Sud tibbiyotidan testlar «Al-Xidoya»ning muallifi
Download 0.57 Mb.
bet8/8
Sana24.03.2017
Hajmi0.57 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8
B. kompleks*

V. birlashgan

G. murakkab

D. oddiy

465. Epidermis va so'rg'ich qavati jarohatlangan. Bu:

A. yuzaki shilinma

B. chuqur shilinma*

V. yuzaki yara

G. chuqur yara

D. Qontalash

466. Quyidagi o'tmas jismlarning qaysilarini ta'siridan suyaklarda teshiksimon sinishi vujudga keladi:


A. chegaralangan yuzali*

B. keng yuzali

V. stilindrik yuzali

G. burtib chikkan yuzali

D. gadir-budur yuzali

467. Ko'p miqdorda tashqi qon ketish xos:

A. sanchma yaralarga

B. kesma-sanchma yaralarga

V. chopma yaralarga*

G. latli yaralarga

D. kesma yaralarga

468. Yirik kalibrli qurol hisoblanadi – agarda stvol kanali ichki yuzasining diametri:

A. 7-9 mm


B. 10 mm va undan kata*

V. 13-15 mm bo'lsa

G. 2-3 mm

D. 3-4 mm

469. Ikkinchi bo'yin umurtqasining tishsmon o'simtasining sinishi xos:

A. mashina g'ildiraklarini bosib o'tishiga

b. mashina urib yuborishiga

V. avtomobil salonida jarohatlanishga

G. harakatdagi avtomobildan yiqilishga*

D. avtomobilning burtib turgan kismlari ta'siri

470. Og'irligi - 2300 gr., uzunligi – 42 sm bo'lgan chaqaloq hisoblanadi:

A. etuk

B. hayotga layoqatli *

V. Raso

G. noetuk

D. noraso

471. Mekoniyda to'q sochlar topilgan. Homilaning ona qornidagi hayoti davomiyligi:

A. 7 va undan ortiq oy kuni

B. 8 va undan ortiq oy kuni *

V. 9 va undan ortiq oy kuni
G. 6 va undan ortiq oy kuni
D. 5 va undan ortiq oy kuni

472. O'pka arteriyasi endoteliysida «bo'yrakchalar» mavjud. Bu:

A. Rauger belgisi

B. Shaqo'l belgisi

V. Ko'pov belgisi


G. Mityaeva belgisi*

D. Simon belgisi

473. Rastoshinskiy belgisi cho'kishning qaysi turiga xos:


A. sohta*

B. chin

V. aralash

G. strangulyastion

D. kompression

474. Sakrash bilan osilishga xos:

A. kovak venalar intimasining yorilishi


B. uyqu arteriyalari intimasining yorilishi*

V. regionar limfatugunlarga qon quyilish

G. uyqu venalari intimasining yorilishi

D. umurtka arteriyalari intimasining yorilishi

475. Osilish holatlarida Amyuss belgisi ko'proq kuzatiladi:

A. ozgin shaxslarda

B. bolalarda

V. qariyalarda

G. kattalarda *

D. chakalaklarda

476. Qon mavjudligini aniqlashning ishonchli usullari:


A. xromatografik*

B. ultrabinafsha nurlarda tekshirish

V. elektroprestipitastiya

G. peroksidazani aniqlash

D. benzidinli reakstiya

477. Stianid birikmalari, is gazi, H2S, barbiturat kislotalar taalo'qli:

A. destruktiv zaharlar

B. gematrop zaharlar

V. funkstional zaharlar*

G. korroziv zaharlar

D. kimyoviy zaharlar

478. Guruhga xos (Gc. komponent qaysi tizimga kiradi:

A. ferment

B. leykostitar

V. eritrostitar


G. zardob*

D. endokrin

479. Ekspertiza o'tkazishning shartligi haqida O'zR JPK moddasi:

A. 171

B. 173

V. 174

G. 175


D. 176

480. Terining barcha qavati shikastlangan, bu:

A. yuzaki yara *

B. chuqur shilinma
V. yuzaki shilinma

G. chuqur yara

D. Qontalash

481. Nafas yullari orkali zalarlanganda qaysi ichki organlar tekshiruv uchun olinadi::

