• TECHNICKÁ POZNÁMLA K “CTP”
 • KATEGORIE 5 - TELEKOMUNIKACE A “BEZPEČNOST INFORMACÍ” Část 1 - TELEKOMUNIKACE
 • 5A1 Systémy, zařízení a součásti
 • 5B1 Zkušební, kontrolní a výrobní zařízení
 • 5C1 Materiály Žádné 5D1 Software
 • 5E1 Technologie
 • Část 2 BEZPEČNOST INFORMACÍ
 • 5A2 Systémy, zařízení a součásti
 • TP = R * L kde L = (1/3 WL/96)
  Download 2.13 Mb.
  bet8/14
  Sana10.04.2017
  Hajmi2.13 Mb.
  1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   14

  TP = R * L

  kde L = (1/3 WL/96)
  Poznámka Délka slova WL použitá v těchto výpočtech je délka operandu v bitech.

  (Používají-li se operandy o různé délce, vyberte největší délku slova.)


  Kombinace jednotek pro zpracování mantisy a exponentu u procesoru pracujícího v pohyblivé řádové čárce se považuje pro účely výpočtu “CTP” za jeden “CE” s délkou slova (WL) rovnou počtu bitů v datové reprezentaci (typicky 32 nebo 64).
  Toto nastavení se neuplatňuje na specializované logické procesory, které nepoužívají instrukce XOR V tomto případě TP = R
  Vyberte maximální výslednou hodnotu TP pro:
  Každý “CE” realizující operace pouze s pevnou řádovou čárkou (Rxp);

  Každý “CE” realizující operace pouze s pohyblivou řádovou čárkou (Rfp);

  Každý “CE” realizující kombinaci operací v pohyblivé a pevné řádové čárce (R);

  Každý jednoduchý logický procesor nevykonávající žádnou ze specifikovaných aritmetických operací; a

  Každý speciální logický procesor, nepoužívající žádnou ze specifikovaných aritmetických nebo logických operací.
  TECHNICKÁ POZNÁMLA K “CTP”
  Krok 3: “CTP” pro kombinace “CE” včetně CPUs
  Pro základní jednotku (CPU) s jedním výpočetním prvkem

  “CTP” = TP

  (pro výpočetní prvky (“CE”) vykonávající operace s pevnou i pohyblivou řádovou čárkou je

  TP = max (TPfp, TPxp))


  “CTP” pro kombinaci více výpočetních prvků pracujících současně se počítá takto:
  Poznámka 1 V případě konfigurací, které nedovolují současný běh všech výpočetních prvků je třeba použít tu možnou konfiguraci výpočetních prvků, která zajišťuje největší “CTP”. Než se odvodí “CTP” konfigurace, bere se TP každého z přispívajících výpočetních prvků jako maximální teoreticky možná hodnota, dosažitelná při samostatné činnosti výpočetního prvku.

  POZN.: K určení možných kombinací současně pracujících “CE” generujte posloupnost instrukcí, která iniciuje operace ve více “CE” počínaje nejpomalejším “CE” (to je tím výpočetním prvkem, který potřebuje nejvíce cyklů k provedení operace) a konče nejrychlejším “CE”. Pro každý cyklus posloupností platí, že ta kombinace “CE”, která je funkční během tohoto cyklu, je možnou kombinací. Instrukční posloupnost musí brát v úvahu všechna technická nebo i architektonická omezení překrývajících se operací.
  Poznámka 2 Jednotlivý čip nebo montážní deska může obsahovat více výpočetních prvků.
  Poznámka 3 Existence současných operací se předpokládá, když výrobce počítače uvádí v manuálu nebo brožuře počítače, paralelní nebo souběžnou funkci nebo zpracování.
  Poznámka 4 Hodnoty “CTP” se nesdružují pro kombinace “CE”, které jsou propojeny “lokální sítí” (LAN), rozlehlou sítí (WAN), sdílenými vstupními a výstupními spoji či zařízeními nebo řadiči vstupů/výstupů a libovolnými telekomunikačními spojeními, realizovanými softwarově.
  Poznámka 5 Hodnoty “CTP” je naopak nutno sdružovat pro vícenásobné sestavy “CE”, které jsou speciálně navrženy k tomu, aby zvýšily výkonnost, a to v případech, kdy “CE” pracují současně a sdílejí paměť, nebo když se jedná o kombinace vícenásobná paměť/“CE”, jež fungují současně a využívají specializované technické prostředky (hardware). Sdružování se nepoužije na “elektronické sestavy” popsané v položce 4A003. c.
  “CTP” = TP1 C2 * TP2 . . . Cn * TPn,
  kde TP jsou řazeny podle hodnoty, s TP1 je nejvyšší, TP2 druhý nejvyšší, ..., a TPn nejnižší; Ci je koeficient určený vahou propojení mezi výpočetními prvky a to takto:
  Pro více výpočetních prvků (“CE”) pracujících současně a sdílejících paměť:
  C2 = C3 = C4 = ... = Cn = 0,75
  Poznámka 1 Pokud hodnota takto vypočteného “CTP” nepřevýší 194 Mtops lze pro výpočet Ci použít vztahu:
  (i = 2,...,n)
  kde m je počet “CE” nebo skupin “CE” sdílejících přístup,

