• 1E Technologie
 • KATEGORIE 2 - ZPRACOVÁNÍ MATERIÁLŮ 2A Systémy, zařízení a součásti
 • 2B Zkušební, kontrolní a výrobní zařízení
 • ČÁst I. Seznam kontrolovaného zboží a technologií dle mezinárodních kontrolních režimů kategorie 0 jaderné materiáLY, zařÍzení a přÍslušenství
  Download 2.13 Mb.
  bet4/14
  Sana10.04.2017
  Hajmi2.13 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

  1D Software
  1D001 “Software” speciálně navržený nebo upravený pro “vývoj”, “výrobu” nebo “užití” zařízení uvedeného v 1B001 až 1B003.
  1D002 “Software” pro “vývoj” organické “matrice”, kovové “matrice” nebo uhlíkové “matrice” laminátů nebo “kompozitů”.
  1D101 “Software” speciálně navržený nebo upravený pro “užití” zboží uvedeného v 1B101, 1C102, 1B115, 1B117, 1B118 nebo 1B119.
  1D103 “Software” speciálně navržený pro analýzu snížené rozpoznatelnosti jako např. radarové odrazivosti, ultrafialové, infračervené a zvukové rozpoznatelnosti.
  1D201 “Software” speciálně navržený pro “užití” zboží uvedeného v 1B201.

  1E Technologie
  1E001 “Technologie” podle Všeobecné poznámky k technologii pro “vývoj” nebo “výrobu” zařízení nebo materiálů specifikovaných v 1A001.b., 1A001.c., 1A002 až 1A005, 1B nebo 1C.
  1E002 Jiné “technologie”:
  a. “Technologie” pro “vývoj” nebo “výrobu” polybenzothiazolů nebo polybenzoxazolů;
  b. “Technologie” pro “vývoj” nebo “výrobu” fluoroelastomerových sloučenin obsahujících alespoň jeden monomer vinyletheru;
  c. “Technologie” pro návrh nebo “výrobu” dále uvedených základních materiálů nebo “nekompozitních” keramických materiálů:
  1. Základní materiály mající všechny dále uvedené vlastnosti:

  a. Některé z dále uvedených složení:

  1. Jednoduché nebo komplexní oxidy zirkonia a komplexní oxidy křemíku nebo hliníku;

  2. Jednoduché nitridy bóru (krychlové krystalické formy);

  3. Jednoduché nebo komplexní karbidy křemíku nebo bóru; nebo

  4. Jednoduché nebo komplexní nitridy křemíku;

  b. Celkový obsah nečistot, kromě záměrných přísad, menší než:

  1. 1000 ppm u jednoduchých oxidů nebo karbidů; nebo

  2. 5000 ppm u komplexních sloučenin nebo jednoduchých nitridů; a

  c. Mající některou z následujících charakteristik:

  1. Průměrnou velikost částic oxidu zirkoničitého 1 mikrometr nebo menší, přičemž obsah částic větších než 5 mikrometrů nepřesahuje 10 %; nebo

  2. Průměrnou velikost částic ostatních základních materiálů 5 mikrometrů nebo menší, přičemž obsah částic větších než 10 mikrometrů nepřesahuje 10 %;

  3. Mající všechny tyto charakteristiky:

  a. Destičky s poměrem délky k tloušťce přesahujícím 5;

  b. Whiskery s poměrem délky k průměru větším než 10 u průměrů menších než 2 mikrometry; a

  c. kontinuální nebo sekaná vlákna s průměrem menším než 10 mikrometrů;


  2. “Nekompozitní” keramické materiály, skládající se z materiálů popsaných v 1B002.c.1.;

  Poznámka: 1E002.c. 2. nekontroluje “technologii” pro vývoj nebo výrobu brusiv.
  d. “Technologie” pro “výrobu” aromatických polyamidových vláken;
  e. “Technologie” pro instalaci, údržbu nebo opravy materiálů uvedených v 1C001;
  f. “Technologie” pro opravy “kompozitních” konstrukcí, laminátů nebo materiálů uvedených v 1A002, 1C007. c. nebo 1C007. d.

  Poznámka: 1E002.f. nekontroluje “technologii” pro opravy konstrukcí “civilních letadel” s uhlíkatých “vláknitých materiálů” a epoxidových pryskyřic uvedenou v příručkách výrobců letadel.
  1E101 “Technologie” podle Všeobecné poznámky k technologii pro “použití” zboží uvedeného v 1A102, 1B001, 1B101, 1B115, 1B116, 1C001, 1C101, 1C107, 1C111 až 1C117, 1D101 nebo 1D103.
  1E102 “Technologie” podle Všeobecné poznámky k technologii pro “vývoj” “softwaru” uvedeného v 1D001, 1D101 nebo 1D103.
  1E103 “Technologie” pro regulaci teploty, tlaku nebo atmosféry v autoklávech nebo hydroklávech, pokud jsou použity pro “výrobu” “kompozitů” nebo částečně zpracovaných “kompozitů”.
  1E104 “Technologie” pro “výrobu” pyrolitických derivovaných materiálů vytvářených na formě, trnu nebo jiném substrátu z prekurzorových plynů, které se rozkládají v teplotním intervalu 1573 K (1300 °C) až 3173 K (2900 °C) za tlaku 130 Pa až 20 kPa.

  Poznámka: 1E104 zahrnuje “technologii” pro přípravu prekurzorových plynů, výrobní postupy a parametry pro řízení výrobních toků.
  1E201 “Technologie” podle Všeobecné poznámky k technologii pro “užití” zboží uvedeného v 1A002, 1A202, 1A225 až 1A227, 1B201, 1B225 až 1B233, 1C002.a.2.c. nebo d., 1C010.b., 1C202, 1C210, 1C216, 1C225 až 1C240 nebo 1D201.
  1E202 “Technologie” podle Všeobecné poznámky k technologii pro “vývoj” nebo “výrobu” zboží uvedeného v 1A202 nebo 1A225 až 1A227.
  1E203 “Technologie” podle Všeobecné poznámky k technologii pro “vývoj” “softwaru” uvedeného v 1D201.