A. og'iz bo'shlig'i a'zolari

B. qizilo'ngach va oshqozon

V. traxeya va o'pkalar*

G. jigar va taloq

D. oshqozon va ichak

482. Etil spirti bilan zaharlanganda sud-kimyo tekshiruviga nima olinadi:

A. mushak

B. soch

V. oshqozon va ichakG. yurak va o'pka
D. 10 ml dan qon va siydik*

483. Metgemoglobin xosil kiluvchi zaharlarni kursating:

A. sinil kislotasi

B. tiofos, karbofos

V. anilin, nitrobenzol*

G. SO

D. SO2

484. Bo'yin umurtqasining qamchisimon sinishi xos:

A. mashina bilan urib yuborishga

b. mashina kismlari bilan siqilish
V. avtomobil salonida jarohatlanishga*

G. avtomobil kuzovdan tushishda

D. ikkita avtomobil orasida kolishda

485. Kindik tizimchasida demarkastion halkaning boshlang'ich belgilari mavjud. Go'dakning hayoti davomiyligi:

A. 6 soatgacha

B. 10-12 soat

V. 15-20 soat


G. 24 soat*

D. 48 soat

486. Mekoniyda to'q sochlar topilmagan. Homilaning ona qornidagi hayoti davomiyligi:

A. 7 oy kunigacha

B. 8 oy kunigacha *

V. 9 oy kunigacha

G. 8 oydan ko'p

D. 9 oydan ko'p

487. Tovondagi suyaklanish o'zagi qanday nomalanadi:

A. Serdyukov o'zagi

B. Beklyar o'zagi *

V. Nomlanmaydi

G. Bokarius uzagi

D. Tarde uzagi

488. Cho'kishning qaysi turida qonning gipervolemiyasi kuzatiladi:

A. sohta

B. chin*

V. aralash

G. asfiktik

D. obturastion

489. Sakrash bilan osilishga xos emas:

A. uyqu arteriyalari intimasining yorilishi

B. kovak venalar intimasining yorilishi *

V. bo'yin umurtqalararo bog'lamlarning yirtilishi

G. tilosti suyagining sinishi

D. bo'yin umurtqalararo bog'lamlarga Qon kuyilishi

490. Katta boldir suyagining ochik sinishi og'ir lik darajasini kursating:

A. o'rtacha og'ir lik

B. og'ir *

V. engil

G. sog'liqni qisqa muddatga bo'lishiga olib kelgan engil

D. uncha og'ir bo'lmagan

491. HLA qaysi tizimga xos:

A. eritrostitar

B. leykostitar*

V. Zardob

G. ferment

D. to'qima

492. Qo'l 4 va 5 barmoklari suyagining sinishi og'ir lik darajasini kursating:


A. o'rtacha og'ir lik*
B. og'ir

V. engil

G. sog'liqni qisqa muddatga bo'lishiga olib kelgan engil

D. uncha og'ir bo'lmagan

493. MN guruhidagi antigenlar qaysi tizimga xos:


A. eritrostitar*

B. ferment

V. zardob

G. leykostitar

D. to'qima

494. Ekspert ho'losasi haqidagi O'zR JPK moddasi:

A. 176

B. 178*


V. 182

G. 184


D. 187

495. Pastki jag' suyagining sinib asoratsiz kechishi og'ir lik darajasini kursating:


A. o'rtacha og'irlik*
B. og'ir

V. engil
G. sog'liqni qisqa muddatga bo'lishiga olib kelgan engil

D. uncha og'ir bo'lmagan

496. Jarohat natijasida 1 kuzning kurmay kolishi og'ir lik darajasini kursating:

A. o'rtacha og'ir lik

B. og'ir *

V. engil

G. sog'liqni qisqa muddatga bo'lishiga olib kelgan engil

D. uncha og'ir bo'lmagan

497. Jarohat natijasida 1 qo'lokning eshitmay kolishi og'ir lik darajasini kursating:


A. o'rtacha og'ir lik*
B. og'ir

V. engil

G. sog'liqni qisqa muddatga bo'lishiga olib kelgan engil

D. uncha og'ir bo'lmagan

498. Yuqori kinetik energiyaga ega bo'lgan o'q qanday ta'sir ko'rsatadi:

A. ponasimon

B. teshib o'tuvchi *

V. latli yara etkizuvchi