  platí-li, že:

  1. TPj každého “CE” nebo skupin “CE” nepřevyšuje 30 Mtops;

  2. “CE” nebo skupiny “CE” sdílejí přístup do hlavní paměti (paměť cache se neuvažuje) jedním kanálem; a

  3. Pouze jeden “CE” nebo jedna skupina “CE” může v daný okamžik používat kanál
  POZN. Toto se nevztahuje na položky kontrolované podle Kategorie 3.
  Poznámka 2 Výpočetní prvky (“CE”) sdílejí paměť, když mají přístup do nějakého společného segmentu paměti s obvody v pevné fázi. Tato paměť může obsahovat rychlou vyrovnávací paměť cache, hlavní paměť nebo jinou vnitřní paměť. Periferní paměťová zařízení, jako jsou diskové jednotky, páskové jednotky nebo RAM disky sem nepatří.
  Pro více výpočetních prvků nebo skupin “CE”, nesdílejících paměť, propojených jedním nebo více datovými kanály platí:
  Ci = 0,75 * ki (i = 2,..., 32) (viz poznámku na konci)

  = 0;60 * ki (i = 33,..., 64)

  = 0,45 * ki (i = 65, ..., 256)

  = 0,30 * ki (i > 256)


  Hodnota Ci je odvozena od počtu “CE”, ne od počtu uzlových bodů
  kde: ki = min (Si/Kr, 1) a

  Kr = normalizační faktor o hodnotě 20 MByte/s

  Si = součet maximálních přenosových rychlostí (v MByte/s) pro všechny datové kanály připojené do i-tého “CE” nebo skupiny “CE” sdílejících paměť.
  Počítáme-li Ci pro skupinu “CE”, pak číslo prvního “CE” ve skupině definuje vztah pro výpočet Ci. Tak např. při sdružení skupin obsahujících každá 3 “CE”, dvacátá druhá skupina bude obsahovat “CE”64, “CE”65 a “CE”66. Charakteristická mez Ci pro tuto skupinu je pak 0,60.
  Sdružování (“CE” nebo skupin “CE”) musí být od nejrychlejšího do nejpomalejšího, tzn.:

  TP1≥ TP2 ≥ . . . ≥ = TPn

  a v případě TPi = TPi 1 od největší do nejmenší rychlosti, tj.:

  Ci ≥ Ci 1  Poznámka Faktor k; se nepoužije na “CE”2 až “CE”12, pokud TPi těchto “CE” nebo skupin “CE” je více než 50 Mtops, tzn. Ci pro “CE”2 až “CE”12 je vždy 0,75.

