyztuženou spojitými vlákny z některého z dále uvedených materiálů:

1. Al2O3; nebo

2. Si-C-N.

Poznámka: 1C007.f. nekontroluje “kompozity” obsahující vlákna z těchto systémů s pevností v tahu vlákna menší než 700 MPa při 1273 K (1000 °C) nebo odolností proti tečení vlákna v tahu větší než 1 % napětí na mezi tečení při 100 MPa zatížení a 1273 K (1000 °C) za 100 hodin.
1C008 Nefluorované polymerní látky:
a. 1. Bismaleimidy;

2. Aromatické polyamid-imidy;

3. Aromatické polyimidy;

4. Aromatické polyetherimidy, jejichž teplota zeskelnění (Tg) přesahuje 513 K (240 °C) měřeno suchou metodou popsanou v normě ASTM D 3418;Poznámka: 1C008. a. nekontroluje netavitelné lisovací prášky nebo výlisky.
b. Termoplastové kopolymery tekutých krystalů, které mají teplotu tepelné deformace přesahující 523 K (250 °C), měřenou podle metody A normy ASTM D-648 nebo ekvivalentních státních norem, při zatížení 1,82 N/mm2, a skládající se:

1. Z některé z těchto skupin látek:

a. Fenylen, bifenylen nebo naftalen; nebo

b. Fenylen, bifenylen nebo naftalen s metylovou, terciární butylovou nebo fenylovou substituovanou skupinou; a

2. Z kterékoli z těchto kyselin:

a. Kyselina tereftalová;

b. Kyselina 6-hydroxy-2-naftoová; nebo

c. Kyselina 4-hydroxybenzoová;


c. Polyarylenetherketony:

1. Polyetheretherketon (PEEK);

2. Polyetherketonketon (PEKK);

3. Polyetherketon (PEK);

4. Polyetherketonetherketonketon (PEKEKK);
d. Polyarylenketony;
e. Polyarylensulfidy, kde arylenovou skupinou je bifenylen, trifenylen nebo jejich kombinace;
f. Polybifenylenethersulfon.
Technická poznámka:

Přechodová teplota skla (Tg) pro materiály uvedené v 1C008 se určuje metodou popsanou v ASTM D 3418 při použití suché metody.
1C009 Nezpracované fluorové sloučeniny:
a. Kopolymery vinylidenfluoridu, které mají 75 % nebo více beta-krystalické struktury bez prodlužování;
b. Fluorované polyimidy obsahující 10 % hmotnostních a více vázaného fluoru;
c. Fluorované fosfazenové elastomery obsahující 30 % hmotnostních a více vázaného fluoru.
1C010 “Vláknité materiály”, které lze použít ve strukturách “kompozitů” nebo v laminátech s organickou “matricí”, kovovou “matricí” nebo uhlíkovou “matricí”:

Viz také 1C210.


a. Organické “vláknité materiály”, které mají:

1. “Měrný modul” přesahující 12,7 x 106 m; a

2. “Měrnou pevnost v tahu” přesahující 23,5 x 104 m;

Poznámka: 1C010 nekontroluje polyethylen.
b. Uhlíkaté “vláknité materiály”, které mají:

1. “Měrný modul” přesahující 12,7 x 106 m; a

2. “Měrnou pevnost v tahu” přesahující 23,5 x 104 m;

Poznámka: 1C010.b. nekontroluje tkaniny vyráběné z “vláknitých materiálů” pro opravy konstrukcí letadel nebo laminátů, u kterých velikost jednotlivých listů nepřesahuje 50 cm x 90 cm.

Technická poznámka:

Vlastnosti materiálů popsaných v 1C010.b. je třeba určovat podle metod SRM 12 až 17 doporučení SACMA, nebo zkoušek v tahu daných v ekvivalentních státních normách, jako je například japonská průmyslová norma JIS R-7601, odst. 6.6.2, a jako výsledek je třeba brát průměrnou hodnotu dávky.
c. Anorganické “vláknité materiály”, které mají všechny dále uvedené charakteristiky:

1. “Měrný modul” přesahující 2,54 x 106 m; a

2. Bod tání, měknutí, rozkladu nebo sublimace v inertní atmosféře přesahující 1922 K (1649 °C);

Poznámka: 1C010. c. nekontroluje:

1. Nespojitá, vícefázová polykrystalická vlákna ze syntetického korundu ve formě sekaných vláken nebo rohože s nahodile orientovanými vlákny, které obsahují 3 % hmotnostní nebo více oxidu křemičitého s měrným modulem menším než 10 x106 m;

2. Molybdenová vlákna nebo vlákna ze slitin molybdenu;

3. Bórová vlákna;

4. Nespojitá keramická vlákna, jejichž bod tání, měknutí, rozkladu nebo sublimace v inertní atmosféře je nižší než 2043 K (1770 °C).
d. “Vláknité materiály”:

1. Sestávající z některé z dále uvedených látek:

a. Polyetherimidů specifikovaných v 1C008.a.; nebo

b. Materiálů specifikovaných v 1C008.b. až 1C008.f.; nebo

2. “Směsové”, sestávající z materiálů specifikovaných v 1C010.d.1.a. nebo 1C010.d.1.b. a jiných materiálů specifikovaných v 1C010.a., 1C010.b. nebo 1C010.c.;
e. Pryskyřicí nebo bitumenem impregnovaná vlákna (prepregy), kovem nebo uhlíkem potažená vlákna (polotovary) nebo “polotovary z uhlíkových vláken”, a to:

1. Vyrobená z “vláknitých materiálů” specifikovaných v 1C010.a, 1C010.b. nebo 1C010.c.;

2. Vyrobená z organických nebo uhlíkatých “vláknitých materiálů”:

a. Které mají “měrnou pevnost v tahu” přesahující 17,7 x 104 m;

b. Které mají “měrný modul” větší než 10,15 x 106 m;

c. Které nejsou kontrolovány 1C010.a. nebo 1C010.b.; a

d. Které jsou impregnovány materiály specifikovanými v 1C008 nebo 1C009.b., s teplotou zeskelnění (Tg) vyšší než 383 K (110 °C) nebo fenolickými či epoxidovými pryskyřicemi, které mají teplotu zeskelnění (Tg) přesahující 418 K ( 145 °C).
Poznámky: 1C010.e. nekontroluje:

a. “Matricí” z epoxidové pryskyřice impregnované uhlíkaté “vláknité materiály” (prepregy) pro opravy konstrukcí letadel nebo lamináty, ve kterých velikost jednotlivých listů prepregu nepřesahuje 50 cm x 90 cm;

b. Prepregy impregnované fenolickými či epoxidovými pryskyřicemi, které mají teplotu zeskelnění (Tg) nižší než 433 K (160 °C) a vytvrzovací teplotu nižší než teplotu zeskelnění.
Technická poznámka:

Teplota zeskelnění (Zg) pro účely materiálů uvedených v 1C010.e. se určí suchou metodou popsanou v normě ASTM D 3418. Teplota zeskelnění pro fenolické a epoxidové pryskyřice se stanoví za použití suché metody popsané v normě ASTM D 4065 při kmitočtu 1 Hz a ohřevu o 2 K ( °C) za minutu.
1C011 Kovy a sloučeniny, dále uvedené:

Viz také Seznam vojenského materiálu a 1C111.


a. Kovový prášek s částicemi menšími než 60 mikrometrů ať již sférické, atomizované, globulární, vločkovité nebo mleté formy, vyrobený z materiálu sestávajícího z 99 % nebo více zirkonia, hořčíku, nebo jejich slitin;

Technická poznámka:

Přirozený obsah hafnia v zirkoniu (typicky 2 % až 7 %) je započítán v zirkoniu.

Poznámka: Kovy nebo slitiny uvedené v 1C011.a. podléhají kontrole i když jsou zapouzdřeny hliníkem, hořčíkem, zirkoniem nebo beryliem.
b. Bór nebo karbid bóru s čistotou rovnou nebo vyšší 85 % a s velikostí částic 60 mikrometrů nebo méně;

Poznámka: Kovy nebo slitiny uvedené v 1C011.b. podléhají kontrole i když jsou zapouzdřeny hliníkem, hořčíkem, zirkoniem nebo beryliem.
c. Guanidin nitrát;
d. Nitroguanidin (NQ) (CAS 556-88-7).
1C012 Materiály dále uvedené:

Technická poznámka:

Tyto materiály se typicky používají pro jaderné tepelné zdroje.
a. Plutonium v jakékoli formě s izotopickým obsahem plutonia-238 větším než 50 % hmotnostních;

Poznámka: 1C012. a. nekontroluje:

a. Dodávky s obsahem plutonia 1 g nebo méně;

b. Dodávky tří nebo méně “efektivních gramů”, jsou-li obsaženy v čidlech uvnitř přístrojů.
b. “Předem separované” neptunium - 237 v jakékoli formě.

Poznámka: 1C012.b. nekontroluje dodávky s obsahem neptunia-237 1 g nebo méně.
1C101 Materiály a přístroje pro snížení rozpoznatelnosti jako například radarové odrazivosti, infračervené, ultrafialové a akustické rozpoznatelnosti, jiné než specifikované v 1C001, použitelné v “řízených střelách” a jejich podsystémech.

Poznámka 1: 1C101 zahrnuje:

a. Konstrukční materiály a povlaky speciálně navržené pro snížení radarové odrazivosti;

b. Povlaky včetně nátěrových hmot, speciálně navržené pro sníženou nebo záměrně pozměněnou odrazivost nebo vysílací schopnost mikrovlnné, infračervené nebo ultrafialové oblasti elektromagnetického spektra.

Poznámka 2: 1C101 nezahrnuje povlaky, pokud jsou speciálně použity pro tepelnou regulaci kosmických družic.
1C102 Resaturované, teplem štěpené materiály typu uhlík-uhlík konstruované pro kosmické lodi specifikované v 9A004 nebo sondážní raketách specifikovaných v 9A104.
1C107 Grafitové a keramické materiály, jiné než specifikované v 1C007:
a. Jemnozrnný rekrystalizovaný grafit se sypnou hustotou 1,72 g/cm3 nebo větší, měřený při 288 K (15 °C) s velikostí částic 100 mikrometrů nebo menší, sloužící pro trysky “řízených střel” a čelní štíty kosmických lodí pro návrat do atmosféry;

Viz také 0C004


b. Grafity pyrolitické nebo se zesílenými vlákny, použitelné pro trysky “řízených střel” a čelní štíty kosmických lodí;

Viz také 0C004


c. Keramické kompozitní materiály (dielektrická konstanta je menší než 6 při kmitočtech od 100 Hz do 10000 MHz) sloužící pro kryty radarových antén “řízených střel”;
d. Zpracovaná nevypálená keramika vyztužená karbidem křemíku, použitelná pro čelní štíty “řízených střel”.
1C111 Pohonné látky a chemikálie jako složky pro pohonné látky, jiné než specifikované v 1C011:
a. Pohonné látky:

1. Kulovitý hliníkový prášek, jiný než specifikovaný v Seznamu vojenského materiálu, s částicemi stejného průměru menším než 200 mikrometrů a s obsahem hliníku 97 % hmotnostních nebo větším, jestliže nejméně 10 % celkové hmotnosti tvoří částice o průměru menším než 63 mikrometrů, v souladu s normou ISO 2591:1988 nebo ekvivalentními státními normami;Technická poznámka:

Velikost částic 63 mikrometrů (ISO R-565) odpovídá 250 mesh (Tyler) nebo 230 mesh (ASTM norma E-11).
2. Kovová prášková paliva jiná než specifikovaná v Seznamu vojenského materiálu v částicích o velikostech menších než 60 mikrometrů, ať již sférické, atomizované, globulární, vločkové nebo mleté formy, obsahující 97 % hmotnostních nebo více kterékoli z dále uvedených látek:

a. Zirkonium;

b. Berylium;

c. Hořčík; nebo

d. Slitiny kovů podle výše uvedených bodů a. až c.;

Technická poznámka:

Přirozený obsah hafnia v zirkoniu (typicky 2 % až 7 %) je započítán v zirkoniu.
3. Kapalná oxidační činidla, dále uvedená:

a. Oxid dusitý;

b. Oxid dusičitý;

c. Oxid dusičný;


b. Polymerní látky:

1. Polybutadien s koncovou karboxylovou skupinou (CTPB);

2. Polybutadien s koncovou hydroxylovou skupinou (HTPB), jiný než uvedený v Seznamu vojenského materiálu;

3. Polybutadien-kyselina akrylová (PBAA);

4. Polybutadien-kyselina akrylová-akrylonitril (PBAN);
c. Jiné přísady a činidla do pohonných látek:

1. Butacen;

Viz Seznam vojenského materiálu

2. Triethylenglykoldinitrát (TEGDN);

3. 2-nitrodifenylamin;

4. Trimethylolethantrinitrát (TMETN);

5. Diethylenglykoldinitrát (DEGDN);

6. Deriváty ferocenu, jiné než specifikované v Seznamu vojenského materiálu.


Poznámka: Pro pohonné látky a chemické složky pro pohonné látky nespecifikované v 1C111 viz Seznam vojenského materiálu.
1C116 Vysokopevnostní ocele tvrzené stárnutím (ocele obecně charakterizované vysokým obsahem niklu, velmi nízkým obsahem uhlíku a použitím substitučních prvků nebo precipitačních složek k vyvolání tvrzení stárnutím), které mají mez pevnosti v tahu 1500 MPa nebo větší, při teplotě 293 K (20 °C), ve formě plechu, tabulí nebo trubek s tloušťkou stěny nebo tabule rovné nebo menší než 5 mm.

Viz také 1C216


1C117 Wolfram, molybden a slitiny těchto kovů ve formě stejnoměrných sférických nebo atomizovaných částic o průměru 500 mikrometrů nebo menším, s čistotou 97 % nebo větší, pro výrobu součástí motorů “řízených střel”, tj. tepelných štítů, kořenů trysek, hrdel trysek a řídících ploch pro vektorové řízení tahu.
1C118 Titanem stabilizovaná duplexní nerezová ocel (Ti-DSS) se všemi dále uvedenými charakteristikami:
a. Mající všechny dále uvedené charakteristiky

1. Obsah 17,0 - 23,0 % hmotnostních chromu a 4,5 - 7,0 % hmotnostních niklu;

2. Obsah titanu větší než 0,10 % hmotnostních; a

3. Feriticko-austenitickou mikrostrukturu (uváděnou také jako dvoufázová mikrostruktura), z níž nejméně 10 procent objemu je austenit (podle ASTM E-1118-87 nebo ekvivalentních státních norem); a


b. Mající některou z dále uvedených forem:

1. Ingoty nebo tyče, o velikosti 100 mm nebo větší v každém rozměru;

2. Plechy o šířce 600 mm nebo větší a tloušťce 3 mm nebo menší; nebo

3. Trubky s vnějším průměrem 600 mm nebo větším a s tloušťkou stěny 3 mm nebo menší.


1C202 Slitiny jiné než uvedené v 1002.a.2.c. nebo d., a to:
a. Slitiny hliníku mající obě dále uvedené charakteristiky:

1. ’Schopné dosáhnout’ meze pevnosti v tahu 460 MPa nebo větší při 293 K (20 °C); a

2. Ve tvaru trubek nebo plného válcového materiálu (včetně výkovků), s vnějším průměrem větším než 75 mm;
b. Slitiny titanu mající obě dále uvedené charakteristiky:

1. Schopné dosáhnout meze pevnosti v tahu 900 MPa nebo větší při 293 K (20 °C); a

2. Ve tvaru trubek nebo plného válcového materiálu (včetně výkovků); s vnějším průměrem větším než 75 mm.
Technická poznámka:

Výraz slitiny ’schopné dosáhnout’ zahrnuje slitiny před a po tepelném zpracování.
1C210 ’Vláknité materiály’ nebo prepregy, jiné než specifikované v 1C010.a., b. nebo e., a to:
a. Uhlíkaté nebo aramidové ’vláknité materiály’ mající některou z dále uvedených charakteristik:

1. “Měrný modul” 12,7 x 106 m nebo větší; nebo

2. “Měrnou pevnost v tahu” 235 x 103 m nebo větší;
Poznámka: 1C210.a. nekontroluje aramidové ’vláknité materiály’ mající 0,25 % procent hmotnostních nebo více povrchových modifikátorů na bázi esterů;
b. Skelné ’vláknité materiály’ mající obě z dále uvedených charakteristik:

1. “Měrný modul” 3,18 x 106 m nebo větší; a

2. “Měrnou pevnost v tahu” 76,2 x 103 m nebo větší;
c. Termosetovou pryskyřicí impregnované souvislé “příze”, “přásty”, “kabílky” nebo “pásky” s šířkou 15 mm nebo menší (prepregy) vyrobené z uhlíkatých nebo skelných ’vláknitých materiálů’ specifikovaných v 1C210.a. nebo b.