G. yoruvchi

D. gidrodinamik

499. Mashina g'ildiraklarining pozitiv izi topilishi mumkin, faqat:

A. kiyimlarda

B. tanada


V. kiyimda va tanada*

G. teri osti yog qavati da

D. mushaklarda

500. Kindik halqasida leykostitar infiltrastiya. Go'dak hayotining davomiyligi:

A. 3 soatdan ortiq

B. 6 soatdan ortiq

V. 12 soatdan ortiq

G. 1 soatdan ko'p, 3 soatdan kam

D. 24 soatga yakin*

501. Sog'liqni qisqa muddatga buzilishi bu:

A. sog'liqni 1 oydan kam buzilishi

B. sog'liqni 6 kundan kam buzilishi

V. sog'liqni 21 kundan ko'p buzilishi


G. sog'liqni 6 kundan ko'p, 21 kundan kam buzilishi*

D. sog'liqni 1 kundan kam buzilishi

502. Sog'liqni uzok muddatga buzilishi bu:

A. sog'liqni 1 oydan kam buzilishi

B. sog'liqni 6 kundan kam buzilishi


V. sog'liqni 21 kundan ko'p buzilishi*

G. sog'liqni 6 kundan ko'p, 21 kundan kam buzilishi

D. sog'liqni 1 kundan kam buzilishi

503. Qonning osmotik gemolizi xos:

A. sohta cho'kishga

B. kompression asfiksiya

V. aralash cho'kishga

G. strangulyastion asfiksiya

D. chin cho'kishga*

504. Strangulyastion egat sohasidagi to'qimada reaktiv o'zgarishlar. Bu kimning belgisi:
A. Neyding*

B. Ekress

V. Kasyanov

G. Minakov

D. Amyuss

505. Osilishda Valxer belgisi ko'proq kuzatiladi:

A. semiz odamlarda*

B. ozg'in odamlarda

V. bo'yin terisi yupqa shaxslarda

G. bolalarda

D. kora tanli shaxslarda

506. Qonning turga mansubligini aniqlash usuli:

A. Florans reakstiyasi

B. Teyxman reakstiyasi

V. agarda prestipitastiya reakstiyasi*

G. spektral usul

D. absorbstiya-elyustiya usuli

507. Maniy mavjudligini aniqlashning ishonchli usuli:

A. mikrokristallik

B. spektral

V. morfologik*

G. ultrabinafsha nurda

D. benzidinli reakstiya

508. Le antigen guruhi qaysi tizimga xos:

A. leykostitar


B. eritrostitar*

V. zardob

G. ferment

D. to'qima

509. Ekspertiza ob'ektlari haqidagi O'zR JPK moddasi:

A. 173

B. 175


V. 177*

G. 179


D. 178

510. Qontalash hosil bo'lish muddati aniklanadi … :

A. joylashgan o'rniga qarab

B. rangiga qarab*

V. shakliga qarab

G. xajmiga qarab

D. xosil bo'lish mexanizmiga qarab

511. Bevosita sinishga xos emas:

A. ichki plastinkada sinish chetlarining tekisligi

B. tashqi plastinkada sinish chetlarining tekisligi*

V. sinish sohasi terisida qontalashlarning mavjudligi

G. parietal plevra varag'ini yorilishi

D. vissteral plevra varag'ini yorilishi

512. Maniy mavjudligini ishonchli aniqlash usuli:

A. ultrabinafsha

B. kartoshka shirasi bilan reakstiya


V. xromatografik*

G. spektral

D. mikrokristallik

513. Past kinetik energiyaga ega bo'lgan o'q qanday ta'sir ko'rsatadi:

A. teshib o'tuvchi

B. ponasimon*

V. latli yara etkazuvchi

G. yoruvchi

D. gidrodinamik

514. Mashina g'ildiraklarining negativ izi topilishi mumkin, faqat:

A. kiyimlarda

B. tanada

V. kiyimda va tanada*

G. teri osti yog qavati da

D. mushakda

515. Mashina g'ildiraklarining pozitiv izi topilishi mumkin, faqat:

A. kiyimlarda

B. tanada

V. kiyimda va tanada*

G. teri osti yog qavati da

D. mushakda

516. Yo'ldosh og'irligi - 460 gr. Bu dalolat beradi:

A. homilaning etukligidan *

B. homilaning rasoligidan

V. homilaning raso emasligidan

G. homilaning o'lik tug'ilganidan

D. homilaning tirik tug'ilganidan

517. Maniy mavjudligini ishonchli aniqlash usuli:

A. ultrabinafsha

B. kartoshka shirasi bilan reakstiya

V. morfologik*

G. spektral

D. mikrokristallik

518. Murda ichki a'zolaridan diatom planktoni topilmadi. Bunday cho'kish:

A. sohta cho'kish*

B. chin cho'kish

V. aralash cho'kish

G. doimo o'limidan keyingi cho'kish

D. ho'l cho'kish

519. Osilish holati. Anizokoriya - o'ng qorachiq kengaygan. Sirtmoq tuguni bo'yinning qaysi tomonida joylashgan:

A. oldinda

B. orqada

V. chapda
G. o'ngda*

D. oralikda

520. Osilishda Simon belgisi ko'proq kuzatiladi:


A. semiz odamlarda*

B. ozg'in odamlarda

V. bo'yin terisi yupqa shaxslarda

G. chaqaloqlarda

D. ok tanli shaxslarda

521. Qonning turga mansubligini aniqlash usuli:

A. qonda agarda prestipitastiya reakstiyasi

B. spektral usul

V. Chistovich-Ulengut reakstiyasi*

G. Florans reakstiyasi

D. Bush-Xaberdi sinamasi

522. Maniy mavjudligini ishonchli aniqlash usuli:

A. ultrabinafsha

B. kartoshka shirasi bilan reakstiya

V. xromatografik*

G. spektral

D. mikrokristallik

523. A agglyutinogeni qaysi tizimga xos:

A. eritrostitar*

B. ferment

V. zardob

G. leykostitar

D. to'qima

524. «Umumiy dala-jarrohligi asoslari» asarining muallifi kim:

A. I.Buyalskiy


B. N.Pirogov*

V. A.Vishnevskiy

G. V.Tomilin

D. V.Tumanov

525. Qontalashda verdoxromogen mavjudligini ko'rsatuvchi rang:


A. yashil*

B. jigarrang

V. sariq


G. qo'lrang

D. binafsharang

526. Bilvosita sinishlarga qaysi belgi xos emas:

A. ichki plastinkada sinish chetlarining tekisligi*

B. tashqi plastinkada sinish chetlarining tekisligi

V. vissteral plevra varag'ida jarohatlarningg yo'qligi

G. parietal plevra varag'ida jarohatlarningg yo'qligi

D. suyak usti pardaning jarohatlanishi

527. Sanchma-kesma yara oxirlaridan birida teri yorilishning mavjudligi dalolat beradi:

A. pichoq orqa qismining qalinligidan

B. pichoq orqa qismining shaklidan

V. pichoq orqa qismi burtiqlarining o'tkirligidan

G. pichoq tig'i o'tkirligidan

D. pichoq tig'i o'tmasligidan

528. Shtanstmarka bo'yicha qanday masala hal etiladi:

A. o'q energiyasi


B. otish masofasi*

V. jabrlanuvchi holati

G. qurol turi xaqida

D. qurol xajmi xaqida

529. Avtomobil bosib o'tganda qachon ikkinchi faza kuzatilmaydi:

A. old qismi bilan urib yuborganda

B. yon tomoni bilan urganda

V. orqa tomoni bilan urib yuborganda

G. avtomobil tezligi yukori bo'lganda

D. avtomobil tezligi past bo'lganda

530. Diafragma gumbazi 4-chi qovurg'alararo sathda. Homila hisoblanadi:


A. tirik tug'ilgan*

B. o'lik tug'ilgan

V. chala tug'ilgan

G. etuk tugilmagan

D. muddatidan oldin tug'ilgan

531. Yo'ldosh tizimchasining uzunligi - 43 sm. Bu dalolat beradi:

A. rasoligidan


B. raso emasligidan*

V. homilaning etukligidan

G. chala tug'ilganlikdan

D. sun'iy tug'ilganlikdan

532. Homilaning ona qornidagi hayoti muddatini bilish uchun, uning boshi aylanasi uzunligini 3,4 ga bo'linadi. Bu indeks:

A. Mityaeva

B. Ko'pova*

V. Baltazara-Darve

G. Gaaze


D. Dillon

533. Chirish holatida vissteral plevra ostida qon quyilish ikki hafatgacha aniqlanadi. Bu dog':

A. Tarde

B. Rasskazov-Lukomskiy*

V. Minakov

G. Vishnevskiy

D. Vinogradov

534. Osilish holati. Anizokoriya – chap qorachiq kengaygan. Sirtmoq tuguni bo'yinning qaysi tomonidan joylashgan:

A. oldinda

B. orqada


V. chapda*

G. o'ngda

D. pastda

535. Osilishda Simon belgisi ko'proq kuzatiladi:

A. to'liq osilishda*

B. noto'liq osilishda

V. atipik osilishda

G. yarim o'tirgan osilishda

D. osilishda kuzatilmaydi

536. Qonning turga mansubligini aniqlash usuli:

A. spektral usul

B. Florans reakstiyasi

V. Immunoelektroprestipitastiya*

G. ultrabinafsha nur

D. mikrokrisstalik

537. Kutikula rasmi murakkab, chiziqlari egri, yaqinlashgan, optik qirrasi mayda tishli. Bu soch:

A. hayvonniki


B. odamniki*

V. ushbu belgi bilan farqlash mumkin emas

G. paxta tolasi

D. sun'iy tola

538. V agglyutinogeni qaysi tizimga xos:

A. leykostitar

B. zardob

V. ferment

G. eritrostitar*

D. to'qima

539. O'sish nuqsonlariga bag'ishlangan tekshiruvlar kim tomonidan o'tkazilgan:

A. P.A.Minakov

B. N.F.Kolosova*

V. L.M.Eydlin

G. V.V.Tomilin

D. V.A.Pirogov

540. Qontalashda gemosiderin mavjudligini ko'rsatuvchi rang:

A. yashil

B. jigarrang


V. sariq*

G. qo'lrang

D. binafsharang

541. Suyaklarning bilvosita sinishlarga ko'ra qanday ho'losaga kelish mumkin:

A. shikast etkazuvchi jism haqidagi


B. uning ta'sir etish mexanizi xaqida*

V. sinishning hayotiyligi haqida

G. muddati haqida

D. predmet kanday burchak ostida ta'sir etganligi xaqida

542. Teridagi sanchma-kesma yaraga ko'ra nimani aniqlash imQoni yo'q:

A. pichoqning kengligi

B. pichoq tig'ining sonini

V. pichoq tig'i orqasining qalinligini

G. pichoq tig'ining uzunligini*

D. teri qalinligini

543. Bo'sh patron bilan shikast etkazish mumkinmi:

A. ha

B. yo'q*

V. ayrim xollarda mumkin

G. ayrim xollarda mumkin emas

D. fakat terining kuyishi mumkin

544. Qon mavjudligini ishonchli aniqlash usuli:

A. ultrabinafsha

B. kartoshka shirasi bilan reakstiya


V. xromatografik*

G. spektral

D. mikrokristallik

545. Breslau sinamasida manfiy natija dalolat beradi, doimo:

A. tirik tug'ilganlikdan


B. o'lik tug'ilganlikdan*

V. chirish natijasidagi o'zgarishlarda ham kuzatiladi

G. sun'iy nafas yuborilganda

D. IVLga ulanganda

546. Yo'ldosh tizimchasi uzunligi - 47 sm. Bu dalolat beradi:

A. homilaning etukligidan

B. rasoligidan


V. raso emasligidan*

G. kasallik bilan tug'ilganlik

D. travma bilan tug'ilganda

547. Homilaning uzunligini 5,6 ga ko'paytirish. Bu indeks:

A. Mityaeva

B. Ko'pova

V. Baltazar-Darve*

G. Gaaz

D. Bush-Xaberdi

548. Chirish holatida vissteral plevra ostida qon quyilish 1 oygacha aniqlanadi. Bu dog':

A. Tarde*

B. Rasskazov-Lukomskiy

V. Minakov

G. Vishnevskiy

D. Vinogradov

549. Qanday suvda diatom planktoni bo'lmaydi:

A. vodoprovod

B. distillangan

V. chuqur zovurlarda*

G. yangi yomg'ir suvida

D. oqar suv xavzalarida

550. Valxer belgisi ko'proq kuzatiladi:

A. to'liq osilishda*

B. noto'liq osilishda

V. atipik osilishda

G. yarim o'tirgan xolatda osilishga xos

D. to'liq o'tirgan xolatda osilishga xos

551. Gaptoglobin (Hp) qanday tizimga mansub:

A. zardob*

B. endokrin

V. ferment

G. leykostitar