  KATEGORIE 5 - TELEKOMUNIKACE A “BEZPEČNOST INFORMACÍ”
  Část 1 - TELEKOMUNIKACE
  Poznámka 1: Kontrolní režim součástí “laserů”, zkušebního a výrobního zařízení a jejich “softwaru”, které jsou speciálně vyvinuty pro telekomunikační zařízení nebo systémy je definován v Kategorii 5, Části 1.
  Poznámka 2: “Číslicové počítače”, jejich příslušenství nebo “software”, jsou-li nezbytně nutné pro provoz a podporu telekomunikačních zařízení popsaných v této kategorii se pokládají za speciálně vyvinuté součásti za předpokladu, že jde o standardní modely obvykle dodávané výrobcem. Toto zahrnuje i počítačové systémy pro provoz, správu, údržbu, řízení nebo účtování.
  5A1 Systémy, zařízení a součásti
  5A001 a. Jakýkoli typ telekomunikačních příslušenství, která mají některou z dále uvedených charakteristik, funkcí nebo vlastností:
  1. Zařízení speciálně konstruované tak, aby vydrželo přechodové elektronické jevy nebo elektromagnetické impulsy pocházející z jaderného výbuchu;

  2. Zařízení speciálně upravené pro radiační odolnost vůči gama, neutronovému nebo iontovému záření;

  3. Zařízení speciálně vyvinuté pro provoz vně teplotního rozmezí od 218 K (-55 °C) do 397 K ( 124 °C).

  Poznámka: 5A001.a.3. se vztahuje pouze na elektronické zařízení.
  Poznámka: 5A001.a.2. a 5A001.a.3. nekontrolují zařízení určená nebo upravená pro užití na palubách kosmických družic.
  b. Telekomunikační přenosová zařízení a systémy a speciálně vyvinuté součásti a příslušenství, která mají některou z dále uvedených charakteristik, funkcí nebo vlastností:
  1. Komunikační systémy pro použití pod vodou, s některou z těchto charakteristik:

  a. Akustický nosný kmitočet vně rozsahu 20 kHz až 60 kHz;

  b. Používají elektromagnetický nosný kmitočet nižší než 30 kHz; nebo

  c. Používají metody elektronického řízení paprsku;


  2. Radiokomunikační přenosová zařízení pracující v pásmu 1,5 MHz až 87,5 MHz, která mají některou z dále uvedených charakteristik:

  a. Obsahují adaptivní techniky zajišťující potlačení interferenčního signálu o více než 15 dB; nebo

  b. Mají všechny dále uvedené charakteristiky:

  1. Automaticky předpovídají a volí kmitočty a “celkové číslicové přenosové rychlosti” na kanál pro optimalizaci přenosu; a

  2. Obsahují konfiguraci lineárního výkonového zesilovače, který je schopen současně podporovat více signálů při výstupním výkonu minimálně 1 kW v kmitočtovém rozsahu 1,5 až 30 MHz nebo při výkonu minimálně 250 W v kmitočtovém rozsahu 30 až 87,5 MHz a to v “okamžité šířce pásma” 1 oktávy či více a s výstupním obsahem harmonických kmitočtů a zkreslení lepším než -80 dB;
  3. Radiokomunikační zařízení, která používají metody “rozprostřeného spektra” včetně metody “rychlé přeladitelnosti” (frekvenční agilita) mající některou z dále uvedených charakteristik:

  a. Kódy pro rozprostření programovatelné uživatelem; nebo

  b. Celkovou šířku pásma přenosu, která je 100 nebo vícekrát větší než šířka pásma kteréhokoli informačního kanálu a přesahuje 50 kHz;

  Poznámka: 5A001.b.3.b., nekontroluje radiová zařízení speciálně vyvinutá pro užití v celulárních radiokomunikačních systémech pracujících v civilních pásmech.