  KATEGORIE 2 - ZPRACOVÁNÍ MATERIÁLŮ
  2A Systémy, zařízení a součásti
  POZN.: Pro bezhlučná ložiska viz Seznam vojenského materiálu.
  2A001 Valivá ložiska a ložiskové systémy, dále uvedené a jejich součásti:
  Poznámka: 2A001 nekontroluje kuličky s tolerancemi specifikovanými výrobcem v souladu s ISO 3290 jako stupeň 5 nebo horší.
  a. Kuličková ložiska a ložiska s plnými válečky, která podle specifikace výrobce mají tolerance vyhovující ABEC 7, ABEC 7P, ABEC 7T nebo normě ISO třídy 4 nebo lepší (nebo ekvivalentním státním normám) a mající kroužky, kuličky nebo válečky vyrobené z monelu nebo berylia;

  Poznámka: 2A001.a. nekontroluje kuželíková ložiska.
  b. Jiná kuličková ložiska a ložiska s plnými válečky, která podle specifikace výrobce mají tolerance vyhovující ABEC 9, ABEC 9P nebo normě ISO třídy 2 nebo lepší (nebo ekvivalentním státním normám);

  Poznámka: 2A001.a. nekontroluje kuželíková ložiska.
  c. Aktivní magnetické ložiskové systémy používající některý z následujících faktorů:

  1. Materiály s magnetickou indukcí 2,0 T nebo větší a mezí skluzu větší než 414 MPa;

  2. Konstrukci pohonu s plně elektromagnetickou 3D homopolární předmagnetizací pro aktuátory; nebo

  3. Vysokoteplotní polohová čidla (450 K ( 177 °C) a vyšší).


  2A225 Tavicí kelímky vyrobené z materiálů odolných vůči roztaveným kovovým aktinidům, a to:
  a. Kelímky mající všechny dále uvedené charakteristiky:

  1. Objem mezi 150 cm3 a 8000 cm3; a

  2. Vyrobené nebo potažené některým z dále uvedených materiálů majících čistotu 98 % hmotnostních nebo větší:

  a. Fluorid vápenatý (CaF2);

  b. Zirkoničitan vápenatý (CaZrO3);

  c. Sulfid ceritý (Ce2S3);

  d. Oxid erbitý (Er2O3);

  e. Oxid hafničitý (HfO2);

  f. Oxid hořečnatý (MgO);

  g. Nitridovaná slitina niobu, titanu a wolframu (přibližně 50 % Nb, 30 % Ti,20%W);

  h. Oxid ytritý (Y2O3); nebo

  i. Oxid zirkoničitý (ZrO2);


  b. Kelímky mající obě dále uvedené charakteristiky:

  1. Objem mezí 50 cm3 a 2000 cm3; a

  2. Vyrobené z tantalu o čistotě 99,9 % hmotnostních nebo větší nebo tímto materiálem vyložené.
  c. Kelímky mající všechny dále uvedené charakteristiky:

  1. Objem mezi 50 cm3 a 2000 cm3;

  2. Vyrobené z tantalu o čistotě 98 % hmotnostních nebo větší nebo tímto materiálem vyložené; a

  3. Potažené karbidem tantalu, nitridem tantalu, boridem tantalu nebo kteroukoli kombinací z nich.


  2A226 Ventily mající všechny dále uvedené charakteristiky:
  a. ’Nominální rozměr’ 5 mm nebo větší;

  b. Mající vlnovcové ucpávky; a

  c. Jsou zcela vyrobené z hliníku, hliníkových slitin, niklu nebo niklových slitin obsahujících více než 60 % hmotnostních niklu nebo takovými materiály vyložené.
  Technická poznámka:

  Pro ventily s různými průměry vstupu a výstupu znamená ’nominální rozměr’ uvedený v 2A226 nejmenší z průměrů.
  2B Zkušební, kontrolní a výrobní zařízení
  Technické poznámky:


  1. Druhotné rovnoběžné otočné osy pro interpolaci tvaru (např. osa w u vodorovné vyvrtávačky, nebo druhotná otočná osa, jejíž osa otáčení je rovnoběžná s osou otáčení hlavní otočné osy) se nezapočítávají do celkového počtu os pro interpolaci tvaru. Otočné osy se nemusejí otáčet přes 360°. Otočná osa může být poháněna lineárním zařízením (např. šroubem, nebo hřebenem a pastorkem).
  1. Názvosloví os musí být v souladu s normou ČSN ISO 841, ’Číslicově řízené stroje-názvosloví os a pohybů’.
  1. Pro účely 2B001 až 2B009 jsou “naklápěcí vřetena” počítána jako otočné osy.
  1. Místo protokolů o zkouškách jednotlivých strojů, mohou být pro každý model obráběcího stroje použity uváděné přesnosti nastavení polohy odvozené z měření provedeného podle normy ISO 230/2 (1997), resp. ekvivalentní státní normy ČSN ISO 230/2 (1999).


  Určení uváděných hodnot
  a. Vybrat pět strojů modelu, který má být hodnocen;

  b. Změřit přesnost každé lineární osy podle normy ČSN ISO 230/2 (1999);

  c. Určit hodnotu A pro každou osu každého stroje. Metodika výpočtu hodnoty je popsána v ISO normě;

  d. Určit střední hodnotu Ậ z hodnot A pro každou osu modelu. Tato střední hodnota Ậ se stává uváděnou hodnotou každé osy modelu (Ậx Ậy...);

  e. Jelikož se Kategorie 2 seznamu vztahuje na každou lineární osu, bude tolik uváděných hodnot, kolik je lineárních os;

  f. Pokud některá osa modelu stroje nekontrolovaného položkami 2B001.a. až 2B001.c. nebo 2B201 má uváděnou přesnost Ậ 5 mikrometrů u brusek a 6,5 mikrometru u frézek a soustruhů nebo lepší, je výrobce povinen prověřit tuto hodnotu každých osmnáct měsíců.
  2B001 Obráběcí stroje, dále uvedené a kterákoli jejich kombinace, pro úběr (nebo řezání) kovů, keramiky nebo “kompozitů”, které podle technických údajů výrobce mohou být vybaveny elektronickými přístroji pro “číslicové řízení”:

  Viz také 2B201.


  a. Obráběcí stroje pro soustružení mající všechny dále uvedené charakteristiky:

  1. Přesnost nastavení polohy při “všech dostupných kompenzacích” rovnou nebo menší (lepší) než 4,5 mikrometru v souladu s ČSN ISO 230/2 (1999), podél kterékoli lineární osy; a

  2. Dvě nebo více os pohybu, které mohou být řízeny současně za účelem “interpolace tvaru”;

  Poznámka: 2B001.a. nekontroluje stroje pro soustružení speciálně konstruované pro výrobu kontaktních čoček.
  b. Obráběcí stroje pro frézování mající některou z dále uvedených charakteristik:

  1. a. Přesnost nastavení polohy při “všech dostupných kompenzacích” rovnou nebo menší (lepší) než 4,5 mikrometru podle ČSN ISO 230/2 (1999) podél kterékoliv lineární osy; a

  b. Tři lineární osy plus jednu osu rotace, které mohou být řízeny současně za účelem “interpolace tvaru”.

  2. Pět nebo více os, které mohou být řízeny současně za účelem “interpolace tvaru”; nebo

  3. Přesnost nastavení polohy pro souřadnicové vyvrtávačky při “všech dostupných kompenzacích” rovnou nebo menší (lepší) než 3 mikrometry podle ČSN ISO 230/2 ( 1999) podél kterékoliv lineární osy;
  c. Obráběcí stroje pro broušení mající některou z dále uvedených charakteristik:

  1. a. Přesnost nastavení polohy při “všech dostupných kompenzacích” rovnou nebo menší (lepší) než 3 mikrometry podle ČSN ISO 230/2 ( 1999) podél kterékoliv lineární osy; a

  b. Tři nebo více os, které mohou být řízeny současně za účelem “interpolace tvaru”; nebo
  2. Pět nebo více os, které mohou být řízeny současně, za účelem “interpolace tvaru;

  Poznámka: 2B001.c. nekontroluje následující brusky:

  1. Brusky pro broušení vnějších, vnitřních nebo obojích válcových ploch, které mají obě následující vlastnosti:

  a. Jsou omezeny na broušení válcových ploch; a

  b. Jsou omezeny maximální velikostí obrobku 150 mm na vnějším průměru nebo délce.