D. eritrostitar

552. Kutikula rasmi oddiy, chiziqlari to'g'ri, optik qirrasi yirik tishli. Bu soch:

A. odamniki


B. hayvonniki*

V. ushbu belgi bilan farqlash mumkin emas

G. paxta tolasi

D. sun'iy tola

553. Rh antigeni qaysi tizimga xos:


A. eritrostitar *

B. zardob

V. ferment

G. leykostitar

D. to'qima

554. Jinoiy jarayon ishtirokchilarining harakatlarini tartibga soluvchi me'yoriy qonunlar to'plami:

A. jinoyat – prostessual kodeksi


B. jinoyat kodeksi *

V. jinoyat – ijrochi kodeksi

G. oila kodeksi

D. mexnat kodeksi

555. Qontalashda biluribin mavjudligini ko'rsatuvchi rang:

A. yashil

B. jigarrang


V. sariq*

G. qo'lrang

D. binafsharang

556. Suyaklarning bevosita sinishlarga ko'ra qanday ho'losaga kelish mumkin:

A. sinishning hayotiyligi haqida

B. shikast etkazuvchi jism xususiyatlari haqida*

V. muddati haqida

G. atrof muxit xaqida

D. organizm xaqida

557. Sanchma yaralarning chuqurligi aniqlanadi:

A. rentgen tekshiruv yordamida


B. zond yordamida*

V. jarohat kanalini qavatma-qavat tekshirish natijasida

G. yaraga plastmassa kuyish yo'li bilan

D.

Plastik materiallar yoki plastmassalar - sintetik yoki tabiiy yuqori molekulali birikmalar asosidagi organik materiallardir. Ular isitish va bosim natijasida oʻz shaklini oʻzgartirish va sovutilgandan keyin berilgan shaklni saqlab qolish qobiliyatiga ega.
jarohatni kengaytirish yuli bilan

558. Kiyimning ichki yuzasida qurumning mavjudligi qanday fenomen deb nomlanadi:

A. Pirogov

B. Vishnevskiy


V. Vinogradov*

G. Popov

D. Tarde


559. Avtomobil bosib o'tishida vujudga keladigan qon bilan to'lgan teri-mushak «cho'ntaklari» qanday jarohatlarga mansub:
A. xos*

B. xos bo'lmagan

V. maxsus

G. tipik

D. atipik

560. O'pka yuzalari qo'lrang, och rangli sohalar qoramtir sohalar bilan almashadi. Bu belgi:

A. Taranuxin


B. Bush-Xaberdi*

V. Gaaze

G. Rasskazov-Lukomskiy

D. Amyuss

561. Homiladorlik muddati 9 oylik. Homila uzunligi:

A. 43 sm

B. 47 sm

V. 45 sm*


G. 40 sm

D. 35 sm


562. Chaqaloq o'pkasi alveolalaridagi gialinli membranalar dalolat beradi:

A. etukligidan


B. etuk emasligidan
V. tirik tug'ilganligidan*

G. o'lik tug'ilganligidan

D. rosoligidan

563. Qaysi kuyish tez va oson bitadi:

A. alanga*
B. elektrik

V. kimyoviy

G. biologik

D. ishkordan kuyish

564. Strangulyastion egat sohasidagi to'qimalarda mikroskopik qon quyilishlarni topildi. Bu kimning belgisi:

A. Bokarius

B. Kasyanov

V. Ekress

G. Neyding*

D. Simon

565. Tanani sovuq urishidan o'limning kelib chikkanligini bildiruvchi asosiy belgini kursating:

A. Tarde dog'lari

B. murda dog'larining to'q-kizil rangda bo'lishi


V. vishnevskiy dog'lari*

G. siydik kopining bushligi

D. Lukomskiy dog'lari

566. Gammaglobulin (Gm. qanday tizimga mansub:

A. endokrin

B. ferment

V. zardob*
G. eritrostitar

567. Po'stloq qavati keng, pigmentlari mayda donador, ayrim holatlarda pigmentoforlar hosil qiladi. Bu soch taalluqli:

A. hayvonga

B. ushbu belgi bilan farqlash mumkin emas

V. odamga*

G. sintetik tola

D. paxta tola

568. R antigeni qaysi tizimga xos:

A. ferment

B. zardob

V. leykostitarG. eritrostitar*
D. to'qimaDownload 0.57 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8
Download 0.57 Mb.

Bosh sahifa
Aloqalar

    Bosh sahifaSud tibbiyotidan testlar «Al-Xidoya»ning muallifi

Download 0.57 Mb.