  Poznámka: 5A001.b.3. nekontroluje zařízení vyvinuté, aby pracovalo s výstupním výkonem 1,0 Watt nebo menším.
  4. Číslicově řízené radiopřijímače, které mají všechny z dále uvedených charakteristik:

  a. Více než 1000 kanálů;

  b. “Dobu přepínání kmitočtu” menší než 1 ms;

  c. Automatické prohledávání nebo projíždění části elektromagnetického spektra; a  d. Identifikaci přijímaných signálů nebo typu vysílače; nebo

  Poznámka: 5SA001.b.4. nekontroluje zařízení speciálně vyvinuté, pro užití v civilních celulárních radiokomunikačních systémech.
  5. Zařízení zajišťující funkce číslicového “zpracování signálu” pro kódování hovoru při rychlostech pod 2400 bit/s;
  c. Komunikační kabely s optickými vlákny, optická vlákna a příslušenství:
  1. Optická vlákna delší než 500 m, a u kterých výrobce deklaruje schopnost vydržet namáhání v tahu při ověřovací zkoušce 2 x 109 N/m2 nebo větší;

  Technická poznámka:

  Ověřovací zkouška: Provozní zkušební postup on line nebo off line při němž se na vlákno o délce 0,5 až 3 m, pohybující se rychlostí 2 až 5 m/s mezi dvěma hnacími kladkami o průměru asi 150 mm, dynamicky působí předepsaným tahovým napětím. Jmenovitá okolní teplota je 293 K (20 °C) a relativní vlhkost 40 %.

  Ověřovací zkoušku lze provádět podle ekvivalentních státních norem.
  2. Kabely z optických vláken a příslušenství vyvinuté pro užití pod vodou.

  Poznámka: 5A001.c.2. nekontroluje standardní civilní telekomunikační kabely a jejich příslušenství.

  POZN. 1: Ke kabelům z optických vláken s určením pro použití pod vodou a konektory pro ně viz 8A002.a.

  POZN. 2: K průchodkám nebo konektorům z optických vláken pro trupy ponorek viz 8A002.c.
  d. “Elektronicky řiditelné fázované anténní soustavy” pracující nad 31 GHz.

  Poznámka: 5A001.d nekontroluje “elektronicky řiditelné sfázované anténní soustavy” speciálně určené pro přistávací systémy s přístroji vyhovujícími normám ICAO (International Civil Aviation Organisation) pro mikrovlnné přistávací systémy (MLS).
  5A101 Příslušenství pro telemetrii a dálkové ovládání použitelné pro “řízené střely”.
  Poznámka: 5A101 nekontroluje příslušenství speciálně konstruované pro dálkové ovládání modelů letadel, lodí nebo dopravních prostředků, které má intensitu elektrického pole nejvýše 200 mikrovoltů na metr při vzdálenosti 500 metrů.
  5B1 Zkušební, kontrolní a výrobní zařízení
  5B001 a. Zařízení a jejich speciálně konstruované součásti nebo příslušenství., speciálně konstruovaná pro “vývoj”, “výrobu” nebo “užití” zařízení, funkcí nebo vlastností specifikovaných v 5A001, 5B001, 5D001 nebo 5E001.

  Poznámka: 5B001.a. nekontroluje zařízení pro hodnocení optických vláken, která nepoužívají polovodičové “lasery”.
  b. Zařízení a jejich speciálně konstruované součásti nebo příslušenství speciálně konstruovaná pro “vývoj” některých z dále uvedených telekomunikačních přenosových zařízení nebo přepojovacích zařízení “řízených uloženým programem”:
  1. Zařízení, která používají číslicové techniky, včetně “asynchronního přenosového režimu” (“ATM”), vyvinutá pro práci při “celkové přenosové číslicové rychlosti” přesahující 1,5 Gbit/s;
  2. Zařízení, která používají “laser” a mají některou z dále uvedených charakteristik:

  a. Mají vlnovou délku přenosu větší než 1750 nm;

  b. Provádějí “optické zesílení”;

  c. Používají koherentní optický přenos nebo koherentní optickou detekci (nazývané také optický heterodyn nebo homodyn); nebo

  d. Používají analogovou techniku a mají šířku pásma větší než 2,5 GHz;