Technická poznámka

Pryskyřice vytvoří matrici kompozitu.
Poznámka: Výraz ’vláknité materiály’ se v 1C210 omezuje na souvislá “elementární vlákna”, “příze”, “přásty”, “kabílky” nebo “pásky”.
1C216 Vysokopevnostní ocel, jiná než specifikovaná v 1C116, ’schopná dosáhnout’ meze pevnosti v tahu 2050 MPa nebo větší, při teplotě 293 K (20 °C);
Poznámky: 1C216 nekontroluje tvary, jejichž lineární rozměry jsou 75 mm nebo menší.

Technická poznámka:

Výraz vysokopevnostní ocel ’schopná dosáhnout’ zahrnuje vysokopevnostní ocel před a po tepelném zpracování.
1C225 Bór obohacený izotopem bóru 10 (10B) více než je obohacení vyskytující se v přírodě a to: elementární bór, sloučeniny, směsi obsahující bór, výrobky z nich a odpad nebo šrot z kteréhokoli z těchto materiálů.
Poznámka: V 1C225 zahrnují směsi obsahující bór i materiály obsahující bór.

Technická poznámka:

Obohacení bóru izotopem bóru 10 vyskytující se v přírodě činí přibližně 18,5 % hmotnostních (20 % atomů).
1C226 Wolfram, karbid wolframu a slitiny obsahující více než 90 % hmotnostních wolframu, mající obě dále uvedené charakteristiky:
a. Tvary s dutinou s válcovou symetrií (včetně válcových segmentů) s vnitřním průměrem mezi 100 mm a 300 mm; a

b. Hmotnost větší než 20 kg.


Poznámka: 1 C226 nekontroluje výrobky speciálně konstruované jako závaží nebo kolimátory gama paprsků.
1C227 Vápník mající obě dále uvedené charakteristiky:
a. Obsahující méně než 1000 ppm hmotnostních kovových nečistot jiných než hořčík; a

b. Obsahující méně než 10 ppm hmotnostních bóru.


1C228 Hořčík mající obě dále uvedené charakteristiky:
a. Obsahující méně než 200 ppm hmotnostních kovových nečistot jiných než vápník; a

b. Obsahující méně než 10 ppm hmotnostních bóru.


1C229 Vizmut mající obě dále uvedené charakteristiky:
a. Čistotu 99,99 % hmotnostních nebo vyšší; a

b. Obsah stříbra menší než 10 ppm hmotnostních.


1C230 Kovové berylium, slitiny obsahující více než 54 % hmotnostních berylia, sloučeniny berylia nebo výrobky z těchto materiálů, a odpad nebo šrot z kteréhokoli z těchto materiálů.
Poznámka: 1C230 nekontroluje dále uvedené:

a. Kovová okna pro rentgenové přístroje nebo pro měřicí přístroje do vrtných sond;

b. Oxidové útvary ve formě výrobků nebo polotovarů speciálně určených pro části elektronických součástek nebo jako substráty pro elektronické obvody.

c. Beryl (silikát berylia a aluminia) v podobě smaragdů nebo akvamarinů.
1C231 Kovové hafnium, slitiny obsahující více než 60 % hmotnostních hafnia, sloučeniny obsahující více než 60 % hmotnostních hafnia, výrobky z nich a odpad nebo šrot z kteréhokoli z těchto materiálů.
1C232 Helium-3 (3He), směsi obsahující helium-3, a výrobky nebo přístroje obsahující některou z uvedených látek.
Poznámka: 1C232 nekontroluje výrobky nebo přístroje obsahující méně než 1 g helia-3.
1C233 Lithium jehož obohacení o izotop lithium-6 (6Li) je větší než vyskytující se v přírodě a výrobky či přístroje obsahující obohacené lithium, a to: elementární lithium, slitiny, sloučeniny, směsi obsahující lithium, výrobky z nich, odpad nebo šrot z kteréhokoli z těchto materiálů.
Poznámka: 1C233 nekontroluje termoluminiscenční dozimetry.

Technická poznámka:

Přirozený výskyt izotopu lithium-6 je přibližně 6,5 % hmotnostních (atomový poměr 7,5 %).
1C234 Zirkonium s hmotnostním obsahem hafnia menším než 1 díl hafnia ku 500 dílům zirkonia, ve formě: kovu, slitin obsahujících více než 50 % hmotnostních zirkonia, sloučenin, výrobků z nich, odpadu nebo šrotu z kteréhokoli z těchto materiálů.
Poznámka: 1C234 nekontroluje zirkonium ve formě fólie mající tloušťku 0,10 mm nebo menší.
1C235 Tritium, sloučeniny tritia, směsi obsahující tritium s atomovým poměrem tritia k vodíku převyšujícím 1:1000, a výrobky nebo přístroje obsahující některou z uvedených látek;
Poznámka: 1C235 nekontroluje výrobek nebo přístroj obsahující méně než 1,48 x 103 GBq (40 Ci) tritia.