  2. Stroje speciálně konstruované jako souřadnicové brusky, které mají některou z následujících vlastností:

  a. Osa c je použita pro nastavení brousicího kotouče v poloze kolmé k broušenému povrchu; nebo

  b. Osa a je uspořádána pro broušení bubnových vaček.

  3. Brusky (ostřičky) na nože nebo frézy omezené na výrobu nožů nebo fréz.

  4. Brusky na klikové nebo vačkové hřídele.

  5. Rovinné brusky.
  d. Vyjiskřovací stroje (EDM) mající dvě nebo více otočných os, které lze řídit současně za účelem “interpolace tvaru”;
  e. Obráběcí stroje pro odstraňování kovů, keramiky nebo “kompozitů”:

  1. Pomocí:

  a. Paprsků vody nebo jiné kapaliny, případně obsahující abrazivní přísady;

  b. Elektronového paprsku; nebo

  c. Paprsku “laseru”; a

  2. Mající dvě nebo více otočných os, které:

  a. Mohou být řízeny současně za účelem “interpolace tvaru”; a

  b. Mají přesnost nastavení polohy menší (lepší) než 0,003°;


  f. Vrtačky na hluboké díry a soustružnické stroje upravené pro vrtání hlubokých děr, se schopností maximální hloubky vrtání přesahující 5000 mm a jejich speciálně konstruované součásti.
  2B003 “Číslicově řízené” nebo ručně ovládané obráběcí stroje a jejich speciálně konstruované součásti, řídicí prvky a příslušenství, speciálně konstruované pro ševingování, superfinišování, broušení nebo honování kalených (Rc = 40 nebo více) čelních nebo šikmozubých ozubených kol s roztečným průměrem větším než 1250 mm a čelní šířkou 15 % roztečného průměru nebo větší, dokončovaných na třídu jakosti AGMA 14 nebo lepší (ekvivalentní ISO 1328 třída 3).
  2B004 Vytápěné “izostatické lisy” se všemi dále uvedenými charakteristikami a jejich speciálně konstruované součásti a příslušenství:

  Viz také 2B104 a 2B204.


  a. S řízenou teplotou prostředí uvnitř uzavřené dutiny a vnitřním průměrem komorové dutiny 406 mm nebo více; a

  b. Mající některou z těchto charakteristik:

  1. Maximální pracovní tlak větší než 207 MPa;

  2. Teplotu prostředí přesahující 1773 K ( 1500 °C); nebo

  3. Zařízení pro uhlovodíkovou impregnaci a odstraňování vznikajících plynných produktů rozkladu.
  Technická poznámka:

  Rozměr vnitřní komory je rozměr té komory, v níž se dosahuje současně pracovní teplota a pracovní tlak a do kterého se nezahrnují upínací přípravky. Tento rozměr bude menší hodnotou buď vnitřního průměru tlakové komory nebo vnitřního průměru izolované pecní komory v závislosti na tom, která z těchto komor je vložena do druhé.

  POZN.: Pro speciálně konstruované matrice, formy a nářadí viz 1B003, 9B009 a Seznam vojenského materiálu.
  2B005 Zařízení speciálně konstruovaná pro nanášení, zpracování a regulaci anorganických krycích vrstev, povlaků a povrchových modifikací na elektronické podkladové substráty, jak dále následuje, pomocí postupů uvedených v Tabulce a připojených Poznámkách za 2E003.f. a jejich speciálně konstruované součásti pro automatické zpracování, nastavování polohy, manipulaci a ovládání:
  a. Provozní zařízení “řízené uloženým programem” pro chemické nanášení v parní fázi (CVD) mající všechny následující charakteristiky:

  Viz také 2B105.

  1. Proces modifikovaný pro jedno z dále uvedeného:

  a. Pulzační CVD;

  b. Řízené nukleační tepelné nanášení (CNTD); nebo

  c. Plazmou prováděné nebo podporované CVD; a

  2. Obsahující následující:

  a. Vysokovakuové (0,01 Pa nebo méně) rotační ucpávky; nebo

  b. Řízení tloušťky povlaku in situ;
  b. Provozní zařízení “řízené uloženým programem” pro iontovou implantaci, které pracuje se svazkem proudů 5 mA nebo více;
  c. Provozní zařízení “řízené uloženým programem” pro fyzikální parní nanášení s elektronovým svazkem (EB-PVD), s energetickými systémy s jmenovitou hodnotou přes 80 kW a s jednou z dále uvedených vlastností:

  1. “Laserový” systém k řízení výšky hladiny kapaliny, který přesně reguluje rychlost podávání ingotů; nebo

  2. Počítačem řízený monitor rychlosti, pracující na principu fotoluminiscence ionizovaných atomů v proudu odpařené látky pro řízení rychlosti nanášení povlaků obsahujících dva nebo více prvků;
  d. Plasmové stříkací provozní zařízení “řízené uloženým programem”, které má některou z dále uvedených charakteristik:

  1. Pracuje s řízeným prostředím za sníženého tlaku (který se rovná nebo je menší než 10 kPa, měřeno v okolí do 300 mm od výstupu hubice pistole) ve vakuové komoře, ve které je možné snížit tlak na 0,01 Pa před procesem stříkání; nebo

  2. Obsahuje řízení tloušťky povlaku in situ;
  e. Provozní zařízení “řízené uloženým programem” pro nanášení naprašováním schopné proudových hustot 0,1 mA/mm2 nebo vyšších při nanášecích rychlostech 15 mikrometrů za hodinu nebo vyšších;
  f. Provozní zařízení “řízené uloženým programem” pro nanášení v katodickém oblouku a obsahující síť elektromagnetů pro řízení obloukového bodu na katodě;
  g. Provozní zařízení “řízené uloženým programem” pro iontové pokovování, které umožňuje měření in situ některé z veličin:

  1. Tloušťky povlaku na podkladovém materiálu a řízení rychlosti; nebo

  2. Optických charakteristik.

  Poznámka: 2B005 nekontroluje chemické nanášení v parní fázi katodickým obloukem, naprašováním, iontovým pokovováním nebo iontovou implantací speciálně konstruované pro stříhací nebo obráběcí nástroje.
  2B006 Stroje a zařízení pro měření nebo rozměrovou kontrolu:
  a. Stroje pro rozměrovou kontrolu řízené počítačem, “číslicově řízené” nebo “řízené uloženým programem” mající trojrozměrnou (volumetrickou) “nejistotu měření” délky rovnající se nebo menší (lepší) než (1,7 L/1000) mikrometrů (L je měřená délka v mm) testovanou podle ISO 10360-2;

  Viz také 2B206.