  Poznámka: 5B001.b.2.d. nekontroluje zařízení speciálně vyvinuté pro “vývoj” komerčních televizních systémů.
  3. Zařízení, která používají “optické přepojování”;
  4. Radiokomunikační zařízení, která používají techniku kvadraturní amplitudové modulace (QAM) nad úrovní 128; nebo
  5. Zařízení, která používají “signalizaci ve společném kanálu” pracující v neasociovaném nebo quasi-asociovaném režimu.
  5C1 Materiály
  Žádné
  5D1 Software
  5D001 a. “Software” speciálně určený nebo upravený pro “vývoj”, “výrobu” nebo “užití” zařízení s funkcemi nebo vlastnostmi uvedenými ve 5A001 nebo 5B001.
  b. “Software” speciálně určený nebo upravený pro podporu “technologií” uvedených v 5E041.
  c. Specifický “Software”:
  1. “Software” speciálně určený nebo upravený pro zajištění charakteristik, funkcí nebo vlastností zařízení uvedených v 5A001 nebo 5B001;

  2. “Software”, který zajišťuje vlastnost regenerovat “zdrojový kód” telekomunikačního “softwaru” uvedeného v 5D001;

  3. “Software” v jiném než strojovém kódu, speciálně navržený pro “dynamické adaptivní směrování”.
  d. “Software” speciálně určený nebo upravený pro “vývoj” některého z dále uvedených telekomunikačních přenosových nebo přepojovacích zařízení “řízených uloženým programem”:
  1. Zařízení, která používají číslicové techniky, včetně techniky “asynchronního přenosového režimu” (“ATM”), vyvinutého pro práci při “celkové číslicové přenosové rychlosti” přesahující 1,5 Gbit/s;
  2. Zařízení, která používají “laser” a mají některou z dále uvedených charakteristik:

  a. Mají vlnovou délku přenosu větší než 1750 nm; nebo

  b. Používají analogové techniky a mají šířku pásma větší než 2,5 GHz;

  Poznámka: 5D001.d.2.b. nekontroluje “software” speciálně určený nebo upravený pro “vývoj” komerčních TV systémů.
  3. Zařízení, která používají “optické přepojování”; nebo
  4. Radiokomunikační zařízení používající techniku kvadraturní amplitudové modulace (QAM) nad úrovní 128.
  5D101 “Software” speciálně určený nebo upravený pro “užití” zařízení uvedených v 5A101.
  5E1 Technologie
  5E001 a. “Technologie” potřebná pro “vývoj”, “výrobu” nebo “užití” (vyjma provozu) zařízení, funkcí nebo vlastností “softwaru”, uvedených v 5A001, 5B001 nebo 5D001
  b. Specifické technologie:

  1. “Technologie” potřebná pro “vývoj” nebo “výrobu” telekomunikačních zařízení speciálně vyvinutých pro užití na palubách kosmických družic;


  2. “Technologie” pro “vývoj” nebo “užití” laserových komunikačních technik se schopností automaticky zachytit a sledovat signály a udržovat spojení přes exosféru nebo pod povrchem (vody);
  3. “Technologie” pro “vývoj” číslicových celulárních radiokomunikačních systémů;
  4. “Technologie” pro “vývoj” technik “rozprostřeného spektra” včetně technik “rychlé přeladitelnosti” (frekvenční skákání).
  c. “Technologie” podle Všeobecné poznámky k technologii pro “vývoj” nebo “výrobu” některých z dále uvedených telekomunikačních přenosových zařízení nebo přepojovacích zařízení “řízených uloženým programem”, funkcí nebo vlastností:
  1. Zařízení, která používají číslicové techniky včetně “asynchronního přenosového režimu” (“ATM”) vyvinutá pro práci při “celkové přenosové číslicové rychlosti” přesahující 1,5 Gbit/s;
  2. Zařízení, která používají “laser” a mají některou z dále uvedených charakteristik:

  a. Mají vlnovou délku přenosu větší než 1750 nm;

  b. Provádějí “optické zesílení” za použití fluoridových zesilovačů nadopovaných praseodynem (PDFFA);

  c. Používají koherentní optický přenos nebo koherentní optickou detekci (nazývané také optický heterodyn nebo homodyn);

  d. Používají multiplexní techniky dělení vlnové délky přesahující 8 optických nosičů v samostatném optickém okně; nebo

  e. Používají analogovou techniku a mají šířku pásma větší než 2,5 GHz;  Poznámka: 5E001.c.2.e. nekontroluje “technologii” pro “vývoj” nebo “výrobu” komerčních TV systémů.
  3. Zařízení, která používají “optické přepínání”;
  4. Radiokomunikační zařízení s některou z dále uvedených charakteristik:

  a. Používají techniku kvadraturní amplitudové modulace (QAM) nad úrovní 128; nebo  b. Pracují při vstupních nebo výstupních kmitočtech přesahujících 31 GHz; nebo