1C236 Radionuklidy emitující alfa záření s poločasem rozpadu 10 dní nebo větším, ale menším než 200 let v dále uvedených formách:


a. Jako prvek;

b. Sloučeniny mající celkovou alfa-aktivitu 37 GBq/kg (1 Ci/kg) nebo větší;

c. Směsi mající celkovou alfa aktivitu 37 GBq/kg (1 Ci/kg) nebo větší;

d. Výrobky nebo přístroje obsahující kteroukoli z výše uvedených látek


Poznámka: 1C236 nekontroluje výrobek nebo přístroj obsahující méně než 3,7 GBq (100 milicurie) alfa aktivity.
1C237 Radium-226 (226Ra), slitiny radia-226, sloučeniny radia-226, směsi obsahující radium-226, výrobky z nich a výrobky nebo přístroje obsahující kteroukoli z uvedených látek.
Poznámka: 1C237 nekontroluje:

a. Lékařské přístroje;

b. Výrobek nebo přístroj obsahující méně než 0, 37 GBq (10 milicurie) radia-226.
1C238 Chlortrifluorid (CIF3).
1C239 Vysoce účinné výbušniny, jiné než uvedené v Seznamu vojenského materiálu nebo látky či směsi obsahující více než 2 % hmotnostní jakékoli výbušniny s krystalickou hustotou větší než 1,8 g/cm3 a mající detonační rychlost větší než 8000 m/s.
1C240 Práškový nikl nebo porézní kovový nikl, jiný než specifikovaný v 0C005 a to:
a. Práškový nikl mající obě z dále uvedených charakteristik:

1. Stupeň čistoty 99,0 % hmotnostních nebo větší; a

2. Střední velikost částic menší než 10 mikrometrů měřenou podle American Society for Testing and Materials (ASTM) normy B 330;
b. Porézní kovový nikl vyráběný z materiálů specifikovaných v 1C240.a.
Poznámka: 1C240 nekontroluje:

a. Vláknité práškové nikly;

b. Jednotlivé plechy z porézního niklu s plochou 1000 cm2 nebo menší.
Technická poznámka:

1C240.b. se vztahuje na porézní kov zpracovaný lisováním a spékáním materiálu podle 1C240.a. pro získání kovového materiálu s jemnými propojenými póry v jeho struktuře.
1C350 Chemické látky, které mohou být použity jako prekurzory pro toxické chemické látky:

Viz také 1C450, 1C950 a Seznam vojenského materiálu.


1. 2.2'-Thiodiethan-1-ol (thiodiglykol) (CAS 111-48-8);

2. Oxychlorid fosforečný (fosforyltrichlorid) (CAS 10025-87-3);

3. Dimethyl-methylfosfonát (CAS 756-79-6);

4. Methylfosfonoyldifluorid (CAS 676-99-3); (Viz také Seznam vojenského materiálu)

5. Methylfosfonoyldichlorid (CAS 676-97-1);

6. Dimethyl-fosfonát (CAS 868-85-9);

7. Chlorid fosforitý (CAS 7719-12-2);

8. Trimethyl-fosfit (CAS 121-45-9);

9. Thionylchlorid (CAS 7719-09-7);

10. 1-Methylpiperidin-3-ol (CAS 3554-74-3);

11. 2-(Diisopropylamino)ethylchlorid (CAS 96-79-7);

12. 2-{Diisopropylamino)ethan-1-thiol (CAS 5842-07-9);

13. Chinuklidin-3-ol (CAS 1619-34-7);

14. Fluorid draselný (CAS 7789-23-3);

15. 2-Chlorethan-1-ol (CAS 107-07-3);

16. Dimethylamin (CAS 124-40-3);

17. Diethyl-ethylfosfonát (CAS 78-38-6);

18. Diethyi-(dimethylfosforamidát) (CAS 2404-03-7);

19. Diethyl-fosfonát (CAS 762-04-9);

20. Dimethylamin-hydrochlorid (CAS 506-59-2);

21. Dichlorid kyseliny ethylfosfonité (CAS 1498-40-4);

22. Ethylfosfonoyldichlorid(CAS 1066-50-8);

23. Ethylfosfonoyldifluorid (CAS 753-98-0);

24. Fluorovodík (CAS 7664-39-3);

25. Methyl-difenyl(hydroxy)acetát (CAS 76-89-1);

26. Dichlorid kyseliny methylfosfonité (CAS 676-83-5);

27. 2-(Diisopropylamimo)ethan-1-ol (CAS 96-80-0);

28. 3,3-Dimethylbutan-2-ol (CAS 464-07-3);

29. 2-(Diisopropylamino)ethyl-ethyl-methylfosfonit (CAS 57856-11-8);

(Viz také Seznam vojenského materiálu)

30. Triethyl-fosfit (CAS 122-52-1);

31. Chlorid arsenitý (CAS 7784-34-1);

32. Difenyl(hydroxy)octová kyselina (CAS 76-93-7);

33. Diethyl-methylfosfonit (CAS 15715-41-0);

34. Dimethyl-ethylfosfonát (CAS 6163-75-3);

35. Difluorid kyseliny ethylfosfonité (CAS 430-78-4);

36. Difluorid kyseliny methylfosfonité (CAS 753-59-3);

37. Chinuklidin-3-on (CAS 3731-38-2);

38. Chlorid fosforečný (CAS 10026-13-8);

39. 3,3-Dimethylbutan-2-on (CAS 75-97-8);

40. Kyanid draselný (CAS 151-50-8);

41. Hydrogenfluorid draselný (CAS 7789-29-9);

42. Hydrogenfluorid amonný (CAS 1341-49-7);

43. Fluorid sodný (CAS 7681-49-4);

44. Hydrogenfluorid sodný (CAS 1333-83-1);

45. Kyanid sodný (CAS 143-33-9);

46. Triethanolamin (2,2’,2’’-nitrilotriethan-1-ol) (CAS 102-71-6);

47. Sulfid fosforečný (CAS 1314-80-3);

48. Diisopropylamin (CAS 108-18-9);

49. 2-(Diethylamino)ethan-1-ol (CAS 100-37-8);