  b. Přístroje pro měření lineárního nebo úhlového posunu:
  1. Lineární měřicí přístroje, které mají některou z dále uvedených charakteristik:

  a. Bezdotykový měřicí systém s “rozlišovací schopností” rovnou nebo menší (lepší) než 0,2 mikrometru v měřicím rozsahu do 0,2 mm;

  b. Systémy s lineárním napěťovým diferenčním transformátorem mající všechny dále uvedené charakteristiky:

  1. “Linearitu” rovnající se nebo menší (lepší) než 0,1 %, v měřicím rozsahu do 5 mm; a

  2. Kolísání údajů rovnající se nebo menší (lepší) než 0,1 % za den při standardní okolní teplotě zkušební místnosti ± 1 K; nebo

  c. Měřicí systémy mající obě dále uvedené charakteristiky:

  1. Obsahují “laser”; a

  2. Zachovávají po dobu nejméně 12 hodin v teplotním rozmezí ± 1 K kolem standardní teploty a při standardním tlaku obě dále uvedené charakteristiky:

  a. “Rozlišovací schopnost” 0,1 mikrometru nebo menší (lepší) po celé stupnici; a

  b. “Nejistotu měření” rovnající se nebo menší (lepší) než (0,2 ± L/2000) mikrometru (L je měřená délka v mm);


  Poznámka: 2B006.b.1. nekontroluje měřicí interferometrové systémy s uzavřenou nebo otevřenou zpětnou vazbou obsahující “laser” pro měření odchylek pohybu saní obráběcích strojů, měřicích a kontrolních strojů nebo podobných zařízení.
  2. Úhlové měřicí přístroje, které mají “odchylku úhlové polohy” rovnající se nebo menší (lepší) než 0,00025°;

  Poznámka: 2BD06.b.2. nekontroluje optické přístroje jako jsou například autokolimátory, které pracují s kolimovaným světlem pro detekci úhlového posunu zrcadla.
  c. Zařízení pro měření nepravidelností povrchu měřením optického rozptylu jako funkce úhlu, jejichž citlivost je 0,5 nm nebo menší (lepší).
  Poznámka 1: Obráběcí stroje, které mohou být použity jako měřicí stroje jsou kontrolovány, jestliže splňují nebo přesahují kritéria specifikovaná pro funkci obráběcího stroje nebo funkci měřicího stroje.

  Poznámka 2: Stroj popsaný v 2B006 je kontrolován, jestliže přesahuje prahové hodnoty kontroly kdekoli ve svém pracovním rozsahu.
  2B007 “Roboty” mající některou z dále uvedených charakteristik a speciálně konstruované řídicí jednotky a “koncové efektory”:

  Viz také 2B207.


  a. Schopné v reálném čase zpracovat úplný trojrozměrný obraz nebo úplnou trojrozměrnou ’analýzu scény’ za účelem vytvoření nebo úpravy “programů” nebo vytvoření či úpravy číslicových dat programů;

  Technická poznámka:

  Omezení na ’analýzu scény’ nezahrnuje přiblížení třetího rozměru zobrazením pod daným úhlem nebo výklad omezené stupnice šedi pro rozeznávání hloubky nebo textury pro schválené zadání (2 1/2 D).
  b. Speciálně konstruované, aby vyhověly národním bezpečnostním předpisům používaných pro manipulaci s látkami, u nichž hrozí nebezpečí výbuchu.
  c. Speciálně konstruované nebo vypočtené jako radiačně odolné, aby vydržely celkovou dávku radiace vyšší než 5 x 103 Gy (křemík) bez snížení provozní způsobilosti; nebo

  Technická poznámka:

  Výraz Gy (křemík) se vztahuje na energii v Joulech/kg absorbovanou nezaštítěným vzorkem křemíku vystaveného ionizujícímu záření.


  d. Speciálně konstruované pro provoz ve výškách nad 30000 m.
  2B008 Montážní celky, jednotky nebo vložky speciálně konstruované pro obráběcí stroje nebo pro zařízení kontrolované podle 2B006 nebo 2B007, dále uvedené:
  a. Zpětnovazebné jednotky lineární polohy (např. přístroje indukčního typu, měřítka se stupnicí, infračervené systémy nebo “laserové” systémy) mající celkovou “přesnost” menší (lepší) než (800 (600 x L x 10-3) nm (L se rovná efektivní délce v mm);

  POZN.: Pro “laserové” systémy viz také Poznámku k 2B006.b.1.
  b. Zpětnovazebné jednotky úhlové polohy (např. přístroje indukčního typu, měřítka se stupnicí, infračervené systémy nebo “laserové” systémy) mající “přesnost” menší (lepší) než 0,00025°;

  POZN.: Pro “laserové” systémy viz také Poznámku k 2B006.b.1.
  c. “Kombinované otočné stoly” a “naklápěcí vřetena”, pomocí nichž mohou být v souladu se specifikací výrobce modernizovány obráběcí stroje tak, že dosáhnou nebo překročí prahové hodnoty specifikované v 2B.
  2B009 Stroje pro kontinuální tváření a kovotlačitelské tváření, které mohou být podle technické specifikace výrobce vybaveny jednotkami “číslicového řízení” nebo počítačovým řízením a mající všechny dále uvedené charakteristiky:

  Viz také 2B109 a 2B209.


  a. Dvě nebo více řízených os, z nichž nejméně dvě mohou být řízeny současně pro “interpolaci tvaru”; a

  b. Sílu tvářecí kladky větší než 60 kN.


  Technická poznámka:

  Stroje kombinující funkci kovotlačitelského tváření a kontinuálního tváření jsou pro účely 2B009 považovány za stroje pro kontinuální tváření.
  2B104 “Izostatické lisy”, jiné než specifikované v 2B004, mající všechny dále uvedené charakteristiky:

  Viz také 2B204.


  a. Maximální pracovní tlak 69 MPa nebo větší;

  b. Konstruované pro dosažení a udržování řízené teploty prostředí 873 K (600 °C) nebo větší; a

  c. Vybavené komorou s vnitřním průměrem dutiny 254 mm nebo větším.
  2B105 Pece pro CVD, jiné než specifikované v 2B005.a., konstruované nebo upravené pro zhuštění kompozitů typu uhlík-uhlík.
  2B109 Stroje pro kontinuální tváření, jiné než specifikované v 2B009 a speciálně konstruované součásti:

  Viz také 2B209.


  a. Stroje pro kontinuální tváření mající všechny dále uvedené charakteristiky:

  1. Vybavené v souladu se specifikacemi výrobce jednotkami pro “číslicové řízení” nebo počítačovým řízením, i když nejsou takovými jednotkami vybaveny; a

  2. Mají více než dvě osy, které mohou být řízeny současně pro “interpolaci tvaru”.
  b. Speciálně konstruované součásti pro stroje pro kontinuální tváření specifikované v 2B009 nebo 2B109.a.