  Poznámka: 5E001.c.4.b. nekontroluje “technologii” pro “vývoj” nebo “výrobu” zařízení určených nebo upravených pro provoz v kterémkoli pásmu přiděleném ITU.
  5. Zařízení, která používají “signalizaci ve společném kanálu”, která pracuje v neasociovaném nebo quasi-asociovaném režimu.
  5E101 “Technologie” podle Všeobecné poznámky k technologii potřebná pro “vývoj”, “výrobu” nebo “užití” zařízení specifikovaných v 5A101.

  Část 2 BEZPEČNOST INFORMACÍ
  Poznámka 1: V této části je definován kontrolní režim pro zařízení, “software”, systémy, aplikačně specifické “elektronické sestavy”, moduly, integrované obvody, součásti nebo funkce pro “bezpečnost informací”, i když jsou součástmi nebo “elektronickými sestavami” jiného zařízení.
  Poznámka 2: Kategorie 5 - Část 2 nekontroluje produkty, jestliže doprovázejí uživatele a jsou určeny pro jeho osobní potřeby.
  Poznámka 3: Kryptografická poznámka
  5A002 a 5D002 nekontrolují zboží, které splňuje všechny dále uvedené požadavky:
  a. Je obecně přístupné veřejnosti prodejem bez jakéhokoli omezení ze skladů v maloobchodním prodeji a to prostřednictvím některého z dále uvedených způsobů:

  1. Pultovním prodejem;

  2. Zásilkovým prodejem;

  3. Elektronickým prodejem; nebo

  4. Telefonickou objednávkou;
  b. Kryptografické funkce produktu nemohou být jednoduše změněny uživatelem;
  c. Je vyvinuto tak, aby instalace byl schopen sám uživatel bez další podstatné podpory dodavatele;
  d Neobsahuje “symetrický algoritmus” s délkou klíče přesahující 64 bitů; a
  e. V případě nutnosti jsou podrobnosti o zboží dostupné a budou poskytnuty na žádost příslušným orgánům členského státu, ve kterém je vývozce usídlen, aby se zjistilo dodržování podmínek popsaných ve výše uvedených odstavcích a. až d.
  Technická_ poznámka:

  V Kategorii 5 - Části 2 platí, že paritní bity nejsou zahrnuty do délky klíče.
  5A2 Systémy, zařízení a součásti
  5A002 a. Systémy, zařízení, aplikačně specifické “elektronické sestavy”, moduly a integrované obvody pro “bezpečnost informací” jak jsou dále uvedeny a jejich jiné, speciálně vyvinuté součásti:
  POZN. Pro kontrolu přijímacích zařízení globálních navigačních satelitních systémů obsahujících nebo používajících dešifrování (tj. GPS nebo GLONASS) viz 7A005.
  1. Určené nebo upravené pro použiti “šifrování” a používající číslicové metody pro jakoukoli šifrovací funkci, kromě autentizace nebo číslicového podpisu, které mají některou z dále uvedených charakteristik:
  Technické poznámky:

  1. Funkce autentizace a digitálního podpisu zahrnují příslušné funkce klíčového řízení.

  2. Autentizace zahrnuje všechny aspekty kontroly přístupu, ve kterých nedochází k šifrování souborů nebo textu, ledaže by byly přímo spojeny s ochranou přístupových hesel, osobních identifikačních čísel (PIN) nebo podobných dat, za účelem zabránění neautorizovanému přístupu.