50. Sulfid sodný (CAS 1313-82-2);

51. Chlorid sirný ( 10025-67-9);

52. Chlorid sirnatý (10545-99-0);

53. Triethanolamin-hydrochlorid (CAS 637-39-8);

54. (2-Chlorethyl)diisopropylamin-hydrochlorid (CAS 4261-68-1).
1C351 Lidské patogeny, zoonózy a “toxiny”:
a. Viry, ať již přírodní, zesílené nebo modifikované, buď ve formě “izolované živé kultury” nebo jako substrát obsahující živou hmotu, která byla úmyslně naočkována nebo nakažena takovou kulturou, a to:

1. Virus Chikungunya;

2. Congo-Crimean haemorrhagic fever virus (vir konžsko- krymské krvácivé horečky);

3. Dengue fever virus (vir Denguovy horečky);

4. Eastern equine encephalitis virus (vir východní koňské encefalitidy);

5. Virus Ebola;

6. Virus Hantaan;

7. Virus Junin;

8. Lassa fever virus (vir lasské horečky);

9. Lymphocytic choriomeningitis virus (vir lymfocitické choriomeningitidy);

10. Virus Machupo;

11. Virus Marburg;

12. Monkey pox virus (vir opičích neštovic);

13. Rift Valley fever virus (vir horečky z Rift Valley);

14. Tick-borne encephalitis virus (vir klíšťové encefalitidy, vir ruské jarní-letní encefalitidy);

15. Variola virus (vir černých neštovic);

16. Venezuelan equine encephalitis virus (vir venezuelské koňské encefalitidy);

17. Western equine encephalitis virus (vir západní koňské encefalitidy);

18. White pox (vir bílých neštovic);

19. Yellow fever virus (vir žluté zimnice);

20. Japanese encephalitis virus (vir japonské encefalitidy);
b. Ricketsie, ať již přírodní, zesílené nebo modifikované, buď ve formě “izolované živé kultury” nebo jako substrát obsahující živou hmotu, která byla úmyslně naočkována nebo nakažena takovou kulturou, a to:

1. Coxiella burnetii;

2. Bartonella quintana (Rochalimea quintana, Rickettsia quintana);

3. Rickettsia prowasecki;

4. Rickettsia rickettsii;
c. Bakterie, ať již přírodní, zesílené nebo modifikované buď ve formě “izolované živé kultury” nebo jako substrát obsahující živou hmotu, která byla úmyslně naočkována nebo nakažena takovou kulturou, a to:

1. Bacillus anthracis;

2. Brucella abortus;

3. Brucella melitensis;

4. Brucella suis;

5. Chlamydia psittaci;

6. Clostridium botulinum;

7. Francisella tularensis;

8. Burkholderia mallei (Pseudomonas mallei);

9. Burkholderia pseudomallei (Pseudomonas pseudomallei);

10. Salmonella typhi;

11. Shigella dysenteriae;

12. Vibrio cholerae;

13. Yersinia pestis;


d. “Toxiny” dále uvedené a jejich “složky toxinů”:

1. Botulinové toxiny;Poznámka: 1C351.d.1. nekontroluje botulinové toxiny v hotových výrobcích splňujících všechny dále uvedené charakteristiky:

1. Jsou farmaceutickými přípravky určenými pro podávání léků při léčbě osob s odpovídající indikací;

2. Jsou baleny pro distribuci jako lékařské výrobky;

3. Jsou schváleny státním orgánem k prodeji jako léčebné výrobky.
2. Toxiny Cloristidium perfringens;

3. Conotoxin;

4. Ricin (CAS 9009-86-3);

5. Saxitoxin (CAS 35523-89-8);

6. Shiga toxin;

7. Toxiny Staphylococcus aureus;

8. Tetrodotoxin;

9. Verotoxin;

10. Microcystin (Cyanginosin);

11. Aflatoxiny.


Poznámka:

1C351 nekontroluje “vakcíny” nebo “imunotoxiny”
1C352 Živočišné patogeny, a to:
a. Viry, ať již přírodní, zesílené nebo modifikované, buď ve formě “izolované živé kultury” nebo jako substrát obsahující živou hmotu, která byla úmyslně naočkována nebo nakažena takovou kulturou, a to:

1. African swine fever virus (vir afrického moru prasat);

2. Avian influenza virus (vir moru drůbeže), a to:

a. Necharakterizovaný; nebo

b. Definovaný ve směrnici Evropského společenství 92/40/EC (O.J.L.16 23.1.92 p. 19) jako vir s vysokou patogenitou, a to:

1. Viry typu A, které mají IVPI (index nitrožilní patogenity) u šestitýdenních kuřat větší než 1,2; nebo

2. Viry typu A podtypu H5 nebo H7 u nichž nukleotidové řetězce vykázaly násobné základní aminokyseliny na štěpné straně hemoglutininu;

3. Bluetongue virus (vir modrého jazyka);

4. Foot and mouth disease virus (vir kulhavky a slintavky);

5. Goat pox virus (vir kozích neštovic);

6. Porcine herpes virus (Aujeszky’s disease) (vir Aujeszkého choroby);

7. Swine fever virus (Hog cholera virus) (vir prasečího moru);

8. Lyssa Virus (vir Lyssa);

9. Newcastle disease virus (vir newcastelské choroby);

10. Peste des petits ruminants virus (vir moru malých přežvýkavců);

11. Porcine enterovirus type 9 (Swine vesicular disease virus) (prasečí enterovirus typu 9, vir vesikulární nemoci prasat);