  Poznámka: 2B109 nekontroluje stroje, které nejsou použitelné ve výrobě pohonných jednotek a příslušenství (např. motorových skříní) pro systémy specifikované v 9A005, 9A007.a. nebo 9A105.a.
  Technická poznámka:

  Stroje kombinující funkce kovotlačitelského tváření a kontinuálního tváření jsou pro účely 2B109 považovány za stroje pro kontinuální tváření.
  2B116 Vibrační testovací systémy, jejich zařízení a součásti:
  a. Vibrační testovací systémy používající techniky se zpětnou vazbou nebo uzavřenou smyčkou a zahrnující číslicovou řídicí jednotku, schopné dosažení vibrací systému o hodnotě 10 g rms nebo více v celém rozsahu mezi 20 Hz až 2000 Hz a vyvozující síly 50 kN nebo větší, měřené na ’měřicím stole’;
  b. Číslicové řídicí jednotky kombinované se speciálně navrženým softwarem pro vibrační testy, se “šířkou pásma v reálném čase” větší než 5 kHz, konstruované pro použití se systémy pro zkoušení vibrací specifikovaných v 2B116.a.;
  c. Budiče vibrací (vibrační jednotky) s připojenými zesilovači nebo bez nich, schopné vyvozovat síly 50 kN nebo větší, měřené na ’měřicím stole’ a použitelné v systémech pro zkoušení vibrací specifikovaných v 2B116.a.;
  d. Upevňovací konstrukce pro zkušební vzorky a elektronické jednotky určené pro kombinaci více vibračních jednotek do kompletního systému, schopného poskytovat efektivní složenou sílu 50 kN nebo větší, měřenou na ’měřicím stole’, a použitelné ve vibračních systémech specifikovaných v 2B116.a.
  Technická poznámka:

  Ve 2B116 znamená ’měřicí stůl’ plochý stůl nebo povrch bez upínacích přípravků nebo příslušenství.
  2B117 Zařízení a řídicí systémy procesu, jiné než ty, které jsou specifikovány v 2B004, 2B005.a., 2B104 nebo 2B105, konstruovaná nebo upravena pro zahušťování a pyrolýzu strukturních kompozitů raketových trysek a čelních štítů kosmických lodí pro návrat do atmosféry.
  2B 119 Vyvažovací stroje a jejich příslušná vybavení:

  Viz také 2B219.


  a. Vyvažovací stroje mající všechny dále uvedené charakteristiky:

  1. Nejsou schopné vyvažování rotorů/montážních celků o hmotnosti větší než 3 kg;

  2. Schopné vyvažování rotorů/montážních celků při rychlostech větších než 12500 otáček za minutu;

  3. Schopné vyrovnání nerovnováhy ve dvou nebo více rovinách; a

  4. Schopné vyvažování až do zbytkové specifické nerovnováhy 0,2 g mm/kg hmotnosti rotoru;

  Poznámka: 2B119.a. nekontroluje vyvažovací stroje konstruované nebo upravené pro dentální nebo jiná lékařská zařízení.
  b. Kontrolní hlavice konstruované nebo upravené pro stroje specifikované v 2B119.a..

  Technická poznámka:

  Kontrolní hlavice jsou někdy známy jako vyvažovací nástroje.
  2B120 Simulátory pohybu nebo otočné stoly, které mají všechny dále uvedené charakteristiky:
  a. Dvě nebo více os;
  b. Sběrací kroužky schopné přenosu elektrické energie a/nebo informací signálu; a
  c. Mající některou z dále uvedených charakteristik:

  1. Pro každou jednotlivou osu všechny dále uvedené charakteristiky:

  a. Schopnost otáčení 400 stupňů/s nebo větší nebo 30 stupňů/s nebo menší; a

  b. Rozlišovací schopnost otáčení 6 stupňů/s nebo menší s přesností 0,6 stupňů/s nebo menší;

  2. Nejmenší stabilitu rychlosti t 0,05 % nebo lepší (menší) zprůměrovanou kolem 10 stupňů nebo více; nebo

  3. Přesnost nastavení polohy 5 obloukových sekund nebo lepší.


  Poznámka: 2B120 nekontroluje otočné stoly konstruované nebo upravené pro obráběcí stroje nebo pro lékařská zařízení. Ke kontrolám obráběcích strojů viz 2B008.
  2B121 Stoly pro nastavení polohy (zařízení pro přesné rotační nastavení polohy v každé ose), jiné než specifikované v 2B120, mající obě dále uvedené charakteristiky:
  a. Dvě osy nebo více; a

  b. Přesnost nastavení polohy rovnou nebo lepší než 5 obloukových sekund.


  Poznámka: 2B121 nekontroluje otočné stoly konstruované nebo upravené pro obráběcí stroje nebo lékařská zařízení. Pro kontrolu otočných stolů obráběcích strojů viz 2B008.
  2B122 Odstředivky schopné zrychlení přes 100 g a mající sběrací kroužky schopné přenášet elektrickou energii a informace signálů.
  2B201 Obráběcí stroje dále uvedené, jiné než specifikované v 2B001, pro úběr nebo dělení kovů, keramiky nebo “kompozitů”, které podle technické specifikace výrobce mohou být vybaveny elektronickými zařízeními pro současnou (simultánní) “interpolaci tvaru” ve dvou nebo více osách:
  a. Obráběcí stroje pro frézování mající některou z dále uvedených charakteristik:

  1. Přesnost nastavení polohy při “všech dostupných kompenzacích” 4,5 mikrometru nebo menší (lepší) podle ČSN ISO 230/2 (1999) podél kterékoli lineární osy; nebo

  2. Dvě nebo více otočných os pro interpolaci tvaru;

  Poznámka: 2B201.a. nekontroluje frézovací stroje mající dále uvedené charakteristiky:

  a. Dráha pohybu v ose x je delší než 2 m; a

  b. Celková přesnost nastavení polohy na ose x je větší (horší) než 30 mikrometrů.
  b. Obráběcí stroje pro broušení mající některou z dále uvedených charakteristik:

  1. Přesnost nastavení polohy při “všech dostupných kompenzacích” 3 mikrometry nebo menší (lepší) podle ČSN ISO 230/2 (1999) podél kterékoli lineární osy; nebo

  2. Dvě nebo více otočných os pro interpolaci tvaru;

  Poznámka: 2B201.b. nekontroluje následující brusky:

  a. Brusky pro broušení vnějších, vnitřních nebo obojích válcových ploch, které mají všechny dále uvedené vlastnosti:

  1. Jsou omezeny na broušení válcových ploch;

  2. Jsou omezeny maximální velikostí obrobku 150 mm na vnějším průměru nebo délce;

  3. Nemají více než dvě osy, které lze řídit současně za účelem “interpolace tvaru”; a

  4. Nemají osu c pro interpolaci tvaru;

  b. Souřadnicové brusky pouze s osami x, y, c a a, kde osa c je použita k nastavení brousicího kotouče v poloze kolmé k broušenému povrchu a osa a je uspořádána pro broušení bubnových vaček;

  c. Brusky (ostřičky) na nože nebo frézy se “softwarem” speciálně vyvinutým pro výrobu nožů nebo fréz; nebo

  d. Brusky na klikové nebo vačkové hřídele.
  2B204 “Izostatické lisy”, jiné než specifikované v 2B004 nebo 2B 104 a příslušná vybavení:
  a. “Izostatické lisy” mající obě z dále uvedených charakteristik:

  1. Schopné dosahovat pracovní tlak 69 MPa nebo vyšší; a

  2. Vybavené komorou s vnitřním průměrem dutiny přesahujícím 152 mm;
  b. Lisovací nástroje, formy a řídicí systémy speciálně konstruované pro “izostatické lisy” specifikované v 2B204.a.
  Technická poznámka:

  Ve 2B204 je rozměr vnitřní komory rozměrem té komory, v niž se dosahuje současně pracovní teplota a pracovní tlak a do kterého se nezahrnují upínací přípravky. Tento rozměr bude menší o hodnotu buď vnitřního průměru tlakové komory nebo vnitřního průměru izolované pecní komory v závislosti na tom, která z těchto komor je vložena do druhé.
  2B206 Stroje, nástroje nebo systémy pro rozměrovou kontrolu, jiné než specifikované v 2B006:
  a. Stroje pro kontrolu délkových rozměrů řízené počítačem nebo číslicově řízené s oběma dále uvedenými charakteristikami:

  1. Dvě nebo více os; a

  2. Jednorozměrovou “nejistotu měření” délky rovnající se nebo menší (lepší) než (1,25 L/1000) mikrometrů testovaná měrkou o “přesnosti” menší (lepší) než 0,2 mikrometru (L je měřená délka v milimetrech) (viz VDI/VDE 2617 části 1, a 2);
  b. Systémy pro současnou délkovou a úhlovou kontrolu polokoulí, mající obě dále uvedené charakteristiky:

  1. “Nejistotu měření” podél kterékoli z lineárních os rovnající se nebo menší {lepší) než 3,5 mikrometrů na délce 5 mm; a

  2. “Odchylku úhlové polohy” rovnající se nebo menší (lepší) než 0,02°.
  Poznámka 1: Obráběcí stroje, které mohou být použity jako měřicí stroje spadají pod kontrolu, pokud dosahují nebo přesahují kritéria specifikovaná pro funkci obráběcího stroje nebo funkci měřicího stroje.

  Poznámka 2: Stroj specifikovaný ve 2B206 je kontrolován, pokud přesahuje prahové hodnoty kdekoli v měřicím rozsahu.

  Technické poznámky:


  1. Měrka použitá pro určení nejistoty měření rozměrového měřicího stroje je popsána ve VDI/VDE 2617 části 2, 3 a 4.

  2. Všechny hodnoty měřených parametrů v 2B206 představují plus/minus tj. nikoli celé pásmo.

  2B207 “Roboty”, “koncové efektory” a řídicí kontrolní jednotky, jiné než specifikované v 2B007, dále uvedené:


  a. “Roboty” a “koncové efektory” speciálně konstruované v souladu s národními bezpečnostními předpisy pro manipulaci s vysoce výbušnými látkami (např. dodržení elektrického kódu pro vysoce výbušné látky);
  b. Řídicí jednotky speciálně konstruované pro některý z “robotů” nebo “koncových efektorů” specifikovaných v 2B207.a..
  2B209 Stroje pro kontinuální tváření, kovotlačitelské tvářecí stroje, schopné funkcí kontinuálního tváření, jiné než specifikované ve 2B009 nebo 2B109; a tvářecí trny:
  a. Stroje mající obě dále uvedené charakteristiky:

  1. Tři nebo více kladek (aktivních nebo vodicích); a

  2. Které podle technické specifikace výrobce mohou být vybaveny jednotkami “číslicového řízení” nebo řízeny počítačem;
  b. Trny pro tváření válcových rotorů s vnitřním průměrem mezi 75 mm a 400 mm.
  Poznámka: 2B209.a. zahrnuje stroje, které mají pouze jednu kladku určenou pro tváření materiálu a dvě pomocné kladky pro oporu tvářecího trnu, které se však nepodílejí přímo na procesu tváření.
  2B219 Odstředivé vyvažovací stroje, pevné nebo přenosné, horizontální nebo vertikální, dále uvedené:
  a. Odstředivé vyvažovací stroje konstruované pro vyvažování pružných rotorů s délkou 600 mm nebo větší a mající všechny dále uvedené charakteristiky:

  1. Oběžný průměr nebo průměr ložiskového čepu větší než 75 mm;

  2. Hmotnostní kapacitu od 0,9 do 23 kg; a

  3. Schopné vyvažovací rychlosti otáčení větší než 5000 otáček za minutu;


  b. Odstředivé vyvažovací stroje konstruované pro vyvažování dutých válcových součásti rotorů a mající všechny dále uvedené charakteristiky:

  1. Průměr ložiskového čepu větši než 75 mm;

  2. Hmotnostní kapacitu od 0,9 do 23 kg; a

  3. Schopné vyvážení na zbytkový nevývažek v jedné rovině 0,01 kg . mm/kg nebo menší {lepší); a

  4. Typ řemenového pohonu.
  2B225 Dálkově ovládané manipulátory, které lze použít k dálkově řízeným činnostem v radiochemické separaci nebo horkých komorách, mající jednu z dále uvedených charakteristik:
  a. Schopnost pronikat stěnou horké komory o tloušťce 0,6 m nebo větší (operací skrze stěnu); nebo

  b. Schopnost přemostit horní okraj stěny horké komory o tloušťce 0,6 m nebo větší ( operací přes stěnu).


  Technická poznámka:

  Dálkově ovládané manipulátory umožňují převádění činností lidské osoby na manipulační rameno a koncové upínací prostředky. Mohou být typu ’master/slave’ nebo ovládané prostřednictvím joysticku nebo klávesnicí.
  2B226 Indukční pece s řízenou atmosférou (vakuum nebo inertní plyn) a pro ně navržené zdroje energie, dále uvedené:

  Viz také 3B.


  a. Pece mající všechny dále uvedené charakteristiky:

  1. Schopné provozu nad 1123 K (850 °C);

  2. Indukční cívky o průměru 600 mm nebo menším; a

  3. Konstruované pro příkon 5 kW nebo větší;


  b. Zdroje energie se specifikovaným výkonem 5 kW nebo větším, speciálně konstruované pro pece specifikované v 2B226.a.
  Poznámka: 2B226.a. nekontroluje pece konstruované pro zpracování polovodičových destiček.
  2B227 Metalurgické tavicí a licí pece vakuové nebo s jinou řízenou atmosférou a příslušné vybavení, dále uvedené:
  a. Obloukové pece pro přetavování a lití mající obě dále uvedené charakteristiky:

  1. Využitelnou elektrodovou kapacitu mezi 1000 cm3 a 20000 cm3; a

  2. Schopné provozu při tavicích teplotách nad 1973 K (1700 °C);
  b. Tavicí pece s elektronovým paprskem a plazmové rozprašovací a tavicí pece mající obě dále uvedené charakteristiky:

  1. Příkon 50 kW nebo větší; a

  2. Schopné provozu při tavicích teplotách nad 1473 K (1200 °C).
  c. Systémy řízení počítačem a monitorovací systémy speciálně sestavené pro kteroukoli z pecí specifikovaných v 2B227.a. nebo b.
  2B228 Zařízení pro výrobu nebo montáž rotorů, vyrovnávací zařízení rotorů, trny a formy pro tváření vlnovců:
  a. Montážní zařízení rotorů pro montáž sekcí trubek rotorů plynových odstředivek, přepážek a koncových víček;

  Poznámka: 2B228.a. zahrnuje přesné trny, upínací přípravky a stroje pro uložení lisované za tepla.
  b. Vyrovnávací zařízení pro usměrňování sekcí trubek rotorů plynových odstředivek na společnou osu;

  Technická poznámka:

  Ve 2B228.b. se takové zařízení obvykle skládá z přesných měřicích sond spojených s počítačem, který na základě jejich údajů řídí činnost např. pneumatických otočných ramen používaných pro nasměrování sekcí trubek rotoru.
  c. Trny a formy pro tváření vlnovců s jedním záhybem;

  Technická poznámka:

  Ve 2B228.c, mají vlnovce všechny dále uvedené charakteristiky:

  1. Vnitřní průměr mezi 75 mm a 400 mm;

  2. Délku 12,7 mm nebo větší;

  3. Hloubku jednoduchého záhybu větší než 2 mm; a

  4. Jsou vyrobeny z vysoce pevných hliníkových slitin, vysokopevnostní oceli nebo vysoce pevných “vláknitých materiálů”.
  2B230 “Měřiče tlaku” schopné měření absolutního tlaku v kterémkoli bodě v rozsahu od 0 do 13 kPa a mající obě z dále uvedených charakteristik:
  a. Snímače tlaku vyrobené z hliníku, slitin hliníku, niklu, nebo slitin niklu, s více než 60 % hmotnostními niklu, nebo takovými materiály chráněné; a
  b. Mající jednu z dále uvedených charakteristik:

  1. Měřicí rozsah menší než 13 kPa a ’přesnost’ lepší než ± 1 % celkového rozsahu stupnice; nebo

  2. Měřicí rozsah 13 kPa nebo větší a ’přesnost’ lepší než ± 130 Pa.
  Technická poznámka:

  Pro účely 2B230 zahrnuje ’přesnost’ nelinearitu, hysterezi a opakovatelnost při teplotě okolí.
  2B231 Vakuové vývěvy mající všechny dále uvedené charakteristiky:
  a. Velikost vstupního hrdla 380 mm nebo větší;

  b. Sací průtok 15 m3/s nebo větší; a

  c. Schopnost dosahovat výsledného vakua lepšího než 13 mPa.
  Technické poznámky:

  1. Sací průtok je určován v bodě měření s plynným dusíkem nebo vzduchem.

  2. Výsledné vakuum je určováno na vstupu do vývěvy při zablokování tohoto vstupu.
  2B232 Vícestupňové vystřelovací systémy s lehkým plynem nebo jiné vysokorychlostní vystřelovací systémy (cívkové, elektromagnetické, elektrotermální nebo jiné zdokonalené systémy) schopné urychlit projektily na 2 km/s nebo více.
  2B350 Zařízení a příslušenství pro chemickou výrobu:
  a. Reakční nádoby nebo reaktory, s míchadly nebo bez nich, s celkovým vnitřním objemem větším než 0,1 m3 ( 100 litrů) a menším než 20 m3 (20000 litrů), jejichž všechny povrchy, které přicházejí do styku se zpracovávanými nebo uchovávanými chemikáliemi jsou vyrobeny z některého z dále uvedených materiálů:

  1. Slitiny s více než 25 % hmotnostních niklu a 20 % hmotnostních chromu;

  2. Fluoropolymery;

  3. Sklo (včetně zeskelněného nebo smaltovaného povrchu nebo skleněného obložení);

  4. Nikl nebo slitiny s více než 40 % hmotnostních niklu;

  5. Tantal nebo slitiny tantalu;

  6. Titan nebo slitiny titanu; nebo

  7. Zirkonium nebo slitiny zirkonia;


  b. Míchadla pro použití v reakčních nádobách nebo reaktorech, u kterých všechny povrchy míchadel přicházejí do přímého styku se zpracovávanými nebo uchovávanými chemikáliemi, jsou vyrobeny z některého z dále uvedených materiálů:

  1. Slitiny s více než 25 % hmotnostních niklu a 20 % hmotnostních chromu;

  2. Fluoropolymery;

  3. Sklo (včetně zeskelněného nebo smaltovaného povrchu nebo skleněného obložení);

  4. Nikl nebo slitiny s více než 40 % hmotnostních niklu;

  5. Tantal nebo slitiny tantalu;

  6. Titan nebo slitiny titanu; nebo

  7. Zirkonium nebo slitiny zirkonia.


  c. Skladovací zásobníky, kontejnery nebo nádrže s celkovým vnitřním (geometrickým) objemem větším než 0,1 m3 ( 100 litrů), jejichž všechny povrchy, které přicházejí do styku se zpracovávanými nebo uchovávanými chemikáliemi, jsou vyrobeny z některého z dále uvedených materiálů:

  1. Slitiny s více než 25 % hmotnostních niklu a 20 % hmotnostních chromu;

  2. Fluoropolymery;

  3. Sklo (včetně zeskelněného nebo smaltovaného povrchu nebo skleněného obložení);

  4. Nikl nebo slitiny s více než 40 % hmotnostních niklu;

  5. Tantal nebo slitiny tantalu;

  6. Titan nebo slitiny titanu; nebo

  7. Zirkonium nebo slitiny zirkonia;


  d. Výměníky tepla nebo kondenzátory s plochou povrchu pro přenos tepla menší než 20 m2, jejichž všechny povrchy, které přicházejí do styku se zpracovávanými nebo uchovávanými chemikáliemi, jsou vyrobeny z některého z dále uvedených materiálů:

  1. Slitiny s více než 25 % hmotnostních niklu a 20 % hmotnostních chromu;

  2. Fluoropolymery;

  3. Sklo (včetně zeskelněného nebo smaltovaného povrchu nebo skleněného obložení);

  4. Grafit;

  5. Nikl nebo slitiny s více než 40 % hmotnostních niklu;

  6. Tantal nebo slitiny tantalu;

  7. Titan nebo slitiny titanu;

  8. Zirkonium nebo slitiny zirkonia;

  9. Karbid křemíku; nebo

  10. Karbid titanu;
  e. Destilační nebo absorpční kolony s vnitřním průměrem větším než 0,1 m, jejichž všechny povrchy, které přicházejí do přímého styku se zpracovávanými chemikáliemi, jsou vyrobeny z některého z dále uvedených materiálů