  3. “ Šifrování “nezahrnuje” pevně nastavené” datové komprese nebo kódovací techniky.
  Poznámka: 5A002.a.1. zahrnuje zařízení vyvinuté nebo upravené k použití “šifrování” s využitím analogových principů v případě, že jsou prováděny číslicovými technikami.
  a. “Symetrický algoritmus” využívající klíč o délce nad 56 bitů; nebo
  b. “Asymetrický algoritmus” jehož bezpečnost je založena na:

  1. Rozkladu celých čísel o délce nad 512 bitů (např. RSA);

  2. Výpočtu diskrétních logaritmů multiplikativní skupiny konečného pole o velikosti větší než 512 bitů (např. Diffie-Hellman nad Z/pZ); nebo

  3. Diskrétních logaritmech v jiné skupině než byla zmíněna v 5A002.a.1.b.2. nad 112 bitů (např. Diffie-Hellman nad eliptickou křivkou);


  2. Určené nebo upravené k výkonu kryptoanalytických funkcí;
  3. Nepoužito;
  4. Speciálně určené nebo upravené ke snížení kompromitujícího elektromagnetického vyzařování signálů nesoucích informace za rámec, který je nezbytný z důvodů ohrožení zdraví, bezpečnosti či norem pro elektromagnetické rušení;
  5. Určené nebo upravené pro použití šifrovacích metod za účelem generování kódu rozprostření pro systémy “rozprostřeného spektra” včetně kódu kmitočtového skákání pro systémy “rychlé přeladitelnosti”;
  6. Určené nebo upravené pro zajištění certifikované nebo certifikace schopné “víceúrovňové bezpečnosti” nebo izolace uživatele na úrovni přesahující třídu B2 Kritérií hodnocení důvěrnosti počítačových systémů (TCSEC) nebo ekvivalentních;
  7. Komunikační kabelové systémy, určené nebo upravené pro detekci nedovoleného vstupu do spojení, které pro tento účel používají mechanické, elektrické nebo elektronické prostředky.
  Poznámka: 5A002 nekontroluje
  a. “Personalizované inteligentní karty” (smart card), jejichž kryptografická schopnost je omezena na užití v zařízeních či systémech vyloučených z kontroly podle bodů b. až f. této poznámky. Jestliže “personalizovaná inteligentní karta” má více funkcí, je kontrolní režim každé z nich posuzován samostatně;
  b. Přijímací zařízení pro rozhlas, placenou televizi nebo podobné typy televize zákaznického typu s omezeným okruhem příjemců, bez číslicového zakódování, ledaže jsou užívány výlučně pro zasílání informací o poplatcích nebo programu zpět vysílajícímu;
  c. Zařízení, kde kryptografická (šifrovací) schopnost není uživateli dostupná, a které je speciálně určeno a omezeno na:

  1. Spouštění programového vybavení chráněného proti kopírování;

  2. Přístup k:

  a. Nepřepisovatelným paměťovým médiím s ochranou proti kopírování; nebo

  b. Informace uchovávané v šifrované formě na paměťovém médiu (např. ve spojení s ochranou duševního vlastnictví), je-li paměťové médium nabízeno veřejnosti k prodeji v identickém uspořádání; nebo

  3. Jednorázové zkopírování audio a audiovizuálních záznamů chráněných copyrightem;
  d. Šifrovací zařízení speciálně určené a omezené na použití pro bankovní účely a ’peněžní operace’;

  Technická poznámka:

  Peněžní operace’ v poznámce d. 5A002 zahrnují inkaso a úhradu poplatků nebo úvěrové, funkce.


  e. Přenosné nebo mobilní radiotelefony pro civilní účely (např. pro použití v civilních celulárních komerčních radiokomunikačních systémech), které nejsou schopné šifrování typu bod-bod;
  f. Bezdrátové telefonní zařízení neschopné šifrování typu bod-bod, kde maximální efektivní dosah nezesíleného bezdrátového spojení (tj. jednoduchý přenos mezi terminálem a domácí základní stanicí) je menší než 400 m podle specifikace výrobce.

  Download 2.13 Mb.
  1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   14
  Download 2.13 Mb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  TP = R * L kde L = (1/3 WL/96)

  Download 2.13 Mb.