12. Rinderpest virus (vir dobytčího moru);

13. Sheep pox virus (vir ovčích neštovic);

14. Teschen disease virus (vir Teschenovy choroby);

15. Vesicular stomatitis virus (vir vesikulární stomatitidy);


b. Mycoplasma mycoides, ať již přírodní, zesílené nebo modifikované, buď ve formě “izolované živé kultury” nebo jako substrát obsahující živou hmotu, která byla úmyslně naočkována nebo nakažena kulturou mycoplasma mycoides.
Poznámka: 1C352 nekontroluje “vakcíny”.
1C353 Geneticky modifikované “mikroorganismy”, a to:
a. Geneticky modifikované “mikroorganismy” nebo genetické prvky, které obsahují řetězce nukleové kyseliny související s patogenitou organismů specifikovaných v 1C351.a. až c. nebo 1C352 nebo 1C354;
b. Geneticky modifikované “mikroorganismy” nebo genetické prvky, které obsahují kódování řetězců nukleové kyseliny na některý z “toxinů” nebo jejich “složek toxinů” specifikovaných v 1C351.d.
1C354 Rostlinné patogeny, a to:
a. Bakterie, ať již přírodní, zesílené nebo modifikované, buď ve formě “izolované živé kultury” nebo jako substrát obsahující živou hmotu, která byla úmyslně naočkována nebo nakažena takovou kulturou, a to:
1. Xanthomonas albilineans;

2. Xanthomonas campestris pv. citri včetně kmenů označovaných jako Xanthomonas campestris pv. citri typu A, B, C, D, E nebo jinak klasifikované jako Xanthomonas citri, Xanthomonas campestris pv. aurantifolia nebo Xanthomonas campestris pv. citrumelo;


b. Bakterie, ať již přírodní, zesílené nebo modifikované, buď ve formě “izolované živé kultury” nebo jako substrát obsahující živou hmotu, která byla úmyslně naočkována nebo nakažena takovou kulturou, a to:

1. Colletotrichum coffeanum var. virulans (Colletotrichum kahawae);

2. Cochliobolus miyabeanus (Helminthosporium oryzae);

3. Microcyclus ulei (syn. Dothidella ulei);

4. Puccinia graminis (syn. Puccinia graminis f. sp. tritici);

5. Puccinia striiformis (syn. Puccinia glumarum);

6. Magnaporthe grisea pyricularia grisea/pyricularia oryzae).
1C450 Toxické chemické látky a jejich prekurzory:

Viz také 1C350, 1C351.d. a Seznam vojenského materiálu


a. Toxické chemické látky, a to:

1. Amiton:

O, O-Diethyl-S-[2-(diethylamino)ethyl]-fosforothioát a odpovídající alkcylované nebo protonované soli (CAS 78-53-5);

2. PFIB:


1,1,3,3,3-Pentafluor-2-(trifluormethyl)prop-1-en (CAS 382-21-8);

3. BZ:


Chinuklidin-3-yl-difenyl(hydroxy)acetát (CAS 6581-06-2);

4. Fosgen (karbonyldichlorid) (CAS 75-44-5);

5. Chlorkyan (CAS 506-77-4);

6. Kyanovodík (CAS 74-90-8);

7. Chlorpikrin (trichlornitromethan) (CAS 76-06-2);
b. Prekurzory, a to:

1. Chemikálie, jiné než uvedené v 1C350 nebo v Seznamu vojenského materiálu obsahující atom fosforu, na který je vázána jedna methylová, ethylová, propylová nebo isopropylová skupina, ale ne další atomy uhlíku.Poznámka:

1C450 b.1. nekontroluje fonofos:

O-ethyl-S fenyl-ethylfosfonodithioát (944-22-9);
2. (Dialkylfosforamidoyl)dihalogenidy, kde alkyl je methyl, ethyl, propyl nebo isopropyl;

3. Dialkyl-(dialkylfosforamidáty), kde alkyl je methyl, ethyl, propyl nebo isopropyl jiné než Diethyl-(dimethylfosforamidát) uvedený v 1C350;

4. 2-(Dialkylamino)ethylchloridy, kde alkyl je methyl, ethyl, propyl nebo isopropyl, a odpovídající protonované soli, jiné než 2-(Diisopropylamino)ethylchlorid (CAS 96-79-7) nebo (2-chlorethyl) diisopropylamin-hydrochlorid (CAS 4261-68-1) uvedené v 1C350;

5. 2-(Dialkylamino)ethan-1-oly, kde alkyl je methyl, ethyl, propyl nebo isopropyl, a odpovídající protonované soli jiné než 2-(Diisopropylamino)ethan-1-ol (CAS 96-80-0) nebo 2-(Diethylamino)ethan-1-ol (CAS 100-37-8) uvedené v 1C350;


Poznámka:

1C450. b.5. nekontroluje:

a. 2-(Dimethylamino)ethan-1-ol (CAS 108-01-0) a příslušné protonované soli;

b. Protonované soli 2-(Diethylamino)ethan-1-olu (CAS 100-37-8);
6. 2-(Dialkylamino)ethan-1-thioly, kde alkyl je methyl, ethyl, propyl nebo isopropyl, a příslušné protonované soli, jiné než 2-(Diisopropylamino)ethan-1-thiol uvedený v 1C350;

7. N-Ethyldiethanolamin (2,2’-(ethylimino)diethan-1-ol) (CAS 139-87-7);

8. N -Methyldiethanolamin (2,2’-(methylimino)diethan-1-ol) (CAS 105-59-9).
1C950 “Směsi chemikálií” a “směsi s toxiny”, a to:

1. “Směsi chemikálií” obsahující chemické látky uvedené v 1C350, a to:

a. Chemické látky označené číslem 4, 23 a 29 bez ohledu na jejich koncentraci ve “směsi chemikálií”;

b. Ostatní chemické látky, pokud alespoň jedna z nich tvoří ve “směsi chemikálií” složku s hmotnostním podílem větším než 30 % (bez rozpouštědel);

2. “Směsi chemikálií” obsahující chemické látky uvedené v 1C450 pokud alespoň jedna z nich tvoří ve “směsi chemikálií” složku s hmotnostním podílem větším než 34 % (bez rozpouštědel);

3. “Směsi chemikálií” obsahující chemické látky uvedené v 1C990 bez ohledu na jejich koncentraci ve “směsi chemikálií”;


Poznámka:

Kontrola se nevztahuje na “směsi chemikálií” ve formě výrobků, které mají charakter spotřebního zboží pro osobní užití.
4. “Směsi s toxiny” v těchto případech:

a. Pokud některá z hmot podléhajících kontrole podle 1C351.d. má ve “směsi s toxiny” hmotnostní podíl větší než 1 %;

b. Pokud “směs s toxiny” obsahuje také jinou z biologických hmot kontrolovaných podle 1C351, 1C352, 1C353 nebo 1C354; nebo

c. Pokud “směs s toxiny” spadá pod kontrolu jako “směs chemikálií”.


1C990 Vysoce nebezpečné látky dle Úmluvy o zákazu chemických zbraní:

Viz také 1C350, 1C450 a Seznam vojenského materiálu


1. Alkyl (SCIO) nebo cykloalkyl (≤ C10)-alkylfosfonofluoridáty, kde alkyl je methyl, ethyl, propyl nebo isopropyl;

např. Sarin:

Isopropyl-methylfosfonofluoridát (CAS 107-44-8);

Soman:


(3,3-Dimethybutan-2-yl)-methylfosfonofluoridát (CAS 96-64-0);

2. Alkyl (≤ C10) nebo cykloalkyl (≤ C10)-(dialkylfosforamido)kyanidáty, kde alkyl je methyl, ethyl, propyl nebo isopropyl;

např. Tabun:

Ethyl-(dimethylfosforamido)kyanidát (CAS 77-81-6);

3. O-Alkyl(≤ C10 nebo H)- nebo O-cykloalkyl(≤ C10)-S-[2(dialkylamino)ethyl]-alkylfosfonothioáty, kde alkyl je methyl, ethyl, propyl nebo isopropyl, a odpovídající alkylované a protonované soli;

např. VX:

S-[2-(diisopropylamino )ethyl]-O-ethyl-methylfosfonothioát (CAS 50782-69-9);

4. Sirné yperity:

a. (2-Chlorethyl)(chlormethyl)sulfid (CAS 2625-76-5);

b. Yperit: Bis(2-chlorethyl)sulfid (CAS 505-60-2);

c. Bis[(2-chlorethyl)sulfanyl]methan (CAS 63869-13-6);

d. Seskviyperit:

1,2-Bis[(2-chlorethyl)sulfanyl]ethan (CAS 3563-36-8);

e. 1,3-Bis[(2-chlorethyl)sulfanyl]propan (CAS 63905-10-2);

f. 1,4-Bis[(2-chlorethyl)sulfanyl]butan (CAS 142868-93-7);

g. 1,5-Bis[(2-chlorethyl)sulfanyl]pentan (CAS 142868-94-8);

h. Bis{[(2-chlorethyl)sulfanyl]methyl}ether (CAS 63918-90-1);

i. Kyslíkatý yperit:

Bis{2-[(2-chlorethyl)sulfanyl]ethyl}ether (CAS 63918-89-8);

5. Lewisity:

a. α-lewisit:

Dichlor(2-chlorvinyl)arsan (CAS 541-25-3);

b. β-lewisit:

Chlorbis(2-chlorvinyl)arsan (CAS 40334-69-8);

c. γ-lewisit:

Tris(2-chlorvinyl)arsan (CAS 40334-70-1);

6. Dusíkaté yperity:

a. HN1:


Bis(2-chlorethyl)ethylamin (CAS 538-07-8);

b. HN2:


Bis(2-chlorethyl)methylamin (CAS 51-75-2);

c. HN3:


Tris(2-chlorethyl)amin (CAS 555-77-1);
b.Prekurzory, a to:

    1. Alkylfosfonoyldifluoridy, kde alkyl je methyl, ethyl, propyl nebo isopryl; např. DF:

Methylfosfonyldifluorid (CAS -99-3);

    1. Alkyl(<C10 nebo H)-nebo cakloalkyl ((<C10)-2-

(dialkylamino)ethyl-alkylfosfonity, kde alkyl je methyl,ethyl,propyl

nebo isopropyl, a odpovídající alkylované a protonované soli;

např. QL

2-(Diisopropylamino)ethyl-ethyl-methylfosfonit (CAS 57856-11-8);    1. Chlorsoman:

Isopropyl-methylfosfonochloridát (CAS 1445-76-7);

    1. Chlorsoman:

(3,3-Dimethylbutan-2yl)-methylfosfonochloridát(CAS 7040-57-5);

Download 2.13 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
Download 2.13 Mb.

Bosh sahifa
Aloqalar

    Bosh sahifaČÁst I. Seznam kontrolovaného zboží a technologií dle mezinárodních kontrolních režimů kategorie 0 jaderné materiáLY, zařÍzení a přÍslušenství

Download 2.13 Mb.