  1. Slitiny s více než 25 % hmotnostních niklu a 20 % hmotnostních chromu;

  2. Fluoropolymery;

  3. Sklo (včetně zeskelněného nebo smaltovaného povrchu nebo skleněného obložení);

  4. Grafit;

  5. Nikl nebo slitiny s více než 40 % hmotnostních niklu;

  6. Tantal nebo slitiny tantalu;

  7. Titan nebo slitiny titanu; nebo

  8. Zirkonium nebo slitiny zirkonia;
  f. Dálkově ovládaná plnicí zařízení, jejichž všechny povrchy, které přicházejí do přímého styku se zpracovávanými chemikáliemi, jsou vyrobeny z některého z dále uvedených materiálů:

  1. Slitiny s více než 25 % hmotnostních niklu a 20 % hmotnostních chromu; nebo

  2. Nikl nebo slitiny s více než 40 % hmotnostních niklu;
  g. Vícenásobné těsněné ventily vybavené vývodem pro detekci úniku, vlnovcové ventily, zpětné ventily (klapky) nebo membránové ventily, jejichž všechny povrchy, které přicházejí do přímého styku se zpracovávanými nebo uchovávanými chemikáliemi, jsou vyrobeny z některého z dále uvedených materiálů:

  1. Slitiny s více než 25 % hmotnostních niklu a 20 % hmotnostních chromu;

  2. Fluoropolymery;

  3. Sklo (včetně zeskelněného nebo smaltovaného povrchu nebo skleněného obložení);

  4. Nikl nebo slitiny s více než 40 % hmotnostních niklu;

  5. Tantal nebo slitiny tantalu;

  6. Titan nebo slitiny titanu; nebo

  7. Zirkonium nebo slitiny zirkonia;


  h. Vícenásobné chráněné potrubí vybavené vývodem pro detekci úniku, jehož všechny povrchy, které přicházejí do přímého styku se zpracovávanými nebo uchovávanými chemikáliemi, jsou vyrobeny z některého z dále uvedených materiálů:

  1l. Slitiny s více než 25 % hmotnostních niklu a 20 % hmotnostních chromu;

  2. Fluoropolymery;

  3. Sklo (včetně zeskelněného nebo smaltovaného povrchu nebo skleněného obložení);

  4. Grafit;

  5. Nikl nebo slitiny s více než 40 % hmotnostních niklu;

  6. Tantal nebo slitiny tantalu;

  7. Titan nebo slitiny titanu; nebo

  8. Zirkonium nebo slitiny zirkonia;
  i. Vícenásobně těsněné, s uzavřeným nebo magnetickým pohonem, vlnovcové nebo membránové vývěvy/čerpadla s maximálním, od výrobce udávaným průtokem větším než 0,6 m3/h nebo vakuové vývěvy s maximálním od výrobce udávaným průtokem větším než 5 m3/h (při standardní teplotě (273 K (0 °C) a tlaku (101,30 kPa)), jejichž všechny povrchy, které přicházejí do přímého styku se zpracovávanými chemikáliemi jsou vyrobeny z některého z dále uvedených materiálů:

  1. Slitiny s více než 25 % hmotnostních niklu a 20 % hmotnostních chromu;

  2. Keramika;

  3. Ferrosilikon;

  4. Fluoropolymery;

  5. Sklo (včetně zeskelněného nebo smaltovaného povrchu nebo skleněného obložení);

  6. Grafit;

  7. Nikl nebo slitiny s více než 40 % hmotnostních niklu;

  8. Tantal nebo slitiny tantalu;

  9. Titan nebo slitiny titanu; nebo

  10. Zirkonium nebo slitiny zirkonia;
  j. Spalovny chemických odpadů pro likvidaci chemikálií kontrolovaných položkou 1C350, které mají speciálně konstruované systémy přívodu odpadů, speciální manipulační systémy a průměrnou teplotu ve spalovací komoře větší než 1273 K (1000 °C), jejichž všechny povrchy systému přívodu odpadů, které přicházejí do přímého styku s tokem odpadů jsou vyrobeny z některého z dále uvedených materiálu nebo jím obloženy:

  1. Slitiny s více než 25 % hmotnostních niklu a 20 % hmotnostních chromu;

  2. Keramika; nebo

  3. Nikl nebo slitiny s více než 40 % hmotnostních niklu.


  2B351 Monitorovací systémy toxických plynů dále uvedené a k tomu odpovídající detektory:
  a. Konstruované pro nepřetržitý provoz a použitelné k detekci bojových chemických látek nebo chemikálií specifikovaných v 1C350 při koncentracích nižších než 0,3 mg/m3; nebo
  b. Určené k detekci na bázi inhibiční aktivity cholinesterázy.
  2B352 Zařízení použitelná ke zpracování biologických materiálů:
  a. Kompletní biotechnologické vybavení ochranného obalu úrovně P3 nebo P4 ochranného obalu;

  Technická poznámka:

  Úrovně P3 nebo P4 (BL3, BL4, L3, L4) ochranného obalu jsou specifikovány v příručce Světové zdravotnické organizace WHO “Laboratory Biosafety” (Ženeva 1983).
  b. Fermentory, schopné kultivace patogenních mikroorganizmů, virů nebo tvorby toxinů bez úniku aerosolů a mají celkovou kapacitu 100 litrů nebo větší;

  Technická poznámka:

  Fermentory zahrnují bioreaktory, chemostaty a systémy s kontinuálním průtokem.
  c. Odstředivé separátory, schopné kontinuálního provozu bez úniku aerosolů, mající všechny dále uvedené charakteristiky:

  1. Průtokovou rychlost přesahující 100 litrů za hodinu;

  2. Součásti jsou z leštěné nerezové oceli nebo titanu;

  3. Dvojité nebo vícenásobné těsnící uzávěry v ochranném prostoru s parami; a

  4. Schopné in situ sterilizace v uzavřeném stavu;

  Technická poznámka:

  Odstředivé separátory zahrnují i dekantéry.
  d. Zařízení pro příčnou (tangenciální) filtraci schopné kontinuální separace toku bez úniku aerosolů mající obě z dále uvedených charakteristik:

  1. Plochu 5 m2 nebo větší; a

  2. . Schopné in situ sterilizace;
  e. Parou sterilizovatelné zařízení pro vysušování mrazem s kapacitou kondenzátoru větší než 50 kg ledu za 24 hodin a menší než 1000 kg ledu za 24 hodin;
  f. Zařízení, které je zabudováno nebo uloženo v ochranném obalu úrovně P3 nebo P4:

  1. Nezávisle větrané poloviční nebo úplné ochranné obleky;

  2. Biologické bezpečnostní skříně nebo izolátory třídy III s podobnými výkonnostními normami:

  Poznámka: ve 2B352.f.2. izolátory zahrnují i pružné izolátory, sušicí boxy, anaerobní komory a rukávové boxy.
  g. Komory určené k aerosolovým imunologickým testům s “mikroorganismy” nebo “toxiny”, o kapacitě 1 m3 nebo větší.  Download 2.13 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
  Download 2.13 Mb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  ČÁst I. Seznam kontrolovaného zboží a technologií dle mezinárodních kontrolních režimů kategorie 0 jaderné materiáLY, zařÍzení a přÍslušenství

  Download 2.13 Mb.